De Groote Oorlog. fro. 115. Zaterdag 2S September 1918. Veertiende Jaargang. BINNENLAND. UIT ZEELAND. Verschijnt eiken MAINDAG-JTQENSDAG- en VRI1DAGAV0ND. De strijd op den Balkan. De strijd in het Westen. Welk weder zullen wij hebben Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Gees 1.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertentiën worden ingewacht vóór balt oen uur 's namiddags. Kantoor v. d. Administratie: Boude wijn de Wittestraat A 135° GOES. Tel. iatere.Directie no. 94. Redactie bo. 97.. 1 Reclameberichten 30 Gt. p. r. Bjj abonnement speciale prjjs. Advertentiën van l-=-B regels 0.26, iedere regel meer 16 Ct. Eenzelfde advertentie 8 X geplaatst wordt 2 X berekend. Losse Berichten. Men seinde ons beden morgen BERLIJN. Volgens ontvangen berich ten heeft de Bulgaarsche eerste minister Manilof aan de Ententebevelhebbers een wapenstilstand aangeboden. Manilof han delde zonder toestemming van koning, parlement en legereoaamande. Militaire steun aan Bulgarije is in voorbereiding. (Het aanbod van wapenstilstand kan niet bevreemden als men weet, dat de krijgsverrichtingen der Entente ia de laatste dagen tusschen Vardar en Tsjer- aa en Vardar ea Stroema een ramp dreigden te wordea voor Bulgarge, wat voor Duitschland als bondgenoot zeer oagelegen komt daar bet iu bet Westen, waar weer een nieuw offensief is ont brand, de handen vol heeft. Red.) Men seinde ons hedenmorgen LORDEN. Hedenmorgen hebben de Franschen en Amerikanen een aanval be- geinen over een front van 65 KM. tus schen Euippes ea de Maas (Westelijk van Verdun). Zij zijn bereids eenige mijlen gevorderd. De vijand ontruimde zijn eerste stellingen. De opmarsch der Fraasche troepen, westelijk vam de Argennen, be draagt verscheidene K.M. De Amerikanen aamen Varennes, Montblainville, Vaux- quois, Chettybois, Forges, Malancourt, Béthincourt, Montvauson, Cuissihautil- leis, Eeptsarges, Dannevoux, Gerceurt Draliaceurt. Ruim 5000 gevangen werden gemaakt. De Engeischen maakten 1500 gevangenen. (Varennes is in de geschiedenis be- kend als de plaats, waar de in 1792 uit Darijs ontvluchte koning Lodewjjk X VI door den postmeester werd erkend, die de revoiutioaaireoverheid waarschuwde welke den koning naar Parijs terug voerde. Red.) De strijd In Palestina. Het aantal gevangenen in handen der Engeischen bedraagt reeds meer dan 40.000; het aantal veroverde kanonnen 265. De Engeischen bezetten thans Amman. De Fran80he yeneraals. De Frausche briefschrijver van de Nederlander'schrijft Ik verneem uit goede bron, dat de verheffing van de generaals Pétain, de Castelnau en Fayoile tot den rang van maarschalk van Frankrijk weldra tege moet mag worden gezien. Spoorwegongeluk In Duitschland. Zondagavond zijn op de ljjn Leipzig Dresden twee treinen op eikaar geloopen, waardoor 35 personen gedood, 33 zwaar en 30 licht gewond werden. Foch aan het woord. LONDEN, 25 Sept. (Reuter). De „Daily Telegraph" verneemt uit Parijs, dat Pech in een interview in het hoofd kwartier o.a. zeide: „Het Britsche leger strijdt beter dan ooit. Al zijn verliezen zg» weer goed gemaakt. De Amerikanen vechten prach tig. Het Frausche leger is hetzelfde goede oude leger als in 1914. Daaraan behoeft niets meer te worden toege voegd". Over den algemeeaen toestand spre kend, zeide F och„De vijand is verzwakt en waggelt, maar hij houdt nog stand. Vv ij moeten niet denken, dat we de zaken onmiddellijk klaarspelen. Wij zijn over den top vam den heuvel en gaan nu heuvelwaarts. Indien wij onze stuwkracht ophoopen, als wij gaan als een rolleude bal, des te beter. De nieuwe