erbewoners. Lourdes. De Groote Oorlog. No. 78. Donderdag 4 Juli 1918. Veertiende Jaargang. DISTRICT Beveland. 'en. :ebruari 1918. ue. vrier 1918. Verschijnt eiken MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. De strijd in het Westen. FEUILLETON. Onder den grond. BINNENLAND. Welk weder zullen wi| hebben? - G. Ajuin fO.—af 0.— in f 12 a 14 per 100 atuk«, 60 per halve KG. (Z.) Rotterdam, 1 Juli. Aanvoer 40 vette run kalveren, 67 schapen, 7 egen taxatieprijzen door gekocht. De vette scha- ir de regeering overge- per kilo levend .gewicht. 510 st. blauw, prijs t. geel, pr. f 8 Ji f 0.50, a {7.50. te komen voor een roner, gelieven hiervan i aan de Brandatoffen- 6 Juli a.s. q diegenen aangemerkt afzonderlijke zitkamer, jke opgaven ingewacht JMMISSIE TE GOES. i Februari 1918, voor door Ministerieel Be- i vreemde verblij rende noren, opgeroepea om jorwaarden bevinden l- en Zuid-Beveland lull 1918 aanmelden, jzen, op het Belgisch at 87 te Ylissingen, ór en van 2tot 4 0 février 1918, rendu ité ministériel du 20 itranger nés pendant a Patrie. conditions et habi- ord- et Zuid-Beveland, uillet 1918, munisde ;e Consulaire de Bel- 87-, tout les jours et entre 141/} et lö'/i BEOEVAART wordt verzocht in 8 Juli tot «n mol 16 Juli. aflaat op den feestdag of w zeven quadragenen op iederen elijks een Rozenhoedje in eeP vordt de Novene gehouden in 1 en te Amaterdam in de kerk Mej.SIDONIEKLÜ; ÏÖNMAN té Sc h o re, Mei ke, Mej. EMMA DE MEIJEy IONIE PATEER te Hoofd; nop Zoom, JOS. WITKAM og Zelateur J. F. KOEN&j ;er van Leurdes verkrijgbaar- uur: i, Amsterdam. »ris, Singel 427, Amsterdam 81, Amsterdam. Abanamnantiprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.—, daarbuiten i 1.25. Afaondarljjke nummers 5 omt, dubbele bladen 10 cant. Advertentiën worden ingewacht vóór half «an uur 's namiddags. Kantoor v. d. Administratie-. Boudewlln de Wlttastraat A 135° GOES. Tal. intarc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichten 30 Ct. p. r. Bij abonnement speciale prfs. Advertentiën van 16 regels f 0 76, ieder* raged meer 15 Ct Eanatlfde advertentie 3 X geplaatst wordt 2 X berekend. PARIJS, 2 Juli. Het stafeommuniqué van hedenavond meldt: Tussehen de Oise en de Aisne hebben de Franschen twee vijandelijke coups de maius ten Oosten van ViDgré afgeslagen. Ten Z. van. de Aisne zijn de Franschen bij een plaatselijke operatie er in geslaagd het dorp St. Pierre Aigle te veroveren, waar zij een dertigtal gevangenen namen. Ten westen van Chateau Thierry deden de Duitschers een tegenaanval op de posities, welke de Amerikanen in de streek van Vaux genomen hadden. De tegenaanval mislukte volkomen. De Ame rikanen maakten wederom gevangenen. Afwisselend kanonvuur op de rest van het front. LONDEN, 2 Juli. Het avond commu niqué van Haig meldtBehalve het weder zijds artillerievuur niets van belang te melden op het front. Intergealllaerde Parlementaire Conferentie. LONDEN, 2 Juli. Bij de epening van de intergeallieerde parlementaire confe rentie verwelkomde Bonar Law de afge vaardigden. Hij wees er op, dat de ver tegenwoordigers naar huis zouden keeren met de vaste overtuiging, dat het volk van Engeland meer dan ooit vastbesloten is den oorlog tot een succesvol einde te brengen en'dat het in den langen strijd der economische machten niet minder kracht zal ontwikkelen. Het hospitaalschip „Llandovery Castle'' getorpedeerd. LONDEN, 1 Juli De Eugelsche admi raliteit meldt: Het hospitaalschip „Llando very Castle" is den 27sten Juut 's avonds 10.30 ten Z. W. van Fastuet door een vijandelijke onderzeeboot getorpedeerd; 234 man van het personeel worden ver mist. Het schip vertoonde alle navigatie- vuren, alsmede alle lichten, welke zijn voorgeschreven voor hospitaalschepen. De Engelsche admiraliteit meld: Het hospitaalschip „Llandovery Castle" kapi tein E. A. Sylvestei, is den 27sten Juni 's avonds 10 30 (Engelsche zomertijd) op 116 miji ten Z. W. van Fasmet getor pedeerd en in 10 minuten