Er lijn 233 gevangenen gemaakt (een later bericht zegt 2w8, wo. 5 officieren) en 21 machinegeweren en loepgraaf- mortieren genomen. Geslaagde over rompelingen, waarbij wij verscheidene gevangenen maakten, 2 machinegeweren veroverden en den vijand groot» verliezen toebrachten aan menschenlevens, zjjn door ons ten N.O van Morlancourt, ten zuiden van de Scarpe en ten oost»n van hat Nieppeboach gedaan. De vijand heeft een vaa onze posten in het bosch van Aveluy overrompeld; een van onz» soldaten wordt vermist. De artillerie van den vijand is bedrijvig geweest in den nacht ten westen van Lens. BERLIJN, 11 Juni. Het stafcommu niqué meldtOp het gevechtsterrein ten Z.W. van Noyon zjjn nieuwe tegenaan vallen der Franschen met zware verliezen mislukt. PARIJS, 11 Juni. Het stafcommuniqué meldt: De slag werd voortgezet van Mentdidier tot aan de Oise. Op den linkervleugel hebhen de Franschen gesteund door tanks, in den namiddag tegenaanvallen gedaan op een front van 12 kilometer tusschen Rubes- court en St. Maur. Ondanks deu hard nekkigen tegenstand der Duitschers hebben do Franschen den Zuid rand van Fretoy bereikt. Zij hebben de hoogte tusschen Courcelles en Mortemer geno men en hunne linies meer dan twee kilometer ten Oosten van Mery vooruit- gebracht. De Franschen hebben verder Belloy en het bosch van Geulis heroverd en den Zui i-rand van 81 Maur bereikt. De Duitschers, die zware verliezen leden, hebben meer dan 10U0 gevangenen en verscheidene kanonnen in onze han den gelaten. In het centrum zijn de Duitschers, die erin geslaagd waren door te dringen tot ten Zuiden van de Loges-boerderij en van Antheuil, van deze twee punten teruggeslagen door de Fransche troepen, die in samenwerking met de vleugel- eenhedeD opereerden. Op den rechtervleugel hebben de Duit schers hun druk vergroot en gepoogd het dal van de Mats te veroveren. Verscheidene hevige aanvallen op Cheviuoourt werden afgeslagen. De Duitschers zijn er in geslaagd vas ten voet te krijgen in Machemont en Bethancourt, twee warm omstreden plaatsen. Ten Zuiden van de Ourcq hebben Amerikaansche treepen dezen morgen op schitterende wijze het boscli van Belleau genomen en 300 gevangenen gemaakt. Losse berichten. Een Zwltssrsoh ooréssl ever dsn toestand der Entente. (Part. Tel.) De Zwitsersclie „Basler National Zeitung" schrijft: Inderdaad met recht zegt Clemenceau, dat het oogenblik verschrikkelijk is. Het is het zoo zeer, dat de spreker de kramp achtige vergoelijkingen moet opgeven en den Franschen tenminste voorhouden moet, dat hun volkskracht uitgeput raakt en slechts nog de goede wil en de Ameri kaansche kracht Frankrijk's ineenstorting kan tegengaan. Nooit zal de Uni# op het Europeesche oorlogstooneel meer betee- kenen dan Ruslandzeer vermoedelijk minder, want de Entente kan üuitsch- land thans niet meer van twee fronten aanvallen. De Oceaan ontneemt aan de Uniegrootendeels baar kracht, haar legers ontbreken de ervaring, opleiding en ge oefende krachten, welke Rusland geducht maakten. Eon artikel van Fooh. LONDEN, 3 Juni. (R O.) Het weekblad „Field" bevat een belangwekkend artikel van generaal Foch, waarin hg den weg aangeeft, die tot de overwinning moet leiden. Foch schrijft o a het volgende „Er is slechts één middel om den moder nen oorlog te beëindigen en den vijand onzen Wil op te leggen, n.l. de vernieti ging der vijandelijke, georganiseerde strijdkrachten. Deze vernietiging wordt voltrokken door een slag, welke den tegenstander omverwerpt, zijn legerbevel desorgani seert, de discipline vernietigt en de ge vechtskracht zijner eenheden tot nul terugbrengt. De slag moet niet zuiver verdedigend zijn Een verdedigende actie hoe goed ook geleid, brengt de overwin ning niet en wanneer de leider ervan wordt overwonnen, moet hg het geheele spel opnieuw beginnen. Het is