Hofstede, inaie floÉmüs JE Ml', Bioscoop-Voorstelling I Abdijsiroop Zes Woonhuizen en Erven, zwakte, ALLE TIMMERWERKEN, vensvirzekeriiig-Maalseliappij „Oordreclit" LuchtLuchtf Lapüalu lotreii&spai Suziek «oor den Dan, In- en Verkoop De Groote De Fransche Moeders No. 60. BEPERKING GASVERBRUIK, KOERS 99 Zakken. Emballage-Balen. Woensdag 22 Mei 1918, publiek te verkoopen: Woonhuis, Schuur, Wagenhuis en verdere getimmerten Bouw- en Weiland, