arapluies Maaglijders 3raambiaderen De Groote Oorlog. No. 99. Donderdag 22 Augustus 1918. Veertiende Jaargang. Schele hoofdpijn Mlpll KOORTSPOEOERS iEB^SyTRIMPE, Goes. Verschijnt eiken MAINDAG-JtfQEMSDAG- en VRIJDAGAVQMD. ANTIMIGRAINE 0EDERS unnen dagelijks gele gerd worden aan het ïakhuls wan p/ijs If 0.20 per K.G. IVinkel van Sinkel, De Haarlemseüe Katholieken dag van 2 September. De strijd in het Westen. Welk weder zullen wij hebben f f22, bladselderij f 10.70. )0 K.G. iling. Clapps favorite f70.10, ikerijperen f3210—f3710, eren f23—f30, spekpeer tebroodspeer f28 30, appels, f 18f 22 00, Mans Codlin Ducli. d'Oldenbourg Gravenstein f 28.30, zomer- zoete ribbing f23.90, f23. 23 10, roode pruimen f80.70, ii f 10.70, f 11.40, prinsesse- f 16. Alles par 100 K.G. 40—48 ct. per 100 stuks; s 24 ct. per stuk. bolen, 17 Augustus 1918 af 25.Haver f 20.—, a tergerst f 20.a f Zo- ~0,a fRogge f25.— uineboonen fa f f a f Kookerw- a f34—, Kroonerwten f 32. Hes per 100 K.G. Aardappe- .90 per 70 KG. Karwij f jü KG. Ajuin f 0.a f 0.— Eieren f 12 a 14 per 100 stuks, a f 1.60 per tialve KG (Z.) Rotterdam, 19 Aug. 1918. k t. Aangevoerd 16 vette run- lveren, 2 nuchtere kalveren, i, 2 varkens. n taxatieprijzen door de re- beslag genomen. Geen noteering. anvoer zeer gering, kwaliteit reinig verkocht, 100 steen steen Gron., 950 steen geel. den prijs van f 7 a f9.50. Gij die lijdt aan neemt zonder aarzelen de POEDERS van H. VAN AKEN, Prijs O.62V2 fll de doos. Zenuwkoortsen, Fleurecijn, in het hoofd en Infiuenza-pUnen worden in eenige uren gene zen door de uitstekende TM H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete. Prija per doos 0.60 gld. Het beste geneesmid del tegen MAAGKRAMPEN, Maagontsteking, gebrekkigen eetlust, slechte spijsverte ring, watpfgal, oprispingen, gen, zijn van VAN AKEN, Apoth Spe cialist te Selzaete. Zij kunnen door geen enkel geneesmiddel vervangen worden en verdie nen aanbevolen te worden aan elk persoon die aan de maag lijdt. Pi-u» por doos fl,— Hoofddepöt voor Holland bij C. A. SCHULTE <k Co. te Middelburg. men nog aan zeer roerenden prlje temmen fn den 's-Heorenhoek. at de stoom is voor de ndustrie, is het adver- leeren voor den handelt Ie greete beweeg kraoht. IBM ZEEUHSCHE COURWT A inn—mrniteprijs p. 3 meenden veer ttee» f 1.—daarbuiten f 1.25. ifMnderlijke nummers 3 «wit, dubbele bladen. 10 «ent. Advertankba werden Ingewacht rtir half een uur namiddags. Kanfoor v. d. Administratie: Boudewl|n de Wlffesfraaf A 135* SOES. Ibl. iutere.: Directie no. 94. Redactie Be. 97. Re dauwt» eriehtsc 90 Ct. p. r. abenrjtoeet tpewala pdjje. Advertantüb» van 1—-6 repels f0 75, iedete neef nat IC Cl advertenae 3 X geplaatst wordt f X De sociale congressen, die op gezette tijden in de verschillende bisdommen ple gen gehouden te worden, mogen aanvan kelijk onder den druk der 'tijdsomstandig heden zijn opgeschort, gaandeweg her nemen zij hun loop. En terecht. Immers, de groote vraagstukken van het sociale leven blijven, ook te .midden van het ons omringende krijgsrumoer en door alle zorgen voor het bestaan heen, onver poosd de aandacht vragen, ja nog meer dan in gewone tijden om oplossing roepen. 