Laatste Berichten. Landbouw an Vtatealr 417» Staatsloterij. Aflioj firkiiiingin. aaihjttidiniiR irz. Pottónmartt te reataufleeftïn, mislukte door de weinige meidewerking van dem eigenaar. Het verslag zal aan. de leilen gedrost W.orden toegezonden en dan geïllustreerd worden met afbeeldingen van de vanwege Nehallenia's omgewerkte bouwplannen. De rekening van den penningmeester, aanwijzende f 805,25 in ontvang en £801,4(1 in uitgaaf, werd goedgekeurd. De heeren P. Dumon Tak en Aug. K. de Jong werden als bestuursleden her kozen. In plaats van de heeren mr. H. F. Landsheer en \V;. Berdenis van Beric- kom, die als bestuurslid bedankten, wer den gekozen de heeren H. P. Baron van der Borch tot Verweid© en J. H. Deihei. De St. Vincentiusvereeniging alhier beaoeade als haren vice-voorzitter en daardoor tevens als haren vertegenwoor diger in den stedelijken armenraad den heer Mr. H. C. J. Groot, alhier. Uitzenden van kinderen naar het platteland. In de sociëteit „Si. Joris" werd Vrijdagmiddag een vergadering gehouden voor bovengenoemd doel. Aan de bestuurs tafel waren gezeten de heeren J. H. Blum pn A. J. Hoorweg en mejuffrouw Deet- man, respectievelijk voorzitter, secretaris huisbezoekster van de provinciale vereer niging ter bestrijding der tuberculose. Door de beide genoemde heeren werd on., inef degedeeld, dat niet alleen de Koningin quanten te "berichten, dat de Ra'ad a. i j1..,. j.,.. benoemd fjot lid der commissi»1, van aan slag1 voor de inkomstenbelasting, stand plaats Hansweert, dhr. J. C. van der Burght te lerseke, ter vervanging van dhr. M. van Harmeien, wien eervol ontslag is verleend. Nlsse. Dinsdagavond hield de afdeeling Nisse der Vereeniging van Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Zeeland haar jaarvergadering. Uit het verslag bleek, dat het leden tal 25 bedraagt: voorts dat de inkomsten over 1917 waren f 12.535 en de uitgaven f8 45. Als afgevaardigden naar de algemeen# vergadering te houden in Goes op 21 Juni a.s. werden benoemd Johs. Klooster man en J. Slabbekoorn, en als secretaris M. C. de Schipper en J. Eckhardt. Wegens de tijdsomstandigheden wae deae vergadering tot heden uitgesteld. 'e Heer Arendskerke. In de Maandag ld. gehouden raadsvergadering werd op een verzoek van het bestuur der a61 Hein- kenszamd van den Algemeenen Neder- landschen Timmerliedenhond, om toetre ding tot de regeling vervat in het „Werk loosheidsbesluit 1917" afwijzend be schikt. Naar aanleiding van een verzoek van C. A. A. van Nieuwenhuijzen G.Mz., o.a. om spoedig tot schoolbouw te Nieuw- dorp over te gaan, wordt besloten ref en de Koningin-Moeder, maar ook de re geering met een gift van f 50.000 deze zaak steunt. Waar verleden jaar 20.000 Duitsche kinderen en ook een groot aan tal Fransche en Belgische kleinen hier verpleegd zijn, moet dit thans ook voor eigen kinderen mogelijk zijn. De bedoe ling is kinderen uit te zenden uit de groote steden en de industrie-centra en wel kinderen van 6-15 jaar voor 6 tot 8 weken. Dit is niet alleen goed met het oog op de betere voedselvoorziening, maar alleen het buiten zijn is reeds goed. Voor kleeding enz. geeft het Kon. Nat. Steuncomité f 17 per kind, terwijl' een extra-rantsoen