RMEN! brieven i MLIJDERS Q No. 68. potheekbank De Groote Oorlog. Dinsdag 11 Juni 1918. Veertiende Jaargang. UDE-PEKELA. I pCt. OtlPI Mijnt ilkM MAiNIAfi-.jmiSlAG- u VBIJBUAÏONB. De strijd in het Westen Welk weder zullen wij hebben ikten kunnen (zoowel bij wanneer men de wormen em bevecht, al zijne ver- oord. (ziekte, verteringszwakte, misselijkheid, hoofdpijn, of een prop naar de keel gende pijnen in de inge- jk onwelzijn. niet die uitwerking, die ndoodende kracht en zoo om de gedoode wormen wormdoodend en voeren irmen, langs den natuur- oet en worden door jong 11.70. Zending geschiedt Apothekers en Drogisten. BURG. iar zijn: jaren a pari uit. op aanvraag te bekomen ten fectenhandelaren. M. C. VAN OER MINNE. il op do Wesfor-Scholdc. ni 1918 tot nadere aankondiging tijd. •knnn—Nnuinn. 7.50 1020 n.m. 1.11a) 7.10b) 8.30 10.55 n.m. 3 35 7.40 de boot naar Breskens 30 minu de boot naar Breskens 16 minu- v.m. 7.50 nam. 1.14c) v.m. 9.45 nam. 4. de boot naar Neuzen 30 minuten an ongeveer een half uur na bet ren, Zuid-Beveland en Neuzen lie Hannweert—Vink*. spoorweg Vlissingen—Roosendul. r boot, vm. 7.nm. 8.25 r tram, 8 35, 4.50e) r tram, 9.15, 6.08d) r boot, 9.35, 6.25dj 3ev. bew het kanaal kunnen met wanneer zij gebruik maken vw jen 4.25, Middelburg 4.37, Goei et dezen trein en met trein 1055, i.02, worden eerst per tram nair e richting Vliss.de tram keet' reizigers uit de richting RoosenA of van een van beide kunne! alf uur wachten. :n Walzo orden tijdig aankomüi trekken. aan ongeveer esn half uur eert. swaart—Vlaka. loorweg Vlissingen—Roosend*»' HulstWalzoorden. loot vm. 5 45,8.11.nm. 4.1® vm. 6.20, 8.35, 11.35, nm. 4.50e i. 6.53,9.15, nm. 12.50f), nu. ö.USg) iot, vm. 7.10,9.35, nm. l.lOf) 6.25g) uit Walzoorden tijdig aankomen trekken. Rake kunnen de tram «n de bom .30 en 6.02 te Vlake kunnen d' wachten. AkwinenuMtaptys p. B —JiAc raat 6o«n 11^ Uzondertgku nnaunam ft cast, dubbele btsdtan 10 AdvertentiSn worden ingewacht vöör half ten uur ILH Kantoer 4. AdministratisBaadtwftn da WltfaatraafJI 118* II Tal. inter*.: Directie na. 94. Radasüa as. 97. Een nieuw Duitsch offensief. De geallieerden wisten in de laatste dagen door krachtige tegenaanvallen eenige dorpen op de Duitschers te her overen. Vooral de Fransche aanvallen tusschen Soissons en Chateau Thierry waren zeer krachtig. Hieruit blijkt even wel, dat de Fransche opperbevelhebber gedwongen is geweest zijn reserves voor een aanzienlijk deel aan te spreken, teneinde den Duitschen vloedgolf te keerën. Dio reserves worden dus als het ware door de Duitschers vastgehouden, zoodat dezen, wanneer zij op een ander punt van het uitgestrekte Westfront een aanval gaan wagen, vrijer spel hebben dan wanneer generaal Foch nog de vrije hand had over zijn reserves. Ondanks de plaatselijke successen der geallieerden ook de Amerikaansche hulptroepen kwau.en in het vuur en Wonnen eenig terrein tusschen Torcy en Bourèches bleef de strategische toestand voor hen ongunstig, uok was het voor een leek op krijgskundig gebied te begrijpen, dat de Duitschers met stil zouden zitten, maar blijven voortgaan met hun pogingen om, voordat de Ameri kaansche hulplegei s in grooteu getale in Frankrijk zijn aangekomen, het Fntente- leger een beslissende nederlaag toe te brengen. Daartoe kozen zij een aanval op het zwakke puilt in het Entente-leger, daar waar het Fransche en Engelsche front elkaar raken, in het vak Atrecht- Reims. Lie stooten daar in Maart en Mei toegebracht benevens de stoot in Vlaaude ren aan de Leije, vormen