BUITENLAND. BINNENLAND. UIT ZEELAND. In de Engelaclie pers is men vol ver trouwen op het beleid van generaal Foch. Het Duitsche blad Germama daaren tegen zegt, dat de leiders der entente totaal verrast zijn. Juist daar toch waar afgematte Engelsche divisies opgesteld waren, is de groote klap der Duitschers aangekomen. Hun communiqué legt den nadruk op het gewicht dai vroeger van Fransche zijde aan den Chemin des Dames- stelling werd toegekend. Keizer Wilhelm heeft de bij Chemin des Dames bevochten overwinning aan de Keizerin geseind. De EngelsGhen melden, dat zij door tegenaanvallen hun stellingen bij het meer van Dikkebusch hebben hersteld. (Zie verder laatste berichten.) Lease berichten. Een wapensuooes der hallenen ROME, 27 Mei. (Stefaai.) Het stafbe- richt meldt: In de streek van Tonale hebben onze Alpenjagers temidden van de moeilijkheden van het terrein, dat dóór ijs zeer lastig begaanbaar is en te genover den hardnekkigen tegenstand van den vijand met een overwinning ons vierde oorlogsjaar ingezet. De operatie, aie op 25 Mei bego n werd zonder onderbreking voortgezet in den nacht van 25 op 26 dezer en giste ren op den dag. De top van den Zigolon (3040 meter) met den bergrug van Maroccaro, de top van den Preseua (3069 meter) werden tot vier malen toe met de uiterste dap perheid aangevallen, alsook de top van den Monte Cello (2250 meter) en de berg rug ten Oosten van dezen top. Zij werden aan den vijand ontrukt en zijn in ons bezit. Onze troepen legden groote dapperheid aan den dag. Wij telden tot nu toe 870 gevangenen waaronder 14 officieren. Twaalf kanon nen, 14 bommenwerpers en loopgraaf mortieren, 25 machinegeweren, talrijke honderden geweren en overvloedig ma teriaal van allerlei aard bleven in onze handen. In den nacht van 24 op 25 Mei viel de vijand tweemaal onze posities op den Monte Corno aan. Onze artillerie bracht den aanvaller aanzienlijke verliezen toe. Wij gingen daarna over tot den tegen aanval en joegen hem op de vlucht. In het Posiua-dal en op de hellingen aan den zuidkant van den Sasso Rosso patrouille-acties met voor ons gunstig resultaat. Op de rest van het front de gewone artillerieaetie. Van Oostenrijksche zijde meldt men dato 28 Mei: Het staf bericht meldtDe gevechts- bedrijvigheid in den Tonale-sector nam gisteren af. Herhaalde pogingen derlta- lianen om verder vooruit te dringen, Werden verijdeld. Een deel van ons aan den Persena-gletscher ingebouwd mate riaal viel in vijandelijke handen. Door hevig artillerie- en mijnenvuur onder steunde sterke verkenniugsaanvallen ten Zuiden van Caposile brachten deltalianen in het bezit van een onbelangrijk deel van onze voorste linies. Vliegeraanval op Parijs. PARIJS, (OfficieelMaandagavond om half elf werden tien vijandelijke vliegers gerapporteerd, die zich in de richting van Parijs begaven. Verscheidene bommen werden op de buitenste voorsteden geworpen. Geen machine kon de verdedigingslinie der stad passeeren. Om 11 uur was het gevaar geweken. De materieele schade is zeer onbelang rijk. Patriotiacha betoeglng te Rons. Nieuwsbureaux zenden uit Rome lange telegrammen van groote feestelijke be- toogiugen, waarbij ook de prins van Wales aanwezig was, die plaats hadden ter derde jaarviering van Italië's deel neming aan den oorlog. Muziek, vlaggen, bloemen, gloeiende redevoeringen van den eersten minister, den burgemeester, alsmede van den Franschen Minister van Koloniën Simon, eaz. De H. Stoel en Portugal. Berichten, uit Lissabon te Bazel ont vangen, melden, dat onder het presi dentschap van Sidomo Paës het herstel der diplomatieke betrekkingen tusschen het Vaticaan en Portugal aanstaande is. De kerken en kloosters zijn in Portugal weer geopend, de priesters in vrijheid gesteld en het houden van processies is weer geoorloofd. („De Tijd".) Ant!