gort zal' worden verstrekt en voor schoolgaan zal worden gezorgd. De heer ds. Steinz, uit Goes deelde) mede, dat hij miet mevrouw van der Ha va en den heer Stieger verleden jaar 128 Duitsche kinderen onder dak bracht en nu moesten 40 kinderen worden afger wezen. Al- is de toestand dan ook zeer veranderd wil spr. zijne medewerking wel verleenen. Van verschillende zijden werd gevraagd of verpleging in de gestichten niet beter is, waarop me)uflrouw Deettnan aside, dat de koloniehuizen nu vol zijn maar wei het plan bestaat ze later te gebruiken. Ds. Steinz raadde aan de tusschen- komst te verzoeken van doktoren, predi kanten, pastoors en schoolhoolden om opgaven te verkrggen welke gezinnen be reid zjjn gratis pf tegen geringe vergoeding de kinderen op te nemen. Ter verder en spoedig onderzoek dezer zaak werd eene commissie benoemd be staande uil mejuffrouw Deelman en do heeren Hoorweg en Steinz. De heer Blum is door de drukte der statenvergadering verhinderd. Aanwezig waren afgevaardigden uit Walcheren, Zuid-BeveJand en Zeeuwsch- Vlaanderen, maar getracht zal worden ook in andere deelen der provinciën te werken. (VI. Crt.) Vlleslngen. De raad kemt Vrijdag in openbare vergadering bijeen De heer R. A. Hagemeijer, adjunct- commies ter gemeente-secretarie alhier, is in gelijke betrekking benoemd te Dor drecht. Belanghebbenden worden er op attent gemaakt, dat bonnen voor schoenen voor mannen, kinderen, vrouwen en jeugdige personen niet meer verstrekt worden, daar de voorraad uitgeput is. Daar visch nog niet aanwezig is, wor den bonnen no. 15 en 16 gereserveerd voor latere verstrekking. Nader zal worden bekend gemaakt, wanneer visch verkrijgbaar is en cok bij welken vischhandelaar of winkelier. Aan de bakkers wordt kennig gege ven, dat zij broodbonneu, verstrekt duor bet politiebureau en voorzien van een rooden streêp in ontvangst mogen nemen «onder dat het lichaam der broodkaart vertoond wordt. (VI. Ct) Zierikzee. Men verzoekt ona van geachte zijde het door ons uit een ander blad overgenomen bericht van deutragiscben dood van den heer Heuning aldus te rectificeeren De heer Henning en echtgenoot# onder namen Donderdag j.l. een fietstochtje naar de duinen, Tusschen Haamstede en Renesse werd de heer H. onwel. Bij den heer Verseput binnen gebracht, is de heer H. na drie uren m de armen van zijn vrouw overleden, tengevolge, naar uitspiaak van den dokter, van een beroerte, N. B. Aan andere bladen, die het ver keerde bericht plaatsten, wordt beleefd verzocht dit over te nemen. Red. Wilhelmlnadorp. Alhier is opgericht een gemengd koor „Zanglust" met aanvanke lijk ruim 40 léden, welke uit hun mid den als bestuursleden kozen de heeren C. M. Weststrate, Joh. Gele, F West- strate, J. Brandt en F. de Jonge. Als directeur ie benoemd de hoer J. Tam- minga uit Goes, die j.l. Vrijdag zijn on derricht reen» begonnen is, (jj. C.) Door Gedeputanfido Staten ie met betrekking tot deze zaak steeds dili gent is en bjijft. Een verzoek van het R.