Bank-Associatie Zomer-Kleeding. Nieuwste veeren Boa's. ZAAIM Zes Wèon en Erven FIRMA W. LAANE, Bank- en Effectenzaken van alle Assurantiën. liike Daadienstl Vrauwan en jonge Mtiijts 680 R. K. DIgudiuuuv, /v No. 64. De Groote Oo Bouwland, UITGIFTE van f 5.000.000.- AANDEELEN, A'tfj Landbouw en Veeteelt Rechtszaken. TE GOES. Inschrijving op VRIJDAG 31 MEI 1918, WERTHEIM GOMPERTZ. BANK-ASSOCIATIE BANK-ASSOCIATIE Mr. J. A. FOKKER. H. DRONKERS. Openbare Verkooping Vrijdag 31 Mei 1918, Zijden Jersey's in alle kleuren. Cheviot Sportmantels, Sportblouses, Sportcostumes, witte Japonnen, Kin derjurken, Meisjesblouses, Meisjes jurken, alles in groote keuze voorhanden. met ajour randen. Aanbevelend, G. TH. DE JONG-MARNETH. Manfelmajazijn „De Vlijt". V. Waterleiding-Mij. Zuid-Beveland. Bergen op Zoom, Roosendaal, lij Boekhoudkundlg-Bureau, Wat de stoom is voor de industrie, is het adver toeren voer den handel; de groote beweegkraoht. Een zoo goed als nieuwe te een jongsten Klerk, Openbare Verkooping op Woensdag 5 Juni 1918, BERGEN-OP-ZOOM Hoogstraat 26 GOES en IERSEKE belast zich in den meest uitgebreiden zin met de behandeling van alsmede Een Belgisch geïnterneerde Landbouwer. eon flinke Dagmeid, TE HUUR: ROODE KRUIS. De strijd in het Vefilingj^ewienffiiig „ZuM-BwiMaiid'f Goe*. 28 Mei 1918. Groote Veiling. Opbrengst van ongeveer 270 roeden, aardbeien f620. Kleine Veiling. Bloemkool 2e soort f 4—f 5 per 100 stuks. Rhabarber f 10f 12 per j,00 bos. Rotterdam, 28 Mei 1918. Veemarkt. Aangevoerd 120 paarden, ezels, 669 magere runderen, 420 vette run deren, 158 vette en graskalveren, 672 nuch tere kalveren, 3 schapen of lam., varkens, 10 biggen, bokken of geiten en 1 veulen. Geen noteering. Alles in beslag genomen tegen taxatieprijzen. Prijzen van mager vee waren Melkkoeien 1240 a f 526, kalf koeien f 260 a f 575, stieren f 185 a f500, pinken f110 a f180, vaarzen 1140 a f200, werkpaarden f190 a 650, slacht- paarden f 140 a f 2e 0, hitten f at nuch tere kalveren f a f fokkalveren f 18 a f 32, Biggen f 40 a f 50, graskalveren f— a f Overloopers fa f Handel over het algemeen matig. Hooge vraagprijzen. Redelijke aanvoer. (Maasbode.) De teeltregeling De permanente commissie voor den landbouw vau den Christelijken Boeren- en Tuindersbond in Nederland, bestaan de uit de heeren F. H. Dijksterhuis te Mensingeweer, Chr. van den Heuvel te Haarlemmermeer en C. P. Vogelaar te Krabbendijke (secretaris mr. J. W. Goed- bloed te Goes), heeft den minister van landbouw een rapport uitgebracht over de bestaande teeltregeling en de daar tegen bestaande grieven. De groote fout in de teeltregeling schuilt volgens de commissie hierin: lo. dat de prijs van het graan, tarwe en rogge èn op zich zelf te laag is, en 2o. dat die prijs veel te laag is in verhouding tot de andere gewassen, als boonen en erwten Met de exportgewassen ishet verschil zoo sterk, dat in het algemeen verbouw van eenzelfde oppervlakte met een ex portgewas tweemaal zooveel opbrengt als met tarwe. Er is niet zoozeer een tekort aan boo nen en erwten, evenmin aan aardappelen als wel aan broodkoren, tarwe en rogge. De commissie bepleit: In de eerste plaats worde gegarandeerd een loonende standaardprijs voor den verbouw van tarwe en rogge over een zoodanig percentage van de oppervlakte van het bedrijf, dat webswaar vrij hoog is voor de kleibedrijven in normale tij den, doch dat met het oog op het nijpend voedselgebrek niet te hoog is en dat van elk verbouwer zonder groote