nuntius van België. De „Corriere d'Italia" verneemt, dat Mgr. Nicotra, tot dusver nuntius in Chili, benoemd is tot nuntius ia België. De Noorsohe handelsvloot en de oorlog. Gedurende de week, eindigende 21 September, verloor de Noersche handels vloot één stoomschip (Idaho) en sedert het uitbreken van den oorlog 925 stoom- en 197 zeil- en motorschepen, inhoudende 1.206.723 reg. tons, waarbij IU3U personen zijn omgekomen. Een toespraak van keizer Wilhelm. Keizer Wilhelm heelt Dinsdag een bezoek aau de marine werkplaatsen van Kiel gebracht en daarbij een toespraak tot de werklieden gehouden, waarin hij allen aanspoorde zooveel mogelijk wers te presteeren, opdat de duikbootoorlog met volle kracht zou kunnen voortgezet worden. Aldus moesten de troepen op de slagvelden worden geholpen om den zwaren strijd met succes voort te zetten. Redevoeringen In de vergadering der hoofd commissie van den Hijksdag. Niet minder dan zes redevoeringen zijn Dinsdag in de vergadering der Cen trale Commissie van den Rijksdag ge houdenéén door rijkskanselier Von Hertling, die oen algemeen overzicht gaf van dan toestand, daarbij betoogende dat, ofschoon die toestand ernstig is, het Duitsche volk geen reden heelt tot kleinmoedigheid, neg eens de voorge schiedenis van den oorlog ophaalde, be zien van Duitsch standpunt, en zich voor de stichting verklaarde van een volkeren bond; eèn door generaal Von Wrisberg, die in de plaats van den minister van oorlog Von 8tein in het bjjzondez den militairen toestand uiteenzette, daarbij erkennende het verlies in het W esten van een aanzienlijk aantal gevangenen en kanonnen, doch tevens de verklaring afleggende dat de Duitsche troepen in hun nieuwe stellingen met vertrouwen de verdere aanvallen des vijands afwach ten éen door den kapitein-ter zee Brü- ninghaus, die, alle pessimistische denk- beeluen in zake het resultaat van den duikbootoorlog bestrijdende, op het suc ces ervan wees en de noodzakelijkheid betoogde, dat het volk ook in het succes ervan geloofde; één van minister Ven Hintze over Duitschlands houding ten opzichte van de O.-H. nota en Duitsch- land's bemoeienissen in Rusland, Fin land en Oekrajinaéén doer vice-kanse- lier Von Payer, die Duitschland's in het Oosten geslqton vrede verdedigde tegen over de kritiek, en ten slotte één tweede van generaal Von Wrisberg, inhoudende mededeelingen over den stand der ope raties in Mesopotamia ea Verzie. Over België zei Voa Hertling o.a. „Toen wij België binnentrokken, schon den wij het geschreven recht. Maar er bestaat voor individuen zoowel als voor volkeren een ander rechthet recht van zelfverdediging." „Wij kunnen ten opzichte van de be scherming der kleine naties zonder voor- behoud vaststellen, dat ons geweten in dit opzicht rein is." De heer Hertling dwaalt in beide uitingen. Zijn eigen landgenoot prof W. Echücking te Marburg kan hem in zijn jongst geschreven werk„De velkrechte- lijke leer van den wereldoorlog" leeren, dat de Duitsche militaire partij voor het uitbreken van den oorlog verantwoorde- lijk is en het recht van zelfverdediging luer voor Duitschland niet opgaat. Uit Oekraïne. Een draadloos telegram van Fran- sche zijde meldt: Uit Ziirieh kernen berichten, naar ver luidt van Russische herkomst, meldend, dat in Oekraine uitgebreide opstanden voorkomen. Spoorwegbeambten doen met de opstandelingen gemeene zaak. Op een meeting besloten 3U0U personen, ondanks de bedreigingen van den Duitschen com mandant, de staking voort te zetten. Een nieuwe aanslag is gepleegd op generaal Kirbach den nieuwen opperbevelhebber der Duitsche troepen in Oekraïne. De toestand is zeer gespannen, men verwacht een algemeenen opstand. De nieuwe departementen. Men seinde ons Donderdag: De nieuwe departementen van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen en van Arbeid zrjn thans ingesteld en als hoofden daarvan benoemd de ministers dr. J. T. H. de Visser en professor mr. P. J. M. Aalberse, die heden op het Loo door de Koningin zijn beëedigd. Defensie-Commissie Het bestuur van den Algemeenen Bond van R.