ouwland IET, landarts, Goes De Groote Oorlog. No. 73. Zaterdag 33 Juni 1918. Veertiende Jaargang. mg vin Kiditlmdscbi im nnr hit platteland. FWEZIG derdag 20 Juni 1918, verkoopen: \f braak van een indbouwschuur, nbare Verkooping Vrijdag 21 Juni 1918, te R. K Dienstbode. 4* Verschijnt eiken MAIKDAG-JVQENSDAG- en VRIIDAGJkVONQ. Katholieke Kiezers in Zeeland I S De strijd in het Westen. BINNENLAND. Welk weder zullen wij hebben? ivoor iecter f25 af Ir. H. VI. te Am- 1-an zijta 2 zoontjes te hebben oim he[t Ir de rechtbank bij ■gesproken. I 's Hertogenbosch Petrus Valken- te Wouw (gedefi- mgeniss:raf wegensi Ire. En tot dezelfde 26 jaar, te, Wouw, I behulpzaam zijn bij |l P. Valkenburg een lat het doei, dat hij lenoot J. van Gastre |>erooven. atielijke Commissie te verzoekt dringend om ,n adressen waar Neder- Stadskinderen, onder* •oh gezond, voor twee anden goede voeding en it kunneg genieten, worden ingewacht bij inlichtingen verstrekt ecretaresse Dam N.Z. 152, klag 20, Vrijdag 21 en Zater- 1, des avonds van 79 uur. die hun kinderen wen- doen genieten van de g, kunnen daarvan aangifte dezelfde uren en aan het- res. Giften voor het doel welkom. pommissie voornoemd, A. DUMAN TAK- 7. Tbigt, Eere-Voorzitster. C. DEETMAN, Voorzitster. VAN REGTEREN AL- -Mollerüs, Secretaresse. WE1JL—Snuijf, Arts. SCHLÜTEK—De Nws. |W. ERMERINS. VN SCHAGEN—Labgej'AN A. HEEMaKERK. - r r< -ft '!)l i .4il' -U'V' 1 UölftiK 6; 0 tot en met 30 Jtfni. J i snde gevallen behandelt Ttuid- JHELMAN, Middelburg. Notaris F. VAN CLEEF te jszand, zal op ddaga 1 uur, op de hofstede id door JAC. DE KOSTER te szand, om oontant geld lken, Planken, Heiningpalen, Brandhout, Steenen, oude luwe Pannen, enz. «middags te 2 uur te Kam- d, in het café „Nimrod", bij A. J. iJiKHKXs, ten overstaan lotaris PILAAR te Goes, van gemeente Wissen kerk», onder erlaud, in den ünrustpolder, i groot 9 H.A. 38 A. 90 e.A. pacht bq dhr. M. Iskaïl Pz. i rooven oogst 1920. veilen in 4 perceelen en in J zoo spoedig mogelijk in dienst 'eden wordt te Zierikzee ge- ;d een on f150 en verval. Groote h buitenshuis Br fr. onder LZ aan Boekh. KROM te e zee. J Abonnementsprijs p. 3 maandan voor Goat f 1.daarbuiten f 1.26. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 cent. Adverteutiën worden ingewacht vóór half aan uur 's namiddags. Kantoor v. d. Adminisfratia: Boude wijn de Wllfasfraaf A 1356 GOES. Tel. interc.Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichten 30 Ct. p. r. Bij abonnement special* prijs. Advertentiën van 15 regels f0.75, iedere regel meer 16 Ct. Eenzelfde advertentie 3 X geplaawt wordt 2 x berekend. Het stembiljet, dat U den 3en Julia.s. zal worden uitgereikt, bevat m 21 oandldatenlysten, dat wil zeggen 21 lijsten met de verschillende 2 namen der candidaten van de verschillende partijen en vóór J iederen naam een zwart hokje met een wit puntje. De 21a, de laatate lijst op het stembiljet van den kieskring Zee- land is de KATHOLIEKE. Met die J lijst en DIE ALLEEN hebt gij te maken. Op die lijst komen 4 namen voor Fruytier, Van Waesberyhe, Vienings, Stiager. Wettelijk stemt gij goed door het witte puntje voor ÉÉN dier namen J zwart te maken. Maar het belang der partfj eischt, dat gij het witte puntje zwart maakt vóór den naam a FRUIJTIER. f Volgt dus het advies op van uw organisatie en stemt op