-0uitsch9 milllonnalrsbuitenisslgheden. Op de beurs te New-York is onlangs een buitgemaakte helm van een Duitsch soldaat bij opbod verkocht. Jack Pierpont Morgan werd er eigenaar van voor 5U.UU0 dollar, waarme hg op de oorlogsleeuing inteekeude. Daarna werd bepaald, dat elkeen, die voor 10U dollars op de oor- logsleening inschreef, het recht had om de Duitsche helm een trap te geven. Drieduizend beursbezoekers veroorloof den zich deze weelde, zoodat de oorlogs- leening met 309 000 dollais werd ver meerderd. („De Tijd".) Een dankbare Vlaamsohe professor. Koning Lodewijk van Beieren heeft een bezoek aan de universiteit te Gent gebracht. De rector heeft hem begroet met een Duitsche rede, die hij in het Vlaamsch herhaalde. („De Tijd".) 0e Prins van Wales te Rome. De Engelsche kroonprins heeft van uit het Bntsche gezaatschapsgebouw te Rome een bezoek gebracht ten Vaticane waar hij met alle eerbwijzen aan zijn rang verschuldigd door Paus Benedictus is ontvangen. Ook bij den Staatssecretaris kardinaal Gasparri werd een bezoek afgelegd. Spanje. Een geheimzinnige ziekte. In Spanje woedt thans een geheim zinnige ziekte, die met vergiftigingsver schijnselen gepaard gaat en waarvan men den oorsprong met kent. De ziekte heeft geen blgvende gevolgen voor de gezond heid der menschen, maar is zoo sterk verspreid, dat het handels- en bedrijfole- ven er grooten hinder van ondervindt. De koning, de mmister-presideut en an dere ministers zijn er ook door aangetast. Een particulier Reuter-telegram uit Madrid meldt neg: Zondag j.l. waren verscheiden schouwburgen te Madrid niet in staat te spelen, tengevolge van het feit dat het gekeele personeel aan de geheimzinnige ziekte lijdt. De trams loo- pen eveneens slecht wegens ziekte van het meerendeel der beambten. De medi sche autoriteiten bevelen het treffen van krachtige voorzorgsmaatregelen aan even als in 1889 ter voorkoming van een pest epidemie De bladen wijden uitvoerige beschouwingen aan de bijzonderheden der epidemie. Het publiek wordt gemaand, om alle kamers te luchten, vaak naar buiten te gaan en een langdurig veolijf in een stoffige omgeving te vermgden. De openbare plaatsen van vermaak zijn voor het meerendeel verlaten. Colijn en de Vredesgeruchten. BERLIJN, 27 Mei. Tegenover uitlatingen van Engelsche zijde, betreffende een z.g. Duitsche vreUeslormule wordt van bevoegd de zijde verklaard, dat de Duitsche re geering in den laatsten tijd geen schre den gedaan heeft, die als zoodanig kun nen worden aangeduid. De reis van den gewezen Hollandschen minister van oor log, Colijn, naar Engeland is niet van, Duitsche, doch van Engelsche zijde offici eel vergemakkelijkt. Colijn is niet op een Hollandsche, doch op een Engelsche tor pedoboot naar Engeland gereisd. Bij de besprekingen van Colijn in Engeland ging het in werkelijkheid om een Engelsen vredesoffensief. De Engelsche oud-minister Haldane in Den Haag? Volgens een bericht van het „Hambur ger Frenidenblatf' uit Den Haag vertoeft sedert eenige dagen te 's-Gravenhage in streng incognito de Engeisclie oud-minister Haldane, in verband met een belangrijke NederJa ndsc h-Engelsche overeenkomst. De spoorwegdienst dezen zomer. Naar het ,,N. v. d. D." verneemt, gaal de verhooging der spoorwegtarieven in met. 1 Juli. De tarieven worden dan even hoog als verleden zomer, d.w.z. 50 pet. boven de normale, in vredestijd. Er wordt dus nog één maand, volgens de nieuwe dienstregeling op het tegenwoordig tarief gereden. De duurder ezomertarieven zul len vermoedelijk wel tot 1 October gel den. Wat de treinenloop aangaat, deze wordt in het zomerseizoen, nu er geen steen- kolentreinen uit Duitschland aankomen, zeer