\jó Nieuws. c Laatste Berichten. Correspondentie 418e Staatsloterij. KERKNIEUWS. ONDERWIJS. Rechtszaken. Afloop verkoopingen. aaobestedinpen en;, Burgerlijke Stand. Marktberichten Openbare Verkoopingen insdag jl. vergaderde ndaclub alhier. Tegen- 1 van de 12 leden be- 3rw. Heer Pastoor. De A. Janssen opent de gebed en heet de aan- welkom. De secretaris der vorige vergadering f aanmerkingen werden initiatief van de club [eer Vienings a s. Zon- in café A. Vermeulen vier een spreekbeurt t groote nut eener R. K. tie. Alle R. R. arbeiders rden op die vergadering mogelijk tot een orga- Bij het punt Zondags- tl men een schrijven fdeeling de Hanze in lie dan de zaak onder- De heeren A. Simonse Hand werden benoemd n naar de vergadering /an R. K. Propaganda- te houden op 13 October raag werden nog eenige ken behandeld, waarna vergadering met gebed jachtopziener C. K. zag n controleursveld eenige n heg liggen.. Hij waar sveldwachter V. B. die sn inspecteerende, onge- ler vond (in korrels) een keiwaar. De plaats waar in gevonden, behoort tot dzicht". keiaar kon niets worden kkelwaar werd in beslag de bankiersfirma Ls. Janssens te Hulst zal u de markt alhier, eeR geopend ter behande- lorkomende bankzaken. m de grens is het tegen- geworden Was men vaclitstuhle" een groote soldaten te zien rond- ans verminderd tot enke- rnoedzakelijkste wacht- richten. Het schijnt, dat eenigszius kan gemist t front wordt gezonden, e vroolijkheid der Duit- grens is ook niet veel /en, waaraan de tegen- Ltste weken) wel niet ijn. ir wij vernemen hebben 11e marman tusschen 15 St. Marguérite en St. woerd. is nabij onze gemeente in door den stroom van n draad gedood. Men q het bezit was van een welke hij naar België jpaansobe ziekte heerscht Niet een huisgezin is er, r één of meer door aan- ,;nbare school wordt nog ikele leerlingen bezocht, van het personeel dier. tast. irdag j.l werd het 5 jarig i heer C. door een leegen in. Twee wielen gingen gf. Door een paar voor- het kind voor dood op een inmiddels geroepen rden ernstige inwendige ïonstateerd. De toestand is nog altijd zorgwekkend. w vergiftigt haar zuster. Omtrent het il te Het Zan,d (N.-H.) O.bl." nog de volgende mede;: jaren wonen aldaar een Neeltje en Anna Vader, >udige menseftjes, van on- Eenige dagen geleden !iek en de dokter consta,- l. De ziekte had een ztoo- dat er verschijnselen van constateierd werden, braaksel -wjeWd' arsenicum ester, de heer De Moor, veldwachter, de heer Buil, huize van de zusters een verplegende zuster werd verhoor onderworpen en j- haar zuster "heeft wil- Vijf maanden geleiden van 'de Zusters, die ook onder verdacht© om- waaraan geen aandacht sn. Die politie onderwierp r nu in verband mot dit aan een scherp verhoor .nde bekentenis kwam, dal haar was vergiftigd, aar terug jvoonde de fa ro ote Keeten. Destijds stierf de misdadigster bekende ebben vergiftigd'. De moe- loop der jaren gestor- het onmenach, naar zie vergiftigd. voor haar hanjdelvrijzlo inde en wordt opgegeven, «Jat eir e"en testament bestond, dat bepaalde, dat de langst le vende bezitter werd van het gansche kapitaal. Anna had hét vergif van een elders wonenden broer, die de arseni cum voor het wasschen van zijn scha pen gebruikte. Zij bad hiet gevraagd, om er, naar zij: beweerde, ongedierte op haar hoofd mede te dooden. Op aanwijzing der verdachte vond de politie een hoe veelheid arsenicum in het kippenhok. D o o d e 1 ij k schot. Men meldt ons uit Kerkrade: Een 20-jarig