igranen, De Groote Oorlog. \o. 109. Zaterdag 14 September 1918. Veertiende Jaargang. Verschijnt eiken MAANDAG-JfQENSOAG- en VRIJDAGAVOND. BINNENLAND. UIT ZEELAND. srkoopingen. oomkweekerij Zaadhandel ALCHEREN", H. HANSEN. p bij inschrijving neboomen, geboomen, idaboomen. p bij inschrijving re Olmen en 1 Eik; zware Olmen; ware Olmen en 2 Esschen, Y) De strijd in het Westen. Vreeselijk spoorwejonfeluk, 30 a 40 dooden, vele gewonden. IENSTBODE R K. Dienstbode Welk weder zullen wij hebben? a Hollesteile, 56 j., 'wartepoorte. Plasse, 23 j. jm. en jd. te Goes. lachting landerijen, s en inboedel, van bouw- en wei- v. Cleef. e« tuin, Van Dissel, nie, Van Dissel. :elhui*, schuur, erf limventaris, Huvers. Van Dissel, woonhuizen met erf 3Cl. ollmann en Verheek. iderijen, Pilaar. :p. landerijen, Pilaai. aard, beuwland, wei- schuur en erf, Van ,olraebeomen, Pilaar, izen met erven en sgrond, Neervoort en i te MIDDELBURG, 86. Telegr.-Adres HANSEN, Middelburg. eren U ZAAIT AR WE, en GERST, zoowel eurd te velde en op door de Zeeuwsche appij van Landbouw, prijscourant aan prijzen en voor- en van levering in e Agenten gevraagd, onderdags op de Zierikzee. vingsbiljetten worden in- róér of op 20 September IUBRECHT DRIEDIJK rer te Baarland. Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 eeint. Adverbeatiën worden ingewacht vóór half een nar 's i Kanfoor v. d. Administratie: BoudewIJn de Wlftesfraaf A 135s GOES. Iel. interc.Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichten 30 Gt. p. r. Bij abonnement speciale prjjs. Advertenticn van 1-^6 regels 0-26, iedere regel meer 15 Gt. Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst wordt 2 X berekwud. la perceel 2e perceel tware Olmen; 8e perceel aande op en «abij de hof- antlust" te Biezelinge. 4e perceel antsoen in den Smokkel- n. Schore, vanaf C. Bai. sing geschiedt door den den heer A. ROTTIER, r „Plantluet" te Biezollnge ën te vernemen bg Notaris te Goes, bij wien de in- sbriefjes voor elk perceel jk worden ingewacht vóór a.s. BERLIJN, 12 Sept. Het avondcom- muaiqué meldtTussehen de van Atreeht naai Peronne leopende wegen zijn nieuwe aanvallen der Engelschen mislukt. Tussehen Maas en Moezel vielen Fran- schen en Aiuerikanen den frontboog van St. Mihiel aan. De gevechten duren voort. LONDEN, 12 Sept. Reuter verneemt dat de aanval der Franschen en Ameri kanen bjj St. Mihiel zich uitstrekte van Foyenhaye tot Xivray en in den namid dag hadden de aanvallers een groote diepte van acht myl bereikt. Zij namen Tbieucourt, Pannes en Non- eard. De cavallerie rukt naar het Noorden in de richting van Vigneulles. De geallieerden zijn in de Westelijke buitenwijken van St. Michiel. De Duit- sehers houden nog steeds het fort en het Romeinsche kamp bezet. De Amerikanen die bij St. Mihiel aan vielen, namen Combres, bereikten de Westelijke buitenwijken Dommartin en Lamoatagne. LONDEN, 12 Sept. Reujer meldt: Door een succesvollen aanval slaagdeH de Engelschen er in Havriucourt te nemen, uitgenomen het N. O. gedeelte. De Engelschen avanceerden 800 meter over een front van zes K.M. PARIJS, 12 Sept. De „Echo de Paris" meldt, dat de Duitschers met koorts- aebtigen ijver arbeiden aan de rerdedi gingswerken van Antwerpen. Zij maken een nieuwe reeks versterkte