zware DIEVEN De Groote Oorlog. No. 114. Donderdag 36 September 1918. Veertiende Jaargang. Verschijnt eiken MAlNOAG-JiaENSDAE- en VMIDMO. B l verkoopen. FEUILLETON. BINNENLAND. AKEBEEKE. irskoers. Bank, lORDIJK's ïionairs Bank in Effectel rdag 28 September I9l verkoopen: ij inschrijving te koop 'Li' inschrijving te ko m flinke Dienstfeoi Onder den grond. Welk weder zullen wij hebben 7 IH ffiUWSCHE COMI Abonnementsprijs p. 3 maanden voer Goes f 1.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertentiën worden ingewacht vóór half een nur 's namiddags. Kantoor v. d. Administratie: Boudewl|n de Wittestraaf A 135° GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97;. Reclameberichten 30 Gt. p. r. Bjj abonnement speciale prjjs. Advertentiën van 1—8 regels f 0-7.5, iedere regel meer 16 Gt. Eenzelfde advertentie 3 X. geplaatst wordt 2 X berekend, 16.725.000 - 121.000. - 67.500. Notaris PILAAR te Gors, namiddags te 2 uur, te 's Hl d8Kerke, voor Mej. Wed. ■WET, Losse Berichten. De strijd in het Westen. BERLIJN, 23 Sept. Van de gevechts- fronten geen nieuws. (Zie verder laatste berichten.) Oe strijd ep het Balkanfront. LON DEN23 Sept. Het stafcommumiqué meldtAls resultaat van de aanvallen en des voortduren den hevigen drnk der Engelsehe en Grieksche troepau, alsmede in samenwerking met de Pranschen en Serviërs, heeft de vijand zijn lieele linie ontruimd van Doiran tot ten W. van de Wardar. De vijand heeft het station Hudowa en Cestono in brand gestoken en de opslagplaatsen van Tatarii vernietigd. Troepen en transporten vullen de wegen naar het Noorden. Zij worden hevig onder vuur genomen, vooral door onze vliegers. Onze troepen rukten op en bereikten de linie Kara—OgularHamzeli, een K.M. ten Zuiden van Boydanzi. Ten Westen van de Vardar marscheeren zij in voeling met de Grieken in de rich ting van Gurinnet. Het Fransche communiqué vermeldt o.m.Op de wegen in de streek Mo- nastir—Kitsjevo—Frilep stroomen de Bulgaarsche kolonnes in onbeschrijfelijke wanerde terug, onverpoosd door de ge allieerde vliegers met machinegeweren en bommeh bestookt. Tal van dorpen en stapelplaatsen staan in brand. Gevangenen, kanonnen en een ont zaglijke hoeveelheid krijgstuig, dat nog niet geordend kon worden, zijn den ge allieerden nog in handen gevallen. Volgens de laatste berichten houdt de opmarsch op geheel het aanvalsfront aan. LONDEN, 23 Sept. De heele Servische stoot is veel sneller aangekomen, dan men in militaire kringen verwachtte en de Serviërs hebben zoo schitterend ge vochten, dat het de moeite waard is, de verklaring van den Duitschen keizer iu herinnering te roepen, dat Servië buiten gevecht was gesteld. 4 De vijand wijkt eveneens tegenover het Britsche front bij het Doiranmeer. Zijn eenige terugtochtsweg is die van Kosturino naar Ötroemitza, die zwaar wordt bestookt. De vijand beschikt over een laDgen afstand terug niet over een zijlijn. Een belangrijke ontwikkeling der gebeurtenissen wordt verwacht. Iien weide aan den dijk te 'sHi ndskerke; en nder da koppen) in den boo Ird bij het huis van üe verkoopst Te veilen per stuk en in sam ■gingen. lletaaldag 15 Oetober a.s. Oe strijd in Palestina. LONDEN, 23 September. Reuter ver neemt, dat de oorspronkelijke schatting van 18.000 Turksche gevangenen ten Westen van de Jordaan slechts betrek king had op de infanterie, terwijl de artillerie-, de machinegeweer en andere ande in den fruitbeomgi Hjeer Arendskerke. schrjjviiigsbiljeiten en ,en te bekomen vóór I Ucw bij B. BOONMAN, Kwadendam ihH .tide te 's-Heerenhoek. JBijje'j I te leveren vóór of op 2 Oc J. B. WERRI, waar ni chtingen zijn te bekomen. Terstond gevraagd sch buitenshuis, door Mejutbj L)R£U, Wijngaardstraat, 7f/rJé> 86.) Die woedende tegenstand verbitterde de soldaten; het .gevecht ontaardde in een stqjd pp leven en dood, de lijken violen op do lijken, men waadde door het bloed. Eindelijk werd de barricade