gezonken. Het schip was op de thuisreis van Canada en had dientengevolge geen gewonden aan boord. De bemanning bestoud uit 164 officieren en minderen, terwijl ook nog 80 man van den Cauadeeschen geneeskundigen dienst en 14 verpleeg sters aan boord waren. Van dit totaal n.l 258 opvarenden is tot dusver slechts één boot met 24 overlevenden geland. Naar de overige schipbreukelingen wordt nog gezocht, doch het is nauwelijks aan te nemen dat er nog meerdere gered zullen worden Hierbij wordt aangetee- kend, dat in dit, zoowel als in alle andere gevallen, volgens de Haagsche conventie, de duikboot volkomen gerechtigd was het hospitaalschip aan te houden en te onderzoeken. De commandant gaf er evenwel de voorkeur aan het schip te torpedeeren. (s. „Llandovery Castle" was groot 11423 bruto en 7128 netto tons, is in 1914 gebouwd en behoorde aan de Union Castle Mail 8. S. Co. Ld. te Londen.) LONDEN, 2 Juli. (R. O.) De admirali teit meldt: Het gebied, waarin de „Llandovery Castle" Donderdag door een Duitschen onderzeeër tot zinken werd gebracht, is thans door twee groepen oorlogsschepen nauwkeurig afgevischt. Er is alleen klein wrakhout en een leege boot gevonden. Aangenomen mag dus worden dat er geen verdere overlevenden van de „Llandovery Castle" zyn. Ontploffing In een Munitie-fabriek. LONDEN, 2 Juli (Draadloos.) Het mi- nisterie van munitie maakt bekend, dat in den afgeloopen nacht een ernstige outplolfing heeft plaats gehad in de nationale granaten-fabriek in de Midlands Zestig a zeventig personen werden ge dood. Het aantal gewonden is tot nu toe niet bekend. Men hoopt, dat het werk binnen enkele dagen zul kunnen worden hervat; de vermindering van productie, tengevolge van de aan machines toege brachte schade, zal, naar verondersteld wordt, zeer gering zijn. De Spaansohe ziekte In Ouitschland. BERLIJN, 2 Juli. De zoogenaamde Spaai sche ziekte blijft zich in Duitsch- laud uitbreiden. In Berlijn hebben zich een groot aantal ziektegevallen voorge daan De epidemie heerscht thans ook in Stuttgart en Maagdenburg. Amerlka's hulp voor Eurspa. LONDEN, 2 Juli. De snelle terugkeer naar Europa van Oscar Crosby, tweede secretaris van de schatkist en voorzitter van den intergeallieerden raad aan het hoofd van de commissie voor financieels en ecouomische kwesties be wijst opnieuw, dat Amerika er naar streeft om alle hulp bronnen der geallieerden te vereenigen en de gevolgen van den oorlog voor de neutralen tot een minimum terug te bren gen. De commissie is voornemens de geal lieerde en enkele neutrale landen te be zoeken om den ia- en uitvoer van en naar bet buitenland en andere financieele en economische kwesties te bestudeeren, ten einde definitieve maatregelen te kun- nen treffen, welke de uitwisseling van goederen en de opheffing van enkele m- t-n uitvoer beperkingeu zullen regelen. Deze commissie zal met andere Ame- rikaansche vertegenwoordigers samen' werken, die de levensmiddeienvoorzie ning bestudeeren. I r, Over Von Kilhlmanns sombere redevoering. In een particulier bericht uit Berlijn aan het Hbld." over de rede van minister Von Kiihlmann lezen we o.a. 80) Deze onhandige yerklaring Jokte een soort van schaamteloos verhoor uiL ten gevolge waarvan die woestelingen, onder voorwendsel van voor de veiligheid der republiek te waken, de beide vrouwen drongen hen naar de prefectuur van po litie te volgen, waar zij in een cel ge worpen werden in afwachting', dat zij den volgenden dag voor den burger Ferré zouden verschijnen. Wel is waar was er voor haar van dat verhoor niet veel gevaar te vreezen. maarhet was zonneklaar, dat het haar onmogelijk zou wezen zich op het be paalde uur bij' den, dokter te bevinden. Louise was wanhopig: Margaretha ver kropte haar verdriet om niet de wroe ging van hare gezellin te vermeerderen., maar was diep bedroefd over deze treu rige verwikkeling, die alles bedierf. Zij was toen verre van te vermoeden, dat hare positie, neteliger was dan zij