limes van Antwerpen tot Metz. De hoofdverdedi gingslinie krijgt den naam Parsifallinie. (M'sbode.) Losse Berichten. Onder vuur. „Naar de „Lokal-Anz." meldt onder houden de Daitsche kanonnen een ver nietigend vuur op de steden Atreeht en Hazebreuck. Men meldt ons hedenmiddag uit Am sterdam Hedenmorgen te half elf is de snel trein van Apeldoorn bij Weesp ontspoord. De locomotief en eenige wagens zijn van den spoordijk gevallen. Volgens zoo juist ontvangen inlichtin gen waren er ongeveer 30 dooden en een aantal gewonden. Onmiddellijk is een extratrein met materiaal en personeel vau den genees kundigen dienst naar de plaats des onheils vertrekken. Het ongeluk is ver oorzaakt door eene verzakking van den spoordijk. Nog wordt gemeld, dat de directeur van den geneeskundigen dieast te Amsterdam naar de plaats des onheils is vertrokken. De locomotief is met ent ele wagens vlak voor de brug over het kanaal door verzakking van de lijn tengevolge van het vreeselijk weer omlaag geslagen. Slechts 3 wagens bleven op de lijn staan. Een groet deel der wagens werd medegesleurd. Volgens andere schatting zijn er 40 dooden en een groot aantal gewonden, wat echter niet met zekerheid is op te geven. Militaire hulp en Roode Kruishulp der fabriek van Van Houten is ter plaatse aanwezig, onder leiding van twee doktoren De machinist en stoker van den trein hebban wonder boven wonder geen letsel be komen. (Zie verder onder Laatste Berichten.) id gevraagd COPPENS, Klompeama- avenpolder. tegen 1 November, in L gezin te Middelburg, bureau dezer Courant, De toestand In Siberië. In Siberië begint het maximalistische „gezag" blgkbaar te wankelen. Blijkens een telegram uit Wladiwostok zouden de in het Westen van Siberië strijdende Tsjecho Siowaken door de maximalisti sche linies gebroken zijn en zich met hun in het midden van Siberië strijdende* collega's vereenigd hebben. De verbinding met Irkutsk, aan het Baikal-meer zou volkomen tot stand gekomen zijn. Vermoedelijk zal de verdere verbinding met Wladiwostok nu ook spoedig wel tot stand worden gebracht. (Msbode.) Potersburg in brand WASHINGTON, 11 Sept. Een telegram van de Amerikaausche legatie te Chris- tiania meldt: Volgens hier ontvangen betrouwbare inlichtingen staat Peters burg op twaalf verschillende plaatsen in brand. In de straten heerscht een bloed bad, waarbij niets gespaard wordt. MOSKOU, 7 Sopt. Volgens mededee- ling van de „Bjednota" zgn de leden van Esthlandsch comité te Moskou door een buitengewone commissie gearresteerd. Het comité bestond uit vertegenwoordi gers van alle partijen eu vormde de tjjdelijke rogeenng van Esthland, welke vartegenwoordigers naar Frankrijk en Engeland zond met den Engelschen ge zant Lockhart in nauwe relatie trad en hem hulp beloofde bij een opstand tegen de soviets. Os strijd In Rusland. MOSKOU, 10 September (W.B.) Naar de „Iswestia" van het Orenburger front verneemt, hebben de troepen der Bel schewiki Oeralsk bezet. Samara werd blijkbaar door de Tsjecho-Slowaken en witte garde ontruimd. Prof. Struycken. De toestand van prof. Struycken is bevredigend. Onze gezant bij het Vatlcaan. De Nederlandsche gezant bij den Pau selijken Stoel, Jhr. Mr. van Nispen tot Sevenaer, die Maandag a.s. naar zijn post terugkeert, heeft