oeder ;lagen De Groote Oorlog. No. 90. Donderdag 1 Augustus 1918. Veertiende Jaargang. te Oude Pekela. T00MB00TDIENST isDordtRotterdam an Amsterdam, dmiraal de Ruyter" en „Stad Goes". assagiersvracht HEN Dienstmeisjes W w st toezag Verschijnt eiken MAkHDAG-, WÖEHSDAG- en VRIJDAGAVOND. Bij de Mummies. V Riemen van eens andermans leer. BINNENLAND Welk weder zullen wij hebben? lm 58 j. wedr. on C. E. jd. A. Visser, 22 j. jm- on fctuyter, 23 j. jd.; F. A. 23 "j. jm. en W. Clarisse in Ooststrooni, 23 j. en L. C. Werf, jm. 29 j. fird, jd. 24 j. van Leuven, geb. Pol- t Kramp, geb. Stroo, d.j le Bruijne, z:.J. Jjlo oorden, d.; C. Bosselaar, M. Schout, geb. va» (Ier n d., 1 levenl. Engberts, d. 5 w.; C. A. ongeh. 32 i.; A. van )n C. van Bedaf, 16 j E. 8 m.; J. de Jfooijor, H. C. de Landmeter, lot ,en met 23 Juli. peboren: Willem, z. van iSuurmond; Louisa llaria,, [chalk en L. M. van der z, v. C. Bosch en W'. cobus Samuel Adriaanse, rt van H. de Buck. 18—25 JulL Geboren: Hugo Cornelis, •nelis Polderman en Hen- Willem, z. v. Johannis ius Maria Harskamp en mee. (Kr. Crt.) inen zijn? Wormziekten Vormen kunnen door de i, het strottenhoofd, de il middel en wacht niet de ernstigste stoornissen I oud worden ingenomen, ndere ingewandswormen Oude-Pokela na ant- trek aan eetlust, gevatte iz., want door 't gebiuik nnen enkele dagen weer r de heilzame uitwerking, ikjes 11.70. >ozen 11.70. idelijke namaaksels. met de SteeMbee Vertrek van GOES naar BOTTERDAM Adag 5 Aug. morgens 1 uur Pertrek van ROTTERDAM naar GOES derdag 1 Aug. 's morgens 9 uur Vertrek van GOES naar STERDAM en AMSTERDAM. Woensdagmorgen vroeg, p ertrek van AMSTERDAM Vrijdagmiddag 12 uur. VanJ^ÖTTERDAM: Zaterdagmiddag 12 uur. )e ,8 tkd G o oa' igplaaS:Q?o11^ r d igvliet, Zuidxjjde. HFORMATIEN te bekomen te es bij den heer J. C. MON MIUS, te Dordt bij den beer VAN LOON, teAnaterdtDi Benkant, bij den beer E. H. P: ETEN en te Rotterdam bg Directie. Goea—Dordt—Rotterdam oio rolo 11.15, retour fa.- Stoomboot-Reedern, UA. VAN DER SCHULJT koop »ot 2 •nto 'e bevragen bif rH. MO tipper te Ossenisse id ondorhoudo» HIP. >ollodlfl*n Moeder. Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.daarbuiten f 1.25. Afzonderlijke nummers ft eeat, dubbele bladen 10 cent. Advertentiën worden ingewacht riir half een uur 's namiddags. Kanfoor v. d. Administratie: BoudewIJn de Wlffesfraat A 135° GOES. Iel. interc.Directie no. 94. Eedactie no. 97. lUclameberichtmi 30 Gt. p. r. Bij abosnement speciale prjjjs. Advertentien van 1—5 regels 10.75, iedere regel meer 15 Gt. Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst wordt 2 X berekenS, Dinsdag was in den Goesclien raad o.a. aan de orde de vaststelling van een verordening op de subsidieering der bijzondere bewaarscholen. Een liberaal raadslid, dat vroeger zijn stem tegen de subsidieering had uitge bracht en nu zjjn stem ten gunste der verordening motiveerde, verklaarde zich zoowaar nog voorstander der uitmodi- sche, door en door versleten oude liberale theorie van de onbeperkt heerscliende neutrale staatsschool, gesticht en be kostigd uit de bijdragen aller belas tingbetalende burgers, ook derzulken, die van zoo'n school niet gediend zijn. De man noemde dit een „princiep", „zijn" princiep en een „liberaal" princiep. Men staat er gewoonweg verstomd van, nu nog als hoogste wijsheid te hooren uitkramen wat al lang als een opgegeven Btandpunt geldt. Maar 't treurigste ia dat 't gezegd werd door iemand, geboren in den schoot dier Kerk, welke bij monde der Nederlandsche bisschoppen van 1868 zoo nadrukkelijk vermaant; „De Kerk wil, datdejeugd in de wetenschappen onder wezen worde, maar zij eischt tevens, dat ditonderwijsin alle opzichten katholiek en godsdienstig zijZij ver werpt niet alleeh alle on godsdienstig maar ook alle godsdienstloos, onzijdig on derwas waarbij de godsdienst is ui tg e slot en." Bovenvermelde uitdrager in liberaal oudkleergoed voegde er aan toe, dat hij de bijzondere school volstrekt