ÏTn De Groote Oorlog. No. 60. Donderdag S3 Mei 1918. Veertiende Jaargang. Geen takte, derde hoest, natiek, zuur, maagpijn, men bij A" DE HOOP", Middelburg! Herschijnt eiken MAANDAG-.JtfOEHSBAG- en VIIJBAGAV1NB. BINNENLAND. IjrTzEELAND. l6 of pijn ijven bestaan, oht» het goede ge- 11 -wordt aangewend- li afgemat en lijdt aan voort vermoeidheid, ring, bloedarmoe- Ilea van kraehten, mi bijtijd» ■dt'a Levetogen. zeker geneesmiddel, haam en xeau wan. lc.fl.75,f4.25,f8.25. Gebruik It's Hoofdpjjntabl. I n kokers van 45 en 80 cent. |de en verkoudheid. ANGA-benbons. Doos 35 en 70 ct. aandoeningen, bron- apstorende hoestprik- t bij ouden van dagen, Kinkhoest en slijm- kinderen. Gebruik ilGASIROOP. ft. f 1.40, 3 ft. f4.—. jicht, i gewrichtspijn, pijn in naten, influenza, aan- pjjn en kiespjjn. Ge- AP ERI N-tabletten. koker 60 ct., 3k. f 1.70. Ijfl, ontstoken keel, ,e amandelen, pijn bij ken. Neem Irdt's GLORIN-tabl. r doos 40 ct., 3 d. f 1.10. .ter, oprisping, geen slechte spijsvertering, rdt's Maagtabletten, r koker 60 cl,3k.f 1.65. |d Slijdl worden erd door Miinhardt's abletten. Deze tablet- bloedzuiverend, regelen ■elgang. doos 40 ct., 3 d. f 1.10. rsan-tabletten /ormsndo licht ver- e staaltabl., tevens eet- rekkend. r koker f 1.3 k. f2.85. spanning, onrust, ichtigheid, slapeloos- j gejaagdheid, Examen- ardt's Zenuwtabletten, er koker 60 ct.,$ k. f 1,70. eren en volwassenen. EN FAN-wormbonbons. 'er doos 35 ct., 3 d. f 1. >1] koop op den naam len fabrikant A. MIJNHARDT, irmac. Fabriek Zeist, poth. en alle Drogisten Goes W. F. den Herder; MulderZlertkzee J- iudde; Tholen L. G. v. >mmel; lerseke A. M. tee's-Graveapolder J- DixhoornKamperland H. erBrouwershaven A. de ir; Oudelande C. Mol Hansweord A. v. Wgk; o J. Burger; 'a-Hoeren- 4. van CasterenOvezand SteeHoofdplaat A. Ver- Boresele A. Karelse. Gravenstraat - Markt Telefoon 333. visch, Zoutevlsch, oufen Schelwiscn, en Gemarineerd arlng, Bokking» sche en Leidsel Abonnementsprijs p. 8 maanden voor Goes IA"*, iaaiballt f 1.8ft. Uzonderljjke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent Advertentiën worden ingewacht vóór half een nur 'a namiddags. Kantoorv.d. Administratie: Boudowljn de WlftestraatA 13S* GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. tiidsiiGtbrtelfleii M p. r. BJ abonnement speciale pift. Advertentiën van 15 zegels 16.26, tedem eagtt ttmt lfi ft. Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, woidt a X berekend. Door grooten toevloed van nleuws- barlohten en verslagen van ver gaderingen, festiviteiten enz., zl|n wij genoodzaakt versohillende be richten tot ons velgend nummer uit te stellen. r Red. Losse berlohten. De strijd in het Westen. PARIJS, "20 Mei. Het avöndcommuniqué meldt; Geen infanterie-actie. Artillerieacties, welke nu en dan hevig waren, hadden plaats ten Zuiden van de.Avreen op sommige punten van de streek Montdidier Lassiginy. Overal elders verliep de nacht kalm. LONDEN, "20 Mei (R.O.) Het stafcom muniqué meldt: Gedurende den nacht heb ben 'Franscbe troepen een succesvolle operatie ten O. en N.