dacht. Sedert d*n vprigen avond waren die Versaillanen bij verrassing Parijs binnen gerukt, de catacomben waren overwel digd en alles werd voorbereid voor het ontzettende slottafereel: de moord der gijzelaars en de verbranding van Parys. Hoofdstuk II. Wat gebeurde er toch? Het hotel der prefectuur van politie scheen overrompeld door een legioen dui vels er heerschte een ontzettend ge- druiseh. Door de smalle vensters hunner cejen zagen de gevangenen lichten heen en weer gaan, de gangen dreunden onder de z-ware treden van hardloopende, vloe kende, gewapende mannen; op de bin nenplaatsen hooide men het brieschen der paarden, het kletteren der sabels op de steenen, om de tien minuten kwa- men renboden en vertrokken weder in galop. De bevelen volguen op de beve len en tussehen het gedruiseh in het gebouw drong bij vlagen het doffe ge rommel van de over de kaden voortrol lende kanonnen en dat gerekte gemurmel van de menigte door, seiirikwekkend en beklemmend als dat van den opkomen den vloed. De "beide sidderende vrouwen zaten dicht tegen elkander aangedrukt, hare ge waarwordingen niet durvende uiten, luis Nauwelijks is Von Kiihlmann begonnen te spreken, of het worilt zóó donker in het Huis, dat de afgevaardigden vanaf de perstribune nauwelijks meer zijn te onderscheiden. Deze donkerte is teeke nend voor de gansche redevoering en voor de stemming. Nooit »ag ik in een politieke rede zoo grauw pessimimisme naast grimmige vastbeslotenheid, nog nooit zulk een volkomen afwezigheid van enthousiasme van den kant van den redenaar als van de toehoorders. Een paar afzonderlijke opmerkingen hebben hoogstens een „succes d'estime". De meeste woorden worden zwijgend aan gehoord. De belangstelling stygi wanneer Von Ktthimann het vredesoffensief in de pers en in de redevoeringen der vijande- [yke staatslieden behandelt. Het biykt, dat de Duitsche regeenug zich op het staudpunt stelt, dat de resultaten op militair gebied thans reeds zeer aanzien lijk zyn, en dat in den zomer en in den herfst nog veel grooteregevolgen kunnen verwacht worden. De Entente weet dit, en zij is nu aan de beurt om voorstellen te doen, die harmonieeren met de Duitsche opvatting, welke Von Kütiluiann nogmaals in het kort uiteenzet. Wanneer de staats secretaris de verklaring van Asquith aan haalt, en zegt: „Wij kunuen tietzelfde zeggen, indien slechts de woorden „de Britsche regeering wurden veranderd iu „de keizerlyke regeeriug valt er onder de afgevaardigden eenige onrust waar ie nemen. Erzóerger maakt een beweging, alsof by zeggeu wil: maar zóó komen wy nooit verder. Nog meer pessimisme vaart in het Huis, wanneer Von Kühl uiann Molkte aanhaalt, en besluit, dat bet eind* van den oorlog nog niet is te vuoizien. Hier eu daar roept men: „Na! Na!De meerderheid van het Huis olylt echter opvallend koel. Iets nieuws heeft de rede van Von Kütilman niet gebracht. De staatssecre taris heeft opnieuw verzekerd,, dat van Duitsche zucht naar heei schappij geen sprake is Wa België betreft, Ulytt de houding van üuitsclilaud dezelfde, als werd aangegeven in de rede van Hertling in April van dit jaar niets beloven wat ons later zou kunnen binden. Ook dit gedeelte van de rede van Von Kiihlmann vermocht slechts zwakke bravo uitreepen te veroorzaken. Het einde der rede brengt even weinig enthousiasme als het midden gedeelte of het beginkorte bravo's van links en van het centrum. De algemeene indruk is, dat men zich houdt bij de woorden, welke Hertling in April uitsprak, n.l dit het than geen tijd is voor woorden, maar voor daden. De Duitsche duikbooton voor de Anei i kaan acne kust. Volgens persberichten uit New-York schijnt de Amerikaansche regeering ge deelten van haar zeemacht naar den Atlantischen Oceaan te hebben gezonden, omdat verschillende Amerikaansche bla den er op wezen, dat de vyaudelijte duikbuoteii nu reeds meer dan drie weken aan de Amerikaansche kust opereeren, terende zonder te begrijpen, de nadering van een