Laatste Berichten. Gemengd Nieuws. KERKNIEUWS. ONDERWIJS flnandeele Mededeelinjen. 417e StaafsloteriJ. i\\m verkmpiajin, aaabesledingBn, mz Burgerlijke Stand. Marktberichten. vonden twee per- id van D. Koole hun verbazing een te hebben zij het et was een meter cht, van tien pond. (M. Ct.) Ui liet hoofdstem!- ng XII Middelburg t hoofdstembureau lerdag 30 Mei 1918 in een openbare iver de geldigheid) roof bovengenoem- irde lijsten en op daarop voorkomen-- llgeiiiieepc.. begraaf- morgen een korte plechtigheid plaats. Ische matrozen, die teé.and' zijn aange(- als zeker hebben raid op Zeebrugge, eer aam den schoot rd. Aan de geopen- op het door de ge ilen krijgslieden der ruimte, werd het Is. Fra.er, Engelsch 'an Hbute namens ger, den heer Van itier van de afdee- lingen van den Bel ten Bond en dhr. consul. a ad. Maandag ver wederom drie Fran- a bij' den Kemmel omen door de Duit- warén gezet zoo- >on.é schijnt te zijn s voeren, waarmede béS treden moeten, viel hun natuurlijk en ge.ukkig na een ten Nelerlandschen fikt, terwijl zijdamk- gastvrije ontvangst iiste wensch isech- >s.e weder bij het i©n voegen, sn Du.tsch tk»er- was de tocht van (gen. Dij Sluis over den ■bij hij een zijner verwond. (M. Ct.) |«af het Jongens- is wederom in het uitvoering. De ran der öman open- izochte feestavond unstwoord tot de leden en de vele Ier leiding van dén Ier rimau werd door keur van mooie gezongen, waarna van het patronaat Levie Baars, dat jespeeld en waarin rs een uitnemendë die herhaaldelijk te wekken. Tot slot ederen gezongen en :s ten gehoore ge- toor sprak het slot- degeuheid vond den bedanken voor de it Patronaat besteed ;rs opwekte met den ren te werken om Inspatronaat tot nog gen. og enkele zaalspelen de opbrengst ten van het patronaat an der Sman en ook eer V erwer, die zich ieite en opoffering maatsjongeus, zullen op dezen goed ge- tot sluiting van het kunnen zien. lagnemingen. Za- luk bezochte vergade- 1; afdeering Schouwen Ade Maatschappij toff 1 landbouw en de vee- werd de volgend^ Ine stemmen aange vers van Schouwen den van de Zeeuw - I .chappij, protesteerea en hei zenden van Ldezen maatregel een fc. aangedaan; verkla- ien de minis.er aa* pdoet, mede te war- plaatselijke organi- oogst 1918 een be- blaats zal hebben. (M- Ct.) Commissaris der ld tot zetter voor stingen in deze ge- Iststrate, ter vervan- I, die tengevolge van Burgemeester, ambts- Ster is geworden. tcht van "Vrijdag óp ideete van den mos- enige stalen draden Jemd uit een loods De daders, die tot hebben zich hoogst- waarschij nljjk m!et eeH vtilscheu sleutel toegang verschaft. De R. looft f 100 uit voor het aanwijzen der daders. (Z-) Sohore. In den nacht 'van 27 op 28 Mei is hiei' op het bureau van de 4e c-omp. der Groene Jagers door middel van braak ©en som van pl.m. f400 ont vreemd. Daders onbekend. (Z.) Aangesteld tot- schrijver aan het hoofdbestuur der Posterijen e!n Telegrafie onze vroegere stadgenoot, de1 heer W. Hemmekarn, beambte ten bureel© van den den Industriëeten Eigendom Ie 's-Graven- hage. i Ovezand. Vrijdag 1.1. hield de R. K. Tooneelvereemiging „Roomsche reugde een algemeen© vergadering, waarin als spreker optrad de geestelijke adviseur voor de propagandaclubs in Zeeland, de Wiel- Eerw. heer kapelaan v. d. Eem1, met het Idoel1 te komen tot de oprichting van een propagandaclub voor Ovczancl. En aan gemoedigd door het bezielende woord vam den spreker, die blijk gaf zijn stof geheel te