De strijd in het Westen. BINNENLAND. UIT ZEELAND. Gemengd Nieuws. kjj ook gedurende de vier vreeselijke oorlogsjaren niet verloren heeft, zijn solide grondslagen voor zijn toekomstige werk zaamheid. Dat moge ook zijn op vrede en ver zoening onder de volkeren gericht streven bevorderlijk zijn. Moge Guds bescherming ook op den arbeid van de nieuwe regeering en den rijksdag rusten. Oe nota>an .Turkije. De Turksche regeering heeft tegelijk met haar beide bondgenooten Duitsch- land en Oostenrijk-Hongarije door bemid deling der Spaansche regeering 'n vredes voorstel gericht tot president Wilson. PARIJS, 7 October. Het avondcom muniqué meldtIn de streek ten N. O. van St. Qurntin hebben plaatselijke operaties der Fransche troepen, onder nomen om de linie te verbeteren, goede resultaten gehad Het aantal gevangenen, in de laatste 24 uur gemaakt, bedraagt meer dan 700. Op het front van de Suippe en de Arnes blijft de tegenstand der Duitschers voortduren. Aan de Arnes hebben de Duitschers in een hevigen tegenaanval tijdelijk het dorp Saint Ftienne hernomen De Franschen heroverden echter schit terend het dorp en namen een honderdtal gevangenen. Meer ten Westen hebben de Franschen, na ee» verwoed gevecht, een verdedi gingssysteem aan den Zuidelijken rand van Isle-sur-Suippe genomen en den rand van St. Etienne sur—Suippe bereikt Op twee punten in de streek van Aunoenan courl e-Petit hebben de Fran schen den overgang der rivier geforceerd. Links namen de Franschen Berry-au Bac. LONDEN, 7 October. (R. O Reuter's correspondent bij het Eransche leger seint dd. 6 OctoberDe Duitschers waren dezen midden in vollen aftocht in Midden Champagne. Onze troepen zijn over de 8uipp« getrokken te Pont-aveiges en daarbij overal in nauwe voeling met den vijand gebleven. Ten Noorden van St. Clément werd na een hevig gevecht een tegenaanval der Duitschers afgeslagen, waarbij een groot aantal gevangenen en twee kanon nen in onze handen bleven. De Duitschers hebben blijkbaar het plan om stand te houden aan de Suippe opgegeven en het is zelfs twijfelachtig of zij zullen trachten zieh aan de Retourne te handhaven. Aan de linkerflank hebben afdeelingen van het vjjfde leger de Aisne overschre den en zijn voorwaarts getrokken naar den beboschten heuvel ten Noorden daarvan. De Duitschers laten de bruggen aan de Suippe en Retourne in de lucht vlie gen en steken de dorpen in brand. Losse Berichten. Esn Duitsche divisie legt de wapens neer. PARIJS, 6 Oct. (Reuter.) Marcel Hutin deelt in de „Echo de Paris" mede, dat onze troepen in Bulgarije de 11de Duit sche divisie verplicht hebben de wapens neer te leggen. Een Duitsche divisie-generaal en twee brigade generaals werden krijgsgevangen gemaakt. Gsen Dultsehers meer in 't Bulgaarsche leger. BERLIJN, 6 Oct. (officieel.) Onze tot dusver in het kader van het Bulgaarsche leger strijdende troepen zijn terugge nomen en op weg naar hun verzamel plaatsen. Zij hebben aan de hun gestelde hooge eisehen ten volle voldaan en buitengewone praestaties geleverd. Koning Ferdinand. KOBURG, 8 Oct. De vroegere koning van Bulgarije is met prins Cyrillus en een groot gevolg gistermorgen alhier aangekomen. Hij zal hier voor goed blijven. Outplofflng In een granaatfabrlek. Te Morgan (New-Jersey) heeft Zater dagochtend in een grannaatfabri-k 'n ontploffing plaats gegrepen. Over 'n groot gebied werd de schok gevoeld. De meeste arbeiders konden ontsnappen, maar er wordt toch van vele vermisten gewag gemaakt: Andere munitie-fabrieken in de Isuurt liepen wegens de rondvliegende vonken gevaar en de overheid had be volen, dat alle huizen binnen 10 mijl afstands van Morgaan moesten worden ontruimd. NEW-YORK, 6 Oct. Het aantal slacht offers van de