't Kan daarom niet anders dan toe juiching verdienen, dat de wakkere Katho lieken van de daad, aan wiör zorgen:, het organiseeren van onze Katholieken dagen is toevertrouwd, den een wijle on derbroken arbeid met nieuwen moed heb ben opgevat. Dat men ook in de Haar- lemsche dioceeze ten deze paraat en wak ker is, getuigt de opzet van het sociale congres, dat als zevende diocesane Katholiekendag in het bisdom Haarlem den 2èn September a-s te Alkmaar wordt gehouden. Ofschoon de verre afstand zeer zeker voor vele Zeeuwsche Katholieken van het bisdom Haarlem een bezwaar is tot het bijwónen van dezen Katholiekendag, ont slaat ons zulks allerminst van den aan genomen plicht onze geloofsgenooten op de „eilanden" met warmte aan te sporen in zoo groot mogelijken getale dezen so cialen Katholieken heerschouw in de stad van St. Laurentius bij te wonen. En wel vooteerst om daardoor te getuigen van den geest der Katholieke solidariteit, welke, ons bezielt en aanzet om altijd en overal, waar de gelegenheid zich voordoet, met gezamenlijke krachten te streven naar de zegepraal van het Katholieke recht en'de Katholieke waarheid in het open bare leven, hetgeen door den eenling wel vurig kan worden gewenscht, doch slechts zelden verkregen. De bezielende leus„één voor allen en allen voor één" moet ons, Katholieken, steeds bereid vinden, zelfs met opoffering van tjjd* en geld; te verschijnen op de bijeenkomsten, vergaderingen, congressen, waar het algemeen Katholieke welzijn op sociaal of politiek terrein ook onzen ijver, onze toewijding, onze talenten vraagt en het zich met opzet afzijdig houden van dergelijke bijeenkomsten doet denken aan den dienaar der parabel, die bet hem toevertrouwde talent renteloos liet liggev Vervolgens is de stof, die op den Alk- maarschen Katholiekendag gaat behandeld worden, de aandacht overwaard van al len, die het openbare sociale leven tot hoogeren bloei willen zien gebracht. Meer dan ooit is het vrouwenvraagstuk, van Katholiek-sociaal standpunt bezien, een „question bruiante". Krijgen zij gelijk, die meenen, dat binnen niet al te langen tijü aan de vrouw politiek medezeg gingschap zal worden verleend in de open bare aangelegenbeden door de invoering van het actieve vrouwenkiesrecht, dan behooren wij te zorgen, dat de Katholieke vrouw Katholiek-sociaal geschoo.d en onderlegd, een waardige bondgenoote zij van den Katholieken man, waar het geldt de verkregen politieke rechten aan te wenden tot omvorming der maatschappij in den christelijken geest, opdat, wat op het sociale erf als nuttig en noodig is geproclameerd, in de wetten des lands worde vastgelegd tot heil van land en volk. Vrome vrouwen, reine vrouwen, ontwik kelde vrouwen kunnen als andere Eliza beth's, als andere Blanca's, als andere Jeanne D'Arc's zoo ontzaggelijk veel doen voor de christelijke wedergeboorte der maatschappij, naar gelang van de roe ping die elk hunner van Godswege ten deel valt, dat eene bespreking der midde len, welke de werkzaamheid der Room- sche vrouw in en buiten het gezin kun nen verhoogen en rijkere vruchten doen afwerpen, als hoogst actueel dient té wor den toegejuicht en aangemoedigd. En die bespreking heeft plaats op den aanstaanden Katholiekendag. Daarom, Zeeuwsche vrouwen en man nen, behoorende tot het Haarlemsche bis dom, als gij kimt, dan niet geaarzeld om den 2en September op den Alkmaar - schen Katholiekendag te verschijnen en daar te getuigen van uwe .belangstelling, 'jver en, toewijding voor onze. heilige zaak- Hieronder laten wij volgen de conclu sion met de daarop ingekomen amende menten voor den op 2 September te Alkmaar te houden Katholiekendag