De Groote Oorlog No. 61. Zaterdag 85 Mei 1918. Veertiende Jaargang. UNST-HONIG. BUITENLAND. BINNENLAND. e Verkooplngen. 00MB00TDIENST Dórdt— Rotterdam «n Amsterdam, dmiraal de Ruyter" en „Stad Goes". Winkeliers flinke korting. VERBEEM GOES. koop of met ruilinfl Verschijnt eiken MAAKBA6-. W8ENSBA6- en VHIlflAGAVQND UIT ZEELAND. Welk weder zullen wij hebben? Rotterdam, 21 MS 1918. Aanvoer 740lmagere run- 230 kalveren, 468 nuch- 121 varkens, 190 biggen; taxatieprijs in beslag ge- uwsche f13 a 114; Over. f 14. ~r 1670 steen blauw, prijs i steen Gron., prijs f8.76 n geel, prijs f6 h f7.5o- rijs f6 a f7.50. Rotterdam, 21 Mei 1918. -gevoerd 142 paarden, e runderen, 220 vette run- en graskalveren, 468 nuch- 63 schapen of lam., 121 jen, —bokken of geiten en lager vee warenMelkkoeien lfkoeien f276 af600,stieren inken f 100 a f130, vaarzen kpaarden f 190 a 700, slacht- hitten f al—,nuch- af—, fokkalveren f 18 a i f 46, graskalveren f— a f a flOO. k- en kalfkoeien matig, goede Paarden, jongvee en stieren atige aanvoer. (Maasbode.) ek, woonhuizen, schuur en "eervoort. ek, inboedel, Neervoort. 2 hofsteden, schuren en ruchten en inspan Pilaar. woonhuis, schuur, erf, mgaard, van Dissel, skerke, woonhuizen en ar. touwlanden en dijk, Pilaar, d, bouwlanden, Pilaar. 3, veldvruchten, Pilaar. 3, kapitale boereninspan, vruchten te velde, Mar- an Dissel. d, inspan, Markusse en van dijk, veldvruchten, Pilaar. veldvruchten, Pilaar. e, kapitale boereninspan, et do Stoomboot Vertrek van GOES naar ROTTERDAM dag 27 Mei 's morgens 1 uur Vertrek van ROTTERDAM naar GOES: derdag 23 Mei 's morgens 3 uur Vertrek van GOES naar ERDAM en AMSTERDAM: Woensdagmorgen vroeg, ertrek van AMSTERDAM Vrijdagmiddag 12 uur. j Van ROTTERDAM: Zaterdagmiddag 12 uur. e „Stad Goes" vervoert n passagiers, igplaats: Rotterdam, Ha- ie v 1 i e t, Zuidzijde. NFORMATIeN te bekomen te es bjj den heer J. C. MON- MI US, te Dordt bij den heer VAN LOON, te Amsterdam inenkant, bij deu heer E. H. P; ETEN en te Rotterdam by Directie. 'A9SAGIERSYRACHT Gom—Dordt—Rotterdam (tit rtlo 11.25, retour f2'- Stoomboot-Reederjj, J. A. VAN DER SüHUlJI. Telefoon 131. 'agenwielén, met of zonder ban- (nieuw en gebruikt), WD'"! Ier», Karren op veeren U tkas), Eggen in soort, vtrpl»"'" e Bakovens, 3 Kookketele van m er, 3 platen Notenhout, W*1®' nenbandnn, verbeneden maximu®" 'S' G, KiOéH, Heinkenszand' Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f Ld—rbettea f 1-35. HwiHarijjkA nommers 6 cent, dubbele bladen 10 cent Advertentiën worden ingewacht vóór half Mn uur 's namiddags. Kantoor f. d. Admlnlttrallt: Boudcwljn da WINaafraatA 193* GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no, 97. W et. Adrertentièn van 16 Eenzelfde advertentie 3 p. r. BH abonnement speciale pr|s fe.ïB. êedez» segal «Mat IS Q geplaatst, wordt 3 Loaae berlohten. De strijd in het Westen. In de „Echo de Paris" wijdt Maurice Barrès een uitgebreide bespreking aan de vraag, waai het offensief van morgen zal losbreken en komt daarbij vrijwel tot de conclusie, dat „een krachige aan val" door de Duitschers zal worden on dernomen in de richting van Béthune en Saint Omer, vergezeld door een krach tig afleidings-offensief in de richting van Amiens PARIJS. De „Petit Parisian" geeft inte ressante bijzonderheden betreffende de a.s. operaties. De vjj'and, zoo zegt het Framsche blad, breidt langzamerhand het aanvals front uit en hij concentreert er "bijna al zijd beste troepen; 140 divisies, dus twee derden van zijn leger, staan iusschen de zee en de Oise ingedeeld in 5 legers resp. van v. Arnim, Quartz, v. 