-K. schoolbestuur te 's-Heerenhoek, om subsidie voor bewaarschool, wordt van de hand gewezen. Tot grafdelver te 's-Heer Arendskerke wordt benoemd A. Braamse en tot leden van de stembureau* te 's-Heer Arendskerke de heeren J. Zandee, J. Nijase en J. Smit, terwijl de burgemeestervan rechtswege als voorzitter in dat stem bureau zitting zal nemen, en tot plaatsv. leden de heeren J. Minnaar, J. v. d. Poel en K. Janse; te Nieuwdorp de "heeren: J. J. 'de Jager, voorzitter, P. de Putter, N. Hcniijii em P. v. d. Dries en tot plaatsv. leden de heeren B. de Jager, L. Melse en J. Eversdjjk. Verder wordt besloten tot hpt aangaan van een tijdelijke geld lening ter voorziening in kasgeld tot een bedrag van. f 6000. Daarna worden vaat- gesteld de begrootingen van het Burger lijk Armbestuur van 's-Heer Arendskerke en van het Groot Armbestuur van 's-Heer Hendrikskinderen, dienst 1918. Eerstge noemd© op een bedrag in ontvang en uitgaaf van f 14387.87 en laatstgenoemde op een bedrag in ontvang en uitgaaf van f Ö245.191/2. lenslotte worden nog eenige wijzigingen in dp begrootingen van het Burgerljjk Armbestuur van 's-Heer Arends kerke en in die van het Groot Armbestuur van 's-Heer 'Hendrikskinderen dienst 1917 goedgekeurd en wordt de gemeeotebegroo- ting voor 1917 en 1918 gewijzigd, waar na de vergadering wordt gesloten. ""■-"■hoek. 0,p 10 Juni vergaderde j met 4 loden, afwezig de heeren de inter en Melis, 1 vacature. Men besloot den veearts Verhoef te Ovezand geene subsidie te verleenen. Eene kasleemng van 'f 1000 werd aange gaan. Het loon van den wegwerker Bal- !eur werd gebracht op f 12,60 per week, in welk loon de gemeente Vs betaalt! daar hij in gemeenschappelijlren dienst van polder en gemeente is. Het kohier f 806{U3d V°°r 1918 W8rd opgemaait °F Htedekonskerkt. In den nacht van Zondag •p Maandag is de roeiboot van schipper r- d:B- alhier, liggende met zjjn schip in de haven, gestoten. Naar verluidt zou het bootje gebruikt zjjn om smokkelwaren naar den overkant te vervoeren. Van de dader# geen spoor. De politie stelt een onderzoek naar een en ander in. Maandagmorgen zjjn door de com miezen, ter standplaat# Hansweerd, ten huize v#n N. G alhierm beslaggenomen 12 balen tarwebloem met een gezamenlijk gewicht van 600 K.S. Zjj zjjn voorloopig in het gemeentehuis gedeponeerd. Kapalle. Gisteren werd door de fanfere „Ons Genoegen" een rjjtoer gemaakt door VVoatolgk Zuid-Beveland. op elk dorp dal gepaeaeerd werd, werden een paar vrooljjke marschem ten gehoore gebracht, hetwelk overal direct een maosavolkop de been bracht. Zeer voldaan werd ruim 10 uur Kapelle weer met volle muziek binnengetrokkenwi&rniode dit uitsttpjo, den werkende leden, welwillend aange boden, naar wenech was volbracht. Breikens. Met ingang ven 20 Juni a.s. worden de tarieven der Zeeuwsch-Vlaam- sche Tramwegmaatschappij voor reizigers- vervoer met 30 pCt. verhoogd. ^oor, d?n Nogeeringscommissaris m Zeeland zgn alhier benoemd tot leden van de plaatselijke productie-Commissie alhier dhr. D. Koster, fi. A. Modde en I. Becu ale secretaris. Te Schoondijke zgn benoemd dhr. I. de Hullu, A. M. J. van Waes en C. N. Jansen van Roozen- aaal als secretaris J?lnMWVHier is een Partti sajet van i ihju in b slag genomen door de kom mielen' (Maasbode.) Oostburg. Dinsdagavond omstreek# S uur kwam een vliegmachine, welke later bleek een Duitsche tweedekker te zijn, aangevlogen mt het ZO. De machL r