De Groote Oorlog. \o. 91. Zaterdag 3 Augustus 1918. Veertiende Jaargang. BUITENLAND. BINNENLAND UIT ZEELAND. V Koningin Emma 60 jaar. HE IEUWSCHE MM! f~T"l"fl* p. Seeendei tmiIüw II.—fearknitb II Afaendarljjk» nummers sent, dabbelo blnfen 10 sant. Aivertaafcfe werden Mftwaeht rêii Uf«M ur namifeag». Yirschijnt eikiR IIIIMS-JIEKUS- n flIiDMYOID. Kantoor d. Administratie: BoudtwIJn da Wlttaatraat A 139* COES. TM. int**.: Dbactw na. IA Rafelt» a». 17. ItecUaaobarichM 30 Ct. p. i. Btjj »ëe»m—ent «pneieëa pt: AdmrMtUn tm 1-HI rag** 10», Mm rt«el ara 18 Ct. adrerMfe 3 X geplaatst! wardt 9 x Maa H. M. de Koningin-Moeder viert heden, 2 Augustus, haar zestigsten verjaardag, een feestdag, die in alle stilte de droeve tijdsomstandigheden wraken alle luidruchtig vertoon maar daarom niet onopgemerkt voor hat Nederlandsche volk voorbijgaat. Immers, H. M. Koningin Emma heeft zich in den loop der jaren ean blijvende eerezuil gesticht in het hart der natie eerst door haar verdienstvol regentschap tijdens de minderjarigheid van Haar koninklijke Dochter, vervolgens door hare nog immer levendige belangstelling in alles wat op de welvaart, den voor uitgang en den liefdadigheidszin van ons volk betrekking heeft. Dit alles spoort den rechtgeaarden vaderlander aan en wie roemt als Katholiek niet, zulks te zijn de jarige vorstin alle heil toe te bidden voor Haar en Haar Huis tot in lengte van dagen. la tcharvan. Vóór 1914 heette het, dat de Inter nationale Sociaal-Democratie in staat was elke oorlogsuitbarsting te verhinderen. .Het: „Proletariërs aller landen vereenigt u", jaar op jaar op de Socialistische congressen aangeheven, had, zoo beweerde men, reeds zóó krachtig doorgewerkt, dat, mocht ergens de krijgs- klaroen gestoken worden, op één gebaar van de „Internationale" de oorlogsfanfare als bij tooverslag zou verstommen. Het jaar 1914 kwam «n met dat jaar de oorlog. En wat zien wjj sinds dien febeuren? Dat aan de gevechtsfronten 'ransche en Engelsche socialisten tegen Duitsche dito's, Italiaansche soei's tegen Oostenrijksche dito's vechten met een woede en een verbittering, welke geen haarbreed verschillen van de grimmig heid, waarmede de „bourgeoiV-soldaten dier landen elkander te ljjf gaan. Nog meer. Terwijl de „burger"bladen „Berliner Tageblatt" en „Frankfurter Zeitung" „De Tgd" vestigde er dezer dagen terecht de aandacht op de vermetelheid hadden, kritiek te doen hooren ep de legerleiding in het Duitsche hoofdkwartier met betrekking tot de jongste tegenslagen in Frankrijk, tenge volge waarvan een artikel in laatstge noemde courant door den censor werd geschrapt, ging de militaire mede werker van de socialistische „Vorwarts" voort met in hooggestemde accoorden den lof dier legerleiding te betingen over de schitterende „achterwaartsche con centratie" der Duitsche troepen aan de Marne, ja, zong in het koor aer victorie- schetterende officieel» en Al-Duitsche bladen de hoogste partij. Nu is reeds een „militaire" mede werker aan een orgaaa der socialistische Internationale zooiets als een misgeboorte of als een monster der oudheid, half mensch, half dier. Maar dat zoo'n „mili taire" medewerker aan een rood blad een jubellied kweelt op het militaire genie van het Duitsche opperbevel en wel zóó, dat het meest krijgszuchtige Al-Duitsche bourgeoisblad het hem niet verbetert, moet wel in de oogen van den rasechten aanhanger der roode Internationale als iets monsterachtigs in het kwadraat gelden. En 100 zgn er nog meer van die eigenaardige tegenstrijdigheden in het Internationale