opoffering mag gevraagd worden. Als standaardprijs meent de cemmiscie te mogen stellen f25 per 100 K.g.,voor tarwe en rogge en als percentage van het bedrijf, waarover deze prijs by be bouwing betaald wordt van 15 tot 20 pet. Het tweede middel is volgens de com missie een stijgende prijs met maxima len grens, indien en al naarmate een hoo- ger percentage van de bedrijfsoppervlakte met tarwe en (of) rogge bebouwd wordt; een dalende prys, indien voormeld per centage komt beneden de gestelde 15— 20 pCt. De commissie komt tot de volgende conclusie I. De prijs van tarwe en rogge is: lo. bij verbouw tot 10 pet. der bedrijfs oppervlakte met deze producten, over de geheele opbrengst van tarwe en rogge 20 pet. beneden den standaardprijs of f 20 per 100 K G 2o. bij verbouw van 1015 pet. der bedrijfsoppervlakte met deze producten, over de geheele opbrengst van tarwe en rogge 10 pet. beneden den standaardprijs of f22,50 per 100 K.G.; 3o. bij verbouw van 15—20 pet. der bedrijfsoppervlakte met deze producten, over de geheele opbrengst van tarwe en rogge f 25 per 100 K.G., standaardprijs 4o. bij verbouw van 20—25 pet. der bedrijfsoppervlakte met deze producten, over de geheele opbrengst van tarwe en rogge 20 pet. boven den standaardprijs of f 30 per 100 K G. 5o. bij verbouw van 25—30 pet. der bedrgfsoppervlakte met deze producten, over de geheele opbrengst van tarwe en rogge 30 pet. boven den standaard prijs of f32 50 per 100 K.G.; 6o. bij verbouw boven 30 pet. der be drijfsoppervlakte met deze producten, over de geheele opbrengst der tarwe en rogge 40 pet. boven den standaardprijs of f35 per 100 K.G II Aan ieder verbouwer van brood koren, tarwe en rogge wordt gelaten een hoeveelheid' voldoende voor gebruik van zijn gezin en dat zijner vaste arbei ders, terwijl het toegestane voedsel voor de paarden, in het bedrijf gebruikt, wordt verhoogd III. De teelt van beperkte gewassen, met uitzondering van die van suikerbie ten, wordt over een zeker percentage van de bedrijfsoppervlakte voor eiken verbouwer vrijgelaten met drukking van de prijzen dier gewasgen, zóó, dat de teelt daarvan niet loonender is dan die van voedselgewassenvoor de teelt van suikerbieten blijft de bestaande regeling gehandhaafd. (M. Ct.) Vlas enz. van den oogst 1918. In de Nederl. St.ct. van 3 April 11. is bekend gemaakt, dat het in de bedoeling ligt van den oogst 1918 alle producten in bezit te nemen die daarvoor geschikt zijn. Onder de gewassen in die bekend making genoemd is het vlas niet met name vermeld. De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel brengt thans ter algemeene kennis dat het in de bedoeling ligt ook bet vlas, het vlasstroo en het lijnzaad van den oogst 1918 in bezit te nemen. De te betalen prijzen zullen te zijner tijd worden bekend gemaakt. Zes-en-veertig eeden. Voor het kantongerecht te Middelburg werd Zater dag in 46 zaken dezelfde persoon als getuige gehoord; hij moest 46 maal den eed afleggen. (Z.) De Hooge Raad heeft het niet door cassatiemiddelen gesteunde beroep verworpen van J. W. M., molenaar te Middelburg, door de rechtbank wegens overtreding der Distributiewet veroordeeld tot f25 boete. Arr.-Rechtba.nk te Middelburg. Gisteren, Dinsdag, deed bovengenoemde rechtbank uitspraak in de door ons reeds vermelde zaken, waarbij zijn veroordeeld wegens: diefstal: P. I. N. 23 j. koopman, Middelburg, tot 2 m. en R. V. N. 31 j. óivr. van J. P. zonder beroep, Schore, tot 1 m. gev.straf; B. A. d. H. 17 j. Arbeider, 's-Heerenhoek, tot f 15 b. s. 1 m. tuchtschool; A. J. 48 j. hvr. van L. B. zonder beroep, O.