ontploffing in de Gillespie- munitiefabriek bedraagt volgens een schatting van bevoegde zijde 94 dooden en 150 gewonden. Uit Elzat-Lotbaringen. BERLIJN, 7 October. (H.N.) Volgens de „Voss. Ztg." zijn de ingrijpende ver anderingen in de rijksregeering niet zon der invloed gebleven op de toestanden in Elzas Lotharingen. De positie van den stadhouder von Dallwitz wordt als zwaar geschokt beschouwd. Men verwacht, dat hjj zal aftreden. Be nieuwe Duitsche regeering. BERLIJN, 7 October (W. B.) Naar de „Germanja" verneemt bestaat de aan den rijkskanselier toegevoegde kabinets raad uit de staatssecretarissen Payer, Groeber, Erzberger, Scheidemann en Friedberg. De stryd in Palestina. Beyruth door de Franschen genomen. PARIJS, 8 Oct. De minister van marine ontving van admiraal Varney het volgende telegram Een Fransche divisie uit Syrië is 7 Oct. om 6 uur des morgens de haven van Beyruth binnengevallen. Het enthou siasme der bevolking is onbeschrijfelijk. Schorsing van militaire verloven in Zeeland. Men seinde ons gisterenavond: Minister Ruys de Beerenbrouck heeft in den aanvang der heden gehouden Kamervergadering medegedeeld, dat de Regeering met het oog op den stand der krijgsverrichtingen en teneinde van een voldoende krijgsmacht verzekerd te zijn, zich genoodzaakt heeft gezien de algemeene verloven en de periodieke verloven, evenals verloven, van korten duur der in Zeeland gelegen troepen te schorsen. De Regeering zal, wanneer ook voor andere provinciën de noodzakelijkheid daarvan blijkt, voor die provinciën ge lijken maatregel treffen. N.B. Ter toelichting zei de minister: De stand der krijgsverrichtingen in het aan Zeeuwsch Vlaanderen grenzend wes telijk deel van België maakt het nood zakelijk, dat de regeering bedacht is op de eventualiteiten, welke daaruit voor ons land kunnen voortvloeien. Indien vreemde troependeelen van een van beide of beide oorlogvoerenden onze grens mochten overschrijden, legt het volkenrecht ons den plicht op deze te interneeren. Ook bestaat de mogelijkheid, dat we derom een aantal vluchtelingen te onzent gastvrijheid zullen zoeken, m welk geval de overheid in staat moet zijn de noodige maatregelen van orde te nemen. Tweede Kamer. De opkomst der leden ter zitting van 8 October was zeer groot97. Na de regeeringsverklaring over de schorsing der militate verloven in Zeeland kwamen in behandeling de aangevraagde inter pellaties. De Kamer stond den heeren Schaper en Troelstra toe hun interpel latie te houden Vrijdag a.s. te 1 uur en aan den heer Wijnkoop daags na afloop van het onderzoek in de afdeelingen en de behandeling van de wet ter voor ziening van het goederenverkeer met het buitenland en het voorstel van den heer Troelstra tot wijziging van het reglement van orde. De heer v. Raven- stein vroeg verlof tot het houden van een interpellatie over onze economische betrekkingen met Amerika en de heer Kruyt tot het houden van een interpel latie over de door den minister van binnenlandsche zaken zoo pas gedane verklaring. De vergadering werd daarop verdaagd tot Vrijdag. •nze gezant te Washington. De correspondent van het „Hbld." te Rotterdam seint Naar hier verluidt, zeu de heer J. T. Cremer, lid der Eerste Kamer en oud- Minister van Koloniën, aangewezen wor den als onze gezant te Washington. Huldiging van koning Albert. Te 's-Gravenhage heeft zich uit Neder landers een voorloopig comité gevormd, dat zich voorstelt den koniDg der Belgen een huldeblijk aan te bieden, om in dezen vorst het Belgische volk te eeren en te huldigen. Sympathiebetuigingen wor den ingewacht bij den secretaris van het voorloopig comité, Jhr. G. A. Rengers Hora Siccama, Emmastraat 187, 's-Graven hage. (Msbode) Da zeepnood Volgens het