»g je uur, 32 - Mil u té1 s BANK brieven lotheekbank t verkoopen. jotheekbank De Groote Oorlog. No. 119. Dinsdag 8 October 1918.Veertiende Jaargang. PEN ING. Haarlem.| Verschijnt eiken MAANOAG-JfOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. BINNENLAND. TERDAM. VAN AEL BREDA. ANGST der Iseizoen. RAAT 60, DELFT. f 2.133.952.94 5.282.745.35V; 3.429.534.— f 10.846.232.30 6.097.728.60 3URG. IpCt. 3. C. VAN DER MINNE. Niet te vlug, De strijd in het Westen. Welk weder zullen wij hebben? f UIT: aflosbaar na 1925 a pari voor 1/20 van hat uit staand bedrag per Jaar. aflosbaar volkans opklim mend ulfloflnjsplan van f 24-000.- in 1919 tof f 110.000.— In 1952. Ink, Spul 15/19 en van de :P en H. OVEHS ZONEN ITER te Rotterdam. aal in Eikenhout, Kerkbanken, stoelenSchoolbanken enz. enz. BEEKMAN. REN: arlem, Gedempt» Oudegracht 39| om, Nieuwe Veemarkt 33 Idon, Rapenburg 63 iltordam, v. Oldenbarnevelt- straat 21b! ITSCHAPPEN. {September 1918: ar zijn: aren a pari uit. p aanvraag te bekomen ten etenhandelaren. tie: IH ZEEUWSCHE OMIT Abonnementsprijs p. 3 maanden veer Goes f 1.—, daarbuiten f 1.36. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen. 10 Met. Advertentrën worden iagewaeët véér balt esn uur namiddags. Kantoer v. d. Administratie: BeudewIJn de Wlffesfraat A 135» GOES. Tel. iatere. i Bkestte no. 54. Redactie ae. 97. Reelaznefaeriefateo 30 ©t. p. r. B(j abonnement speciale pifjs. Advmteattfta van 1—6 asgels 0 26, iadtre nagel miner 16 €t. 3 X geplaatst wordt S X Zoedra er sprake was van een nieuw ministerie, doken er geruchten op over plannen tot demobilisatie, die aan de nieuwe regeering werden toegeschreven en iets dergelijks meende men ook in de troonrede te lezen. Wat er van zij, de jongste gebeurte nissen op het WesUrlront, speciaal op de linie OstendoRousselaereMeenen— Kijsel zullen onze regeering in deze wel tot voorzichtigheid manen eii vsn overijlde besluiten afhouden. Wie zeo schrijft de N. Rott. Ct. een blik op de kaart werpt, ontwaart, dat de opmarsch der Belgen niet zoo heel ver meer behoeft te vorderen, om de positie der Duitschers aan de kust zoo niet in onmiddellijk gevaar, dan toch reeds zeer netelig te achten. Nog eenige vooruitgang in de richting van Brugge, en de ontruiming van de stel lingen aan de kust zou voor de Duit schers eene gebiedende noodzakelijkheid kunnen worde». Ook voor ons land werdt deze gebeur tenis, waarschijnlijk niet een gevaarlijk maar dan toch wel een sorgeischend oogenblik voor de handhaving van onze neutraliteit. Wij moete»ook erop bedacht zijn, om aan de Duitsche troepen, die langs ons land zouden willen uitwijken, den toegang te beletten, of hen te inter- ne»ren, geljjk wij na den val ra» Ant werpen de Belgische en Engelsche troe pen hebben gedaan. Wij moeten ook erop bedacht zijn, de Belgische en En gelsche legerafdeelingen, die ongetwijfeld het terugwijkende ieuitsche leger op den voet zullen volgen, duidelijk te maken, dat zij bij de vervolging ons gebied hebben te ontzien. Gisteren gingen geruchten, dat ons legerbestuur het oogenblik gekomen achtte, om meer troepen naar het zuiden van ons land te dirigeeren. Tegenover de redactie van het Vaderland werd het gerucht „te bevoegder plaatse" verzon nen geneemder was geen enkele maat regel van dien aard genomen. Veor het oegenblik achten dus de militaire auto- riteiten, die den toestand beter kunnen beeordeelen dan wie ook hier te lande, geen onmiddellijk gevaar aanwezig, dat niet met de voorhanden middelen kan worden afgewend. Dat belet niet, dat binnen kort de positiën op het eorlogsterrein dermate veranderen kunnen, dat hetgeen nu hier te lande nog niet noodig geacht wordt, dan wèl noodzakelijk zou werden, zoodat b.v. tot schorsing van verloven, tot op roeping van enkele met klein verlof zjjnde lichtingen, tot versterking van onze leger macht in Zeeuwsch- Vlaanderen