De Groote Oorlog. No. 81. Donderdag 11 Juli 1918. Veertiende Jaargang. BUITENLAND. BINNENLAND. Verkoopingen. sledingen. |nbare Verkooping DAG 12 JULI 191S, lerceelen Haver, 1 perc. Gerst, ierc. Suikerpeeën, irc. Beestenpeeën, »rc. Aardappelen, )rc. Bruinebeonen, lerc. Bitterpeeën, 2 perc. Tarwe. ijdag 19 Juli 1918, verkoopon: de stoom is voor do istrie, is het advor- en voor den handels iroote beweegkracht* funhiial in MAEHDAI-JMD16- n VRIIDMlfONB. f22, Frambozen f50, Ir. prsen (morellen) f51,50 I (rood©) f 50,20. Aari- pifes per 100 K.g. holen, 6 Juli 1918 j 19.Haver fa ft I a f /tO- fRogge f18. lonmi 129 a 131 a f 31 Kookerw- Kroou^rwten f -- |r UHi K.G. Aardappe- 70 KG Kanvij f I. Ajuin 10.af 0,-- f 12 a 14 per 100 ->tuk«, I per halve KG. Iitterdapi. 8 Juli 1918. I invoer 46 vette runde- I veren, 1 schaap. Alles |:n in beslag genomen. I aanvoer. 697 steen blauw Ï7 Iron, f7 a f9,50; 1576 f9,50; 720 steen uit Idvruchten, Van Dissel. *bn, Pilaar. puw- en weiland, Neer pldvruchten, Pilaar, inboedel, Van Cleef. kerke, veldvruchten, buizen en erven, Mar- |voort. veldvruchten, Pilaar, bouwland, schuren, en larkusse en Neervoort, eldvruchten. Pilaar, iris, schuur en erf en Ir voort. tapitale boereninspan, Pilaar, vruchten te velde, jkusse en Van Dissel inspan, Irkusse en Van Dissel. weiland, Van Cleef. Ik, bouwlanden, Pilaar. Bouwlanden, Pilaar. luis en tuin, Van Dissel. |is en tuin, nd, ifbreken en opbouwen waarschool en levering sn, le Clercq. OP .middags te 2 uur te Nieuwe- in de herberg bg Wed. irkreke, voor de Erfgen. van 3. HUifiE, ten overstaan van |s PILAAR, van; betalen uiterlyk 23 Juli. eder bg biljetten omschreven. Notaris F. VAN CLEEF te nezand, zal op iórmiddags 10 uur, bij G. Bai, t Oudeland te ritniiKantzani), ontant geld VlotdMlen van 10 tot 18 Balken van 18 voet, ngs, M«8tplanken Scna- Achterdeelen enz, HIEUME ZEEUHSCHE COUP AboiiMmanteprije p. 3 maanden veer Gone f 1.—daarbuiten f 1.25. Afaendarlgke mummeri 6 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertmntite worden ingewacht vóór halt «en uur namiddags. Kantoor v. d. Administratie: BoudewIJn de Wiffesfraaf A 135" GOES. Tel. interc.Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichten 30 Ct. p. r. Bij abonnanoant speciale ft' Advertentiön van 1—6 regels f 0 75, iedere regel meer 16 Ct. Eenaelfde advertentie 3 X geplaatst wordt 2 X berekend. Losse berichten. Os strijd in hit Wntin. PARIJS, 9 Juli. (Draadloos.) Het avond- communiqué meldt: leu Zuiden van de Aisne ii een Duit sche tegenaanval op de posities, welke de Franschen in de strek van de hoeve van Chavigny veroverd hadden, door het Franachen vuur mislukt. Het aantal gevangenen, dat de Fran schen hedenmorgen ten Westen van Aucheuil gemaakt hebben bedraagt 530. Bovendien hebben zij 31 machinegeweren buitgemaakt. De dag was kalm op de rest van het front. Vlligirsotii. LONDEN, 9 Juli (R.O.) De admirali teit deelt mede: Een Engelsche onder zeeër, die aan de Oostkust van Engeland patrouilleerde, werd in den namiddag van 6 Juli door 5 vijandelgke zeevlieg tuigen met bommen en machine geweer- vuur aangevallen. Een officier, en 5 man werden gedood. De onderzeeër, slechts licht beschadigd, werd door een anderen onderzeeër de haven binnengesleept. Bommenwerpers. LONDEN, 8 Juli. (Officieel). Onze vliegers hebben meer dan 2 ton ontplof bare bommen geworpen op Metz Sablon en met goed gevolg een aanval gedaan op Saaibroeken. Bij een aanval van Duitsche aviateurs op de Panne werden ook bommen ge worpen op een aan het hospitaal grenzend gebouw, waardoor meer dan dertig meisjes gedood werden. Dl enbipirkte Duikbiotoorlog. Een der verschrikkelijkste misdaden ter zee tijdens dén oorlog bedreven, is, naar Reuter meldt thans gepubliceerd. Slachtoffers waren de leden der Noorsche bemanning van een schip, dat in de bocht van Helgoland getorpedeerd werd. De eenige overlevende verhaalt dat de onder zeeër zonder