gistermiddag zijn opwachting gemaakt bij den nieuw op getreden minister van Buitenlaadsche Zaken, Jhr. Mr. Dr. van Karnebeek. (Msb.) Minister van Marine. Naar het „Vad." verneemt, zijn de besprekingen met vice-admiraal Naudin ten Cate over de portefeuille van Marine nog steeds aan den gang. Dat hij de portefeuille zou geweigerd hebben, is dus onjuist. De Staatssecretaris. Naar de stercerrespondent van het „H.blverneemt, zal de nieuwe functie van staatssecretaris worden opgedragen aan mr. J. B. Kan, secretaris-generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken. Waarschijnlijk Wijlt de heer Kan tevens secretaris generaal aan 't ministerie van den Premier. Distributie. Men meldt ons uit Den Haag dat daar op het dep van binnenl. zaken volgende week eene conferentie zal plaats hebben van de ministers van binnenl. zaken en landbouw met alle commissarissen der Koningin in de provincies ter bespreking der distributieregeling. Thee-voorraad. Met de dezer dagen van Londen per stoomschip „Rijnstroom" aangebrachte 1282 kisten thee is thans het geheele kwantum van circa 9900 kisten, afkomstig uit het door Engeland gerequireerde Nederlandsche stoomschip „Lombok" te Amsterdam binnen. Het thee-drinkend publiek kunnen wij mededeelen, dat genoemde hoeveelheid bij eventueele rantsoeneering, niet veei te beteekenen heeft voor de consumptie. Tijdens de vroegere distributie van een half ons per peseon werd reeds de in houd gevorderd van ongeveer 4000 kisten In het geheel zal dus slechts circa een ons.per persaon kunnen worden verstrekt, Geen goedkoop vleeach. De aanvang dergoedkoope rund vleesch distributie, waarvan de datum in de circulaire d.d. 5 dezer op 1 October e.k was bepaald, wordt voorloopig uitgesteld De broodkaart. van het 67e tijdvak is geldig van 13 tot en met 19 Sept. Oude hennen en hanen. Het tijdperk gedurende hetwelk het vervoer en bet afleveren van oude hennen en oude hanen is toegestaan, is verlengd tot 1 Octuber a.s. Goes. De gemeenteraad 'üwam Don derdagavond j.l. in openbare vergade ring bije-en ter behandeling der na volgende agenda: 1. Stukxen; 2. 'Af schrijving belasting en schoolgeld; 3. Voorstel geidleening f 15000 .voor de gasfabriek; 4. Voorstel wgaiging Motor en rijwielverordening; 5. Verzoek Ned. ;Boud v. Gem.-ambtenaren om een bijr drage voor rustoord; 6. Rekening 1917 Gasthuis; 7. Aanbieding gem.-begroodng en, begrooting gasfabriek lal9; 8. Voorstel om de woning van den gem.-secretaris te voorzien van een te.efontscue aans.ui- ting; 9. Voorstel verhooging der vergoe ding» 'clioonhouden raadnuis; 10. .Wijzi ging gem.-begrooting lal8; 11. Vaststel ling pensioengronus-agen12. Renoemmg van tijdelijke leeraren avondschool voor ambachLslieuen. (Voordrecht: J. Me.se voor UanüteekenenF. Kakebeeke voor lijn- en vakteekenen en F. 