roode kamp. Over de ElzasLotharingschedesannexatiekwestie b.v. hebben de „staatslieden" der Inter nationale in Duitschland en Oostenrijk een heel andere meening als hun collega's in Frankrijk en Engeland. Diezelfde in wendige verdeeldheid kwam ook aan het licht bij de pogiDgen, door de Inter nationale in het werk gesteld om het bloedig oorlogsgeschil bij te leggen. Men denke maar aan Stockholm. Heel die schijnbaar zoo soliede roode vaas der Internationale ligt hopeloos in scherven. Zij bleek van kraakporselein en brak bij den eersten oorlogsschok. Wel trachtten Troelstra en andere „gros bonnets" de stukken aan elkaar te lijmen, maar het is vergeefsch werk gebleken. Troelstra althans laat de ljjmpot met rust en heeft zijn zweep weer veor den dag gehaald, waarmede hjj in de Tweede Kamer betere lauweren denkt te behalen. Maar hoe kan dat alles ook anders. Zoo de boom, zoo de vruchten, en „elk rjjk, dat in zichzelf verdeeld is, zal ten gronde gaan." Wjj kennen een andere Internationale, van sterker stof en degelgker samen stelling, die de eeuwen tartte en zege vierend het hoofd bood aan de stormen des tijds. Roomsch Katholieke Kerk is haar naam. Zij moge van dezen wereldoorlog te ljjden hsbben wien kan zulks bevreemden? er door be zwijken of uiteenvallen zal Zij niet. In tegendeel zal Zij' over gansch de wereld Hare kinderen in den band der sterke, alles trotseerende liefde blgven omvatten en aan Haar zal de spreuk bewaarheid worden: „palma sub pondere crescit", „de palm wast onder druk en last". Aan die Internationale verpande elk Katholiek voor immer zijn liefde en trouw. Niet de blinkende scherven der versplin terde roode Internationale bekoren zjjn oog, maar de ontzagwekkende eenheid der Roomsch Katholieke in tei nationale gemeenschap treffe zjjn geest en hart, wijl die gemeenschap rust op het onver gankelijke fundament van liefde en ge rechtigheid. D* strijd in hst Wasten. BERLIJN, 1 Augustus. Het avondcom muniqué meldt: Ten Noord-Westen van Fère en-Tards- nois heftige gevechten. de rast van het front niets van belang. LONDEN, I Augustus. Het avondcom muniqué van generaal Haig meldt Niets te melden. Het aantal der door de Engelschen in Juli gemaakte gevan genen bedraagt 4503, waaronder 89 officren. BERLIJN. I Augustus. Van de Zwit- sche grens wordt gemeldDe correspon dent van de „Secoio" bjj het Fransche hoofdkwartier zond een lang telegram aan zijn blad waarin hg er op wees, dat het Fransche offensief thans onderbroken wordt. Met de ontruiming van de Marne-linie door den vijand is het doel van generaal Foch op dit osgenklik bereikt. Verdere offensieven in andere sectoren eischen eerst nieuwe zeer uitgebreide voorbereidingen. Hst belang der epoorwegen. Na in het licht te hebben gesteld hoe zeer het dichte spoorwegnet, dat het Duitsche front omspande, den Franschen generaal Foch van het hoogste nut was, terwjjl de Duitschers maar over één lijn beschikten, die nog gedeeltelijk onder vijandelijk vuur lag, schrgft de militaire medewerker van „De Tjjd" Deze geheele episode uit den wereld- krijg toont ons wederom voor de zoo- veelste maal het geweldige belang aan, dat de spoorwegen voor de oorlogvoering bezitten. Door de rondgaande spoerlyn met de vel» straalsgewijze vèrloopende verbindingen kon Foch het befaamde „jeu des réserves" tot in de hoogste volmaakt heid spelen. En Foch heeft dat met een kunstenaars- talent gedaan, want het geheel vormt zonder eenigen twijfel een geweldige tegenslag voor de Duitsche legerleiding. Wel verliep, ook volgens Fransche