je mier, ROOP Roosendaal, JNST-HONIG. De Groote Oorlog BREDA, te Goes, Asthma VERBEEM - GOES- No. 68. Dinsdag 88 Mei 1918. Veertiende Jaargang. Insdiijnt eltoi MAAKB1G-, WBENSB1G- in IRUD1BIVMD. BINNENLAND. in Effecten* BILLUK. iwe Broeken, Blauwe en, Blauwe Kielen, is- en Jongenssfroo- den, Meisjes- en Kin- dersfroohoeden, NKEL VAN SINKEL fe 's Heerenhoek. Winkeliers flinke korting. i Eikenhout, Kerkbanken, in, Schoolbanken enz. enz- CTING. de de markturen zitting voorkomende Bank- en Wk ld. de moploeeende werking ademhaling. Een voort- aangenaam smakende s vele wanhopige borst jmhaling, kalmen slaap, lachten, gezondheid, le- d teruggegeven. 3t alom geprezen bij aan- bronchitis, kinkhoest, loudheid en Influenza. !5, van 550 gram f2 25, gbaar 1 Eischt ROüDEN AKKER, Rotterdam. schillende prijzen en modellen, bpt men aan eonourreeren* priis in den Tele (oen 131. Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f 1^, daarbuiten f 1.85. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent Advertentiën worden ingewacht vóór half een nur 's namiddags. Kontoor v. d. AdmlnlatrotleBoudewIJn do Wlftostraat A 135* GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. Rorfamohertohten 8fl Ct. p. r. Bfl abonnement speciale p.rfn. Advertentiën van 1—5 regaU 10.75, ied— regel sneer 15 CL Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, wordt 9 X berekend. „Noblesse oblige". „Bij de sociale worsteling, bij den politiek-socialen strijd van den komen den tijd zullen in ons land de Sociaal- Democratie en het Roomsch-Katholi- cisme de twee groot© machten zijn, die elkander tot. het uiterste bestrijden". Deze woorden zijn niet van ons noch van een anderen Katholiek, maar ge- schreven door een niet-Katholiek, door mr. dr. A. R. van de Laar, den leider van de Christelijk Sociale partij, in zijn maandblad „Klaroen en Beukelaar" van den jongsten tijd. Zij 'zijn een ruiterlijke bekentenis van de groote rol, die aan de Nederiandsche R. K. Staatspartij wordt toegekend in den komenden strijd, in den tweekamp op het- gebied des geestes en der beschaving: zwart tegen rood, Chris tendom (in zijn zuiverste gedaante) tegen modern-heidendom, Evangelie tegen Re volutie. Met die woorden wordt ons, Katholie ken, in zekeren zin een adelbrief uitge reikt en worden wij gemerkt als de pa ladijnen der waarachtige beschaving, die alleen de wereld van den chaos, welke haar dreigt te verzwelgen, kan vrijwaren. Nu zegt het spreekwoord: „Noblesse oblige", „adel verplicht". Welnu, waar men zoo'n hoogen dunk van ons koestert in het kamp onzer afgedwaalde broede ren, daar rust op ons de dure plicht (e zorgen, da,t wij in de aanstaande Juli maand de op ons gebouwde verwach tingen niet beschamen, maar door een eendrachtig, aaneengesloten en massaal optreden van al 'onze strijdkrachten aa,n de stembus de victorie helpen verzeke ren aan het christelijk Nederland op staat kundig terrein, opdat het in staat gesteld worde aan de opdringende Sociaal-Demo cratie en de met haar verwante mach ten een blijvend„tot hiertoe en niet verder" toe te roepen. AI wie als Katholiek in deze dagen zijn staatsburgerlijken plicht kent, zal met ons den heer van de Laar erkente lijk zijn voor het schoone testimonium, da.t hij ons uitreikt, voor pnze uitverkiezing tot het volbrengen eener zoo nobele taak. Die taak, zij was .ons weliswaar niet onbekend. Al sinds jaren geldt onder ons als kort begrip onzer plichten in het openbare leven de schoon©, fiere leuze: „vindicamus hereditatem patrum nostro- rum", „wij strijden voor het behoud van het erfdeel onzer vaderen" en wijl zeggen het den grooten Alberdingk Thym zoo gaarne na: „Ook ik, ik' weasch voor mij geen vrede Dan mef -het lijfcgewaad eens Rooni- schen strijders om". Maar toch, het .doet ons goed, dat een niet-Katboliek ons daaraan nog eens her- i innert. Mijnheer v. d. Laar wij beloven U, wij .zullen het piet vergeten. De