waarschuwing ongeveer 85 schoten ioate in 20 minuten. De kapitein, de steward en de matrozen werden vreeselijk gewond, doch de geheele be manning, bestaande uit 9 personen werd op een vlot gebracht van ongeveer 6 bij 4 voet. De onderzeeër verleende geen hulp aan de gewonden. De gewonde mannen stierven spoedig. De overige stierven de een na den ander, gedurende de drie volgende dagen. Op den vierden dag bleef er slechts één levend over. Hij werd eerst op den 9den dag na een rreeselijk lijden opgepikt. Japansohi hulp aan ds geallieerden. De Japansche gezant Isjii heeft te Fairhaven (Massachussets) gesproken en in zija rede verklaard, dat Japan zjjn vol aandeel in den oorlog zal bijdragen op de wyze welke het 't best acht en hit meest bijdragend tot het succes. Tubirouloti In Buglï Men meldt aan de N R. C.: Uit het bezette België komt de tijding dat, welke maatregelen de gemeentebe sturen ook nemen, de tuberculose ten gevolge >an de ondervoeding de» bevol king schrikbarend toeneemt. Met alle kracht willen de autoriteiten zich nu tegen deze uitbreiding van de ziekte verzetten. Men wil tal van nieuwe sana toria oprichten. Daartoe is geld noodig, veel geld. Doch in een land, dat lijnt als België, gaan de beurzen gemakkelijk open en in enkele dagen is reeds door particulieren alleen voor 6 millioen in geschreven. Tegenspraak. BERLIJN. Het Zondagsblad van het „Dagblad van Zuid-Holland" van den len Juni bevat af beeldingen van zoogenaamd door Duitsche soldaten geschonden gra ven in Tugny, Chatnpien, Amy ea Mont Renaud bij Noyon. Nauwkeurige onder zoekingen hebben, onder aanvoering van talrijke afbeeldingen, de volkomen on houdbaarheid dezer bewering aangetoond. Alle beschadigingen op de genoemde kerkhoven zijn een gevolg van de uit werking der artillerie. Op de afbeelding der beschadigde graven m Champien is aan het stukgeschoten dak van den toren de uitwerking der artillerie duidelgk te herkennen. De geheele aanleg van het kasteel op dsn Mont Renaud is volkomen stuk gescUoten, zoodat het grafgewelf der lainihe Kscayrao heelemaal niet meer is te herkennen. Ds positie van Von Kühlmann. Woensdag is te Berlyn (Moabit) het proces Von Kühlmann begonnen, danste zeggen het geding Von Kiltilmann tegen de Deutsche Zeitung (redacteur LobauJ en de All-Deutsche Blatter (dr. Durack») wegens hun lastercampagne over Von Küuimann's verblijf te Boekarest. Uit de berichten in de „Rheinisch Westfalische Ztg". blykt, dat in All- Duitsche kringen thans voornanielyk propaganda wordt gemaakt voor den tegenwoordigen Duitschen gezant te Chnsiiama oud generaal von Hintze, een vriend van von 'i'irpilz en voor dr. Stre- semann, den leider der Nationaal Liberale Fartg, indien één van hen de leiding kreeg der buitenlandsche politiek van het Duitsche Rijk, dan zou deze zeker in eene richting worden gedreven, die aan de meest verwoede annexionisten voldoening zou schenken. In gematigde kringen ontveinst men zich niet, dat de benoeming van een dezer beiden in de neutrale landen met een gevoel van onbehagelijkheid zou worden ontvangen en met erloe zou bijdragen het vertrouwen der neuiralen iu Duitschland's bedoe lingen te sterken. De Ryksdagmeerderheid zou er de voorkeur aan geven, in de huidige om standigheden von Kühlmann op zijn post te behouden, doch waar dit met het eog op onoverkomehjken tegenstand ten eenemale oudoenigk schgnt, heeft men ook in deze kringen naar een mugelijken opvolger van von Kühlmann uitgekeken, schrijft „De Tijd". Eu ais zoodanig wordt thans veel ge noemd Ballin, de directeur »an de Ham- burg-Amerika-lijn. Men beschouwt hem als iemand met een vèrzienden blik in economische aangelegenheden en ziet derhalve in hem een geschikt persoon om de moeilijke problemen, welke zich na den oorlog zullen voordoen, tot op lossing te brengen en tevens op von Aühlmsnn's politiek verder voort te bouwen. Verraad. De correspondent der „Kölnische Volks- zeitung" te