deelen van het Duitsche plan om het Entente-leger in twee deelen te breken, dan Noord-West waarts en Zuid Oostwaarts al te buigen en de gespleten helften van het Entente- leger „op te rollen", zooals dat meteen krijgskundigen term heet. De beslissende strijd is dus in het vak Amiens-Chateau Thierry te verwachten en men kon er dan ook staat op maken, dat de Duit schers, na de noodige voorbereiding, het jongste offensief in dat vak ondernomen, zouden hervatten. Die verwachting is niet ijdel gebleken. Immers, men seinde ons heden, Maandagmorgen: PARIJS (Officieel). Een nieuw offensief is hedenmorgen (9 Juni door het Duitsche leger in gezet en heeft zich met groote heftigheid op een front van 35 kilometer tusschen Montdidiar en de Oise ontwikkeld. De Duit schers hebben de linie Ribecourt- L e Frétroy Mortimer bereikt. In het centrum waren de Duitsche Vorderingen gevoeliger. Hier nestelden zij zich in de dorpen Reason- sur-Matz en Mareuil. Op den rechter vleugel zijn de Duitschers tegen gehouden op het front B e I v a 1 Connectancourtville. BERLIJN, 8 Juni. Tengevolge van de successen van het leger van den Duitschen kroonprins is de buit der Duitschers gestegen tot 185.0U0 gevan genen, meer dan 2250 kanonnen en duizenden machinegeweren. De buit aan oorlogsmateriaal is niet bij benadering vast te stellen. Het Rijksdagpraesidium. BERLIJN, 8 Juni (W.B.) Nadat afge vaardigde Fehreubach tot president van den rijksdag gekozen was, verklaarde de vice-president Paasche zijn ambt neer te leggen Daarop had de verkiezing der drie vice-presidenten plaats; 269 stembiljet ten werden afgegeven, waarvan twee oningevuld, Afgevaardigde Dove verkreeg 262, Scheidemann 194 en Paasche 187 siem men. Alle urie verklaarden hun ver kiezing aan te nemen. BERLIJN, 8 Juni. Over den nieuw gekozen president van den rijksdag, Fehreubach, schiijft de „Voss. Ztg." „Het algemeen vertrouwen van den rijksdag zal dezen parlementair beproefd gebleken nieuwen president ten deel worden. Hij weet met gloed te spreken en hij heeft getoond in woelige oogen blikken rust te kunnen gebieden." President Fehreubach werd voor 66 jaar te Wellingen in Baden geboren Hij studeerde eerst in de Katholieke theologie, vervolgens in de rechtsweten schap aan de universiteit te Freiburg in de ^Breisgau. In 1885 werd hij afge vaardigde, in 1907 president van de Badeiische kamer Binds 1903 is hij lid van den rijksdag. (Maasbode.) België en zijn bondgenooten. PARIJS, 8 Juni. De nieuwe Belgische minister-president, Cooreman, heeft aan de leiders der geallieerde regeeringen telegrammen gezonden, waarin hij ge tuigt van de onwankelbare trouw der Belgische regeering aan de entente. Bommen. Donderdag hebben geallieerde vliegers een luchtaanval op Coblenz gedaan. Buiten de stad zijn 15 bommen gevallen. De machines konden niet boven de stad komen. Dappere Fransche oavalerie Reuter's bijzondere correspondent bij het Fransche leger seinde Dinsdagmorgen aat Maaudag allerhevigst in het Ourqdal gevochten is om het bezit van den straat weg, welke langs den zuidelijken rand van het bosch van Villers (Jotterèts loopt m de richting van La Ferté Millon Hier streden Fransche cavaleriedivisies te voet tegen eenige uitgekozen Pruisische garde divisie. Zij deden den vijand elke voet breed terreinwinst duur betalen en wierpen hem in herhaalde tegenaanvallen terug. Deze cavalerieafdeelingen zijn sinds den slag van 21 Maart beroemd geworden om hun dapperheid. De correspondent deelt dan als illu stratie daarvan de volgende episode