ank i je miu rieven otheekbank De Groote Oorlog. Vo. 101. Dinsdag 27 Augustus 1918. Veertiende Jaargang. Iff, nt. eposito. Spaarkas. asso-Tarief, ienst voor thouders. Voorstraat 60 in Zeeland: r. P. v. Hest. A. Ca ré. J. M. Joosen. E. A. Janssen. Mr. H. C. J. Groot J. R. Kuijpers. A. D. de Waal. J. L. Buissing. AN BREDA. Verschijnt eiken MAAHOAG-JTOENSOAG- en YRilOAGAVOND. Historisch Protestantsch URG. r zijn: C. VAN DER MINNE. koop bij insehrijving koop bij inschrijving .K. Meid-Huishoudste Oe strijd in het Westen. Welk weder zullen wij hebben? B1NN YHLA ND n Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Gees f 1.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 5 eent, dubbele bladen 10 eaat. Advertentiën worden ingewacht vóór half een uur '«namiddags. Kantoor tf. d. AdministratieBoude wijn de Wiffesfraat A 135" GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie ao. 97. Reclameberichten 30 Gt. p. r. Bij abonnement speciale prjja. Admertentiën van 1—5 regels 0-75, iedere regel meer 15 Ct Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst wordt 2 X berekend. ial in Eikenhout, Kerkbanken taaienSchoolbanken ent. enz pCt. ren a pari uit. aanvraag te bekomen ten tenhandelaren. Ie Peren, wassende in de mgaard van Mej. de Wed. brss te 's-6rav«npolder, nab hofstede; en e Appels, wassende in de mgaard van den Heer G. Pib s, nabij hot voorma wake"- te nschrrjvini Sr of uijErli gustus £918;- des "namil r, ten Kantore van den Notari W. NEERVOORT te's-Gravei Ider. ssende in den boomgaard bjj d oie Staak onder Niist. lichtingen te bekomen bij de enaar, den heer C. Kosten e den Notaris H. W. NEER VOOR' '«Gravenpolder, bij wien de ii hrijvingsoilkjten moeten worde gelevérd v/or Insdag imiddagsr l ui De Boomgaard bezichtigen. Gevraagd een een allee«w«dfndj.oud. heer. Brieven onde#etyfr H H, burea zer courante Gevraagd .ein gezin P. G. boerderij in West foord-Brabant. Br. franco onder lett. M, Hulp ostkantoor Oudemolen, N.-Br»t ,Hat Vaderland" beantwoordt die vraag o£ het wel aangaat, dat in ons land de Roomschen zooveel in de melk te brok kelen hebben en het blad antwoordt: Op die vraag willen wij zeer gaarne zoo onomwonden mogelijk antwoord ge ven, omdat de vragers, die wel danken dat ze liberalen zijn, maar zich vergissen in da consequentie waar dat toe leidt, de eigenlijke vraag, die hem op de lippen, komt, niet durven uiten. E|n dia vraag zou moeteil luiden: Heeft de Roomsere medehurger en zelfs de Roomsch-Kattho. Jieke priester aanspraak op allesy waarop in dit historisch Protestantsch Jand, de Protestanten hebben? En op die vraag kan voor den liberaal het .antwo.ord niet anders dan: ja, luiden. Wie dien royatan weg niet op wil, heeft geen anderéj keuze dan den lijnrecht tegerif overgestel-dën. Die moet de Rootmsch-Kai- thoheken uitsluiten van allé staatsambten, zooals dat in onze calvinistische repu bliek Kot geval was; die: moie-t k la Gamtes de geestelijke orden verjagen, ja die ziou er eigenlijk toe moeten nomen de Room sche kerken té sluiten en de aanhangers van id© Roomsche- leer dwingen in de catacómben te vergaderen, die hier echter niet voorhanden zijn. Het één of het an dere: tertium non idatur". (Epn deirde ver onderstelling is niet te maken.) Bovenstaand stukje legt in menig op zicht een loffelijk getuigenis ajf van de royale opvatting van „Het Vaderland"' over de rechten en vrijheden der Neder landse!» staatsburgers. Alteein mét de uit drukking „in dit historisch! Protestantsch land" zijn wij het niet eens. Dat verraadt weer 'die bij tal van niet-Katholieke Neder-i landers postgevatte meening, alsof onzis vaderlandsche historie pas begint bij het jaar 1572 en al het overige, als in de nevelen van een barbaarschen oertijd ver zonken, nauwelijks het noemen waard is. De waarheid is echter anders. Langen, zeer Jangen tijd geleden, toen men nog niets wist van Protestantisme, Calvinisme, Hervorming enzl., leefde op den Neder- la.ndschen bodem een nijver, welvarend volk, één in de belijdenis van het Roomsch-Katholieike geloof, hetzelfde dat eenmaal door Willebrordus en Bomfaoius hier was gebracht. Dat getuigen de ker ken en profane gebouweneen S.t. Servaes te Maastricht, een Bom te Utrecht, een St. Jan te 's-Hertogenbosch, een S.t. Bavo te Haarlem, de stadhuizen van Sluis en Middelburg. Dat getuigen ook. de registers onzer adellijke geslachten, die hun bla zoenen opvoeren tot aan de kruistochten of nog boogerop. Dat getuigen de ontel bare plaatsnamen, die spreken va,n e,en abdij, een klooster en vrouwstichting aan God, Gods lieve Moeder of de< heiligen gewijd. Men denk» aan Egmond, Middel burg, Rijnsburg en het met kloostersl over dekte Friesland van vóór de Reformatie. Dat getuigt het wapenschild dar provincie Drenthe, ons toonende den „sedesi saj- pientiae", den zietel der wijsheid, Maria met het Goddelijk Kind op den schoot. Dat getuigen een Geert Groot», een Dyo- nisius de Karthuizer, een Thomasi_& Kern- pis roeinruchter gedachtenis, een S,t. Radboud enz-, wier namen tot aan het verste, nageslacht de glorie verkonden van Nederlandsche vroomheid en Nederlandr sch© wetenschap, door het licht van het Katholieke geloof bestraald. Ons land :is niet „historisch! Protes tantsch. Tot diep in de 17e. ee-uw onze 'Protegtantsch© geschiedschrijvers van eerlijken huize erkennen dit volmondig waren de Katholieken in ons land »n de meerderheid èn op het platteland èn in de steden. „Historisch" is alleen dit: dat in Nederland gelijk in al'le landen, waar de Protestanten dei meerderheid vor men, door middelen van staatkundigen en maatschappelijke!! aard, door overwel diging, vervolging, miskenning en achter uitzetting de Katholiek-en werden ver drukt. Of verder heden ten dage, nu duizlendenl z.g. Protestanten niet ot slecht zijn ger doopt, duizenden anderen met de loo chening der voornaamste christelijke waarheid feitelijk hebben opgehouden christenen te- zijn, ons land met zijn aan eengesloten „bloc" van 2 millioen Ka tholieken, één en hetzelfde geloof belijdend, Zonder nuances, zonder versplintering, zonder scheiding nog een Protestantsch land kan genoemd worden, blijft een yniag. .1 i i Maar zeker is, dat historisfelif gespro ken, wij Katholieke- Nederlanders de au tochtonen zijn, d.w.z.. de oe-rechte Ne derlanders, die de- oudste- en meest on vervreemdbare rechten kunnen do-en gel den op dezen vaderlandsche-n grond, door Roomse!» geloofsverkondigers) met het zWeeit van hun evangelischen arbeid door -Roomsche martelaren met. hun bloed besproeid. En die rechten, door de Histo-r-iei ge ijkt, 1a-tem wij ons niet ontnhmen. „Je maintiendrai" staat in ons landslwa-peii geschreven. Het wijst ons) Katholieken Ne derlanders onzCn plicht. En met Go-ds hulp zullen wij er niet aan verzaken. Op het geheele front zijn de geallieer den op het einde der vorige week vor deringen blijven maken, maar het grootste is wel de verovering van Albert als vrucht van een nieuw ingezet Engelsch offensief. Foch blijf onverpoosd toeslaan en het ziet er niet naar uit, dat de Duitschers spoedig het offensief weer in handen krijgen. Toch zou een Duitsch succes met het oog op de ontmoediging die over het Duitscbe volk is gekomen noodig zijn, wil men daar erger voorkomen. Hinden burg schijnt dit ook te beseffen en zijn terugnemen van troepen bij Merris in Vlaanderen en in de Vogeezen duidt op een voorbereiding zijnerzijds van een offensieven sloot. 