Zürich seint over het verraad bij het Oostenrijksche offensief, dat het offensief tot in de kleinste bizonderheden verraden was) tengevolge waarvan ook de Oostenrjjksche schijnaanval bij Tonale zon der uitwerking is gebleven. De Italiaan se he opperbevelhebber wist, dat op dit punt een schijnaanval werd voorbereid en dat de hoofdaanval aan den Piave en den Monteda zou plaats hebben. De Itali anen waren tot op het uur van het offen sief ingelicht zoodat zij reeds van te voren met een storend spervuur den vij andelijken opmarsch tegemoet traden- Zwarte soldaten. Op het oogenblik doen 186.000 negers in het Amerikaansche leger dienst. Men berekent, dat Amerika lOu.OOO zwarte sol daten naar het front in Frankrjjk en Vlaan deren zal zenden. Bijna geon brood meer te Weenen. Die Weansche „Arbeiter Zeitung" deelt mede, dat de meeldistributie onder de iWeensch» bakkers zoo ontoereikend is gewesst, dat vele klanten zelfs niet bet ingekorte broodrantsoen hebben ontvan gen. Sommige gezinnen hebben een ge heele week op een half pond brood moe ten. tenen. Taf van kleine bakkers hebben Vrijdag hun zaken gesloten, nadat zij slechts één enkele dag in den loop der week brood hadden kunnen verkoopen. „Het tijdperk van. het halve broodrant soen ds in werkelijkheid voor vele ver bruikers reeds een broodloos tijdperk ge worden", zegt genoemd blad- De openbare gebeden voor iFrankrijk. Naar „Le Progres" bericht, heeft Cle- rnenceau, in antwoord, op een. aan hem door den aartsbisschop van. ëjeirns ge richt schrijven, waarin op dn deelneming der regeering aan de openbare gebeden voor Frankrijk wordt aangedrongen, me degedeeld, dat de regeering volgens de wetten elke deelneming moest afwijzen, Pauselijke interventie. De „Osservatone Romano" publiceert een brief van Z. Em. Kardinaal Mer- cier en de geesteljkheid van het dio cees Miachelen, aan Z. H. den Paus ge richt, waarin de Kardinaal den H. Va der Bedankt voor zijn interventie, ten doel hebbend de requisitie van kerk klokken en orgelpijpen in het bezette België te voorkomen, Ds splonnagewet in Spanje. De Spaansche kamer heeft de spionnage- wet, door Maura ingediend, aangenomen. De behandeling ervan schijnt tot leven dige debatten aanleiding gegeven te hebben, waarbij van liberale en sodalis tischa zijde de regeering verweten werd, dat zij van de wet een gebruik dacht te maken voor haar pro-centrale gezindheid De minister van buitenlandsche zaken verzekerde echter, dat agitatie tegen enkele buitenlandsche staatshoofden te gen te gaan. Uit het aannemen van de wet, ondanks dat krachtig verzet, blijkt, dat Maura van genoegzamen steun in het parlement verzekerd is en de teugels vaa het bewind vast in de handen heeft. (M. Ct.) Nader meldt men uit Madrid, dat de ministerraad overeenkomstig de spion- nagewet besloot de publicatie van be- ricuten over de beweging der handels schepen te verbieden. Buskruit-entploffing te Weinen. WEENEN, 8 Juli. Heden had in de buksenfabriek van Norbert Liazbauer een hevige ontploffing plaats, die groote verwoestingen aanrichtte en den dood van 7 personen veroorzaakte. De slacht offers zijn de eigenaar der zaak en een zijner leerlingen, twee vrouwelijke be- d.enden, een vrouwelgke klant en twee vrouwen, die juist de fabriek passeerden. Bovendien zijn verscheidene personen bij het reddingswerk gewond. De ont ploffing is veroorzaakt, doordat Linzbauer op onvoorzichtige wijze 5U K.G. buskruit hanteerde. UIT RUSLAND. Meord op graaf Mirbaoh. De Duitsche graaf Mirbach, die kort na de tot standkoming van den vrede van Brest-Litowsk, gezant werd te Mos kou, is door leden der links-revolutionaire Russische partij, weike een beweging tegen de Bolsjewiki op touw zette, in zijn huis té Moskou vermoord- Men be weert, dat de oedrijfers van Oégruweldaad handelden onder pressie der Entente, die hoopte dat daardoor de oorlog met Duitscblaud weer zou ontbranden. Als Ententeleider te Moskou