'Mag» voor wiskunde; 13. Voorstel tot vemetenrig van den Heernisseweg. De voorzitter, d© heer Van don. Bout, deelde bij de opening made-, dat aan burgemeester riajenius bij besluit van deai minister een .verlof is toegekend van 2 maanden, ingaande 1 September. De burgemeester hart in een brief de hoop uitgesproken na- verloop van dien tijd geheel hersteld te zijn. (Z.Edelachtbare bevindt zich thans te Nij megen). lJe voorzitter uitte de beste wenschen voor het spoedige herstel van den bur gemeester, welke woorden de raad met applaus onderstreepte. Afwezig met kennisgeving riva-ren de heeren Hollmann, Donner en Riazie-r, de laatste wegens ziekte- De navolgende ingekomen stukken wer den ter kennis gebracht: 1. Verzoek van den Goeschen Bestuur- dersbond, om te bevorderen, da.t het bouwen van .jvo-ningep door de Bouw vereniging „Nieuw Goes" voortgang heeft, en om medewerking te verleenen voor het samenstellen van een steunrege ling voor werkloozen. 2. Goedkeuring van 's Raadsbesluit dd 29 Mei 19i8, No. 9, houdende wijziging der verordening op de heffing van rechten voor den Reinigingsdienst. 3. Goedkeuring van 's Raadsbesluit dd. 30 Juli 1918, No. 19, houdende wijziging van het besluit van 29 November 1917, No. 18b, tot aankoop van grond, in ver band met de bouwplannen. 4. Goedkeuring van's Raadsbesluit dd. 22 August.us 1918, No. 9, tot onderhand- sche verpachting van gemeentegrond. 5. Goedkeuring van s Raadsbesluit dd. 22 Augustus 1918, No. 10, houdende wijziging der geuieentebegruoting voor 1918. 6. Bericht van den Heer J. deKruijter dat hij zijn benoeming tot lid van liet Burgerlijk Armbestuur aanneemt. 7. Verzoek van den Zeeuwsche.n Voe der- en Kunstmesthandel, om overname yan een perceeltje grond aan de Joachim van der Uoeskade. 8. Verzoek van het bestuur der Am bachtsschool om ook thans- de subsidiën voor ambachtsschool en vakschool voor meisjes te willen toekennen. 9. Verzoek ya-n P. van Iwaarden en anderen om jn pacht tet mogen hebben een stuk grond aan de haven, Sectie A no. 522. Omtrent het eerst© deel van stuk J. werd besloten het in handen te geven van „Nieuw Goes" om jaader advies en trent het tweede deal dit in een volgend: vergadering te behandelen. De punten 2 en 3 werden, volgens: voor stel van B. en W. en overeenkomstig het advies der financieel© commissie aan genomen. Punt 4 betrof 'het openstellen van de Brouwersgang en van bet stuk plantsoen tussehen de Korte Nieuwstraat en den Heernisseweg voor rijwielen (niet voor motorfietsen en automobielen). De heer Van Poelgeest drong aan op het aameg- gen van een klinkerpad tussehen Korte Nieuwstraat en Heernisseweg en tus sehen Korte Nieuwstraat en Oude Sin gel dwars door het plantsoen en wilde 'eerst dan het rijwielverbod zien opgeh.e- iven.. ilj De voorzitter de heer v. d. Bout en de wethouder de Keer Dekker beloofden den weg berijdbaar te zullen maken voor fietsen; 'later zal men zien «f men dien kan bestraten, wat nu. zeer duur is. Een rijwielsteenweg door het plantsoen naar den. Ouden Sing.el werd ontraden, pm- dat daar ter plaatse een.drukke speel plaats is voor de kinderen. Inmiddels dient liet rijwielverbod te worden opge heven, omdat er toch reeds druk gef.etst wordt en de politie niet weet wat zij moet doen. De wijziging werd daarop aangeno men. Punt 5 werd tegen het voorstel van; B. en W-., die met het oog op 11e moei lijke financieele tijdsomstandigheden in williging van het verzoek ontraadden, ver dedigd door den heer Brants-, die juist uit het feit, dat in deze moeielijke tijden zooveel arbeids door het personeel der gemeente-secretarieën w;o.rdt verricht, ea-n argument haalde voor de billijkheid van het verzoek, vooral waar uit een: door