A Ne. 103. (besteding. KONINGINNEDAG. De Groote Oorlog. Zaterdag 31 Augustus 1018. Veertiende Jaargang. 4 September 1918, Iingsvereeniging 9-BEVELAND" te Goes. i 3 September e.k. ngaard Appels en van P. de Jonge, td. Verschijnt eiken MAINSA6-JV0ENSDA6- en VRIJDAGAVONB. LEVE DE KONINGIN! De strijd in het Westen. BUITENLAND. Welk weder zullen wij hebben? BINNENLAND. fre- I der wél op de bin- hout te vervoeren Veere, zonder dat een schippersbeurd Je eiscli tegen L. A. it f 10 of 20 dagen. Nieuwland. werd bij. >er van 2 hanen f 15 |i. ■a.s «iie tegen G. J„ E. uit VHssingenl, duur verkoopen van wegens liet vrageïi .G., waarvoor slechts ig gevraagd worden, of 20 dagen, iber. n voor den nieuwen cur- mgeveer 20 October a.s. orden schriftelijk inge- ir 15 September a s. bij ikende te Goes. Rijkstoe- nen worden beschikbaar or on- en minvermogende n van goeden aanleg om aat te stellen het onder den. Minimumleeftijd 16 ramma's worden op aan bonden. j De Directeur, CONST. STEVENS. fcsTUUR van het Water- (voutsdijk, zal op in liet Café van de Wed. Hagë te Ellewoutsdijk, rijving aanbesteden: zuiveren van alle brleidingen, heulen iuikers in Driewegen Ellewoutsdijk, in 16 :eelen. maken van betuining liet schrooien van Irden in gemelde wa- ïidingem, ter lengte j ongeveer 1600 M1., perceelen. [ilakbiljetten breeder om agen geeft de opzichter Iwaterschap, die bovendien dag 2 September a.s., ire, aanvangende bij de aatselijke aanwijzing ge- Het Bestuur v.n., JEUWENHUISB, Dijkgraaf. L. VAN DER BENT, Ontvanger-Griffier. den GEVEILD den 'zing door den eigenaar. Het Bestuur: .VNKEN, Voorzitter. |DER POEST CLEMENT, Secretaris. I VOORRADIG ItSTE PIANOLESSEN. Berdenis van Berlekom. 1 Pr ijs 11.80. y// thode maakt het oefenen )leizier voor de leerlingen. IEL TURFKADE D 26 - GOES. IesïUUR der Waterkee- den Calamiteuzen polder roept sollicitanten op voor king van f 1200 met 2 jaarlijksche gen van f lOO tot een maxi- i f 1600 met vrije woning- anten beneden 65 jaar, ge- inne stukken in te zenden September a,s. bij voor- stuur. llCHEL, Secr.-Ontvanger. lüKER, Voorzitter. EDM ZEUWSCHf CODRANT AftennuvMepnjje p. 3 Mrfen veer G#a* f 1", daarbuiten f 1.26. Afzenderlijke nnmnwra «ent, dubbele bieden 10 «eet. Advertentie* woeden tegewaeht rttr buff mui oor 's namKtdejs. Kanfoor v. d. Adminisfrafie: BoudewIJn de Wlffeslraaf A 135° GOES. Bal. intens.: ISrcetei a». 94. Redactie 97. 39 St. g. r. flQ **eoe*eeet eytfMK p«gi. AdvsfftetóUe rm 1—6 regels f076, iedere rog* mm Ct KeueeBde «dvetóanöe 3 X goplaawt weidt S X In elk rechtgeaard gezin is moeders verjaardag de feestdag bij uitnemendheid. Zoo is ook voor het groote Nederlandsche volksgezin de verjaardag der Lands- moeder een dag van bijzonder verblijden. Want al is het uitwendig vreugdebetoon om wille der tijdsomstandigheden ge dempt en vindt de feestjubel niet als vroeger den weg naar buiten, toch is het hart heden, den laatsten van Oogstmaand, verblijd op het jaarfeest van Neêrlaud's koningin, onze geërbiedigde en beminde Souvereine; bemind en geëerbiedigd èn om haar persoonlijke, voortreffelijke eigenschappen èn om haar begaafdheden als vorstinne, maar vooral omdat wij in Haar zien de vertegenwoordigster van den Hemelschen Kening, bekleed met het gezag, dat, naar Paulus' woord, uit God is. Toen eens in de benarde dagen kei zerin Maria Thereaia, tevens kouingin van Hongarije, met haar jeugdigen zoon de toevlucht nam tet hare verknochte Hongaren en te midden van den bloem derMagyaarsche krijgers verscheen, weer klonk uit aller borst de geestdriftvolle kreet: „sterven wjj voor onze konin gin (d. w. z. het door God gestelde rijksgezag) Maria Theresia." Al mogen wij, Godlof, nog in vrede onze geluk- wenschen voor onze beminde vorstin uiten en al hopen wij vurig, dat nimmer een zoo schrikkelijk offer van ons worde gevraagd als dien Hongaren scheen