in het Bisdom Haarlem. EERSTE AFDEELING. De vrouw in hel gezin. Inleider dr. A. H. M. J. van Rooy te Heemstede. I. Voor het behoud van het christelijk karakter der maatschappij is het behoud van het christelijk karakter der gezinnen volstrekt noodzakelijke yo°rwaarde. II. De voornaamste kracht tot behoud van het christelijk karakter der gezinnen is de invloed der .vrouw als gehtgenodta en moeder. III. Voor een volle ontplooiing dier kracht moet de vrouw bezitten: a. een degelijke geloofskennis; bi,een diepen godsdienstzin; c. een hooge opvatting .van haar taak als christelijke échtgenoote en moeder; d. een groote mate van menschenkein- nis; e. den moed tot zelfverloochening.. IV. Bij dei opvoeding onzer katholieke jonge vrouwen in school en pensionaat, in patronaat en in huis, moet meer aan dacht geschonken worden, aan dg toekom stige taak der vrouw in het gezin. V. Een goed besef en begrip van die taak zal bij de katholieke vrouw leiden tot een sterk en doeltreffend verweer tel gen de toenemende weelde- en genotzucht der moderne maatschappij en ook tot een beter inzien en doorgronden der ge varen, die inhaerent zijn aan het ge mengde huwelijk. VI. Het ware gewenscht, dat nu en dan voor de R. K. gehuwde' vrouwen in stad en dorp cursussen of althans y oordrachten gegeven werden over de plichten der vrouw in het gezin (naar het voorbeeld der bekende conferentiëri van Mgr. Dupanloup e.a.) VIL Tot bevestiging van het gezinsle ven en prikkeling der energie van dei gezinsleden streve de vrouw naar zoo- danigen graad van ontwikkeling, dat zij met begrip en belangstelling het werken en ondernemen van haar man en kin deren zal kunnen volgen. 1 Da heer Mr. H. P. M. Kraakman, té. Alkmaar, stelt voor in conclusie III en de woorden „den moed tot" te laten vervallen. TWEEDE AFDEELING. De vrouw in hetopenbarelexen. Inleider recton J. B. Wi. M, Möller te Den Haag. I. De vrouwi wijde» haar eerste zorg aan de trouwe vervulling van de plich ten van haar staat of beroep. Daarnevens zoek© »zij tijd en gelegen heid om met haar persoon, talenten en invloed de algemeene katholieke zaak met toewijding te dienen. Zij kan dit doen: 1. door de verdediging .van de katho lieke leer over de vrouw en het huwelijk 2. door Se bevordering .v.an de katho lieke vakorganisatie. 3. door mede te werken aan de gods dienstige, zedelijke en maatschappelijke opvoeding en ontwikkeling van vrouwen en meisjes; door de oprichting van sociale in stellingen voor vrouwen en meisjes'; 5. door arbeid in de vrouwenvereeni- gingen, die zich op sociaal en charitatief gebied bewegen en bij den R. K. Vrou wenbond behooren aangestoten te zijn, II. De katholiek-maatschappelijke ar beid van de vrouw zal alleen dan vrucht baar zijn, wanneer de vrouw op de ©eiste plaats haar eigen zielsleven en het ge zin, waartoe zij behoort, doordringt van den katholieken geest. De middelen daartoe zijn: 1. een diepe kennis van deh.godsdienst, 2. het lidmaatschap van een zuiver- godsdienstige vereeniging 3. het bevorderen van katholieke pers ©n lectuur; 4. de retraite 5- de veelvuldige H. Communie; 6. het vermijden van ergernis. III. Behalve godsdienst en toewijding is voor vruchtbaren kathoiiek-maatschap- pelijkea arbeid noodig een diepe kennis van het maatschappelijke, vraagstuk. Vooral zij, die leiding hebben te ge ven, moeten zich op de studie daarvan toeleggen. IV. Ret is gewenscht, dat door