NUMMER ÉÉN VAN DE KATHOLIEKE LUST. IMHUM LONDEN, 20 Juni (R.O.) Reuter's correspondent bij het Fransche leger seint dd. 19 Juni: In den afgeloopen nacht hebben de Duitschers de lang ver- wacnte poging gedaan om Reims te ver overen. De aanval geschiedde op een front van 12 a 13 mijlen, van Vriguy aan den voet van de heuvels, welke ae vlakte van Reims omgeven, westelijk van deze stad tot aan het fort Pompelle ten Oosten van de stad. Ten Noord Westen en ten Noorden tusschen St. Brice en Ëetheny waren de Duitschers reeds in de voorsteden. De aanval in de vlakte tusschen Ormes en Vrigny liep uit op een volkomen mislukking voor den vjjaud, zijn infanterie kon onze draadversperring niet bereiken. TenOosten van Pompeile behaalden de Duitschers een momenteel succes, dat echter spoedig tengevolge van onze tegenactie in een echec veranderde. De strijd, welke ten Noorden en ten Westen tusschen de huizen der buiten wijken gevoerd werd, verliep eveneens tot ons voordeel. Reims is weinig meer dan een groote puinhoop van ineengestorte muren en zwartgebrand hout. waarboven hooguit steekt de groote grijze kathedraal. Maar deze verwoeste huizen maskeeren opper best onze defensieve orgauisatie zooals de vijand, toen hjj in de donkerte van d«n nacht ten aanval stormde, tot eigen nadeel ondervonden heeft. BERLIJN, 20 Juni. Het avondcommu- niqé meldt: Ten Noorden van Albert, ten Zuid Wasten van Noyon en ten Noord- Westen van Chateau-Thierry zijnparti- eele overvallen des vijands onder zware verliezen mislukt. PARIJS, 20 Juni. Het avond-commu niqué meldtNu en dan onderbroken artiüertestrjjd tusschen Montdidier en de Oisue en ten Zuiden van de Aisne. De dag was kalm op de rest van het front. LONDEN, 20 Juni. Het avond commu niqué van Haig meldt: Twee succesvolle „raids" werden gisteravond uitgevoerd door Fransche troepen nabij Lucre. De Franschen namen verscheidene gevan genen. Eemge gevangenen werden ook gemaakt door de bntsche troepen ten Noord-Oosten van Meeteren. Hedenmorgen brachten wjj onze linie lichtelyk vooruit ten N.W. van Merns en namen eemge gevangenen, een loop graafmortier en een machinegeweer. Twee tegenaanvallen, dour den vijand gedaan op onze nieuwe posities, werden met succes afgeslagen. Het Oostenrijksche offensief in Italië. Een der voornaamste en onmiddellijke doeleinden van den strijd tusschen Piave en Brenta schijnt te zijn zich meester te maken van de spoorwegknoopen Treviso, Castelf ranco en Mestro, waardoor Venetië zoo goed als verloren zou moeten wor den geacht. In dit gedeelte is de tegen stand der Italianen dan ook zoo mogelijk nóg heviger dan op de Asiago'-hoogvlakte, waar de natuur den verdedigers te hulp komt. „Onze vijanden", zeide Dinsdag minis ter Bonar Law in het Britsche Lagerhuis bij de indiening van een voorstel tot het verleenen van een krediet van 5Q0 mil- lioen pond (dat werd..aangenomen), „zijn van meeding dat een groot succes, op dit front behaald van yèrstrekkenden, mis schien zelfs besfis.senden invloed zou zijn op het algemeen slagfront in Frankrijk en daarom geloof ik, dat het initiatief tot dit offensief eerder van Berlijn dan van Weenen is uitgegaan. Tot nu toe, zoo vervolgde de minister onder toejuichingen, is de aanval mis lukt. Uit laatste is nu wat sterk gezegd, want blijkens de laatste berichten komen de Oostenrijkers