dus dui delijk, dat alleen een offensief, hetzij onmiddellijk begonnen, hetzij volgend op een defensief, resultaten kan opleveren. Het behouden van onze posities alleen is niet gelijk aan overwinnaar zjjn Ja, zelfs onze nederlaag zou hierdoor worden voorbereid, wanneer wij blgven waar wij zijn en niet tut het offensief zouden overgaan. Clemenceau byna gevangen gonomen. Naar de „Times" uit Parijs verneemt, is Clemenceau bij een bezoek aan het front ternauwernood aan het gevaar ont snapt gevangen genomen te worden. Hij had juist een zeker punt verlaten, toen de (Jlanen kwamen aangestormd. Een generaal, die de stelling bezocht werd gedood en eenige officieren van zijn gevolg werden gevangen genomea. Zal Japan lngr(|pan? Uit Geneve wordt g«meldDe Japah- sche officieuze bladeu, waaronder de „Kokoemm" en de „Asaji", deelen mede, dat de Japansche regeering thans defini tief de overweging nadert, om in Europa tegen Duitschland in te grijpen en dat onderhandelingen hieromtrent gaande zijn, waaraan ook Amerika deelneemt. Het Amerikaansche Contingent. WASHINGTON, 11 Juni. De Minister van Oorlog heeft medegedeeld, da» de Amerikanen meer dan 7UÜ.000 man naar het Fransche front hebben gezonden. Ierland en de dienstplicht. Het verzet in Ierland tegen den dienstplicht is nog aiet gebroken. Zondag hebben in geheel Ierland de vrouwen de geloft» geteekend om zich tegen den dienstplicht te verzetten, d. w. z. geen werk te doen van mannen, die m«t dwang bij het leger ingedeeld zijn. Spoedig vrede 7 De nieuwe voorzitter van den Rijksdag, Fehrenbach, gekozen met 270 van de 280 stemmen, gaf in zijn openingsrede als zjjn verwachting te kennen dat zijn presidium slechts van korten duur zou zgn, d. w z dat spoedig de vrede zal komen die nieuwe verkiezingen brengt. Deze mededeeling werd met luid applaus ont vangen. Zwitserland en de vredespogingen. In den Bondsraad te Bern verklaarde Calander, dat het voor Zwitserland een buitengewone eer is op eenigerlei wjjze iets te kunnen bjjdragen tot bevordering van den vrede, maar dit tijdstip eerst zal gekomen zjjn, wanneer de beide par tijen die goede diensten wenschen. Munitleontplelfingen. MOSKOU. Bij de jongste munitie-ont- plolfingeu in de buurt van Jassy werden 400 personen gedood. ROME, 9 Juni. Gisteren zjjn 35 per sonen gedood en 100 gewond bg een ontploffing in een kruitfabriek te Gastel laszo Bollato in de provincie Milaan. De materieele schade is zeer gering. BINNENLAND. Eenheidssigaren, Naar verluidt, zjjn dezer dagen tusschen de Regeering en een groep sigarenfabri kanten de onderhandelingen beëindigd over de invoering van een eenheidssigaar, welke binnen niet te langen tijd, ongeveer een maand, in de sigarenwinkels zal worden verkrijgbaar gesteld. De eenheidssigaar zal door de fabri kanten aan de winkeliers verkocht moeten worden tegen f 38 a f 40 per mille, terwijl de detailhandelprijs 5 ct. per stuk zal worden. De inhoud van de eenheidssigaar zal zijn zuivere tabak zonder surrogaten of stelen. De fabrikanten zullen ze niet dan met verlies kunnen maken. Daartegenover zullen hun echter con senten voor uitvoer worden toegestaan, opdat de daarop te verkrijgen wiusi het op de eenheidssigaar geleden verlies zal kunnen dekken. De handel in duurdere soorten blijft bestaan. Een nieuwe prijsverhooging is aan staande. Met de invoering van deeenheidssigaar, welke vermoedelgk van Javatabak zal worden samengesteld, wordt een vervoer- verbod verwacht van meer dan 100 si garen, om den kettinghandel in eenheids sigaren tegen te gaan. Reizigerstarieven. Gedurende Juli, Augustus en Septem ber wordt voor enkele reiskaarten be nevens voor het vervoer van bagage en hoaden de bestaande toeslag van 20 pCt. vervangen door eenen van 50 pCt., terwijl tevens het afgeven van gezelschaps bil jetten wordt gestaakt. De