den R. K. Vrouwenbond, althans in de celn- tra, "studiekringen over godsdienstige en maatschappelijke onderwerpen worden op gericht. Die leidende vrouwen dienen daarvan een goed gebruik te maken. De heer Mr. H. P. M., Kraakman, (0 Alkmaar, stelt voor in conclusie II sub 6 inplaats van het .vermijden van er gernis" te lezen het woord „zedigheid" eri dit als 4 te stellen en wat nu 4 en 5 is 5 en 6 te stellen. In conclusieIII te laten vervallen een diepe"; in conclusie IV achter „Vrou wenbond" in te voegen„in overleg en samenwerking met de Katholieke 'Soci ale Actie." DERDE -AFDEELING. Devrouwindehma, atschap- pel ijken werk kring. Inleidster: mej. M, Bonnike, te Am sterdam. I. Tengevolge van de veranderingjan in het economische leven is de vrouw niet zelden genoodzaakt een werkkring te gaan zoeken buiten het gezin. Voor de gehuwde vrouw, op wie de zorg van een gezin rust, moet gestreefd worden naar een algemeen arbeidsverhod. Voor de ongehuwde vrouw mag dé maatschappelijke werkkring nooit het ide aal zijn, alleen een noodzakelijk middel om, indien noodig, in haar onderhoud te kunnen voorzien. II. De vrouw heeft het recht zich door haar arbeid een menschwaardig bestaan te verzekeren. III. a». Bij den strijd voor het bestaan mogen de hoogere geestelijke belangejn van da vrouw geen gevaar loopen. b. Voor haar beroep moet de vtrouw de noodige geestelijke en lichamelijke ge schiktheid hebben. c. De belangen van het huisgezin mo gen door het beroep nooit worden ge schaad. IV. Noodig is: a. Een grondige godsdienstkennis (re traite, congregatiën, Derde Orde.) b. Hulp hij de keuze van ,ee»n beroep (Commissies van beroepskeuze, arbeids beurzen.) c. Gelegenheid zich voor een beroep te bekwamen (vakscholen.) d. Gelegenheid zich te bekwamen voor de latere taak der vrouw als huisvrouw- moeder (kookcursussen, moeder-cursus sen.) Dit alles op R. K. grondslag. V. Het is gewenscht, dat de R.-K. vrouwen zich, voor zoover ze, daarvoor in aanmerking komen, organiseeren in R. K. vakbonden. VI. Om dat alles tot stand te bren gen is standsorganisatie noodig, welke de taak is van den R. K. Vrouenbond. Het is daarom wenschelijk, dat overal afdeelingen van den R. K. Vrouwenbond worden opgericht. Mej. F. A. M. Peeters, te Overvieen, stelt voor de 2e alinea van conclusie I te lezen: „Alleen voor de ongehuwde vrouw mag de maatschappelijke werkkring een ideaal zijn." De heer T. G. O. Hooy, te Schoten, stelt voor conclusie II te lezen„De vrouw heeft het recht zich door haar arbeid een menschwaardig bestaan te verzekeren, daarbij ais grondstelling aan nemende, dat zij bij gelijkwaardigen ar beid nimmer door een lager loon als concurrente van den man op de arbeids markt mag optreden." De zieereerw. heer rector P. Stroomer te Amsterdam, stelt voor de Ie- alinea van conclusie VI te lezen: „Om dit al» les tot stand te brengen is organisatie noodig, welker verzorging de taak is vooral van den R. K. Vrouwenbond." Alle Duitsche berichten van in elkaar geschoten vijandelijke tanks en afgeslagen vijandelijke aanvallen ten spijt, blijven de Franschen en Engelschen onrustba rend opdringen in de richting van Noyon. Het statjpn van Roye, een gewichtig punt, werd door de geallieerden bezet en het stadje Merville genomen. Het Fransche tiende leger van generaal Mangin bedreigt nu de Duitsche linie •aan de Aisne, terwijl het- de hoogten, die het Oisedal beheerschen, bezet