meisje, Elise G. uit Pan- nescheide, werd hier in de nabijheid der grenzen een paar honderd meter van haar woning door een verdwaalden kegel getroffen. De dood trad onmiddellijk in. De Duit- sclie grenswacht had op een paar deser teurs geschoten. Een der kogels veroor-/ zaakte den dood van het meisje. Grafschennis Maandanachthebben personen van een viertal graven op de Roomsch Katholieke begraafplaats te Buitenveldert bij Nieuwer Amstel, alle kettingen tond deze graven ontvreemd. Deze kettingen, zijnde brens-koper, vertegenwoordigen op heden een niet onaanzienlijke waarde. Het gestolene wordt geschat op een bedrag van f2000.—. Het spoorwegongeluk bij Norköping. De berichten over het spoorwegongeluk bij Norköping blijken overdreven. Er zijn tusschen ae 35 en 50 personen gedood en ca. 60 gewond. Nauwkeurige opgave is nog niet mogelijk, daar vele lijken verbrand zijn. Spoorwegongeluk. Bij Huls horst, tusschen Harderwijk en Nunspeet is een goederentrtin gederailleerd. Er kwamen geen persoonlijke ongelukken voor. De materieele schade is groot. De ontspoorde goederentrein bestond uit 40 wagens, waarvan er 6 derailleer den. Enkele wagens sloegen om. Dinsdagmiddag is op de Koopmansbeurs 1e Amsterdam een der beursbedienden van de fa. M. een portefeuille ontrold, inhoudende bankpapier ter waarde van f6000. Per Ulefoon. LONDEN. (Officieel). De Engelsche Iroepen zijin Kamerijk binnengerukt. LONDEN. Het 3e en 4e leger heeft heden den aanval hervat.'Het wint overal snel terrein. Gisteren maakten wij 8000 gevangenen..- i ROME, (Officieel. )Onz©-troepen zijn Elbassan (in Albanië) binnengetrokken. Hun opmarsch duurt voort. BERLIJN. (Off.). Aan weerszijden van den weg bij Le Cateau slaagde de vijand er in een diepe inbraak in onz:© stellin gen te maken. Wij vingen den stoot op bij de linie WaleincourtEtencourt', ten westen van Bohaire.- WEENEN. In diplomatieke kringen ver luidt, dat wanneer het antwoord ivan Wilson op de vredesnota zal zijn bin nengekomen, een repliek erop zal ge geven worden, teneinde het eenmaal ver en contact niet- los te laten. WASHINGTON.' In. officieel© kringen verluidt, dat op het oog'ehb'lik geen ant woord zal worden gegeven ;op i de nota van Oostenrijk. WASHINGTON. (Off.). Behalve ont ruiming van de bezette gebieden ver langt Wilson van D-uitschlAnd nog abt- Woord op de vraag of het Wilson's pun ten aainneemt en alleen i%g, maar be sprekingen over practischè bijzonderhe den verlangt. Verder of de kanselier spreekt namens rijksoverheden, die tot dusver den oorlog Jeiddem. Agenten, die hun nota van het 3e kwar taal nog niet hebben ingezonden, wordt verzocht zulks alsnog vóór 15 dezer te doen. Red. Correspondent Oostburg. Reeds vóór d« aankomst uwer correspondentie ont vinge* wij van geachte zijde een groot verslag van het jubilee van pastoor Van Dijk, dat wij meenden te moeten plaatsen. Daarom werd het uwe overbodig. Red. 5o kl., 9e lijst. Trekking v. 7 Oct. f 1000: 18018 18879 f 400: 5901 6039 10337 12080 12821 16908 f 200: 2877 6028 '14945 16407 f 100: 61 76 2028 3425 3861 7347 7775 8769 12256 13303 13503 18183 18227 19600 f 70: 218 222 230 6291 7714 D302 19702 19765 Nieten: 246 266 293 296 300 4375 6079 6090 6325 6825 6884 7683 7684 11131 11133 19700 5de kl., 10e lijst. Trekking lyj. 8 Oct. f 1000: f 400: f 200: f 100: f 70: 'Nieten 169 6430 9277 11573 20298 12003 12139 12639 4031 9319 4079 9549 20353 20684 180 229 9308 12084 174 251 4399 7703 4400 9306 12070 12096 19705 19715 5e