-O. van Locre uit gevoerd. Al hun doeleinden werden be reikt over een front van 4000 yards en meer dan 400 man werden gevangen ge nomen. In den vroegen ochtend een plaatselijk gevecht ten N. van Albert, waarbij tien onzer manschappen vermist worden. Onze troepen namen een vijandelijken post ten O. van Heberperne, waar-bij en kele gevangenen en twee machinegeweren in onze handen vielen. In den sector ten N. van Bethume belangrijke vijande lijke artilierieactie met gasgranaten. BERLIJN, 21 Mei. (draadloosHet stafbericht meldt; De Kemmelberg was gisteren wederom het doel van sterke vijandelijke aanval len. Zij zijn bloedig mislukt. De verdedi gers van den Kemmelberg hebben een volledig succes behaald. Vliegeraanvallen Op Parjjs. PARIJS, 18 Mei (R.O.) (Off.) Zaterdagnacht om kwart over elf zijn vijandelijke vliegers onze linies overgesto ken. Zij bombardeerden verscheidene plaatsen achter het front. Benige vliegers koersten naar Parijs, waar te 10 uur 35 alarm gemaakt werd. Het gevaar was om 11 uur 2 geweken. Bommen werden geworpen op verschil lende punten van een groote voorstad. Op Keulen. KEULEN 18 Mei. (O.V.) Hedenmorgen tusschen 10 en 11 uur werden op Keulen door een zestal vlie gers der entente bommen geworpen. De bommen kwamen o.a. terecht op de Neu- markt. Er zijn 14 dooden, waaronder 4 kinderen. Veertig personen zijn gewond. Eén vlieger is neergeschoten. Volgens Engelsche berichten werden 33 bommen geworpen op stations, fabrieken en kazernen van Keulen en keerden alle vliegmachines terug. Op L onde n. LONDEN, 20 Mei (R.O.) (Off.) Vijandelijke vliegtuigen passeerden gisterenavond, kort na 11 uur, de kust van Kent en Essex in de richting van Londen. LONDEN, 20 Mei. (R.O.) Uit de thans ingekomen rapporten blijkt, dat er in Londen 10. mannen, 14 vrouwen en 6 kinderen zijn gedood, terwijl 38 mannen, 49 vrouwen en 23 kinderen zqn gewond. In de provincie werden 2 mannen, 3 vrouwen en 1 kind gedood. Er is bovendien belangrijke schade aan gebouwen en eigendommen aange richt. Met zekerheid kan worden vastgesleld, dat vijf vijandelijke machines werden vernietigd, waarschijnlijk echter ook nog twee andere. BERLIJN, 20 Mei (draadloos.) (Off.) In den afgeloopen nacht hebben onze vlie gers Londen, Dover en andere Engelsche kustplaatsen met goed succes gebom bardeerd Keizerlijk bezoek aan Sofia en Constantinopel. Keizer Karei van Oostenrijk, vergezeld van zijn gemalin en minister Burian, heeft tgdess de Pinksterdagen Sofia, de hoofd stad van Bulgarije, bezocht, waar hem een feestelijke ontvangst was bereid. Gala- maaltijden met gebruikelijke redevoerin gen, recepties, het verlteeiten van. onder scheidingen aan lretBulgaarsclw vorstelijk, huis en de Buljgaarsche staatslieden ge schiedden gelijk bij zulke bezoeken tot het -officieel© programma behoort. De keizerin bezoek rnieit haar gevolg de hospitalen en het graf van koningin Eleonora.. In den avond van 18 jMei zijn de booge bezoekers naar Constantinopel vertrokken, waar hun een even plechtige ontvangst wordt bereid. Het is de eerste maal, dat een Hahsburgsche hee-rscher officieel- de hoofdstad van het Turkschei rijk bezoekt. Nader meldt mén, dat de Oostenrijksch- Hongaarsche majesteit in het feestelijk verrsierde Constantinopel met groote plechtigheid zijn ontvangen en met den sultan aan een feestmaaltijd hebben aan gezeten. BERLIJN, 17 -Mei (V.D-.) De Keizer heeft besloten aan lacht torens van de ver dedigingswerken van Marienburg de na men te geven van de generaals Mackensen-, E-ichhorn, Woyrsch, Ludelndorff, Gall- witz, C.hóltz, Francois en Otto yon Below. Het rantsoen der Duitsche