den secretaris voorgelezen schrijven blijkt, d-at inderdaad een rustoord voor. door arbeid overspannenen wordt bedoeld. Als blijk van sypatnie stelt de heer Brants van f25 te geven. De heer Fransen v. d. Putte ontraadt het -geven van ca- deaux waar de gemeentefmanciën het niet toelaten. Meer dan ooit dient thans nauw lettend te worden toegezien aldus wet houder Dekker hoe wij het geid der belastingbetalende ingezetenen besteden. Dit tegenover een beweren van den heer Kakebeeke, die den gemeentelijken finan- eieeiea toestand zoo s.echt niet vond en voorstelde f 100 te geven aan den Bond van Gemeente-ambtenaien voor zrjn rust oord. Beide voorstellen, dat van dhr. Brants en dat van dhr. Kakebeeke vielen met 7 tegen 3 stemmen (voor Beaats, Kakebeeke, De Looft). De punten 6 tot en met 11 passeer den zonder op- of aanmerkingen den ha mer. i De gemeentebegrooting jwijst aan het cijfer van -f 269.891.731/2 ia ontvang en uitg-aaf met een post van onvoorzien, groot f 4369,911/2- Het cijfer van den hoofde- lijken omsnag -is groot f 124000. Dp be grooting der -gasfabriek geeft het cijfer van f 216625. Punt 12. -De heeren J. Melse, P. Ka kebeeke en -F. Maijs werden met alge- mc-ene stemmen -benoemd respectievelijk tott ijdeiijk -ieeraar in handteekenen, lijn en vakteekenen en wjsfcunüe. Over het voorstel tot verbetering van den Heernisseweg was de financieele com missie verdeeld. Een lid wi.d© radicale verbetering door algeheele bestrating.een jander lid wilde voor.oopig .verhoogde voet paden met afvoergoten jö.©n aangebracht; een derde lid wiid© d© bestrating door trekken tot aan de Korte Nieuwstraat,. |Na, uitvoerige toelichting van den genteen- iebouwmeiester werd besloten epn ver hoogd klinkerpad aan te brengen met af voergoten, om later als de financiën .het toelaten de-n weg zelf te bekeipn. Een verzoek yan de-n heer v. iwaarden, om een perceel grond langs het kanaal ter hoogte van de pe-tro-ieumio-ods ,van „De Automaat" te pachten, teneinde daar een fabriek te stichten tot bereiding van varkensvoeder voor dei mes.er.j epn in richting, -die naar wij vernamen, aan circa 60 menschen werk geeft en waar mos^eien gekookt worden om met aardappelschillen te worden verwerkt, waardoo-r dus weinig stank zal ontstaan, terwijl dei fabrikant bereid is desnoods de- mosselen te Jer- seke te koken gaf aanleiding tot dis cussie, omdat dei heer Brants bang was voor een ondragelijken stank, evenals te Leiden bij een dergelijk© inrichting. De heer v. d. Leeuw betwisttte juist of het wei een der gel ij ke was, want keu kenafval en ander© halfrottend© bestand- deelen zullen in deze fabriek niet worden gebruikt. De heer Van Dissel zag ook bet-erge va,n 's heeren Brants bezlwaar niet in. Dei heer v. Poelgeest meent, dat wat de oprichting d-er gebouwen betreft, B. en W. later met de- Hinderwet, in de hand nog hun conditiën kunnen stel len. De heer S-ti-eger doelde mede, dat de gezondheidscommissie, eerstdaags in buitengewone vergadering de, zaak uit oog- Verwaohting tot den avond van 14 Sept.: Meest matige Westelijke tot Zuid-Weste lijken wind. Zwaar- tot halfbewolkte lucht. Wellloht neg enkele regenbuien. Iets warmor. punt van hygiëne enz. zal onderzoeken. Waar de adressant zegt eerM een hou ten ge-bouw