prjjzen der kilometerkaarten bljjven bepaald op f 16 voor de le kl., f 12 voor de 2e kl. en f8 voor de 3e kl. Voorts worden geen extra-treinen be schikbaar gesteld, terwijl noch geheele voertuigen, noch rijtuigafdeelingeu kun nen worden afgehuurd. Een Nederl. visschersvaartuig in den grond geboord. Volgens een door ons ontvangen draad loos bericht is de Nederlandsche zeil logger „Helena" (IJ. M. 312j, die Vrjjdag 24 Mei van IJmuiden ter visscherij was uitgevaren, Zondagmorgen op de Noord zee in den grond geschoten. Van de negen opvarenden zjjn er 6 ongedeerd en 3 gedood. De dooden zijn: van Gelder, wonende te Rotterdam, Schage en Smit, wonende te IJmuiden. De geredden be vinden zich aan boord Van het lichtschip „Doggersbank" (Noord). Nailer verluidt dat de dooden zich aan boord bevinden van den logger „1J.M. 87" en hoogstwaarschijnlijk op het licht schip „Doggersbank Noord" zullen wor den afgegeven. Vermoedelgk zal de sleep boot Witte Zee" de geredden en dooden van genoemd lichtschip afhalen en naar IJmuiden brengen. (Msb.) czaFzrGSPS* Koningin-Regentes. De Regeering heeft een speciale com missie benoemd om de mogelijkheid tot lichting van het gezonken stoomschip Koningin-Regentes te onderzoeken. (N. R. Ct.) Het convooi naar Indlë. Naar wij vernemen, is het vertrek van de Hertog Hendrik, de Tabanan en de Noordam nader vastgesteld op Woensdag 19 dezer. Boterkaart. De boter- of magarinebon voor de 2de week van het 1ste tijdvak is geldig van 10 tot en met 16 Juni. Nederland en Oostenrijk. Men seint uit Weenen aan het Pers bureau Vas Dias d.d. 9 Juni: Nader blijkt, dat de economische besprekingen tusschen Oostenrijk-Hongarije en Nederland nog niet tot afsluiting zijn gebracht. Men hoopt echter na eenigen tijd tot eene de finitieve regeling te geraken, waarbij ook het vraagstuk der credietverieening zal worden geregeld in den zin als reeds aan gegeven. (Noot van het Persbureau Vaz Dias: Van bevoegde Nederlandsche zijde is ons intusschen medegedeeld, dat de onderhan delingen, welke met vertegenwoordigers der Oostenrijk-Hongaarsche monarchie in het midden der vorige maand hier te lande hebben plaats gevonden, tot geen resultaat hebben geleid. Men was hier van oordeel ,dat de tegenprestaties, welke Oostenrijk in ruil voor de verlangde cre- dieten wilde bieden te weinig omvatten om' dé verieening van zulke credieten te rechtvaardigen. De Oostenrijksche verte genwoordigers zijn toen onverriebterzake naar hun land teruggekeerd.) Falllieaesenten. Over de afgeloopen week, eindigende 8 Juni, zijn in Nederland uitgesproken li faillissementen tegen 15 faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. Van 1 Januari tot en met 8 Juin 1918 402 faillissementen tegenover 396 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. Hulsslaontiog. In verband met de opheffing der Rijks commissie van toezicht op de vleesch- vereeniging, behooren verzoeken om ontheffiug van het slachtverbod voor huisslachting niet meer gericht te worden tot den voorzitter van genoemde com missie, maar tot den president directeur van het Rijkskantoor voor vleesch en vetten, Hoogewal te 's Gravenhage. Heden, Woensdag, is te 's Gravenhage het standbeeld onthuld voor Jan de Witt. (Zie laatste berichten.) ••••aNNtUHaaMHHHaiM De wederopwekking der Sociale Wetgeving, die vijf jaar stillag, de J daadwerkelijke Vrijmaking van het Bijzonder Onderwjjs uit de kluistere 2 harer ondergeschikte positie ten 0 0 opzichte van het Openbare, ziedaar twee machtige argumenten voor ons, Roomsche kiezers, om den 3en f 2 Juli a. s. aan de rechterzijde in de 2 2 Tweede Kamer de meerderheid te 2 helpen verzekeren. •••••MMHMaMHaHHMHe UIT ZEELAND. Goes. De Commissie belast met de uit reiking van bons voor schoenen, klom pen enz. maakt bekend dat deze week zal worden voortgegaan met de uitgifte van klompenbons. Voor de nommer» 6011000, Woens dag; 100114u0, Donderdag; 1401 en daarboven. Vrijdag, eiken avond vanaf 7 uur. De Eerste Bondsdag van den Bond van R. K. Propaganda- clubs in Zeeland wordt 16 Jum as alhier gehouden des namiddags te nalf twee uur in de Sociëteit „Van Uugenuchten vrij". Sprekers zijn: wel- eerw. heer J. Batenburg, kapelaan te Roosendaal over „de politieke plicht Katholieken" en mr J. B. Bomans, lid der Tweede Kamer, over „waarom wij thans moeten winnen". Verder muziek en zang. 