kl., '11© lijst, f 1000: 4935 6828 f 400: 608 2424 j£ 200: 3802 14857 20918 20925 f 100: 3706 6562 14290 14908 22058 13882 16797 5558 8728 7153 11493 11445 19755 3715 4365 6812 13032 279 295 3707 6301 7687 7701 11132 1II74 11176 12100 13012 13036 19722 Trekking v. 9 Oei 7490 13293 5387 11872 14794 17410 17607 19073 6574 7555 13510 16850 20101 20214 Pastoor A. H. VAN DIJK. EEDE, 8 Oct. 1918. Had hiet bericht opschrift, stellig ziegde men: 0! daar is zeker weer een bom gevallen, een vliegmachine neergeschoten, een ge weldig geschutvuur gehoord, de h©Uö ke gels van zoeklichten gezien of zoo iets van dien aard? Nêem, nu eens geen oorlogsnieuws uit deze O.W.er gemeente in 't uiterste lioekj© 'van West-ZeeuwschrVlaanderen maaB een geweldige ontlading van een onge kend enthousiasme, met .moeite bedwon gen 'tot 8 October, den zilveren jubel dag van den geriddierden oud-directeur der Mil. Verceniging van Bergen-op-Zoom, den EeerEervv. heer A. H. van Dijk, sinds zes jaren pastoor alhier. En nu moge op enkele schreden af stand van de pastorie dei doodelijke draad versperring van 't bezette België, nu moge het haast nooit van de lucht zijn, dat kamongebrom het vieege lijf van angst soms koud doen rillen, de warme sym pathie voor den beminden herder be dwingen, het laaiende vuur van enthou siasme weerhouden, dat kon nieteir moest en er zou feest zijn voorden ijverenden priester, di© ter plaatse zijn zegenrijk werken begon met het bouwen van een- ruimen en sierlijken tempel en sinds dien met .vaste hand file teugels houdt van deze ietwat warmbloedige bevolking. Met vaste hand ja en toch, neen, wel licht juist daarom, is pastoor Van Dijk hun mainwant hij is :'t levend bewijs, dat men als: Driester Goids best goed St. Paulus woord: „predik Gods woord, houd vol, gelegen of niet gelegen, weder leg, smeek, bestraf in alle lankmoedig heid" in beoefening ka,n brengen en toch de ialgemeen beminde herder wezlen kan. Neen, gelukkig, hier is nog niet gekomen de tijd, waarvan terzelfder plaatse de apostel der heidenen gewaagt: ,,da,t men zijn hoorders "de ooren moet kit telen met vleierij, -wiaiit dat ze anders zich afwenden". Soliede kost vragen ze en geen zoete melk alleen. Miaarik zou een yerslagje maken van 't feest en ik verval in bespiege ling, de pen glijdt uitTerug nu 1 Het statige klokgebrom meld-de tegen 10 uur .de komst van den stoet naar do Kerk waar(de vlugge fiets maakte dat mogelijk) alle geestelijken van 'tde kenaat den jubilaris- opwachtten. Meesterlijk rolden 'He blijkbaar kunst vaardige vingeren van een begaafden or- -ganist over, 't klavier en de breede gol ven" der schoon© akkoorden deden het tintelen door de ruime gewelven van dezen majestueuzen tempel„ach, hadden we toch een orgel!" Als nu de vier-vijfvoudige rijen van belangstellende parochianen, na hun pas toor, vergezeld door zijne ZeerEerw. ne ven, in breede scharen het ruime kerk gebouw. tot in- de hoeken hebben gevuld, dan klinkt uit volle borst eten smeeklied op tot God met külk eeM kracht, 'zhlk een roerend trillen, dat vaardiger pen hier had moeten wezfen om ©enigszins waardevol te teekenen. De IloogEerw. heèr Deken P. Rops zle- gent dan het kunstrijk© beeld, het ge schenk der parochie. Sober en- toch rijk was- de versiering van kerk en altaar met frissehe na- tuurbloemen door smaakvol talent geor dend. Bij 't plechtige dankoffer door den ju bilaris Gode plechtig opgedragen om 't blijde harte uit te storten, assisteer den- als subdiaken