lacht olvenë aar H Je Groote Oorlog No. Donderdag" 20 Juni 1918. Veertiende Jaargang. eischap Baarland a 4 nsdag 2 Juli 1918, jbliek verkooppn: I- ten: bL) S ILANO en UITWEG ig OUD PORSELEIN, aterbouirkundig Ambtenaar, Verschijnt eiken MAANDAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVONO. Katholieke Kiezers in Zeeland! X FEUILLETON. Onder den grond. Oe strijd in het Waste.i ffelk weder zullen wij hebben? BINNENLAND. L. I. AKKER, Rotterdam. ER, PLAZIER, W. F. DEN d. PEUL, Oost SouburgM. DE lorp Wed. A. VERM&NDEL, apelle; VAN DAMME te Wis- 1DERTSE te Kamperland en Notaris E. C. VAN DISSEL es, zal op am. om 3 uur, te Goes, in „de van Oranje", ten verzoeke |e Erven van e'en Heer W. VAN Czn. te Kloetinge, HET mstreeks 400 H.A., zeer gun- 'elegen onder de gemeente e, nabij het station Kapalle* nge (zeer wildrijke Hazen-, iten- en Patrijzenjacht), bezichtigen Donderdagen 20 Juni 1918, nam. half twee, i komst a/h Station Kapelle- linge. Een Perceel de gemeente Kattendijke, in ijenhoek, groot 2 H.A. 10 A. 4. (5 Gem. 107 R.) gebruik 25 November 1918. a contant zes puntgave, zeer zeld- fraaie gekleurde haantjes nen (28 c ML), rijk geëmail- zes puntgave Delftsche ;els met uitgeschulpten rand c.M) gemerkt I. p. k. familie en andere Borden, Kommen, ;s, Schoteltjes, Koperwerk enz. bezichtigen vanaf 's middags r. dere inlichtingen te bekomen antore van genoemden Notaris. t Bestuur van het Waterschap and c.a. roept op aolllcltan- jaar de betrekking van ïene aanvangsjaarwedde van >0.met 5 tweejaarlijksche logingen van IIOO.Ver ten zijn volledige kennis van igen, oever- en dijksverdedi- en van alles wat behoort tot binnenbeheer van het Water- iicitatiën bij gezegeld adres r opgaaf van leeftijd, tegen- dige en vroegere betrekkingen zenden vóór ol op 25 Jul" aan den heer Dijkgraaf te elande. Het Bestuur voornoemd, D. MEDLENBERG, Dijkgraaf- L SCHOUTEN, On tv.-Griffier- Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1.daarbuiten f 1-25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cant. Advertentiën worden ingewacht vóór half ean uur '«namiddags. Kantoor v. d. Administratie: BoudewIJn de V/ittestraat A 135" GOES. Tel. interc.Directie no. 94. Redactie no. 97. Reclameberichten 30 Ct. p. r. Bij abonnement speciale prjjs. Advertentiën van 15 regels f0.75, iedere regel meer 15 Ct. Eenzelfde advertentie 3 X geplaawt wordt 2 X berekend. Het stembiljet, dat U den 3en Juli a.s. zal worden uitgereikt, bevat 21 eandldatenlijsten, dat wil zeggen 21 lijsten met de verschillende namen der candidaten van de J verschillende partijen en vóór iederen naam een zwart hokje met J een wit puntje. De 2to, de laatste lijst op het stembiljet van den kieskring Zee- land is de KATHOLIEKE. Met die J lijst en DIE ALLEEN hebt gij te maken. Op die lijst komen 4 namen voor Frujjtler, Van Waeaberghe, Vienings, Stieger. Wettelijk stemt gij goed door het J witte puntje voor ÉÉN dier namen zwart te maken. Maar het belang der partjj eischt, dat gij het witte puntje zwart maakt vóór den naam F R U IJ T I E R Volgt dus het advies op van uw organisatie en stemt op NUMMER ÉÉN VAN DE KATHOLIEKE LIJST 't Zjjin twöe vreemde woorden, die hier als titel boven dit artikel staan en die door menigen lezer niet zuhen worden begrepen. Tóch, 'tis onze schuld niet, dat wij ze gebruiken. Wij; ontleenen ze aan een verkiezingsadverteintie van den Ecoinomisc hen B ond, die in deze dagen ook op het oorlogspad is ter ver overing van een Kamerzetel, 't Moeit wel een bond van geteerde Brammen en Tieten zijn, dat ze zich zoo in de vreemde woorden thuis gevoelen en die met los sen zwier in hun publicaties gebruiken, een betere zaak waardig. We' zouden echter de hee-ren, bijaldien ze populair willen zijn een noodzakelijke voor waarde voor verkiezingssucces 'in onze dagen durven aanraden instede van d,e uitheemsche woorden jcht Nederland- sche te gebruiken, die door Jan en Alle man begrepen worden. Reeds het woord „Economische" Bond klinkt dan meesten