ft o. 108. Donderdag 19 September 1018. Veertiende Jaargang. Olmeboome irtefeuille De Groote Oorlog. Verloren: Verschijnt eiken MAINBAG-JfBENSBAG- en VRIJDAGAVOND. FEUILLETON. ZUIDBEVELAN oop bij inschrijvi HR. SCHERTZING Goes der Maatschap! vordering der Teonkuns de steem is voor d strie, Is hot advei >n voor de handeld tste beweegkrach Het nieuwe Ministerie, Onder den grond. De strijd in het Westen. Welk weder zullen wij hebben Perotf: lfe'irs«p?[ape- itsperen f 41, Dulfjegp©- pin f 52, përzikpereta i f 35, Codlin Keiswick de Croneels f 38f 44, 540, Offline £35, Jac- 57, Gold permain f 30, Ciasieappelen 2732, a f 33, Boumans reinett© 30—34, Ganzebout 31 inetto £25, zoete ribbe- enappols 1' 26, alios par 50.60 per 100 stuks, rood© koiol £0.13 per ;ts per krop- Op de Vrijdag gehou- en de volgend© prijzen lijnpeer 4048, witte- ,cq. Lebel 4647, taart- 76—79, thomaten 2,0— >onen 10—43, suikerbo<> igenaaisbooneii 182l, ct., alles per K.G. Au- ;t. per 100 stuks; sla -8, komkommers 310, i, rood® kool 820, sa- witte kool 17'18 ct. istelein 53, zuring 6—10 indj©peen 1520, ka- en 911, rhabarber '5 7, selderij1 1013, pii 13, (kervel 5 ct., alles (Z-) 1 September 1918. Fram- rvel 321, piterselie 11, ct., alles per mand; Prei -11, ramenas 61/2, kroten 8ï/gIIV2, rha- elderie 7 i/a9%, peter- >er bos. Andijvie 4r/2 ers I1/2—meloenen 13Va, witte kool 13i/a— 5Va22i/j, savoije kool ikool 8V3—2272, boere- ,uk. Tomaten i435Va, f 1.08, scharlaken 40 V2, Clapp's favQTite f 0.88, princesseboonen 20— prlncesseboonen 20 sn 17—28Vi, snijboonen :n 2V2, zilveruien 24 ct., (Z.) Rotterdam, 9 Sept. 191-8. lanvoer 28 vette runde- re-ren, 109 schapen, aatieprijzen door de re- .genomen. 80 steen schoon blauw on., alles onverkocht. ■an den B. S. P. N. voortdurende staging jz«n en grondstoffe* en zich genoodzaakt 1 te verhoogen. Het hc wordt gebracht op fS 1 het scherpen van plo 1 op 25 oent per stuk. werkzaamheden wore venredigheid verhoogd, 11 van 18 september a Hst Bestuur der Afdeeling a oontant m heer B. NiEUMfENHUYSE alen '-/) r~ le tot 1,60 Mwassen Nlsss, in den boomgaard „de Palmboom", irij vingen in perceelen s of in massa, werden inj vóór of op 24 Septeml en kantore van Notaris VJ L te Goes, alwaar nad< 'ingen te verkrijgen zgn. inhmdonde geld. bezorgen tegen goede b l bij irenhoek. - REPETITIES begin*' sdag II September, hb le ZANGSCHOOL Zate 4 September half 2. jifte van nieuwe leerling' zaal der Sociëteit V. O. terdag. Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 e«nt. Advertentiën worden ingewacht vóór half een nar 's namiddags. Kanfoor v. d. Administratie: BoudewIJn de Wltfesfraaf A 135' GOES. 'Jtel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. Redaineberichten 30 Gt. p. r. Bij abonnement speciale prjjs. Advortenhita van 1—5 regels f 0-75, iedere regel meer 15 6t. Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst wordt 2 X berekend. 1. Wij konden nog omder de laatste be richten van ons vorig nummer de nameb geven der nieuwe ministers van het Ka binet Buys de Beerenbrouek. De talentvol le formeerder van het Kabinet, dat thans gereed staat het ro©r van het schip van staat over te nemen, heeft op- Zijn arbeid den ^tempel gedrukt van het „nee temere nee timide" (noch onbesuisd, noch vrees achtig), dat den staatsman kenmerkt, die 's lands belang boven all©sl stelt, boven eigen belangen, bov©n partijzlucht, boven eerzuchtige „Streberei". Overtuigd, dat de rechterzijde in de Tweede Kamer als aan eengesloten, homogen© groep meer Üan de andere partijen voor de vorming van een krachtig© regeering was aangelwezfen, heeft hij ni©t geaarzeld aan de roepstem der Koningin gehoor te géven, zoodra Deze ©en beroep dééd op zijn ijlver