be richten, de terugtocht ordelijk en hoor- den wij dan ook weinig van aantallen gevangenen en buitgemaakte kanonnen, maar de plannen van de Duitsche leger- leiding zijn bljjkbaar zeer grondig in de war gestuurd. De opzet van Foch, om de Duitschers in den Marne-zak af te snijden en die zoo duidelijk aan den dag trad door het krachtig aanvallen in de richting van Soissons, is niet gelukt. Seissons heeft het uitgehouden en daardoor bleef de mogelijkheid van den geerdenden Duit sche» terugtocht bestaan. Een uiMatlng van gtntraal Smuts. Het groote Duitsche voorjaarsoffensief, dat zulk een opvallend succes had, is, zeide generaal Smuts dezer dagen aan een maaltijd van de Londeneche Kamer van Koophandel, uitgeloopen ojp een geweldi gen tegenslag. De bres, die door Rusland'a afvalligheid ontstaan is, is door veel »o- lieder stof uit de Vereenigde Staten aan gevuld. Als Duitschland, op het toppunt van zijn macht het voorjaarsoffensief niet tot een succes kon brengen, kan men beseffen, wat zijn positie thans moet zijn. nu het groote en onvergelijkelijke leger van Amerika gekomen ie. 0* strijd aan hat Italiaansohs front. WEENEN, 1 Augustus. (K.B.) Het staf communiqué meldtDe artilleriestrijd en verkenningsactie waren gisteren op het gansche Zuid Wesifront zeer levendig- Eergisteren heeft een sterk Italiaansch bombardementseskader onze Venetiaan. sche vliegkampen aangevallen. Onze vliegers bonden onverwijld den strjjd met den vijand aan en verhinderden hem schade aan te richten. Leste berichten. Lord Lansdown» sn de vrede Bg het ingaan van het vjjfde oorlogs jaar heeft Lord Lansdowne in een brief aan zijn vrienden en aanhangers, dio Woensdag in conferentie bijeen waren, be toogd, dat het vredesverlangeu in de vij andelijke landen groot is. Hij is overtuigd dat men er innig verlangt naar een nadere uiteenzetting van de voorwaarden waarop de anderen bereid zjjn, niet om vrede te sluiten, maar om een bespreking te openen, die tot vrede zou kunnen leiden. Lansdowne is niet in staat om positief te bevestigen, dat we een stadium heb ben bereikt, waarin uitzicht bestaat op een voorloopige overeenstemming op de punten die er het meest toe doen, doch er zijn rgkelijk aanwijzingen, dat zulke gelegenheden zich in de naaste toekomst kunnen voordoen. Eea pauselijke bsedsohap verwacht. KEULEN, 27 Juli (W. B.) Die „Kola. Volknztg." verneemt uit Chiasso: In tegenspraak met loopende geruchten, verluidt in Vaticaansche kringen, dat de Paus voorloopig bij de oorlogvoerenden, geen nieuwe bemiddelingspogingen, om tot dein vrede te komen, zal ondernemen. *e 'kardinaal-staatssecretaris wordt ge heel in beslag genomen .door de uitbrei ding der diplomatieke relaties van den Heiligen Stoel met de verschillende sta ten. Men verwacht belangrijke besluiten, waarop een pauselijke boodschap aal vol gen. Vredetgeruohten. „La Feuille" maakt melding van een oncontroleerbaar gerucht, dat de Zwitser- sche gezant in de Yereenigde Staten, Sulzer, een opdracht zou hebben ontvan gen van president Wilson, om zich naar Duitschland te begeven en om op zekere voorwaarden een vredesaanbod te doen, ofwel hetgeen waarschijnlijker lijkt, zich vertrouwelijk op de hoogte te stellen van de vredesvoorwaarden der Centralen. Het Geneefsche blad meent, dat voor zoover dit gerucht op waarheid zou be rusten, het vanzelfsprekend is, dat Sulzer de opdracht niet heeft aangenomen zon der uitdrukkelijke toestemming van den Zwitserscken bondsraad. Een epsn brief aan koning Albert. Aaar de „Yoss. Ztg." bericht, publi ceert