soldaten. LONDEN, 18 Mei (R.O.) Renter's bijzon dere correspondent aan het front in Frank- I rijk meldt, dat het broodrantsoen der Duit sche soldaten va|n .750 tot 700 gram is teruggebracht. Engelsche torpedojager tot zinken, gebracht. IWJEENEN, 18 Mei (draadloos). Het vlootcomimando meldt.: Eén onzer U-booten, onder commando van luitenant. Hod-ub, heeft op 14 Mei vóór Valena, een grooten Engelschen tor pedojager door -een torpedoschot tot zingen gebracht. LONDEN, 18 Mei (R.O. (Officieel). Een Gritsche torpedojager is op 14 dezer ge torpedeerd en gezonken. Twee man werden tengevolge vam de ontploffing gedood. Een Duitsch complot in Ierland ontdekt. Vrijdagavond heeft de onderkoning van Ierland een proclamatie? uitgevaardigd, waarin wordt medegedeeld, dat een Duitsch complot in Herland is ontdekt, en waarin een beroep wordt gedaan op alle loyale burgers ont mede te helpen deze beweging den kop in te. 'drukken. Verder wordt medegedeeld, dat de vrijwillige dienstneming zal1 worden vergemakkelijkt. Men hoopt nu hot. vereischl© contingent ta krijgen. Een later bericht meldt, dat 100 per sonen gearresteerd zijn waaronder de voor naamste Sinn Fein-teiders. De staatssecretaris voor Ierland Shortt heeft machtiging verleend tot de verkla ring, dat de- maatregelen, die genomen waren, alleen gericht waren tegen een gevaarlijk Duitsch complot, waarvan men kennis had giekregen. Het Iersch gou vernement wist, dat het aantal- lersche mannen en vrouwen, -dat actief met den vijand samenwerkte, zeer gering slechts was, maar onwetend zouden er meerderen mede in het complot betrokken, worden en daarom was de regeering overgegaan tot de arrestatie van de leiders y.an het complot. Nog wordt gemeld, dat graaf Plunkett, de chef der S-inn-Feiners, tevens parie-i me-ntslid, met alle parlementsleden die tot de Sinn-Feiners behoorden, zijn gevangen genomen. Zij zouden betrokken zijn in een groot Duitsch comptot, da(t ten, doel had, tijdens ;het hoogtepunt van het vol gend offensief aan het Westfront, een* opstand in Ierland te verwekken. N.B. Wanneer de Engelsche regeering er niet in slaagt de o-nwederiegbare be wijzen bij te brengen der medeplichtigheid aan de samenzwering zal de arrestatie der Sin-n Fenn-leiders hare positie ten zeerste verzwakken en een gevaarlijk tweej- snijdend wapen blijken. Red. Een verklaring. Graaf Hertling heeft in een interview met de vertegenwoordiger van de „Az Est" het -een en ander verteld van zijn opvat tingen omtrent het nieuwe- bondgenoot schap tusscheg Duitschland gn de Dcpan* monarchie- en de voordeelen, die het yoor Hongarije hebben kon. Daarbij legde hij ook de verklaring af, da,t hij optimist genoeg was om te ge- loo-ven, dat het van 't jaar nog vrede zou zijn, in verband miet de gebeur tenissen in het Westen. De Reliefboot „Eole". Het Fransche stoomschip „Eole", op reis vail Wew-York naar Rotterdam, met een lading gerst voor de Belgische-Relief - commissie, dat Zaterdag bij Doggersbank Noord op een mijn liep, is Maandagmorgen door twee sleepbooten van de firma Li' Smit 'en Co. den Waterwég binnenge sleept. Het schip, dat aan deii boeg werd getroffen, zit 'niet den kop onder water. Ruim 700 ton gerst' ging verloren. Poging tot spionnage. .De Tel. meldt, dat jn den Haag on langs een brutale .poging tbt spionnage plaats heeft gehad. Op zekeren dag kwam men