be schoren, toch maken wij hun kreet tot den onzen, in zooverre die de uitdrukking is van algeheele aanhankelijkheid en on begrensde trouw aan de beminnelijke persoonlijkheid onzer geliefde vorstin. De Hemel spare Koningin Wilhelmina tot in lengte van jaren als gelukkige souvereine van een gelukkig volk 1 PARIJS, 28 Aug. (Reuter). Off. In den loop van den dag zijn de Frausclien de Duitschers blijven vervolgen, die onder hun krachtigen druk, over een front van 30 K.M verder moesten terugtrekken. De Franschen bereikten de hoogten op den linkeroever van de Somme, van Cizaneourt af tot aan de streek ten Oosten van Nesle. Meer naar het Zuiden bereik ten zij don Westelijken oever van het Canal du Nord over het grootste gedeelte van zijn loop tusschen Nes'e en Noyon. Ten Noorden van de Oise hebben zjj Suzoy, Pont l'Evèque, Vauchelles en Por- quénconrt bezet, De Fransche opmarsch van dezen dag bedraagt op verschillende punten meer dan 10 K.M. Sinds hedenochtend zijn een 40-tal dorpen hernomen. Ongeveer 500 gevan genen werden gemaakt. Onder de belangrijke hoeveelheden materiaal, die door de Duitschers zijn achtergelaten, vonden de Franschen drie treinén met oorlogsmateriaal. fusschen de Oise en de Aisne levendige gevechten in (la streek van Juvigny. In den loop daarvan hebben de Amerikanen verscheidene vijandelijke tegenaanvallen afgeslagen en vorderingen gemaakt. Een krachtige Duitsche poging om de Yesle te overschrijden ten Zuiden van Bazeches en Fismette, werd volkomen door de Amerikanen verijdeld. Op de rest van het front verliep de dag kalm. PARIJS, 28 Augustus (Ha-vas')- De „Echo de Parijs'zegt, dat hot aantal gevangenen door de Engelse hen van 8 tot 25 dezer gemaakt rnegr dan .45.000 bedraagt; in dien tijd. namen de EngëJ- schen 460 kanonnen. LONDEN, 28 Augustus (R.O.) Reuters' correspondent bij het Engèlsch leger in Frankrijk meldt d.d. hedenDe meest frap pante .omstandigheden van den toestand op het EngelsChe front waren heldenmor gen: het voortzietten yan.de succesvolle beweging ten Oosten van Atreehtj diei toe neming van den Duitschen tegenstand al-, idaar en aan de Somme en he;t invallen van het slechte weer. In verschillende plaatsen, welke wij ver overden, vonden wij totaal gevulde mu nitie-magazijnen, welke wij bij den terug tocht,in Maart achtergelatenhadden. Deze bewezen groote diensten aan de snel op rukkende kanonniers, terwijl sjijl de trans porten sterk ontlastten. Gevangenen verklaren, dat het hoofd kwartier van prins Rupprecht bij een onzer bomaanvallen getroffen is. Een generaal der pioniers en een kapitein van defi| staf werden gedood. LONDEN, 28 Aug. Reuter verneemt uit het Fransche front d d. heden De Duitschers lieten op hun terugtocht groote hoeveelheden munitie achter, spe ciaal in Roye. Onze troepen naderen het Canal du Nord bij Betgencourt, Cressy, Ognolles en Ecuvilly Het leger van Humbert zette heden zijn opmarsch voort en bereikte Vauchelles, twee mijlen van Noyon, welks val nu aanstaande is. Ten Noorden van de Aisne bereikten de Fransehen den rand van Juvigny en veroverden den Chavigny, ten Noorden van Soissons. LONDEN, 29 Aug. (R.O.) Reuter ver neemt óver den toestandTen N. van Bapaume is niets te melden. Wii hebben Bapaume genomen Ten Zuiden van deze plaats naderen wij Beaulencourt Wij hebben het heuvel terrein ten N.