De Groote Oorlog. Zaterdag 27 Juli 1918. Veertiende Jaargang. Virschijnt eiken MAINDAG-JRTQENSDAG- ib VRIIDAGAVOND. De strijd in het Westen. BINNENLAND. Landbouw en Veeteelt. Welk weder zullen wij hebben? UIT ZEELAND. \o. 88. IE UWE ZEEUWSCHE COURANT AkMiMnantsprjj* p. SMiata tmiGw 1.—, daarbuiten 1 1.25. Afmndarigk* aumowi «mat, dubbel* bladan 10 «aat. Adv«(t*ntiia wwdtn tag*waeht vdér Mt aan uur namiddags. Kanfoor d. Administratie: BoudtwIJn da Wlffaslraat A 135® GOES. Iel. intarc.: DiracG* no. Si. ftedaetia no. S7. fbaclatnabarichtav 90 Ct. p. r. ljj ahnnwmtt fpeoaie p*fi. AóvartacUjSn ras 1—rogels 10.75, iaden regel meer 15 Ct EmtmUd» adTWtantfe 9 X geplaamt wordt C x |E«n driestar on vorschlllonda barlahton, voor dit nummor pors- klaar, mooston wij wogons toevlood van advortentlön voor oon volgond nummor torzljdo loggon. Rod. ii Do „Maasbode" vestigde gisteravond ib zijn oorlogsoverzicht de aandacht op het volgende In het „Berl. Tagebl." wijst generaal ion Ardenne de militaire medewerker ian dat blad er op, dat het gevaarlijk zelfbedrog zou zijn om te outkennen, dat Foch met zijn geconcentreerd offen- sief merkwaardige successen behaalde. Éérlijk erkent hij dat het mogelijk is, dat aan het front tusschen Aisne en Marne en geheel ander aanzien gegeven wor- len kan. De geallieerden blijven dan ook met meer of mindere kracht hun druk op het Aisne en Marne-front voortzetten eu ook Woensdag hebben, zij daardoor de Duit- sche stellingen vooral tusschen de Ourcq en de Marne verder afgebrokkeld. Zij hebben hun stellingen tusschen deze ri vieren enkele kilometers vooruitgebracht en zijn nu nog nauwelijks een 8 K.M. van Fère en Tardenois verwijderd. De éx-Vaterland. PARIJS, 24 Juli. (Draadloos). Een Duitsck bericht heeft gemeld, dat de ex- „Vaterland", die voor het vervoer van Amerikaansche troepen diende getorpe deerd is. Dit bericht is valsch. WEENEN. De pogingen van minister Von Hussarek om een Kabinet te vor men worden als mislukt beschouwd. Frei- herr Von. Handl wordt als Kabinetsforma teur genoemd. Frankrijk an dt H. Stoal. Denis Cochin zal als Fransch zaakge lastigde bij den H. Stoel naar Rome gaan, wat als een eerate stap op den weg tot herstel der diplomatieke betrekkin gen beteekent. Zoodra die hersteld zijn, zal de H. Stoel een pauselijk prelaat tot nuntius benoemen te Parijs. Uit Rutland. Hat dagbotk van dan Ex-Czaar. BERLIJN. Onder de in beslaggenomen ilalatenschap van den Czaar bevindt zich Cen dagbeek, waarin hij nauwkeurig aan- teekenmgen hield, eok over verschillende politieke aangelegenheden. De Sovjet meent hierin uitgebreid materiaal te zul len vinden voor beoordeeling van de Schuldkwestie voor den oorlog en is van plan een en ander te publiceeren. MOSKOU, 24 Juli. De Sovjetregeering heeft de verbanning bevolen vau allen, die betrokken zijn bij den moord op Graaf Mirbach en die zich te Moskou bevinden. MOSKOU, 24 Juli. Uit Petrograd wordt gemeld, dat in de ziekenhuizen aldaar de doctoren en het ziekenhuis personeel staken, uit vrees voor oen snelle uitbreiding van de cholera die ook in Zuid-Rusland woedt. De zieken xjjn zonder voedsel en medicijnen. Het aantal sterfgevallen neemt ongehoord toe. MOSKOU, 25 Juli. (W. B.) Volgens officieels berichten is Simbirsk, ondanks wanhopigen tegenstand der sovjet-troo pen door de Tsjecho Slo waken genomen. Met den val van Simbirsk is niet alleen den linker Wolgaoever, maar ook een gedeelte van het gebied aan deze zijde van do Wolga in handen der op- rukkende Tsjecho-Slowaken. KEULEN. (V. D.) De „Kölnische Zeitung' meldt uit Stockholm: De Sociaal Revo lutionaire leider