XL. I t 1 S ieven iheekbank iieekbank De Groote Oorlog. MSG. \L Nó. 113. Dinsdag 34 September 1918. Veertiende Jaargang STAL. Verschijnt eiken MAANDAG WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. (DAM. rr: foes maakt bekend |nimum rantsoen (z.g. deze voor 1 October turn hierop niet meer ïrrantsoen (brandstof >eten ontvangen, dit Imdat hierop na dien [2 eenheden op hun heden) ontvingen- of |n bestellen. LISSIE TE GOES. »T der oen. EEKMAN. G. KAN DER MINNE. De strijd in het Westen. BUITENLAND. BINNENLAND. Welk weder zullen wij hebben? UIT ZEELAND. >aar na 1925 I pari 1/20 van hef ulf- d bedrag per Jaar. t»aar vollens opkllm- |l ulflofln|splan van 900.— in 1919 fof 000.— In 19S2. pul 15/19 en van de H. OyENS kZOHEN fe Rotterdam. ;R HOROIJK'S ntoor der Gasfabriek, ER HORDIJK'S IJ n: pari uit. aag te bekomen ten idelaren. Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.daarbuiten 11.26. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertentiën werden ingewacht vóór half ean uur "s namiddags. Kanfoor v. d. Administratie: Boudewl|n de Wlttesfraat A 135° GOES. Tel. in tere.Directie no. 94. Redactie no. 97. Reelameberichten 30 Gt. p. r. BjJ abonnement speciale prjjs. Advertentiim van 1—B regels f 0-7.6, iedere regel meer 16 Gt. Eenzelfde advertentie S X geplaatst wordt 2 X Moeuvres genomen. LONDEN, 20 Sept. (Reuter). Haig bericht In den loop van den echtend voltooide* Schotsche troepen de inneming van Moeuvres, en overwonnen den tegenstand van de vijandelijke afdeeling, die zich nog in het dorp had gehandhaafd. Na een hevig bombardement deed de vijand hedenochtend een krachtigen aan val op enz# stellingen ten N.W. van Hulluch. De aanval werd totaal afgeslagen en er bleven een aantal gevangenen in onze handen. Engelsche troepen deden hedenochtend met succes een operatie van geringer beteekenis ten N.W. van La Bassée, waardoor onze stelling ep een front van meer dan twaalf en een halve mijl voor- uitgebracht werd tot de dorpen Kue de Marie en La Teurelle. Er werden meer dan 100 gevangenen gemaakt. Een vijandelijke tegenaanval later op den dag werd in een hevig gevecht af geslagen. Het Engelsche legerbericht van 21 September spreekt over het afslaan van tegenaanvallen op Moeuvres. PARIJS, 20 Sept. (Havas). Officieel. In den loep van den dag hebben de Franschen hun vorderingen voortgezet ten O. van Essigny-le-Grand, alsmede op het plateau der hoeve Molsy. Zij maak ten gevangenen. De artilleriestrijd blij ff levendig in de streek van »t. Queutin en ten N. der Aisne. PARIJS, 20 Sept. (Havas). Hernieuwde pogingen van den vijand om onze stel lingen op vier punten in Woëvre en de Vosges aan te vallen werden afgeslagen. BERLIJN, 21 Sept. Hetavondcommu. niqué meldt Voor ons Siegfriedfront tusschen het woud van Gouzeaucourt en Hargicourt zjjn sterke groote aanvallen der Engel- schen onder de zwaarste verliezen voor den vjjand mislukt. In Losse Berichten. Be strjjd in Palestina. Palestina hebben de Engelsehen over een frent van 16 mijl tusschen Rahat en de zee aanvallen. Gedurende den macht braken zij door de Turksche linies. Turkeran, 20 K. M. van het oor spronkelijk front, werd in den middag genomen. Cavalerie achtervolgde het Turksche leger en rukte naar het Oosten naar Nablus op. Andere cavalerieafdeelingen rukken naar Elabula en Beisau op om den terugtocht der Turken naar het Noorden af te snijden. 