N. v. d. D1. zal met ingang van 1 November a.s huishond- noch toiletzeep meer gefabriceerd worden. Al leen de fabricage van z.g. kleizeep is dan nog toegestaan. De nieuwe posttarleven. Naar wij vernemen zijn de nieuwe post- tarieven als volgt vastgesteld Briefport: Voor brieven van niet meer dan 20 gram is verschuldigd 7i/a cent. Van 20 tot 100 gram 10 cent. Van 100 tot 200 gram 15 cent. Van 200 tot 1000 gram 20 cent. Voor elke 1000 gram of gedeelte daar van 5 cent meer. Het port van een brief van niet meer dan 20 gram te bestellen binnen den kring van het post- of hoofdpostkantoor, waar de brief ter post is bezorgd, be draagt 5 cent. Briefkaarten: Voor briefkaarten zal 5 cent verschuldigd zijn. Gedrukte stukken tot en met 500 gram I1/2 cent per 50 gram of ge deelte daarvan. Boven 500 gram t.e. m. 1000 gram 20 ct. Voor elk meerder ge wicht van 1000 gram of gedeelte daarvan 5 cent. N i e u vv s b 1 a d O n S h E ij v o e g s e 1 sl 1/2 cent peir 50 gram of gedeelte daarvan. Monsters: 2i/2 cent van 50 gram of gedeelte daarvan. Voor postwissels zal verschuldigd zijn 5 cent voor een bedrag van f 12.50 of gedeelte daarvan. (Tel.) Goes. Rants 0 e neer i ng schoe nen en reparatie led er. Aan de gemeente Goes is toegewezen voor repa- ratieleder (tijdvak 1 Oct. 1918B0 Juni 1919) 1004 K.G. zoolleer. Onderverdeeling: 1 Oct.31 Dec. 1918 365 K.G. Voor schoenen: 1 Oct. 191830 Juni 1919 2510 paar. Onderverdeeling1 Oct.31 Dec. 1918 1000 paar. Dit alles -.tegen afgifte van een rijksbon. Daar de gemeente deizie week over 17 in plaats van over 40 koeien tol slachting beschikking kreeg, zal ook deze week slechts 1 ons rundvleesch ter beschikking staan voor de ingezete nen. Inmiddels is door aanhoudende klacht hierover verkregen, dat nog 7 kal veren on 8 koe'en voor Goes (als cen trum en te verdeden over 20 plaatsen op Zuid Beveland) aankomen, zoodat er waarschijnlijk hij het rantsoen nog wel een half onsje bij zal komen. In verband met de hier heerschende schaarschte aan boter, kunnen wij, van gezagvolle zijde daartoe gemachtigd, me dedeel-en, dat van af morgen (Donderdag) ochtend hij de gewone winkeliers weer Voldoende boter beschikbaar zal zijn. Naar aanleiding van mededeelingen in de bladen ovter regeeringsvisch wordt ons van bevoegde zijde medegedeeld, dat op 4 "October 'bericht is ontvangen, dat zoodiia, de aanvoer Zulks toelaat, aan de gemeente Goes visch gezonden zal wor den, en wiel fojpoectshalve direct van IJ- muiden, dus niet van Vlissingen. De Commissie inzake de 1 e ve nsmiddel envoorziening. In de gehouden vergadering van de Commissie inzake de levensmiddelen voorziening werd besloten zich te wenden tot B. en W. en het volgende onder hunne aandacht te brengen le. dat meermalen door leden van het Dagel. Bestuur of in de raadzaal is ge sproken over de groote uitgaven die de distributie met zich meebrengt en of het in verband hiermede, geen aanbeveling verdient om vele onderdeelen der werk zaamheden do»r commissies te doen uitvoeren, wat zeker in het voordeel der gemeente zou zijn en de werkzaamheden van den directeur der distributie zou verlichten 2e. of naar aanleiding van het stopzet ten van den schoenverkoop de admini stratie daarvoor noodig, al in orde is, opdat, wanneer straks op bons mag worden verkocht, de ingezetenen niet langer moeten wachten; 3e. dat de verkoop van duur en goed koop vleesch veel te wenschen overlaat, en te verzoeken het goedkoope vleesch in één of meer winkels beschikbaar te stellen en zoo mogeljjk te bepalen wie in aanmerking voor goedkoop vleesch komt; 4e. dat het wensclielijk is met het oog op 't vele heen en weer loopen naar verschillende winkels teneinde de regee- ringsgeederen machtig te worden, het