>rieven itheekbank UWLAND, De Groote Oorlog. No. 104. Dinsdag 3 September 1918. Veertiende Jaargang. Zeeuwsche LudMaaMappQ 00.40 H.A. JRG. ?Ct. J/ C. VAN DER MINNE. let Stofgevaar. lansche Griep| bd ij siroop. De Zeeuwsche waarborg - Maatschappij van 1824, HIER HORDIJK S BANK tg 10 September 1918, re» Bruine Boonen sop bij Inschrijving 5 Verschijnt eiken MAAHDAG-JVOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. De strijd in het Westen. BUITENLAND. BINNENLAND. Welk weder zullen wij hebben? zijn: n a pari uit. anvraag te bekomen ten nhandelaren. rtsen waarschuwen voor t inademen van stoffige cht, omdat daardoor de el ontstoken kan wor- n en de t op U kan krijgen, lest gij, zijt gij ver- >uden, hebt gij keelpijn, erfi dan /iadelijk'de be- emjjèv Maar buurvrouw, hel is immers Ie om dal lange haar af Ie knip- tVaarom probeer je hel niel eerst me! LAX. A LAX vj^jffclert stof, neten, en omW en geeft het Kaar as etar mooien glans. Otiont. tijk voor schoolgaande "eren. ar.iuilDaiiü met unz« handtee- ng L. I. AKKER, Rotterdam. irijgbaar bij de meeste Dro- /estigd te Zierikzee, trt op billijke voorwaar. iowel onderling als tegen vaste premie, tra' knicbfingèn/' worden 'erjjtrektdoor te GOES, igenwoordigers voor Zuid- Be veland. lotaris PILAAR zal middags te 4 uur te Qoes, Prins vaa Oranje", voor de Bouwstoffenhandsl en Steen- j v.h. M. S. de Putter", tegen nté bemaling ve^JtVp^en: Tusschen Twee Poorten, perceel. Heinkenszand, in den Ouden rtpolder. Iu pacht bij den de Winter aldaar, bten vóór of op 10 Sep* a.s. in te leveren ten van Notaris VAN DISSEL alwaar verdere inlich- te bekomen zijn. Y/is iEÜUE ZEEUWSCHE COURANT ABanaementsprgs p. S maanden voor Gaos f daarbuiten 1.25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 19 cent Advertsntiëa worde» ingewacht vóór half een uur 's namiddags. Kanfoor v. d. Administratie: Boudewljn de Wlftestraaf A 135* GOES. Dal. intorc.Directie no. 94. Redactie no. 97. Itechuncberichten 30 6t. p. s. Bjj abonnement speciale prjjs. Adrertentifln van 1-^6 regels f 0 76, iedere regel meer 16 Ct Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst wordt 2 X berekend. LONDEN, 31 Augustus (R.O.) Het staf communiqué van Haig meldt: In den nacht hebben Australische troepen den vijand verdreven van posities, welke hij ten Oosten van Clery bezet hield. Zij namen talrijke gevangenen en een aantal machinegeweren. Hier zetten wij onze vorderingen nog voort Gisternamiddag hebben Engelsche troe pen een succesvolle operatie uitgevoerd ten N. van den weg AtrechtKamerijk. Zij hebben daarbij een belangrijk, sterk punt genomen, dat bekend staat onder den naam „Sainty Seroing'-boerderij in het dorp Éterpigny, op den Oostoever van de Sensée. Op het Leye-front hebben onze troepen Le Conture en de linie langs de Lawe van Vicille-Capelle tot Lestrem bezet. Beide dorpen zijn in ons bezit. Wij nade ren Doulieu en hebben het station van Bailleul genomen, alsmede den heuvel ten Oosten daarvan, bekend onder den naam van Montdelle. Onze troepen zijn Dranoutre binnen gerukt en hebben terrein gewonnen ten N. van den Kemmelheuvel. LONDEN, 31 Augustus (R.O.) Reuter verneemt, dat de Engelschen Mont St. Quentin ten N. van Péronne genomen hebben. De Engelschen hebben nu ook den Mont Remonel in handen. BERLIJN, 31 Augustus. Het avond- communiqué meldt: De Engelschen heb ben vandaag de sinds eenige dagen uit gevoerde verkorting van ons tusschen Yperen en Labassée naar Hazebrouck uitspringend fiont bemerkt en zijn onze verkenningsafdeelingen over den Kern mei—Bailleul—Neuf Berquin en over de Lawe gevolgd. Ten Z.