beperkt. Van de „seizoentreinen" zal wel niets komen. De verhouding is zoo, dat. dezen zomer twee treinen zuilen rij- den, tegen drie in den zomer van 1917. Mat ingang van den nieuwen zomer dienst loopen de doorgaande treinen AmsterdamVlissingen en terug uitslui tend over HaarlemDen HaagRotter dam en omgekeerd en niet over 's Her togenbosch; het restauratierijtuig, dat vroe ger over 's Hertogenbosch liep, zal nu eveneens over HaarlemRotterdam loo pen. Neder!, kinderen naar buiten. H. M. de Koningin heeft een bijdrage toegezonden aan dj» Centrale Commissie voor de uitzending van Nederlandseha kinderen naar buiten als 'bewijs van Hoogstderzelver sympathie voor het plan van de commissie. Candidatenlijst ongeldig verklaard. In een openbare zitting heeft het hoofd stembureau in den kieskring Arnhem de lijst der plattelandspartij, waarop voorko men Van der Hoven, Van Meervelt, Krui denier, Tiekstra en Verweij, ongeldig ver klaard, als zijnde ingeleverd door een, die in den kieskring geen kiezer is. De nummering der lijsten werd dienten gevolge aangehouden, totdat de termijn voor beroep zal zijn. verstreken of in ëen eventueel beroep een beslissing zal zijn genomen. De volgorde. In den kieskring Leeuwarden heeft bij loting de katholieke lijst van de can- didaten voor do Twoede Kamer no. 21 bekomen, in den kieskring Maastricht no. 4 en in den kieskring Haarlem no. 11. Krijgsgevangenen. Zoowel de Engelsche als de Duitsche regeoring hebben zich tegenover de Ne- derlandsche regeering bereid verklaard, binnenkort gedelegeerden naar Den Haag af te vaardigen ter bespreking van aan gelegenheden betreffende de wederzijd- sche krijgsgevangenen. De punten, die aldaar zullen worden besproken, zijn op dit oogenblik nog in overleg tusschen Den Haag en' de beide betrokken regeeringen. Benoeming. Als opvolger van Jhr. Ch. Ruys de Beerenbrouck, die wegens zijn benoeming tot commissaris der koningin in Limburg ontslag genomen had als lid van het Hoofdbestuur van Voor Eer en Deugd is benoemd de Hoogedelgestrenge Heer M. C. Bongaerts, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op een mijn geloopen. Maandagavond is op 21/2 mijl afstand van Ameland een tot dusver onbekend vissehersvaartuig op een mgn geloopen. Kustvisschers zijn in de nabijheid en visschen wrakhout op. Te velde staande producten. De minister van Landbouw, vernomen hebbende, dat sommige gebruikers van bouwgrond thans hun te velde staande aardappelen, peulvruchten en andere ge wassen verkoopen, vestigt er de aandacht van belanghebbenden op, dat koopers van dergelijke te velde staande gewassen geen vergunning zal worden verleend deze naar hun pakhuis of. woning te vervoeren. Geel Mosterdzaad. Het Kamerlid de lieer De Visser had schriftelijk aan den Minister van Land bouw gevraagd, om den houders van geel mosterdzaad, die door het vaststel len va.n een maximumprijs1 beneden den geldenden marktprijs en het daarop ge volgd in bezit nemen van voorraden be nadeeld zijn, eenige tegemoetkoming van rijkswege te verleenen. De minister heeft in zijn antwoord ge wezen op zijn bekendmakingen in de ^t.Ot." van Maart en April 1916, waar bij) tegen den verbouw yan handelsge wassen was gewaarschuwd. Bovendien wijkt de Minister er op-, dat de maximum prijs voor geel mosterdzaad is bepaald op f 45 per 100 K.G., terwijl in, de jaren 1910 tot 1914 de prijzen ter beurze vari eerden. van f9.62 tot f 22.06 per 100 K.G. Door nu voor het mosterdzaad den diie- voudigen prijs van vóór den oorlog te geven, hebben de betrokken handelaren zich in gen speculatie begaven, waarvan do gevolgen geheel voor hun rekening moeten worden gelaten. Niettemin is de Minister bereid oin nader te overwegen, in hoeverre aan de handelaars ten deele in de door hien geleden verliezen kan worden tegemoet gekomen. Aardappelen. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening meldt: Het rantsoen aardappelen, dat voor het tijdvak van 20 Mei17 Juni op 8 K.G. en voor dat van 17 Juni tot 1 Juli op 3 K.G. was bepaald, tezamen dus 11 K.G., is met 3 K.G. vermeerderd. Van deze 3 K.G. wordt 1 K.G. in de loopende week verstrekt; de andere 2 K.G. kun nen de gemeenten naar goedvinden over de maand Juni verdeelen. Daarentegen wordt over de maand Juni Va K.G. rijst minder gegeven. Over de centrale keukens, die zich daarvoor aanmelden, zal pondspondsgewijL ze een hoeveelheid zand- en veenaard- appelen worden yerdeeud, die daarvoor nog beschikbaar zijn. Rundvleesch-dlsirlbutie. Er worden thans reeds voorbereidende maatregelen genomen ten behoeve vau een distributie-regeliog voor rundvleesch op den voet van versiekking van 2 ons per hoofd en per week, die tegen het eind van den zomer in werking zal kun nen treden. Het staat nog niet vast dat de eenheidsworst dan weer verdwijnen zal, dan wel dat men de beschikbaar stelling zal voortzetten. (Hbld.) Gc#t. De commissie inzake schoenen, (klompen enz. maakt bekend, dat zij' die ,een oproepingskaart voor zoolleer in hun bezit hebben, deze heden (Woensdag)avond van 89,30 kunnen inwisselen, dat zoo lang de voorraad strekt a.s. Zaterdag avond vanaf 8 uur regeeringssajet ver krijgbaar zal zijn a 60 ct. per storrel. Controlekaart moet meegebracht worden. Distributie. Boter- en vetkaar ten kunnen op vertoon van de Domicilie- kaart worden afgehaald op Vrijdag 31 Mei 1918 tusschen 10 en 1 uur en 2—4 uur op het Distributiebureau. Het was hedenmorgen hier een buitengewone drukte aan 't station. Er zouden n. 1. ongeveer 500 werkpaarden worden geladen, die per extratrein naar Duitschland zouden gaan. De dieren waren uit de geheele provincie en uit westelijk Noord-Brabant aangevoerd. Later vernamen wij dat er moeilijk heden gerezen waren over den verkoop tusschen Duitschers en Hollanders en het vervoer niet zou doorgaan. Later kwam men toch weer tot den prijs van f1000 overeen en zijn de paarden opge laden. De pogingen indertijd aangewend zoowel door particulieren als door ver- eenigiugen oin van de S. S. gedaan te krijgen dat de morgensneltreiu uit Hol land ook te Rilland en Krabbendijke stopt, hebben succes gehad. Blijkens de nieuwe dienstregeling stopt trein 7, die om 11.23 uit Roosen daal vertrekt, iederen dag én te Rilland én te Krabbendijke. Voor het reizigers verkeer naar Goes is dit ontegenzeggelijk van groot voordeel. Benoemd tot bedrijfsleider der Cen trale Keuken te Goes, de heer H. W. M. Wardenier, te Arnhem, terwijl aan den heer J. J. van Andel als zoodanig eervol ontslag is verleend met ingang van 8 Juni a.s. Vierhooging Tarief voorla- ter leve ring. Naar aanleiding van de achterstaande advertentie, deelt de Directie onzer Water leiding mede, dat de steeds stijgende, thans boven eiken grondslag zijnde, be drijfskosten noopten het Tarief aan vankelijk met tien procent over het eerste halfjaar 1918 verhoogd ingaande 1 Juli 1918 met dertig procent te verhoogen. Gezien de resultaten over het dienstjaar 1917, zal de gemiddelde prijs van het te verkoopen water, bij het in werking tre den dezer verhooging, ongeveer dertig cent bedragen, overeenkomende met den prijs, dien men zich in het oorspronkelijk rap port over den opzet der onderneming had voorgesteld te zullen berekenen. Middelburg. Door de politie alhier is aangehouden de bekende N. F. C. M., die bij een agent van poiiuie een konijn had ontvreemd. Hij is aan de jus,Lie voorge leid en thans jn het huis van bewaring gedetineerd. De eerste muziekuitvoering op het Molenwater werd gisterenavond door goed weder