wordt genoemd eeb zekere öaviukoff. Tevens zou de moord het sein zijn tot een contra-revo lutiuuaire beweging tegen de heerschappij der Bolsjewiki. Over een en ander melden de bladen als volgt: Ten einde zich toegang te verschaffen tot de amuassade en tot den graaf zelf, lieten dc beide moordenaars zich op vertoon van een legitimatiebewijs, dat zij iu bun bezit hadden gekregen, aan dienen als gevolmachtigde commissie tot bestrijding der tegenrevuluiie. Zij brachten het pi oces van den Hongaarschen officier, graaf Robert Mirbach, ter sprake. Deze is eeu den gezant onbekend lid van een verwijderden Hougaarscbeu tak der familie. De moordenaars hadden zelfs akten van het proces bij zieh. Eerst na eenigen tijd haalden beiden liun revolvers voor den dag en schoten op den graaf en op den legatieraad Kiezler en luitenant Müller. Onmiddellijk nadat zij gevuurd hadden, sprongen zij uit het venster van het gelijkvloers ge legen vertrek. Terwijl zij sprongen, wierpen zg nog handgranaten naar den reeds gewonden gezant. De andere leden vau het gezantschap werden niet ge kwetst. De misdadigers ontsnapten in een gereedstaanden auto, waarop de verraste wacht vergeefs schoot. MOSKOU, 7 Juli. De links-revolution- nairen hebben bekend den moord op den Duitschen gezant bedreven te hebben. Hunne in den schouwburg ingesloten vertegenwoordigers zijn gearresteerd. In de stad zijn op verscheidene plaatsen gevechten der tegen.revolutionnairen tegen de Bolsjewiki ontbrand. Tot dus ver hebben zij een gunstig verloop voor de Bolsjewiki; Alle leden van het ge zantschap en de andere vertegenwoor digers der Duitsche overheid zijn onge deerd. BERLIJN, 8 Juli. Uit Moskou wordt d.d. 7 Juli 'snachts gemeld: De staat van beleg is over Moskou afgekondigd. Het telefoon- en telegraaf kantoor, dat m den nacht op Zondag door de links-sociaal revolutienuaireu werd bezet, werd eenige uren later door de Bolsjewiki heroverd. De sociaal-revolutionaren, dis in hun kwartieren door artillerie werden bescho ten, zonden in den loop van Zondag parlementairen. De Bolsjewiki eischten onderwerping op genade en ongenade. De sociaal-revolutionairen hebben zich tot de spoorwegbeambten gewend met het verzonk om iu staking te gaan. Dezen schijnen geweigerd te hebhen. In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben de links sociaal-revolutionairen een bulle tin uitgegeven, waarin verklaard wordt, dat graat Mirbach door de terronstca- sectie der links sociaal-revolutionairen werd gedood. Volgens mededeeliug der regeering bebben de gearresteerde leiders der links-sociaal revolutionairen bekend, dat de aanslag met medeweten der par tijleiders werd gepleegd om den vrede van Brest-Litowsk ongedaan te maken. Het is reeds gebleken, dat de aa. slag en de leuze der contra-revolutionairen „Oorlog tegen Duitschland" dezen veel aanhangers heeft doen verliezen, daar de volksmassa geen niéuwe oorlog wil. De Bolsjewiki zullen dan ook waarschijn lijk weer in Moskou meester worden. De Russische regeering spreekt de ge ruchten tegen dat in Petrogrado en an dere steden oproer zou zijn uitgebroken. fM tiginrivolutie onderdrukt. LONDEN, 8 Juli. Een draadloos Rus sisch telegram meldt, dat de tegenrevo- lutie, welie door de links sociaal-revo lutionairen in Moskou verwekt was, ooderdrukt is. Verscheidene honderden personen zijn in hechtenis genomen. Em nieuwe Russische Republiek. BERLIJN, 8 Juli. Volgens berichten ■it Moskou is tegelijkertijd met de Witte Zee republiek een nieuwe staat ontstaan' •die den naam van Wologdaczerepubhek voert en het geheele Noordoostelijk deel van Rusland van de Witte Zee tot aan de Aziatische grens, omvat. De nieuwe republiek is Einentegezind. Kennsky's plannen. Men seint aan het „Journal de Genève", dat Kerensky aan verschillende persman nen verklaard heelt, geeu enkele politieke verkianng te kunnen doen, al vorens met de regeeiiug der Entente, en met zgu vrieuOeu iu