en toewijding voor het heil van den Staat en gaf jjij het eervolle staatsambt Van gouverneur van Limburg, zoo pias geleden aanvaard, gaarne prijs voor het verant woordelijke, ;aan last en zorgen rijke mi nisterschap. De'zte daad alleen reeds doet hem volle aanspraak maken op den dank der natie. Zij bewijst, dat Nederland in zijn nieuwen minister-president krijgt e0n man van karakter, niet slechts in naam, maar metterdaad een edelman „sa-ns peur et sans reproch©". Een wijze gematigdheid legde de forma teur aan den dag door slechts vier Ka tholieken een portefeuille in het nieuwe ministerie te doen aanvaarden, n.l. ziohl- zeiven ©n de beeren Alting von Geusaju, König en Aalberse. Ofschoon in dit zi.g. ihistoriseh'-proteistantsche land de antire volutionairen en christelijk-historisbhen slechts 20 pCt, de Roomsch-Katholielden 'daarentegen 30 pCt. der Kamerzetels innemen, heeft de heer Ruys 'blijkbaar begrepen, dat nog steeds de gevoeligheid moet worden ontzien vain tal van lieden, die, zich blind starend op een verleden, dat onherroepelijk is afgesloten, maar niet kunnen verdragen, dat Roomsche staats burgers met calvinistische dito's voor de wet op ééne lijn staan en die kippenvel krijgen hij de gedachte, dat b.v. een Roomscli priester, al is die dan ook van de verdiensten en talenten van een mgr. Nolens, minister-president zon worden. Zeer juist schrijft „Het Vaderland": „Stel u slechts dit altijd gewichtige mo ment voor, lezer, waarop kort vóór de ver schijning van H. M. de Koningin in de Rid derzaal bij de opening van de Staten- (leneraai het nieuwe ministerie -binnen treedt, denk' U in, hoe daar, de trappen van! do ministerszaal afkomende, vooraan 'zou gaan de man in het pauselijk pracht gewaad gekleed, (mgr. Nolens is be kleed met de wlaardigbeid van aposto lisch protono tarius en pauselijk kamerheer Red. N. Z. Ct.) en overleg bij U zeiven, of dat niet genoeg zou wezlen om in som mige door 't anti-papisme gedeséquili- broerde hersenen schrikbeelden te doen 85. «r Een kanon, of liever een mitrailleuse, op den hoek van Sint Sulpicius staan de, werd op last van den commandant voortgetrokken om op de artillerie der Versaiilanen te antwoorden, maar vóór het opgesteld kon worden, verbrijzelde een kogel zijn affuit, terwijl het kante lende twee artilleristen doodde. Tegelijk bestormden de roodb roeken met gevelde bajonet de barricade. Er had een vreeselijka worsteling plaats- waarna de 'roodbroeken eensklaps als een stortvloed het plein vulden, waarvan drie barricades tegelijkertijd genomen werden. Er volgde een- algemeene, overhaaste vlucht -der gefedereerden naai- biet Pan theon, dat, geducht gewapend, hun een laatste wijkplaats aanbood. Alles was nochtans op het plein niet geëindigd; verrast door de snelheid van den aanval, hadden eenige groepen oproerlingen den tijd niet gehad de malrie te vcirlaten en gingen voort met door de met matrassen gedekte ramen te vuren; een geweerschot uit de vierde verdieping van een naburig ontstaan van eene Spaansche inquisitie die weer op komst is." Voor een priester-minister-president be hoeven de Roomsfchi-schujyp Protest-anten niet te vreezen. En al zullen ze het moeten slikken, dat do minis ter-president een Katholiek is Zij1 het clan een leek zijl zullen moeten toegeven, dat 4 Roomsché ministersl oip de elf een zleer bescheiden portie is. Trou- wlens, wij Katholieken weten uit het poli tiek verleden, dat onz© bescheidenheid in het beslag leggen op ministerszetels ons eer voordeelig dan nadeelig is ge weest, terwijl het landsbelang er mee ge diend werd. Nog mag het den formateur als pen verdienste w|orden aangerekend, dat hiij de ministers zooveel mogelijk buiten de Kamer heeft