de te Namen verschijnende „Echo de Sambre et Mouse" een open brief aan koning Albert, waarin de schrijven, Hen- quinez, directeur-generaal van hst mini sterie van onderwijs, in naam van zijn volk koning Albert uitnoodigt, de uitla tingen, die de Duitache rijkskanselier in de hoofdcommissie van den Rijksdag heeft gedaan,te beantwoorden. Henquinez geeselt de Belgische politiek, die elk vredesvoorstel als verraad brandmerkt. België is aan het einde van zijn kracht en de koning mag daarom niet langer talmen. Hij meet de bemiddelingsforaule van graaf Hertling, teruggave van België tegen de Duitsche koloniën en tegen een onbelemmerde economische ontwikkeling van Duitschland ernstig in overweging nemen. Niemand mag deze formule te rugwijzen. („De Tgd") Ansrlkt's Iteilngti aas de gealllstrdes. WASHINGTON, 3t Juli. (Reuter.) Het ministerie van Financiën heeft opnieuw 112.000 000 dollar aan de geallieerden geleend, waarvan Frankrijk 100, België 9 en Servië 3 millioen ontvangt. 0» Japsasche interventie In Slbnrië. BERLIJN. Uit Wladiwostok wordt bericht, dat Japan reeds 500 wagons en 76 locomotieven voor troepenvervoer naar genoemde plaats heeft gezonden. UIT RUSLAND. MOSKOU, 30 Juli. Volgens een bericht 'in de ofïicieele Iswestia Is Jekaterinea- burg door de Tsjecho-Slowaken genomen. De bolsjewiki-pers slaat alarm en roept te wapen. Als een lawine, zoo schrijft Brada, werkt het Tsjecho-Slowakisch ge vaar, als een olievlek op papier breidt zich de tegenrevolutie jiit. Geen pardon voor de vijanden! Hun ring moet vernietigd .worden. Moskou en St. Petersburg zitten al vier dagen zonder brood. Er wordt krach tig aangedrongen op redding der hoofd steden van den hongerdood. In Siberië schijnen de Bolsjewiki zich nog alleen te Irkoetsk te kunnen hand haven, maar ook daar hebben reeds ge vechten tusschen de Bolsjewiki en de Tsjechen plaats gehad. En uit het Oosten dreigt, naar men weet, de opmarsch van groote Japansche troepenmassa's, die in Mandsjoerije geconcentreerd worden. In West-Siberië hebben de Bolsjewiki volstrekt geen invloed meer. De voor loopige Siberische regeering te Omsk wordt door China en Japan krachtig gesteund, terwijl Engeland aan de Per- zisch-Turkestansche grens reeds Indische cavalerie samentrekt en de havens aan de zuidkust van de Kaspische Zee bezet heeft, teneinde de Mohammedanen van Turkestan, die anti-Bolsjewieksch zijn, te steunen. Volgens de jongste berichten uit Sibe rië en het Moermangebied, neemt met de militaire macht van de tegenstanders der Bolsjewiki de „terreur" en de alge- meene desorganisatie toe. M§LAS». IJ s 1 a n d is door Denemarken voor onafhankelijk verklaard. Alleen door een personeele unie (d. w. z. dat één koning over beide lauden regeert) blijft het met Denemarken verbonden terwijl Denemar ken voor beide staten de buitenlandsche betrekkingen onderhoudt en voer beide staten de visscherij-inspectie voert. IJsland heeft zich direet neutraal ver klaard in dezen oorlog. Steenkolen nlt Dulteohland. Tusschen de Duitsche en Nederland sche onderhandelaars is overeenstemming verkregen inzake de levering, gedurende een bepaald aantal maanden, vau 120 000 ton steenkolen per maand. De vastge stelde prijs bedraagt f 90 per ton en f 30 crediet zal per ton moeten worden ge geven. De desbetreffende overeenkomst is nog niet ondeiteekend, tegen enkele details bestaan nog bezwaren, vermoede lijk reeds 1 Augustus zal ze in werking treden. De schikking bevat bepalingen, die de totstandkoming eener algemeene econo mische overeenkomst binnen