stelsel van Ylissingen in te voeren, dat voorschrijft, alleen te verkoepen aan klanten, die zijn ingeschreven, een stelsel, dat reeds door den minister is voorge schreven 5e. dat gewezen moet worden op de onvoldoende controle die in Goes plaats vindt en te vragen om een paar personen uit de commissie te benoemen, die als zoodanig zich ook aun het werk van een controleur kunnen wijden, maar dan belangloos 6e. dat de aandacht moet worden gevestigd op liet feit, dat de boter in Goes in onvoldoende hoeveelheid ten verkoep wordt gegeven. Het vermoeden is gerezen, dat aangezien de kaarten daarvoor uitgegeven, rijkskaarten zijn, ook van buiten de gemeente boter gekocht wordt. Het zou wenschelijk zijn den minister te vragen om deze kaarten van een gemeentestempel te doen voorzien, opdat de voor Goes bestemde voorraad alleen door ingezetenen kan gekocht worden. Hierdoor zou ook een einde kunnen worden gemaakt aan den handel in boterkaarten en wellicht ook aan te veel leverantie aan hotels; 7e. dat nog eens ter bevoegder plaatse moet worden aangedrongen om meer visch, daar de regeeringsvisch slechts sporadis ontvangen wordt. De commissie is in den laats ten tijd aanmerkelijk in kracht toegenomen, een 19 organisaties zijn er bij aangesloten. (Volksbl.) Omtrent boter en visch is inmiddels een voorziening getroffen. Red. N.Z.Ct. De commissie belast met de uitreiking van bons enz. maakt bekend dat degenen welke dekens hebben aan gevraagd, deze kunnen afhalen. De prijs der dekens is f2 50 per stuk a contant. Het afhalen moet door personen boven de 16 jaar geschieden. Aanbevolen wordt een doek of papier mede te brengen, om de dekens tegen vuil worden te beveiligen. Het afhalen geschiedt in de volgende orde: Woensdag de nommers 1—600 Donderdag 601—1200 Vrijdag 1201 en hooger. Voor degenen wier beurs niet toelaat de dekens op den bestemden avond af te halen bestaat Zaterdag gelegenheid deze alsnog af te halen: Eiken avond van 79 uur. P.S. Zooveel mogelijk met gepast geld betalen. Contrölekaart moet worden mee gebracht. Dinsdagmorgen omstreeks half vijf zijn door den agent van politie Schou- wenaar 840 K.G. steenkolen op den Oost singel alhier in beslag genomen vpn een vrachtrijder uit Kloetinge, welke brand stoffen aldaar frauduleus vervoerd werden. (Z) Middelburg. In den nacht va,n Maan dag op 'Dinsdag is ingebroken in het distributiebureau alhier. De dieven zijn blijkbaar in hun werk gestoord, want wel is veel over hoop gehaald, maar niets is medegenomen kunnen worden In verband hiermede zijn reeds twee mannen aangehouden. Denzelfden nacht hebben ongewensch- te gasten een bezoek gebracht aan het kantoor der Stoomvaart-Mij. „Valk" op den Kinderdijk, waar zij door het open schuiven- van een raam binnen kwamen en waar twee zakken gebrande kolfie, be stemd voor de distributie te Souburg en Westkapelle, werden ontvreemd. Ook in deze zaak stelt de politie een onderzoek in. Gisterennacht beeft de politie zich bezig moeten houden met een jacht op twee viervoetige deserteurs, in casu twee groote z'ware varkens, die op den Noord- weg 'uit 'hunne hokken waren ontvlucht. Zij werden weer opgesloten om nog wat aan te vetten en dan later als groote traktatie in hongere magen te verdwijnen. Het verslag der vergadering van de Kamer van Koophandel en fabrieken van 8 October moet tot ons volgend nummer bewaard bljjven. Red. Nu er weder een paar dagen vleesch gedistribueerd is blijkt duidelijk, dat voor velen dit voedsel te duur is, want er blijft iederen keer ever en zelfs nu er maar een ons per bon werd gegeven, was het overschot zeer groot en werd dan oek gisterenmiddag per omroeper bekend gemaakt, dat er bij twee slagers vleescli zonder bon verkrijgbaar