'Bulow, Marwitz en Uur tier. Het aantal hier- samengetrokken man schappen bedraagt 1,700,000, waarvan 1,200,000 infanteristen zullen aan deze breed opgezette operatie deelnemen, waar van het doel schijnt te zijn, de verove ring van Amiens, de verbreking van de spoorlijn AmiensClermont, en van den anderen kant de Yperen-saillant en da scheiding der geallieerde troepen. Mijnontploffinfl. Volgens bericht uit Hamborn heeft in Schacht 3 van de mijn Deutscher Kaiser een koolstofontploffing plaats gehad, waardoor een aantal mijnwerkers bedol ven werden, De ramp heeft 21 offers geëischt, 20 zijn dood voor den dag ge haald, een gekwetste is in behandeling, De vliegeraanval op Parijs. Donderdagnacht hebben Duitsche vlie gers weer een lucht aanval ondernomen op Parijs, die echter gedeeltelijk succes had. De vliegers kwamen niet verder dan de voorsteden, waar „eenige slacht offers" vielen en „etnige schade" werd aangericht. Ook Coblenz heeft aan een vliegeraanval bloot gestaan. PARIJS, 23 Mei (Officieel.) Dertig vliegtuigen hebben aan den tweeden aanval op Parijs deelgenomen; slechts een slaagde erin. de hoofdstad te be reiken en er bommen te werpen. Er zijn 12 gewonden, 1 doode. Een aantal op de buitenwijken geworpen bommen maakte eenige slachtoffers. LONDEN, 23 Mei (R.O.) De admirali teit meldt: Bij de operatie van onze vliegers in de streek van Zeebrugge is een Duitsche torpedo jager door een vol treffer tot zinken gebracht. Manifestaties te Praag. WEENEN, 22 Mei. Volgens bericht uit Praag hebben daar niettegenstaande het verbod wederom groote demonstraties plaats gehad. Tegen 8 unr 's avonds werd de toestand zoodanig, dat de wacht moest optreden. De volksmenigte zong nationale Tsechische liederen en bracht meermalen „hoch" uit op Wilson en op Masaryk. Politie zette den Wenzeiplatz: af, doch een paar uur later herhaalde de demon stratie zich. Zij droeg niet alleen een anti-Duitseh, doch ook een anti-semitisch karakter. Eerst tegen middernacht kon bereden politie ein politie te vopt de rust herstellen. Een 30-tal personen werd ge arresteerd. Op de straten Was met kalk geschilderd ;,Lang leve Masaryfc", „Lang leve Kraimarsch en de Zuid-Slaven", De politie moest deze opschriften verwijder ren. Reeds eenige dagen geleden is de Krijgswet afgekondigd. De leening in Amerika. Volgens een bericht uit Washington, was er Vrijdag op de vrijheidsleening, die drie milliard dollar moest opbrengen, reeds voor meer dan vier milliard getee kend. De hulp van Amerika. LONDEN, 20 Mei. (R.O.) Reuter's cor respondent meldt uit het Engelsche hoofd kwartier Deelen van Noord-Frankr(jk zijn plotseling dicht bevolkt geworden met Amerikaaaschs gevechtstroegep. De Ame rikaansche. organisatie is goed in orde en de troepen zijn doordrongen van den vastpn wil te overwinnen. De „U 39" geïnterneerd. CARTAGENA, 19 Mei (R.O.) De Duit sche onderzeeër „U 39", welke averij epgeloopen had, is de haven binneDge- loopen. De marine-autoriteiten hebben bevolen, het schip te interneeren, de draadlooze neer te halen en de, voor de vaart nood zakelijke machines onbruikbaar te maken. Een toespraak van Wilson. Op een groote meeting van het Roode Kruis hield president Wilson een rede, waarin hij de beteekenis der organisatie