als een soort basterdvloek in de ooren. Noem het: Bond van de „heb- je-hou-je-spek-je-zakken-mannen" of iets dergelijks, dat begrijpt de gewone man. En nu weer de woorden „synthese" en „antithese". Ze staan in een advertentie, die wij dezer dagen in de „Middelburgs sche Courant" vonden en die aldus luidt: 78) Een second* vroeger zou hij1 hebben kunnen zien, dat die vermeende weer schijn niets minder was dan de lantaaarn door een joug meisje gedragen, dat de trap afkwam, die zij gingen beklimmen. God veroorloofde niet, dat zij elkander ontmoetten. De commissie van de Epi-Scié keerde in. de club terug1, waar de Gezouten Schel- viseh >de welverdiende eerbewijzen ver kreeg, terwijl Margaretha geheel ontroerd door de groote gebeurten.s van, den dag, de omverwerping der Veadómezuii, zelfs niet het minste vermoeden had van het i gevaar, waarin zij verkeerd had. Alleen vroeg zij in den loop van den I avond aan Rosa waarom zij in de ae- I welven pek gebrand had. De oude huisnoudster begreep die vraag niet; zij wa* slechts eens in den loop van den morgen naar het waterbekken I geweest en had volgens hare gewoonte J alleen de lantaarn medegenomen. „Het is zonderling", meende Marga I retha, „de reuk vau de pek ia zelfs in De Economische Bond acht de- anti these op het gebied van dan schoolstrijd een geestelijke verarming van ons volk. Niet wat ons verdeelt maar wat ons samenbrengt de synthese is het waaruit wij vooral thans onze volks kracht moeial putten. Nu zagen wij een paar gewone men- schen die advertentie bestudeeren. Een hunner, zijn maat de zinsnede aanwijzen de: „de synthese is het, waaruit wij vooral thans onze volkskracht moeten putten", vroeg hem: „wat zouden ze toch met dat woord „synthese' 'bedoelen?" De aangesprokene nam wijsgeerig de krant op, bekeek de advertentie, wreef eens langs zijn neus en zeide: „ik geloof, voor zoover ik het begrijp, dat daarmede de eenheidsworst is bedoeld." Tableau 1 Geen welsprekender argument kon geleverd worden voor de dwaasheid om bij het publiek geleerde woorden t* ge bruiken en dat nog wel in verkiezings advertenties. En werden ze- dan nog maar goed gebruikt. Maar ook dat nog niet eens. Want het woord „synthese' is niet tegenovergesteld aan „antithese", maar aan „analyse", „Synthese" wil in de wijsbegeerte zeggen: de deelen der kennis tot één groot geheel brengen en dooi de algemeen» grondbeginselen de afzon derijjke deeien verklaren. „Analyse)' wil zeggen het begrip, het denkbeeld, ue voor sterling in bun besta,nddee-en ontleden om zooveel mogelijk door de kennis der bijzonuere dee.en tot die van het geLeel o-p te k,imuiien. Doch dit alles daargelaten en de ad vertentie van den Eco-uoimschen Bond op den 'keper beschouwend, vragen wij ons afwat zegt dat nu eigenlijk. Dat er op het gebied van den schoolstrijd „antithese" is, d.w.z. tegenstelling onder het volk. Dat is nog al natuurlijk. Was die er niet, dan was er geen strijd. En dat die strijd er is, is de schuid van de ]i berate regeerders, die een 50, 60 jaar geleien in onze wetgeving een onder wij sregeiing hebben neerbe.egd, we.- ke een voortdurende kaakslag is, toege bracht aan het recht en een voortdu rende beieed.ging van de gewetensvrijheid van ons christelijk volk- Indien de E, c o- nomisch Bond weent over de scheu ring door den schoolslrijd. in den boezem van ons vol-k gebracht we hopen dat bet echte en geen krokodillentrai.ein zijin dat hij dan medehelpe de bron van dien strijd te stoppen door te ijveren voor daadwerkelijke gelijks leuli.ng van het openbaar en bijzonder onderwijs, /zonder bevoorrechting van staatswege, noch van den een noch van den ander. Uit die herwonnen eenheid kan een ver meerdering worden verwacht van onze volkskracht, vast en zeker. Maar niet in den zin van den Economischen Bond, om n.l. die volkskracht alleen te gebruiken voor de stoffelijke belangen. Ook aan de geestelijke en zedelijke belangen der na tie dient de volkskracht dienstbaar ge maakt. de bovenverdieping goed