-O. van Gueudecourt ge nomen en Le Transloy bijna bereikt. Verder naar het Zuiden zijn onze pa trouilles Losboeufs en Morval binnen gedrongen Onze troepen hebben ook Giachy en Guillemont genomen en de Westelijke buitenwijken van Maurepas bereikt. Lona Berichten. Hindenburg. BERLIJN, 28 Aug. Op een telegram der Vaterlandspartij in Reichenberg aan Hindenburg met het verzoek een levens- teeken te geven om de geruchten over zijn gezondheidstoestand tegen te spreken antwoordde Hindenburg„Ik ben God zij dank kerngezond en zie de toekomst welgemoed tegemoet" Noyon door de Duitschers ontruimd. BERLIJN, 29 Aug. (W. B.) Off. Leger groep Rupprecht en Böhn: Óp hel slag veld ten Zuidoosten van Atrecht mis lukte in den vroegen ochtend, dicht ten Zuiden van de Scarpe, een aanval der Engelschen door ens vuur. Tegen den middag hervatte de vjjand zijn door braakpogingen met hernieuwde kracht. Tusschen ae Scarpe en de Seséebeek ondernam hij lot vjjfmaal toe een aan val. De Pommersche en West-Pruisische regimenten braken ook gisteren weder den stormloop des vijand. Krachtig ge steund door het flank-vuur hunner ar tillerie wierpen zij den vijand telkens terug. Boiry—Notre Dame was het brand punt van verbitterde gevechten Tot driemaal toe werden de pninhoopen dezer plaats in een tegenaanval aan den vijand weer ontrukt. Bij nieuwe vijande lijke aanvallen tegen den avond bleef de plaats in hapden van den vijand. De voornaamste kracht van den En gelschen aanval was gericht tegen de Wurtembergsche regimenten aan beide zijden van den weg AtrechtKamerijk. Tot zevenmaal toe deed de vijand een vergeefschen aanval. Tanks reden telkens opnieuw aan op en aan weerszijden van den straatweg In diepe gelederen volgde dan de infanterie. Zij werd gestuit door het vuur onzer machinegeweren en der tot in de voorste linie aangevoerde ka nonnen. Waar de vijand in onze positie binendrong, werd hij in een tegenaan val weer volkomen teruggeslagen. Spanje en Duitschland. PARIJS, 28 Augustus. (Havas.) De bla den melden, dat geeri enkelebevestiging is ontvangen van het „Times"-bericht uit Santander, volgens -hetwelk DuitscMand alle eischen van Spanje #ou hebben in gewilligd. Men vermoedt, dat Duitschland poogt om tijd te winnen en een uitweg te vinden. Die Spaansche regeering staat qphiter vast in haar besluit, BERLIJN, 28 Aug. (WJBi.) Volgens een bericht van de Times"-' uit Santander zou de Duitsche regeering de eischen van de Spaansche notificatie aanvaard en toege stemd hebben, idat de in Spaansche havens liggende Duitsche schepen als schadeloos stelling voor de verliezen van de Spaan sche handelsvloot beschikbaar zullen zijn. Dit bericht is onjuist. Reeds. ,o;p '23 dezer werd gemeld dat de Duitsche regeering tegen het aangekon digde optreden der Spaansche regeering protesteerde. Tusschen beide regaeringen zijn onderhandelingen begonnen om een oplossing te vinden, welke met de we- derzijdsche belangen irekening houdt. BERLIJN,28 Aug. De „Deutsche Ta- geSzeitung" sehrijft: In de Spaansche nota wordt een toon aangeslagen, welke ver rassend moet werken en het Spaansche volk waarschijnlijk zelf ook verrast bee;t. Er valt al te duidelijk de invloed te be merken van ententegezinde kringen. Deze invloed schijnt thans in versterkte mate door Amerika uitgeoefend te worden. PARIJS, 29 Aug. De bladen bescbou wen het torpedeeren van het Spaansche stoomschip „Carasa" als een allerbe langrijkste gebeurtenis, die, zoo zegt de „Petit Parisien", beslissend kan zijn voor de Spaansch-Duitsche betrekkingen. De „Matin" meent, dat de „Carasa" historisch kan worden. Over het algemeen is men er van overtuigd, dat de Spaansche regeering overeenkomstig haar nota voor de „Ca rasa" een der Üuitsehe -schepen zal nemen, die in de Spaansche havens lig gen. De bladen vragen zich af wat Duitschland tegenover een dergelijke handelwijze doen zal. Telegrammen uit Madrid melden, dat drukke onderhandelingen geveerd wor den door de ministers, in het bijzonder door buitenlandsche en binnenlandsche zaken en justitie. Deze ministers zullen een onderhoud hebben met den koniBg en Maura. Koning Alfons werkt zeer druk met zij» parti culiere secretarissen tot afdoening der staatszaken. De Kroonpretendenten voor Finland. BERLIJN, 28 Aug. (R.O.) "Groothertog Adolf Friediich zu Mecklenburg heeft ver klaard, dat zijn naam ten onrechte met de kandidatuur van