stem bus van 3 Juli zal het getuigen! Hoe moeten wij stemmen? Menigen eenvoudigen lezer zal bij het kennisnemen van de ingediende candida- tenlijsten voor de Tweede Kamer in den kieskring Zeeland deze gedachte heit brein doorkruist h ebbenjioe worden de kiezers uit dien rommel wijs. Hoe moe.en wij stemmen om goed te stemman. Toch is 'het niet zoo'n heksenwerk als 't. op het eerste gezicht lijkt en zeer. zeker niet voor den Katholieken kiezer. Vooreerst houde men wel in het oog, dat binnen 14 dagen na 'indiening der candidatenlijsten deze door het hoofdbu reau van iederen kieskring waarin ze zijn ingeleverd, worden onderzocht en, zoo zij wettelijk goed zijn, van een num mer voorzien, wat bij loting geschiedt. Veronderstelt, dat de Katholieke lijst van den kieskring Zeeland het nummer 3 er langt, dan heeft de Katholieke kiezer in den kieskring Zeeland slechts dat nummer te onthouden en al is dan het stembiljet dat hem den 3en Juli ter invuLing zal worden overgereikt nog zoo groot en at staan daar nog zooveel namen op, hij heeft maar te zien naar het nummer 3 om te wetendat is de lijst waar ik mede heb te maken. Wette.ijk stemt hij dan goed, wanneer hij op die lijst één wit puntje voor den naam van den man zijner keuze zwart maakt., Maar omdat onze politieke organisatie om goede en gegronde redenen van onze kiezers verlangt, dat zij stemmen op nummer één. van degenen die op de candidaten'.ijst voorkomen, zal de Katholieke kiezer in Zeeland het witte puntje voor den naam P. F. Fruytier moeten zwart rnaken. Krijgt die heer meer stemmen als hij noodig heeft, dan komt volgens het stelsel, der evenredige verte genwoordiging zijn overschot aan nummer twee der lijst ten goede en heeft diet er voldoende dah valt. de rest op nummer drie enzoovoort, Ook blijft de lijst geldig zoolang de. zittingsperiode der Tweede Kaïmer duurt. Komt in het verloop van dien tijd de gekozene te sterven of bedankt hij, dan treedt de op hem volgende van de lijst vanzelf, zolnder nieuwe verkiezing, in zijn plaats als lid der Tweede Kamer. Hot stemmen heeft dus voor den Katho lieken kiezer tniels bezwarends, mits hij zijn verstand gebruike. Dat desniettemin onze Kiesvereenigih- gen ex goed aain doen,, omi in de komende weken de kiezers op duidelijke en be grijpelijke wijze aan hét versland te bren gén hoe zij moeten stemmen, spreekt vanzelf. Het komt er op ieder stemmetje op aan en dus: hoe meer voorlichting, hoe beter. Losse berichten. De strijd In het Westen. PARIJS, 24 Mei. Avondcommuniqué. Een Fransche afdeeling is ten Zuiden van Canny-sur-Matz in de Duitsche -linie binnengedrongen en heeft zijn werken daar vernield. Een Duitsche verrassingsaanval ten Oosten van Sappigny is afgeslagen. Van. de rest van het front is niets te PARIJS, 25 Mei (DraadloosHet avond communiqué meldt: niets te mélden behalve afwisselende artillerieactie ten Noorden en ten Zuiden van de Avre. BERLIJN, 25 Mei (Draadloos.) Het avondcommuniqué meldt; Van de fronten geen nieuws. LONDEN, 25 Mei (R.O.) Het staf- communiqué meldtDe vijandelijke artil lerie was vandaag actief in den sector van Villers-Bretonneux. Verder niets te melden. PARIJS, 25 Mei (Havas.) De militaire medewerkers der bladen bespreken het uitstel van het offensief. Luitenant kolonel Roussel schrijft in de „Petit Parisien": De oorzaken van dit uitstel zijn vele; de eerste is wel de huidige overmacht der geallieerden in de lucht, waardoor de Duitsche aanvals-toebereid- selen belemmerd en de troepen gede moraliseerd worden. Het gewaagde der onderneming zou trouwens eenig mee- ningsverscliil hebben doen ontstaan tus- schen Ludeadorff, voorstander van een offensief tot het uiterste en Hindenburg, die veel voorzichtiger is. Een andere oorzaak ziet de schrijver in den binnen- landschen toestand der centrale rijken een mislukking zou aanleiding kunnen zijn tot manifestaties. De „Uaulois" veronderstelt, dat