emaaJ rond on!!e gemeente, zeer laag vliegende, zoodat velen dachten n^6 *1D n?.?dl«nding moest doen. Door de militaire» werij er hevig op geschoten, waarschijnlijk zomter resultaat. Het vliegtuig verdween in N O. richting. Een en ander bracht heel wat volk op de been. Men meldt ons nader Het vliegtuig is geland tusschen Schoon- djjke en Hoofdplaat. De inzittende een sergeant geïnterneerd. Een 11-jarige jongen alhier had het ongeluk met den wjjs- en middelvinger van de rechterhand onder een zwaar stuk ijzer te geraken, met het treurig gevolg, dat ze beide werden platgedrukt. Genees kundige hulp werd spoedigverleend. Door den Regeeringscommissaris der Rijksgraaninzameling is tot secretaris der plaatselijke productie commissie be noemd de heer P. de Bruijne alhier. Sohoond(jke. Allerwegen klaagt men over de langdurige droogte. De veldge wassen zoowel als de tuinplanten hebben het kwaad te verantwoorden. De zoog. witte vruchten kunnen nog wel een poos zonder regen voort, doch het vlas en voornamelijk de aardappelen hebben spoedig regen noodig. De kwaliteit van het vlas is over het algemeen inférieur, men klaagt over te weinig lengte van den stengel en het spoedig in 't zaad gaan. Biervliet. Door het bestuur der Sint Pieterspolder zal een geldleening worden aangegaan groot, f2500 tigen5°/0 rente. Aardenburg Door de gemeente zal eene tjjdeljjke geldleening worden aangegaan van f 500U tegen 4 */a °/o rente. De heer A. Klaaysen, vroeger on derwijzer alhier, is met ingang van 23 Mei j. 1. benoemd tot reserve-officier. Tet behoud der Zttuwtoh-VlatiMche vleslndustfie. Onder dit opschrift meldt „De Zeeuw- sche Koerier": Er bestaat een streven, om de vlasimdustrie, die hier te lande in hoofdzaak na 1914 tot bloei is ge komen en daardoor ajs een oorlogsbe drijf wordt beschouwd, te centraliseeren en wel in dezen vorm, dat de bewerking van vlas zou geschieden in bepaalde stre ken boven de Schelde. Het spreekt van zelf, dat een verwezenlijking van dit streven gelijk zou staan met de vernie tiging der ZeeuwschrVlaamsche vlasindu strie, wat zeer 'te betreuren zijn. zou, omdat die industrie in deze streek thans zeer druk beoefend wordt en voor zeer talrijke menschen een bron van inkom sten vormt. In verband met "het bovengeschetste werd 1.1. Dinsdag 4 Juni ten stadhuize van Ter Neuzen een bijeenkomst van plaat selijke autoriteiten gehouden. Deze bij eenkomst stond onder leiding; van den burgemeester van Ter Neuzen, terwijl o.m. aanwezig waren de burgemeesters van Sas van Gent, Wpstdorpe, Hulst, Zaam- slag, verder de voorzitters der Kamers van Koophandel en Fabrieken te Saas van Gent en Ter Neuzen. De vergadering was eenparig van ge voelen, dat alles behoorde te worden in het werk gesteld om te voorkomen, dat aan 'de bestaande voornemens wordt ge volg gegeven. Aan de hieeren P. F. Fron tier en Jhr. de Muralt, die in Den Haag vertoefden, werd telegrafisch verzocht stappen in die richting bij de bevoegde autoriteiten te doen. Verder is het plan aan de betrokken gemeentebesturen de zaak voor te leggen en deze besturen uit te Jioodigen hun adhaesie te betui gen met de pogingen om de Zeeuwsch- Vlaamscbe vlasindustrie te behouden. Hel is zeer