stormend er- hand genomen,, de deuren van het Pan theon opengelo'open, de vluchtelingen na gezet tot in de kelders en gedood, voor ajj ook daar den tijd hadden de lont in het kruit te steken om 'zich onder de puiu- hoopen te begraven. Het was aan die zijde het laatste bol werk vam tden opstandhij werd in Wet bloed gesmoord. De gefedereerdeni had Oen geweigerd zich over te geven; de soldalen waren zonder mededoogenman nen en vrouwen, allen werden gedood. Op sommige plaatsen trad men tot aan 4e enkels in het bloed. Niets liield de beide vrouwen langer terug; sprakeloos van afgrijzen, spoedden zij zich naar de ja rue des Feuillantines, de rue Gay- Lnssac doorgaande, die vol lijken van Befedereerden lag. Zelfs na hun dood behielden die on- gelukkigen een akelige uitdrukking van 'szernij; met verstijfde armen, geharde vuisten schenen zij1 hunne gebroken wape- ft® te zoeken en nog te dreigen. eenheden daar niet bij waren inbegrepen. De strijdmacht bedroeg 35 000 man, waarvan wij 25.000 man hebben gevangen genomen Met de strijdmacht ten Oosten van de Jordaan moet verder worden afgehan deid. Zij bevindt zich op de linie van den Hediaz-spoorweg. Haar infanterie bedraagt 6 tot 8000 man en haar totaal 30.000 man. Generaal Liman ven Sanders (de be velhebber der Duitsche hulptroepen Red.) is door de nauwe opening ontvlucht. Het aantal gevangenen, die tijdens het laatste jaar zijn gemaakt, bedraagt 50 000. Lloyd George. LONDEN, 23 Sept. Loyd George is uit Manchester naar Londen teruggekeerd. n buitengewoon geestdriftige betoo- ging had aan het station plaats. De eerste minister vertrekt opnieuw naar buiten om eenige rust te nemen. Generaal Marsch deelt mede dat tot heden toe reeds meer dan 1.750.000 man Amerikaansclie troepen naar de Euro- peesche fronten zijn verscheept. Spanje en Dultsohland. LONDEN, 24 September. (R. O.). De „Times" verneemt d.d. 19 dezer uit San Sebastian Door de persoonlijke bemiddeling van de koningin-moeder hebben de Duitschers aangeboden om zeven geïnterneerde sche pen uit te leveren en de Spaansche vlag op zee te eerbiedigen, op voorwaarde, dat deze schepen alleen voor den Spaan- schen handel zullen varen. Prof. Qelbrlick tegen de All-Duitschers In de „Preusische Jahrbücher" valt de bekende prof. Delbriïck heftig de All- Duitschers aan, van wie hij o.m. zegt De All-Duitschers hebben niet alleen veel schuld aan het uitbreken van den oorlog, maar vóór alles treft hen de ver antwoordelijkheid voor de verlenging van den oorlog. Door hen werd de theorie aangehaDgem, dat Duitsehland zijn macht zoodanig meest vergrooten, dat niemand het weer wagen zou het aan te vallen Zij bedachten daarbij niet, dat een macht, die door niemand, ook niet door een coalitie, meer aangevallen kon worden, zelf echter in staat is, de andeien aan te va'len, een bedreiging vormt, waar tegen dezen zich zullen te weer stellen. In den Rijksdag werden door sommige leden de oorlogsdoeleinden der Al-Duit schers ondersteund. Daarom is in de wereld een wantrouwen tegen Duitseh land ontstaan, dat niet zoo gemakkelijk weer is weg te nemen. Ook de vrede van Brest berustte op een verkeerde politiek, terwijl de verklaringen over België te vaag waren en te laat kwamen „Om den weg tot den vrede te banen", zoo besluit prof Delbrück, „moet Duitsch Een orkaan van kogels en granaten had daar gewoed, de muren droegen er de diepe sporen van, de gebroken lantaarn palen bezaaiden met hare overblijfselen de omgewoelde straatsteenenstuk gescho ten huizen vergunden door hunne wijde, geopende wonden het gezicht in 't door de granaten deerlijk verwoeste inwendige; eenige waren ingestort en uit hare smeu lende puinhoopen stegen zwarte rookwol ken op, die de ademhaling belemmerden. Die nationale gardes, aan wie de politie der straten door de overwinnaars opge aragen was;, lieten niemand die puinhoo pen naderen; Zij deden het midden van de