geen kwaad hart toedraagt. Wel neen, evenmin als de apen, die gezegd worden hun jongen uit pure liefde dood te drukken. Waar hoort zoo'n liberale princiepen- torscher eigenlijk thuis in onzen tijd, dio zwanger gaat van allerlei nieuwe frissehe ideeën op het gebied van het herëtel van onrecht ten opzichte van het bijzonder onderwijs? Als „de laatste der Mohikanen" in het Panopticum bij de curiositeiten Niet kwaad. Of in 's Rijks Ethnographisch museum bij de mummies Missehien nog beter. De Russische Bolsjewiki hebben als echte „enfants terribles" de aardigheid, nu en dan iets uit het geheim buiten- landsche archief, dat zij uit de Peters- burgsche ministeriegebouwen weghaal den, te publiceeren, dat aan sommige mogendheden nu allesbehalve gelegen komt. Zoo liet het Moskousche blad „ïswestia" dezer dagen weten, dat, blijkens gevonden stukken in bovengenoemd archief, af komstig van ministers tijdens het Czaren- bewind in de eerste jaren van dezen oorlog, de Entente aan Japan, om het op die wjjze tot meedoen aan den oorlog te verlokken, groote stukken van de Nederlandsch-Oost Indische bezittingen zou beloofd hebben. Wel ja, waarom ook niet. „Het is ge makkelijk riemen te snijden van eens andermans leer", vooral als die andere man een klein land is, zooals Holland, waarmede men, als het te veel last zou verkoopen, korte metten maakt. Waarom zou de Entente aan Japan, dat, naar men wil, steeds steelsche begeerige blikken naar ons Insulinde werpt, niet de Hol- landsche „Oost" als lekker brosje voor houden? Bijt Japan toe, dan zullen wij, zoo redeneert de Entente, Holland wel dwingen los te laten krachtens het recht.... van den sterkste. Ja, maar, zoo hooren wij ons toevoegen, mag u zoo wel praten? Hebt u niet de loochenstraffing van het Is westia" nieuws door Reuter gelezen Dié berichtte toch „Ten opzichte van dfe op 19 Juli in het Moskousche blad „ïswestia" ge publiceerde overeenkomst tusschem de Entente en Japan, volgens welke Japan voor zgn deelneming aan den oorlog zou worden schadeloos gesteld met Nederlandsche koloniën, verneemt Reuter, dat er niet de geringste grond bestaat voor de verklaring, dat d» Entente ooit zulk een schadeloosstelling aan Japan heeft beloofd voor zgn deel neming aan den oorlog. De bewering is zóó belachelijk, dat zij nauwelijks tegenspraak behoeft Zeker, dat is ons niet onbekend. Maar een loochenstraffing in dezen vorm achten wij van nul en geener waarde. Wie is Reuter's zegsman De Entente De Engelsche of Fransche regeering? Het blijkt uit niets. „De bewering van de „Ïs westia" is zoo belachelijk, dat zij nauwe lijks tegenspraak behoeft," zegt Reuter. Ook dat bewijst niets. Het zou niet de eerste maal zijn, dat iets wat belache lijk schijnt, toch wel degelijk waar blijkt te zijn. Eerst een categorische, officieele tegenspraak van het „Iswestia"bericht, uitgaande van de Entente (of een harer regeeringen namens haar) die beweert voor het recht der kleine naties het zwaard te hebben getrokken, dus ook voor het recht dier naties op het onge stoord bezit van hetgeen tot hun domein en gebied behoort, zal de geschokte ge moederen in ons land tot rust brengen eu het vertrouwen in de oprechte be doeling der Entente herstellen. Wij hopen, dat men aan Buitenland- scha Zaken ten onzent paraat zij tot het aandringen op een dergelijke verklaring, opdat men later ons nimmer kan toe voegen: „nous traitons chez vous, de vous, sans vous", „wij beschikken bij U, over U en zonder U," en het is uw eigen schuld. Da strijd in het Westen. PARIJS, 30 Juli. Het avondcom muniqué meldtOp den rechteroever van de Ourcqe hebben plaatselijke ge vechten ons in staat gesteld vorderingen te maken ten N. O. van Fère en Tarde- nois. In de streek van Sergy hebben wij onze vorderingen tegen talrijke vijande lijke ondernemingen behouden. Ten Z. W. van Reims deden de Duit- schers tegenaan vallen rondciainteKuphrai- se. Al hun pogingen om St. Euphraise te heroveren mislukten, ondanks een kleine