korten tgd kan doen vermoeden. („Hbl.") Been paardon-export Naar de „Tel." verneemt, laat de uit voering der scheurwet geen paardenex- port meer toe, terwijl ook het departe ment van Oorlog zich tegen verderen uitvoer verzet. Welk weder zullen wij hebben? Verwaehtlng tot den avond van 3 Aug Matig# wind, aanvankol||k uit Oostelijko richtingen. Toenemende bewolking. Waar- eohijaljjk nog droeg woor, behoudens kans op onwser in het NoordenIn het Zuiden zwaarbewolkte lueht met kans op onweer of regen. Aanvankelijk vrij warm. Luoifert. De maximum kloinhandelprgs van Zweodache lucifers is 26 ct. per pak van1 minstens 10 doosjes en 3 ct. per doosje met minsteus 55 stuks; van Hollandsehe 24 ct. per pak en 3 ct. per doosje. Koffie. Betreffende het bericht van de ver wachte hoeveelheid koffie, deelt men nader mede, dat wij nog heel wat meer van dit artikel in bezit konden krijgen als Amerika de voor ons bestemde ladingen vrij gaf. In de Amerikaansche havens Charleston, New-York, Newport News en Norfolk teek moeten zich o.ot. niet minder dan totaal 104 533 balen koffie bevinden, afkomstig uit de door Amerika in die havens opgevorderde Nederlandsche stoomschepen Adonis, Zee- laadia, Gorontalo, Ternate en Celebes. De gelegenheid, om deze koffie naar Nederland te verschepen, bestaat en wel per Nieuw-Amsterdam, welk schip tame- ljjk geregeld van Rotterdam op Amerika vaart. Met dezen stoomer is eenige maan den geleden te Rotterdam aangebracht een lading rgst, overgenomen uit een mede door de Amerikaansehe regeering gerequireerd Nederlandsch schip. Er zul len wel geen bezwaren bestaan ook de bedoelde koffie mede te brengen. De Nederlandsche kandel en consument zou den er niet weinig mede gebaat zijn. Woensdag is in de Grieksche kapel te 's-Gravenhfcge een lijkdienst gehouden voor de zielerust van. den vermoorden ex-czaar. Het Koninklijk Huis had 'zich doem vertegenwoordigen. De plechtigheid had eeni half-officieel karakter. V Mr. W. van der Kaayf Te 's-Gravenhage ia in den ouderdom van 87 jaren overleden de oud-minister van justitie mr. W. van der Kaay (geb. 5 Mei 1831), minister van 1894—1897. Het stoffelijk overschot is Donderdag op de begraafplaats Oud Eik en Duinen bijgezet. i Beteoging. Te Rotterdam had Donderdag eene betooging van vrouwen voor het stadhuis plaats. Ze boden den burgemeester 1200 chocoladebons aan en vroegen daarvoor vet. De burgemeester verwees ze naar Den Haag. Toen de vrouwen tot orde verstoring overgingen, kwam de politie tusschenbeide. Japan on onze Koloniën. Het Haagsch Correspondentiebureau meldtTen aanzien van de bewering van het Russische blad „Isweatia", in eenige Nederlandsche bladen opgenomen, vol gens welke een zoogenaamd voorstel door de Entente aan Japan zou zijn gedaan, waarbij de Nederlandsche kolo niën worden aangeboden als vergoeding vuur het nemen van eea werkzaam aan deel in den oorlog, is de Japansche legatie te 's Gravenhage door haar regeeriug gemachtigd te verklaren, dat deze bewe ring van allen grond ontbloot is. flMioontollfka Qeatrale Keuken ta Goes. Het menu voor da week van 5 Augustus tot 10 Augustus 1918: Maandag Groentensoep met vleesch, versche groenten (10 gr. boter). Dinsdag Aardappelen, met versche Sla- boonen (20 gr. boter). Woensdag Erwtensoep met vleesch, ver sche groenten (10 gr. boter). Donderdag Roode kool-stamppot met vleesch, (vrij1). Vrijdag Savqije kool-stamppot. m»t vleesch (vrij1). Zaterdag Groentensoep met vleesch, versche groenten, (10 gr, boter).

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1