gezocht, er daardoor voor wakende, dat de Kamerfracties niet te veel vian hun gehalte- inboeten en van hun beste krachten worden beroofd. Moge men „De Tijd" gelopven, dan is hiel regeeringsprogram door het nieuwé Kabinet reeds in bijzonderheden vastge steld. Het w©rd nipt ©nk©l in pen vergade ring van degenen, die een portefeuille aanvaardden, na enkele wijzigingen goed belvonden, maar ook met nagenoeg alge- mieene instemming begroet in Öen bijeen komst van leden d©r rechtsche partijen. Behalve de practische uitwerking van! art. 192, voor da aanneming waarvan ook een ernstig beroepi oip de verplich tingen der Linkerzijde Z'all worden gedaan, bevalt het o.m. de indiening van wetsvoor stellen tot belangrijke bezuiniging] op de ooriogsuitgayen, inperking! der mobilisatie, vereenvoudiging van het distributiestelsel én ophèffing van d© thans vigeerenjdd overbodige bureaucratie, voorziening in 'den woningnood en herziening der wol- ningWotgeving, zeker© hervormdngCjn in Het belastingwezen, hervormingen in het kolo niale bestuur, vereenvoudiging1 in de par lementair© werkwijzp, enz'. Het kabinet is rechtsch, op ééne uit zondering na: den minister van buiten- landsehle zaken. De Haagsché briefschrijver (van „De Tijd" Zegt hieromtrent: „De heer Jhr. mr. dr. H. A. Van Karnebeek is intusschen in één opzicht een vretemdè eend in de bijt. Hij behoort niét tot die rechterzijde en Wet zij tot rijn e©re gezegd hij zal nooit d©n schijn aan- 'nemen, ©rtoe te behooren. Het is daarom zeer wel mogelijk, dat hij!bij- gPen der linksche groepen is aangesloten, zelfs dat hij op het terrein der practische politiek, als zoovele liberalen, zich tot de rechter zijde meer dan tot dp tegenwoordige linkerzijde voelt getrokken, doch: zlijh lec vensbescbouwing isPniet diet, waprop de rechterzijde steunt. Hij is ook opi politiek gebied ©en echte zoon van zijn vader: en zat dit ongetwijfeld steeds blijven." Verder noemt dezp briefschrijver den' Jteer Van Karnebeek een man van buiten gewone kennis op elk gebied van heit volkenrecht en van de geschiedenis. Hij heeft veel gezien en is in aanraking ge weest met staatslieden van all© natiesi, kent alle volkeren m©t hun deugden en 'mis trof doodelijk een jong korporaal bij d© fontein. Margaretha, die door biet raam, waarvan geen enkele ruit meer heel was, de wis selingen van den strijd volgde, zag de soldaten met kolfslagen de deur inbeuken en in li-et huis1 verdwijlnen waaruit ge vuurd was'; eeniga geweerschoten knal den, daarop- vloog het naam van de vierde verdieping wagenwijd open, een gefede reerde, zwart van -den kruitdamp, stapte in het kozijn, loste zijn karabijn op- de op hem indringende soldaten, stiet een laatsten kreet uit vian: „leve de Com mune!" en naar beneden springende ver brijzelde hij zich de hersenpan op de straatsteenen. Tegelijkertijd wórd de mairie overwel digd; geweerschoten, geschreeuw, gejam mer deden zich hooren; daarop werd al les stil en de soldaten kwamen weer naar buiten, lijken mededragende, die zij op het trottoir nederlegden en twee of drie oproerlingen, bebloed, bleek, met ge scheurde uniformen, voortsleurende; dia zij voorloopig opsloten in de crypte, wel ke dien nacht aan juffrouw Scbiültz tot gevangenis gediend had. Het plein was genomen, het verzet ge ëindigd; terstond gingen alle deuren open en u.it de kelders, waarin zijl zich ver borgen hadden, kwtamen van alle kanten gebreken, met hun eigenaardigheden. Hij 'spreekt zijn talen als weinigen en houdt inl elk© taal een redevoering met evenveel, haast zlou ik zeggen: met meer gpmak nog, dan in zijn eigen taal. Hij is eeln man van groote! werkkracht en grooitenj werklust, heeft ©en bijzónderen tact in zijn verkeer met menscben