U Biwzwakte GASBEZUINIG1NG. Ba n k-Associatie Bouwland Burgerwoonhuis De Groote Mo. 70. Bank- en Effectenzaken van alle Assurantiën. W KIM» J 3 De strijd in h Marktberichten. Burgerlijke Stand. T 3fc0 Bij ministerieele be schikking zijn wij vanaf heden aangesteld om in Zuid-Beve land de boerenboter van pro ducenten op te koopen voor regeeringsprijs. j <P O GEBR. STRAUB, Kloetinge. TE HUUR: 3011R. Luzerne Klaver, F. WESTDORP - Ovezand. 3 <P Met ingang van Donderdag 13 Juni wordt de gastoevoer afgesloten: J Op werkdagen, voormiddags 8.30 tot 10 30 uur, namiddags 6.45 tet donker. Op Zon- en Feestdagen 3 30 tot II uur, namiddags I tot 4 en 6 tot donker. Des avonds na 11 uur wordt de druk aanmerkelijk verlaagd. Beperkt uw Gasverbruik tot het uiterste. "^Kl GEMEENTE-GASFABRIEK GOES. FIRMA W. LAAAE, BERGEN-OP.ZOOM Hoogstraat 26 GOES en IERSEKE belast zich in den meest uitgebreiden zin met de behandeling van J (j) alsmede Roomsch Katholiek Parochiaal Kerkbestuur „St. ANTONIUS ABT", ROTTERDAM (Delfshaven). 4'|2°|o GELDBELEENING, groot f 275.000.- verdeeld in Obligatiën elk groot f 1006.f 500.-—, f 250.— en flOO.met goedkeuring van Z.D.H. Mgr. A. J. GALLIER, Bisschop van Haarlem. Coupons 1 Mei en 1 November. Wat de stoom is voor de industrie, is het adver toeren voer den handel: de groote beweegkracht. 3 - WERTHEIM COMPERTZ 1834 m CREBEETVEREENIGING1883. PÖSITIE.^ - Openbare VerKooping op Vrijdag 21 Juni 1918, N. V. Waterleiding.Mij. Zuid-Beveland. WiKisdiip Baarland u. Waterbsmvkundig Ambtenaar, Openbare Verkooping op Donderdag 20 Juni 1918, EE„\I DIJK, i> BoekhoiMfkundlj-Buresu Donderdag 20 Juni 1918, publiek verkoope Den geheelen Inboedel Openbare Verkoopt Op Donderdag 20 Juni llli! 4 peroeel«n Bouwltt en 1 perceel Bouw* ei Weiland, 6 perceelen Bouwland de K., J. de N., C. van de K., J. van B., I J, J. van B, P J., I J, J. S., L.M., C M., allen te Arnemuiden, allen tot f5 b. s 5 d. h fietsen zonder licht: P. J. M., Haarlem, C. S 's-Heerenhoek, ieder tot f 1 b. s. 1 w. t. met kaarten spelen: M. H., M. H. v. d H., 11. L. v. d. W., H. J. v. d. W, allen te VlissingeD, no. 1 12 b. s. 1 w. t, de anderen tot teruggave aan hun ouders; overtr. LeerplichtwetA. de N livr. van P. de R., Arnemuiden, tot f3 b. s. f2 d. h.; overtr. Jachtwet: C. de N., B. de N., beiden te Aruemiden, ieder tot f2 b. s. 1 w. t., W. F., Grijpskerke, tot f50 b. s. 1 d. h., verbeurte f5 b. s 2 d h., .1. L., Vrouwepolder, tot 2 maal f 1 b. s. 2 maal 1 w. t.; overtr. DistributiewetJ. D., huisvr. van A S., Veere, tot f50 b. s. 50 d h overtr, Oorlogszeeongevallenwet: J.S.; Vlissingen, tot f 10 b. s. 10 d h. overtr. militaire verord. v. d. Command, in ZeelandG. S., Terneuzen, tot f 10 b. s. 10 d h. bekrachtigd is het verstekvonnis, ge wezen 7 Februari 1918 ca P. C. 8., Middelburg, wegens dronkenschap ver oordeeld tot 3 weken hechtenis vrijgesproken zijn J. JVlissingen, L. v. d. KL. v. d. K., beiden te Arne muiden, allen aangeklaagd wegens overtrf «ener militaire verordeningJ. B., J. de N„ beiden te Arnemuiden, aangeklaagd wegens overtr. der oorlogszeeongevallen wet. (M. Ct.) Rechtbank, te Middelburg. Voor de rechtbank te Middelburg wer den Dinsdag wederom ©en 20-tal zaken betreffende verboden uitvoer