-O. van Atrecht zijn Engelsche partieele aanvallen mislukt. Gevechten ten N. van de Somme. Aan weerszijden van Noyon en tusschen Oise en Aisne hebben zich in den namid dag na een allerhevigst artilleriegevecht Fransche aanvallen ontwikkeld. Loss» Berichten. De Duitsche terugtocht in het wasten. Jhr. A. v. G, schrijft in „De Tijd": Ging de Duitsche terugtocht tot nu toe in een vrij langzaam tempo, thans is er plotseling een groote versnelling ingetreden, vooral aan het Engelsche front. Van alle ten koste van groote verlie zen verkregen resultaten van de Duit sche voorjaarsoffensieven is thans niets meer over, dan hier en daar een stukje waardelooze terreinwinst. Alle strate gische gevolgen van de Duitsche voor- jaars successen zijn thans verdwenen. Waar dat voor de Duitschers heen moet, is nog moeilijk te vermoeden, maar het gaat hun tegenwoordig aan het West front wel bijzonder slecht. Hindenburg mag dan aan de „Vaterlanspartei" tele- grafeeren, dat hij kerngezond is en vol vertrouwen op de toekomst, hij zal die laatste uitspraak in zijn binnenste toch wel niet beamen, wat dat vertrouwen is zoo langzamerhand door niets meer gemotiveerd. Het is misschien een beetje bout gesproken door te zeggen, dat men deze Duitsche tegenslagen eigenlijk wel had kunnen verwachten ha het zonder linge handelen van de Duitscher leger leiding in het voorjaar, maar dat de mis grepen van de Duitsche strategie aan de tegenwoordige débhcles gehuld dra gen, staat als een paal boven water. Thans lijkt het ons, dat de gemaakte fouten moeilijk meer te herstellen zijn, of er moest van de zijde van Duitsch- land's bondgenooten eene ongedacht krachtige hulp kernen. Zulks zou zeer zeker in het belaDg van de verbondenen zijn, want zooals het nu gaat loopt de zaak voor de Centralen grondig spaak en wat er dan van de Oosteurijksche, Turksche en Bulgaargche belangen bij den vrede zal terechtkomen, laat zich gemakkelijk raden. Steunen die bond genooten niet zóódanig, dat zjj de krijgs kans andermaal doen keeren, dan zijn al hun gebrachte offers vergeefsch geweest In het gunstigste geval zal de Duit scher nu tot staan komen in het zwaar versterkte loopgravenfront, waarvan in het voorjaar de offensieven uitgingen. En dan zullen wellicht de Entente aan vallen daartegen doodloopen an is de winter daar. Het heele vechtseizoen 1918 heeft dan ten koste van enorme verhezen niets opgeleverd dan de mo gelijkheid, dat misschien het volgend jaar, deor de hulp van Amerika, de Duitschers verder achteruit zullen wor den gedrongen. Is 'tniet hopeloos? De Kathedraal van Amiêns heropend. Naar de „Times" correspondent bij het Britsche leger bericht, heeft de kathe draal van Amiêns nooit een indrukwek kender plechtigheid gezien dan den dienst, die er dezer dagen gehouden werd,, nadat het gebouw vijf maandèn lang gesloten was geweest. Deze eere- dienst werd te midden van een ruïne van gebroken glas en stukken metsel werk gehouden als dankdienst voor de bevrijding der stad van de Duitsche bedreiging. Bij de H. Mis fungeerde een Fransch soldaat als misdienaar aan het tijdelijk opgeslagen altaar, een twaalftal soldaten vormden het keor, terwijl een andere poilu de gezangen met een viool begeleidde. Vele Fransche en Engelsche gewonden, eenige verpleegsters en een groepje burgers, die het geheele bombardement hadden medegemaakt waren aanwezig. De plechtige eenvoud van den dienst in de stukgeschoten kerk, met de open vensters en de vele gaten in de muren, was buitengewoon aandoenlijk. Aftreden van Ven Hertling 7 Uit Berlijn wordt gemeld, dat in poli tieke kringen verklaard wordt, dat Hert ling waarschijnlijk binnen korten^tijd op aanraden van ,-zjjn geneesheeren zijn functie zal neerleggen, wegens zijn hoogen leeftijd. Als zijn opvolger wordt Solf genoemd. De hongersnood in Oostenrijk. De „Vorwarts" bevat officieele Oosten- rijksche statistische cijfers over de ge vallen van honger-eudum (een soort^ waterzucht, door honger en gebrek ont staan), die zich in Juli in Duitsch-Bo- hemen voordeden. In een district kwamen in die maand I5UÜ gevallen met 30 dooden vooren in de andere gemeenten naar rato, zoodat het blad een totaal opgeeft van pl.m. gevallen met 95 dooden. D» aanslag op Lonlo. MOSKOU, 31 Augustus (W.B.) Volgens de „Prawda" werd gisteravond om 9 uur een