len diaken de juist genoemd© familieleden Corn. Verstegen en Christ. Koenraads, rectors te Breda en Oudenbosch, als caeremoniarius de ZeerEerw. heer Pastoor van ïfoofdp-laat Jos. v. d. Muijsenberg-h, als 'acolythen de Eerw. heeren Kapelaans Burm van IJzendijkej, Fassaert van Aardenburg en Maertens van Oostburg. Wie weet wat het is een- dorpskoor op peil te brengen en te houden zal hier de verdiensten weten te1 waardeeren. Met eenige welgekozen en volzinnige volzinnen schilderdie na, 't Evangelie Aar- denburgs Pastoor in den priester dezen priester: als middelaar door gebed, leeraar door pmderricht, weldoener door steun op geesteljjk en tijdelijk gebied en een plechtig Te Deum met het zoo mo gelijk nog enthousiaster gezongen dan-k- Flied besloot de plechtigheid in da kerk. Een aardige attentie brachten noig de kinderen Van St. Laurens, over welk Belgisch dorp 'in zooverre niet afgestoten, de Pastoor van Eed© tijdelijk lie geeste lijke 'zorgen uitstrekt. Dan nog een herhaald, een haast niet .eindigend: „Hij leve lang".. En wel niemand onder de aanwezigen zal 'hier ©enigen twijfel kunnen of dur ven op-peren aan de hartelijke maening, en vergis ik 'pne niet, dei kernwazen-de herder van Eede gaat zich .wagen pan; de 'proefhij lijkt immers, gezien de herhaalde herinnering aan zijn 97 jaar oud 'geworden Vader. 100 jarige aspiraties te koesteren ein als 't waar is, dat te vredenheid het leven lakt, dan Want: Zoo tevreden Leeft de pastor Van Eedei, Dat hij hier beneden Reeds heeft een Eden. Hij leve lang I Schore Aan het hoofd der school, den heer A. Neteson, is drie maanden verlof uit den militairen dienst verleend. Kattendfjke. Mej. M. M. Koopman heeft eervol ontslag gevraagd als onderwijzeres te Wilhelrninadorp, wegens gezondheids redenen'. (Z.) Bij het op 7 Oct. j.l. gehouden toelatingsexamen voor de R. K. Land bouwschool te Boxtel slaagden o.m. de heeren R van Acker te Westdorpe, E. van Campen te Stoppeldijk, E Vael te St. Jansteen, Fr. Vael te Hontenisse. Voor de 2e klasse slaagde de heer P. Vercouteren te Cliüge. Arr.-Reehtbaak t* Middelburg. Dinsdag, 8 October, deed bovengenoem de rechtbank uitspraak in verschillende zaken, waarbij izïjn veroordeeld wegens: diefstal: J. S,„ 19 j„ werkman, Mid delburg, tot 2 m. gev. straf; J. L., 39 j„ J. W„ 19 j., werklieden, en A. Z. 42 j., arbeider, allen Krabbendijke, en A. A. v. d. V., 29 j„ werkman, Rilland- Bath, allen tot f5 b. s. 5 d. h.; plegen van ontuchtige handelingen: E. V„ 56 j„ werkman, Aardenburg, tot 1 jaar gev. straf; oplichting: S. W, V„ 19 j., handels reiziger, Terneuzen, gedetineerd,, tot 6 m. gev. straf, met aftrek voorarrest; strooperij: L. P., 49 j., koopman, Ter- neuzen, tot f5 b. s. 5 d. h., en J. F. d. J., 17 j., en A. W'., 14 j„ beiden St. Jansteen, beiden tot f10 b. s. 3 w. tuchtschool vervoeren buiten beurskring: P. V„ 40 j., schipper, zonder bekende woonplaats, tot f5 b. s. 5 d. h.; overtreding distributiewetW, W„ 45 j„ hvr. van M. v. Dl, Terneuzen, tot f 50 b. s. 50 d. h„ Wj. V., 43 j„ schipper, en D-. v. Di., 40 j„ commissionair, bei den Terneuzen, en J. M. K„ 44 j„ beurt schipper, Sas van Gent, allen tot f20 b. s. 20 d. h.; P. D. d. N„ 39 j., slager, Sas van Gent, tot 15 b. s. 15 d. h.; J. D„ 25 j., koop-man, zónder be kende woonplaats, tot f10 b. s. 10 d. h.; M. G. R., 40 j., slager, Colijnsplaat, tot f7 b. s. 7 d. h„ en I. S., 34 j., koop man, Goes, tot f5 b. s. 5 d. RMMbufc It MMtlburf. In de Dinsdagmorgen ge-houden Zitting