den Fiuschen troon in verband is gebracht, ofschoon van Finsche zijde oorspronkelijk een desbetreffend ver zoek tot hem gericht .is. Da groothertog zou de keuze, indien zij1 eventueel op- hem viel, niet aannemen. Een Mexicaansch-Atnerikaansch grens incident. NEW-YORK, 28 Aug. (R.O.) Een tele gram van Lagales (Arizone) meldt: Toen een Amerikaansche schildwacht poogde om overeenkomstig de wettelijke voor schriften te verhinderen dat een Mexicaan de grens overschreed, openden de Mexi canen aan gene zijde van de grens het vuur. Zij verwondden den schildwacht. Spoedig was het gevecht algemeen. Een aantal Amerikanen werd gedood of ge wond. Men schat, dat de Mexicanen 100 dooden en meer dan 200 gewonden had den. WASHINGTON, 28 Aug (R O Een telegram uit Nogales (Arizona) meldt Ofschoon een wapenstilstand gesloten was, begonnen de Mexicanen gisteravond opnieuw van over de grens le schieten. De Amerikanen zijn onmiddellijk een mobilisatie begonnen. Generaal Cabell deelde de Mexicaansche regeering mede, dat de Amerikaansche troepen de grens zouden overtrekken tenzij het schieten ophield. Pater Delahaye veroordeeld. Uit Aken wordt gemeld, dat in Brussel tegelijk met dr. van Collie, ook de bekende directeur der Bollandisten, de Jeznïten-pater Delahaye, die de wereld bekende bronnenkritiek en uitgave der heiligenleven geleid en reeds een gewei digen door alle geschiedschrijvers hoog ge waardeerden arbeid verricht heeft, deor een Duitschen krijgsraad tot 15 jaar dwangarbeid veroordeeld is, wijl hij aan de Libre Belgiqe" medegewerkt heeft. Groote brand to Antwerpen. Zaterdag op Zondagnacht heeft te Antwerpen een groote brand gewoed De steommolens De Klamper" zijn in de vlammen opgegaan. De stoom molens „De Klamper" zijn gelegen aan de Klamperstraat 336 en hebben tot doel het ver vaardige» van veevoeder. Juist waren allerlei grondstof fen in groote hoeveelheden opgestapeld. In de molens wordt alleen overdag ge werkt en des nachts wordt door drie wakers de wacht gehouden. Zondagnacht omstreeks 3 uur werd het eerste seis van brand gegeven. Langs de» kant der Klamperstraat de inrichtingen liggen tusschen de Klamperstraat en de Tulp straat en hebben in beide straten een ingang stegen toen dikke rookwolken op. De vlammen sloegen weldra van alle kanten uit en verspreiden een rossen gloed. Het meeste gevaar liep de margarine- fabriek Verschure, beter bekend onder den naam Brunita, waar evenwel^ geen margarine voor het «ogenblik vervaar digd werd, zoodat beter gesproken wordt van de melkerij Brunita. Te ruim half vijf werd een geweldig gekraak vernomen, doordat de hooge achtermuur van de Klamper langs de Klamperstraat neer stortte en terecht kwam op de gelijkvloers gelege» bureaux van de Brunita. Alles is er thans onder kalk en steen en hout begraven. De hier aangerichte schade is zeer groot. De stoommolen is gelegen bij de 10e wijk, welke zeer dicht bevolkt is. Hier ontstond midden in den nacht een kleiae paniek. Alles ging met heel zijn have op de vlucht. De stoommolen is letterlijk uitgebrand. Alleen de zwart geblakerde muren staan nog overeind. De bureelen, naast de eigen lijke fabriek staande, hebben wonder ooven wonder nagenoeg geen letsel be komen. Alle boeken en papieren zijn gered. Verwachting tot den avond van 31 Aug Zwakke tot matigen, later toenemende wind uit Westelijke richting; meest zwaar bewolkt, waar8ehijnlljk regenbuien met kans op onweer. Weinig veranderingvan tempe ratuur Broodkaart 65ste tijdvak. Do directeur van het Rijkskantoor rooi' brood maakt bekend, dat de broodkaart van het 65ste tijdvak geldig is .van. 30 Augustus tot en met 5 September. Het convooi. Men seint uit Batavia: Het terugkeerende convooi zal bestaan uit Hr. Ms. „Zeven Provinciën", onder commando van den kapitein ter zee Van der Wall, en Hr. Ms. „Tabanan", onder commando van den kapitein-luitenant