en weste lijk Noord-Brabant, of tot andere maat regelen zou moeten overgegaan worden. Hoopvolle teekenon doen zieh in den laatsten tijd voor, welke wijzen op een naderend einde van het bloedige oerlegsconfiict. De moest hoop volle echter liggen wel in de beide be richten, die wij Zendag en hedenmorgen ontvingen en ons haastten voor ons bureau te bullitineeren. Het eerste draadbericht luidde: Men seint ons uit Amsterdam: De Rijkskanselier heeft hedennacht, in overeenstemming met alle bevoegde autoriteiten in het Rijk en de bondge- nooten, door bemiddeling van Zwitser land, telegrafisch aan Wilson een nota gericht met verzoek de vredetot- standbrenging ter hand te nemen en daartoe met alle oerlog voerenden in verbinding te treden. De Kanselier aanvaardt de principes in Wilson's boodschap aan het Congres vastgelegd als basis voor de onderhandelingen. Het programma van den Kanselier omvat ook het herstel van België met schadevergoeding. Indien Wilson deze uitnoodiging als welgemeend aanvaardt, is de deur voor een spoedigen vrede geopend. Dit bericht is het slot en de samen vatting van eene groote rede, door Prins Max van Baden, den nieuwen Rijks kans elier, Zaterdag in den rijksdag ge houden. In deze rede gaf hij de nieuwe binnenlandsehe hervormingen aan, die noodzakelijk zijn gebleken, benevens Duitschland's bereidwilligheid tot het sluiten van een eervollen vrede. Hij steunt daarbij op het program der meer derheidspartijen. Dit bevat vooreerst een aanvaarding van het antwoord der vroegere njksregeering op de nota van den Paus van 1 Augustus 1917 en een onvoorwaardelijke goedkeuring van het besluit van dpn rijksdag van 18 Juli 1917. Het bevat verder de bereidwilligheid om tot een algemeen en volkerenbond toe te treden op den grondslag van ge lijkberechtigdheid van allen, dus der sterken en zwakken. De oplossing der veel omstreden Bel gische kwestie ziet het in het volledige herstel van België, vooral van zijn onaf hankelijkheid en zijn ge Died. Ook een overeenkomst over de kwestie der schade loosstelling zal nagestreefd worden. De tot dusverre gesloten vredesver dragen mogen volgens het program geen hinderpaal voor het sluiten van den algemeenen vrede agn. Het program streeft er naar, dat in de Baltische gebieden, in Litauen en Polen spoedig op breeden grondslag volksver tegenwoordigingen gevormd worden. Het totstandkomen der daartoe nood zakelijke voorwaarden wil Duitsctiland zonder aarzelen door de invoering van burgerlijke besturen bevorderen. Hun grondwet en hun betrekking tot de na burige volkeren moeten die gebieden zelfstandig regelen. Het tweede gewichtige draadbericht, hedenmorgen ontvangen, luidt: BERLIJDf. (.Officieel). Duitschland, Oostenrijk-Hongarge en Turkije hebben aan Wilson eon algemeenen wapen stilstand te land, to water en in de lucht aangeboden. Naar wjj vernemen, zou dat aanbod via Zweden tot Amerika zijn gericht. PARIJS, 5 Oct. Het Amerikaansche communiqué meldt: Onze aanval ten Weston van de Maas, welke heden voortduurde, ontmoette hardnekkigen tegenstand van de artillerie en machinegeweren uit goed verschanste stellingen. De sterk* tegenaanvallen des vijands werden overal met zware verliezen voer hem afgeslagen. PARIJS, 5 Oct. Hot avondcommnniqué moldt: De zegerijke aanvallen, die sinds verscheidene dagen door de Fransche treepen in samenwerking met de Ameri kaansche strijdkrachten op het front van de Vesle en op het frent van Champagne werden gevoerd, hebben de Duitschers gedwongen tot een algemeenen terugtocht naar de Suippe en naar de Arnes. De Duitschers hebben in allerijl de ge weldige posities verlaten, die sinds vier jaar waren versterkt en met nimmer ver. Aanwende hardnekkigheid werden ver dedigd en blazen den aftecht over een uitgestrektheid van 45 K.M. Thans is de stad Reims buiten het bereik der Duitschers. Het fert Brimont en het massief