enz. bahan- deld. Slechts in eene zaak waren getuigen gedagvaard en wel in die tegen 11. G. te IJmuiden, wien was ten laste geiegJ hel doen uitvoeren van 600 K.g. ,'isch. Uit de behandeling dar zaak bleek, dat het hier ging om de kwestie dat de kis ten met visch meer wogen, dan het con sent tot uitvoer aangaf, hetgeen -Ie kos ten van het consent vermindert. Maar ook bleek dat het consent niet op naam van bekl. stond, die slechts opkooper voor anderen bleek te zijn. Wel voord# bekl. aan, dat steeds gerekend wordt op het smelten van het ijs, waardoor de wicht minder wordt. In de koude Februaridagen, toen het pnderhavigie vervoer plaats had, was het ijs niet of althans minder ge smolten dan anders. Daar niet bewezen was, dat bekl. het vervoer gelastte, luidde de eisch vrij spraak. Behalve de uitvoerzaken werd nog de behandeling voortgezet van de zaak tegen J. S. uit .Zoutelande, wien het niet aangeven van dorschen werd ten laste gelegd. Eisch f90 of 25 '3. Uitspraak 25 Juni. De roofmoord ta Hulst. Bij bevelschrift der rechtbank te Mid delburg is naar de openbare terechtzitting verwezen, de zaak tegen F Th., 25 jaar arbeider te Hontepisse, gedetineerd te Middelburg, verdacht van diefstal vooraf gegaan door moord, gepleegd op zekeren d'H. te Hulst in den nacht van 31 Dec. op 1 Jan. j.l. Goes, 11 Juni 1918. Granen geen noteering. Opgaaf van de marktzetters der gemeente. Bieren per 104 stuks f 13.50 a f0.Mid- denprgs per 20 stuks f3.375. Beter per kilo f 2 70 a f 0.—Middenprfisper halve kilo fl.35 Particulieren f0. Ganzeneieren cent per stuk. Aanvoer boter 40 pond. Aanvoer eieren stuks. Aanvoer Ganzeneieren stuks. Elerenverkoop Onderatd. Zuid Bev. V. P. N Aanvoer eieren 890 Prfis f 13.50 a f 14.— per 100 stuks. GOES. Veilingsvereaniging ,,Zuid-Beve- lxnd". Groots veiling van 11 Juni 1918. Kruisbessen (voor de fabrieken) f25. per 100 K.G. Kleine veiling. Aardbeien f 46.60 f 65.20, Meïpipping-appels f 60, Beide per 100 K.G., Rhabarber f9.70, Radjjs f 1.81, beide per 100 bos. Tot nadere aankondiging wordt geveild Dinsdags, Donderdags en Zaterdags ,des namiddags om 1 uur. Veilingsvereeaiging „Walcheren". Middelburg, 11 Juni. Aardbeien 3165, kruisbessen 2530, doperwten 3445, peulen 5165, pos telein 3140, tuinboonen 33 ct., alles per K.G.; komkommers 23, sla 26 ct., heiden per stuk; molsla 70, zuring 2228, andijvie (moskrul) 3153 ct., alles per mandje; peen 1722, rhabarber 1020, selderie 810, pieterselie 3—4, uien 9 10 ct., alles per bos. (Z.) GOES. .Geboren: 12, Jan, z. r. Jan de Vos en Anna Korstanje. Van 8-12 Juni 1918. MIDDELBURG. Bevallen: J. M. J. Ver- linden, geb. De heijer, d., W. C- Adri- aansen, geb. Abrahams©, z., J. P. Pol- vliet, geb. Leempoel, z., C. de Baare. geb. de Wolff, z., P. H. de Munck, geb. Teeuw, Z. Overleden: A. Provoost, man van C. Kesteloo, Domburg, 70 j., N. Berman, ongeh. d. 79 j. Van 1—7 Juni. THOLEN. Geboren: Janna L., d. v. .T. K. Schot en J. P. Wiessner. Gehuwd: J. Bout jm, en J. O. Schot jd.A. Schot jm. en M. M. Schot jd. L. Geluk jm. en J. D. Geluk jd.G. Vink jm. en W. Geluk jd.; A. Lindhout jm. en J. H. W. Goedegebuure jd. i Overleden: G. Peppelenbos 67 j„ echt; genoote van P. K. Marieeaux. Over de maand Mei 1918 OUD-VOSSEMEER. Gehuwd: B. Aar- noudse, 29 j. en C. Heijbosr, 30 j. jd.; C. Mathijssen te Nieuw-Vosmeer, 26 j. jm. en C. J. Veraart 19 j. jd.J. M. Pip. ping,, 24 j. jm. en C. van Poortvliet 26 j. jd.H. Duine, 27 j. jm. en T. C. Min- heere 24 j. jd.; G. de Jonge 38 j. te Nieuw-Vosmeer, wedn. van T. L. An- flriessen en J. J. Cornoelje 35 j. jd. Geboren: Jan U., z. v. J. Stelwagen (te Wissenkerke) en C. L. van As; Wil- helmina C. C. M., d. v. I'. C. M. van der Riet en C. A., M. de Wit; Jacobus G., z, v. E. H. Mee.s en D. van Dijk; Din- gena, d. v. J. Duine en H. Amoudse; Jacobus, z. v. C. Minheere en L. den Engelsman; Joost C., z. v, D. Plandsoen en M. Wesdorp; Martina.; d. r. I. van Daalen en P. Jagt. Overleden: M. Slootmaker, 86 j„ wed. van .1. Heijboer; L. den Haan, 7 innd. (Zoom.) Op Maandag 17 Juni a.s. hoopt onze geliefde Vader, de heer <é>3 P. ORIJDUK Hz, r' zijn tachtigsten geboortedag te herdenken. Zijn dankbare Kinderen. Driewegen, Juni 1918 Heden overleed in hef R.-K. Gasthuis te Halsteren, na voor zien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten der Ster venden, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder GEERTRUIDA SMITS, Wed. van Sastiaan iacobse Rijk, in den ouderdom van bijna 84 jaren. Hare diepbedroefde Kinderen en Kleinkinderen. Halsteren, 7 Juni 1918 Zenuwzwakte is de kwaal van de twintigste eeuw. Door zenuwzwakte, overspanning en uitputting leiden honder den en duizenden een ver drietig en ongelukkig leven. Wanneer gij lijdt aan zenuw zwakte en gij wilt er stellig en spoedig van verlost wezen, probeer dan de Sangulnoae eiken dag twee eetlepels Sanguinose zullen U zéér spoedig beginnen te helpen, en wanneer gij volhoudt, dan wordt Uw lijden geheel over wonnen. Neemt.er de proef van! J ftj Prijs per flacon f 2.3" 11. f 11.12 fl. f21.—. VAN DAM Co, de Riemerstraat 2c/4 Den Haag. Waeht U voor namaak! Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Beloofd aanbevelend, Te bevragen bij De Directeur, S. H BONTHUIS. O» Hanzebank in het Bisdom Haarlem bericht dat zij afgeefster is van bovengenoemde obligatiën tegen den koers van 100 Aanvragen worden in ontvangst genomen door alle bijkantoren en correspondentschappen, waar tevens prospecti en nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. Correspondentschappen zijn o.a. gevestigd te: Qaea Hanswaerd 'a Haarenhoek Halnkenazand Middalburg Oud-Vosaamaar Ovazand Vlisslngan P. VAN HEST. A. CARÉ. J. M. JOOSEN. E. A. JANSSEN. Mr. H. C. J. GROOT. J. R. KUIJPERS. A. D. DE WAAL. J. L. BUISSING. KANT80R 60ES, GR. MARKT C 60. wordt bewonderd. als U nel haar met VerZOrgt :- ndaardoor verkrijg! het haar spoedig die zachte gfiana co golving, welke een welverzovgd hoofd kenmerken. LAX verwijdert stof .neten, roos en onrein en is enmtafeiaa» schoolgaande kindeten. LAX ward: vottoch» ate paztfes üd doetjes via 25 cent. oahtaeofr voo» 'ft Lite» hoofdwatacftlng Industrieel met vasta oliantèle in geheel Nederland, vraagt voor de hoofdsteden Provinciale Deelgenooten, ieder met f 1500 voor het beheer van een te vestigen werkplaats met opslag. Zij, die een pakhuis of loods met open terrein hebben en direct kunnen beginnen, genieten de voorkeur. Inkomsten f200.— par maand voor den deelgenoot. Brieven letter A Z 1638 Adv.