-K. Kiesvereenigingen in Nederland heeft eeue commissie ingesteld, teneinde veoral in het licht der ontwapeningsge dachte het vraagstuk der verdediging van Nederland en zijue koloniën, zoowel uit een principieel als uit een practisch oog punt in zijn vollen omvang te onderzoeken en de resultaten van dat onderzoek iu een aan het bondsbestuur uit te brengen rapport neder te leggen en heeft in die commissie benoemd tot lid en voorzittermr. dr. G. baron van Hugenpoth tot Aerdt, lid van den Raad van Etate, te 's-Hage. Tot ledenE. J. H. Evers, hoofdaal- moezenier bij het leger te velde, lid van den Raad van Defensie te 's;Hage P. J. van Munnekrede, kapitein van den gene- ralen staf, ieeraar aan de Hoogere Krijgs school te 's-Mage; dr. J. B. Kors, O.B., hoogleeraar in de Thomistische wijsbe geerte aan het Et. Thomas-Cellege te Huissen; mr. J. B. Bomans, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wet houder te Haarlem, J. J. W. lJsseimui- den, reserve eerste luitenant te Arnhem terwijl der commissie als secretaris is toegevoegdmr. E. H. J. baron van Voorst tet Voorst, res.-luit. der huzarenstaf der cavalerie brigade te Den Bosch. Middenstands-enquête. Het Friesch Dagblad schrijft: Ziezoo: de Middenstand is gered 1 Den 15en Sept. 1908 werd een Staats commissie ingesteld tot een onderzoek haar de nooden, behoeften, bestaans voorwaarden enz. van dan Middenstand. Zij heeft tien jaar gewerkt. En bracht dan nu verslag uit. Welk resultaat is neergelegd in der tien flinke boekdeelen bijgeloovig is de Middenstand nie>tl te Zamen onge veer een halve metpr dik. Schending onzer neutraliteit. Naar aanleiding van het protest, het welk doer H. M.'s gezant te Londen tot de Britsche regeering werd gericht, in zake de schending der Nèderlandsche onzijdigheid door 5 Britsche watervlieg tuigen nabij Ameland op 30 Juni j.l. heelt de Britsche regeering haar leedwezen over het gebeurde betuigd. In hechtenis genomen. De chef van het levensmiddelenbedrijf te Delft is iu hechtenis genomen wegens valschheid in geschrifte. (M. Ct.j Vee. Naar wij vernemen staat het aantal stuks vee, dat door invriezing zal worden geconserveerd als vleeschreserve nog geenszins vast. Het zal van de beschik bare keelruimte afhangen, hoever meu met de invriezing zal kunnen gaan. De broodkaart van het 69e tijdvak is geldig van 27 Sept. tot en met 3 Üct. Geen verhoogd suikerrantsoen. Naar de Tel. verneemt, moet het be- rieht van de Ned. betreffende de ver strekking van een grooter rantsoen suiker óp een vergissing berusten, daar onze suikeroogst een verhooging niet zal toe staan. Er zijn dit jaar veel minder beet wortels geteeld dan andeie jaren, zoodat niets een dergelijk besluit zou rechtvaar digen. Wel bestaat het voornemen om, indien zulks mogelijk is, gedurende den inmaak- tijd van vruchten, een verhoogd rantsoen beschikbaar te stellen, doch ook deze mogelijkheid is niet bijzonder groot. Hufshoudjam. Teneinde te bereiken, «lat het artikel huishoudjam tot billijken prijs voor de ingezetenen zal verkrijgbaar zij», ligt het in de bedoeling van den Minister