uiteenzetteo.m. verklaarde hij bij deze ;elegenheid, bereid te zijn over aen vrede e onderhandelen, wanneer de Duitschers ronpuit hun voorwaarden zouden mede- deelen door bemiddeling van de geaccre diteerde gedelegeerden. Overeenkomst tussohnn de Entente, kpan en China. Tusschen de Entente, Japan en China is een overeenkomst tot stand gekomen, betreffende de handhaving van den vrede in het verre Oosten. De strijd In Finland. ST. PETERSBURG. Op bevel van den commandant van Kroonstadt heeft het garnizoen van het fort Ino dit verlaten en in de lucht laten springen. Burgeroorlog In Oekraïne. Uit Moskou verneemt Reuter. De rada mobiliseert en concentreert alle troepen, welke te harer beschikking staan en be legert het paleis van den dictator-gene raal Shoropadsky. Naar gemeld wordt, ia deze ernstig gewond. BERLIJN, 22 Mei. Via Kieff uit Rusland ontvangen berichten maken melding van een zeer ernstige® toestand in Petersburg. Er is in het geheel geen brood meer. Het laatste aardappelmeel en beschuit wordt aan de bevolking uitgedeeld. Voort durend hebben er hongeropstooijes plaats. Ook uit de provincie komen soortgelijke berichten. HrOOHU.AMEBlK.%. Bij de burgemeestersverkieiing in Mil waukee, heeft de anti-oorlogagezinde candidaat, Daniel liogan volgen» de Wes. Ztg." de overwinning behaald. Hogau stelt zich op het standpunt, dat de Ver- eenigde Staten alleen door het egoïsme der heerschende kapitalistische kringen in den oorlog betrokken zijn. (Msb.) DJJYftïIAIIRK.Y Groote brand te Kopenhagen. Volgens een telegram uit Gothenburg werd de stadswijk Uulmans Holme Don derdagnacht door een grooten brand ge teisterd, die bijna de heele wijk met gebouwen en belargrijkeopslagplaatsen, die gedeeltelijk onvervangbaar zijn, ver nielde. In een pakhuis werden 10Ü ton ma chineolie een prooi der vlammen. De ma- terieele schade is zeer aanzienlijk. Schade aan de vloot. Een storm in de Noordzee teisterde een convooi van 27 schepen. Slechts 20 zijn te Bergen met moeite binnengevallen. Ook kwam een Deensche stoomboot in aanvaring met 2 Engelsche torpedo jagers en zonk. De thee voorraad. Naar hét „Volk" uit betrouwbare bron verneemt heefl een door het distributie kantoor voor thee en koffie ingesteld on derzoek aangetoond, dat de hoeveelheid thee, die thans in ons land voor de dis tributie beschikbaar is, een verstrekking van li/» ons (per oude thee- »n koffie- kaart) toelaat. Heeft deze verstrekking! plaats, hetgeen wanneer wij juist zijn ingelicht, in Juni zal .geschieden, dan is daarmede kte thiee- voorraad opgtemaakt. Het staat nog niet vast of driemaal een half ons of in eens anderhalf ons igiedistribueerd zal worden ofschoon wel kan worden aangenomen, dat in eens U/s ons verstrekt zal worden. Het spionnagepevai in het hoofdkwartier. Naar aanleiding, van de tegenspraak van -den opperbevelhebber van land- en zeemacht, deelt de „Tel." mede: „Wjj hebben de ons verstrekte, gjegê- vens. over deze opzienbarende spionnagje- zïtak ter inzage verstrekt aan den hoofd commissaris van politie te 's-Gravenhaga en aan overate Merens, die beiden de juist heid bevestigden. Overste Merens verzocht ons bij de publicatie niet te vermelden, ten behoe ve van welke mogendheid de spionnaga geschiedde en bovendien te verzwijgen het karakter der stukken; welke werden vermist.. We zijn benieuwd te vernemen, op wel ke spitsvondige gronden de tegenspraak van den opperbevelhebber berust. Want op