aanslag op Lenin gepleegd. Hij had in een arbeidersvergaderidg van de fa- briek-Michelson gesproken, l'oen hg de vergadering verliet werd hij door twee vrouwen opgehouden, die met hem een gesprek begonnen over het laatste decreet betreffende den levensmiddeleninvoerin Moskou. Tijdens het gesprek vielen drie schoten, waardoor Lenin aan den arm en ia den rug gewond werd. De schoten werden door jonge meisjes uit hoogere kringen gelost. De meisjes werden gearresteerd. De toestand van Lenin geeft, volgens de geneesheeren, geen rede tot vrees. De gewonde is in volle b°wustzgu. De beste chirurgen zijn ontboden. De „Prawda" publiceert een oproep van Suerioff aan de arbeiders, waarin hij hen uitnoodigt rustig te blijven Volgens een mededeeling van de plaats vervangende chef van de buitengewone commissie te Petersburg is de commissie dadelijk na den aanslag begonnsn alle maatregelen te nemen tot vaststelling van de schuldi en. Bij het eerste verhoor is gebleken, dat het meisje, dat den aanslag pleegde tot de sociaal revolutionairen beheort. De commissie zou materiaal bezitten, waaruit blijkt, dat anti bolsjewiki elementen in Samara betrokken zijn bg den aanslag. De moord op don Tsarowltsj. Over den dood van den Tsarewitsj zijn geen authentieke bijzonderheden bekend over de wjjze, waarop hij aan zijn einde kwam, maar in verhalen, uit Parijs ge meld, wordt gezegdToen de jonge Alextjef in tranen uitbarstte, bij het ver nemen van het bericht, dat zijn vader dood was, trok een der officieren, die er bij stond, zijn revolver uit de tasch en schoot hem dood. Do Politlostaking te Londen. De politiebond heeft staking gepro clameerd. Thans is in Londen de staking algemeen; duizenden zijn er bij betrok ken. Zij zijn voor het grootste gedeelte vervangen door speciale agenten, de z.g. vrijwillige politfe, die sinds den oorlog is opgeroepen, alsmede door militaire politie. (Z) Kamerlid i. F. Heemskerk. Het Centraal Stembureau heeft in zijn Vrijdagmiddag ten stadhuize te 's Gra- venhage gehouden vergadering in de plaats van mr. Th. Heemskerk, die zijn benoeming tot lid der Tweede Kamer niet aannam, tot lid dier Kamer benoemd verklaard den heer J. F. Heemskerk, te Middelburg, die ingevolge de rangschik king der candidaten op de betreffende lijst daarvoor m aanmerking kwam. Da kabinetscrisis. Naar De Tijd verneemt, kan het een paar weken geleden door ons meege deelde bericht betreffende een afzouder- lijk departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, bevestigd worden. Ook wordt er een vereenvoudiging in zekere regeeringswerkzaamheden ge bracht Een officieele publicatie van het nieuwe Ministerie kan in de eerste helft van deze week tegemoet worden gezien. Reeds nu kan worden medegedeeld, dat Jhr. Ruys de Beerenbrouck de portefeuille van Binnenlandsche Zaken, Jhr. van Karnebeek die van Buitenlandsche Zaken zal aanvaarden. Met andere personen, in het „Hbl." genoemd wordt nog onder handeld. Justitie: Heemskerk, Defensie Jhr. Alting von Geusau, FinanciënTrip, Waterstaat: Bongaerts of König. Land bouw en Crisiszaken: IJsselstein, Arbeid: Aalberse, KoloniënIdenburg. De 's Hert. Ct." vult haar bulletin van gisteren nog aan met de mededeeling, dat het bericht van het Correspondentie- Bureau, dat aan jhr. Ruys door H. M. een opdracht tot kabinetsformatie zou zijn gegeven, gedeeltelijk onjuist is. Het Kabinet, dat thans aan het bewind gaat komen, is niet gevormd door jhr. Ruys, doch door Mgr. Nolens. Jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck werd alleen door H. M ten paleize ontboden om bij hem aan te driugen de portefeuille van Bin nenlandsche Zaken en tevens het voor zitterschap van den ministerraad te aan vaarden. Niettegenstaande de heer Ruys velschillende malen gemeend heeft niet op het verzoek te moeten ingaan, is hij ten slotte voor den aandrang gezwicht. Gevluchte Belgen. Vaz Diaz verneemt uit Maastricht: Om aan de deportatie te ontsnappen zijn bij Eysden