beheerschen, werd. het doel volkomen bereikt. De Tooneelvereeniging kreeg als tweede naam Propagandaclub met als schutspa troon St. Alovsius. Als bestuursleden wer den gekozen J. Bosschaert, voorzitter, J. darijs, secretaris en M. Boonman, pen ningmeester. Moge de propagandaclub veel goeds be reiken, zoowel op politiek als sociaal terrein. Krabbendijke. In de Zaterdag te Krab bendijke gehouden Raadsvergadering wa ren afwezig de heeten De Kok en West strate. Een adres van de afd. Oosten van Zuid-Beveland v. d. Bond van Ned- On- derw. kwam ter tafel, inhoudende het verzoek om directe uitbetaling over '17 en maandelijksche uitbetaling over '18 der bedragen, waarop de wet van 23 Febr. '18 hun recht geeft. De Voorzitter zegt, dat B. en W. de billijkheid van dit verzoek erkennen en vragen machtiging om daaraan uitvoering te geven. Aldus werd besloten. Aan het eind der verg. deelde de Voor zitter mede, dat B. en W. zich genood zaakt hebben gezien, de vergunning öm te zouten door den hr. Weststrate in te trekken, daar deze zich niet stoort aan voorgeschreven voorwaarden. (M. C.) Br. G. F. W. Geill viert, blijkens de „Vox Med." 7 Juni a s. zijn veertig jarig jubilé als arts Z.E.G.werd bevor derd 7 Juni 1878. (Z.) Kwadendamme Zaterdag vergaderden alhier de drie besturen der afd. Heinkens- zand, Ovezand en Kwadendamme v. d. L. T. B. De voorz. «pende de vergadering met den Christelyken groet, heette alle aanwezigen van harte welkom en hoopte, dat de vergadering goede vruchten zou voortbrengen. Voorstel KwadendammeDe gecombi neerde bestuursvergadering besllsse, dat er een commissie uit de drie afd. wordt benoemd, belast met het opnemen der bestellingen, met het keuren der te be stellen waren, met het bestellen, met de controle bij aankomst van het bestelde, met de aftevering van het bestelde en verder met alles, wat de algemeene be langen der drie afd aangaat. Met alge meene stemmen aangenomen. Hierna werd bedoelde commissie ge kozen. Uitslag: de heer M. van 'tWest ende te Ovezand, voorzitter der commis- missie de heeren A. Knuit te Heinkens- zand en J. Daalman te Kwadendamme, resp. secretaris en penningmeester der commissie. Hierna kwamen verschillende onder werpen aan de ordeo.a. werd laug en breed gesproken over het bestellen van pootaardappelen, zaaigranen, e.a als resultaat van die besprekingen kan wor den vast gesteld, dat het ten zeerste aan te raden is, reeds nu met die bestel lingen een aanvang te maken daarom zal de bovengenoemde commissie reeds nu met hare werkzaamheden beginnen te hopen is het, dat de leden der drie afd. ook zullen inzien, dat het in hun eigen belang is, zoo vroeg mogelijk te bestellen. Hierna werd de vergadering met den Christelijken groet gesloten. Oost-Souburg. Maandag werd aan den minister van Landbouw het navolgende telegram gezonden: De Chr. Bestuurdersbond te Oost Sou burg, gemeente van 4000 zielen, dringt aan op toezending eenheidsworst. Om liggende gemeenten reeds 2 of 3 maal gehad. Antwoord beleefd verzucht. Westkapelle. Het lijk van een Engelsch matroos, dat Zaterdag aan den djjk is aangespoeld, is Maandagmorgen van daar door een lijkkoets uit Vlissiugen afge haald, om aldaar op de gemeeusehappe lijke begraafplaats van gevallen strijders der geallieerden ter aarde besteld te worden. St. Phillpsland. De Chr. Werklieden (landarbeiders)bond staakt, omdat de Pa troonsvereeniging de onderteekening van de loonovereenkomst op de lange baan