ter ziee P. A. Bik. De verjaardag van H. M. de Koningin. Ter gelegenheid van deu verjaardag van H. M. de Koningin zal het personeel van alle werkplaatsen der Rijks-Artillorie- Inrichtingen, zoowel aan de Hembrug als te Delft, op Zaterdag 31 Augustus een vrijen dag krijgen, met behoud van loon Dit is de eerste maal gedurende de mo bilisatie, dat op genoemde inrichtingen dien dag niet gewerkt wordt. Koningin Emma. gaat Vrqdag naar Het Loo, vanwaar Zij Zaterdagavond naar Soestdrjk zal terug- keeren. De Kabinetscrisis. Men seint ons d.d. Donderdagavond De Koningin heeft Jhr. Mr. Ruys de Beerenbrouck, H. M 's Commissaris in Limburg, ontboden en deze de vorming van een kabinet opgedragen Jhr. Ruys heeft de opdracht in beraad genomen. Een lading coeosnoetolie. Het N. I. P. A. seint uit Batavia d.d. 29 dezer Het Nederlandsche gouvernement heeft 300.000 picels cocosnootolie gekocht, welke hier zijn opgeslagen, totdat er gelegenheid voor verscheping zal zijn. De „Noordam" zal een lading van 3500 tons innemen. Boter voor eigen gebruik. De Minister van Landbouw heeft be paald, dat aan producenten, ingeschreven bij het Rijksboterinzamelkantoor, mag worden gelaten van hunne eigen pro ductie, een boeveelheid boter van Vj K G. per gezin per week boven het ge wone rantsoen, voor eigen gebruik of voor dat hunner melkleveranciers, even als zulks geschiedt aan leden en melk leveranciers van Zuivelfabreiken en aan gesloten bij een botercontrólestation. Frans Naerebout. Gisteren 29 Augustus was het Konderd jaar geleden, dat Frans Naerebout, de een voudige'en toch zoo beroemde Vlissinger loods overleed. Hij werd géborén te Veere, later vestigde hij zicji te' Vlissingen. H'j! overleed aan het Sas van Goes den 29st©n Augustus 1818. Hij ligt begraven in de St. Magdalena- kerk té Goes, waar een oude zerk te zien is, met het opschrift: „Hier rust dë beroemde zeeman en edele menschen,- vriend Frans Naerebout, geboren te Vera den 30en Augustus 1748, overleden aan het Sas van Goes den 29en Augustus 1818. De leden van het Goesehei departemerit der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ter zjjner epre"- i De onzijdige scheepvaart. Reuter seint uit Parijs d.d. 29 dezer Een decreet is uitgevaardigd, waarbij is bepaald, dat onzijdige schepen, die onder vijandelijk vrijgeleide varen, dat door de geallieerden niet erkend is en in strijd is met hun rechten als oorlog voerenden, tenzij het tegendeel blijkt, beschouwd zullen worden als varende ten voordeele van den vijand. Dergelijke schepen en ook de ladingen, welke vijan delijk eigendom zijn of van vijandelijke afkomst of bestemming, stellen zich bloot aan prijsmaking en inbeslagneming. Naar de „Zeit" uit goede bron ver neemt, is tusschen Nederland en Oosten rijk thans een overeenkomst gesloten, waarbij aan ons land gedurende acht maanden petroleum zal worden geleverd, waartegenover Nederland als tegenpres tatie andere producten moet verschaffen. De uitwisseling van krijgsgevangenen. Gisterenavond om 7 uur is aan de Lloydkade te Rotterdam aangekomen een Duitschen hospitaaltrein met 250 Engelsche krijgsgevangenen. Deze zrjn aanstonds aan boord gebracht van de hospitaalschepen de „Sindoro" en de „Zeeland", welke hedenmorgen vroeg zullen vertrekken. Niet alle appelen naar de fabrieken. De N. R. Ct die het door ons overge nomen zorgwekkende bericht over de appelen de wereld inzond, meldde Woens dagavond Ten onrechte is gemeld, dat alle ap pelen op veilingen in ons land worden bestemd voor de jamfabiicage. Het zijn alleen de fabrieksappelen en dus niet de fijnere soorten. De gezamenlijke jam- fabrieken hebben op elke veiling een leider aangewezen, die de fabrieksappelen tegen 15 a 20 cent per. kg. opkoopt. De kroetfabrieken krijgen voorloopig geen fruit ter bewerking. M. C.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1