van Landbouw het door tusschenkomst van het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de distributie van Levensmiddelen aan de gemeente te doen leveren. In verband daarmede heelt de minister het rantsoen daarvoer vastgesteld op één ons per hoofd en per week. De Kleinhandelprijs is bepaald op f 1.05 per K.G. en f 0.11 per ons uitgewogen. Rcperatiebons. DEN HAAG. Het Bureau voor Mede deelingen inzake de Voedselvoorziening deelt méüe, dat in verband met de be perkte hoeveelheden zooileder ook repa- ratiewerk alleen op bons zal moeten ge schieden. Deze rantsoeneering zal de ge- heele bevolking omvatten. De gemeente besturen zullen uitmaken wie voor re paratie-bon in aanmerknig komen. Gemeentelijke Centrale Keuken te Gees. Menu van 30 Sept. tot 5 Oct. 1918: MaandagBniineboonensoep met vleesch, 10 gram boter. Dinsdag: Aardappels met andijvie en vleesch, 10 gram boter. Woensdag: Aardappels met roodekool en vleesch, 10 gram boter. Donderdag: Aardappels met peen,ajuin en vleesch, 10 gram boter. Vrijdag: Aardappels met mossels, 10 gram boter. Zaterdag: Aardappels met savoijëkool en vleesch, vrij. Wegens tijdsomstandigheden verande ring menu voorbehouden. Distributie: Van 28 Sept. tot 4 Oct. 1918 is ver krijgbaar Op bon 9Aardappelen 3 K.G. Op bon 10: Suiker £1/2 ons. Op bon 11Chocolade ,1 stuk. Op boa 12: Aardappelen 2 K.G. Op bon 13: Aardappelmeel 1 pak of Sago 1/2 rol per gezin. Op bon 14: Kaas (na aankomst) 1 ons. Gues. Zuinigheid is een meoie eigenschapzoolang ze redelijk is. Men is b.v. aan de gasfabriek zuinig op gas. Dat is prachtig en wij allen prijzen het. Als men nu komt vragen om één maal in den winter bij een avondgods dienstoefening in de kerk, doer de om standigheden geboden, gaslicht te mogen branden van 68 uur én men hoort dan van de autoriteiten die er over te zeggen hebbenhet kan niet, dan legt men zich er bij neer. Doch als men weet dat bij andere gelegenheden, b.v. bij hetZ.L.M. feest op 3U Augustus het licht tot 12 uur met verhoogde druk schitterend brandde ten gerieve der vreemdelin gen na twaalven een poosje met halven druk brandde om daarna weer m volle glorie te stralen ten gerieve der vreemdelingen tot ver in den nacht, dan legt men er zich niet bij neer, dan zegt menik wou dat ik een vreemdeling was, want dan word ik op mijn wenken bediend. Maar als namens 15ÜÜ kerkgangers gevraagd wordt om voor één keer licht te geven, teneinde een noodzakelijke kerkelijke plechtigheid naar behooren te doen plaats hebben, dan wordt me» niet op zijn wenken bediend, da» wordt meu met een weige ring naar huis gestuurd. „Want zoo heet het dan gewichtig „wij zijn ver boven ons rantsoen gekomen en moeten zuinig zijn". Maar toen de feestgenooten der Z. L M. knusjes bijeen waren kwam het er met de zuinigheid minder op aan, ofschoon toen ook Goes ver boven zijn rantsoen verbruikt had. Maar toen was het ook feest der Z.L.M., wat blief je? Nu geldt het een lof inde Roomsche Kerk en wie geeft er »u gas voor zoo iets «n-moderns. Ja, zuinigheid is een mooie deugd, maar aan zuimgheid als boven omschreven, is een luchtje het luchtje van meten met twee maten. N.B. Naar we vernemen is niet alleen voor de plechtige sluiting van het aan- biddingsfeest dat a.s. Zondag in onze parochiekerk wordt gevierd het feest valt jaarlijks op den 19en Zondag na Pinksteren maar ook voor de avond godsdienstoefening in de Hervormde Kerk op a. s. Zondag het beschikbaar stellen van gas geweigerd/Zouden wij werkelijk als dat verzoek werd toe gestaan met ons gasverbruik in de Verwachting tot den avond van 28 