en is #een uitnemend spreke-r en bekwaam debater. De nieuwe minister-president Jh-r. Mr. O lis. J. ML Rays tin Beerenbrouck is voorzeker voor ons geen onbekende. Overtuigd, j, militant Katholiek, be slist democraat, ondanks' zijn adel lijke afkomst, streed hij steeds in de eerste rangen op politiek zoowel als op sociaal terrein. Sedert 1905 lid der Tweede Kamer won hij er de ach ting van ziiju collega's uit alle partijen en werd het vice-voorzitterschup der Kamer waardig gekeurd. Gedurende 13 jaar was. hij lid van 'den gemeenteraad, van Maas tricht »n een der voornaamste leiders van het Katholieke openBare leven in Lim burg. „Sobriëtas", de groot©' Katholieke drankweercorporatie, begroette in hem haar voorzitter. Medei-opiichter der Katho lieke Sociale Actie, was hij! daarvan tot 1912 de algemeene voorzitter, terwijl hij ook voorzitter was der Limburgsche Katholiekendagen en medeoprichter der R. Katholieke Reclasseerin'gs-vereeniging. Tot voor korten tijd, toen Hij zijn vader opvolgde als 'commissaris der Koningin in (Limburg, was hij regeerin^scommissaris vóór de verzorging der Belgische vluchte lingen in het Zuiden des lands. De nieuwe premier is thans 45 jaar. In 1895 pro moveerde; hij te Leiden tot doctor in Tfa rechtswetenschap. Verschillende openba re onderscheidingen werden rijn deel. Hij is behalve buitengewóón kamerfiieer der Komingin, ridder in dte orde vrin dein Ne- deriandschen Leeuw, commandeur in fla Belgische Leopoldsorde eni commandeur in de (orde VEmiden H. Gregorins- den Grooten. De tweede Limburgsche Katholieke rrii- nister reeds vroeger gaf dezte provincie den lande twee schitterende ministers in de gebroeders Regout is de heer A. A. H. 'Wl: K n i g, hoofdingenieur-directeur der 2e klasse in de 8e directie te Maas tricht, waar hij in 1867 werd geboren. I11 1890 deed hij zijn intrede' bij 's Rijks Waterstaat als adsp-irant-ingenieur. Hij stond achtereenvolgens in opklimmenden rang te- 'sGravenhage, Breda, Zutfen, Roermond, Gorincbem en Breda, 0111 thans de portefeuille van Waterstaat te ontvan gen. Be derf© Katholieke minister is Jhr. G. 'A. A Alting- von Geusiau, tot op lieden directeur-generaal van de Pos terijen en Telegrafie, vóór dien, tot 1913 officier bij het Nederlandsche leger ert wel laatstelijk luitenant-kolonel en hoofd der tweede afdeeling aan' liet cfep-artement van oorlog. Hij' stond in den roep1 yan groot© militaire bekwaamheid. Hij werd in 1864 geboren en trad in 1883 als 2e luitenant in het officierskorps. Hij is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw De vierde Katholieke minister, bestemd mannen, vrouwen en kinderen -te voor schijn, die bét leger toejuichten, van blijdschap weenden, de hand drukten aan hunne bevrijders en hlun sigaren, wijn ein levensmiddelen brachten. Meer 'dan honderd lijken lagen op hel; plein', dat overdekt was' met in plassen bloed verstrooide gebroken wapenen, ke pi's, patronen en munitiën; aan den voet der barricades-, daar waar liiet gevecht het hardnekkigste was geweest, lagen dooden en gekwetsten, die zieltoogden en zich :in stuiptrekkingen kromden. De dooden werden op het trottoir van liet seminarie van Sint-Sulpicius ncerg©- Jegd, die gekwetsten in de vestibule dc-r mairie. De kelders-, tie riolen weiden door zocht, de geleidraden in de inijnkamers uitkomende, Zorgvuldig afgesneden, .want alles was voorgebreid om de kerk, het seminarie en verscheidene huizfen in de tucht te doen springen de gefedereeTden hadden den tij'd niet hunne misdadige plan nen ten uitvoer te leggen en -de wijt werd voor de yerwoiestinlg gespaard. In 'het paleis van het Luxemburg waren zijl niet gelukkiger; verrast door de ver- soliijlning der Ve'rsaillanen op hét