- en W. Souburg, en J. S., 18 j. landbknecht, Krabbenj- dijke, beiden tot f 15 b. s. 15 d. h., en P, M. A. M. 49 j., werkman, Middel burg, tot f10 b. s. 10 d, h.; overtre ding inkomstenbelasting: B. N. 61 i. iandb., Kruiningen, tot 2m. lw. gev. straf; mishandeling: W. B. 23 j., oesterwerker, Ierseke, tot 1 w. gev.straf, en poging tot verboden uitvoer, verboden vervoer en neder]ageI. L. R., 16 j., Sluis, tot 1 m>. voorw. gev.straf, met een proefiijd van 3 jaar; J. V. 18 j. en J. M. 18 j. beiden Sluis, beiden tot f30 b. s. 30 d. h.J. V. 20 j., Kieldrecht, tot f25 b, s. 25 d. h.; E. M. S. 27 j. Zuid- dorpe, tot f20 b. s. 20 d. h.; O. M. C. C. 32 j. en M. S. R., beiden Sas van Gent; E. v. d. V. 22 j. IJzendijke, en A. A. G. 29 j. Vlissingen, allen tot f 15 b. s. 15 d. h.; A. M. d. B. 18 j. Biervliet, D. J. v. d. L., 22 j. Vlissingen, C. S. 42 j. en S. W, 31 j. beiden Kiel drecht, en L. v. d. M. 18 j. zonder be- kendé woonplaats, alien lot 110 S. e, 10 d. h.; M. d. L. 17 j. Overslag (BA tot 117 b. s. 2 w. tuchtschool; J. M. 19 j. zonder bekende woonplaats, P. J. M. 18 j. Oostburg, en L. d. S. 22 j. en H. J. V. 36 j. beiden Philippine, allen f5 b. s. 5 d. h.; C. J. J. O. 19 j. Dor drecht, tot f 1 b. s. 1 d. h. en D. M. 46 j., L. P. v. B. 43 j. en A. J. M, 21 j. allen zonder bekende woonplaats, allen tot f0,50 b. s. 1 d. h. Ontslagen van rechtsvervolging: J. K. 47 j. Iandb. Nisse, beklaagd van over treding der jachtwet, mot vernietiging van het vonnis in eersten aanleg. Vrijgesproken: J. R. 17 j. arbeider, te 's-Heerenhoek, beldaagd van diefstal; W. d. V. 40 j. Iandb. O. en W. Souburg, beklaagd van mishandeling en C. K. W<. 20 j. boerenknecht, Schore, beklaagd van wederspannigheid. (Z.) Rechtbank te Middelburg. Nog werd hehandeld de zaak tegen M. S. uit Nieuwdorp, die een. drietal per sonen, ieder 15 brooden had verkocht zon der daarvoor bons. te vragen. De eisch luidde f50 of 100 dagen. De volgende zaak was die tegen G. N. uit Heinkenszand en 'J. B. uit 's-Heer Arendskerke. De eerste bekl. was niet verschenen, doch had bekend graan aan dp distributie te hebben onttrokken. Van den tweeden bekl. bleek dit niet vast te staan. De eisch luidde dan ook tegen B. vrijspraak en tegen N. f50 of 50 dagen. Bekl. W. v, S., Wolfaartsdijk, bekende 36 K.G. tarwe voor eigen gebruik te heb ben laten vermalen. Getuige do Regt, molenaar, heeft dit echter geweigerd. Eisch f20 of 40 dagen. De zaak tegen 'J. Str. uit Zoutelande, beklaagd van het niet opgeven van dor schen, werd uitgesteld. Nog werden een 14-tal zaken behandeld betVeffende verboden vervoer of nedier- lage, waarbij de hoogste eisch was f50 of 30 dagen. Uitspraak in al deze zaken 11 Juni. nMWIIlbVVkti WERTHEIM GOMPERTZ 1834 en CREDIETVEREENlGlNG 1853, gevestigd te AMSTERDAM. BIJKANTOREN te Amsterdam: Stadhouderskade 118 en Amstel- veenacheweg 139. KANTOREN te Alkmaar, Arnhem, Deventer, Bordreeht, 'a Qra- venhage, Grenlngen, Leeuwarden, Maastriolit, Middelburg, Nlfmegen, Rotterdam, Tilburg, Utreoht en Zwolle. Maatschappelijk Kapitaal f20.000.000.- waarvan l Reaervea 16.000.000.- rulm 1.300.000.- In atukkan van flOOO.— en 1500. waarvan f2.000.609.