laugzaam aan op huu vleugels, bij den Monto Monlello en tusschen de Sile en Piave vooruit, welke punten van groot strategisch gewicht zijn. Uuk de Zuidervleugei staat nu volgens de berichten van het Oosteniijksch com muniqué aan gene zijde vau het FoseAa- kanaal, mede eeli gewichtig punt. Hevige regens doen de Piave stijgen, wat de Italianen bij bun verdediging te stade komt. Lloyd George heeft ten telegram aan Orlando gezonden, waatin hij namens hel britsche rijksoorlogska- binet het Italiaauscbe leger geluk wenscht met zijn schitterende verdediging en be wondering uitspreekt voor zijn dapper heid. Loua berichten. De Paus en de Italiaansche krijgs gevangenen. De „Osservatore Romano" bevat een bericht uit Beru volgens hetwelk de H. Vader blijk heeft gegeven van zijn bij zondere bezorgde belangstelling voor de Italiaansche krijgsgevangenen in Duitsch- land. Vernomen hebbende, dat het ve len hunner ontbrak aan kleedingstukken, bepaaldelijk wollen goederen, heeft Z. H. in die behoefte doen voorzien door den krijgsgevangenen de noodige voorraden voornamelijk wolien borstrokken en kou sen te laten toezenden. Vermlndsrlng van hst broodrantsoen te Weenen. Volgens een telegram uit Weenen aan het „Berl. Tagebl." is de Oostenrijksche miuisterraad tot het besluit gekomen, dat het broodrantsoen voor Weenen tot op de helft moet worden verminderd. In de provincie was deze maatregel reeds van kracht. Voor Weenen had men dezen maatregel om politieke redenen nog niet durven nemen, mede uit overwe ging, dat een groot deel der Weemehe bevolking in de oorlogsindustrie werk zaam was. Het is echter onmogelijk gebleken, nog langer met deze omstan digheden rekening te houden. Van den ibden dezer is het broodrantsoen voor Weenen van 126U tot op 630 gram per week teruggebracht. De regeering zal echter trachten door de beschikbaarstelling van meer vet en vleesch een zekere aanvulling te geven." De „Arbeiter Zeitung" bespreekt de le vensmiddelencrisis en zegt o.a.aan al het noodige bestaat gebrek. Het is treurig gesteld in W eenen e» nog veel treuriger in de provincie, waar zelfs het volle broodrantsoen niet meer kan worden uitgereikt. Het hoogste punt van de Ciisis, de tijd van de grootste ontberin gen nadert. Os Bolsjewlkl-regeerirg in Siberiö ten val gebracht. BERLIJN, 18 Juni. Volgens berichten der bladen uit Petrugrad is de maxima- iistiseue regeering iu W. Sb.ene door contra-revolutionairen en Tsjechen ten val gebracht. Omsk werd door de troepen genomen. Bij Um»k, te Jtkaterineuburg en te Uefa hadden hevige gevechten plaats. Vllegeraanvallnn op Brugge. Van de grens wordt aan de Tel. ge meld Niet alleen de bewoners van Os- tende, maar ook die van Brugge brengen thans menig angstig uur iu den kelder door, want onophoudelijk duren de vlie- geraanvallen van daar tot aan de kust voort. Te Brugge is door een bom het nieuwe fourage-magazijn der lanciers bij de Sint Kiuispoort vernield. De Duitschers ge bruikten het als depót voor topedo's der te Brugge gestatiouneerde onderzeeërs Er had een geweldige ontploffing plaats. Minder succes had een bom die in 't hart der stad kort bij het station viel en waarvan verscheidene burgers het slachtoffer werden. Van de grens zelf kan men dikwijls de gevechten in de lucht nagaan, die nabij de kust tusschen Britten en Duitschers worden geleverd. De Duitschers verdedigen nu hun duik bootbasis niet alleen met afweergeschut, maar ook door aviateurs, die in de lucht de wacht houden. Nederland en de Geasaoeieerden. Naar wij vernemen zal eerstdaags d or den minister van buiteiilandsche zaken aan de Staten Generaal nadere mede- deeiingeu worden gedaan van de brief wisseling tusschen de Geassocieerden en de Nederlaudsche regeering, betreffende de requisitie van Nederlaudsche schepen door de Geassocieerden. 