'i'e Parijs zijn zoo wordt vandaar aan het „Hbld" geschreven denamen van de generaals Mangin, Humbert en Byng op aller lippen, en onafscheidelijk verbonden aan de namen van Lassigny, dat reeds genomen is, Noyon war r van de val wordt verwacht en Bapaume, dat door de Engelschen bedreigd wordt. De bladen bespreken den loop der militaire gebeurtenissen op zeer optimistischen toon te meer nu het vèrdragend kanon tot zwijgen is gekomen en kolonel Rousset zet in den Petit Parisien" uit een hoe de Duitschers thans zelfs bjj den terugtocht niet weten te proflteeren van de gunstige terreinsgesteldheid, om zich een betrekkelijke veiligheid te verschaffen. Maurme Barrès meent dat de eenige vraag is, in hoeverre de Duitschers er door hun koppigheid fn zullen slagen om den val van het Duitsche imperialsme tegen te houden. PARIJS, 24 Augustus. Het middagcom muniqué meldt In de streek van Lassigny en tusschen de Oise en de Aisne werd de nacht door tamelijk levendige artillerie-acties geken merkt. Fransche afdeelingen zijn op verschil lende punten de vgandelgke loopgraven in Lotharingen binnengedrongen en heb ben gevangenen mede teruggebracht. Op het overige front was de nacht kalm. LONDEN, 24 Aug (R.O.). Het middag communiqué meldt: Gedurende den nacht maakten wij vorderingen in den sector van Albert. Gevangenen vielen in onze handen. Vroeg in den morgen werd de aanval hervat. Sinds den Ölsten Augustus maakten wij 14000 gevangenen en veroverden een aantal kanonnen. Wij volvoerden een welgeslaagde, plaatselijke operatie ten Noord-Westen van Neuf Berquin en sloe gen na verwoede gevechten plaatselijke vijandelijke aanvallen ten Noorden van Bailleul, ten Zuiden van Locre en ten Noorden van Kemmel af. Gedurende den morgen hadden in ons voordeel verloopende gevechten ten Noor den van het La Bassée-kanaal en in den sector van Groenchy plaats. BERLIJN, 24 Augustus. Het avond communiqué meldt: Strijd tusschen de Scarpe en de Somme. Engelsche aanvallen ten Zuid-Oosten van Atrecht en tegen Bapaume zijn mis lukt. Ten Zuid Westen vaü Bapaume won de vijand ten Oosten van Thiepval terrein. Herhaalde Engelsche aanvallen van ten Oosten van Albert tot de Somme misluk ten met verliezen. Tusschen de Ailette en de Aisne wer den aanvallen der Engelschen afgeslagen. LONDEN, 24 Augustus (R. O Reuter verneemt, dat de Engelschen binnen twee mijl van Bapaume staan. - i Losse Berichten. Belgische cenheldsbetuiglng. De onlangs gehouden algemeene vriend schappelijke Vergadering der Belgische Parlementsleden buiten het bezette ge- i bied lieeft bij acclamatie een adres aan genomen, gericht tot leden van het Parlement in België en aan het bezette gebied. Daarin verklaren de eerstgenoemde staatslieden zich één van hart en ziel met de fiere leden der balie, die on wrikbare magistratuur, welke met de rechtspraak de onafhankelijkheid op eischt; met al die provinciale en ge meentelijke bestuurderen, waardige hand havers onzer