Sept. Zwakke tot matigen, later wellioht toe nemende Westelijke tot Zuidelijken wind, zwaarbewolkt met tijdelijke opklaring, later wellicht weer regen. Weinig verandering van temperatuur. malaise komeu? We kunnen het niet gelooven. „Waar een wil is, is een weg". Juist, de weg zal er wel zgn, maar de wil, weet U! Hedenmiddag heeft in de Groot» Kerk het kerkeencert van Tilly Koeien en Louis Robert plaats gehad. Allen die aanwezig waren hebbe» geno ten van het nog altijd v»lle, heerlijke geluid en de welverzorgde voordracht der begaafde zangeres, Tilly Koenen, benevens van he aangrijpende wellui dendheid der orgelmuziek van Robert, die èn als eigen vertolker Cesar Franck's „Prière", Baeh's „Faataisie", Dubois „Ofl'ertoire" en „Toccata" gaf hij i» hun verschillende nuanceeringen schit terend weer èn als aacompagnateur zich een waar kunstenaar toonde. De zangeres gaf zich bijzonder iu Messager's „Pour la Patrie" en in het Oostersche gebed waarvan de sprekende voordracht imponeerde. Het fijne Engelenlied „Pax hominibus" bleek door haar subtiel ge voeld. Kortom gansch de uitvoering va» deze twee begenadigden in het rijk der tonen was een genot voor het oor en een lust voor het muziekminnendgemoed. Beiden executanten past een warm woord van hulde voor hetgeen zij gepresteerd hebben. De opkomst was vrij bevredigend. De begrafenis van den heer D. De Koning had hier Woensdag in allen eenvoud plaats. Namens het gemeente bestuur huldigde de heer Fransen van de Putte de verdiensten van den over ledene als gemeente-ambtenaar. Een kleine schare van vrienden en belang stellenden was aanwezig en onder de officieele personen werden opgemerkt de directeur der gasfabriek, de tijdelijke wethouder, de oud wethouder Ochtman en de gemeente-secretaris. Een paar bloemstukken dekten de baar. Zondagsrust apothekers. Zondag 28 September is de apotheek van den heer La Porte geopend. De beide overige blijven dan gesloten. Woensdagnacht is ten nadeele vah mejuffrouw Kambier (Oostsirigèl) al het op den bleek aanwezige wascligoed mede genomen. (Z.) Middelburg. In dëJXangedelft werden door de politie aangehouden een bur ger en een militair,; eerstgenoemde droeg een pakje verdarölft onder zijn jas. Beiden werden naar;' het politiebureau overge bracht. waar bleek, dat het een militaire! deken was, die de militair bekende te hebben gestolen. De burger werd weet op vrije voeten gesteld, terwijl de militair aan de militaire autoriteiten werd over geleverd. De politie heeft procesverbaal opge maakt tegen den milicien soldaat B., die een paar militaire schoenen verkocht^ die fiog slechts twee dagen in gijn be zit waren. Bij de politie is .aangifte gedaan, dat men zich met een valschen sleutel toegang heeft verschaft tot een pakhui^ en daar een en ander heeft ontvreemd. Een onderzoek wordt ingesteld. De vier zakken bezems, die als ge stolen aan het station waren aangege ven, zijn teruggevonden. Wegens het vervoer yan 10 gakken boonen is procesverbaal opgemaakt tegen II. \Yuit Westkapelle en Wi. alhietr. De politie hield 5 jongens aan wegens diefstal van dennepalen van eeö wagen. Zij werden na een uitbrandejr weer op vrije voeten gesteld. De ouders kunnen zeker- .krachtig medehelpen zulke diefstallen te voorkomen door hunne kin deren op het verkeerde daarvan te wijzen. Bij een begin van brand in de woning v,an luitenant Akkerman aan den Singel R 189, heeft de buurman L. Back door flink optreden erger voorko men. Niemand was thuis en reeds was het beddegoed aan het brandei». T ,W

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1