binnen afzienbaren tijd, door bemiddeling van een neutrale mogendheid, vredesonder handelingen zullen worden ingeleid. Het blad wijst er vervolgens op, dat de troepenconcentraties der geallieerden gelijken tred hebben gehouden met die der Duitschers en dat de geadieerden gereed zijn voor den schok, waar deze ook kome. De „Homme Libre" schrijft het uitstel toe aan het moreel der Duitsche troepen, dat, naar uit verklaringen van gevangen blijkt, zeer gedrukt is bij het vooruitzicht van de vele nuttelooze offers, welke gebracht moeten worden. (Maasb) melden. De krijsgevangenen. BERLIJN. Den loden is te Bern door vertegenwoordigers der Duitsche en Ita liaansche regeering een overeenkomst om trent krijgsgevangenen en burgerlijke ge- interneerilen onderteekend. Zwaar gewonde en ernstig zieke krijgs gevangenen evenals Roode Kruispersonecl zullen naar hun vaderland teruggezon den worden. Verder zullen 'krijgsgevangenen boven 45 jaar vaders- van drie of meer kinderen tusschen 40 en 45 jaar en krijgsgevan genen, die meer dan 18 maanden in ge vangenschap zijn, tegen- elkaar uitgewis seld worden. Betreffende de behandeling! der weder- zijdsche krijgsgevangenen zijn grondbegin selen vastgesteld. De bepalingen dezer overeenkomst ko- mpn ook dien krijgsgevangenen ten goede, dié door de Servische troepen aan Italië uitgeleverd zijn. De zich in Italiaansche koloniën be vindende Duitsche burgers zullen, zoo zij dit wenschen, naar Italië overgebracht worden. Bijzonder dank komt toe aan de Zwit- sersche regeering en Z. H. 'den Paus, die dit nieuwe werk van edele mensch- lievendheid ondersteund hebben. (Msbode) Lloyd Gecrge over hat Duikbootengevaar. Te Edinburgh heefr Lloyd George, die daar kwam om tot eereburger der stad te worden verheven, in een rede beweerd, dat blijkens een bericht der admiraliteit de bestrijding van het duikbootengevaar bevredigende resutaten oplevert. Woor delijk zei Lloyd George; „Wij zijn zoover, dat wij de onderzee ërs sneller doen zinken, dan de Duitschers ze kunnen bouwen, dat wij, d. z. de ge allieerden samen, sneller handelsschepen bouwen, dan de Duitschers ze in den grond kunnen boren. Uit alle tot dusverre beschikbare gegevens is de Admiraliteit tot de overtuiging gekomen, dat in April een record is behaald in de vernieling van Duitsche onderzeeërs. De onderzeeër is nog steeds een be dreiging, maar geen gevaar meer. Hij kan nog geducht schade toebrengen, maar als een gevaar, vanhetwelk het winnen of verliezen van den oorlog afhangt, heeft de onder zeeër afgedaan. Lloyd George over Ierland. Over Ierland zeide de Engelsche mi nister te Edinburgh het volgende: „Het is boven allen twijfel verheven, dat een aantal Ieren een complot heb ben gesmeed met de Duitsche militaire autoriteiten. Niemand met gezond ver stand kan er aan twijfelen, wat de plicht is der lersche regeering. Er waren toe bereidselen gemaakt voor een grooten opstand in Ierland en de samenzweer ders stonden gereed voor het oogenblik dat voor de geallieerden het kritiekste scheen. Indien de Britsche regeering niet handelend was opgetreden, had men haar in staat van besehuldiging moeten stellen. De nationalistische lei ders hadden met de samenzwe ring niets uit te staan." De Paus en de Pers. „Notre Belgique" bespreekt de zonder linge gewoonte van een deel der geallieer de pers om altijd de houding van den Paus in een verkeerd daglicht ts willen stellen. Het blad zegt daarover o.a. Indien de Paus spreekt, worden zijn woorden als dubbelzinnig beschouwd; spreekt hij niet, dan is hij medeplichtige van Duitschland. Er zou een oplossing zijn, nl. dat hij altijd spreekt ten gunste van de geallieer den. Natuurlijk, de geallieerden verdedi gen de zaak van het recht en het is zeker, dat paus Benedictus XV alsmensch een gevestigde meening hieromtrent heeft. Maar het is iets anders zijn meening als mensch te geven en haar te geven als Paus. Als