aan het algemeen 'hoofdkwartier tot de ontdek king, dat zekere geheime documenten wer den vermist. De recherche te 's Gravenhage mocht hét spoedig gelukken de hand te- leggen o-p een zekeren Limburg, die de stukken nog in zijn bezit had. Wel had hij ze ■reeds aan een vertegenwoordiger van een der oorlogvoerende landen ten verkoop aangeboden, maar op het moment van zijn aanhouding was .de- transactie nog niet afgesloten. Limburg werd in verzekerde bewaring gesteld, na vooraf aan een langdurig ver hoor te zijn onderworpen. In dit verhoor deelde hij onder meer mede, dat de stuk ken hem ter hand waren gesteld door zekeren Zadelhof, die bij de recherche bekend staat als agent van de zoogenaam de Deutsche Abwehrstelle een dienst, die er op gericht is, de spioninage-pogingen van vijandelijke zijde tegen te werken. Zadelhof moest echter op vrije voeten worden gesteld wegens gebrek aan bewijs. Limburg zal spoedig terecht staan. Inmiddels is van officieele zijde tegen,- gesproken, dat er stukken van het bu reau van den opperbevelhebber zouden zijn ontvreemd. De Telegraaf houdt dit echter vol en zegt in staat te zijn mede te deelen welke stukken het zijn. Vanmorgen stond in de groote bladen een mededeeling van den opperbevelheb ber generaal C. J. Snijders, inhoudende, dat geen geheime stukken zijn ontvreemd of vermist. Aardappelen, rijst en peulvruchten. De minister van landbouw heeft voor de periode van 22 Mei tot 19 jurii vast gesteld de volgende rantsoenen aardappelen: 8 K.G.; rijst,' ter aanvul ling van het ontbrekende aardappelrant soen: 0.9 K.G.; peulvruchten (gewoon rantsoen)i/2 K.G.peulvruchten, ter aan vulling van het ontbrekende aardappel rantsoen; i/2 K.G.; alles per hoofd der bevolking. Vaart stop gezet. Het Ned. Corr. bureau verneemt, dat de vaart uit Nederlandsche havens van Nederlandsche schepen, uitgezonderd zeil- en kustvisschersvaartuigen, is stop gezet. De „Koningin Regentes." Het Wölffbureau seint uit Hamburg: 't Nederlandsche stoomschip „Koningin Regentes" (van de Mij. „Zeeland") werd 10 December 1916 door een Duitsch oor logsvaartuig op de Noordzee aangehouden en naar Zeebrugge opgebracht. Na inbe slagneming van een gedeelte der lading, werd het schip vrijgegeven. Voor het prijshof werden 130 reclames behandeld. Ken uitspraak zal in de volgende bijeen komst van het prijshof gedaan worden. IJMUIDEN. Volgens alhier ontvangen be richten zijn meerdere stoomtrawlers opge bracht. De stoomtrawlers De Rika 12 van de reederij Osendarp en De Holland 5 van de reederij Praxis zijn met prijsbemannin- gen naar Engeland opgebracht. Maximumprijzen paardenvleesch. De Minister van Landbouw heeft met ingang van 25 Mei e.k. voor paarden vleesch vastgesteld de navolgende ma- ximumkleinhandelprijzen: Biefstuk fl.60, Roastbeef f 1.20, Lappen, gehakt en bouil- lonvleesch f0.70, Afval f0.15, Beenderen f0.06, alles per K.G. en zonder been. De verkoop en de aflevering van paar denvleesch onder andere benamingen dan vorengenoemd is verboden. (St.