was. VIMmvm. Waar do distributie van pe troleum, aldus meldt men ons van hier, nog steeds op zich laat wachten en het voor het meerendeel van lichtlooze ge zinnen finantieel bezwaarlijk is om car bid te gebruiken, hebben B. en W. voor gesteld maatregelen te nemen, bovenge noemde catagorie van menschen tegemoet te komen door in verband met lie liooge aanlegkosten den huiseigenaren £10 te betalen voor elk perceel, wat thans aan het gas- en electriciteitsnet wordt aan gesloten. De directie der Electr. centrale, die een minimum afname gegarandeerd wenschte bij het plaatsen van muntme ters, eischt thans geen minimum afname meer, daar slechts gewone meters kun nen worden verstrekt en daarop deze bepaling niet van toepassing is. De voorzitter van de Huurcommissie deelde in de laatste raadsvergadering mede, dat de commissie in het algemeen geen bezwaar- tegen zal maken, dat de huur met 5 tot 10 cent per week ver hoogd wordt, indien haar aangetoond wordt, dat deze verhooging verband houdt met nieuwen aanleg van gas of elcctrici- teit. Voor den eigenaar van huizen tot nu toe zonder gas, is het te hopien, dat het een aansporing mag ziijn om tot den aanleg van gas of electriciteit over te gaan. De bewoners van betreffende per- ceelen zullen dunkt ons gaarne die kleine huurverhooging over hebben ten einde in de a. s. wintermaanden van licht te worden voorzien. Dit klemt te meer, waar [slechts een zeer geringe hoeveelheid kaar sen voor verlichting ter beschikking wordt gesteld en aan ieder lichtloos ge zin ten gebruike gedurende 2 maanden slechts kan worden verstrekt één pak kaarsen en één doos schemerlichten.' Waarde. In de Maandag gehouden zit ting van den gemeenteraad werd de be grooting der gemeente, dienst 1918, ge wijzigd in verband meit de jaarwedden der onderwijzers krachtens de wet van 23 Febr. 19i8 (Stbl. no. 147). De begroo ting van het Burgerlijk Armbestuur voor 1919 werd goedgekeurd in ontvang en uitgaaf op f 4389.96V2, met een post voor onvoorziene uitgaven, groot fl640.48V2. De gemeente-ontvanger werd gemachtigd zijn borgtocht, drukkend op zijn woon huis,' te wijzigen, daar op andere wijze in de borgstelling is voorzien. De jaar wedden van het onderwijzend personeel werden herzien. Deze jaarwedden wer den met inbegrip van de bijdrage ge noemd in art. 1 en 2 der wet van 23 Febr. 1918 (Stbl. no. 147) vastgesteld dis volgt: voor het hoofd der school- minimum f1200, maximum1 f1450; voor de onderwijzers minimum f 700, maximum i 1250. (Z.) jjHoedekenskerke. Op verzoek van een controleur van de Rijks- Groenten en Fruit Centrale zijn heden door den bur gemeester alhier in beslag genomen 34000 K.G. zaaiuien, die zonder de vereischte vergunning in een schip in de haven alhier geladen werden. Heinkenszand. Dinsdag j 1. vergaderde de R. K. Propagandaclub alhier. Tegen woordig waren 11 van de 12 leden be nevens de ZeerEerw. Heer Pastoor. De voorzitter dhr. E. A. Janssen opent de vergadering met gebed en heet de aan wezigen hartelijk welkom. De secretaris leest de notulen der vorige vergadering welke zonder op of aanmerkingen werden goedgekeurd. Op initiatief van de club zal de WelEd. Heer Vieniugs a s. Zon dag 13 October in café A. Vermeulen 's namiddags half vier een spreekbeurt vervullen over het groote nut eener R. K. Arbeidersorganisatie. Alle R. K. arbeiders der gemeente worden op die vergadering verwacht om zoo mogelijk tot een orga nisatie te komen. Bij het punt Zondags winkelsluiting zal men een schrijven richten tot de afdeeling de Hanze in deze gemeente die daa de zaak onder ling kan uitwerken. De heeren A. Simonse Bz. en M. Vroonland werden benoemd als afgevaardigden naar de vergadering van den Bond van R. K. Propaganda- clubs