mee „Op 31 Mei was een bataljon cavalerie te voet omsingeld door ten N. van de Marne opstuwende Duitsche massa's; reeds sommeerde de Duitsche comman dant tot de overgave, toen het bataljon met gevelde bajonet chargeerde, zich er doorheeu sloeg en erin slaagde de Fran sche liuie weer te bereiken. Het bataljon kreeg echter bevel terug te keeren en de stelling te herwinnen, waarin het omsingeld geweest was. Zonder een oogen- blik te aarzelen maakte het bataljon rechtsomkeert en wierp den vijand uit het dorp." Uit Roland* Vrijdag brak in het groote Oekrajien- sche muuiliedepöt in de voorstad Swe- rinetz ten Westen van de Lambra te Kief brand uit. De direct ondernomen blusschingspogingen bleven zonder ge volg, zoodat de brand oversloeg op een aantal munitiemagazijnen, die het eene na het andere in de lucht vlogen. De oorzaak van den brand is nog niet vast gesteld. Hij begon in de nabijheid in een schuur met oude Russische raketten. Door den luchtdruk der ontplofiiugen sprongen in de stad vele ruiten. De aanvankelijke paniek was tegen den middag bedaard. Er zijn 60 slachtoffers onder de bevolking en eunige honderden gewonden, meest Oekrajieners. Duitscbe troepen zetten het gevaarlijke terrein af en namen met zelfopoffering deel aan het blussidgs en reddingswerk. PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. Zomerzitting In druk zijn verschenen een deel van de voorstellen van Ged. Staten, welke in de a. s. Zomerzitting van de Provinciale Staten, onzer provincie zullen worden be handeld. D* twee voornaamst* voorstellen van deze thans verschenen, zijn wel, die in zake de herziening van het algemeene reglement voor de polders en waterschap pen en van het reglement van politi* voor d* polders en waterschappen. Beide voorstellen met hun memories van toelichting vormen heele boekdeelen «n wij moeten ons dan ook beperken tot het noemen van enkele zeer belang rijke wijzigingen in beknopten vorm- Wat betreft het algemeen reglement mer ken wij daarom het volgend* op Tot nu toe bestond het reglement uit hoofdstukken, paragraven en artikels, dit zal worden titels, hoofdstukken, artikels en paragraven. Dit wordt gedaan om nog betere aanwijzingen te kunnen geven. Bepaald wordt, dat voortaan door Pro vinciale Staten een naam aan een nieuwen polder zal worden gegeven. Bij het hoofdstuk „van de zeewering en oeververdediging" worden aan het toe zicht der polderbesturen naast de bij het rijk in onderhoud zijnde werken, ook dje welke bij de provincie in onderhoud zijn, onttrokken Opgenomen is thans in het reglement de verplichting tot waterpassing en het nemen van dwarsprofielen aan de dijken, hetgeen in de praktijk wel onder het ge ven van inlichtingen werd begrepen, maar dat toch beter uitdrukkelijk kan. worden bepaald. Voorgesteld, wordt inzake de bepaling der schadeloosstelling en de regeling van het gemeenschappelijk beheer en onder houd van binnendijken, waarvan dooreen polderbestuur van anderen ophooging wordt gevorderd, deze over te laten aan Ged. Staten. Een belangrijke wijziging is, dat in het vervolg niet alleen de waterleidingen moe ten worden opgegeven, die bij de pol ders of waterschappen in onderhoud zijn, maar ook die bij anderen in onderhoud zijn, opdat Ged. Staten een staat kunnen vaststellen evenals het geval is met den ligger der wegen en voetpaden. Daar zulks meermalen tot verschil van meening aanleiding gaf is thans defini tief neergeschreven, dat voor de bepa ling wie stemgerechtigd zijn, ook het in eigendom hebben van vroonen en