tradition met die geleerden en dienaren van den staat, welke ge weigerd, hebben mede te werken aan het welslagen eener manoeuvre, gericht tegen de nationale eenheidmet die aroeiders, die liever de hardste ontbe ringen verkozen te lijdeD, dan ontrouw te worden aan hun plichtmet de gees telijkheid, op zoo edele wijze bezield door de zuiverste vaderlandsliefdemet het geheele Belgische volk, waarvan alle rangen en standen hebben gewedijverd in moed en in eerbiedwaardige zelf be- heersching". En zij verbinden aan die betuiging hun meest geestdriftige ver wachtingen voor België's toekomstigen bloei en grootheid. Van de fronten. Voortdurend trekken de Duitschers in Fraiikrijk strijdende terug en blijven Fradschen en Engelschen vorderngen makên. In particuliere berichten van FranSchen kant wordt er nadrukkelijk op geweien, dat de successen behaald wor den ifiet troepenmachten uit de eigen sectoreh en zonder gebruik der reserves. Wanileer Foch overgaat tot het doen gelden Zijner numerieke meerderheid, zal men nog iets anders 'beleven. Wat nu plaats heeft, is geen groote slag, doch eenvoudig een zoo tactisch mogelijk ge bruik maken van den na 18 Juli en 8 Aug. noodzakelijk geworden terugtocht der Duitschers. Gedurende dezen terug tocht billderen de geallieerden zooveel zij kunnen door gedurig op verschillende punten aan te -vallen, steeds krijgsge vangenen te maken en kanonnen te ver overen, en den vijand op deze wijze te nopen nu en dan tegenaanvallen te doen, wanneer hij zich in een te lastige positie bevindt. En vanEngelsche zijde wordt opgemerkt dat het leidende beginsel bij deze ope raties schjjnt te zijn niette veel eerzucht te toonen, wanneer het succes te kost baar dreigt te worden. Zulks schijnt dan het geval te zijn bij Roye en Noyon, welke beide plaatsen door de Duitschers hardnekkig vastgehouden worden en door de geallieerden wel in een vrij nauwen kring omsingeld, doch nog altijd niet ge nomen zijjn. Van het Italiaansche front vallen geen gebeurtenissen van beteekenis te vermel den, evenmin als uit Rusland en Siberië, waar alles tezaam genomen, Boi- sjewiki en Tsjecho-Slowaken elkaar zoo ongeveer in evenwicht houden. Verklaringen van maarschalk Foch. PARIJS, 24 Aug. In een interview, dat Foch na de overhandiging van den maarschalkstaf aan vertegenwoordigers der pers verleende, zeide hij Gij hebt kunnen constateeren, dat de operaties, welke wij den 18den Juli be gonnen zijn, zeer goed verloopen. Wij zullen ze voortzetten. Wat de toekomst betreft' wil ik mg van alle voorspellingen onthouden: de werkelijkheid is meer waard dan alle schoone beloften. Het kan tot niets dienen om overdreven verwachtingen op te wekkende daden alleen hebben waarde Al mijn pogingen zijn op de werkelijkheid gericht. Wat onze bewonderenswaardige troe pen betreft, gij kunt er van zeggen het geen gij wilt, gij zult er nooit genoeg goeds van zeggen, gij zult hun moed en heldhaftigheid nooit genoeg prijzen. Niettegenstaande de verschroeiende hitte, de vermoeidheid en alle moeilijk heden rukken zij steeds op. Zij strijden zonder verpoozen. Men gunt hun geen rust. Dat men hen niet aflost geeft weinig. Men kan hun toch vragen wat men wil en zij volvoeren het prachtig. Ziet, zeide maarschalk Foch, terwijl bij een kaart toonde, wat zij sinds den ldden Juli gedaan hebben. Op deze kaart zijn de vorderingen door de geallieerden sinds den 18den Juli volbracht, dag voor dag aangegeven. En Foch herhaaldeWij zullen door zetten. Wat de Engelsche troepen betreft, deze zijn schitterend Niettegenstaande de hitte zetten ook zij hun opmarsch voort. De Amerikanen zijn bewonderenswaar dige soldaten. Men zou hun slechts één verwijt kunnen maken dat zij te krachtig doorzetten. Ik ben verplicht hen tegen te houden. Geen verhevener lof voor een troep. Zij vragen slechts om voorwaarts te gaan en zooveel mogelijk Duitschers te dooden. Het offensief der Engelschen. BERLIJN. 