'tls zeker onnoodig te ver melden, dat deze Bondsdag alleen kan slagen door een m a s s a le opkomst van belangstellenden. W. van Gmkel en R. Schippers, resp. voorzitter en secretaris van den Nederlandsehen Bond van Werklieden in Openbare Diensten en Bedrgven, afdeeling Goes, hebben een request ingediend bij den gemeenteraad, waarin verzocht wordt te besluiten: lo om het inkomen van alle werk lieden in dii-nst Uer gemeente zoowel vaste als losse als ongehuwde, met f 3 per week te verhoogen; 2o. den arbeidstijd van het personeel dat in geregelden dagdienst werkt, te verkorten tot op 9 uren per dag met dien verstande, dat de arbeidstijd des Zaterdags om 4 uur geëindigd wordt;. 3o. dat de arbeidstijd van het stokerij- personeel ten hoogste zal bedragen 8 uur per etmaal en met die bepaling, dat de Zondag-dienst zal worden geregeld zooals dezen was voor de laatste wijzi- 8Tb. Het adres gaat vergezeld van eene uitvoerige memorie van toelichting, de redelijkheid van het verzoek beplei tende. Blijkens een bericht in „De Zeeuw"... van een zekeren heer M. v. d. Hagen uit Zoetermeer, zou de eer van een nieuw krachtvoeder voor varkens te hebben uitgevonden, niet den heer dr. Jenny Wjjerman toekomen, maar den heeren Arnoldi en Terver alhier, die reeds vorigen winter een uit mossels en andere bestanddeelen bereid voeder voor varkens en kippen hebben weten samen te stellen, dat voor het mesten dier dieren zeer geschikt was, zooals proeven oa bij de fabriek „Nutricia te Zoetermeer op varkens genomen, be wezen. Alle pogingen echter van ge noemde heeren om bij de regeering van hun uitvinding belangstelling te wekken, zouden fiasco hebben geleden. Donderdagavond heeft in „De Prins van Oranje" Z.Exc. J h r. M v. A. F. De Savornin Lotman, minister van Staat, lid der Tweede. Kamer voor Goes in een® rede uiteengezel hoe de verschillen tusschen hem (de christelijk- historische partij') en dr. A. Kuyper (,1e antirevolutionairen) ontstonden en waar om z.i. de tijd nog niet gekomen is dat beide partijen kunnen samengaan. Vooral zette hij' eenige zaken recht; vooreerst dat het district Goes n;et, zooals „De Standaard" zegt, het district vgn Eeu- chenius is, wijl lig reeds vóór Kieuchenius (187'J1890) voor Goes werd afgevaar digd, vervolgens dat hij niet over den heer Kuyper als menschl, maa.r als lei der van diens partij zal spreken; gaarne erkent hij de groofe gaven van dr. Kuy per. waarbij do zijne ver achter staan. Ook huldigde hij in dr. Kuyper denman die het eerst begrepen had dat een partij, om waarlijk partij te zijn, een program noodig had. De Zwakke organisatie der Chr. Historischen beleed hij a s een fout.. Nog verklaarde hij hier voor vrienden te spreken, maar waar de nieuwe kies wet dwingt dat de partijen op zichzeJ gaan staan, is het noodig klaarheid te brengen in de kennis van het, verschil tusschen de antirevolutionairen en chris- telijkhistorischen. Overgaande tot het eer ste' deel zijner rede, betoogde de lieer Lohman dat hij' in de eerste lijden zijner politieke kennismaking met dr. Kuyper, hem vriendschappelijk ter zijde stond als lid van het Centraal Comité der toen nog onverdeelde antiievolut onarre partij. Onder het eerste christelijk ministerie, het kabinet Vlackay, begonnen de moei lijkheden, toen „De Standaard" (hot or gaan van dr. Kuyper, waarin deze zijn meeningen, en stellingen verkondigt en waaraan over het algjemcen de antirevolu tionaire partij een ongeschokt geloof en vertrouwen hecht) het kabinet tegenwerk te en na het aftreden van Keuchemus, mi nister van koloniën, de ontbinding der Eerste Kamer eischic, zoodat hei den heer Lohman kwalijk werd genomen dat hij de portefeuille van binnenlan ische zaken aanvaardde, terwijl Mackay die van koloniën overnam. Spr. heeft die echter alleen aanvaard om de schoolwet ,van Mackay in gen veilige haven te helpen brengen, gelijk het adeen de Schoolstrijd was die hem, voor de rechterlijke loop baan bestemd, in de politieke beweging bracht Toen een weinig later bij de kiesrecht kwestie dr. Kuyper buiten het Centraal Comité en de partij om, met lak van Poortvliet en Kerdgk onderhandelde over een nieuw in te dienen kiesrechtontwerp van zeer verre strekking, meenae de heer Lohman nat Rij daartegen moest opko men en het niet aanging op alies wat dr. Kuyper vaak vrij eigenmacht.g decre teerde, ja en amen te zeggen. En toen kwam de breuk tusschen hem en zijn geestverwanten (de vrij-antirevolutioaai- ren) .en dr. Kuyperen de zijnen («je antirevolutionairen.) In het tweede deel ztipter rede betoogde de heer Lohman dat van een samensmel ting: beider groepen nog niet* kan komen, omdat volgens de opvattingen der chris telijk historischen oen Kamerlid oen vrij man behoort te zijn, die in de Kamet bij do behandeling van 's lands zaken vrij en ongedwongen volgens eer en (te- weten behoort uit te maken hoe hij zijn stem zal bepalen, terwijl volgens de op vatting der antirevolutionairen hun Ka. mcrleden de mandataristen zijn der partij die er stemmen volgens den bepaalden wil hunner kiezers, terwijl tusschen hen en de kiezers „De Standaard staat, die voortdurend controleert of de Kamerleden wel volgens den wil der partij handelen. Door deze opvatting, di© ook bij de lin kerzijde meer en meer is gaan doordrin gen, wordt het parlementair aanzten der Kamer verminderd, de behandeling, on langs van het. ontwerp Lohman over de verbetering der salarissen van dé bijzon dere onderwijzers heefi het geleerdlinks trad op als partijen, beïnvloe-l door be paalde kiezersgroepen, den Bond v. Ned. onderwijzers enz. Dientengevolge hielpen geen discussies meer, hoe welsprekend ook het lot van het ontwerp stond van te voren vast, het zou worden afgestemd. Een twééde reden waarom d.e samen- smelting der tw«« ifcehtscb* plotesfwsiti schë grotepen toog niets Kan Konten is, 'dat terwijl' oorspronkelijk in de anti-revo lutionaire pertij de leuze gold: tegen de revolutie het Evangelie, dr. Kuyper er <v-an gemaakt heeft: tegen de revolutie het Calvinisme. Spreker bewees uit de uitlatingen van dr. Kuvper zelf, dat deze enge beperking van het anti-revolutionaire strijd program niet bij Groen van Prinsterer en de man nen van ihet réveil' had voorgezeten. Een speciaal verband tusschen. tusschen Cal vinistische leerstukken en politieke vraag stukken is er trouwens niet en is spreker overtuigd, dat de vrgere oorspronkelijke opvatting der. leus„tegen de revolutie het Evangelie" vee.1 meer en veel gemak kelijker aan de doorwerking van hef christelijk beginsel in de staatkunde zal ten goede komen. Ds. Klomp van Schore als debater op tredende, moende uit enkele voorbeelden (Heemskerk, Talma, Rutgers, enz.) te kun nen aantoonen, dat er toch bij de anti revolutionairen meer vrijheid is dan de heer Lohman beweerde en dat de Cal- vinistische strekking v<m do anti-rovolutio- naire partij daarom verschillende niet- Calvinistische anti-revolutionairen het het toch niet lastig maakt, zoodat zij dia partij niet verlaten. Hij gaf echter toe, dat de leiding van dr. Kuyper niet in alles is te prjjzen. De beer Lohman antwoordde, dat do aangehaalde voorbeelden uitzonderingen zijn, die dein regel bevestigen of blijde voorboden van een nieuwen toestand, die op komst is maar er nu nog niet is. Trouwens Heemskerk e'.n Talma, minister zijnde, konden zich niet laten binden door de decreten van „De Standaard TaJma was daarbij meer ChriSt.