merkbaar". De pastoor der Sint-Gerlrudis schreef die lucht aan onderaardsche uitwasemin gen toe. Wat den brouwer aangaat, hij sloeg er hoegenaamd geen acht op: hij dacht slechts aan een ding, het middel vinden om de plaats van Wilhelm in te nemenhet was zijn uitsluitende gedachte. Hij scheen gezwicht te zijn voor de drin gende vertoogen en reueneeringen van zijne dochter, maar hij was daarom niet minder vast besloten tot het einde toe te vervullen hetgeen hij zijn plicht noem de, en peinsde er dag: en nacht over hoe hij dit zou -kunnen doen, zonder iemand anders dan zich zeiven in ge vaar te brengen. Margaretha bezat te veel doorzicht om dat oogmerk- niet te doorgronden; zij be waakte haar vader en hiela de deur van de keldertrap, den eeui_,<en weg waarlangs de reus zijn onderaardsche gevangenis kon verlaten, zorgvuldig -gesioten. De goeue pastoor zag niets en bracht zijn leven in het gebed door. Het was een heilige en misschien werkten zijne gebeden meer uit dan al de berekenin gen van den Stier der Vogezen en me juffrouw ScbölLz. Verscheiuene dagen werden door den Gezouten Schelvisch besteed om zich de voor zijne onderneming henoodigde werk Dat in. het voorbijgaan gezegd de antithese op het gebied van den school strijd ons volk geestelijk verarmt, wordt hier wel beweerd maar niet bewetzem. Integendeel heeft -de geschiedenis der taat- ste halve eeuw bewezen, dat de school strijd, uit de oaderwijsantithesie geboren, bij ons christelijk volksdeel ve^l sluimei- rende energie heeft wakker ges.hud en vele deugden als ol'fervaardig.ieid, ijver, liefde voor het beginsel schitterend he\eft doen uitstralen. De s.anri van ons bijt zonder onderwijs, trols allen druk daarop uitgeoefend, bewijst bet. - Maar juist het beslaan vau een Ecoh nomischen Bond, aheen streve.rde naar stoffelijke welvaart, bewijst hoe noodig het is, -dat de geloovigen onder ons volk den schoolstrijd volstrijden, totdat vol ledig t e c h t zal zijn verkregen, om ie verhoeden, dat onder den invloed van een överheersch'end neutrale school, de gees t el ij ke verar ming van ons volk meer en meer om zich' henen grijpt. Want dat is de vrucht der openbare neutrale school en haar vloek tevens, dat een groot deel van het volk zijn geluk uitsluitend zoekt in de din gen dezer wereld en daarvoor' wor stelt met alle macht, teneinde er -toch zooveel mogelijk van vast ie krijgen. De z ic h t b a re s tof f el ij ke we rei d, dia het kind zoo nabij is, ja van alle zijden omringt, wordt e e n z ij d i g en Jos van alle hoogere levensbeschou wing op de aanlokkelijks:.© wijze aan de jeugd voorgesteld. Maar van die a n- dere wereld, d.» onzichtbaar is doch daarom nietminderwerkelijk bestaat, wordt zorgvuldig gezwegen. Het s t of f e 1 ij k e krijgt de e e n i g e plaats in 's kinds gedachienwereld, de zin voor het gees.eij.ce kwijm en ko-mt in gevaar geheel te versterven. Wat het kind van de openbare neutra.e schooi meekrijgt in het leven Is als een Sodomsappel, van buiten mooi en verlokte.ijk van kleur en aanschijn, .van binnen voos en zonder pit. Vol is .het hoofd, maar leeg de arme ziel. Och* mochjen toen alle christelijke, alle Katholieke ouders hiervan doordrongen zijn, onder wie er nogmaar steeds ge vonden worden, die zich laten'aanpraten dai het bijzonder onderwijs len opzichja van het openbaar minderwaardig is, alsof de eKamenstatistiekein, die niet liet gen kunnen, alsof de uiitomst in iederen tak van het bijzonder onderwijs dien leugen want zoo noemen wij dat praatje niet brandmerken met het stempel vain den laster. Ofschoon mieer dan een halve eeuw gekortwiekt, geknot, tegengewerkt, ja geknecht onder Lberale overheerschiing, durft het bijzonder onder wijs in zijn talloóze uitmuntende inrich tingen van lager, middelbaar en hooger onderwijs, zich gaarne met het openbare meten en is het eenmaal wettelijk' daaraan gelijk, -dan zal het onbetwistbaar het openbare ook in gehalte overtreffen. Maar dht zal aldjd aan het bijzonder onderwijs den