vordering ten W. van het dorp. LONDEN, 30 Juli. (R.O.) Het staf communiqué van Haig meldtPatrouilles van de eerste Australische divisie, die de Duitsche posities bjj Merris binnen drongen, nestelden zich met succes ten Oosten van het dorp, dat omsingeld en genomen werd. Wij namen 169 gevangenen. Onze verliezen zgn merkwaardig klein. BERLIJN, 30 Juli. Het avondcommuni qué meldt: Na zijn nederlaag (d. w. z. afgeslagen aanvallen Red.) van gisteren hield de vijand zich kalm. Losse berichten. Aanslag op veldmaarsohalk ven Elchhorn. KIEFF, 30 Juli. (Wolffbureau) Officieel. Op veldmaarschalk von Eichhorn en zijn adjudant kapitein von Dressier werd hedennamiddag om twee uur, terwgl zij op weg waren van het Casino naar zijn woning door een persoon in een rijtuig gezeten een bomaanslag gepleegd. Beiden worden zwaar gewond. De man die de aanslag pleegde, en de koetsier zijn gearresteerd. Uit de tot nu toe vastgestelde feiten blijkt, dat de sociaal-revolutionaire partij in Moskou, waarachter, geljjk men weet, de entente staan, de hand in het spel heeft. (Maasbode.) Zie laatste berichten. 1.259.000 Amirlkanen In Frankrijk. WASHINGTON, 27 Juli. (Reuter) Baker heeft de militaire commissie uft den Senaat medegedeeld, dgt ver wacht werd, dat in Juli 300.000 man naar Frankrijk zouden worden overgebracht. Het totaal aantal Amerikaansche sol daten, dat naar Frankrgk is ingescheept, bedraagt 1.250.000. Hij voegde er aan toe, dat de torpedeering van de „Justicia" het overbrengen van Amerikaansche troepen niet zou onderbreken. Generaal March deelde mede, dat de geoefende Amerikaansche troepen uit Frankrijk in Italië beginnen aan te komen. 1.500.000 soldaten voor het tegen-offensief. BERLIJN, 28 Juli. (W.B.) Met welke enorme strijdkracht Foch zijn tegen offen sief heeft ingezet, blijkt daaruit, dat tusschen Soissons en Tahure 70 divisies der Entente deelnemen aan den strijd. Daaronder zijn zes Amerikaansche, vier EDgelsche, twee Italiaansche en één Poolsche divisie. Me* de artillerie mee gerekend nemen rond anderhalf millioen man aan de zijde der Entente aan den slag deel. Amerikaansche soidaten in Frankrijk. Volgens de laatste gepubliceerde sta tistieken, komen ongeveer 300.000 man Amerikaansche troepen maandelijks in Frankrijk aan (200.000 man per maand in Britsche en 100 OuO in Amerikaansche schepen). Het millioen manschappen, dat Duitschland van het Russische front kon overbrengen, is reeds geheel aan het Westelijk front aanwezig, doch het land verkeert in de onmogelijkheid nog meer troepen aan het Oostelijk front te onttrekken. De lertche kwestie. I ON DEN, 29 Juli (R.O.) In de heden gehouden lagerhuiszitting werd eenmotie- Dillon, welke de lersche politiek der regeering veroordeelt, met 245 tegen 106 stemmen verworpen. Dillon stelde voor, dat de kwestie aan Wilson zou worden voorgelegd ter op lossing. Asquith verklaarde-, dat, daar de pre miers der „dominions" er van afkeerig waren deze zaak aan te pakken, hij het betwijfelde of Wilson, druk als hij het had met zjjn eigen zaken, de taak zou ondernemen, die zoo vele mannen in het verleden had afgeschrikt.. Asquith herinnerde aan de herhaalde pogingen, die er gedaan waren om een oplossing te bereiken en meende, dat er geen verdere poging moest worden gedaan. Bonar Law wees er op, dat indien de nationalisten het recht van zelfbestem ming opeischten, dit zelfde recht moest worden toegekend aan Ulster en de moei lijkheid bestond niet tusschen Engelschen en Ieren, maar tusschen Ieren en Ieren. Het debat had zonder incident plaats. Uit België. De gouverneur-generaal van België heeft een raad van toezicht qp de sociale ver zekering ingesteld; 6 leden worden dooi de regeering en 7 door de verzekerings- fondsen benoemd. Oekraijnische oud-ministers gearresteerd, KIEJEF, 28 Juli. (W. B.) Groot opzien is gewekt door de op last der regeenng van Oekraijna plaats gehad hebbende ar restatie van twee oud-ministers en eenige hunner partijgenooten, beschuldigd