straat houden en de toon, waarop Zij de personen, die Zich op de trottoirs waag den, gelastten die te verlaten, bewees, dat zij .geneigd waren het consigne ge streng te doen eerbiedigen. Louise en Margaretha dachten er niet aan om de gegeven bevelen niet te ge hoorzamen of om stil te blijVen staan, tén einde het akelig grootseb schouwspel der op de oevers van de Seine aangestoken branden gade te slaan; verscheidene ma len door de wachten op straat aange houden, bereikten zij1 eindelijk, hijgende van ontroering en bekommering, den in gang van de rue des Feuillantines en bleven eensklaps als door den donder getroffen staan. De huizen met d© nummers G en 8 be stonden niet meer. 'Op de plaata, die zij innamen, zag het land geheeljgereinigr) worden van de All- Duitsche gedachte en oorlogsdoeleinden, door de wereld te toonen, dat de Duit schers door een «preekt vredesverlangen bezield zijn. De wereld verlangt en heeft het recht te verlangen, dat het Duitsche volk een waarborg geeft, dat de Ali- Duitsche geest, de geest vaa zelfver heffing, van geweld, van heidendom niet de Duitsche geest is." Buitschland en België. BERLIJN, 23 Sept. (W.B.) Aangaande het vermeende Duitsche" vredesvoorstel aan België verneemt de „Germania"De •Beiersche graaf Törring, eon zwager van de Belgische koningin, was ervan over tuigd, dat spoedig vredesluiten voor Bel gië noodzakelijk Was. Door de rijksregeering was hij daar voor noch gevolmachtigd noch daarmee belast. Integendeel, zoowel von Hertling, als Won Hinlze hebben den graaf verklaard, dat hij niet gerechtigd was om zijn uitge werkte voorstellen te: beschouwen als re- ge«riugsvoorstellen. De toespraak van Clemeneeau. in den Franschen Senaat is afgedrukt in een exemplaar van hgit „Journal offi- ciel" (de Fransche Staatscourant) en' de Oostenrijksche regeering .als antwoord ge zonden op hare .vredesnota. Dat die rede inmiddels in de landen der Centralen, speciaal in de Duitsche bladen geen goede pers vindt, spreekt van zelf. De „Vossischa Zeitung" schrijft: Zoo lang Clemeneeau in Frankrijk de baas is, is er. op een vrede door vergelijk geen kans. "Deze woedende oud© heier kan het den Duitschers maar niet ver geven, dat zij 50 jaar geleden jhun aan vallers met bebloede koppen naar huis gejaagd hebben, en dat zij toen het on trecht van Lodewijk XIV weer goed ge maakt hebben. Clemeneeau is een mi- litairist in hart en nieren en heeft voor een betere toekomst geep oor. De „Frankfurter Zeitupg" zegt, dat de redevoering van Clemeneeau geen b©tee- kenis heeft als antwoord aan Burlaa, Zij is alleen de rhetorisch© weenklapk van de overspannen verwachtingen 4er F'ransche imperialisten. Tweede Kamer. De Tweede Kamer is tegen Vrijdag 27 September, des namidag ten 1 uur, bijeengeroepen tot hervatting van hare werkzaamheden. De geloofsbrieven der Kamerleden. De verwachting schijnt te bestaan, dat de Kamer Vrijdag a.s. ter hervatting oog niets meer dan een vormloozen hoop steenen, dakpannen, verkoolde balken, waartusschen zich zwart geblakerd, van zijn schors beroofd gelijk de paal van een galg, de boom verhief, waaronder de goe de pastoor van, Sint-Gertrudis gewoon was te gaan zitten. 'De beide vrouwen gaven een gil van ontsteltenis en ijlden naar de puinhoopen. „Terug!" rjepen de nationale gardes, haar de punten hunner bajonetten voor houdende. Maar zijl wilden naar niets luisteren; men moest geweld gebruiken; zij verzet ten zich: Louise had hare kleine Laura toevertrouwd aan de zorgen eener brave vrouw in nummer 6, en de puinhoopen van nummer 8 hadden den toegang ver sperd, die naar d:e gewelven voerde, waarin de brouwer, de pastoor van Sint- Gertrudis en Rosa opgesloten waren. Louise, sidderde voor hare dochter, Mar garetha voor haar vader. Mictn was op het punt haar naar de wacht te brengen, toen een gard©, die in dezelfde buurt woonde, in Louise de vrouw van Vincent den gefedereerde