moreele macht heeft de Paus niet te kiezen tusschen de Duitsche rechtvaar digheid en die van de geallieerden, maar heeft hij de rechtvaardigheid te verdedi gen. Hij heeft geprotesteerd tegen al het kwade, van welken kant het ook komt- Hij heeft niet de vrijheid te verdedigen volgens de Pruisische methode of vol gens de methode der geallieerden, maar de vrijheid, niet het Duitsch recht, of het recht der geallieerden, maar he trecht. Hij is de bewaker der beginselen, hij is onzijdig tegenover de oorlogvoerenden, hij is het echter niet ten Opzichte van het goed en het kwaad- (Maasbode) In het Italiaansche Kabinet is als' nieuw lid een Katholiek getreden. De ingenieur Cesar Nava, afgevaardigde voor Monza, is benoemd tot onderstaats secretaris van bewapening. Hij geniet we gens zijn vroegere werkzaamheden in verschillende parlementair ecommissies de algemeene achting en was sedert het toe treden van Meda tot de regeering de leider van de Katholieken in de Kamer. („De Tijd") De Romanof's niet vervolgd. Naar de correspondent van het „Ber liner Tageblatt" te Malmö uit .de bladen van Petrograd verneemt, heeft de volks commissaris voor Justitie besloten, de ge rechtelijke vervolging tegen den ex-tsaar, de leden van het huis Romanof en andere persoonlijkheden van het oude regime, niet te doen plaats hebben en is de betref fende commissie van onderzoek reeds ontbonden. In Aken. Een vliegeraanval op Aken acht men geenszins denkbeeldig. Want door den vliegeraanval op Keulen werd de bevol king zeer beangst, te meer, daar voort durend zich hopg boven de streek ver moedelijk geallieerde vliegers bewegen. Duitsche vliegmachines stijgen herhaal delijk op en langs de grenzen snorren de Zeppelins. De laatste dagen zijn de menschen weer een» aan den oorlog herinnerd, want in de Keizersstad is weinig oi niets van den oorlog te bespeuren. Wufte kleeding, overvolle kinema's, totaal uit verkochte schouwburgen, meer dan druk ke conditoreien en restaurants doen, he laas, niet aan den wereldoorlog denken. Vooral de arbeidersstand, die in mu nitiefabrieken en andere werkplaatsen voor oorlogsdoeleinden enorme loonen verdient, profiteert van zijn geldmidde len. De meening, dat de oorlog dc men schen tot iets hoogers zou brengen, wordt voor Aken althans gelogenstraft. Het is zelfs zóó sterk, dat echtgenoo- ten elkander beschuldigen van spionnage of andere staatsgevaarlijke misdaden, om van elkaar te kunnen geraken. (pDe Tijd".) Keulen en het vliegtuigengevaer. Z.Em. Kardinaal Von Hartmann heeft, met het oog op het dreigende gevaar der vliegeraanvallen boven Keulen, het houden van processies op den H. Sacra mentsdag, zoowel binnen als buiten de kerken, verboden. De Kardinaal geeft in een schrijven aan de pastoors der drie dekanaten van Keulen verschillende voor schriften, in geval van vliegersaanvallen gedurende godsdienstoefeningen en ge last het verrichten van bijzondere ge beden. Vredesteekenen De Noorsche gezant te Rome is, naar een medewerker van het Hbld. te Lau sanne verneemt, Donderdag in het hotel Bernerhol te Bern „algestapt". Op zich zelf schijnt dit misschien niet zeer be langrijk. Een andere kleur krijgt evenwel 't geval, wanneer men het beschouwt in het licht eener mededeehng vau „Aften posten", volgens welke de Noorsche mi nister van buitenlandsche zaken in het Storthing heeft verklaard, dat deze ge zant, sedert onlangs óók ie Bern geac crediteerd, zich voorloopig daar ter stede vestigen zal, in plaats van te Rome, zijn hoofdstandplaats te verblijven. Blijkbaar is men dus thans ook in Noorwegen er van overtuigd, dat in Zwitserland bin nenkort belangrijke vooi vallen te ver wachten zijn op diplomatiek gebied. Onze medewerker kan hieraan toevoegen, dat deze voorvallen inderdaad reeds niet meer geheel toekomstig zijn. Italië's vierd» oorlogsjaar. Te Washington, Londen, Parijs en na tuurlijk te Rome is einde vorige week het feit