300U gevangenen lijn gemaakt. Den vorigen dag had de Engelsche rechtervleugel ten Westen van de Jor daan aangevallen en Elmughier bezet, Men seinde ons uit Palestina; LONDEN. (Officieel.) Bijna geheel de Turksche terugtocht is afgesneden. Wij bezetten Lazareth en Baisan. Nu reeds zjjn 8000 man gevangen genomen en 100 kanonnen bait gemaakt. De buit is echter nog veel grooter. Suceessen der Serviërs. De Bulgaren hebben hun stellingen ontruimd ever een front van 70 mijlen, van Monastir tot de Vardar. De Serviërs maakten 5000 gevangenen en veroverden 60 kanonnen, waaronder meer dan de helft der zware kanonnen, waarover de vijand beschikte. Aan den linkervleugel van den Itali aansch-Franschen sector ontstond een zware brand, die wellicht de inleiding is tot een nieuw offensief. De Serviërs zijn thans 30 mijlen opge rukt. De Bulgaren trekken in wanorde terug in de richting van de Tsjerna. Het eerste Bulgaarsche leger van 50 battail- Ions is volkomen verslagen. Be beantwoording van Burian's vredesnota. LONDEN, 20 Sept. (Reuter.) Wij vei- nemen dat, daar ie jongste Ó.-H. nota aan elke regeering afzenderlgk gericht is, een gemeenschappelijk antwoord van de zijde der eeallieerden onwaarschijnlijk moet warden geacht. De houding der verschilende Entente-mogendheden ten opzichte van de nota is voldoende dui delijk geworden uit de verklaringen van de verantwoordelijke ministers der geal lieerde landen in Eurapa e* van president Wilson. Elzas-Lotharlngen. Hoe de Duitsche regeering over de teruggave van Elzas Lotharingen denkt blijkt op ondubbelzinnige wijze uit het geen de Duitsoh officieuse „Nordd. Allg. Ztg." zegt over de aanstelling door de Fransche regeering, van een enderstaats secretaris voer dit gebied. Frankrijk, zegt het officieuse 'blad, voert een gevoelspelitiek het heeft geen eog voor do feiten en voor zijn „werkelijke belangen". De Elzaskwestie wordt dan oek de grootste hinderpaal van den vrede genoemd. En tevens meent het blad dat een deel der Fransche be volking zelf het met deze politiek der Fransche regeering niet eens is. Os fundamenten van een Bertha". In de besschen van Corbie, nabij Beau mont en Cugny, hebben de geallieerden de fundamenten gevonden van een Bertha", de laatste, die haar moorddadig vuur op Parijs voortzette. Het kanon zelf was natuurlijk weggevoerd. Deze stelling bestond uit twee gedeel ten, het emplacement van het eigenlijk stuk, en dat van een namaaksel. Eigen aardig: het namaaksel was verdekt op gesteld, het kanon zelf niet. Het verdra gend stuk schijnt, te eerdeelen naar de fundamenten, niet getroffenhet empla cement van het namaaksel daai entegen blijkt deerlijk door bommen gehavend. Tegenspraak. In verschillende Fransche bladen was onlangs gemeld, dat de Duitschers in het door hen ontruimde gebied zelfs de kerk hoven hadden omgewoeld em de dooden te bestelen. Een speciale medewerker van de „Echo de Paris", die hiernaar een onderzoek heeft ingesteld, spreekt deze lasterverhalen beslist tegen, en erkent, dat de Engelsche en Fransche gesneu velden op dezelfde wijze werden begraven als de Duitsche en dat de kransen en kruisen nog ongeschonden aanwezig De Crisis in Duitsohland. Een medewerker in Duitschland van „De Tijd" bericht aan zijn blad Er is een ernstige parlementaire crisis ontstaan door het drijven der uiterste Linkerzijde naar een regeeringsvorm, die meer in overeenstemming moet zijn met de wenschen van de socialistische zjjde is zóó sterk, dat het Centrum zich bereid heeft verklaard aan de socialisten een aandeel in het verantwoordelijke rijksbestuur te geven. De sociaal-demo craten verlangen echter behalve de be zetting van het Ministerie van Binnen- iandsche Zaken ook zekere politieke waarborgen. Ten aanzien van dezen wil het Centrum hun alleen tegemoet komen door het opgeven van elke poging, om de buitenlandsche staatkunde te belas ten met de Fmsche troon-quaestie, en doer overneming der socialistische vre- desformule ten aanzien van België. Op heffing van den staat van beleg, door de soc.