her kende en dit aan zijne buren mededeelde- Meer was er niet noodig om bijkans een oproer te verwekken; de vrouw van een gefedereerde kon niets anders zijn dan een petroleuse en het was niet naar de wacht maar naar de gevangenis, dat ze gebracht moesten worden. In zulk een oogenbiik van verbittering. van de werkzaamheden weder zon kun nen bijeengeroepen worden. Het verluidt, dat het resultaat va» het onderzoek der geloofsbrieven door de commissie niet tot wijziging van de samenstelling der Kamer zal leiden. Wel zullen enkele leden blijken een zeker aantal stemmen minder te hebben bekomen, dan bij het proces-verbaal van de stembureaux van den kieskring, waarin zij gekozen werden, was vastgesteld. Doch daar hierdoor ook de kiesdeeler daalt, zal bovengenoemde omstandigheid geen efleet hebben. Nog vernemen wij, dat de waarnemende bur gemeester van ©en Haag bezwaar maakte de origineele processen-verbaal van de stemopening in den kieskring Den Haag aan de commissie te verstrekken. Zulks op grond van de wettelijke bepaling, dat deze stukken onder berusting van den burgemeester blijven. Dientengevolge zou de commissie het met afschriften der docementen hebben moeten doen. Nader meldt men De commissie tot het nazien der ge loofsbrieven van de benoemde leden heeft verslag uitgebracht, waarin wij o.m. lezen: „Een belangrijk gevolg van het onder zoek der commissie was, dat, terwijl in het proces-verbaal van het centraal bu reau aan lijstengroep D (R. K. Staats partij) terstond 29 zetels waren toege wezen en aan lijstengroep H. (S.D A.P.) 22, onderscheidenlijk met ©verschotten van 13087.39 en 419.02, ingevolge de nieuwe becijfering aan deze groepen on middellijk 30 zetels met een overschot van 440.90 en 21, met een overschot van 12729.23, toekomen. Het eindresultaat der becijferingen is geweest, dat, alhoewel de kiesdeeler daalde van 13422 09 op 13417.37, alle leden, die hunne geloofsbrieven inzonden terecht door het centraal bureau benoemd zijn verklaard"- De nieuwe Departementen. Naar het Haagsch Correspondentie bureau verneemt, is de instelling van de beide nieuwe Departementen van Onder wijs enz. en van Arbeid binnen enkele dagen te verwachten. Het bureau meent te weten dat jhr. mr. C. Feith, thans chef van de afdeeling onderwijs aan het Ministerie van Binneü- landsche Zaken, bestemd is voor het ambt van secretarisgeneraal van het nieuwe Departement van Onderwijs. Een nieuw distributie-systeem. Van bevoegde zijde verneemt de „Tel." dat minister van Ysselsteijn voornemens is de distributie volgens het Engelsche systeem te organiseeren. In elke provincie zal een commissaris de distributie regelen en daarvoor een centraal bureau hebben in te richten. Dit heeft het groote voordeel, dat meer dan tot dusver een zuiverder verdeelings- terwijl de huizen van de rue du Bac als een laan van vuur vormden, op honderd verschillende punten van Parijs plotseling firanden uitbraken, de Tuilerieën en de ministeries in lichte laaie stonden, was het niet te verwonderen, dat de verden king zich vestigde op twee weenende vrouwen, die zich eerst kortelings in de wijk gevestigd hadden, waarvan eene de echtgenoote van een Wreker van Flourens was, de andere, een onbekende en die, beiden, na gedurende de dagen van hel schrikbewind verdwenen tezijn, juist op het oogenblik weder te voorschijn kvva- men, waarop de troepen zich van het Pantheon meester gemaakt hadden, dat door de gefedereerden, .misschien1 door Vincent zeiven verdedigd werd- Wat zij ook zeiden om haar onschuld te bewijzen, haar geschiedenis was te on waarschijnlijk om geloofd te worden, en de bevelhebbers der wacht hadden het te druk om haar te ondervragen. Verscheidenen van den hoop en dit waren degenen, wier gedrag het dubbel- zinnigste onder het schrikbewind geweest was, waren van oordeel, dat men met die petroleuses maar korte metten moest ma ken door ze dood te