— reeds onderehaide zijn geplaatst en volgestort, ten volle deelonde In de wlnat ovar hat beakjaar 1918, tegen den koers van 112'/x pCt. voor preferente inaohrljvera en tegen den koers van 115 pCt. voor vrHe Inaahrijvera tea kantore van ondergetekenden en van de bovengemelde vestigingen der BANK-ASSOCIATIE, alwaar Prospectussen, Btatuten en Inachrijvings- biljetten verkrijgbaar zijn. Wertheim A Gompertz 1834 en Credietvereenlglng 1653. Amsterbaii, 24 Mei 1918. Onder referte aan bovenstaande advertentie berichten de onder- geteekenden dat op Vrl|dag 31 Mal 1918 te hunnen kantore inschrij vingen in ontvangst worden genomen van daa v m. 10 uur—daa n.m. Kantoor Middelburg Directeuren. Aanmelding van nieuwe leer lingen schriftelyk vóór 1 JUNI, mondeling op ZATERDAG 1 JUNI van 1—4 uur in de H. B. S. Bij de aanmelding moet opgave worden gedaan van: a. naam, voornamen, datum van geboorte van/den candidaat; b. nauwkeurig adres van ouders of verzorgers; J '\J c. klasse waarvoW tojflating ver langd wordtóf A d. school mu/ yvelj^e onderwijs ontvangen iij De ingeschreven leerlingen worden DONDERDAG 11 JULI des voormiddags 8 uur aan de H.B.S. verwacht. De wnd. Direeteur, A. G. VAN DIJK. Goes, 24 Mei 1918. OP des namiddags te 2 uur te 't Heer Arendskerke, in het koffiehuis van den heer J. van öchaik voor Mej. Wed GoeroeOuynkerko, ten De DIRECTEUR maakt bekend, dat de Raad van Beheer der Ven nootschap, met goedkeuring van Zijne Excellentie den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, eon duurtetoeelag van dertig procent heeft vastgesteld voor het tweede halfjaar 191a op het Tarief 1912—1917 voor zoover de Concessievoorwaarden dit toelaten. De Directeur JAN VAN POELGEEsr. 31 Kremerstraet en Hoek Korlemeestraat. Varkensmarkt 2. 4 uur. volgens de A. Z.-methode wordt in Zeeuwsch-Vlaanderen door hondorden Landbouwers met rucht gebruikt. Geen enkele land- Louwer, die eenmaal begonnen is, denkt er nog aan zijn boekhouding te laten varen. Vraagt inlichtingen aan het Vestdijkstraat 99 HULST. overstaan van Notaris i met drukrc P. PAARÖEKOOPER, 's Hoor Arendakerko. Notaris PILAAR te Goes vraagt terstond niet beneden 17 jaar. Zij, die be kend zijn met macJfSuesctirijver genieten de voorkeur. SchrifteJijH aanmelding. C- Goos, van in de gemeente 't Heer Arendskerke, aan den Noordweegschen weg sa men groot 12 A. 10 e.A. Verhuurd aan C. Kuzee. J. van Oosten, P. Wagenaar, Wed, J. van der Meer, M. Kole en G. de Waard, ieder voor f 1,25 per week. Te veilen in perceelen, combina tiën en massa. des namiddags te 2 uur, te Kam perland, in het café „Nimrod", voor den heer W. WISSE, ten overstaan van Notaris PILAAR te Goes, van: 22 H.A. 29 A. 20 o.A. in de gemeente Wiasenkerka, in den Onrustpolder. Op gebruik na rooven oogst 1918. Te veilen in 8 perceelen, ver schillende samenvoegingen en in massa. Boekjes zullen verkrijgbaar zijn in gemeld café vanaf 23 Mei a. s Er biedt zich aan Schrijven aan JULES MECHE- LAERE, 2de Ligne barak 11. kamp Harderwijk Gevraagd niet beneden de 16 jaar. Zich aan te melden bij Dhr. P. v. HEBT, Ganzepoortstraat, float. 1 C, (j wJ Gevraagd tegen 1 Juli of eerder Adres; J. VAN DAMME—Pennings, Groote Kade, Gees.-^l O te bevragen bjj F. WESTDORP, Ovexand. v A,/— ben de aller* grootste vriend van schoolgaande kinderen, want ik ver* los hen van stof, roos, neten en verontreiniging van het hoofd Bovendien bezorg ik hun mooi glanzend zacht haar Pet doos 25 cl genoeg voor 'h Liter AKKE R Verkrijgbaar bij: Fa. GEBRs MULDER, PLAZIER, W. F. DEK HERDER, GoesDE KOK, Krabbés- dijke; v. d. PEIJL, Oost-Souburg; M. DE WAARD, Kloetlnge; J. MEEUWSE, Nieuwdorp; Wed. A. VERMAN DEL, St Janeteen; L DEN HOLLANDER, Westkapelle; VAK DAMME te Wisaekerke; DE GOF- FAU te Rilland; LEENDERTSEte Kamperland en STEKETEE te Ier seke. De Afdeeling Westelijk Zuld-Bevaland roept dringend op niet beneden de 18 jaar, wonende in Goes of aangrenzende gemeen ten, tot hulp bij de verpleging «n voor de huishouding. Zij, die daarvoor in aanmerking wenschen te komen, kunnen zich persoonlijk aanmelden vóór I J<w iedereu avond na 7 uur bij Mevrouw WAGTHO, Kleine Kade, Goei. Terstond gevraagd niet beneden 18 jaar. Loon f4.