0e onderhandelingen met Duitschland. Omtrent de onderhandelingen tusschen Duitschland en Nederland verneemt het Wolff-bureau dat deze nog niet tot een definitieve overeenkomst hebben geleid Men mag echter aaunemen dat zij bin nenkort tot een voor beide partijen bevredigend einde zullen worden gevoerd. De onderhandelingen omtrent de scheepvaart tusschen Nederland en de Scandinavische landen, waarvoor de invulling van een vrijgeleide noodig is, hebben ten doel de voorziening van Nederland met grondstoffen en levens middelen te vergemakkelijken, met in achtneming van de belangen van dep Duitschen oorlog ter zee. Thee In beslag genomen. De „Telverneemt, dat de politie 30 000 Kilogram thee heeft in beslag genomen bij de firma Thueré te Utrecht. Het gebouw wordt door de politie bewaakt. Nieuwe aardappelen. Het bureau voor mededeelingen in zake de voedselvoorziening spreekt ook het dagbladbencht tegen vulgens hetwelk reeds zou vaststaan, dat 60 pCt. der nieuwe aardappelen naar Duitschland zullen worden ingevoerd. Er is zelfs nog niet besloten of van het teveel aan nieuwe aardappelen, dat ons land pleegt voort te brengen, zal worden uitgevoerd. Os Ned. sleepboot „Zeeland". De sleepboot „Zeeland" is üondermid- dag 1 uur van Nieuwediep vertrokken naar het wrak van de „Koningin Regen tes". Het convooi naar Indië. In verband met het nieuwe uitstel van liet vertrek van het convooi naar Indië kan het Haagsch Correspondentiebureau nog mededeelen, dat de kwestie die nog gerezen is nopens de scheepspapieren, meer bepaaldelijk betreft d- ladingspa pieren van bet stoomschip „No or dam". Naar „De Maasbode' uit goede bron verneemt is de reden van het niet uit varen van het Nederlaudsche convooi naar Indië te zoeken in moeilijkheden, welke met vreemde mogendheden te dezer zake ziju gerezen. Ongetwijfeld zal het wel eenigd dagen dure h eer deze moeilijkheden zijn uit den weg geruimd. De Woensdagavond gehouden buiten gewone ministerraad staat naar men aan dat blad verzekert met deze kwestie in verband. Twee Nederlaudsche schepen vergaan. Het Nederl. stoomschip „Alcor" is, op de kust van New-Foundland gestrand en wrak geworden. Het schip was door de Amerikaansche regeering in beslag genomeu. Er waren geen Hollanders aan boord. Het Nederlaudsche stoomschip „Kiel- drecht" is op een mijn geloopen en gezonken. Het schip was door de Engelsche Regeering gerequireerd en voer nu onder Engelsche bemanning. Huldiging Mr. D. Fook. Woensdag vierde mr. D Fock, voor zitter van de Tweede Kamer en eud- minister van koloniën, zyn zestigsten verjaardag. Ofschoon het het uitdrukkelijk ver langen van mr. Fock was dezen dag ongemerkt te laten voorbijgaan, hebben onderscheidene vrienden en geestver wanten den jubilaris te zijnen huize toch nog gehuldigd. Mr. Troelstra niet naar Engeland. Naar we uit zeer betrouwbare bron Vernemen is de Engelsche regeering niet bereid mr. P. J. Troeistra vergunning te verleenen naar Engeland te komen. (Msbode) Waar onze gouden tientjes blijven. Het „Berliner Tageblatt" verneemt uit Thorn Aan het douanekantoor van het grens station Atexaudrofno is een man uit Ber lijn in hechtenis genomen, die 30.000 Ne derlaudsche gouden tientjes naar Polen poogde te smokkelen. Naar zijn zeggen, zou hij daarbij 200.000 Mark verdiend hebben. Het goudgeld werd in beslag ge nomen en naar de Rijksbank te Thorn gebracht. PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. (Zomerzitting.) Verschenen is thans de lijst van Ife behandelen punten en vereuhLlente voor stellen van Ged. Staten voor Je op 2 Juli te openen zomicrzitting van de Pro vinciale Staten onzer, provincie. Aan de orde is allereerst het onderzoek der geloofsbrieven, van de nieuw geko zen leden, de heeren K. Brants en J. H. Ges-chiere, verder ingekomeh stukken en medeiteeiingen en het over,eggen van het verslag van den toestand der Pro vincie over 1917, waarna de benoeming aan de orde is van het lid der staten, bedoeld bij art. 89 der Provinciale wet De agenda vermeid t de volgende voor stellen Tot het aanhouden van adres sen van Provinciale ambtenaren en ver hooging van jaarwedde of verbetering van positie. Tot wijziging van de Eteotrici- teitsvoorziening voor Zeeland. De reeds gepubliceerde voorstellen tot beslissing van het algemeen reglement en van het reglement voor den polder en waterschappen. Tot nadere vaststelling van een duur te bijslag aan de ambtenaren en bedienden der Provincie voor 19 Lr en tot verlee- nin-g: van een duurtebijslag aanben, die ten laste der Provinciale fondsen pen sioen genieten en vaneen gratificatie aan gepensioneerde ambtenaren ter Pro vinciale gr.ffie en aan weduwen en wao zen daarvan. Tot instelling van een algemeen reserve fonds voor de stoombootdiensten. Nadat vroeger besloten was niet over te gaan tot verzekering van de aan de Provincie behoorende stoombooten, werd in J.909 besloten, ten behoeve der Pro vinciale Stoombootdiensten een reserve fonds te vormen, en daaruit de kosten van schadevaringen te bestrijden. Het krachtens dit bestuit aangekweekte kapi taal op het Grootboek der drie percent Nationale schuld bedroeg1 na dé bijschrij ving' uit den dienst 1917 nominaal f 118,400, waarvan was geboekt ten name van de lijn VlissingenBreskens -Neuzen f91,900; WalzooraeuHansweerd f6350; Neuzen Hoedekenskerke Hansweerd f 2,750 en Oosterschelte f 17,-tOO. Bevraag is gerezen, of hiet met raadzaam zou zijn. aan dit fonds uitbreiding te geven. In 1903 werd door H. M. de Koningin aan. de provincie Zeeland toelating yei- Verwachting tot don avond vu 22 Jul; Matlgo later tijdelijke afnemende Wette lijke tot Zuldwestelfjken wind, tydelQk ooklarend, later toenemende bewolking, Riot kan» op regen. Weinig verandering van temperatuur. i i i leend, om zelve het risico te dragen van de bij de Ongevallenwet 1901 geregelde verzekering harer werklieden, werkzaam op hare stoombootdiensten. Krachtens aiL. 3o dier wet is de provincie o.a. ver-, plrcht, zoodra eenige rente ter zake een. ongeval, dat een verzekerd werkman beeft getroffen, anders dan voorioouig is vast gesteld, te betalen, de door het bestuur der Rijksverzekeringsbank opgegeven con tante waarde van die rente. lot dusver is