herdacht, dat Italië, vroeger met Duitschland en Oostenrijk „der Dritte im Bimde", vóór drie jaar, den 23 Mei 1915, deel nam aan den oorlog aan de zijde 'der Entente. De toen krankzinnig gevierde, nu zoo goed als vergeten oorlogsdichter Gabriël d'Anmmzio had reeds schrijft „De Tijd" den 17en Mei 1915 aan den directeur van den „Gaulo-is", Arthur Meyer, een telegram gezonden, waarin hij zich aldus uitliet„De veldtocht is gewonnqp! Ik .heb zooeven gesproken bo Welk weder zullen wij hebben? Verwaohtlng tot den avond van 28 Mal Zwakke tot matigen, overdag tijdeljjk toe nemende Noordelijke tot Oostelijken wind; half tot zwaarbewolkt; weinig of geon regen; koeie nacht; overdag iets warmer. ven van het Kapitool. De klok luidt; de juichkreten sJjgon op naar den schoon- eten hemel ter "wereld. Ik ben dronken van vreugde! Gij zuk pa her Fransche wonder net Italiaansche wonder zien." Thans drie jaar later zie de wereld nog steeds geduldig op dat liaiiaanscho wonder te wachten 1 Twaalf lsonzo sragen met Triest als Upel, hebben aan Italië slechts eenige kilometers Oostenrijiksch ge bied opgeleverd, benevens vooral in dien jongsten Isonzoslag een ontzag lijk verlies aan dooden, gewonden, krijgs gevangenen, gesciiut en schietvoorraad. Het „onverloste Italië" is het onverloste Italië gebleven. i Sassonoff. Het „Berl. Tagebl." verneemt uit Kieff, dat de Duitsche troepen in de na bijheid van Ailodar, waar zij de keizerin - moeder Maria Feodorowna gevonden heb ben, ook den vroegeren minister van bui- teniandsche zaken Sassonoff in hun macht gekregen hebben. Brand. Naar uit Posen gemeld wordt, zijn in het dorp Bodzanoff bij Wlozlawek 25 boe renhoeven en in üorenize bij Oerzusz 32 woonhuizen en 18 boerenhoeven door brand vernield. Volgens een draadloos bericht uit Berlijn, meldt het „Berner Tagebl." dat de opperbevelhebber van het Portugeesche le ger naar Lissabon teruggekeerd is, wijl hij over geen troepen op het Westelijk front te bevelen had. De meeste Portu- geezen werken in het etappe-gebied, de rest bevindt zich in Duitsehe gevangen schap. Schriftelijk beantwoorde vragen. Vraag van den heer Van Doorn betreffende den yeestapel en de vleeschvoorziening. (Ingezonden 13 Mei 1918). Dr. E. van Weideren baron Rengers schreef in het „Friesch Weekblad" van 27 April 1918 (overgenomen in het Ned. I.andbouw-Weekblad van 11 Mei 1918) een stuk met het opschrift „Nu het ons of straks hef. pond?", waarvan de strek king is, dat wij thans liet ons vleesch opeten en straks het pond niet zullen krijgen, en de redactie van het weekblad teekent daarbij aan, het met dien des kundige volkomen eens te zijn. Kan de Minister aan de Kamer mede- deelen of er inderdaad grond voor die uitgesproken vrees bestaat en hoe het toch eigenlijk met de vleeschvoorziening in Nederland in de naaste toekomst staat? Antwoord van den heer Posthu- ma, Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel. (Ingezonden 21 Mei 1918). Hoewel de ondergeteekende gaarne toe geeft, dat bij het sparen van den veestapel op dit oogenblik in den komenden zomer over een grooter hoeveelheid vleesch zal kunnen beschikt worden, dan nu ver moedelijk het geval zal zijn, kan de on dergeteekende niet de strekking deelen, neergelegd in het hiervoren bedoelde ar tikel, dat wij thans door het opeten van één ons vleesch, tevens zullen moeten ontberen het pond vleesch, dat beschik baar zou komen, indien op dit oogenblik het ons vleesch gespaard werd. Met inbegrip toch van het aantal stuks runderen, dat ten behoeve van de mili tairen geslacht wordt, zijn thans per week nog niet ten volle 3000 stuks runderen noodig, een hoeveelheid, die in geen ver houding staat tot het totaal van den rundveestapel, die volgens de in het bij voegsel tot de Nederiandsche Staatscou rant van 10 Mei j.l. vervatte opgave kan gesteld worden op 1.795.195 stuks. Oa-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1