--" a f 4.50 per week. AdresC. CORTIE, Bedrijfsleider Gem. Electr- Bedrijf, Lutjebroak (N.H.) Abonnementsprijs p. S maand Afzonderlijks nummers 6 Advertentiën worden ingawï De Duitschers zijn erin ge de vleugels de Fransch-Engelsci terug te dringen en in het cei opmarsch over een aanzienlijk voort te zetten. Soissons de Franse hen ontruimq wordt ernstig bedre Duitschers naderen de Marna. Het Fransche legerbencht volmondig. Men seinde ons giij PARIJS (officieel). De slag zeer hevig karakter aangenoil streek van Soissons. Na hard tegenstand en straatgevechten scheidene uren duurden, ontrd Franschen de stad, waarvan zij lijke toegangen bezetten Op d flank zyii de troepen, die 11 schermden, achter het Aisnekj noordoosten van de stad terugg) Het Engelsclie communiqué v, 'snamiddags, luidde: LONDEN, 30 Mei. Reuter s (J dent seinde De strijd wordt met groote voortgezet op beide flanken. Deztj werd in de buitenwijk van So. vochten. Op den uitersten rechtj moesten de Engelscheu na tegenstand wijken van de hod St. Thierry, zeven mijlen td westen van Reims. De St. hoogten is een plateau me| beboschte hellingen en boveno fort, 6u0 voet boven de Vesle. De, opmarsch had gisteren reed: bereikt en omsingelde bijna oul van St. Thierry. Onze troepen drie kanten onder vuur en was onhoudbaar. Wij bezetten Vallei onder de hoogten van S' In den hoek, welke gevormd w| de Vesle en het Aisue-Marue-k BERLIJN, 30 Mei. (W.B.) dere correspondent van de „Fran meldt: Fransche versterkingen poog vankelijk den slag tot staan te maar het was vergeefsch. Zij door hun terugstormende ka meegesleurd. De gevangenen maken denin volkomen oorlogsmoeheid. J Cleineuceau en de regeeriug doen wat zij willen, de soldate eenvoudig met meer. BERLIJN, 30 Mei. (DRAAI Ooggetuigen bevestigen, dat del verliezen bijzonder gering zijt sinds den opmarsch van 19141 groote overwinning in het VVesl zoo geringe offers behaald gewol Compagnieën die verschnnkeiijl hoogten bestormden, twee riviei trokken, zwaar en licht gescü overdeu, meldden geen dooden ei Weinig gewonden. Mijlenver is 1 straten van den opmarsch geen lijk te bekennen. Ook het ver paarden is zeer gering. Dit vindt zijn oorzaak in de ye van den vijand en in de uits tactiek onzer troepen. BERLIJN, 30 Mei. (DRAAI Het avondcommuniqué meldt r 'J den van Fère-en-Tardenois uadi strijdend de Marne. PARIJS, 30 Mei. Het middaJ niqè meldtVannaclit werd I zonder ophouden voortgezet. De II troepen hebben zich krachtig d West-rand van Soissons geüad waar de vijand, ondanks heihaj gingen, niet kou doordringen. Meer ten Zuiden ontwikkeld uiterst hevige gevechten in d«| van den weg van Soissons na tennes en op het front Fère-eu- nois Vezilly, waar de Fransche gesteund door reserves, met onve hardnekkigheid aan den Duitse marsch weerstand bieden. Rechts, op het front Brouillet- alsook ten Noord-W esten van hebben Fransche en Engelsclie alle aanvallen van den vijand g| #u hun posities gehandhaafd.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 4