schieten; anderen, die den maatregel wat al te kras vonden, stelden voor haar naar Versailles te zen den; de kapitein vergenoegde zich haar naar het gasthuis Val-de-Graee te doen brengen, om er voorloopig opgesloten te •worden. p «-3 Verwaohting tot den avond van 26Sept.: Meest matige Westelijke tot Zuidelijken wind; tijdelijke opklaring; later weilicht weer regen. Weinig verandering van tem peratuur. systeem kan worden gevolgd. Iedere catagorie van mensehen heeft ook haar bijzondere eischen, zooals mijnwerkers, die zwaarder moeten worden gevoed dan kaatoorbeambten. De beoordeeling van zulke gevallen kan gemakkelijker geschie den deor een provincialen commissaris dan vanuit Den Haag. Natuurlijk blijft er een nauw contact met het centrale bureau in Den Haag. Iedere provincie heeft in haar behoeften te voorzien uit de eigen voortbrengselen. Wat daarna overblijft wordt overgedaan aan de pro vincie, die deze artikelen noodig heeft. Daardoor wordt voorkomen, dat onnoodig heen- en weer-zenden moet plaats hebben. Deze zaken worden dus vanuit één provinciaal bureau geregeld, zoodat in- plaats van de zeer vele Rijkskantoren e.d. dan in het geheel slechts elf centrale (provinciale) kantoren komen. Ook aan administratiekosten spaart dit zeer veel uit, daar nu elke commissaris de burge meesters in zijn provincie kan aanschrij ven, desnoods over meerdere zaken tegelijk. Thans geschiedt dit voor elk Rijks kantoor apart, aan alle burgemeesters in den lande steeds slechts over een enkele zaak. De minister heeft dus slechts de hoofdtrekken van de distributie te bepalen, waarna de commissarissen het distributieplan voor de provincies ont werpen. Is het blad goed ingelicht, dan zal deze reorganisatie binnen drie maanden voltrokken zijn. 1 i i J Rantsoeneering van sohoenen. Onder de ingrijpende maatregelen door de regeering genomen, is ook deze dat de schoenen zullen worden gerantsoe neerd. Dat ook hier wordt ingegrepen, zegt „De Tijd", zal veel voldoening wekken. Niet alleen de leder-voorraad is uiterst miniem, doch er schijnen in de schoenen industrie praktijken te bestaan, welke niet scherp genoeg kunnen worden ver oordeeld. Een bericht in het „Vakblad voor de Schoenmakerij" duidt er op, dat schoenfabrikanten van de winkeliers een agio hebben geëisebt op de regeerings- prijzenWat dan maar al te vaak weer werd verhaald op de koopers. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening meldt: Het schijnt niet overbodig er op te wijzen, dat het verbod van aflevering van schoenen aanstonds in werking is getre den, en dat het alle schoenwerk omvat. Tijdens het beleg van Parijs door de Pruisen had Margaretha verscheidene dagen als ziekenverpleegster onder de be velen van zuster Rosalie gediend. Zij hoopte zich te doen herkennen; maat zuster Rosalie en diegenen der overige zusters, op wie zij zich kon beroepen, waren in de ambulances verspreid en voorloopig werden de beide gevangenen met andere verdachte personen, op ver schillende punten in de wijk gevangen genomen, opgesloten- Voorzeker, hare gevangenschap was op verre zoo hard niet als die van de pre fectuur van politie of de crypte van Sint- Sulpicius; hare bewakers behandelden haar met een zachtheid, waaraan de be waarders der Commune haar niet gewend hadden, terwijl de commandant van de wacht juffrouw Schültz veroorloofde aan haar broeder George een briefje te schrij ven, dat de brave kapitein, na het gelezen te hebben, beloofde aan het adres te zullen doen toekomen, maar dat alles stilde hare ongerustheid niet omtrent het lot dergenen, die haar dierbaar waren, en het was met te verwachten dat George, gesteld dat hij noch gewond noch ge dood was, met den besten wil van de wereld zijn bataljon zou kunnnen ver laten om zijne zuster te hulp te komen,, alvorens de strijd geëindigd was. i i {Wffl&dt vervo^d.) i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1