schuift. (N. R. C.) Sluit. Bij de luchtactie Maandagmiddag is in een weide alhier een ontploft© shrap nel neergekomen, gelukkig zonder onge lukken te veroorzaken. Nalat. Baldadige handen hebben Maan dagavond de groote winkelruit .van den sehoetómakhr D. IvenS ingegooid. De po litie doet onderzoek naar de(n) dader(s). Waterlandkerkje. De heer J. Meeusen, rijksveldwachter alhier, ia benoemd tot, brigadier-titulair. Terneuzen. Men verzoekt aan d» N. P. Crt. te melden, dat de heer M. G. R. Bla-nkers, alhier, wien eenigö dagen ge leden vergunning is verleend tot. terug keer in het in slaat van beleg! verkaar- de gebied, in de maand Maart op zijn verzoek eervol ontslag! beeft gekregen als Duitsch vice-consul. Sta VII N«nt. Te Sas van Gent heb ben weder eetnige Duitsche soldaten van de gelegenheid gebruik gemaakt, dat de elëctrische stroom was afgebroken, om te deserteer© n. Oostburg. In den nacht van Maandag op Dinsdag j.l. koers-te er een vliegmachine komende uit het Zuid-oosten boven onze gemeente. De nationaliteit kon niet vast gesteld worden. Maandag vierden de heer P. J. Bree- mes en echtgenoot© hun gouden huwelijks feest. Nadat 's morgens een plechtige H. Mis van dankbaarheid was opgedragen, gingen de oudjes onder groote belangstel ling huiswaarts, alwaar zij door vele ken nissen en belangstellenden we,den gecom plimenteerd. 's avonds gaven de Oostburg - sche Harmonie en het militaire muziek korps voor hun woning een serenade. Maandagavond hield de heer A. Scholten, luitenant, eene lezing voor de militairen met het onderwerp: De even redige vertegenwoordiging. De groote zaal van het Patronaat was geheel met belang stellenden gevuld. Voor een aandachtig gehoor behandelde spr. dit actueele on derwerp, waarbij hij vooral den nadruk legde op den plicht om op no. 1 van de Katholieke lijst te stemmen. De spr. oogstte een daverend applaus in. Biervliet. Maandag j.l. herdacht onze beminde herder, de ZetrEerw heer A Vermeulen, den dag waarop lig vóór 25 jaar het H. Priesterschap ontving. Het ontbrak den jubilaris niet aan blijken van belangstelling Op zijn verzoek hadden geen feestelijkheden plaats. Hem werd door verschillende parochianen een gel delijke gift ter hand gesteld voor de op. richting eener kath. school. 25-jarig Priesterfeest A. Vermeulen. Men schrijft ons van geachte zijde27 Mei 1918 riep Biervliets katholieken ter kerke om met den ge- achten herder Gode dank te bidden voor 'theugelijke feest, dat deze trouwe wachter der kudde mocht vieren. Het mocht der katholieke gemeente niet gelukken haren herder een openlijk huldebetoon te biedendaar was, meen de deze, geen reden vooren toch, wat rijke staat van dienst siert dit vgf en twintigjarig priesterleven hetwelk ont leden om te prijzen zou zijn een der schoonste levensdagen vergallen voor den feestvierenden priester, door collega's en volk geëerd en bemind als slechts wei nigen. Stille eenvoud en eenvoudige stilte, dat is zijn leus, dat zijn ideaal, dat de reden, waarom hij zich zóó gelukkig, zóó tevreden gevoelt in zijne woning, zijn dorpje, bg zijn menschen. is 'twonder? Even buiten Biervliets kom tegen de valleiachtige glooiing van den hoogen dijk, omspoeld door een* kabbelende vliet rijst tusschen 't lom merende loover van trotsche boomstammen en weelderige heesterpracht, beëehood door de tinte lende orgeltonen van tallooze vogeieD, het aardige gedachte landhuisje van den natuurminnenden herder, ter linker en rechter, voor