Hawionski, die eenige dagen geleden hier is aangekomen, ver haalt, dat in Moskou geenszins de rust is weergekeerd, doch dat de strijd om de macht der Sovjet verder gaat. Wel is waar hebben de Bolsjewiki de over winning behaald, doch het einde hunner heerschappij staat voor de deHr en zij treffen reeds voorbereidingen om Moskou to verlaten. Do Kakinets-Crisis. Naar het persbureau Vax Dias ons gis teren telefonisch mededeelde, zouden de volgende personen deel uitmaken van hot nieuwe kabinet: Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Jhr. Mr. D. J. de Geer, Jhr. Mr. B. C. de Jonge, Prof. Mr. A. A. H. Strujjckei', Mr. Th. Heemskerk, Mr. D. A. P. N. Kooien, A. W. F. Idenburg, Prof: Mr. P. J. M. Aalberse, M. C. E Bongaerts. Volgens deze samenstelling zou de portefeuille van Binnenlandsehe Zaken worden toegewezen aan Jhr. Mr. de Sa vorain Lohman, Onderwijs aan Jhr. de Geer, Finanaiën aan Mr. Kooien, Justitie aan Prof. Struijken, Koloniën aan Iden- burg, Landbouw aan Prof. Aalberse, Waterstaat aan Bongaerts, Wwijl de portefeulle van Oorlog in handen van Mr. de Jonge zou blijven. (Marine ont breekt.) Voor Buitenlandsehe Zaken komt zeer in aanmerking Mr. Th. Heemskerk, ter wijl ook voor deze portefeuille genoemd 'wordt de burgemeester van Den Haag Jhr. Mr. Dr. A. H. van Karnebeek. Naar ons verder werd medegedeeld zou de heer Colijn in geen geval deel van het Ministerie uitmaken. „De Tijd" schrijft Evenals aan andere bladen zendt een correspondentiebureau ons een lijst der staatslieden, waaruit het nieuwe Kabinet zal zijn samengesteld. Intusschen achten wij ons niet gerechtigd deze lijst te pu bliceeren, daar de crisis nog niet geheel is afgesloten, en bedoelde l(jst met haar mengeling van juiste en onjuiste veron derstellingen voorbarig moet worden jgenoemd. Idenburg. Het berieht als zou de heer A. W. F. Idenburg Dinsdag j.l. naar Weisser Hirsch bij Dresden zijn vertrokken om met dr. Kuyper te confereeren, blijkt op eene vergissing te berusten. Wel heeft hij zijn echtgenoote, die voor herstel barer ge zondheid naar Dresden vertrok, tot Ul- denzaal uitgeleide gedaan. Dt Eerste Kamer. heeft z. h. s. aangenomen het w. o. in zake de verlenging van het octrooi aan de Ned. Bank. Hetzelfde geschiedde met het w. o. inzake staatssteun aan het nieuw op te richten hoogovenbedrijf. Het ontwerp tot het verleenen van duurtetoeslag op pensioenen en wacht gelden is met 22 tegen 11 stemmen aan genomen. Ook zijn aangenomen de ontwerpen tot instelling van een bijzondere crisisrecht spraak, tot instelling van een handels- register en de regeling van woonwagens en woonschepen. Bij de stemming in de Eerste Kamer over het wetsontwerp tot wijziging der Vermogenbelasting staakten de stemmen met 21 tegen 21 stemmen. (Zie verder laatste berichten.) Het Ntderl. Statendam gezanken. LONDEN, 24 Juli. (R.O.) Het s.s. „Ju- stitia" (32234 br. tons) dar White Starlijn is Zaterdagmorgen ten N. van de lersche kust getorpedeerd en gezonken. Het schip had een bemanning van ongeveer 700 koppen; elf daarvan zijn gedood Niet minder dan 10 torpedo's werden door de duikboot gelanceerd, waarvan er vier door kanonvuur tot ontploffing kwamen, voor zij het schip bereikten. |De passa giers zijn allen gered. Een nader bericht meldt, dat de Ju- stitia 24 uren in gevecht is geweest. De eerste torpedo vernielde de machine- kamer. Van de overige afgeschoten tor pedo's bereikten slechts twee hun doel. Het s.s. „Justitia" is het nieuwe in het begin van den oorlog door de Engelsche regeering gerequireerde stoomschip „Sta tendam" der Holland-Amerikalijn. (M.b.) Karnverbsd. Na** men