oogen- blik, dat zij toebereidselen maakten om de petroleumvaten den bodem in te slaan, hadden -zij slechts even den tijd het hazen pad te kiezen en liet gevecht jgerd in voor'het nieuw op te richlen departement vialn den arbeid, is de allen Nederlandschen Katholieken Izoo -welbekende en sympathie ke voorman der Katholieke Sociale Actie, de sociale -werker bij1 uitnemendheid, Mr. P. J. M. Aalberse, te' Leiden in 1871 geboren en in 1897 te Leiden gepromo veerd op eene dissertatie „de oneerlijke concurrentie" ter bestrijding van welk maatschappelijk euvel later een wet is uit gevaardigd op zijn initiatief en medewer king en naar hem „de wet-Aalberse" ge noemd. Hij1 was lid van 'den Leidschen gemeenteraad en wethouder dier stad, van 1903191.6 lid der Tweede Kamer en wérd in laatstgenoemd jaar benoemd tot hooglee-raar aan de Technische Hooge- school te Delft in handelsrecht, mijnrecht, arbei'ds- en -fabriekswfetgeving en staats huishoudkunde. Hij' was ook lid van ver schillende commissiën en vereenigingen enl werd i-n 1905 algemeen secretaris van het Centraal Bureau der K. S. A. i-n wel ke kwaliteit -hij zich onsterfelijke verdien sten wist te verwerven. Ook redigeert hij' sinds 1902 het „Katholiek Sociaal Week blad". Hij is' ridder in de orden van d<ai Nederlandschen Leeuyv en van St. Grfc- gorius den Grooten. De geallieerden hebben nu ongeveer alles t«ruggew«nnen wat zij bij het groete voorjaarsoffensief der Duitschers hadden verloren ea de Duitschers op hun oude Hindenburg- of Siegfriedstelling terug geworpen. In d»n terreinhoek, gevormd door de Oise, het Cresatkanaal en de Somme, tusschen St. Quentin en La Fère, hebben de Fraasehen Maandag aeg over een vrij aanzienlijken afstand terrein gewennen. Tegelijk hebben de Eagelschea eenige vorderingen gemaakt in de streek van Geuzeaucourt. In Duitscliland wordt de publieke opinie er op voorbereid, dat het Duitsche leger aog verder dan de Siegfriedstelling terugtrekt om zich evenals een egel ter verdediging op te rollen. Of de Duitschers zich met dergelijke rhetorisclie frazen omtrent den waren staad van zaken zullen laten bedotten? Het bureau Havas meldt o. m. De eerste phase van den strijd is thans afgeloopea. In 11/2 maand verloren de Duitschers al hun winst en ongeveer 1 millioen man. De slag sal worden voort gezet. Het Fransche oppercommando heeft het initiatief voor de operaties, die, naar algemeen wordt aangenomen, den vijand zal dwingen zijn terugtocht verder voort te zetten De branden in La Fère brengen den militairen medewerder van de Matin" tot de conclusie, dat de Duitschers nu reeds hun terugtocht voort zetten. LONDEN, 10 September. Het stafcom" muniqué van Haig meldtGisteravond de wijk van het Pantheon mei dezelfde verwoedheid voortgeztet. 'tGegeven- wachtwoord luidde: „Brandt ParijB' p-Iat." Naar het scheen hadden de gèfede- reerden van liet Panteon het zich ten taan gesteld vooral dat gedeelte van het. ver foeilijk p-rogïainma te vervullen. Gedurende de vier uren van de woe dende bestormingen, die het leger noo- -di-g hafl om de barricades' ,van de rue Soufflot en' andere op- het Pantheon uit komende straten te veroveren, hield de artillerie der gefedereerdiein geen minuut op met de wijk 'te bombardeeren en esn regen van granaten op het Hotel des In valides af te zienden, waar, naar zij' wisten, ©en groote voorraad nitro glycerine en dy namiet opgestapeld lag, waarvan een en kele yonk een vulkaan kon maken, die honderden huizen vernielen en heinde en verre dood en verschrikking versprei den zóu. Nog meer belust op verwoesting slopen de petrol-euses, in de 'reeds door het le- ger bezette deeleni der stad verstrooid, be hoédzaam langs de tiudzlem, ónder haar