en achter met rijken bloe- mensehat van niet te tellen planten opgefnscht: daarnaast, ervan gescheiden door de vliet, het lieve, h.et frissche het in en uitwendig heldere, het steeds keurig in orde landkerkje. Daar leeft het is geen banaliteit dit hier te memoreeren gelukkig, te vreden en vol levenslust de voor 25 jarig in den adelstand van het koninklijk priesterdom der katholieke Kel k verheven feesteling. Mocht, wat de parochie reeds vreesde en hij wellicht met verlangt, de stemme der gehoorzaamheid hem elders roepen, zou hij, zelfs nog vóór zijn hartewensch de bgzondere schuol, verrees, naar elders moeten verhuizenhij zou in Biervliet en Biervliet in hem veel missenen och, laat de verbeelding eens wat stout zgn zou de scheidende priester dan met den wensch uiten bij zich zeiven kon toch maar zoo'n lusthof van een pastorie gesteriliseerd en geconserveerd worden, ik nam ze mee 11 Men meldt van de Zeeuw sch- Vlaamsche grens: Van Zondagnamiddag tot Maandagmorgen 5 uur werd een her vig roffelvuur gehoord vanaf het Weste lijk front. Te Oostburg zijn aangekomen drie ontvluchte Fransche krijgsgevangenen. Nabjj Eede (Zeeland) is een Duitsch de serteur over de grens gekomen (en ge ïnterneerd. (z.) EUren. In verband met de geringe, en steeds dalende eierproductie, en om te voor komen, dat met het oog op de groote behoefte aan eieren deze thans aan de volksvoeding worden onttrokken vöor bereiding van advocaat of andere dranken voor welke bereiding, naar den Minister van Landbouw is medegedeeld, groote hoeveelheden eieren worden opgeslagen, is door voornoemdem minister bepaald, dat het is verboden, eieren te bezigen voor bereiding van advocaat of andere alcoholische dranken. Gemeenteraad vin Middelburg. Hedenmiddag vergaderde do gemeente raad. Aanwezig! waren 13 leden, afwezig de heeren Heijse, De Veer, Bolle en Zijl stra. Ingekomen was het. jaarverslag over jhtet Middelbaar Onderwijs-, het verslag van het eindexamen der Burgeravondschool en .de rekening van het Middelburgse!]] muziekkorps. Aangewezen werden de lokalen voor de stembureaux voor de verkiezing! van leden der Tweede Kamer zooals door B. en W. was voorgesteld. -, Marktgeld. Behandeld werd nu het voorstel om het marktgeld te verhoogen en wel per vierkante Meter van 5 op 6 cent, voor een paard of volwassen rund van 10 o-p 25 cent en voor een s:chaa.p, ezel, var ken, muildier of niet volwassen rund van 2Va op 5 cent. Dit werd zonder discusse of stemming aangenomen. Daarna kwamen De Veer, Bolle en Zijlstra ter vergadering. Wijziging begrooting. Ter tafel kwam thans het voorstel tot wijziging van de gemeentebegrooting voor 1917. De heer Sprenger bespreekt het tekort van f45000 van .de gasfabriek, wat vol gens zijn meening op nieuwe- noodzakelijke verhooging wjjst der gasprijzen. Hij wil de beslissing over de gasprijzen aan bur gemeester en wethouders overlaten. De burgemeester meent, dat dit nogal 'moei lijkheden zal opleveren. De heeren On- dordijik en Adriaans© bepleitten de vast stelling der prijzen door den raad. Bur gemeester en wethouders zullen de zaak nader overdenken. Inzake gasverbruik deelde de- voorzitter mede, dat in Mei 12.000 kubieke meters te veel is gebruikt. Daarom moei worden voortgegaan met -den gasloozen dag, waarbij ook nog gas- looze Zondagen zullen komen. Vpor koken zal 20 kubieke meter mist 2 kubieke meter voor ieder gezin worden gegeven. Na uitvoerige discussies spreekt de raad zich uit