feitelijken grond berust die niet". De Bondsvergadering. Ter vergadering van een Alg. Bond van R. K. Kiesvereemgingen in Neder land, de vorige week te Utrecht gehou den, werd een telegrmn gezonden aan Z. H. den Paus. Bij Z. D. H. den Aartsbisschop van Utrecht is 'thans het volgend antwoord ingekomen De II. Vader aanvaardt, gaarne de be tuiging van kinderlijke gehoorzaamheid, en alg'eheele toewijding van de 'Katho lieke partij, vergaderd voor "de saniens stelling van haar politiek program alsr mede van de leden der Staten-Generaal, en vertrouwt Uwe Doorluchtige Hoogwaar digheid de zorg toe van Zijn dankbaar heid en vaderlijke wenschen kenbaar te maken. Kard. GASPARRI. Vliegmachine geland. Douderdagmorgen om 4 uur is onder Oosterhout bij Breda door benzinegebrek een Duitsche vliegmachine geland. De bemanning, bestaande uit officieren, werd geïnterneerd. In het vliegtuig be vonden zich twee machinegeweren en enkele bommen. De inzittenden beweer den terug te keeren van een luchtaan val op Parijs. (Maasbode.) Het standbeeld voor lan de Wit. op de- Plaats te 's Gravenhage zal den !2en Juni a.s. worden onthuld door mi nister Cort van der Linden. Faillissementen in Nederland. Over de afgeloopen tyeek, eindigende 18 Mei, zijn, in Nederland uitgesproken 32 faillissementen tegen 18 failiissemeni- tcn in dezelfde week van het vorige jaar. Van 1 Januari tot. en met 18 Mei 1918 365 faillissementen tegenover 333 over hetzelfde tijdperk, van -het vorige jaar. Goes. Algemeene vergadering van de Prov. Zeeiiwsche Vereenigdng „Het Groene kruis". (Slot). Opa half 2 werd de vergadering heropend én dadelijk overgegaan tot de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden in de vaca tures tltmann eh Bins. In de vacature Ittmann werd voorzien door Ds. S. van Doorn uit Noordgpuwe, en in de vacature Ds. Bins door 'Dé. Gerretsen uit 's-Gra,venpolder. Geen van beiden was op de vergadering tegenwoor dig, zöodat niet met zekerheid gezegd kon worden of zij hunne benoeming; aan namen, wat echter wel geloofd 'werd. De voorzitter hoopt Jangen tijd met deze hoeren samen te werken. Thaps werd overgegaan tot punt 9 der agenda. 1. Voorstel van het Hoofdbestuur: De Provinciale Zeeuwsche Vereenigjing „Het Groene Kruis" benoeme een com missie, welke een onderzoek zal instel len: naar de wenschelijkheid en de mo gelijkheid van een volledige wijkverple ging tem - platten lande in Zeeland. Alvorens over te gjian tot de algemeene beschouwingen, wenschte de voorzitter een kteinie voordracht te houden ever de wijkverpleging. Hij' schetste eerst het ont staan en de verbreiding der wijkverple ging. In Liverpool, Engeland» tweede han delsstad werd voor het eerst begonnen met de verpleging in het huis van den pa tiënt zelf. Hier werd een zuster aangier stol'd om de verpleging van arme huis gezinnen op zich te nemen. Aanvanke lijk schrok deze zuster van al de ellen de en de armoede die ze ontmoette, terug1. Toch vatte zij haar taak weer op met. !he:t g'evolg,- dat liet rijke vruchten af wierp. Liverpool werd in 18 wijken ver deeld en iedere wijk kreeg haar verpleeg ster. Zoo ontstond dé naam wijkverple- ging". Dit systeem werd ook in Londen ge volgd en later werd een Nationale ver- eeniiging opgericht. In 't laatst van de vorigp eeuw werd het ook in 'Nederland in toepassing! ge bracht. Het doel werd wel uit het oog verloren, maar toch werkte biet .gjoed. En het is noodzakelijk