versleten kleederen flesschien petroleum verbergende en begoten snel een Meur' of wierpen .gedrenkte lappen in de kei deropeningen. D,aar waar zij; schijnbaar argeloos, voorbijgegaan jra'ren, brak piot- Verwachting tot den avond van 12 Sept.: Matige tot kraohtigen, Zuidelijke tot Zai d- westelljken wind, met tijdelijke opklaringen, waarschijnlijk regenbuien, aanvankelijk Iets zachter. deed de vijand een tweeden aanval op de posities, welke wij in den morgen ten W. van Gouzeaucourt genomen heb ben. Hij werd volkomen teruggeslagen. Gedurende den nacht werd onze linie ten Z. van Havrincourt vooruitgehracht. Onze treepen maakten ook vorderingen ten N O. van Neuve Chapelle en ten W. en N. van Armentières. BERLIJN, 10 September. Het avond communiqué meldtTen Z. van den straatweg Peronne—Kamerijk werden nieuwe aanvallea der Engelschen en aan weerszijden van de straat Ham—St. Quentin partieele aanvallen der Fran- sclien afgeslagen. Plaatselijke gevechten aan de Ailette. PARIJS, 10 September. De dag van gisteren bracht geen groote veranderin gen op de vleugels, maar in het centrum hebben de geallieerden ondanks het slechte weer merkwaardige vorderingen gemaakt in de richting van St. Quentin La Fère. Tusschen St. Simon en Terg- nier is het Crozat kanaal thans geheel in ons bezit. Wij naderen La Fère. De verbindingen tusschen La Fère en St. Quentin zijn feitelijk verbroken. Magnin wen terrein en veroverde be langrijke werkea op den linkereever der Oise 'en ten W. van het bosch van St. Gebain, dat ernstig bedreigd werdt. Losse Berichten, St. Quentin. De „Echo de Paris" schrijft: „De Duit schers hergroepeeren hun strijdmacht voor St. Quentin en concentreeren dat.- 'al rijke divisies om hardnekkig de toenade ringswegen tot de stad te verdedigen, welke wij willen en ook zullen nemen". WEENEN, 7 September. Dei „Neue Fióie Presse" publiceert een onderhoud met Vu- laat Pacha, die den huidigen toesi ud aldus 'karakteriseerde: wijl zullen nog or den winter vrede hebben. De oorlog heeft zich in zijn uitingen uitgeput. Alles, wat uit den oorlog ge haald (kan worden, is gebeurd. Een verder doorzetting van den oorlog is doelloos gebleken. Onze vijanden, Amerika niet uitgy on- derd, zullen allen binnenkort tot Af, er kenning komen, dót het geen zin heefi '0111 den oorlog voort te zetten. Deze wen-ting4 zou, maar hij: vast geloofde nog voor den winter komen. (Talaat Pacha, Turksch grootvizier en erste minister heeft op zijn reis van Con- stantinopel naar Berlijn een bezoek" gé bracht te Weenen. Red.) seiing een brand uit. Deze helset» ihandelwijlzé werf een, ge ruime poos: voortgezet, eer men hiet com plot ontdekte; sinds dat oogenblik schon ken' de soldaten geen lijfsgenade meer aan die afschuwelijk© hellevegen. Wanneet zij liaar op heetetdjaad betrapten, plaats ten zijl 'ze tegen een muur en schoten ze dood; maar de overigen zétten niettemin haar gevloekt werk voort; de vlammen volgden op- 'vlammen, dikke rookzuilen stegen op- -honderd plaatsen te gelijk op en zoodra zich een nieuw brandend punt, vertoonde, kwamen reusachtige petro- leumbommen van 100 a 150 kilo's, door de batterijen van Menilmontant, Belleville of Pére-la-Chaise geworpen, hét vuur aan- wakkeren door in de huizen neer te slaan, op welker puien zij vijf of zes liters brandende petroleum uitstortten. Om de verwoesting te stuiten was er slechts één middelde gefedereerfen uit hunne» laatste verschansingen verdrijven en hun hunne kanonnen ontnemen. Maar zij! wilden gewroken eterven en vochten als wanhopigen, niet meer voor de over winning, niet -meer voor hun behoud, maai' voor den ondergang van Parijs. (Wprdt vervolgd.) Ki'-i.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1