ons gisteren telefoneerde is binnenkort een algemeen karnverbod te verwachten. Alleen erkende zuivelfa brieken zullen vergunning van karnen kunnen verkrjjgen, Distributie van zeep. 2l/i ens zachte zeep per hoofd In de vier weken. Bovengenoemde hoeveelheid per hoofd zal vermoedelijk in de eerste helft van Augustus beschikbaar gesteld worden Deze zachte zeep is echter van een andere samenstelling dan de nu gebruikelijke. Vergadering van vlasverbou wers op Donderdag 25 Juli 's namiddags te 1 uurin de „Prins van Oranje" te Goes. Dt heer Slui opende met een wel komstwoord de bijeenkomst. Hij zette voor de vele aanwezigen het doel dezer samenkomst uiteen, hetwelk voornamelijk wat het protesteeren tegen de maatre gelen, die er genomen zijn tegen de vlasverbouwers Voor deze maatregelen waren natuurlijk de vlasproducenten met erkend evenmin als voor het bepalen van den maximumprijs. Door dezen prgs alleen te stellen voor het vlas en niet voor het verwerkte vlas worden de pro ducenten benadeeld en de vlassers be voordeeld. Daarom was hot plan om heden een bond te stichten om zoo doende sterk te staan om te protesteeren. Dhr. Vogelaar zeide, dat het voor al 3 punten waren waartegen men pro testeerde, n.l. a. de taxatie, daar dit door geen bevoegde lui geschiedde. Zij zouden natuurlijk zoo laag mogelijk taxee- ren om de vlassers veel geld te doen verdienen. Dat deze geld verdienden, daar was niets op tegen, maar dat zulks ten koste van den producent moet ge schieden is niet rechtvaardig. De taxa tie was veel te eenzijdig. b. De directe aflevering van het vlas Vroeger deden de vlas ver bouwers zelf het zaad van het vlas, maar nu zouden zij het direct weg moeten zenden. Daar door wordt ook weer een .groote ver dienste aan hen onttrokken. Ook zou den hierdoor verscheidene menschen zonder werk komen. Het is dus in 't al gemeen belang .het vlas bij den' produ cent te doen blijven en eerst in Febr, of Maart af te leveren. c. De bevoordeeling van de vlassers door het niet stellen van een maximum prijs voor het verwerkte vlas. Wanneer door het opleggen van een maximumprijs op' het vlas, de burgers goedkooper garen enz. zouden kunnen bekomen, dan zou men zich er bij neer leggen. Doch daar voor het verwerkte vlas geen max. prijs gesteld is kunnen de vlassers het zoo duur verkoopeu als ze maar willen en alles zou even duur blijven. Maximumprijs op het verwerkte vlas en voorts vrije handel, ziedaar het meest gunstige in dit geval. Reeds in Kraobendijke is er geprotes teerd, maar het is niet voldoende als het alleen van de Zuid-Bevelandsche vlasbouwers uitgaat, neen, we moeten heel Zeeland achter ons hebben en niet alleen voor dit jaar, maar zeer zeker ook voor volgende jaren. Dhr. Welleman zegt, dat de landbouwmenschen van den beginne af meer erkend hadden moeten worden. De suikerbietencultuur is ingekrompen, dus het najaarwerk vroeger afgeloüpen. Ook het graau moet vroeger algeleverd worden of wordt machinaal gedorscht, dus daardoor is er weer geen werk, het zou dus schadelijk zijn als het vlas dadelijk vervoerd moest worden. En wat een veevoeder gaat er door deze maat regel voor den boer niet verloren. Waarom -moeten wij gebrek aan werk hebben en andere plaatsen op die manier werk geven. Toch waarschuwt spreker tegen het oprichten van een bond. Waarom kan bet pretesteeren niet geschieden .over de Z. L. M. En dan: vervoeg U bij de gemeentebesturen, daar het geen klein gemeentebelangetje alleen geldt. Dhr. v. d. Meer stemde in met het geen dhr. Welleman gezegd had. Hij zeide o.a. dat de Z. L. M. ook reeds pogingen in dien geest