vrij landen, waarvan geschot geheven wordt, tot kiesbevoegdheid aanleiding geeft. Een uitbreiding wordt gegeven aan de bevoegdheid van vrouwen om stembe voegd te zijn, daar de gehuwde vrou wen ook als stembevoegde voor anderen kunnen optreden in dezelfde gevallen als nu reeds de man. Met het oog op de talrijke kwesties van bevoegdheid, welke zich bij de poldervergaderingen voordoen, wordt het wenschelijk geacht, lijsten van stem bevoegdheid in Jiet leven te roepen en zijn eenige artikelen aan de inrichting van die lijsten besteed, waarin o. a. be paald wordt ,dat de besturen de lijst in Januari moeten herzien, dat er beroep op hunne beslissing in deze bestaat en dat eventueel bij beroep of hooger be roep toegekende bezwaren voor eind Maart opnieuw wijziging der lijst noodig maken. In. overeenstemming met desbetreffende ministrieele circulaire wordt het benoe men van dijkgraven, plaatsvervangers en gezworenen niet toegestaan indien de be doelde personen den ouderÜom van 70 jaar hebben bereikt. Opgenomen is eene bepaling ,dat dijk graven of gezworenen niet mogen werk zaam zijn als advocaat of procureur in rechtsgedingen, waarin de polder of het waterschap betrokken is. Een belangrijke wijziging is gebracht in het hoofdstuk, dat de bevoegdheid en den werkkring van het polderbestuur re gelt, door „het nemen van voorzorgsmaat regelen in oogenblikken van gevaar" ie vervangen door „het uitoefenen van de bij art. 1, no. 15 der wet van 9 Mei 1902 vermelde bevoegdheden", die vooral bij gevaar, als b.v. watersnood van groot belang kunnen zijn. De mogelijkheid wordt geopend, dat een vrouw tot ontvanger-griffier wordt be noemd. Uit de bepaling omtrent bet afleggen van eed of belofte, zijn vervallen de woor den „overeenkomstig zjjn godsdienstige meening", in overeenstemming met de in de staatswetten vrijgelaten keus tusschen eed of verklaring en belofte. Aan Ged. Staten wordt de bevoegdheid gegeven de keuzen der ontvangers op te nemen of te doen opnemen. Ook krijgen zij bevoegheid waterbouwkundige ambte naren te ontslaan, evenals zij dit ont vangers kunnen doen. De bezoldiging der waterbouwkundige ambtenaren wordt aan de goedkeuring van Ged. Staten onder worpen. Een nieuwe bepaling is ook, dat schot- plichtige landen, welke vergraven worden of wegens verandering van bestemming door den rechthebbende tijdelijk of deti- nitief onvruchtbaar worden, schotplichtig blijven, terwijl thans ook wordt vastge legd, dat voor een bepaald werk een i afzonderlek dijkgaechot geheven kan wor den van de landen, welke bij dat werk belang hebben. Tenslotte merken wij nog op, dat de datum van inwerkingtreding wordt ge noemd op 1 Mei 1919. Het reglement, dat vroeger bestond uit paragrafen en artikelen bestaat gewijzigd uit hoofdstukken, artikelen en paragrafen. Ook in dit reglement zijn ten deele maar redactie-wijzigingen en verduidelij king van de bestaande omschrijvingen voorgesteld. Van de andere wijzigingen noemen wij O'.a,, da,t, waarbij het plaatsen van hoo- pen van aarde, zand, steen of andere voorwerpen, niet alleen voor buiten- en waterkeerende dijken, maar ook voor alle andere dijken wordt verboden. Op aanzegging van het polder- of dijk bestuur zuilen de gebruikers der grasettiug op de buiten- en waterkeerende dijken moeten nazien en zij zijn verplicht die grasetting steeds vrij van onkruid te houden. Opgenomen is, in navolging van de bepalingen ten deze, in de bijzondere re glementen voor Schouwen en voor Wal cheren, een artikel, waarbij bevorderd wordt het