-Bur., D. Y. ALTA, Den Haag. des namiddags te 2 uur te Kam perland, iu het café „Nimrod", bij dhr. A. J. Biebbxs, ten overstaan van Notaris PILAAR te Goea, van J t De DIRECTEUR maakt bekend, dat de Raad van Beheer der Ven nootschap, met goedkeuring van Zijne Excellentie den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, een duurtetoeslag van dertig procent heeft vastgesteld voor het tweede halfjaar 191b op het Tarief 1912—1917 voor zoover de Concessievoorwaarden dit toelaten. De Directeur JAN VAN POELGEEST. in de gemeente Wissenkerks, onder Kamperland, in den Onrustpolder, samen groot 6 H.A. 38 A. 90 e.A. In pacht bij dhr. M. IsraSl Pz. tot na rooven oogst 1920. Te veilen in 4 perceelen en in sgaes*. Het Bestuur van het Waterschap Baarland c.a. roept op aolllcltan- tan naar de betrekking van op eene aanvangsjaarwedde van f 1090.met 5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100.Ver- eischten zijn volledige kennis van peilingen, oever- en dijksverdedi- ging en van alles wat behoort tot het binnenbeheer van het Water schap. fcjollicitatiën bij gezegeld adres onder opgaaf van leeftijd, tegen woordige en vroegere betrekkingen in te zenden vóór of op 25 Juni 1818 aan den heer Dijkgraaf te Oudelande. Het Bestuur voornoemd, D. MEULENBERG, Dijkgraaf. L. SCHuUTEN, Ontv.-feiffier. Elscht afaluitband met onze handtas- kening L. I. AKKER, Rotterdam. Verkrijgbaar bij de meeste Dro gisten. Te Soes bij Fa. GEBRs. MULDER, J. PLAZIER, W.F. DEN HERDER; te Krabbendijke bij DE KOK; te Oost-Souburg bij v. d. PEIJL; te Kleetlnge bij M. DE WAARDte Nleuwdorp bij J. MEEUWSEte St. Jansteen bij Wed. A. VERMAN- DEL; te Westkapelle bij L. DEN HOLLANDER; te Wlseektrke bij VAN DAMMEte Rilland bij MARs DE GOFFAU, Achterweg; te Kam perland bij LEENDERTSE en te lereeke bij STEKETEE. des morgens te 10 uur, te Ovezand, in de herberg bij C. Rijk, voor den heer C MEIJAARD, ten overstaan van Notaris PILAAR, van: genaamd „Oreont Dijk", in de gemeente Ovezand, nabij het> dorp, groot 85 Aren 34 Centiaren. Op gebruik 25 November a. s. ij, Abonnementsprijs p Afzonderlijke numn Advertentiën worde De beperkte ruin mor noodzaakt on berlchton, Ingezenc gen enz. óf aanzien öf tot eon volgend ■tellen. Red. volgens de A. Z.-nrcethode wordt dooi met flgti iu Zeeuwsch-Vlaanderen honderdon Lindbouwers vrucht gebruikt. Geen enkele land bouwer, die eeJimaal begonnen ii) denkt er nog aan zijn boekhoudic te laten varen. IP Q t) Vraagt inlichtingen aan hef/ Vestdljketraat 88 HULST, De Notaris J. A. C. HUVERSts Kapsllt zal op ten verzoeke van de Erven van dei Heer J. SPRUYT, a. om 11 uur voorm. in de herberg van Th. Dagevos te Kloetinge Een goed onderhouden inet Sehuur, Erf en Tuin, tt Kloetinge, aan den straatweg, wijl A no. 48, kadaster sectie A no. 1049, groot 4 A. 91 c.Avoorzin van gas- en waterleiding en verden gemakken. Op gebruik bij de betaling, uiter lijk 23 Juli 1918. Te bezichtigen eiken Dinsdagm Vrijdag van 2 tot 4 uur; b. om één uur nam. aan woonhuis, tegen oontante betaling bestaande uitMahoniehout® Linnenkast, dito Chiffonnière, T» fels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen Vloerkleeden, Matjes en Kleedjes, Gordijnen, Kachels, Lampe