werd het eerst behandeld de zaak tegen J. W. R. te Middelburg, P. W-. W., matroos-deserteur uit' Vlissingen en P. J. F. te Middelburg,' allen gedetineerd, die bekenden de hun ten laste gelegden diefstal met braak va,n tal van snuiste rijen uit een 'kamWp-akhuis' in1 de Spui straat te Middelburg. Die officier vorderde voor de beide eersten 3 maanden voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd en onmiddellijke invrijheid stelling en tegen den laatste, die ricidi- vist is, vier maanden gevangenisstraf. Aan het verzbek tot invrijheid-stellin,gj werd voor de beide eerste beklaagden; voldaan. Voortgezet wlënd de zaak tegen E. C. uit Eede, welke vrouw werd aangehouden door een soldaat-kommies, toen zij twee stukjes toiletzeep onder haar hoed ver voerde. Het bleek, dat bekl. wel earn vervoerbewijs had, maar dit niet direct toonde. De officier, mr. Wolfson, meende, dat het wel een eigenaardige plaats- is om zeep te vervoeren, maar daar op het papier niet s-taat, dat men op eerste vor dering moet zeggen wiat men vervoerd, vorderde hij vrijspraak. Wegens diefstal van een batting, be- hoorende bij- militair© werken, stonden terecht W. J. S., korporaal der artil lerie, en J. P. S. uit Arnemuiden. De eerste bekl. zeide, d,at hij- den paal heeft medegenomen o-mi hem- den vol genden diag wieder aan den bevelvoeren- den. officier terug te geven. De tweede beklaagde ontkende aan diefstal schul dig te zijn, hij heeft alleen zijn broer, die hij met den paal tegen kwam, hel pen dragen. De eisch luidd© voor den- eerste één week voorwaardelijk met 3 jaar proef tijd en voor'den twie-ede f 15 of 30 dagen. De verdediger, mr. Adriaanse, zeide, dat de tweede bekl. nooit wegens we derrechtelijke toeëigeaing zal kunnen jyor- den veroordeeld, maar ook de eerste niet, deze heeft de batting aangetroffen en daar hij in den avond, met het oog op de schildwacht, ze niet op haar plaats kon terug brengen ae medegenomen naar huis. Beide bekl., doch zeker de twee de, zal moeten worden vrijgesproken. Alsnu nam op het beklaagdebankje plaats L. v. B., uit and/ren hoofd© te Rotterdam gedetineerd, wien ten laste werd gelegd die bekende groote inbraak op 28 Februari in de woning van den heer J. H. Blum, onder A&gtekerke, waar- tal van- kostbaarheden en ook feen da mesrijwiel weiden ontvreemd. -Op een vraag van den president zeide bekl. deserteur te zijn van het 24e res. reg. infanterie. De officier vroeg hierop, dat de recht bank zich onbevoegd 'zou verklaren en de zaak zou verwijzen naar den krijgs raad te 'e Hertogenbosch; waaraan werd voldaan. Tegen A. J. uit Go-as, die zeide een vischfuik van JÈversdijk te hiebben ge vonden, maar die deze toch had ver- kocht-aan Korstanje, werd wegens diefstal f 15 of 30 dagen gevorderd. Voortgezet werd de zaak tegen J. E. en zijn vrouw E. P. uit Hulst, beklaagd van verboden n'ederlage van 173 K.G. koperen munten. Eisch f 1 of 1 dag voor ieder, De laatste zaak in de morgefltitting was die tegen de 80-jarige vrouw L. de S. uit Retranchement, tegen wie wegens ongedekt vervoer van chocolade en Rui ker f 10 of 20 dagen werd gevorderd. In de namiddagzitting werd voortgezet de zaak tegen A. W. v. d. "V. te Vlis singen, beklaagd van het boven den ma ximumprijs verknopen van thee. De getuig© Van der Plurjm, rijkscontro- leur, zegt, dat hij bij bekl. was geko men met een bewijs Van den heer Ub- ben uit Breda om do thee aï te halen en; dat beid. toen den prijs- yan f26 heeft genoemd. Bekl. zegt