verdelgen van konijnen in dui nen en dij-ken. Uit dezelfde bijzonder© reglementen is overgenomen een bepaling, dat omwonen den de specie uit de waterleidingen ge dolven, op hun land moeten ontvangen. Inzake bet verleenen van vergunning voor het laten grazen van paarden of runderen op de buitendijken, wordt be paald, dal deze vergunning in geen geval van 16 October tot 16 April wordt ver leend. Overeenkomstig het desbetreffende ver zoek. stellen Ged. Staten voor aan G. Adriaansens te Walzoorden te verkoopen de perceelen 783 en 784 van sectie B der gemeente Hontenisse, gelegen langs den weg van Walzoorden naar Hulst, groot 560 en 360 vierk. M. tegen 20 cent per vierk. M. Naar aanleiding van een verzoek van den raad van Stoppeldijk, om eene sub sidie van f 130 per jaar in de bezoldiging van een vroedvrouw, stellen Ged. Staten voor aldus te besluiten, zulks na inge wonnen advies van den inspecteur der volksgezondheid. Deze inspecteur had den wensch uitgesproken, dat de gemeente Boschkapelle dezelfde vroedvrouw voor haar gemeente zou aanstellen, maar de raad- had hiertegen bezwaren, die Ged. Staten als billijk erkennen. In overeenstemming met het Kon. Besluit van 16 Juni 1916, waarbij een nieuwe regeling getroffen wordt voor de tekenning van rijksbijdragen in de ver- pleegkoslen van behoeftige krankzinnigen, stellen Ged. Staten voor ook de voor waarden van de provinciale bijdrage zoo te wijzigen, dat die ook gelden voor in observatie of in open afdeelingen behan delde patiënten. Door Burg. en Weth. van Zierikzee is namens den raad gevraagd, om de voor waarden volgens welke een subsidie van £200 werd verleend voor bet onderhoud van de zwaaiplaats in de haven aldaar, te wjjzigen en te lezen, „dat deze sub sidie zal worden uitbetaald in December van elk jaar, w An neer aan Ged. Staten is gebleken, dat de zwaaiplaats in den loop van het jaar buitengewoon lage wa terstanden en abnormale omstandigheden voorbehouden, geen hinder in de uitoefe ning van den provincialen stoombootdienst heeft opgeleverd." In het desbetreffend besluit der Prov. Sta,ten werd besloten te bepalen, dat de subsidie zal worden uitbetaald in Dec. van elk jaar, wanneer aan Ged. Staten is gebleken, dat de zwaaiplaats in den loop van dat jaar eene diepte beeft be houden van 2,50 M. beneden laag wa ter bij een middellijn van 45 M. Tegen de gevraagde wijziging der voor waarde bestaat naar de meening van Ged. Staten bezwaar, omdat daarvan het ge volg zou zijn dat de beantwoording van de vraag, of de zwaaiplaats eene vol doende diepte en breedte heeft, geheel van subjectieve opvattingen zou afhan gen. De beoordeeling op de verlangde wijze zou ongetwijfeld tot bezwaarlijk te beslissen geschillen aanleiding geven, ter wijl die moeilijkbeden zich niet voor doen, indien zooals thans geschiedt, de breedte en de diepte der zwaaiplaats door officieele waarnemingen worden gecon stateerd. Waar de gemeente ook gevraagd beeft Verwachting tot den avond van 8 Juni Zwakke tot matigen wind, aanvankelijk uit Noordeljjke tot Oostelijke richtingen, meest zwaarbewolkt met kans op regen ofonweer. Iets warmer. haar de subsidie over 1917 uit te beta len, dpelen Ged. Staten mede, dat uit de bij den Hoofd-ingenieur van den Pro vincialen Waterstaat en den directeur van den Stoombootdienst op de Oosterschelde ingewonnen berichten gebleken is, dat da zwaaiplaats over dat jaar niet een diepte heeft gehad van 2,50 M. beneden laag water. Waar aizoo aan de gestelde voor waarde niet is voldaan, kunnen zij niet adviseeren