zeker van harte te hopen, dat de bemoeiingen tot het geyvenschte resultaat zullen leiden. Door den Commissaris der Kenin gin ie benoemd tot zetter voor 's Rijks directe belastingen in de gemeente Westkapelle, de heer A. Miuderhoud J.Kz., ter vervanging van den heer P, Minderhoud Jz, die overleden is. Door den Commissaris der Koningin is benoemd tot zetter van 's Bjjks di recte belastingen in de gemeente Coljjns- plaat dhr. S. P. van der Weele, ter ver vanging van wjjlen dhr. C. Kievit. Door Gedeputeerde Staten is benoemd tot lid der commissie van aanslag voor de inkomstenbelasting, standplaats Hans weerd, de heer J. C. van der Burght te lerseke, ter vervanging van den heer M. van Harmeien, dien eervol ontslag is verleend. De heer L. C. Moorman, particulier klerk ter contröle der Grondbelasting alhier, is met ingeng van 1 Aug. 1918 benoemd tot Rjjksklerk. - Aantal kieners. Het aantal kiezers voor de Tweede Kamer in den kieskring Middelburg, omvattende geheel Zeeland, bedraagt 55729. Par Meteen DEN HAAG. In tegenwoordigheid van H. M. de Koningin, Z. K. H. de Prins, de ministers van S.aat (met uitzondering van dr. Kuyper), de voorzitters van de le en 2e Kamer en vele andere auto riteiten, is heden het standbeeld van Jan De Witt plechtig onthuld door minister Cort v. d. Linden. De voorzitter der com missie, de heer Cremer, ond-minister en lid der Eerste Kamer, droeg het monn- wast aan, 0* gpomsate '«Grave^ha^i em in persoon van Jhr. mt. Van Karnn- bo&k, burgemeester der residentie. SLUIS. Vannacht is uit een vliegtuig den bom geworpen, die neerkwam in het land van de hofstede van A, Baas, 200 M. buiten de kom der gemieenie. Een gat werd geslagen van 2 M. diepte en 4 M. midde.lijn. Persoonlijk© ongeJiukkefl hadden niet plaats. AARDENBURG. Gisterenavond vlogen verschillende vliegmachines boven de streek. Bij Retranchement is een granaat neergekomen, afkomstig van afweerge- schut. Een vliegmachine die laag vloog j en hevig werd beschoten, is in het veld neergekomen. BERLIJN. (Officieel.) In zware gevech ten hebben wij den' gisteren verwachten aanval der Franschen ten zuidoosten van Noyon doen mislukken. Onder zware ver liezen werd het vijandelijk aanvalsfront teruggeslagen. Tusschen Mery en Belloi wierden aanvallen van den vijand door tegenaanvallen teruggeslagen. Wij zuiver den den westelijken Oise-oever ten noor den van de Matz. van vijanden. Het aan tal gemaakte gevangenen steeg tot 13000. De vijand moest zijn stellingen in het Sterlepontbosch ontruimen. Wij achter volgden hem over Sterlepont en Caisnes jen bereikten strijdend de linie ten noor den van Baily-Tracy-le-Val. De vijandelijke vergeefsche aanvallen bij Chateau Thierry duren voort KERKNIEUWS. Pastoor Verbraak «verleden. Te Magalang in Nederlandsch Oosb> Indiê, is op 83-jarigen ouderdom over leden de weleerw. heer H. C. Verbraak, priester der sociëteit van Jezus en mis- sionnaris. Hï was geboert g van Rot terdam en werd in 1869 priester ge wijd. Meer dan 45 jaar bracht hij in lndië door, waarvan 30 in het op roerige Atjeh tusschen de soldaten, Rooinsche en Onroomsche, Europeesche en iulandscbe, de gewonden verzorgend, de stervenden troostend, de gezonden steunend