a-Is proef te- zetien, stelt de voorzitter v.oo-r om ook als proef voor loopig voor 1 jaar het terrein te-gen tip voorgesteld© som van 25 ct. per v.erk. M. te verpachten, 'wat wordt aangenomen. E,chter zal de heer van Iwaarden voor eiken boom op het terrein, die komt, te sterven tengevolge der door hem gedre ven industrie f5 hebben te betalen. Bij de rondvraag drong de- heer v. d. Leeuw aan Op de reeds zoo vaak in uitzicht gestelde bestrating van Lange Vorststraat en Waaihoric (oprit naar den wal) en wees op onvoldoende veiligheid bij de brug op de kade ais die open staat tussehen licht en donker (de afsluitket- ting hang te laag en er brandt geen licht). De heer Brants vroeg om beter© verlich ting van den Oostsingel en de heer ,v. Dissel van den stationsweg. De voorzitter antwoordde, dat B. ©n Wj. alles welwillend zullen overwegen. De bet- stra.ting van de Lang© Vorststraat staat op het progra-m vo-o-r a.s. voo-rjaar. Waarna de vergadering werd gesloten- Gemeentelijke Centrale Keuken te Goes. Menu van 16 tot 21 September 1918: MaandagBruineboonensoep met vleesch, 10 gram boter. Dinsdag: Haché met aardappelen, 20 gram boter. Woensdag: Erwtensoep met vleesch, versche groenten, 10 gram boter. Donderdag: Stoofsla ,met aardappelen] en vleesch, vrij. Vrijdag: Havermout met melk en boter, 10 gram boter, (bon 92). Zaterdag: Savoijekool met aardappelen en vleesch, vrij'. Wegens de tijdsomstandigheden veran dering menu voorbehouden. Distributie: Van- 14 tot en met 20 "Sept. 1918 is verkrijgbaar Op bon 90: Vleesch (voor zoover nog niet gekocht), 1 ons. Op bon 91Aardappelen 2 K.G. Op bon 92: Havermout 1 ons. Op bon 93: Erwten 1 ons. Op bon 94: Suiker 2i/2 ons. Op bon 95: Chocolade 1 stuk. Op bon 96: Aardappelen 2 K.G. Op bon 97Kaas 20 pCt. 1 ons. Op een tweede vleesckdistrihutie nog deze week behoeft men niet te rekenen. Ook al zouden vandaag nog de beesten aankomen, dan worden ze toch niet vóór Maandag geslacht. Het uurwerk op den toren krijgt andere muziek; voor heel uur zal het spelen: „Merck toch hoe sterek" en voor half uur: „Geluckig Vaderland", volks liederen uit Valerius' „Gedenck-clanck". B en W. alhier maken bekend, dat zgn uitgeloot om te worden afgelost op 1 Nov vier obligaties van f600 van de geidleening van f 47000, en wel de Nos. 70, 83, 84 en 85. (Z.) Zondagsrust apothekers. Zondag 15 September is de apotheek van den heer Van der Hoek geopend. De beide overige blijven dan gesloten. Middelburg. Distributie rund- vleesch. Op bon-29 is morgen (Za terdag) bij de- slagers verkrijgbaar 2 ons hundvleesch, terwijl voor houders van te- derkaarten, voorzien ,van het gemeente- stempel, tegen f 2 per kilo vleesch in, de hal zal worden verkrijgbaar gesteld en wel voor de nummers 1400 van 78 uur 's morgens, 401700 van 89 uur 's morgens, 701900 van 910 uur 's morgens, 9091200 van 1011 uur js morgens, 12011700 va-n il uur voor middags tot "12 uur 's middags; 17012150 van 12 uur 's namiddags, 2151—2553 van 23 uur 's namiddags en 2712 en hooger van 34 uur 's namiddags. Indien er dan nog goedkoop vleesch over is, wordt dit tussehen 7 ©ju 8 uur des avonds aan alle houders van lederkaarten ver strekt. Voor deze verkrij gbaa rstelli ng van;

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1