een groot aantal Belgen over de grens gevlucht. Ze waren van revolvers en isoleertangen voorzien. Er ontstond een gevecht met de Duitsche grenswacht, 10 Belgen en 1 Duitscher werden gedood, en verschiedene Duitschers gewond, 31 Belgen zijn hier aangekomen en naar 't quarantainestation te öittard gebracht. Ook te C'oestart en Canza zijn groepjes van 6 a 7 Belgen over de grens gekomen. Een paar Duitschers zijn mede gevlucht. Lading van door Engeland genqulreerde sohepen. Donderdag arriveerde te Amsterdam het stoomschip „Eemstroom", van de Koninklijke Hollandsche Stoombootmaat schappij, inhoudende van het stoomschip „Lombok" thee en koffievan het stoom schip „Thalia" kurken van het stoom- nchip „Tellus" wijn en kurk. Het oonvool. P De Haagsche correspondent van N. I. N. A. verneemt uit de meest bevoegde bron, dat omtrent de vraag, of de „Ca bana" al dan niet als hulpkruiser huis waarts zal keeren, nog geen beslissing is genomen en tevens dat de terugreis van de schepen, welke als convooi naar Indië onderweg zijn, zeer vermoedelijk niet in convooi zal geschieden. Op e«n mijn geloepen. Vrijdag is om en nabij de grens van het Duitsche gevaarlijke gebied «le Sche- veningsche logger SCH 8, dwars voor Scheveningen op een mijn geloopen en gezonken. Van de bemanning zijn de schipper D. Vrolijk en de opvarenden K. Pronk, K Baak, A. Vrolik en Rog verdrenken De twee overige leden van de bemanning, Bal 18 jaar en Baak 15 jaar, zijn gered De twee geredden zijn aangevoerd door den Scheveningschen logger SCH 338. De juiste plaats van het ongeval is nog niet bekend en wordt nog nader onder zocht. Zaterdag 31 Aug- j.l. was de dag, waar op de Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland, of meer bekend onder den naam van Z- L. M-, haar 75-jarig bestaan vierde. De Algemeene Vergadering had plaats in de fraai met groen en vlagggedoek versierde zaal van de-sociëteit „V- 0. V." Boven de bestuurstafel lazen we de woor den: „Hulde aan de Z- L. M.", hetwelk geflankeerd werd door de cijfers 1843 en 1918. De voorzitter, Jhr. ,T. van Vredenburch, hield de volgende openingsrede: Mijne heeren, Deze dag is een dubbele) feestdag in volsten zin des woords, waar wijl heden mogen vieren dien verjaardag onzer gje- eerbiedigde Vorstinne en bet vjjlE en zer ventig jarig bestaan der Zeeuwsche Land- douw Maatschappij. Overtuigd geheel in uwen geast te han delen, heeft jiet dagelijksch bestuur dezen morgen de volgende telegrammen ver zonden Aan Hare Majesteit de Koningin, Dien Haag. De leden der Zeeuwsche Landbouw Maatschappij, in algemeene vergadering bijeen ter viering van het vijf en zisventig jarig bestaan, bieden Uwe Majesteit hunne eerbiedige en hartelijke gelukwenscfien aan bjj de viering van Uwen verjaardag en betuigen bij dezen de verknochtheid der Zeeuwsche Landbouw Maatschappij aan Uw Vorstelijk Huis. Namens de algemeene vergadering), J. v. VREDENBURCH, Voorzitter. KIELSiTRA, Secretaris. (Applaus) Aan Z. K. Hoogheid den Prins der Nederlanden, Den Haag. De algemeene vergadering der Zeeuw sche Landbouw Maatschappij, bijeen ter viering van haar vijf en zeventig jarig bestaan, wenscht Uwe Koninklijke Hoog heid geluk met den verjaardag Uwer Door luchtige Echtgenoote en blijft de Zeeuw sche Landbouw Maatschappij in de be langstelling van Uwe Koninklijke Hoog heid als beschermheer aanbevelen. J. v. VREDENBURCH, Voorzitter. KIELSTRA, Secretaris. (Applaus) Mijne Heeren. Is het vieren van eeln vijf en zeventig jarig bestaan een feit van bateekenis en dat tot vreugde stemt, hoe groot moet onze vreugde zijn, waar wij onze Z-L.M. zien in buitengewoon bloeienden toestand. Ik sprak verleden jaar van een fata morgana: van een land- bouwhuis, hoe had ik kunnen draamen, dat dit landbouwhuis er thans reeds zou zijn en dat We in één jaar van vier duizend leden geklommen zoudetn ziju tot 8500. (Applaus) Het stemt ons. tot groote dankbaarheid, want daaruit blijkt niet alleen welke plaats de Z-L.M. is