ook, want gaan we door met het verplegen in hjet zieken huis, behoudens de gevallen van ernsti- gen aard uitgezonderd, dan werken we mede om den. huishoudelijke® band te ver breken. Dit mogen we toch zeker niet in de hand werken. Wat zijn nu, de ver plichtingen van een u-ijk verpleegster? Zij moet- de aanvullingl zijn van den medi cus, vooral op het platte land. Zij moet den hujsgenooteu leeren hoe zij hunne zieken moeten behandelen tijdens baar afwezigheid. Zij ,moet controteeren of de huisgenooten de voorschriften van den medicus jegens den zieke stipt nakomen. Wanneer zij deze regels nakomt, dan al leen kan de wijkverpleging iets, goeds tot stand brengen. Wié moet. nu voor die wijkverpleging zorg dragen? Er zijn er verschillende, die dit zouden kunnen doen, zooals de Staat, do Provincie,, de Gemeente, dé verschil lende instellingen én ten slotte ook de particulieren. Volgens sprekers meening, moeten de Staat, de Provincie en de Ge meente zorgen voor den financiëelen steun en de vereenigingen en in het bij zonder de vereehiging „Het Groene Kruis" moeten hiertoe het initiatief nemen. Wat is er tnu voor een gpede verpleegster op financieël gebied noodig? Vóór één verpleegster is per jaar pl.m. f 1200.noodig; jjat is een groot be- z'waar en daarom eindigt de spreker met te zeggen, dat er daarom meer dan ooit combinatie van vereenigingen noodig is om de jaarlijksche contributie verhoogen. Deze uiteenzetting: werd met luid applaus begroet, waarna overgegaan' werd tot de discussie. Ds. Kloek van 'Oudelande vroeg 'hoe het Hoofdbestuur dacht te komen tot vol ledige wijkverpleging, hij' wilde gaarne eenige lijnen zien, waarlangs de com missie het doel zou moeten trachten te bereiken. De voorzitter meende dit geheel aan de commissie over te moeten laten en wanneer dan de commissie tijdig mè haar rapport klaar zou zijn, zou dat bij alle afdeelingen worden rondgezonden, om daarna een buitengewone algemeene vergadering te houden om een dag spe ciaal- aan dit punt te wijden. Ds. Kloek meende, dat voorloopig de heele wijkverpleging aan het initiatief van de verschillende afdeelingén zou moe ten worden overgelaten. Ovezand, Drie wegen en Oudelande waren er reeds me de bezig en hij' geloofde niet, dat het op financiëele bezwaren zou afstuiten. Veere en Vrouwenpolder, aldus hun afgevaardigden, waren ook reeds zoover gévorderd als de bovengenoemde plaatsen. Dhr. Hemmekam van. VlissingBn. maak te de opmerking, dat de wijkverpleegs'tep tevens aangeschaft moet' worden voor de T. p. C., id,aar er dan een groot deel der uitgaven, door de subsidie weer_terug aan de vereen, kwam. De afgevaardigde van 's-Gravenpolder deelde mede, dat deze plaats met 's-Heer Abtskerke reeds een wijkverpleegster had den en da,t ze dachten, er mede te moe ten sltaiken, doch na vele moeilijkheden waren de financiën voor 1918 weer in orde. Dhr. J. v. Herp van. Grijpskerke vroeg hoe hoog: die subsidie was. De voorzit ter noemde eerst de eischen op, waaraan men moest voldoen om subsidie te ver krijgen' en deelde toen mede, dat m»n Verwachting tot den avond van 25 Mal: Meeat matiga, tijdelijk wellicht krachtige Zuidelijke tot Westelijken wind. Betrokken of zwaarbewolkt nut tijdelijke opklaringen. Waarschijnlijk regen of onweersbuien. Iets zachter. dan 2/3 van al de kosten vergoed kreeg. De afgevaardigde van Heinkenszand deelde mede, dat daar reeds een diaco- nesse aan het werk was, maar dat de subsidie zeer achteruitgegaan was. Dhr. Meulenberg van Oudelande vroeg hoe groot de commissie zijn moest en hoe die werken moest. Hij1 geloofde niet, dat deze commissie met f50.