met raad en daad, allen stich tend door het schitterend voorbeeld zijner priesterlijke deugden: heldhaftige naastenliefde, edele zelfopoffering, nede righeid en eenvoud, aldus in de harten van duizenden voor altijd zich een eereteeken oprichtende van hoogachting en eerbied, liefde en bewondering. „Pastoor Verbraak" was in Indik popu lair als geen ander en keer op keer toonden Roomscheu en onrooiuschen dat door stoffelijke blijken van hulde en waardeering. Generaai-majoor Vau Heutz stelde vo«r de Pedir-expeditie den heldhaftigen priester-aalmoezenier allen ten voorbeeld. De regeenug erkende meermalen pastoor Verbraak's groote verdiensten en schonk hem o.a. het ridderkruis van den Nederlaudschen leeuw en het officierskruis der Oranje Nassauorde. Voor dejpastorie van Kota Radja, door pastoor Verbraak bewoond, werd voor enkele jaren door zgn ver eerders een bescheiden monumeut op* gericht, voorstellende de buste van den paatoor. In 1912 kwam pastoor Vei- braak van Padang naar Java om er een welverdiende rust te gaan genieten. Zgn zeer verzwakt gezichtsvermogen belette hem trouwens zjjn arbeid voort te zetten. Nu is hg heengegaan om van den Heer der talenten zgn overgroot loon te ontvangen. R. I. P. ONDERMUS Bij Koninklijk besluit is met ingang van 1 September 1918 benoemd tot leeraar aan de Rgks Hoogere Burger school te Middelburg, R. L E. de Bruyn, te Eindhoven. Pulp. De Minister van Landbouw heeft vast gesteld de volgende maximum prgzen voor pulp: a. Voor natte pulp: 14.59 per 1000 K G. op vaartuig, op wagon of in vaartuig aan de fabriek, met vracht voor rekening der koopers; f 7 per 1000 K.G. franco voor den wal groot-scheepsvaar water. b. Voor gedroogde pulp: Alles mits goed gewicht envoldoadne kwaliteit. f 12 per 1000 K.G. op vaartuig, op wagon of in vaartuig af fabriek, geleverd in zak, welke, hetzg door de afnemers vooraf aan den fabrikant ter vulling werdt toegezonden, hetzg, indien dit niet tgdig is geschied, bijgeleverd wordt door den fabrikant, in welk laatste geval daarvoor in rekeaing wordt gebracht 12.50, welk bedrag wordt terugbetaald, indien de zak Inuuea drie weken na den dag der aflevering wordt teruggeleverd de bedoelde ledige zak moet zijn ouge schonden en van goede hoedanigheid, een en ander ter beoordeeling van den fabrikant. c. Voor suikerpulp: f 12.75 per f 100 K.G. met een suiker gehalte van ten minste 10 pCt. f 13.60 per 1U0 K.G. met een suiker gehalte van ten minste 15 pCt. f 14.25 per 100 K.G. met een suiker gehalte van ten minste 20 pCt. {15.50 per 100 K.G. aai een suiker gehalte van ten minste 30 pCt. op vaartuig, op wagen ef in vaartuig af fabriek, geleverd in zak, op dezelfde wgze ale voor gedroogde pulp nader is omschreven. Krulibeisen. Het Rgkskantoor voor groenten en fruit heeft o.m. bepaald, dat sinds 10 Juni met 't veilen van groen te plukken kruisbessen kan worden begonnen. De geheele oogst moet voor de iabrieken worden geveild en zal afgenomen worden door de Nederl. vereeniging van Fruitverwerkera tegen f 0.25 per K.G. SPORT EK SPEL- Bymnastisk. De gymnastiek- en zwemwedstrijden uitgaande van het gewest Zeeland van het Ned. Gymnastiekverbond zullen big- kens het ons gezonden program, op