dit tweemaal voorgekomen en tonden de bedragen ad 11,726,88 en f5,525,50 ten laste van den gewonen dienst wor den gebracht. Het gevaar is echter niet denkbeeldig, dat eene storting zoodanig bedrag zou vergen dat het onmogelijk uit de gewone fondsen zou kunnen wor den jiestreden. Daar de storting voor of op den door het bestuur der Rijksverze keringsbank te bepalen dag moet plaats hebben, zou daaruit bezwaar kunnen ont staan. Het is raadzaam, dit bez*ivaar te ondervangen en bet risico te verdeelen over tneer jaren door de vorming van een voldoend fonds, waaruit te allen tjj- den kan worden geput. Berekend wordt dat door de B ijksverzekeringsbank een jaar.premie van f0,023 per gulden loon zou worden gevraagd en b t s hijnt raad zaam een daarvoor overeenkomend bed.ag voor dit doel in het reservefonds te stor ten. In de -derde plaats wijzen Gedep. Staten erop, dat de provincie zou kun nen worden geroepOn tot vergoeding van schaden, aan derdefl overkomen door on gevallen bij de stodtnbootui nsteu, in ver band met de artikelen 1101 tot en met 1407 van het B. W. Voor deze mogelijk heid wordt ©en reseïve noodig geacht van f 3,20 per jaar per f 1000 ontvangsten aan vracht van passagiers en goederen. Ged. Staten stellen voor, het besluit tot instelling van een reservefonds in lezen geest te wijzigen, maar de te storten bedragen telkens bij de begrooting vast te stellen. Vervolgens het reeds gepubliceerde voor stel inzake de zwemplaats in de haven van Zierikzee. Het voorstel tot verhooging der subsi dies voor de handelsdagschool en den handelavondcursus te Middelburg en wel voor eerstgenoemde het maximum te ver- hoogen van f1450 op f2250 voer de jaren 1919 en 1920 en voor den avond cursus van f 600 op f1100 voor oe jaren 1918, 1919 en '1920. Een voorstel 'tot verleening van een subsidie van Ï200 ten behoeve yan het nationaal congres voor vakonderwijs. Het volgende voorstel is om een jaar- lijkscbe subsidie te geven voor de jaren 1918 tot en met 1922 van f200 aan de vereen. „Het Nederlandsch Openluchtmu seum" te Arnhem. Ged. Staten wijzen erop, dat Zeeland zelf wel eens een open luchtmuseum is genoemd, jnaar dit ver andert steeds en veel verdwijnt, zoo o.a. de typische oude boerenwagens en arresle- den, die in ean gesloten museum geen plaats kunnen vinden. Bij een Neder landsch openluchtmuseum heef. juist Zee land, dat zooveel eigenaardig schoons be zit, in sterke mate belang, omdat de aan dacht der talrijke bezoekers op bet aan trekkelijke van dit gewest wordt geves tigd. Ged. Staten willen aan de subsidie de voorwaarden verbinden, dat Ged. Sfc de bevoegdheid zullen hebben een lid van het bestuur te benoemen. Verder voorstellen tot aanvaarding van de schenking van de bibliotheek mat kxai- ten van wijlen den beer W. C. Swazingi, in leven bibliothecaris der Provincie, ed inzake de afschaffing van de tollen Op Walcheren. De reeds gepubliceerde voorstellen tot verkoop van grond van G. Adriaansena te Walsoorden, tot machtiging van Gel. Staten tot bet trcffj-n van regeion met den Ondernemer van den omnibuadienst van Wemeldinge naar b t station Viake eo tot toekenning van subsi ie voor een omnibus ilenri'Ierse, e - Krui,.ijigip.i.V Uke. Vervolgens een voorstel om wyzigüig te brengen in die jaarwedden van auto-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1