-Ct.) Geen vet in de bakkerij. Met ingang van 4 Juni is het verbo den plantaardige en dierlijke vetten, oliën of natuurboter te gebruiken- in brood- en b-eschuitbakkerijen. Voor de laatste kan ontheffing verleend worden. Het bakken van brood in vormen is dus niet meer mogelijk. Overgegaan zal moeten worden tot het bakken op platen of van z.g. vloerbrooden. Degenen, die na 4 Juni nog brood in vormen bakken, zullen tijdelijk of voor goedworden uitgesloten van de distributie van meel en bloem en van Ifolen. Het verbod geldt niet voor de ban ketbakkerijen. Goes. De Schouw over wegen, slooten, enz. zal Vrjjdag 24 Mei aanvangen. Langs de begroeide helling van het kleine vestje bij Duvekot aan het einde van de Nieuwstraat heeft men een slin gerpad aangelegd, waardoor men van 't plantsoen, al wandelende kan genieten. Als nu de politie maar goed toeziet, want einde vorige week was de lieve jeugd druk bezig met het afrukken van takken van den bloeienden kastanjeboom, die daar staat. De heer De Beaufort, oud-burge meester dezer gemeente heeft heden de stad voorgoed metterwoon verlaten. Wat de moeders, zoo rijke als arme, in den huidigen oorlog lijden geeft, voor zoover Frankrijk betreft, de film „Fran scbe moeders" van Richepin op zeer ontroerende wijze in prachtige tafereelen tè aanschouwen, al trof het ons, dat in gansch de ontwikkeling dezer tragedie, spelend in een Fransch dorp, 'edere uiting' van godsdienst als het ware stel selmatig schijnt geweerd, als men althans een uitzondering maakt voor de meer tooneelachtige dan wel religieuze aan roeping van Jeanne D'Arc door de gravin, een dér hoofdfiguren van het stuk. Dëke film werd Zaterdag- en Zondag avond in de tóoneëlxaal der sociëteit V. O. V. gegeven voor een publiek, dat blijkbaar genoot van de scherpe duide lijke beelden en de mooie tafereelen. De heer De Smit heeft er werkelijk eer van. Heden morgen omstreeks half tien uur, had het zoontje van dhr. Pik, het ongeluk uit een roeiboot te vallen in de kade. De knecht van dhr. Pik sprong te water en bracht het ventje op liet droge. Beiden kwamen met den schrik en een nat pak er van af. „Euphonia" gaf Dinsdagavond onder heerlijk weder een uitstekend geslaagd Concert op de Groote Markt. Zaterdagmorgen is op de hoeve van den heer Dekker bij1 de z'.g'. Karnemelks- put een Duitsche gummiballon gevonden. Deze ballon; welke een groote waarde vertegenwoordigde, was niet meer voor zien van een aanhangsel. Blijkens opschrift in de Duitsche taal worden bij inlevering van de deelen ver schillende bedragen uitgeloofd. Vanwege de militaire overheid is de ballon in beslag genomen. (Z.) Zaterdagavond omstreeks 10 uur brak er, vermoedelijk door gasontploffing, een begin van brand uit in de zaak van P. Weststrate in de Voorstad. Eenig touw werk en klompen werden een prooi dec viammen. 'Na de brandende goederen op straat geworpen te hebben, was de brand spoedig gebluscht. De schade beloopt een honderd gulden. (Z.) De Stxt. No. 113 bevat de acte van -oprichting der N.V. „Eerste Neder landsche Veltenbereiding Maatschappij" te Goes, welker doel is: de bereiding van vellen in den meest uitgebreiden zin en al hetgeen daarmede in onmid- Welk weder zullen wij hebben? Verwachting tot den avond van 23 Mei Zwakke tot matigen wind, aanvankelijk uit Oostelijke rlohtingen, meest licht- tot halfbewoikt, behoudens onweer. Droog en vrij warm. dellijk verband staat. Het kapitaal bedraagt f50.000. Op lichters zijn de heeren: J. F. M. Hor sten, huidenhandelaar enz. te Goes, A. H. Katz, leerhandel-aar te Waalwijk en H. J. II. Hornise, secr. der Kamer van Koophandel te Breda. In de Maandag alhier gehouden bloe menverkoop ten bate der