(de post welke op ,de begrooting daarvoor uitge trokken was) zou toekomen. Tevens stel de hij de vraag of het nu wel de ge- wenschte tijd was om met zoo iets te beginnen. De verpleegsters zijn schaarschi. Hij zou het voor het ooigenblik over wil Ien laten aan de afdeelingen zielf. Als er eenmaal veel ziijh, die wijkverpleging heb ben, dan er toe overgaan om subsidie te vragen. De afgevaardigde van Kruiningen zou trachten financiën bij elkaar te brengen. Hij zou er voor wezen de wijkverpleging gezamenlijk te doen etl niet ieder afzon derlijk. .De commissie moet inzien, dat eendracht, macht, maakt. Hierbij sloot Serooskerke, Renesse en Noordwelle zich aan. Dhr. Meulenberg vond, dat eerst d<3 afdeelingen de zaken moesten aanpakken en dan kunnen ze pas advies geven tot er verpleegsters in overvloed zijn, maar hij vond het noodzakelijk klaar te zijn om dan bij de Prov. Staten te komen met grond onder de voeten om Subsidie te vragen. Dhr. .J v. Erp sloot zich hierbij vol karmen aan. Hij vond dat de afgevaardigden al deze gegevens mede moesten, nemen nemen, en een jaar wachten om dan de vereen, hun rapport uit te laten brengen en dan tenslotte miet een omlijnd voorstel voor den dag konten. Ds. Wijngaarden is voor een comm. Deze kan alles onder- de oogen zien, terwijl wij het bier op déze verg. niet kunnen,. Dhr. Versluis sluit zich hierbij aan, hij hij vindt, dat deze comm. een commissie van advies moet zijn. Do afgevaardigde .van lillewoutsdijk denkt ,da,t de comm. versnippering tus schen de afdeelingen zal tegengaan en is er daarom voor. Aa,n het eind van de discussie geeft de voorzitter nog eenigen antwoord. Hij wijst er op, dat sommigen geen verpleeg ster kunnen betalen en daarom is he. zoo noodig samen te werkenOok stelt, hij •voor de comm. zoo klein mogelijte ma ken, b.v. een comm. van 3 leien, da,t „hervorragende" mannen zijn. Ook vindt hij niet te mogen wachten tot er ver pleegsters in overv.oed zijn, maar hij, vindt bet noodzakelijk voor dien tijd kant en klaar te zijn om dan bij de Prov. Staten te komen met grond onder de voeten om subsidie te vragen. Dhr. Hemmekam vraagt of de voorz. zich een tijd voorgesteld had, waarjn de comm. haar werk moest volbracht hebben met bet oog op de zittingen van de, Prov. Staten. Dhr. Meulenberg vraagt of de voorz. niet gelooft, da,t, als het op subsidie op aankomt, allé vereen, noodlijdend zullen zijn? Hierop wordt het tegendeel- beweerd. Nu wordt overgegaan tot de stemming over dit voorstel. Het wordt met algem. stemmen aangenomen, waarna tevens be sloten wordt, dat hel hoofdbestuur de comm. benoemt. Nadat de voorzitter de heeren bedankt heeft voor het vertrouwen in het bestuur gesteld, wordt overgegaan tot punt 10 der agenda: 2e voorstel van het hoofdbe stuur De algemeene vergadering machtige het hoofdbestuur in verband met boven staand voorstel, tot het aanvragen van subsidie- bij de Provinciale Sla.en yajni Zeeland. Dhr. Hemmtekaim stelt voor, zoo de commissie niet tijdig klaar mocht komen met haar onderzoek, toch de aanvrage Oinii subsidie zou geJaan woidelu. De voorz. gaat hiermede accooid. Dr. Ittmann maakt de opmerking, dat epytrent ds aanvulling Jgan de

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1