aangewend had. Maar de regeling dateert reeds van 8 Juli j.l., waarom dan nu eerst vergadert om te protesteeren De Regeling is verkeerd, aat stemt spreker toe. Hij vindt ook dat van het goedgekeurde vlas het zaad aan den verbouwer moest blijven. Daarna las spreker een request aan den Minister voor, waarin alles duidelijk onder het oog gebracht werd en dat door de Z. L. M. verstuurd zou worden. Hierin kwam o.a ook voor dat de Z. L. M. de maxi mumprijs van 20 cent te laag vindt. Dlir, Vogelaar vindt de max. van 20 cent voldoende mits er voor het ver werkte vlas ook een max. prijs bestaat. Verder gaat de spreker met dhr. v. d. Meer mede. Dhr. J. Quist vroeg waarom duor de- Z. L M. dan ook niet reeds vroeger gewerkt was, daar zij toch ook reeds vau bestaande regeling wist. Kruiningen zeide reeds vroeger geprotesteerd te hebben Nu stelde dhr. v. d. Meer de vraag hoe men dacht dat de nieuwe Bond ver betering zou trachten te brengen. Hij vond het verwyt aan de Z. L. M. wel eenigszins misplaatst omdat door geen der vlasverbonwers bij de Z. L. M. nog iets daaromtrent gezegd was. Dhr. Vogelaar verzekerde dat dit wel gebeurd was. D h rQ u i s t verzekerde reeds eenigen tijd aan het werk geweest te zijn om verbetering te brengen. Nadat de voorz. nogmaals verzekerd had, dat het vlasplan eigenlijk niet bij de Z. L. M. thuishoort, vroeg de heer Vogelaar of het niet mogelijk was een ver. op te richten om deze naast en met de Z. L. M. te doen werken. Hg vond, dat, als alles over één centraal punt moest gaan, het wel eens te langzaam ging en dit centrale punt het te druk zou krijgen. Het is de bedoeling niet om de Z. L. M. te negeeren maar om met dit lichaam samen te werken. Dhr. Welleman verzekerde, dat het beter was over de Z. L. M. te werken, daar men dan 9000 leden achter zich heeft en niet alleen enkele belanghebben den. Nu ontspon zich een lange discussie over de maatregelen te nemen als het over de Z. L. M. moest gaan. Velen waren van meening, dat het het beste was het vlas niet te leveren, maar zooals vroeger, het zelf op te bergen. Veel werd er nog gesproken over de be- langen van de vlasbouwers in de Z L M. De eindconclusie was, dat men moest streven naar een maximumprijs voor het gezwingeld vlas en verder vrijen handel. Dhr v. d. Meer protesteerde nog tegen het weinige vertrouwen, dat de heeren vlasverbouwers in de Z. L. M. hadden. Nogmaals vroeg hij den voorz. hoe hij dacht met zijn op te richten Bond te werk te gaan. Hierop bleef de voorz het antwoord schuldig en plaatste dhr. v. d. Meer voor een paar niet te beantwoorden vragen. Ten slotte stelt de voorz. voor, alles aan de Z. L. M. over te dragen maar dan aan het request van de Z. L. M. nog eenige clausules toe te voegen, o.a. dat er een max. prijs zou gesteld worden voor het gezwingeld vlas en verder vrije handel eu dat verscheidene vlasverbou- op de bestaaude voorwaarden niet in zouden gaan en weigeren het vlas af te leveren. De verg. gaat hiermede accoord en de Z L. M. zal al het mogelijke doen om in de bestaande toestanden verbetering te brengen. Hierna sloot de voorzitter de vergadering. Bepaald is, dat de gewone Rijksna- jaarskeuringen van tot dekking bestemde Hengsten in 1918 voor Zeeland gehouden zullen worden op 2 September te Mid delburg, 3 Sept. te Oostburg, den 4en te Kattendijke, den 5en te Hulst, den 6en te Bergen op Zoom euden7enteZierikzee. (M. Ct. In de Dinsdag gehouden algemeene vergadering van de Inlaadvereeniging „Station H. Arendskerke" is in beginsel besloten, te trachten te 's Heer Arends kerke een veiling te stichten. Aan het Bestuur werden nog drie