groot onheil duchtende, waar van z'ij den aard niet konden raden. Tegen vijf uur van den morgen bul derde jiet kanon tot dusverre zoo verwyderd, dat het zich in de overige geluiden verloor plotseling al natter en nader, het gevecht werd tnans in de straten van Parijs geleverd. Daags te voren om vier uur des na middags door de poort van Saint-Cloud bij verrassing binnengetrokken, hadden de Fransche troepen vervolgens snel langs het viaduct van Aüteuil op de poorten van Issy en Vaugirard aanrukkende, deze voor den generaal Cissey geopend. Een uur later, zonder dat z'ij' ze.fs ver moedden, dat de vijand hen kon aan vallen, waren de voorposten der oproer lingen omsingeld, verplicht de wapens neer te leggen en onder goed geleid© naar de 'gevangenissen van Versailles ge voerd. Zoodanig was onder ander het lot van de beruchte barricade op den weg' van Orleaus; van voren was het een ware sterkte, beschermd door grachten en be wapend met kanonnen. De gefevjereerden rekenden op haar als pp een fort; de aanvallers trokken haar onverwachts om, vielen haar verdedigers met de bajonet terwijl de Amerikaansche autoriteiten evenwel ondanks het groote aantal duik- bootjagers geen enkel succes hebben kunnen melden. Het is niet eeas tot een gevecht gekomen, en slechts in één geval is door de tusschenkomst van een torpedoverstrooier, een achtervolgd Arnerikaanseh stoomschip voor zinken bewaard gebleven. In Amerikaansche handelskringen heer-cht wegens het uit blijven van een aantal waardevolle trans- portstoomers groote bezorgdheid. De Burgeroorlog In Ruslan«JT LONDEN, 2 Juli. Admiraal Stchasny, de vroegere commandant van de Rus- sische Uostzeevloot, is door een bolsche- wiki-rechtbank ter dood veroordeeld en terechtgesteld. Do revolutionnaire socialisten protes teerden tegen deze terdoodbrenging In de onafhankelijke bladen treedt een scherpe verontwaardiging aan het licht. LONDEN, 2 Juli. Uit Moskou wordt gemeld, dat de staat van beleg in bet gouvernement Archangel afgekondigd is. Da Broquavllle gedecoreerd. Naar wij in een Belgisch blad lezen, heeft de Fransche regeering aan den vroegeren Belgischen minister president De Broqueville hetondersciieidiDgsteeken van commandeur van bet legioen van eer verleend. De onbeperkte du kbootoorlog. WASHINGTON, 1 Juli. In Engeland zijn gedurende de maanden Mei 197.274 ton nieuwe schepen, ni Amerika 194.0U0 tons, te zamen 391274 ton gebouwd. Getorpedeerd werden in dezelfde maand 355.678 ton, zoodat in Mei 35.600 ton meer gebouwd, dan vernield zijn. BERLIJN, 2 Juli. In het versperde gebied om Engeland zijn door onze duik booten opnieuw 17.000 br. reg tons aan vijandelijke schepen vernietigd. 0e crisis aan Marine Op de bekende vragen van den heer Van der Voort van Zijp betreffende het verband tussehen de ontslagaanvrage van den Minister van Marine en het niet uitvaren van het convooi naar Ne- derlandsch Indië heeft de tijdelijke voor zitter van den Raad van Ministers, Mi nister Cort van der Linden, het volgende geantwoord De Raad van Ministers besloot het uitvaren van het convooi van Neder- landsch Indië uit te stellen, omdat door de Britsche Regeering nadrukkelijk be zwaar was gemaakt tegen het vervoer van een klem deel der lading van de „Noordam" en omdat enkele andere punten van ondergeschikt belang nog moesten worden onderzocht. De Minister van Marine heeft te kennen gegeven, in den rug aan, dreven ze in hun eigen grachten en richtten met. hun eigen ko gels een groot bloedbad onder de vluch telingen aan. Het was het werk van weinige minu ten: wat weerstand poogde te bieden, werd zonder mededongen neergesabeld, de overigen gevat en naar Versailles ge zonden, waar Vincent in den nacht een veel minder zegevierenden intocht hield dan hij zich voorgesteld had, zonder wa penen, zonder kepi, de kleeding in flar den en bespat met het bloed van ziijta vriend Laurier, aan zijne zijde Hoor een bajonetsteek getroffen en zieltogende ach tergelaten op de