begunstigd en had een buitenge woon groot aantal personen getrokken, die blijk gaven van dg uitvoering te ge>- nieten. Opheffing maximumip r ijr zen. De commissie voor distributie van reparatieieder enz. maakt bekend, dat de op de schoenenbons aangegeven maxi mumprijzen zi,n opgeheven, waardoor alle ihierop betrekking hebbende bepalingen komen to vervaken. Tevens is thans de verkoop van lage lederen schoenen op alle bons toegestaan. Zeep. De burgemeester maakt bekend, dat tot en met Zaterdag 1 Juni e.k. op bon no. 10 der Vischkaart ver krijgbaar zal zijn: 1 stuk witte zeep (gen. zeeppoeder) a f0.16'/s en 1 stuk harde zeep a fO.lö'/j In de Dinsdagmiddag gehouden vergadering van de Vereemging tot be hartiging van de belangen van den dienstbaren stand, had bij monde van den voorzitter de jaarigksche uitreiking plaats van de diploma's en beloomngen aan de dienstooden, die gedurende lan gen tijd in een dienst zijn geweest. Ditmaal waren de gelukkigen Franciska van Wijusbergeu, Maria vau den Broeeke en Elizabeth Toutenhoofd, die 25 jaar, Gatharma Fortuin, die 29 jaar, Cornelia van Steenhuijzen, die 25 jaar, Fransina Suzanna Joosse, Pieternella de Jong, Jozina Wilhelmina Wielemaker, Hendn- ka van tichgndel en Leuulje Magdalena Bosschaert, die 19 jaar in dienst zgu. Alvorens met. de tiitreiking aan te vangen, sprak de voorzitter, ds- H. Jonker, de dienstboden toe. Hij weeserop hoe de vereeniging er een is, die. in een jaar tijd met veel van zich doet hooren, maar eenmaal op een jaar is er deze vergadering en dan is het feest voor de vereenigjng. Maar dan is het ook féést voor de bekroonden en hare meesteressen. De vereeniging wilt voor de dienstboden zijn een moeuerlijke vriendin, die haar raad en bijstand geeft en zij toont dit o.a. door aan zes meisjes, die niet meer werken kunnen een kleine geldelijke tegemoetkoming te geven. Spr. eindigde met er op te wijzen, dat het echter niet alleen noodig is- steun te zoeken bij de vereeniging, maar men moet dit ook doen bij God. Bij' de uitreiking; had ds. Jonker voor ieder der dienstboden eenige toepassiei- lijke woorden over en hij eindigde met haar allen dank te brengen voor haar komst, waardoor de vereeeniging in do gelegenheid was- haar werk te doen. Vervolgens werd de jaarvergadering ge»- houden, waarin de secretaris-penningmees ter jaarverslag: en rekening uitbracht, waaruit blijkt, dat werd ontvangen f 539:87 en uitgegeven f 223.55, zooual er een goed slot is van f316.32. Als bestuurs lid werd herkozen ds-, H. Jonker en ge kozen 'de damesmevrouw de Visser, mejuffrouw C, C. Sprenger, mevrouw Non- hebei en mevrouw Hioolan, Maandagmorgen vonden twee per sonen op het bauwland vail D. Koole aan den Noord weg tot hun verbazing een otter. Met veel moeite he'tibèn zij het beest doodgeslagen het was jeen meter lang en had een gewicht, van tien pond. (M. Ct.) De voorzitter van het hoofdstem- bureau in den kieskring XII Middelburg maakt bekend, dat het hoofdstemburean ten raadhuize op Donderdag 39 Mei 1918 des naimiddaigs 3 uur in een apenbare zitting zai beslissen over de geldignedd der op 21 Mei 1918 voor bovengenoenj- dei verkiezing ingeleverde lijsten en op de handhaving van de daarop voorkomen de candidaten. VlUsIngtn. Op de Algemeeaje begraaf plaats had Woensdagmorgen een korte doch indrukwekkende plechtigheid plaats. Drie lijken van Engelsche matrozen, die- de laatste dagen in Zee.and zijn aangej- dreven en die goed als zeker hebben, deelgenomen aan de raid op Zeebrugge, werden mot militaire- eer aan den schoot der aarde toevertrouwd. Aan da geopen de graven die liggen op het door de ge meente voor de gevallen krijgslieden der geallieerden afgestane ruimte, werd het woord gevoerd door ds. Fra.er, Engalsch predikant; kapitein van Hbuie namens het Nederlandsche leger, dein heer Van den Kerckhove, voorzitter van de afdeer ling MiddelburgVlissingen van den Bel gischen Vaderlandschen Bond en dhr. Percy Jones, Engeisch consul. Over den draad. Maandag ver toefden hier ter stede wederom drie Fran sche soldaten, die na bij den Kemmel gevangen te zijln genomen door de Duit schers aan het werk waren gezet zoo als trouwens de gewoon.