van Moronvilliers zijn in de maeht der Fran schen. Het massief van Nogent l'Abesse is geheel door hen omsingeld. Hun voer. hoeden onderkouden nauw contact met de achterhoeden der Duitschers en hebben de algemeene linie Orainville-Bourgogne- Cernay des Reims—lainseBethinviile overschreden. Meer naar het Oesten staan de Franschen aan de Arnes langs heel haar leop. Zij zijn de Suippe evergetrekken te Orainville en de Arnes op verscheidene plaatsen. (Ms. bode) Loans Berlchton. Oultsohe terugtocht in Belgie? Reuter verneemt, uit gezaghebbende marinekringen: „Er bestaan alle aan wijzingen omtrent een spoedig opgeven doer Duitschland van de heele Vlaamsche kust. Het is ook bekend, dat de Duit schers reeds hun kanonnen wegvoeren. Er hebben drieherige bombardementen voor da Vlaamsche kust p aats gehad in de laatste paar dagen". In de Hollandsch-Beigische grensge meenten werden, zoo meldt „De Maas bode", tal van geruchten verspreid over bijzondere bewegingen, welke de laatste dagen in België zouden plaats hebban. Zooveel schijnt zeker te zijn, dat reeds is waargenomen, dat vee wordt weggevoerd, terwgl enkele Belgen, die er in slaagden over den draad te komen mededeelden, dat tal van mannen uit de grensgemeenten worden weggevoerd. Meu spreekt er ook van, dat Knocke zou ontruimd zijn. „De Tijd" verneemt Meer en meer nemen de geruchten over een eventueele ontruiming van Vlaanderen door de Duitschers vaste vormen aan. Thans is van de grens het bericht gekomen, dat men op de onder- zeeërsbasis van Brugge reeds duikbooten vo.or het vervoer demonteert. Deze wa ren tot herstel in de dokken gekomen. Ook moeten op verschillende plaatsen in België groote "branden zijn waarge nomen. (Zie verder onder Zeeuwgch-Vlaamie ren in dit nummer.) De hervorming in Bultsehland. BERLIJN, 5 Oct. De Rijksdag afge- vaardigde* Gröber, Bcheidemann. en Erzberger zijn tot Staatssecretaris zonder portefeuille beneemd. De reeds aange kondigde benoeming van den Rijksdag afgevaardigde Bauer tot Staatssecretaris van Arbeid is thans gevolgd. Tot Staatssecretaris van buitenl. Zaken en Staatssecretaris van Keloniën is be noemd dr. Solf. Hij zal zich echter gedurende den oorlog slechts met zijn eigen departement bezighouden. De aangelegenhen van het departe ment van Koloniën werden thans geleid door dr. Glein. N. B. De rijksregeering omvat thans persenen uit alle partgen, de conserva tieven uitgezonderd. Red. Koning Ferdinand van Bulgarije heeft, naar men ons Zaterdag jl. seinde, Denderdag ji. afstand gedaan van de regeering ten gunste van zijn zoon prins Bons. Hij was gesproten uit het Duitsche hertogelijke geslacht van Saksen Coburg Ootha en werd op 20 jarigen leeftijd door de Bulgaarsche nationale vergadering tot den vorstentroon van Bulgarije geroepen. Hij aanvaardde dat aanbod en heeft sinds dien zijn eigen eerzuchtige plannen na. gestreefd, zonder zeer kiesch te zijn in de keuze der middelen. Gehuwd veor de eerste maal met een Katholieke prinses zijn huidige tweede vrouw is Luthersch aarzelde niet zijn Katholiek gedeopten zoom Boris z.gn, schismatiek te laten overdoepen om daarmee Rusland in het gevlei te komen, dat hij als begunstiger zijner eerzuchtige strevingen noodig had. Hg wist zich van vorst tot kening, tot „czaar der Bulgaren" te doen verheffen en scheen in den eersten Balkanoorlog zeker van het bezit van Constantinopel. De tweede Balkan oorlog bracht echter aan hem en zijn rjjk groote vernedering. Bij het uitbreken van den wereldoorlog keerde hij Rusland, dat hem zoolang beschermd had, den rug toe om zich bij Duitschland en Oostenrijk, die hij voor onoverwinnelijk hield, aan te sluiten. Nu hij ziet, dat ook dat bond- genootschap hem meer vernedering dan roem bezorgt, gaat hij heen als slachtof fer van zijn eigen ongebreidelde eerzucht. N. B. Het laatste nieuws over hom is het volgende SOFLA, 5 October: Koning Ferdinand heeft gistereH Bulgarije verlaten. Koning Boris heeft zijn eerste oekase enderteekend, waarbij de demobilisatie van het leger bevolen wordt. Een verklaring van maarschalk Foch. Tot een groep journalisten zei dezer dagen Frankrijk's beroemde maarschalk: „Onze geallieerde legers zijn op het oegenblik in een uitstekende conditie. De Engelsche armee is in één woord schitterend en geeft dagelijks bewijzen van haar slagvaardigheid. Oek de Ame rikanen doen uitstekenden arbeid. En toch staan wjj hier pas aan het begin van een groote onderneming. Bedenk wel, dat Amerika dageljjks 10.000 man aan de Fransche kusten ontscheept 1 De Fransche armée blijft immer dezelfde. Haar bezielt slechts één gedachte: den vijand van den vaderlandschen grond te I verjagen. Daaraan werken wij trouwens allen, zoowel aan de fronten als in het binnenland der geallieerde staten. „De Duitschers trekken terug. Dat is hun zaak. Zij bieden feilen tegenstand. Ook dat is hun zaak. Wij van onzen kant zullen echter zender onderbreking onzen opmarsch voortzetten. Het zal met ge makkelijk gaan. Wij staan nog niet op den Rjjn oever. Maar dat wjj or komen zullen, staat boven allen twijfel. Wij hebben reeds menige steile berghelling bestegen; nu gaat het berg-af Een verklaring va* minister Hussarek. In het Oostenrijksche Huis van afge vaardigden heeft Dinsdag de minister president Hussarek gezegd, dat de gebeurtenissen in Bulgarije voer Oosten rijk wel een ernstiges, maar geen kritieken toestand scheppen. Alle maatregelen z|n geDomen ent de nieuwe moeilijkheden het hoofd te bieden. Nog zeide deze bewindsman: De toekomstige regeling der internati onale betrekkingen, welke allen volkeren 'n voldoende lerensmogelgkheid schenkt, kan wel niet door het zwaard verkregen worden. De inhoud van zulk een regeling meet door overeenkomst verkregen wor den. Een regeling, die, ofschoon recht vaardig, doer geweld zou opgedrongen worden, ZuU ondraaglijk drukken. De minister wees vervolgens op de punten van overeenkomst, en verklaarde, dat hij het oogenblik, dat die overeen komst voldoende voorbereid is, met vreugde tegemoet zag. Wjj iijn, verklaarde de minister, steeds bereid tot de daad van verzoening en gerechtigheid. Nieuwe politieke koere in België. Be Belgische regeering te Havre is druk bezig met het ontwerpen van maat regelen tot staatkundige reorganisatie van het land na de be vrgding. De grond wetsherziening en de talenquaestie vor men daarbij de hoofdpunten. Het kies stelsel zal zeer waarschijnlijk vereenvou digd en het kiesrecht uitgebreid worden. Oek het talen-vraagstuk zal worden op gelost in den geest van volstrekte ge lijkheid tusschen de Walen en Vlamingen, zoadat niets de nationale eenheid en eendracht zal schaden. Dit laa.ste gaat rechtstreeks ia tegen de richting van het heel of half activisme. Turkjle. LONDEN. Volgens uitlatingen van sommige binden zal Turkije, indien het zijn bondgenooten niet gelukt onmiddel lijk een gezamenlijken vrede te verkrijgen, de wapens neerleggen en zelfstandig een uitweg zoeken om uit zijn onmogelijke situatie te geraken. Uit Rusland. BERLIJN, 5 Oet. Het Russische ge zantschap te Berljjn dealt mede, dat Sysram door do tegen do Tsjecho-Slo- wakken oprukkende troepen genomen is. Uit Stockhelm wordt aan de Vess Ztg. gemeld, dat volgens officieele me- dedeelingen en opgaven ,in de laatste verschrikkingsdagen te Petrograd 2000 personen zjjn geëxecuteerd. De lijken werden in de nabijheid van de Peter en Paulvesting begraven. Grootvorst Michael Romanoff, broer van den vreegeren tsaar, is in de om streken van Perm gevangen genomen en naar Peim overgebracht. De tsarltsa en haar daohters verdwenen. BERLIJN, 3 Oct. (Part.). De „Redchs- post" verneemt uit Moskou, dat de tsa rltsa en haar dochters, die na de exe cutie van den tsaar door eien gewapend geleide uit Jekaterinburg