in Zeeland te houden op 13 October a.s. Bij de rondvraag werden nog eenige huishoudelijke zaken behandeld, waarna de voorzitter de vergadering met gebed sloot. Rilland Bath. De jachtopziener C. K zag Maandag j.l op zijn controleurs veld eenige zakken onder een heg liggen.. Hij waar schuwde den rijksveldwachter V. B. die met hem de zakken inspecteerende, onge veer 50 K.G. peper vond (in korrels) een veelgeliefde smokkelwaar. De plaats waai de zakken werden gevonden, behoort tot de'hofstede „Veldzicht". Van den smokkelaar kon niets worden ontdekt. De smokkelwaar werd in beslag genomen. IJzendijke. Door de bankiersfirma Ls. van Waesberghe Janssens te Hulst zal binnen kort, aan de markt alhier, een kantoor worden geopend ter behande- jing van alle voorkomende bankzaken- St. Jansteen. Aan de grens is het tegen woordig erg stil geworden Was men gewoon in de „wachtstuhle" een groote partij Duitsche soldaten te zien rond- loopen, dit is thans verminderd tot enke len om de allernoodzakelijkste wacht diensten te verrichten. Het schijnt, dat alios wat maar eenigszius kan gemist worden, naar het front wordt gezonden. Van de vroegere vroolijkheid der Duit schers aan de grens is ook niet veel meer overgebleven, waaraan de tegen slagen der laatste wekenwel niet vreemd zullen zijn. St. Krul». Naar wij vernemen hebben de Duitschers alle mannen tusschen 15 en 55 jaar uit St. Marguérite en St. Laureijns weggevoerd. Ede Maandag is nabij onze gemeente een Engelschman door den stroom van den electrischen draad gedood. Men zegt, dat hij in het bezit was van een menigte brieven, welke hij naar België wilde smokkelen Breskens. De Spaausohe ziekte heerscht hier algemeen. Niet een huisgezin is er, of men vindt er één of meer door aan getast. De Openbare school wordt nog slechts door «nkele leerlingen bezocht. Ook een deel van het personeel dier school is aangetast. Oostburg. Zaterdag j.l werd het 5 jarig zoontje van den heer C. door een leegen wagen overreden. Twee wielen gingen hem over het lijf. Door een paar voor bijgangers werd het kind voor dood op genomen. Doer een inmiddels geroepen geneesheer werden ernstige inwendige kteuzingen geconstateerd. De toestand van den kleine is nog altijd zorgwekkend. Een vrouw vergiftigt haar broeder en zuster. Omtrent het vergiftigingsgeval te Het Za'n,d (N.-H.) deelt 'liet „Mdg. O.bl." nog de volgende bizonderhede'n mede: Een viertal jaren wonen aldaar een tweetal zustere, Nteieltje en Anna Vader, een paar eenvoudige menseftjes, van on geveer 40 jaar. Eienige dagen geleden werd Neeltje ziek en de dokter consta teerde roodvonk. De ziekte had een zbo- danig verloop, dat er verschijnselen van vergiftiging geconstateerd werden. "In melk en braaksel wierd arsenicum gevonden. De burgemeester, de heer De Moor, eni de chef-rijksveldwachter, de heer Bult, stelde hierop ten huize- vian de zustere een onderzoek in. De verplegende zuster werd aan een streng verhoor onderworpen en bekende, dat zij haar zuster Jiieeft wil- I len vergiftigen. Vijf maanden geleden stierf de broer van "die zusters, die ooi: I bij haar inwoonde, onder verdachte om- I standigbe'den, waaraan geen aandacht was geschonken. Tie politie onderwiel-)' de misdadigster nu in verband met dit sterfgeval ook aan een. scherp verhoor en de ontstellende bekentenis kwam, dal ook deze door haar was vergiftigd. Voor acht jaar terug yvoonde de fa- I milie aan de Groote Reefen. Destijds stierf een zuster en de misdadigster bekende ook deze te hebben vergiftigd. De moe der, die 'in den loop der jaren gestor ven' was, had het omnensch, naar ze beweerde, niet vergiftigd. Als drijfveer voor haar handelwijze

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 2