-demecratie eveneens gevorderd, acht men buitengesloten, evenals de doer haar geëischte politiek van regeeren on afhankelijk van hetgroete hoofdkwartier. Een sterke groep in het Centrum tracht den Rijkskanselier te handhaven, maar schijnt in bepaalde omstandigheden tot concessies geneigd, en is het met de partij van Scheidemann reeds eens, dat het lidmaatschap van Rijksdag en Bonds- raad niet langer mag samengaan, De aanslag op Trotzkl. LEIPZIG, 21 September. (W. B.) De „Leipz. Abendsztg." verneemt uit Kieff, dat in Kursk op Trotzki een aanslag gepleegd is. Een soldaat schoot op Trotzki, doch raakte hem niet. De correspondent meldt verder, dat de Oekrainische regeering een samenzwering tot een aanslag op den leider der Russi sche vredesdelegatie Fekowski ontdekt, beeft. (Maasbode.) SPAKUI3. De Spaansohe griep. Naar de „Daily Telegraph" uit Madrid verneemt heeft de Spaansche minister van binnenlandsche zaken meegedeeld dat de griep opnieuw zijn intrede in Spanje heeft gedaan, doch thans een ernstiger karakter draagt, waaraan het ongewone droge weer mede schuld moet hebben. In vele plaatsen zijn de scholen en andere instellingen van openbaar nut gesloten. Typhus in Spanje. MADRID, 21 September. Een nieuwe geheimzinnige ziekte verspreidt zich in geheel Spanje, vooral echter in het gar nizoen te Madrid. In deze stad komen tot nu toe 4UU gevallen voor. De eerste symptomen gel ij Ken op die der bekende griep, spoeuig echter treden typhus- verschijnselen in. (Msbode.) tUKHIht. Goede tarweoogst in Amerika. ST. LOUIS, 18 Sept. De regeering maakt bekend dat in «erband met den evervloedigen tarweoogst en de vast stelling van de prijzen, Het graan bijna terstond, nadat liet geoogst is, verzonden wordt. Óp dit oogeublik zijn reeds onge veer 1 millioen wagons graan meer alge zonden, dan in het overeenkomstig tijd perk van verleden jaar. 75 pet van den wintertarweeogst is reeds van de boer derijen verzonden en van den totalen tarweoogst is reeds 45 pet. aan de markt, wat een aanmerkelijk hooger percentage is dan in andere jaren. Distributienieuws. De gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht pn. Gro ningen zijn opgeroepen tot een be spreking op heden (Maandag) met mi nister van iJsséisteijn betreffende de wijze waarop de volksKleeding zal worden ge distribueerd. De regeering zal volgens de laatste berichten dienaangaande geen verandering brengen in het vetranteoen. De bladen vernemen met zéker- hëid, dat het in de bedoeling ligt den opslag van aardappelen door particulie ren voor het a.s. winterseizoen mogelijk te maken tot pen beperKte hoeveelheid. Boterprjjs. De regeering heeft het voornemen jnet 1 JSIov. den boterprijs te bepalen op f4.40 per kilo. Ons brood. Naar wij vernemen zal met ingang van de meuwe broodperiode het witte brood zijn samengesteld uit 50 pet. tarwebloem en 50 pet. roggebloem. 0e uitvoer van levensmiddelen stopgezet. Naar wordt gemeld zal de uitvoer van levensmiddelen en va* alles wat er mede in verband staat, worden stopgezet. Omtrent het algemeen uitvoerverbod verneemt de „Tel." nader, dat voor alle artikelen, welke onder uitvoerverboden vallen, en waarvoor tot nu toe uitvoer vergunning kon worden verleend, deze vergunningen bomen te vervallen. De geldigheidsduur van reeds uitge reikte uitvoervergunningen zal niet meer kunnen worden verlengd, terwyl slechts dan op nog geldig zijnde consenten mag worden uitgevoerd, indien ten genoegen der betrokken autoriteiten kan worden aangetoond, dat verlading der uit te voe ren artikelen reeds had plaats gehad. Deze laatste bepaling beteekenc feitelijk één tegemoetkomende houding van de regeering tegenover belanghebbenden, die anders door wederuitlading groote financiëele schade zeuden lijden. Natuurlijk zuilen die goederen, welke volgens contract met regeeringen van andere landen uitgevoerd moeten worden, niet onder deze bepalingen vallen. Brandstolfan. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening meldt: De Rijkskolendistributie heeft de brand- stoffencomtnissies aangeschreven voor een goede regeling der distributie in deze en de eerstvolgende maanden de volgende bepalingen in acht te nemen. Groep A. Ofschoon de algemeene dis tributieregeling van 11 Maart 1.1. dit reeds uitdrukkelijk vermeldt, wordt er nogmaals op gewezen, dat zoowel de eerste een heid van het minimum-rantsoen (z.g. April- eenheid) als de zomerrantsoenen met 1 October a.s. vervallen. Deze eenheden mogen in geen geval na dien datum ge leverd worden. In hoever het gedurende het stooksei- zoen mogelijk zal blijken de aanvullings- rantsoenen van klasse II tot en met VII geheel of ten deele te leveren, kan op dit oogenblik nog niet worden beoordeeld. Daaromtrent ontvangen de commissies te zij r tijd nadere mededeeling; vóór dien mag dus op de aanvullingsrantsoenen niets worden afgeleverd. De toewijzingen, met inbegrip van de September-toewijzing, stellen de com missies in staat, om behalve de eerste eenheid van het minimum-rantsoen (April- eenheid), de volle zomerrantsoenen en 25 pet. van het rantsoen voor de groepen B, O en D —7 thans in de eerste plaats van het minimum-rantsoen nog twee een heden, dus twee van de resteerende tien, aan groep A te distribueeren. Klasse VIH (Centrale Verwarming). Hoeveel aan deze klasse van het rantsoen geleverd zal kunnen worden, is op dit, oogenblik nog niet vast te stellen. Tot 1 October a.s. mag in geen geval meer dan 25 pet. van het rantsoen worden verstrekt. Groepen B, C en D. Hiervan heeft groep C den voorrang. Nadat de tweede en derde eenheid van liet minimum-rantsoen verzekerd zijn, dient gezorgd te worden dat van de res teerende hoeveelheid aan ziekenhuizen, sanatoria, kerken, scholen, centrale keu kens, gestichten van weldadigheid of algemeen nut, openbare gebouwen (niet voor publieke vermakelijkheden), rijks-, gemeente- en provinciale kantoren, als mede gevangenissen, zoo mogelijk reeds vóór 1 October méér dan 25 pet. van het rantsoen verstrekt wordt. Voor deze inrichtingen blijft het oor spronkelijke rantsoen van 75 pet. der normale behoefte gehandhaafd. Aan de andere onder groep C ressor- teerende instellingen, als hotels, pensions, restaurants enz., alsmede aan groep C zal waarschijnlijk niet meer dan 60 a 65 pet. van het oorspronkelijk vastgestelde rantsoen, dus circa 50 pet. der normale behoefte, geleverd kunnen worden. Voor deze categorie van verbruikers kunnen de commissies vóór 1 October a.s. vol staan met levering van 25 pet. van het rantsoen. Wat groep D betreft, met de ver strekking aan deze groep zal in het al gemeen beter tot na 1 October a.s kunnen worden gewacht, omdat op dat tijdstip beter beoordeeld zal kunnen worden, welke hoeveelheid brandstof voor het stookseizoen waarschijnlijk ter beschik king zal komen. Mocht echter reeds aan deze groep geleverd zijn, of mochten bijzondere om standigheden de levering vóór 1 October a.s. wenschelijk maken, dan mag in geen geval meer dan 25 pet. van het rantsoen worden verstrekt. Inbezitneming tabaksgewas oogst 1918. De minister van landbouw brengt ter algemeene kennis, dat het tabaksgewas van den oogst 1918 door hem in bezit genomen is, of zal genomen worden, op het tijdstip waarop het oogsten is aan gevangen of zal aanvangen, en dat het Rijksbureau voor Tabak, Prins Hendrik kade 160 te Amsterdam, is belast met de inbezitneming en inzameling van voornoemd tabaksgewas. Suikerbieten en voederbleten. Het is- verboden bladeren van suiker bieten en voederbieten