Zon dag 30 Juni te Bergen op Zoom worden gehouden. De gymnastiekwedstrgden (afdeeling voor heeren en dames) worden des mor gens van 9—11.30 gehouden op het terrein van het Kurhaus en de zwemwedstrijden de» middags van 2—4.30 in de gemeen telijke Bad- en Zweminrichting aldaar. Journalistiek. Tot opvolger van den heer W. Graadt van Roggen is benoemd als hoofdredac teur van het „Utrecbtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad" de heer mr. P. H. Ritter Jr., hoofdcommies, chef der derde afdeeling ter provinciale griffie van Zee land, te Middelburg. (U. D.) Posttrljtn »n TtlMrafl». Goes. Met ingang van 18 Juni a. s. is aangesteld als telegrambesteller aliiierde heer W„ xl. v. d. Broek. 5e kl., 13e lijst. Trekking 10 Juni. Hooge prijzen zie vorig nummer, f 70: 2236 2308 2317 8367 8791 8792 8822 8830 11786 12328 13438 14462 Nieten: 1101 2216 2258 2278 6109 7609 7649 11748 11792 13441 14477 5e kl., 14e lijst f 1000: 4059 12791 f 400: 2008 9536 f 200: 16 17165 f 100: 4144 10028 17430 17440 f 70: 1106 2251 8373 8374 Nieten: 2289 22Ö5 6136 7605 8168 8197 11808 13419 6© kl., 15e lijst, f 1500: 6851 f 1000: 1068 3lft) f 400: 4235 9865 f 200: 1168 72i7 f 100: 604 33fe0 15814 135Ö7 Trekking 11 Juni. 18236 12123 14302 16620 17822 19148 20312 2269 6102 6134 8821 13425 2302 2324 6129 7668 7679 7682 8794 11789 11802 13423 Trekking 12 Juni. 3397 17934 18825 14359 16229 10504 20526 4640 6849 7995 18852 19090 20331 Middelburg. Te Midde.buig wend heden aan het gebouw van het provinciaal be stuur aanbesteed de verbetering onder de gemeente Middelburg van den Rijka grooten weg der eerste klasse no. 3 op Walcheren, behoorende tot de werken tot verbetering van de Rijkswegen in Zee land, raming f 15000. Inschrijvers de hoe ren: W. Wandel, Nieuwerkerk en W,. v» d. Klippe, Oosterland fl59o0; L. G. J. en J. H. v. d. Ven, Kouüekerke f16625; P. Dekker, Veere f16827; B. Oosters, Willemstad f 17272I. Douw, Zierikzee, f 18711. Nog werd aanbesteed het aanbrengen en inwalsen van een deklaag, van steen slag en bet uitvoeren van Hinkerliesstra- hngen op den weg op den wastelgkea dijk van bet kanaal van Terneuzea, be hoorende tot de werken van het kanaal van Terneuzen. Raming f9000. Inschrij vers de heeren: J. v. JJrongelen, Hoek f9600, G. A. v. d. Straaten, Neuzen, f9945; J. P. de Vos, Neuzen, f 10010; C. Klaassen .Hz., Zaamsiag, f10080, R. Verschelling, Neuzen, f10200; J. Wol- fert, Hoek, f10240; L. G. J. en J. H. v. d. Ven, Koudekerke, f10600; C, Kb aas- sen Hz., Zaamsiag, f 10080. Rtcht»K«k»n. Kantongerecht te Middelburg. Door het kantongerecht te Middelburg zjjn veroordeeld wegens: overtr. Binnen- aauvaringsreglementJ S., J. S., P. J., L. v. d. K, A. M., A. van B., M van de G., J. de N, I. J., J. van B., allen te Aruemuiden, K. M., L. D., C. J., A. de R, R O, C. de N., R. de G. J., B. van B., J. J., L. de N., allen te Vli«- singen, L. van de K., Veere, allen tot f0.i0 b. s. 1 d. h.; overtr. militaire verord. van 31 Oct. 1917: L. van de K Veere, J. van de K., J. J., B. ran B., K. M., G. J., J. A. de N., L. de N., L. van E., allen te Vlissingen, A. M., M. van da G., C. de N., L. van

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 3