-Historisch dan anti-revolutionair. Wat het Calvinistiscn karakter der anti-revolutionaire partij aan gaat wees hij o.p de eigenaardige ver klaring van Duvmaor van Twist, dat het Oude Testament een betere leiddraad is voor do politiek dan het Nieuwe en nat de anti-revolutionairen zich evenals het volk van Israël hebbein at le zonderen. De heer Lohman wees op het verkeerde van dat politiek standpunt. Niet door zich af te zonderen en de tegenstellingen oaande te houden, maar integendeel door ze te overbruggen, door anderen van (le voortreffelijkheid der christelijke levens beschouwing te overtuigen volgens de uit spraak van het Evangelie„gaat en onder wijst alle volken",, voert men waarach tige christelijke politiek voor het heil van land en volk. In dit gedeelte van. zijn betoog was o.i. de heer Lohman zeer sterk, wijl hij daar mede het eigengerechtigde, het „Heer ik dank U dat ik niet ben als andere menschen", dat soms in religieus-pohtieka beschouwingen bij antirevolutionairen tot uiting komt, in het juiste licht stelde en wrssk bo De heer Lohman dankte ten slotte de rechtsche kiezers van dit district voor het vertrouwen hem zoo lang geschonken. De heer J. Plazier, die den spreker luid ingeleid, dankte hem voor zijn komst naar Goes en voor zijn op zijn hoogen leeftijd dubbel te waardéeren welsprekend woord. Ds. Steins sloot met gebed de vergade ring, die door menschen van. allerlei rich tingen, voornamelijk echter door christelijk historischen en antirevolutionairen, in grooten getale werd bijgewoond. Wij vestigen de aandacht onzer le zers op de in dit nummer voorkomende advertentie van den directeur onzer gas fabriek aangaande de gasbezuiniging. MMMbsif- De afdeeling Zeeland van den Nederlandse hen Bond van gemeente ambtenaren houdt binnenkort te Middel burg eene vergadering ter bespreking van de wenschelijkbeid van herziening van de jaarwedden. Te Middelburg is op verzoek van de politie te IJmuiden aangehouden ze kere Th. verdacht van diefstallen te 1.1- muiden gepleegd, hij wordt heden naar IJmuiden overgebracht. "Door de politie alhier zijn aange houden een korporaal en een soldaat, die op verzoek van burgers met een mi litaire wagen tarwemeel van 'srileeren- hoek naar Middelburg vervoerde. Het meel werd in beslag genomen. Ite utiliteiten weiden san de militaire evwheid over geleverd; terwijl O. uit 's-Heerenboe* te Uoes werd aangehouden, ook tegen hé» en tegen den kooper v. H. te Miadehlburg werd proces-verbaal opgemaakt. In de Vrijdagmiddag gehouden ver gadering van de vereeniging. tot instand houding van Walcheren's natuur- en ste denschoon werd door den secretaris, Q« heer B. von Brucken Fock het jaarverslag uitgebracht, waarin er o.a. op geweien wordt, dat door het militair kapvorbod aanmerkelijk minder gekjomte isgerooia dan aanvankelijk werd gevreesd. Nochtans zijn weer veel mooie plekjes verdwenen- Herinnerd wordt aan de door de.ver- eeniging aangewende pogingen tot het re- houd van het natuurschoon door de op wekkingen om nieuw houtgewas te pi® ten in de plaats van het gevelde, zul" niet alleen in het belang van de schoof hcid, ixizidiT ook tor uist&ndiiouding den vogelstand. Met succes werd opgetreden bi) voo genomen verbouwingen 1e Middelburg. trapgevel in de Segeerstraat werd voor vernietiging behoed en bereikt weid ee verbetering in het project van de w<> ning hoek Singelstraat en SchuitvloUtraat naging o-m een trapaevehj» PR 0

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 2