deze lauden de plannen be sproken te hebben, waarvoor hij deze propagauda-reis ondernomen hééft. De Russische gezaut Malakof te Parijs ver klaarde aan - een medewerker vau „Le Petit Journal", dat Kerensky vurig hoopre, weldra steun van Japan te ontvangen. De Bolsjewiki verslagen 7 LONDEN. Telegrammen uit Britsche bron uit Irkoetsk ontvangen, meiden dat •de Tsjecho-tiilowaken de strijdkrachten ■der bolsjewiki ten Westen vau Irkoetsk volkomen verslagen en hen uit Nisjni- ödinsk en 'luluin,- ten Oosten van het üaikelmeer, verdreven hebben. De bolsjewiki hebben Iikoetsk verlaten o De familie van den ex-tsaar is naar een kleine stad in de provincie Wjatka over- gebracht. De verblijfplaats van den ex-- tsaar zelf is onbekend Bij de nieuwe verkiezingen voor den raad van arbeiders en soldaten te Peters burg werd de candidaat der Mensjowiki, Vassilloff, doodgeschoten. Welk weder zullen wij hebben? Verwachting tot den avond van 11 Juli Zwakke tot matigen wind uit Westelijke richtingen. Meeit zwaarbewelkta luoht. Waar- schijnlUk regtn- of onweersbuien. Weinig verandering van temperatuur. TEJHHUK Als nieuwe sultan van Turkije wordt genoemd prina Abdoel Medjid, de vierde zoon van prins Joessoef Izzeddine en een kleinzoon van sultan Abdoel Aziz, die regeeren zal onder den naam van Mehe- med VI, Nader meldt men uit Konstantinopel, De troonsbestijging van den nieuwen sultan, Mehmed VI, vroeger kroonprins Wagid Eddiu, heeft 4 Juli s morgens te 10 uur in het Topkap paleis plaats gehad. PORTUGAL, Thans, nu Portugal de nadeelen heeft ondervonden van de noodlottige burger twist zaaiende politiek der geloofshaters, en bet resultaat der jongste Kamerver kiezingen de vrijmetselaarsregeering ten val heelt gebracht' wenschen dr. Bidonio Paes en zyn kabinet het herstel van een betere verhouding tusschen Portugal en den H Stoel. De opheffing der Scheidings- wet is aangekondigd, alsmede het herstel van Portugal's diplomatieke vertegen woordiging op het Vaticaan waarop vermoedelijk binnen niet al te langen tyd ook wel de bezetting van den nuntiatuur- post te Lissabon volgen zal. ZWlrSERJjAN» Groote brand te Bazel. BAZEL, 8 Juli (V. D.) Door een inde magazynen vau de Rijnhaveu uitgebroken brand, die een enormen omvang aannam, werden groote voorraden kaïoen en an dere waren tot een waarde van meer dan 1 millioen frane vernield. H. M. de Koningin heeft Maandag in audiëntie ontvangen de heeren C. v. d, Voort van Zijp, Mgr. Dr. W. H. Nolens- en Zijn Exc. den Minister van Staat Jhr. oir. A. F. de Savornin Lohman, alle leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voorzitters van de Kamerfracties der rechtsche politieke partijen. H. M. de Koningin heeft Dinsdag in audiëntie ontvangen de heeren professor nir. A. K. Visser van Uzeudoora, inr. H, P. Marchant en mr. P. Ji'roelstra, allen leden der Tweede Kamer der atacen Deneraal. Volgeus De Tyd is de aanwyzing van den kabinetsformateur door de Koningin heden te wachten. Tweeds Kamer. Zitting van 9 Juli. Besloten wordt Woensdag te behandelen het wetsontwerp tot scheuring vj n gras land. Het ontwerp betreffende de buiten landsche effecten wordt niet meer be» handeld. Aan de orde is de regeling der distri- t* tie wet. Dhr. Schaper zul zich neerleggen by het door de regeenug veel versacut ontwerp. Hij kau zich niet vereemgen met de amendementen van de commissie van rapporteurs, -die tot verdere ver zwakking zouden leiden. Dhr. Beumer verzocht den minister niet meer uit de wet te halen dan er in zit, en dit zijn ambtenaren goed in te scherpen. De minister zegt toe om, voor zooveel noodig, den amotenaren eerbied voor de wet in te scherpen. Het amendement der commissie van rapporteurs om verplichting tot mede- deelen van den kostprijs van artikelen te schrappen na oneerlijke verklaring, werd aaugenomen met 45 tegen 22 st. De minister verzocht schorsing der

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1