z-onder meer de thee te heb ben overgegeven en er niet over den prijs 'is gesproken. De verdediger, mr. Adriaanse wijst er op, dat de controleur in zijn verbaal zelf heeft gezet, dat hij hij den heer Ubben over een prijs van f26 heeft ge sproken. De heer Ubben, de tweede getuige, zegt alleen het adres te hebben opge geven van bekl. en dat ë"r gesproken is van een prijs van f23. Getuige was geen tusschenpersoon en hij ontkent de thee van bekl. te hebben gekocht, maar wel is hem een provisie van f 3 toegezegd. D-e officier wees p-p- de onzekere hou ding van den tweeden getuige en eischie f15 of 30 dagen en verbeurdverklaring van de thee-. De verdediger meent dat de tweerlie getuige angstig is -zelf vervolgd te worden als hij zegt de Verkooper te zijn, terwijl de eerste getiiig© anders verklaart dan in zijn verhaal, dus Op zij-n verklaringen ook niet onvoorwaardelijk kam worden afgegaan. Bekl. za'l dan ook mo-eten wor den vrijgesproken. Nog werden eenige kleine zaken betref fende dlstributiewet-overtreding behan deld. In alle zaken werd 'de uitspraak be paald op 22 Oct. Goes Gisteren werden ten overstaan van notaris Pilaar publiek verkocht: le. Een woonhuis met het erfpachts- recht te Goes aan het Stoofweitje, wijk F no. 51, groot 1 A. 18 c.A., aan dhr. W. de Jonge Gz. fe "Goes, voor f1345. 2e. Een dito, aldaar, wijk F no. 52, groot 1 A. 26 c.A., aan dhr. Joh. .Govers te Goes, voor f 1145. 3e.--Eén dito, aldaar, wijk F no. 53, groot I A. 16 c.A., aan dhr. J. M. v. der Peij-1 te Goes, voor f1150. 4e. Een dito, aldaar, wijk F no. 54. |root 1 A. 14 c.A., aan dhr. P. C. Reij- erse te Goes voor f1310. 5e. Eelh .woon- en winkelhuis met erf te Goes, a. d. ,sH©er Hendrikskinderen- Straat,- boek Stoofs raat, wijk D no. 96 en twee woonhuizen en erven aldaar a. 'd. Stoofstraat wijk D nï»rs. 147a en 147b, samen groot 2 A. 04 c.A.. aian de heeren M. Jacobs en A. Okké, heiden te Goes, voor f 4730, voor winkelopstand f 100. Samen f9780. GOES. Geboren: 7, El'da Klazina, d. v. Marinus Johannes Ma heus Gubbels en Jacoba Cornelia den Boer. Van 57 Oct. MIDDELBURG. Bevallen: A. L. Goosen, geb. van Halst, d.; J. J. de Rijk, geb. Blaas, d. Overleden: Adr. Langebaeke, wedn. v. J. M. Louwerse. Over de maand Sept. KLOETIHUE. Geberen1, Marinus Francois, z. v. Jan de Jonge en Klisa- beth Smit; 10, Willem, z v. Willem de Braai en Jannetje Berman14, Ja- comina, d. v. Hubrecht Wagenaar en Pieternella de Groote; 15, Simon Jo hannes Levinus, z. v. Leunis Willem Bekker en Levina Dekker; 17, Augusta Rosina, d. v. Alfred Govaert en Maria Cornelia van Bers; 28, Pieter Adriaan, z. v Quinten Trimpe en Elisabeth Wa beke. Overleden30, Cornelia Minnaar, 49 j.. echtgeroote van Adriaan Proost. (Z liOBb, 8 OCC. 1H1». Granen geen noteering. Opgaaf van de marktzettere der gemeente Eieren per 104 stuks f30.a fü. Mid denprfis per 26 stuks f7 50 Boter ner kilo f 2 82. Midde -pr(j per halve kilo 1141. Ganzeneieren cent per stuk Aanvoer boter oond. Aanvoer eieren 176 stuks. -vanvoer Ganzeneieren stuks. Eierenverkoop Ond-r«td Zuid-Hev. V. P. N Aanvoer eieren 1900 Prfis f30 af— - per 100 stuks, GOES. Veilings ereeni ing „Zuid Beve land". Kleine vei ing van 8 Oc 1913. Appels: S erappels f42—f 5 Cox Oranje Pipping f60, Bismarck f 2, B uw- mans Re/netten 143, Goudrei iet en £32— f 55, Zure Bel eflear f 38—f 45, Fra sche Bellefleur f33—f40, Rambour Mortier f31f40, Reinette d'Or £29f36, Court Pendu f33—f41, di.erse zure a;pes f 0 f36, af.al zure