barricade, waar hij val lende zich den schedel tegen den scher pen kant van een keisteen had verbrij zeld. Zoo ging het nagenoeg eveneens met de buitenwerken van Montmartre, Belle ville, Charonne en zelfs de barricade van de rue de Rivoli, het meesterstuk van den schoenlapper GaiJlard, kolonel der genie. Deze laatste had echter de groote eer een paar malen vuur te geven, toen een onverwachte instorting!, door den s.hok teweeggebracht, artilleristen en opstande lingen ter aarde deed stor.en, voor zij den tijd haidden opnieuw te laden *n het Verwachting tot den avond van 4 Juli M Mt matigt noord-weitelljke tat noord-oos- telijkan wind; half tot zwanrbawolktwalnlg of geon regen. Walnlg verandering van tem peratuur. dat hij het besluit van den Ministerraad niet met zijn verantwoordelijkheid kon overeenbrengen, omdat hij van mee ning was, dat bet convooi niettegenstaan de de gerezen moeilijkheden onmiddel lijk behoorde uit te varen. Het besluit van den Minister van Marine om ontslag te vragen stond onwrikbaar vast. De Raad van Minister* was van oordeel dat toen inmiddels de indiening van het verzoek om ontslag ruchtbaar was ge worden, het niet in 's Lands belang zou de zijn, zich tegen het verleeuen van het gevraagde ontslag te verzetten. N B. Door een ander Kamerlid is over legging gevraagd van de in deze zaak ge»oerde correspondentie tussehen de Nederlandsehe regeering en de oorlog voerende StateD,Engeland en Duitsch- land. Verkiezingsaotia. Te Amsterdam heeft Zondag in het stadion een «rootsche openluchtmeeting der Katholieken van de hoofdstad en omstreken plants gehad, die miar schat* ting door 30 OLMpersonen werd bezocht-, en uitnemend slaagde. Er waren 12 sprekers, 700 zang- rs en 2 muziekkorpsen. De socialisten hielden een open lucht- meeting op het IJscluhterrein, die slechts door 2500 menschen werd bezocht. Te 's-Gravenhage had op „Houtrust" een katholieke verkiezingsm-eting in de openlucht plaats, die door 40.ÜUÜ men schen uit Den Haag en omliggende plaatsen werd bezocht en met groot succes werd bekroond. Gaan rijwielverbod. Vanwege het secretariaat van den A N.W.B. wordt medegedeeld dit de ge ruchten als zou met 1 Augustus a.s. een rijwielverbod voor wielrijders worden uit gevaardigd, onjuist zijn. Keuring van dan landstorm. De minister van oorlog heeft aan de burgemeesters medegedeeld, dat het in zijn bedoeling ligt, de ingeschrevenen voor den landstorm, voor zooveel zy ge boren zijn in 1877 en 1876, in Juli en Augustus te doen keuren en hun ver zocht, ten spoedigste voor elk dezer beide groepen van ingeschrevenen het keurings- register te doen opmaken. Sohapenvloesoh Binnen eenige maanden zullen aan de export slachterij „Vianda" te Hoek van Holland 200,000 schapen geslacht wor den, uitsluitend voor het binnenland be stemd. was alleen dank aan een overhaaste vlucht, dat eenige gefedereerd», onder een kogelregen der chassepots er in slaag den zich uit de gevaarvolle positie to redden, waarin de domme laatdunkend heid van den grooten ontwerper der ver dediging van Parijs hen gebracht had. Het oogenblik was gekomen, waarop de patriotten te hunnen koste leerden, dat het minder gemakkelijk is emsklaps een bekwaam krijgskundige te worden dan een gegalonneerd» kepi op te zetten en zich de lendenen mei een rooden sjerp te omgorden. Om twee uur 's morgens had het leger der orde zich bijna zonder' slag of stoot meester gemaakt van de op het Trosadero opgerichte batterijen en ze tegen het Champ-deMars gekeerd; om vijf uren waren de Ecole Militaire en de kruitmaga zijnen in zijne macht, en vielen zijne gra- j naken tot in de rue Saint Dominique. Van het Phanteon, zoo-wel a'.s van de andere hoogten, antwoordden de gefede- I reerden onhandig met hunne geheele artil lerie en het was het gedonder van dit ge duchte kanonvuur, dat de beide gevangen vrouwen hoorden zonfler er zich reken- Èchap van te kunnen geven. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1