van een poging tot omverwerping der regee ring. De Russische monarchisten. Volgens de Duitsche bladen is Kiejef het centrum der Russische monarchis ten. Na de bevestiging der geruchten over de terechtstelling van den ex-tsaar zag men vele officieren op straat met het in rouwlint gewikkelde St. George-kruis op de borst. De berichten over den moord op den ex-tsaar werden eerst tegenge sproken, waarna een dankdienst in de kathedraal gehouden weid, waaraan zoo veel personen deelnamen, dat het pubiiek tot op straat stond. Op straat zelfs zong men het oude volkslied „God beschérme den- tsaar", en plakkaten' riepen het voik op, de. Mis voor „den dienaar Gods, Nico- laas Alexandrowitsj" in de Sophia-kathe- draal bij te wonen. Bij de Mis voor den ex-tsaar, die latei- gehouden werd, toen de terechtstelling een feit bleek te zijn, zeide de aartsbisschop in een toespraak o.a,„De tempel, die vernietigd wer-i, zal uit zijn asch verrij zen," daarbij1 doelend op het herstel der dynastie, (Da Tijd Waar zijn de Russische grootvorsten. Evenals indertijd over het lot van den ex-tsaar, zoo zijn ook thans over het lot van zgn gemalin en den vroegeren troonopvolger, alsmede van de drie groot veraten, allerlei geruchten in omloop, waarvan de waarheid onmogelijk is te controleeren. Werd eerst gemeld, dat de drie groot vorsten uit Jekaterinenburg ontvlucht waren, thans komen via Helsingfors be richten, dat volgens te Jekaterinenburg loopende geruchten de drie grootvorsten twee dagen na den ex-tsaar vermoord zouden zijn. Zij hadden verscheidene weken in de gevangenis der stad opgesloten gezeten onder beschuldiging aan de tegenrevo- lutionaire actie te hebben deelgenomen. Den 18en Juli zouden zij vrijgelaten zijn, op voorwaarde, dat zij zich op een door het centraal-comité te bepalen plaats zouden melden. Zij zijn echter niet ter bestemder plaatse aangekomen, doch moeten, toen zij uit de gevangenis kwamen, door roode gardisten zijn dood geschoten. Hun lijken zijn echter tot nu toe niet gevonden. Volgens geruchten moet de toestand van de ex tsarina en haar zoon zeer slecht zijn. Men weet echter niet, of beiden bij elkaar zijn. De Kabinetsformatie. In aansluiting op een desbetreffend bericht van de „N. R. Crt zegt de X-cor- respondent van het Hand. te kunnen mededeelen, dat de heer Nolens bij de vorming van een kabinet zoowel door den heer De Savornin Lohman als door den heer Colijn wordt terzijde gestaan. Het is onwaarschijnlijk, dat een van deze hteren zitting zal nemen in het ministe rie, dat op één plaats na reeds geheel moet zijn samengestsld. Voorts verzekert deze correspondent, dat de samenvoeging van de departemen ten van oorlog en marine waarschijnlijk gepaard zal gaan met de splitsing van de taak, die thans het departement van landbouw, nijverheid en handel vervult. Overwogen wordt n.l. een crisis departe ment en een ministerie van arbeid in het leven te roepen. Van het eerste wordt de werkzaamheid door den naam reeds aangegevenonder het tweede zou o. m. de sociale verzekering ressorteeren. Ook wanneer het voornemen tot stich ting van een departement van arbeid niet tot uitvoering komen mocht, bestaat groo te kans op instelling van een departement voor crisis-aangelegenheden. Het plan tot stichting van een afzonder lijk departement van onderwijs moet de finitief van de baan zijn. (M. Ct.) 0» Stemplicht. De stemplicht heeft bij zijn eerste toe passing hier te lande geen reden tot ontevredenheid gegeven. Het opkomstcijfer van 95 pCt., waartoe men gemeenlijk in België kwam, hebben wij intusschen niet kunnen bereiken we hebben het niet verder gebracht dan 92 6 pCt. Schuld hiervan zijn in hoofdzaak de drie groote steden, waar de opkomst maar 88 5 pCt. bedroeg. Het record in den goeden zin werd geslagen door het Zuiden, het donkere Zuiden, waar ruim 95 pCt. der kiezers zijn opgekomen, en van de drie zuide lijke provincies staat Limburg het hoogst met 96.8 pCt. Tu schen deze twee uitersten van den