Chr. tubercu loselijders in de grafische vakken heeft opgebracht de som van f 179.99. Distributie. Winkeliers, diewem- schen voort te gaan met den verkoop van boter en- vet in deze gemeente, moe ten hiervan schriftelijk mededeeling doen vóór of op uiterlijk 24 Mei a.s. onder opgave van hun wekelijkschen omzet in de verschillende soorten aan het Gem. Distributie-Bureau Aanvragen na dien jlatum kunnen niet meer in aanmerking komen. De Commissie belast met de uit reiking van bons voor schoenen, klompen enz.,, maakt bekend, dat ingevolge aan schrijving van het Kon. Nat. Steunco mité de bons voor schoenen geldig zijn voor alle. soorten schoenen, mits van. le der vervaardigd; dat de maximumprijzen zijn vervallen, en de bons zoowel voor de gewone- als standaardschoenen gel dig zijn; dat schippers welke hun bons ter plaatse waar deze zijn afgegeven niet hebben ingeruild, deze voor nieuwe bons- kunnen inruilen; dat de gangbaarheid der bons in Goes v-oor de gemeente Kapelle is opgeheven, zoodat alleen de gemeen ten Heinkenszand, 'sHeer Abtskerke en Waarde hun bons hier ter stede mogen inwisselen. Voorts raadt de Commissie in verband met de heerschende leder- schaarsehte aan zooveel mogelijk klom pen te dragen*. Muziekfeest. D.en 2dn Pink sterdag werd hier ter stede een muziek feest gehouden van. den Bond v.a,n IHarmionie ein Fanfirevcreeni- gingein, bestaande in een wedstrijd tus schen de verschillende gezelschappen, en wel tusschen „Apollo", Wissek-érke; „Con cordia", Krabbendijfco; „Euphonia", Goes; „Excelsior", 'sHcer Arendskerke; „Ons Genoegen", Kamperland; „Ons Genoegen", Kapelle; „Oefening Kweekt Kunst", Bo-rs- selen; „Oefening Kweekt Kunst", Wemef- dinge; „Ocsterlands Fanfare", Oosterland; „Prinses Juliana", Baarland. Het muziekfeest is, dank zij het mooie lenteweer, dat van heinde- en verre dq menschen naa-r Goes deed stroomen, uit muntend geslaagd. De openbare orde werd niet verstoord, ingrijpen van de politie was niet tnood-ig en voor de winkeliers en, herbergiers, caféhouders en nering doenden was het ©en dag van eixtra-ver- diensten. Door de goede zorgen van de regelingscommissie was een uitvoerige feestwijzer beschikbaar gesteld met de namen dergenen, die in de verschillende commissiën en besturen zitting hadden. Wij mogen dit alles van algemeene be kendheid veronderstellen en kunnen dus veilig verder gaan. Na aankomst der muziekgezelschappen begaven deze zich in optocht naar het stadhuis, waar de besturen officieel wer den ontvangen in tegenwoordigheid van het eer-e-coimité 7 van de 13 ledefn waren aanwezig en toegesproken door den heer 1. D. Frainsen v. d. Putte, wet houder, die- in een sierlijke- rede namens burgemeester en wethouders der stad de heeren Hajenius en v. d. Bout waren verhinderd de beteekenis der muziek schetste voor het bijzondere en het open bare leven der menschen in alle tijden 'en bij alle .volken en heit bestaansrecht van dit feest ook jn. deze benardetijden als een verheffende en veredelende aflei ding voor het volk verdedigde. Hij vormde dei beste wenschen voor het welslagen vagt het feest. Hierop antwoordde de heer H. Blok, te Kapelle, voorzitter van den 'Bond van Harmonie- en Panfaregezelschappen in Zeeland, met zijn hartehjken dank uit te spreken v,0|or deze officieele ontyapgst,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1