voorrang boven het open bare verleenen althans voor wie tuigen te doen afleveren en een aanzien lijk aantal toortsen te doen vervaardi gen, terwijl hij zelf met zorg zijn per soneel uitkoos. Vincent en Laurier zouden gaarne in dat keurkorps qpgenomen zijn geworden, maar ondanks hun aandrang, en de cer tificaten van burgertrouw, die zij tot on dersteuning' van hun aanzoek bijbrachten, zond men hen naar de beruchte barri cade op den weg van Orleans, om die te helpen verdedigpn. De afzichtelijke petroleuses vervoerden met handwagens haar brandstichtenden voorraad door Parijs. Zij droegen geen schitterende uniformen; strepen of hoeden met pluimen. Delescluze had tot de vrou welijke officieren, die alleen uniform droe gen gezegd, dat hare 'vrouwen, om met meer zekerheid te kunnen handelen, zich niet van de andere burgeressen moesten onderscheiden dan door een grootere lief de voor de republiek, die haar uitkoos om evenals de vroegere Vestaalsche maag den het gewijde vuur van het vaderland te onderhouden, j Het was een afschuwelijk schouwspel, die nieuwerwetsche Vestaa.sche maaguen. bedekt met vuile lompen, oud voor het meerendeel, schaajnteiooze en walglijke hellevegen, wier grijze 'haren met ver- l warde lokken pnder een vettige muts of christelijk denkt en voelt dat het d« g e e s t e 1 ij k e faculteiten van het kind verzorgt, omdat het in het kind ziet een r e d e I ij k schepsel Gods zeer zeker welks verstand behoort ontwikkeld te worden, opdat het de krachten van zijn sterfelijk lichaam gebruïKe met rede, maar bovenal een redelijk schepsel begaafd mét een onsterfelijke ziel. En daarom is het bijzonder onderwijszooals de Neder- landsche bisschoppen in hun mandement van 22 Juli 1868 zeggeu „een middel dat de ouders en zielverzorgers te hulp tornt in de opvoeding van eein jong christen, die als kind Gods, als edge- naam des hemels moet leeren denken, gevoelen en ais christen de christelijk© deugden beoefenen." Wie ooren heeft om te hooren, hij- hoore! Hij late „synthese" synthese en „antithese" antithese en doe den 3en Juli a.s. zijn plicht door te stemmen op de rechtsche lijst. BERLIJN, 18 Juni. (W.B.) Hetavond- couimuuiqué meldt: Van de gevechtsfronten geen nieuws LONDEN, 18 Juni (R.U.) Het avond- cuwmuniqé meldt: Wij voerden gister avond een succesvollen overval uil ten Noorden van Leus Hedenmorgen onder namen Engeische troepeu „raids" op vijandelijke loopgraven ten Zuiden van Huliuch en namen na een hevig gevecht Ver.-cheidene gevangenen. Op het overige iront mets te melden behalve weder- zijdsche artillerie-bedrij vigheid. PARIJ8, 18 Juni. Het avondcommu- uiqué meldtDe artillerie bedrijvigheid was tamelijk levendig ten iNoord Westen van Montdiuier alsook op verschillende punten tusschen Montdidier en de A sue. De Fratisclien oxideinauien hedenmor gen een plaatselijken aanval ten Zuiden van Valsery, die hen in staat stelde hun posities te verbeteren en een 100-tal gevangenen alsmede machinegeweren te nemen Een Duitsche overval is afge slagen in de streek van Avocourt. De Duitschers hebben lijken op het terrein achtergelaten en de Franscheu hebben eenige gevangenen gemaakt. De strijd in Italië. ROME, 18 Juni. In den loop van li„t Oosteuiijksch offensief tegen den Fran schen sector namen de Frauschen 325 gevangenen en een aanzienlijken buit aan oorlogsmateriaal. De verliezen der Oostenrijkers zijn groot. Op het front van een enkel regi ment telde men 600 lijken. Volgens de op gevangenen gevonden legerorders was het doel van den vijand de vlakte te bereiken. Hij slaagde er echter met in de eerste linie te bereiken, zoodat 't echec volkomen en bloedig was. een geseheurden hoófddoak te voorschijn kwamen, den adem verpest door den brandewijn, de kleederen doortrokken met petroleum, onder woest geschreeuw, wa gens beladen met vaten, sponsen en kwas ten te zien voortduwen of voorttrekken. Troepen bleeke, havelooze kinderen, met ingevallen wangen en ongekamde ha ren, vergezelden tierende en