Klokken, Pendule, veeren en k; pokken Bedden met toebehoorei, Ledikanten, Waschtafels, verderfj huishoudelijke artikelen, Keukei1 gereedschap, koperen Doofpot Glas- en Aardewerk en hetgeer verder zal worden voorgebracht Kijkdag Woensdag 19 Juni 912 en van 15 uur. des morgens te 10 uur, te OvezerJ in de herberg bij C. Rijk, voor ij Erfgtn. van den hier A. B. KIEN, te overstaan van Notaris PILAAR va» in de gemeente Uvtzand, in Nico' Ovezand, samen groot I H.A. 071 80 e.A. In pacht bjj A. dz Jonas 'j en Aa. Wijk tot na rooven ooffl 1919. De perceelen blijven elk a., zonderlijk en worden niet bineerd. in de gemeente Ovazand, in Ovezand, samen groot 2 H.A. t' A. 85 e.A. In pacht bij A. dk Meï, H. 1® vizl, A. Vebmkuze en P. 'v'krW' tot na rooven oogst 1919. De perceelen blijven elk derlijk en worden niet gecoffl» eerd. De perceelen zijn door r aaltjes aangeduid ei billettan onsehrevea. De Duikschers zijn hun streven de bocht didier en Moulin-sous werken. Zij stieten d zwaren tegenstand der linkervleugel zelfs voi maken in de richting Belloy en bij St. Mai rechtervleugel moest v< Duitsche aanvallen zv schers wisten de rivier trekken en op den vasten voet te krijgen licocq en op de hoogten Daardoor waren de F zaakt zich ook Oosteli terug te trekken op die van Bailly—Tracy 1 Maar het wegdrukken hun front, bovengenoec doel der Duitsche aaq bloedige offers kosten, moet ook achter zittè den eindstrijd aan te om Compiègne verza reserves, tenzij geheel schen Montdidier en N Fransche reserves da: inmiddels op het onver,, stoot toe te brengen op Montdidier, waar Fr* reserves gereed staan vangen. Iu alle gevallen lange bloedige gevechte alsvorens de Duitschers r tief hebben doorgebrok, dit niet, dan is voor hei beslissing aan het West, wijl dan inmiddels de hu zich krachtig heeft doen En juist dit willen de I hun huidig offensief voorl LONDEN, 13 Juni. hJ qué van Haig meldt: in j kleine operatie in de stn| namen wij 48 gevangene! 1 geweren en een loopgraal Behalve de gewone wel jtilierie-actie niets bijzondl PARIJS, 13 Juni. Het st Jmeldt: In den loop van del jde Duitschers een maJ gedaan van Courcelles toa jvan Mery Onder 't vuur .konden de Duitschers on .bereiken en moesten zij nj .verliezen terugtrekken op (linies. Tusschen de Oise en Vle dag kalm. j Ten Zuiden van de Ais iDuitschers hedenmorgen [voortgezet tusschen de Ai ibosch van Villers Cotter .slagen op de meeste pu zij vasten voet krijgen in jversine. In den namiddag hebber 'vallen niet herhaald. Ten Noorden van Corcy schers, die tjjdelijk in de l waren doorgedrongen, e worpen. De Franschen hi sities volkomen hersteld. Vrij levendige artillerie streek van de Ourcq in de Champlat en bij La Pompt BERLIJN, 13 Juni. Het, niqé meldt: Aan de gever de toestand onveranderd. Plaatselijke gevechten te ren, ten Z.W. van Noyon t de Aisne. neerd. Tèr0"*i7'6^ ""«van er éi De perceelen zijn door riumH n.nVan z°nL Dit was een paaltjes aangeduid en breeder «i j van de Viribus Unit billettnn omschreven. P van 21370 ton, dat Itallaansch succes te Twee kleine Italiaansche t wisten door het escorte jai Oostenrijksche dreadnougt breken en de schepen te tengevolge waarvan er

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 4