naar een veilige plaats zouffen worden overgebracht, tij dens het transport spoorloos zijn ver dwenen. Vermoedelijk zijn de bewakers omgekocht en houdt de keizerlijke fa milie zich ergens in den Oeral verbor gen. Er wordt naar haar gezocht. Haar zal geen leed geschieden, doch naar het buitenland mogen zij niet vertrekken. De Russische Robespltrre. De Petrograder correspondent van de „World" te New-York seint uit Stock helm aan zijn blad: Verwachting tot den avond van 7 Oot.: Matige tot krachtigen, aan de kust tydeiyk stormachtige Zuidelijke tot Zuldwesteiyken wind, betrokken tot zwaarbewolkt, later opklarend, wellicht eenige regen. Weinig verandering van temperatuur. Het meest afschuwelijke type van de Roode Russische terreur, de man die de meeste moorden op zjjn geweten heeft, is de buitengewone commissaris tegen de contrarevolutie en sabotage, een kleine blonde Let, Peters genaamd, een man die zoolang in Engeland gewoond heeft, dat hg de Russische taal m»t een Eugelseh accent spreekt Dit gemeene, kruipende mannetje", aldus d« correspondent, ,met zijn lichte, venjjnige oogjes, zit in het Kremlin en veroordeelt met een pennc- streek dagelijks dezijnen mannen ter dood. Ieder, door een lid der soviet van contra-revolutionaire neigingen beschul digd, wordt door Peters tot den kogel veroerdeeld. Peters heeft absolute macht over leven en dood iu Rusland. Een neu traal perseen, dia zich den laatsten tjjd herhaaldelijk tet Peters richtte, em voer onsekuldigen te pleiten, vertelde, dat Peters een bloeddorstig klein beest was, den geh««len dag doodvonnissen toeken- de, dikwijls zonder te sien, waar hjj sjjn handteekening ender zatte. Bjj een dezer beaoeken sag de neutraal dat Peters een bevel oaderteekende om 72 officieren te fusiileeran, zonder zelfs een blik op het papier te werpen. Toen de bezoeker, walgende van de macht van dezen on- mensch, 't Kremlin ontvluchtte, ontmoette hij een ander lid dar buitengewone com missie, die vertwijfeld de handen ophief en zeide: „Vraag mij niets, ik ben zoo uitgeput doer het onderteekenen van doodvonnissen, dat ik niet meer denken kan." Vrijdag had in Rotterdam IV de stem ming plaats voor gemeenteraadsleden, vacature dr. v. Rooy en Niemerjer Ge kozen A. B. de Zeeuw s. d. a. p. met 5631 stemmen. Herstemming tusschen F. J. C. J. v. Beers r. k. en mr. G. Bicher Caarten lib., die resp. 4033 en 4254 stemmen verwierven. Naar wij vernemen is de uitvoer van zijden stoffen uit Zwitserland naar Nederland stopgezet. j i De nieuwe burgemeester van 's Gra- venhage mr. Patijn is een breeder van het oud-Kamerlid mr. Patijn, afgevaar digde voor Zierikzee. Ook de vader van den nieuwen dignitaris bekleedde inder tijd het burgemeesterschap der residentie. Huldeblijk oud-minister Loudon. Vrijdagmiddag is ten zijnen huize aan de Koninginnegracht aan jhr dr. Loudon, den afgetreden minister van Buitenland- sche Zaken, het huldeblijkde op ver zoek van het Alg Ned. Verbond aan het bestuur toegezonden kaartjes in fraai bewerkt mahoniehouten caissette, aange boden, in tegenwoordigheid van de leden van het bestuur van het Verbond. De voorzitter, de heer Kiewit de Jonge heeft daarbij den oud-minister op harte lijke wijze toegesproken, hem dankende voor de groote diensten het land gedu rende den oorlog bewezen, en voor zijn streven, steeds een strikte onzijdigheid te bewaren. De heer Loudon zegde met enkele woorden dank voor de gebrachte hulde, daarbij verzekerende, dat het vertrouwen van het Nederlandsche volk hem steeds tot groote steun is geweest. BK informatie aan het Bepartement van Buitenlandsche Zaken is gebleken, dat niets bekend was van het Wolffbe- richt, inzake de vredesbemiddeling van Nederland. Peper. Men meldt Hit Den Haag: Moest in het begin van het vorige jaar de afievering van peper voor winkelver-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1