24 Aug. Off. Legergroep Bupprecht en BöhnDe Engelschen heb ben hun aanvallen naar het Noorden tot ten Zuidoosten van Atrecht en naar het Zuiden over de Zomme tot Chaulnes uit gebreid De legers van de generaals Von der Marwitz braken den aanval van den numereik sterkeren vijand. Een zeer hevig artilerie-vuur van Atrecht tot Chaulnes leidde bij het aanbreken van den dag het gevecht in. Aan beide zijden van Boyelles weken onze troepen overeenkomstig be vel voor den opdringenden vijand al strij dende terug op CroisillesSt. Leger. Te Noordwesten van Bapaume namen wij den strijd op in de linie St. Léger Achiet le-GrandMiraumont. In den vroe- ochtend mislukten daar de vijandelijke aanvallen. In den namiddag veroverde bij een nieuwen aanval de vijand terrein in de richting van Mory. Pruisische regi menten, uit het Zuidoosten voor den te genaanval aangevoerd, wierpen den tot voorbij Mory voortgedrongen vijand terug. De in de richting van Bapaume onder nomen vijandelijke aavallen drongen onze linies terug op Behagnies-Pys. Plaatselij ke reserves brachten hier den vijand tot staan en sloegen des avonds nog ver scheidene sterke aanvallen af. Aan beide zijden van Miroumont mis lukte tot viermaal toe een aanval op on ze linies. De vice-wachtmeester Bauer- meister van de tweede batterij van het regiment reserve;veldartillerie No. 21 ver nietigde hier met één kanon alleen 6 tanks van den vijand. Ten Oosten van Hamel vatte de vijand voet op den Oostelijken oever der Aucre. Zijn aanvallen uit Albert mislukten ten Oosten van de stad. Teneinde aansluiting te krijgen bij Pys namen wij onze linies van de Ancre terug vanaf Miraumont tot te Oosten van Albert. Ten Zuiden van de Somme sloegen Pruisische troepen, die reeds op 9 Aug, aldaar een Engelsche doorbraak verhin derd hadden, ook gisteren de tegen Cap py, Vaucaucourt en Fermandovillers ge richte aanvallen der Engelschen tot ten Westen op deze linies terug. Aan berde zijden van Azere, Oise Ai- lette kleine infanterie-gevechten tusschen de Ailette en de Aisne zetten de Fran- schen hun aanvallen voort. Des voor middags werden partieele aanvallen af geslagen, des avonds ging de vijand, na een zeer trommelvuur tot een grooten aaneengesloten aanval over, die echter mislukten. In een tegenaanval wierpen wij den vijand, die tijdelijk tot Crezkau- Mont—Juvigny en Chavigny waren voort gedrongen naar zijn uitgangsstellingen terug. Ue kampementen en colonnes van den vjjand werden in de ravijnen van Véza ponin met goed succes door onze slag vliegeskaders aangevallen. Luitenant Udet behaalde zijn 60e overwinning in de lucht. Verwachting tot den avond van 27 Aug Zwakke tot matigen wind uit Zuidelijke richtingen. Tijdelijk opklarend, later waar schijnlijk weer regen of onweer. Iets war mer. Het dagboek van den Czaar. De „Vossische Zeitung" vervolgt de publicatie van het dagboek van den Czaar, zooals deze door de „Isvestia" is voortgezet. Ditmaal zijn de eerste dagboekbladen na het aftreden van den