houdt Het derde leger van Humbert heeft zich meester gemaakt van het hooge terrein van het Lassigny-massief, dat de Aisne vanuit het Noorden beheerscht. Een verdere opmarach der Framchen naar het O. tusschen Aisne e* Oisezou een mogelijke ramp beteekenen voor de Duitschers en ongetwijfeld de ontruiming van hun stellingen aan de Vesle en ten O. en W. van Seissons verhaasten. LONDEN, 20 Augustus. (R.O.) Het middagcommuniqué meldt Gisteravond hebben wij onze linie tot nabij den weg Vieux Berquin en Outler- steeiie vooruitgebracht. Wij maakten daarbij 182 gevangenen. Wij sloegen vier aanvallen op posten ten Noord-Oosten van Chilly af en deden geslaagde overvallen op vijandelijke posten ten Westen van Bray. Tusschen Lawe en Leye zijn onze patrouilles verder vooruit gekomen. Zij zijn nu ten Oosten van den weg Paradis— Merville. BERLIJN, 20 Augustus Het avond- cominuniqué meldt Tusschen de Oise en de Aisne is de sinds eenige dagen verwachtte en op den 18den en 19den door sterke aanvallen ingeleide nieuwe, doorbraakpoging van den vijand begonnen. Na verbitterde gevechten werd de eerste stormloop van den vijand in onze slagstellingen gebroken. LONDEN, 20 Augustus. (R.O.) Reuter verneemt, dat het tiende Fransche leger hedenmorgen een nieuwen aanval over een front van tien mijlen, tusschen de Oise en de Aisne ondernomen heeft. De vorderingen, die goed gaan, bereikten een maximum-diepte van 2 mijlen. Tot op het oogenblik zijn 500 gevangenen geteld. Deze terreinwinst loopt langs de hoog vlakte, welke de Franschen verleden week veroverden. Deze flankeerende beweging zal er de Duitschers wellicht toe brengen om zich op den Chemin des Dames terug te trekken. Lone Berichten. De koning van Bulgarije. MADRID, 20 Augustus. De „Liberal" meldt dat de koning van Bulgarije, die te Frankfurt verblijft, stervende is. De nieuwe Koning van Polen. Van den vermoedelijken koning van Polen, den Oostenrijksehen aartshertog Karl Stephan word nog bericht, dat hij de eenige aartshertog is, die vloeiend Poolsch spreekt, Daarom en wegens zijn sympatieën noemt men hem den „Pool- sehen aartshertog". Volgens bericht uit Boedapest spreekt de Az Est de geruchten tegen dat Aarts hertog Karl Stephan tot Koning van Polen zou worden verkozen Het blad weet mede te deelen, dat een monarch gezocht werd die voor de Centralen aannemelijk zou zijn en ook de Entente niet onsyinpatiek zou zijn. Deze monarch zou dan gevonden zijn in den persoon van keizer Karei. Caillaux. De Temps" bevat een berieht be trekking hebbende op de instructie in zake Caillaux, hetwelk naar verluidt uit regeeringskringen afkomstig is. Volgens dit bericht zou de regeering er definitief van hebben afgezien een aanklacht in te dienen wegens landverraad. Caillaux zal moeten terecht staan, om zich te verantwoorden tegen de be schuldiging dat hij de veiligheid van den staat in gevaar heeft gebracht door te f logen de bondgenootschappen met E«ge and en Italië los te maken. De Rijetonlusten In Japan sekijnen een politieken ondergrond te hebben in de volksontevredenheid over de militaire expeditie van Japan in Siberië. De parlementaire oppositie heeft zich dan ook tegen het regeenngsprogram in deze verklaard. Of het veel zal helpen De regeeriDg heeft in een nieuwe nota haar houding in hét Siberisch conflict verklaard. Zij motiveert haar gewapende tusschenkomst door de toenemende be drijvigheid van de gewapende