personen toe gevoegd om een en ander voor te be reiden en wel de heeren Remijuse van Wolphaartsdijk, Nijsse van Driewegen en van 't Westeinde van Ovezande. (M.Ct.) 0» Ceöpsratisve veresnlging „Coöperatie** Bettworteltuiksrfabriek Zeeland" verwerkte dit jaar in haar fabriek ruim 60 millioen K-G. beetwortelen. Verwaohtlng tot den avond van 27 Juli Meest matige Znidelijkt tot Westelijken wind; zwaarbewolkt met tjjdel|)k» apklariag waarschijnlijk regenbuien met kans ap on weer. Weinig verandering van temperatuur Hadden de Regeeringsmaatregslen de verwerking niet beperkt, dan zou dit cijfes aanmerkelijk hooger zijn geweest. Op de laatste Algemeene Vergadering in Januari j 1. werd tot een uitbreiding besloten, waarvoor een groot bedrag werd uitgetrokken, zoodat zelfs in de tegenwoordige moeilijke omstandigheden deze vereeuiging de risico vau geld uit geven aandurft Betreffende defiuaucieele resultaten der vorige campagne hangt nog zeer veel af ran den loop der zaken m het loopende kalenderjaar, daar nog zeer greote bedragen over de afgeleverde producten moeten worden ontvangen, waarvan het beschikbaar komen van al. lerlei factoren afhangt. (De Zoom); Gemeentelijke Central* Keuken te Het menu voor de week van 29 Juli tot 3 Augustus: Maandag Groentensoep met vleesch, ver- sche groenten (vrij). Dinsdag Versche Jtoode kool-stamppot (vrij-). Woensdag Erwtensoep met vleesch, versche ^groenten (10 .gram boter). Donderdag Gort niet karnemelk, boter, suiker (10 gram boter)bon 33. Vrijdag versche Wortelenstamppot met vleesch (20 gram boter); 'savonds Erw tensoep met vleesch, versche groente» (vrij). Zaterdag Groentensoep met vleesch, ver sche groenten (10 gramboter). Zij, die g*en gebruik maken van da distributiebons, onverschillig welke, ge ven deze aan de keuken af te staan. Men wordt beleefd verzocht' met afge past geld te betalen. Distributie: Van 27 Juli tot en met 2 Augustus 1918 i« verkrijgbaar: Op bon 30Aardappelen 2 K..G. Op bon 31Boonen 1 óns. 'Op bon 32: Erwten 2 pns. Op bon 33: Gort 1 ons. Op bon 34Kaas 20 pet. 1 .ons. Op bon 35Kaas andere sóórt 1 ons. - Op bon 36Aardappelen 2 'K.G. Op bon 37Chocolade T Stuk. Op bon 38: Suiker vanaf Maartdag -21/2 ons Op bon 39Eenheidsworst 1 ons. Maandag had alhier ten gemeente huize de verpachting plaats, ivan het jacibjt- recht op de gronden der gemeente in. 3 perceelen. Gegund weid aan de hoogste ■bieders ©n wel le perceel aan dhr. P. C. Pols te Iersefce voor f355; 2e perceel aan dhr. ,L. Ft G, Kakebeeke te Goes voor 385 en 3e perceel aan dhr. M. iden Hollander te Goes voor f180. N.B. Bovenstaand bericht werd eerst heden door ons ontvangen. Red- Zondagsrust apothekers. Zondag 28 J uli is de apotheek van den heer La Porte geopend. De beide overig* bljjven dan gesloten. De raad dezer gemeente komt Dinsdag 30 Juli 'savouds te half acht ure in openbare vergadering bjjeen. Ter voorziening in de vacatures ontstaan door het vertrek van de heeren 'Jhr. J. W. E. von Schmidt auf Altenstadt en L. Ruijssenaars in de commissie van toezicht op het lager onderwijs worden door B en W. aanbevolen: Voor de vacature Von Schmidt d« de heeren F. Mays en A. Kleijn en voor de vacature Ruijssenaers de heeren Mr. H. C. J. Zaaijer en Mr. J. H. M. Stieger. Het concert der Symphonie op de Groote Markt was Donderdagavond een succes wat betreft de accuratesse der spelers. De algemeenen indruk der hoorders was dal de fijne, ietwat subtiele Sym- phoniemuziek meer thuis hoort in een kleinen besloten tuin of in een zaal. Voor I een concert op een marktplein passen

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1