é schijnt te zijn om munitie aan te voeren, waarmede hunne krijgsmakkers bésireden moeten, .Worden. Dit werk beviel hun natuurlijk .totaal niet en zij waren 'gemkkig na een moeitevolien tocht den Nederlandschen: bodem te hebben bereikt, terwijl zij. dank baar waren voor de gastvrije ontvangst, alhier. Hun voornaamste wensch is ech ter zich ten spoedigste weder bij het Fransche leger te kunnen voegen. Met hen maakte een Du.tsch deser teur, die geïnterneerd was de tocht va,n Breskens naar Vlissingen. Deze was Zondag bij Sluis over den draad gekomen, wdarbij hij een zijner handen vrij ernstig had verwond. (M. Ct.) Zondagavond gaf het Jongens- Patronaat Bt.-Aloysius wederom in het Concertgebouw eené uitvoering. De Eerw. DirecteurJ. van der Sman open de deze zeer druk bezochte feestavond met een kort wélkomstwoord tot de leden, de ouders der leden en de vele belangstellenden. Onder leiding van den WelEerw. Heer van der Smau werd door een meisjeskoor een keur van mooie Hollandsche liederen gezongen, waarna de tooneelafde.ehng van het patronaat een blijspel opvoerde: Levie Baars, dat flink en vlot1 werd gespeeld en waarin bijzonder Levie Baars een uitnemende tooneelkracht bleek, die herhaaldelijk den lachlust wist op te wekken. Tot slot werden nog eenige liederen gezongen en een paar solo numers ten gehoore ge bracht. 1... De ZeerEerw. Pastoor sprak het slot woord, waarin hij gelegenheid vond den Eerw. Directeur te bedanken voor de moeite en zorg aan het Patronaat besteed en ten slotte de ouders opwekte met den Keiw. Directeur samen te werken om het Roomsche Jongenspatronaat tot nog hooger b(h>ei te brengen. Nauflobp werden nog enkele zaalspelen uitgevoerd waarvan de opbrengst ten bate van de kas van het patronaat kwam. De Eerw. Heervan der Sman en ook de Wel terwaarde Heer Verwer, die zich beiden zooveel moeite en opoffering geven voor de Pairouaatsjongeus, zullen zeker met vreugde op dezen goed ge slaagden feestavond tot sluiting van het winterseizoen terug kunnen zien. Zierikzee. De beslagnemingen. Za terdag is alhier 'n druk bezochte vergade ring gehouden van de afdeedng Schouwen en Duiveland van de Maatschappij tot bevordering van den landbouw en de vee teelt in Zeeland. Na eenig debat werd de volgende motie met algemeen© stemmen aange nomen: De landbouwers van Schouwen en Duiveland, en leden van de Zeeuw- sche Landbouwmaatschappij, protesteere» met alle kracht tegen hei zenden van militairen en achten dezen maatregel een diepe beieediging, hun aangedaan; verkla ren zich bereid, indien de minister aa* billijke wensehen voldoet, mede te wer ken door middel van plaatselijke organi saties, dat voor don oogst 1918 e«n be hoorlijke inlevering plaats zal hebben. (M. Ct.) Waard*. Door den Commissaris dei- Koningin is benoemd tot zetter voor 's Rijks directe belastingen in deze ge meente, dhr. M. Wesitstrate, ter vervan ging van dhr. C. Bal, die tengevolge van zijne benoeming' tot Burgemeester, ambts halve Jjid en voorzitter is geworden. lerseke. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag zijn ten nadeele van den mos- selkweeker De R. eenige stalen draden en kornetten ontvreemd uit een loods aan den Havendijk. -De daders, die tot heden onbekend zijn, hebben zich hoogst-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 2