gaan innemen, doch het toont, dat de Zeeuwschg landbouwer wak- Verwachting tot den avond van 3 Sept.: Matige, aan de kust tijdelQk kraehtige Zuidwestelijke tot Westelijken wind; zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waarschijn lijk regenbuien. Weinig verandering van tem peratuur. kor is geworden iu den besten zin des woords, dat hij gevoeld heeft, dat hij zich organ i sec ren moet. En daarom mijne heeren is Net eten feestdag voor uwen voorzitter en voor ons allen. In de eerste plaats kom ik u hoogge achte heer Commissaris der Koningin on zen hartelijken dank zeggen voor uwe ba- langstelling, wederom betoond. Wg be velen onze Z.L.M. bij u als hoofd van dit gewest ten zeerste aan. Mede een woord van dank aan de hetereö Leden van Gedeputeerde Staten. Wij stel len het zeer op prijs u in ons midden te zien. Waarde heer Directeur-Generaal van den Landbouw. Hoe zullen uwe gevoelens op dezen dag zijn? Uwe woorden, dat het Landbouworganisatie wezen in Nederland een sloffe boel is, liggen nog versch in ons geheugen, wat is uw oordeel dejzten dag over Zeeland? Weest intusschan har telijk welkom in ons midden, want het is geen vleierij, het is de zuivere waar heid: we houden va,n den heer Van Hoek. Geachte heer Kakebecke, Inspecteur van den Landbouw, voor u als oud Rijks- landbouwleeraar en als oud adviseerepd bestuurslid onzer Z.L.M., thans eerelid, zal deze dag er een van waar genoegen zijn, daar twijfelen wij niet aan. Voor de eerste maal begroeien wij in ons midden den nieuwen voorzitter van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw- comité. Geachte heer Zaaijer. Ik hoop van ganscher harte, dat het u zal ge lukken den Nederlandschen Landbouw tot één onverbrekelijk geheel te maken, één van zin en één van advies. Ook de heer Molhuijsen, de nieuwe se cretaris van hetzelfde comité, roep ik hier een welkom toe; een zware taak is op uwe schouders gelegd, doch met dq u eigen werkkracht, zult u die met. succeb kunnen verrichten. We zien en wie had dan ook aniders verwacht, onzen waarden vriend Vain Gen- deren Stort, den administrateur van het Landbouwcomité, weer in ons midden. Gij zijt het waarde vriend, die verleiden in vlammende taal met het bekende jeug dige vuur er op aandrong, dat we zouden reorganiseeren. Hoe is uwe stemming thans Een genoegen is het mij, ook u gef- achte heer De Muralt, als zijnde iemand, die onze provincie een warm hart toe draagt, in ons midden te zien. Ik roep hier een welkom toe aan den! heer De Smidt, directeur van heit Rijks- boterinzamelingkantoor in deze provincie- Voorts aan den heer Steffelaar, diq ons een belangwekkende voordracht zal hou den over electriciteit en aan heeren waar nemend burgemeester en wethouders van Goes, benevens den heer gemeente-stecra- taris. Van uw college, mijne heeren, onder vinden wij altijd steun; moge het den heer Hajenius, den burgemeester, gege ven zijn, weder spoedig geheel hersteld in uw midden terug te zijn. Voorts aan den Voorzitter en den Secre taris der Provinciale Veilingscommissie, den Voorzitter en den Secretaris van de Afdeeling Zeeland van het Nederlandsch Trekpaardenstamboek (B. T.), aan den Voorzitter der Provinciale Regelingscom missie voor de Paardenfokkerij, aan de afgevaardigden van verschillende onzer nieuwe afdeelingen, aan de heeren van de Pers en aan alle overigen, die tot mijn groot genoegen in groote getale he den naar Goes zijn opgekomen en daar door toonen belang te stellen in onze dierbare Maatschappij. Ook de regelingscommissie kreeg een pluimpje voor haar arbeid. Bericht van verhindering werd ontvan gen van de volgende genoodigden: Z. K. H. den Prins der Nederlanden; Z.E. den Minister van Landbouw; de hee ren Lucasse en Fokker, leden der Eer ste Kamer; Jhr. De Savornin Lobman, lid der Tweede Kamer; Schim van der Loeff, Directeur-Generaal van de Afdee ling Crisiszaken van het Departement vau

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1