voor een rantsoeneering] zooals die thans is, doch zal hij ook met een andere regeling mieidegaan als burgemeester voorstelde-, indien van licht gas meer dan 2 kubieke meier kan Wor den toegekend. S. alarisregeling. Door B. en "Wi. werd voorgesteld af wijzend te beschikken op hot verzoek van mejuffrouw G. A. Quist om ook aan tij delijke onderwijskrachten bij ziekte tijde lijk het salaris uit' te betalen-, maar haar persoonlijk tegemoet te komen. Dit voorstel werd aangenomen. Electrische aansluiting. Thans kwam in behandeling het voorstel tot het maken van een overeenkomst met de firma Mes voor aansluiting aan het electrisch bedrijf van Jiaar p-ianofabriek. Dit voorstel werd aangenomen. Subsidie Steuncomité. Het volgende voorstel was dat tol het toekennen van een crediel van f 1,000 aan het steuncomité. B. en W. wilden dit be schouwd zien als s-peciaal voor de sla gersgezellen. De 'comissie. van finantiën wilde het onvoorwaardelijk toekennen. In den geest der commissie van finan tiën werd dit voorstel aangenomen. Wiijziging bolastingverordening. In verband met de wijziging der wel op do rijksinkomstenbelastin-g stellen B. en W. voor ook de verordening op de gemeentelijke inkomstenbelasting te wij zigfen. i Pr og'r essie. B. en *W|. stelden voor thans niet te voldoen aan het verzoek om progressie in te voeren in de gemeentelijke inkom stenbelasting, maar wel den aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud te verhoo gen. De commissie van finantiën wildo B. en W. opdragen met een concreet voorstel inzake progressie te komen. Winkelsluiting. Het laatste voorstel was da,t om af wijzend te beschikken op het verzoek tot invoering van verplichte winkel- Sluiting'. P«r tekteun. AMSTERDAM. Reizigers uit Duitschland deelen mede, dat hedennacht vijandelijke vliegers boven Keulen zijn verschenen en bommen hebben geworpen. Een bom moet zijn neergekomen op den Dom. (Wij deelen dit bericht onder allei voor behoud mede. Red.) BERLIJN (officieel): Aan het slagfront van de Ais'ne tot de Oiise viel- een ver- boogde gevechtsactie waar te nemen. Vij andelijke aanvallen ten zuiden van Yperen zijn mislukt. Oostelijk vain Montdidier drong da vijand bij een plaatsehjkem aanvali Contigny binnen. De legers van den kroonprins en van de generaals Von Boe hm en, Von Below bobben jjjsteinB den ahinv&F zegevierend voortgezet. De aanvallen der Fransche en Engelsch© re serves werden teruggeslagen en de hoogten ten noord-oosten van Soissons genomen. Ook werden Verny en Sorny genomen. Na verwoede gevechten is de tegenstand van den vijand gebroken. Op den Zuidelijken oever van dé Aisne en van de Ves-le hebben wij' de hoogten len westen van Ciry bestegen. De troe pen van de generaals Von Winkler en Schmettow overschreden de Veste; Brais- ne èn Visme werden genomen. W.ij' bereik ten de hoogten ten Zuiden van de Veste. De hoogten ten Noordwesten van Proul- ly werden jjn storm genomen; Villers, Tranguoy en Courry werden veroverd. Wij vechten thans op de hoogten van Thi- cry. Het aantal gevangenen is thans ge stegen tot 25000 waaronder 1 Fransch en 1 Engelsch generaal. LEIDEN. Gisterenavond hadden tijdens een concert in het Van der Werf park ongeregeldheden plaats; De politie moest tusschenbeide komen. De moord te Haarlem. Na we kenlange ontkenning heeft de Duitscher Attinger in de gevangenis en later voor den rechter-commissaris een volledige bekentenis afgelegd, waarbij bij verklaar de den moord