C2aar gepubliceerd. Daar blijkt uit, dat de Czaar zijn aftreden vrij kalm aan vaardde, ofschoon het afscheid van zijn officieren hem vrij zwaar schijnt te zijn gevallen en ook het verschil in behande ling, zooals hij die gewoon was en hij die na zijn aftreden moest ondervinden, hem zeer schijnt getroffen te hebben. Merkwaardig is, dat blijkt uit het dag boek, dat de Czaar in het geheim over eengekomen was naar Engeland te gaan. Tijdens de regeering van prins Ewow en Kerensky is tusschen deze en den Czaar een geheime overeenkomst gesloten waardoor den Czaar het vertrek naar Engeland mogelijk zou worden gemaakt. Er bestaat een brief in cijferschrift, die nog gepubliceerd zal worden en door jSrins Lwow aan den Czaar was gericht. Kerensky heeft deze overeenkomst voor het volk en den Soldatenraad geheim gehouden. Hij had den Czaar bezocht, teneinde hem te verzoeken zijn familie leven zoo veel mogelijk te beperken om niet tegenmaatregelen van den Raad uit te lokken. Ter voorkoming van moei lijkheden had de Czaar hieraan voldaan. De vliegeraanvallen op Parijs. De Duitsche vliegeraanvallen schijnen de Parijzenaars niet bijster te veront rusten, vanwege de voortreffelijke paraat heid van het afweergeschut. Gedurende den aanval van Donderdagochtend stroom den duizenden naar de pleinen en hoog gelegen punten, om met groote nieuws gierigheid de verdediging in de lucht te volgen en te applaudiseeren bij de wer king van het afweergeschut, en bij de vervolging der vijandelijke vliegtuigen door de Fransche vliegers. De Duitschers bleven op zeer groote hoogte en slaagden er niet in over de stad zelf te vliegen. („De Tijd.") Grey en Lansdowne Het pacifistische tijdschrift „Common Sense" schrijft, dat lord Grey het geheel en al eens is met Lansdowne betreffende de noodzakelijkheid om spoedig tot een vrede door overleg onder de oorlogvoe renden te geraken. Het blad zegt, dat de meening van deze beide groote staats lieden aan het publiek te denken geeft. Men moet zich door de oorlogspers, die er nog steeds op uit is, om de beteekenis van de Lansdowne-beweging te verklei nen, niet op dwaalspoor laten brengen Oe Poolsche kwestie. Volgens de „Taglische Rundschau" zal de Poolsche kwestie aldus worden opge lost. Aartshertog Karl Stepha.n van Oostenrijk zal met toestemming van den Dnitschen pn den Oostenrij-kschen keizer, den Pool- schen troon bestijgen en Polen zal door militaire en handelsconventies met die Centrale rijken, vooral met Duitschland. verbonden worden. Daardoor is de Oost-en- rijksch-Poolsch-e oplossing van de baan, maar overigens is .aan de aanspraken van Oostenrijk ver tegemoet gekomen dooi de toestemihing van Duitschland voor een Ilabsburger als toekomstig koning van Polen, wien een reeks waardevolle con cessies de aanvaarding zijner regeering verlichten zal. Zoo zullen de Polen vrije scheepvaart op den Weichsel én gebruikmaking van de Dantziger haveln als vrijhaven krijgen en zal de grenskwestie overeenkomstig hun eisch-en geregel dworden, Wilna zal van Litau-e-n afgescheiden en aan Poten toegewezen worden. Ook de kwestie van bet gouvernement Cholm, di-e- in Polen zulk een stormachtige opwinding gewekt heeft, zal opnieuw onderzocht en, zoo mógelijk, in Poolschen zin worden op gelost. Verkiezing Tweede Kamer. De voorzitter van het Centraal Stem bureau. Overwegende dat de heer mr. Th. Heemskerk te 's-Gravenhage zijne benoe-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1