te vervoeren of te drogen. Dit verbod is niet va» toepassing op het vervoer van bietenbladeren van het land naar de weiden of bedrijfsgebouwen van den verbouwer, voor zoover dit ver- Verwachting tot den avond van 24Sept.: Matige tot kraohtigen, aan de kust tijde lijke stormachtige Zuidelijks tot Zuid-Wes telijken wind. Zwaarbewolkte lucht met tijde- lijke opklaring. Waarschijnlijk regenbuien. Aanvankelijk iets zachter. voer geschiedt langs den kortsten weg, en wel tusschen 1 uur voer zensopgang en 1 uur sa zonsondergang. Be millioenennota. De Staatsbegrooting voor 1919 is in gediend en wijst op den gewonen dienst een tekort aan van f 37.633.125.84'/s, ep den buitengewonen dienst een tekort van f69.683.664.86, op den crisisdienst een tekort van f23.361.740, totaal uit makende een tekort tot een bedrag van f 130.678.53U.701/,. Toch ziet, zegt „De Maasbode", voor den gewonen dienst de millioenen nota er niet boos uit. „Voerdeelige saldi als dat over 1916 ten bedrage van 19 millioen, dat ever 1917 ten bedrage van 29 millioen maken voor de eerstvolgende jaren den gewo nen dienst in orde, als de verhoaging niet al te groot en de tegenslagen niet al te onverwacht uitvallen. Ook het loopende dienstjaar laat zich goed aanzien. Voorzichtig geraamd wordt nu een overschrijding der oorsprenkelijke raming verwacht met ongeveer 25 mil lioen, dat zou wezen een voordeelig slot der geheele gewone begroeting, niet tegenstaande zeer beduidende vernooging der uitgaven gedurende den loop van het parlementaire jaar van nog ettelijke millioenen. Onze middelen hebben dan ook een buitengewone expansiekracht getoond en verhooging van verschillende belas tingen heeft de rest gedaan om den gewonen dienst zoo bemoedigend in orde te maken". Het kwaad zit in den buitenge- wonen dienst der crisisuitgave«, door de mobilisatie, de levensmiddelenvoor- zieamg enz. geschapen. Wil men even het gevaarlijke cres cendo der crisisuitgaven zien, dan vatte men even in het oog de totaaluitgaven over de verschillende jaren. In 1914 bedroegen zij 84 millioen, in 1915 209 millioen, in 1916 252 millioen, in 1917 348 millioen, terwijl zij over 1918 ge raamd zijn op 456 millioen. Den crisisdienst heeft de heer Treub in zeer onbevredigenden staat achterge laten. Men hoeft zich de critiek van zijn voorganger, den heer Van Gijn, slechts te herinneren om te weten, dat hem voor zija nalatenschap nog heel wat onaangename critiek wacht. Echter minister De Vries staat voor de taak om de zaken in orde te maken. Vermindering der mobilisatielasten zal, als die doorvoerbaar is, helpen em een bron van uitgaven te stoppen. In eik geval, zegt „De Maasbode", is bezuini ging op de buitengewone legeruitgaven meer dan ooit noodig. Anders gaat ons land in het klein de financieële ruïne tegemoet, welke de oorlogvoerenden in hun verdwazing in het groot voor zich zien. Goes. Er is bar over geklaagd, dat men Vrijdag bij het halen der nieuwe bonboekjes aan het distributiekantoor zoo .lang moest wachten. Er zijn er zegt men die twee uur in de file hebben gestaan. De een zegt, het lag aan het afstempelen der boekjes, d© ander be geerd weer iets anders als; oorzaak der vertraging. Wat er van zij, ons dunkt als de uitreiking der nieuwe hoekjes in verschillende afdeelingen werd gesplitst ^en aan de bij iedet afdeeling behoorenden: niet één, maar twee dagen gelegenheid' werd gegeven om hun boekjes te halen, de zaak heel wat vlotter zou verioopen en met minder ongemak voor distributie- personeel en publiek. De plaats voor een stoomcaroussel annex autocaroussel met de aanstaande toondagen alhier, is verpacht aan den heer J. W. Janvier Hz. te Bergen op Zoom.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1