de uitbetaling te doen plaats hebben. Ten slotte stellen Ged. Staten voor op het verzoek afwijzend te be schikken. Naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van Johs. Leendertse te Wemei- dinge, stellen Ged. Staten voor in de voorwaarden, waaronder aan Leendertse subsidie is verleend voor zijn wagend,east van Wemeldinge naar station Vlake, op te nemen, dat in afwijking van de be paling, dat er 5 keer per dag heen en weer moet worden gereden, Ged. Staten met L. zoodanige regelingen mogen tref, fen, als in verband met en gen uren-de den beperkten treinendiensl op den Staats spoorweg van Goes naar Bergen op Zoom zuilen wenschelgk blijken. Door A. Frederikse te Ierseke wordt gevraagd om f 500 subsidie per jaar voor, een omnibusdienst van Ierseke naar het station Kruiningen-ierseke en bij norma len spoorwegdienst ook naar het station Vlake. Over dit verzoek meldde de,hoofd ingenieur: „Sedert ongeveer 3d jaar wordt een omnibusdienst geëxploiteerd, weikei voorziet in het verkeer tusschen de kom van Ierseke en het station Kruiningen- ierseke van den staatsspoorweg en welke in de latere jaren evênzoo uitgeoefend wordt tusschen die kom en het station Vlake, voor zoover betreft de reizigers treinen, die aan eerstgenoemd station niet stilhouden. Deze dienst wordt thans on derhouden met drie omnibussen, waar van er twee geregeld dienst doen, en sedert de in 19t7 uitgevoerde verbetering van den kunstweg naar eerstgenoemd sta tion, met een drietal paarden. In nor malen tijd. wordt dagelijks drie of vier maal heen en weer gereden naar station Kruiningen ein een maal naar Station Vlake. Het tarief is verhoogd tot resp. 35 en 50 cent, terwijl de postsubsidie van f 1000 tijdelijk verhoogd is met f 150, De ontvangsten uit het reizigers vervoer zijn echter den iaatsten tijd verminderd, en bedragen thans ongeveer f3,50 tegen f4,50 tot f5 per dag in normale tijden. De uitgaven zijn daarentegen sterk toe genomen, zooais vrij algemeen bekend is. De prijzen van fourage, ligstroo, leer werk, onderhoudswerken aan het materi aal, zijn buitengewoon gestegen, hoefbe slag kost ongeveer driemaal zooveel als in gewonen tijd, wielbanden zijn ruim tweemaal zoo duur. Als gevolg van het een en ander zijn de inkomsten, welke het bedrijf tot nu toe opleverde, nage noeg geheel verdwenen en hierin heeft de ondernemer aanleiding gevonden zich om geldelijken steun te wenden tot de gemeenten Ierseke en de provincie Zee land. Daar deze dienst iti ee:n bepaalde behoefte voorziet, en de instandhouding ten zeerste gewenscht is, daar er in ge wone tijden vrij druk gebruik van ge maakt wordt, bestaat er naar de mee ning van den ingenieur alle aanleiding dat de Provincie ©enigen steun verleent. Tijdens de tegenwoordige abnormale om standigheden, is een bedrag van f 500 voor dezen steun alleszins gemotiveerd. Ook Burg. en Weth. van Ierseke zijn van oordeel, dat door den omnibusdienst de belangen van hunne gemeente bij zonder gediend, worden, waaróm dan ook door „den raad werd besloten de onder neming met een jaaxlijksch subsidie van f 200 te steunen. Ged. Staten stellen dan ook voor, voorloopig voor ldl8 föoO sub sidie voor dezen dienst te verleenen. In verband met een desbetreffend ver zoek van het bestuur van het militair i'ehuis te Middelburg en met het oog op het groot aantal militairen, dat thans het Tehuis bezoekt, stellen Ged. Staten voor de subsidie te verhoogen van 150 op f250. Vif.-.'IAy-»-.- e.ti r ?VC -P ~C

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1