jui.endehun waardige moeders, telkens een luid vreug degejuich aanheffende als een officier stilstond om de deur van een huis, dat in vlammen moest opgaan, met krijt te teekenen. Die afgrijselijke benden Zongen, lachten, vloekten, brulden, waren gewapend met dolken, geweren, sabels, pistoien, losten revolvers en braakten bloeddorstige be dreigingen uit tegen de rampzalige inwo- aers, die bleek van angst, bevende de toebereidselen tot hun ondergang aan schouwden. Indien eenig „leger ooit den naam van leger van het schrikbewind verdiende, dan was het ontegenzeggelijk dat, hetwelk Parijs tegen het einde der schandelijke Commune aan het werk zag. In de verte hoorde men het doffe ge bulder van de artiherie der forten, die hoe langer hoe zwakker op het vuur der Versaiilanen antwoordden. De waden bezweken, de gehavende bolwerken dreig- Verwachting tet den avond van 20 lunl Zwakke tot matige winden uit Zuidelijke richtingen meest zwaarbewolkt; waar chijn- lijk eenige regen met kans op onweer. Iets warmer. In de streek van den Monte Grappa ^sloegen wij gedeeltelijke aanvallen des vijauds af en voerden een geslaagden overval uit. Wij namen een 100-tal ge vangenen. In het Brenta dal en ten Oosten van het Frenzela-dal werden vijandelijke stooteu onmiddellijk tot stilstand ge bracht. Aan den oostelijken rand van 't Asiago- plateau ontrukten onze troepen den tegen stander Fizzo Razzea en ae hoogten ten Zuid-Oosten van den Basso en namen ongeveer 300 gevangenen. Een detache ment van onze troepen en een Fransch contingent deden een hevigen aanval en wonnen terrein op de bergruggen van den Gnstalonga en namen er eenige vij anden gevangen. Nog werden er meer westelijk talrijke gevangenen gemaakt door de Britsche troepeu. N.B. Het Oostenrijksch offensief gaat van Asiago tot aan de Zee. Vooral laags de brenta «n de Fiave wordt het felst gevochten. De Italianen weerstaan dap per Zij maakten 5000 gevangenen, de Oostenrijkers 210UÜ. Ot enbaperkta duikbootoorlog PARIJS, 18 Juni. De minister van marine heeft verklaard, dat, wat betreft den onderzeeërsoorlog en de overzee-che transporten üe toestand bevredigend is. Een vlootpastoor. „De Tijd" meldl, dat kapelaan J. M. M. Alink le Den Helder door den bisschop van Haar.em is aangewezen als vloot pastoor. Het Kon. besluit tot benoeming ©n regeling der functie wordt spoedig verwacht. Nieuwe aardappelen. Volgens de „Tel." worden 70.000 kisten en kratten naar ons land gezonden, die bestemd zijn voor het vervoer van nieuwe aardappelen naar Duitschiand. Reeds kwa men er een groot aantal wagons te Lan- gendijk aan. Iedere kist of krat kan 1 H.L. aardappelen bevatten, zoodat Duitsch iand van de nieuwe aardappelenoogst H.L. zat ontvangen of ongeveer 60 pCt 'van den geheelen oogst N.B. Blijkens bertent in „De Maasbode" is het volstrekt nog niet zeker dat er nieuwe aardappelen zullen worden uitge voerd, noch of dat in de hoeveelheid zal zijn als door „De Telegraaf" opgege ven. Het zenden van kisten en kratten den in te storten, de borstweringen wa ren geheel tot puin geschoten en zonder tusschenpoozing sloegen de granaten flui tende in de ingezakte casematten. Ach tereenvolgens werden Issy, Vanves en Montrouge ingenomen door de orde, zege vierende over de revolutie, die als een slang zich in de laatste stuiptrekkingen der woede kronkelde. De verdediging was voortaan onmoge lijk; s-indt dat oogenblik maakte zij- plaats voor de wraak. D-en 20en, 's. morgens, kreeg de kolonel Rouzier, beter bekend onder den bijnaam van Gezouten Schelvisch, van zijn ge neraal opperbevelhebber, den burger De lescluze, .de volgpmde orde: „Maak mijnen gereed om de wijk in de ltlcht te doen vliegen. „De generaal-commandant, „Delescluze." Twee uur later had de burger kolonel al zijn volk verzameld en begaf hij zich met zijne manschappen naar üen hoofdin gang der catacomben, die, gelijk men weet, in het voormalige octrooigebouw der bar rière d' Enfer was. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1