Duitsche Verwaohtlng tot den avond van 22 Aug Zwakke tot matigen wind uit Zuidelijke richtingen. Nevelig tot halt- of liohtbewolkte luoht. Weinig of geen regen. Iets warmer overdag. en Oostenrijksche gevangenen in Siberië, langs de grenzen van Mandsjoerije, dia thans aan de Chineesche grens opdringen in de richting van de stad Mandejocli, waaruit een groot aantal Japanners en Chineezen weggevlucht zijn. De toestand houdt een rechtstreeksere bedreiging van Chineesch gebied in en is van niet minder ernst voor Japan, dat door banden van nauwe solidariteit met Ckina ver- eenigd is. Beide regeeringen zijn daarom overeen gekomen, bij wijze 'van voorloopigen noodmaatregel, oen deel van dein Zuid- Mandsjoerije gestationneerde troepen naar Mandsjoeli te zenden. Bij het ondernemen van deze stappen zal de Japansche regeering de souve- reiniteit van China alsook de rechten en belangen der plaatselijke bevolking zorg vuldig eerbiedigen. 1 Het leger van Argentinië. Uit Buenos Ayres meldt men aan de Times: De regeering zal het Congres een wetsontwerp voorleggen om de legersterfc- te aanzienlijk te verhoogen en den dienstplicht tot twee jaar te verlengen. Het ontwerp houdt voorts bepalingen in voor de mobilisatie van reservelichtin gen. en stelt voor de begiooting van het departement van oorlog te verdubbelen. Hiermee is een bedrag van 50 millioen dollars gemoeid. Getorpedeerd. Het Zweedsche s.s. Sydland is 8 Augustus voor de Amerikaansche kust tot zinken gebracht. Professor sn eerlegsma*. ZURICH. De Petit Journal meldt, dat de vroegere directeur van het observa torium op den Mont Blanc prof. Stefanitsch die bij het uitbreken van den oorlog als aviateur dienst nam in Frankrijk, benoemd is tot leider der Tschecho slowaken in Siberië. Dezer dagen zal Stefanitsch naar Siberië vertrekken» ten «inde zijn ambt te aanvaarden. UIT RUSLAND. Naar de Duitsehe bladen melden, is op de jongste vergaderingen der Rus sische volkscommissarissen in bet Krem lin ook het door den katholieken metro- politaan, fhr. dr. Ropp aan de Russische regeering namens den Paus gedaan ver zoek nopens vrijlating der tsaritza en haar vier dochters besproken. De volkscom missarissen verklaarden ia principe geen bezwaar te hebben tegen de Pauselijke voorstellen. Er zullen echter eenige voorwaarden gesteld worden. (Msbede.) De Russische rommelkamer. De Maasbode schrijft Het Moskousche „communiqué" van de sovjetregeering maakt, of kan ten minste van 7 fronten melding maken, waar de roode garden en andere maxi- malistische keurtroepen, door Duitsche en Oostenrijksche gevangenen misschien gesteund, het maximalistisch gemeane- best verdedigen. lo. Het front aan de Moermanskust, waar de geallieerden in de laatste dagen van geen verder voortrukken melding maken. 2o. Het Archangel front. De geallieer den malden hier te zijn opgerukt tot Obosersk, 160 mijlen ten Zuiden van de havenstad. 3o. Het Siberisahe front, waar de Tsjecho-Slowaken nu van Wladiwostok uit steun krijgen van de geallieerden. 4o. Het Qostelijk-Tsjecho Slowakiseke front, langs de grens ongeveer van Euro- peesch Rusland en Siberië 5o. Het Westelijk Tsjecho-Slowakisch front, dat hoofdzakelijk langs de Wolga loopt. 60. Het Woronesch-front, waar de ma- ximalistische roode garden zich meten met de Donkozakken, die, naar verluidt, zegevierend naar Zarizyn oprukken.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1