in de Schermerstraat te hebben gepleegd. Panier in een kerk. Het „Gior- naled'Italia"meldt: Terwijl een groote menigte verzameld was in een kleine kerk van Subiaco, schreeuwde een krank zinnige vrouw plotseling: „Redt u!" Een verschrikkelijke paniek ontstond, waarbij 7 personen doodgedrukt werden en 120 gewond. Verlof voor spoorwegperso neel. Aan spoorwegpersoneel, dat land bebouwt, wordt twee dagen verlof ver leend. Kwattafabriek. De Kwattafabritk te Breda heeft de mededeeling ontvan gen, dat met de aflevering van choco lade weer kan worden aangevangen. Een verdachte petroleum- b r o n. In de omgeving van het dorp Ouderschoot bleken personen nog altijd petroleum te hebben, terwijl deze ner gens te verkrijgen is dan op aanvrage van het Rijksdistributiebureau. De Rijks politie ging aan het speuren en heeft de bron der petroleum ontdekt. De chef van het station aldaar verkocht petroleum. Hij heeft bekend en er is proces-verbaal op gemaakt. De directie der Staatsspoorwegen heeft hem in zijn betrekking geschorst (Hbld.) Inbreker doodgeschoten. De brigade com nandant der marechausée te Oudenbosch betrapte Maandagnacht A de B. uit Gestel op inbraak. De inbre ker, die de marechaussée met een mes te lijf ging, werd door haar met een re volverschot doodgeschoten. Koffie voor ons land behouden. Het was in de dagen, toen in Nederland de koffie nog niet werd gedistribueerd, maar toch nog niet zoo heel lang geleden. Een koopman te weenen had in Neder land 99 wagons koffie gekocht tegen den prijs van 90000 Kronen per wagon. De eerste wagon kwam in Weenen aan en werd twee dagen later verhecht voor 95000 Kronen. Daar het opdrijven der prijzen van levensmiddelen in Oostenrijk strafbaar is gesteld, bemoeide de polit-e zich met dit geval, meenende, dat hier tegen die wet werd gezondigd. Er werd een proces gevoerd voor het Landsgericht te Weenen tegen den be doelden koopman, die zich verdedigde met de bewering, dat, daai hij een winst van ongeveer 6 pCt. had gemaakt, er toch zeker geen sprake was van prijs opdrijving. Bij het in deze zaak gewezen vonnis besliste het Landsgericht echter, dat de bekl. in twee dagen 5000 Kronen had verdiend, dat zou beteekenen in een jaar 225 pCt. winst. Bekl. werd tot een vrijheidsstraf van enkele weken veroordeeld, doch kwam van die uitspraak in booger beroep, welk hooger beroep dezer dagen werd verwor pen. De koopman, die zich aan geen verdere vervolgingen wilde blootstellen, heeft nu de overige 98 wagons koffie maar in Nederland verkocht. Z. D. H., mgr. P. Hopmans, Bisschop van Breda, heeft in de kapel van het groot Seminarie te Hoeven de Tonsuur toegediend aan de eérw. heeren: A. Commissaris, J Claessens, P. van Etten, P. Fick, A. Jansen, A. hierop, W. Loos, L. Merkelbach van Enkhuizen en C. van der Riet; en het H. Priesterschap aan de eerw. heeren A. Brouwers, A. van der Bemt, J. de Cock. G. van DongeD, A. Erineu, A. Geerts, A. Hoevenaars, P. van Huoy- donk, H. van Mierlo, C. Smoor. (Zei.) Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot pastoor te Amsterdam (H.H. Petrus en Paulus) den weleerw. heer D. F. W. Pichot; tot pastoor te Haarlem (H. Joannes de Dooper) den weleerw. heer L. J. Boogmans en tot pastoor te Tholen den weleerw. heer C. G. A. van Baaren, die kapelaan wis te ▼olendam. Maohinisten-examens. Geslaagd voor diploma A te 's Gra- venhage do heer J. L, Legemaate te Ylisswgen. Bij Kon. Besluit is opnieuw benoemd met 1 Juni tot schoolopziener in het arondissement Goes, J. N. Eienbaas, te Kruinuigen. Stoomtram Walcheren. De bruto ontv. bedragen over 1917, £93019.46 (v. j. f 9U42ó.35i/2), waarvan aan personenvervoer f53439.15 (v. j. £54824.67) en goederenvervoer f37460.31 (v. j. f 35601.6öi/2)- De bruto ontvangst bedroeg per dagkiiometer f 9.351/2 tegen f9.07 in het jaar 1916. Er werden afgegeven 8014 biljetten en kele reis en 59o6 retour eerste klasse, 32776 enkele reis en 23314 retour tweede klasse, 1503 tienrittenkaarten eerste en 9637 tweede klasse. Gemiddeld werden per dag vervoerd 510 reizigers piet een opbrengst van f 128.19, de gemiddelde opbrengst per reiziger bedroeg alzoo f 0.25 tegen f 0.1825 in 1916. De exploitatiekosten bedroegen ruim 70 pet. der ontvangsten, zij maakten een bedrag van f 65189.29 (v. j. f 56l92.70x/2)- De winst uit de exploitatie bedraagt f27730.17, hiervan gaat af voor betaal de rente f2677.74 en voor aflossing f2000, zoodat de netto winst bedraagt f23052.43 (v. j. f29310.15). 5e kl., 5e lijst. Hoogste prijzen zie f 70: 2206 6126 11751 11767 Nieten: 2204 2237 2300 2306 8786 8795 11783 11784 13407 5e kl., 6e lijst, f 1000: 5705 7720 f 400: 2283 f 100: 2882 3177 f 70: 2233 8818 14480 Nieten: 2250 2259 2296 6104 7623 7639 8832 11781 12348 12370 Trekking 27 Mei. vorig nummer. 7633 8380 8809 2261 2273 2281 7607 7622 7678 11742 11762 11778 12325 12327 12340 Trekking 28 Mei. 18210 16780 17991 4867 7367 17581 11741 13404 14467 2260 2264 2285 6115 7604 7611 7698 8805 8824 11815 12315 12331 13421 13443 14464 Aan het gebouw van het provinciaal bestuur in Zeeland te Middelburg werd hedenmorgen aanbesteed her verrichten ,va,n hersteJmgon aan dé reunmingwerken aan de draaioruggen te Midueiburg en over het Arnekanaal, benooremde toe de werken van het Kanaal door Walcheren, raming f53<0. Iascürijvers de heeren: Wu H. J. Visser, Sldedrecüt, A. v. d. Slraar ten Jr, Hainsweert, f 6^00, P. J. de Bour- graaf, Wemeldinge, f5990, A. Kaan, Ter Neuzen £5945, P. Dekaer, Vee-re, £5906. IJzendljke. De door notaris James te Sluis geveilde boomgaard en weide, ge legen tusschen deze gemeente en Schoon- dijke, aan den straatweg, zijn ingesteld' op f5010.Herveiling pp 5 Juni a.s1. Sluit. Het heerenhuis met stal, erf en tuin aan de Dinsdagstraat en Lange Wol straat albier, geveild door notaris James alhier, is ingesteld op f4000.—. Hervei ling op 31 Mei a.s. GOES. Geboren: 27, Geertruidus, z. v. Jacobus Vleugel en Catharina Nijsse; 26, Johan, z. v. Pieter Anthonie de Witte en Jannetje Harinck; 27, Pietemella Ma ria, d. v. Maarten Willem de Kok en Johanna Komelia Moens. Overleden: 26, Comelis Marinus Hen drik Verboom, 19 j., ongeh. Hulst, 27 Mei 1918. Granen. Wegens regeringsmaatregelen gd©n aanvoer en geen noteering. Aangevoerd 7 stuks rundvee, verkocht 4. Varkens 28, verkocht 20. Boter per kilo f 3,— a f 0^—. Eieren per 26 stuks f3. Op de eierveiling der V.P.N. waren aan gevoerd ruimeieren. Prjjs fper 100 stuks. (Zslandia.) Goes, 28 Mei 1918. Granen geen noteering. Opgaaf vaa de markezetters der gemeente. Eieren per 104 stuks f 12.40 a fu.—Mid- denprfjs per 26 stuks f3.10. Boter per kilo f2 80 a f0.Middenprksper halve kilo f 1.40 Particulieren f 1.60. Ganzeneieren cent per stuk. Aanvoer boter pond. Aanvoer eieren stuks. aanvoer Ganzeneieren stuks. Eierenverkoop Onderald. Zuid-Bev VPS Aanvoer eieren 3600 Prjjs f 13.26 a f 14.— per 100 stuks.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 3