trouwsten en flauwsten opkomstplicht staan de drie noordelijke provincies met een opkomst van 92.5 pCt., de middenpro- vincies Overijsel, Gelderland en Utrecht met 93.8 en de beide provincies Holland zonder de groote steden met 93.2 pCt. „Het Huisgezin". De „Nieuw-Amsterdam.'" Het stoomschip de Nieuw-Amsterdam is voor de eerstvolgende reis naar Amerika en terug verzekerd voor 8 mil lioen gulden, waarvan de regeering 9/10 gedeelte voor haar rekening heeft ge nomen. Aan premie is voor de reis heen en terug 6 pet. betaald of f 480.000. „N. R. Ct." Verwachting tot den avond van I Aug Zwakke wind meest uit Noordelijke richting. Zwaarbewolkte lacht. Weinig of geen regen. Weinig verandering van temperatuur. Papier. De verkoop en de aflevering van oud papier aan bedrijven, dat het als grond stof verwexken) en het vervoer van oud papier en carton is verboden, behoudens te verleenen ontheffing. De verbodsbepa lingen treden in werking 5 Augustus. Harde zeep. De minister van Landbouw heeft een circulaire tot de burgemeesters gericht, waarin hij in overweging geeft, om de bonnen, waarop in de maand Juli harde zeep verkrijgbaar zou zijn, doch waarop de vastgestelde hoeveelheid niet is ver strekt, ook nog in de maand Augustus te doen geldig zijn. Uit Amsterdam wordt gemeld, dat het s.s. Frisia van New-York is vertrokken. Het Departement van Buitenlandsche Zaken heeft nu bericht ontvangen van het overlijden van den ex-tsaar van Rusland. Spionnage. Te Roosendaal zijn aangehouden een 4- tal militairen, onder wie een onderofficier, en een burger, wegens spionnage. Zij worden verdacht uit het kantoor van den stationchef, tevens kantoor van den stationscommandant, door verbreking van een kast, de volledige teekeningén en inrichtingen van het stationsemplacement te hebben ontvreemd en deze aan een vreemde mogendheid te hebben uit geleverd. (Hbld.) Handbagage in de treinen. De directie der S.S. heeft het volgende onder de aandacht van het personeel gebracht. Vele reizigers nemen handba gage mede, die door hare groote afme tingen voor medereizigers zeer hinderlijk is. Hiertegen moet met kracht en zonder aanzien des persoons worden opgetreden. Voorwerpen die niet voldoen aan het bepaalde van te zijn kleine gemakkelijk draagbare voorwerpen, die in de netten of onder de- banken in de rijtuigen kun nen geplaatst worden, zonder andere reizigers hinderlijk te zijn, mogen niet in de rijtuigafdeelingen worden geplaatst; zoo zij daarin reeds aanwezig zijn, moe- te» ze worden verwijderd overge bracht naar den bagagewagen en bij aankomst op bestemmingsstation de ba gagevracht worden geheven. Generaal Sngders heeft een bezoek gebracht aan de in het marine-hospitaal te Hellevoetsluis opgenomen twee over levenden van het bekende schietongeluk te Oost-Voorne. De opperbevelhebber stelde zich op de hoogte van den toe stand der beide gewonden, welke rede- delijk wel is, gezien de omstandigheden (beiden missen de armen). De uitwisseling van krijgsgevangenen. Aan het persbureau „Vaz Dias"-wordt uit Berlijn geseind Naar aanleiding van het bericht in de Duitsche pers, dat Nederland geen gein- terneerden meer wil opnemen, wegens eigen voedselmoeilijkheden, wordt off. medegedeeld, dat van een terugkeer van j de in Nederland geinterneerde Duitsche krijgsgevangenen naar Engeland geen sprake is. De Duitsche regeering heeft zich tegenover de Nederlandsche regeering verplicht voor de voeding der in Neder land geinterneerde Duitsche krijgsgevan genen te zorgen. Russische krijgsgevangenen Het onlangs gegeven bevel, dat ont snapte Russische krijgsgevangenen weder aan Duitschlend zullen*, worden uitge leverd, is thans weder ingetrokken. Het interneerlngskamp te Harderwijk. Te Harderwijk loopen, volgens de „Maasbode", hardnekkige geruchten, dat het interneeringskamp der Belgen zal worden opgeheven. De ongehuwde Bel gische militairen zouden naar verluidt allen van daar vertrekken.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1