appe s f24f 2.1, zoe e JUbbeling £51, Arm aard/ f 6—f39, Zoee Cam-agner f35f38. Zoet© Bel es fleur f36—f38, Huismanszoe f ,3, Fomme d'Orange f40 di erse zoete a ipéls f33- £38, af a' zoee appe s f29, fabrie .sappe len f 15, Ge dersc he Hol aar f 31f 4 Peren: Beurré Cair^em f65, So dat Laboreur f92, Josephine de Maines f 1, Simson de Bou ier f68, Nouveau Poi.eaiu f65, Groene C aumonte f37—f43. Win ter Bergamotten f32—f40, Suikerijpere i (winler) f21f31, Ponds^eren fl f 35. Gleser Wi deman f 24f 42, di erse peren f28fl6, a\alperen flif2,. Diversen: Thomate.i £21, Mis.els £22, Boonen f 5.10—f 14. Alles per 100, KG. Noen fl.14f 1.40, komko-rrme a f 3.20f 7.90, witte kool f 10.8roo e kool f 12.10, savo-ye kool f 10, alles per 100 stuks. Hazen f3.80f6.60 p. stuk. KRABBENDIJKE. Veiling van 5 Octo ber. Afval appe.s fabriek 10, Plembours binnenland 35.36, Sterappels id. 54, zure Bellefleur id. 43, Peperappels id. 37 41. Goudreinetten id. 5155, zoete afval id. 3235, zure afval id. 21 g,d., alles per 100 K.G. Blauwe druiven 7490 ct. per K.G., witte druiven 3135 ct. p. K.G., Bloemkool 4144 ct. per stuk. (G. Ct.) MIDDELBURG. Op de gis.eren gehou den veiling werden de volgende prijzen besteed: druiven 4546, tiiomat-jn 26, Gieser Wildeman 52, sprui en 33, snijboo- nen 1017, su.kerboonen 1325, wage- naarsboonen 12 ct., ailss per K.G.; sla 23, andijvie 14, bloemkool 728, roode kool 512, savoye kool 615, witte kool 37, boerekool 23, alles per stuk; zuring 12, pieterselie 63, veld sla 18 ct., alles per mandje; prei 1017 ct., peen 911, karoten 810, rapen 36, rammenas 45, selderij 3—4, pie terselie 3 ct. per bos. (Z.) VLISSINGEN, 8 Oct. 1918. Frambozen 30, kropsla 2024, pe erselie 1425, kervel 2435 ct. alles per mandje. Peen 5i/215, rapen 4V28V2, prei 1 l1/s 161/2, selderie 61/28i/2, kroten 9—101/» rammenas 4 ct., alles per bos. Nooten f 1.10f 1.14 per 100 stuks. Boerekool 4i/2, savoye kool 8V21872, bloemkool ÏO1^—40, roode kool 6V2181/2- witte kool 691/2, andijvie 2%672, meloenen 56 ct„ alles per stuk. Druiven 8490, bramen 40, Bismarck 47, Warners-king 44, tomaten 27—38, spruiten 3472—38, uien 12141/2, koolrapen 372, suikerboo- nen 1572, wagenaars 1172—14, snijboo- nen 14, princesseboonen 1872—2972 ct-, alles per K.G. (Z.) Botterdam, 8 Oct. 1918. Veemarkt. Aangevoerd 134 paarden, ezel, 1820 magere runderen, 250 vette run deren, 1143 vette en graskalveren, 97 nuch tere kalveren, schapen of lam76 varkens, 294 biggen, 3 bokken of geiten en 3 veulens. Prijzen van mager vee warenMelkkoeien f275 a f725, kalf koeien f285 a f740. stieren I 130 a f550, pinken f 110 a f165, vaarzen ULO a f 161. werkpaarden f 4'0 a 700, slacht- paarden taxatiept fis, hitten f 25 a 1850. nuch tere kalveren t' affokkalveren f So a f40,Biggen f2laf45, graskalveren faf Overloopers fa f (Maasbode.) Oct. 10 Biezelinge, hoornen, Hu vers. 15 Goes, 20 woonhuizen met erven en een perceel moes-grond, Neervoort en Hiooleu. 16 alfertsdijk, herberginventaris, Pi laar. 16 Biezelinge, inspan. Huvers 17 Heinkenszand, olmebo"men, Pilaar 17 Nisse, beestiaal, Hollman en Verhoek 17 Kapelle, inboedel, Huvers. 18 Heinkenszand, canadaboomen, van Cleef. 18 Kapelle, olmeboomen, Huvers. 18 Kapelle, canadaboomen, Hu>ers 19 Weme.ldiuge, boomeu, Huvers 24 Biezelinge, roerende goederen, van Dissel. 25 's Heerenhoek, huis en erf, van Cletf. 31 Baarland, hoefje, Van Dissel. Goes, boomgaarden en bouwlanden, Pilaar.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 3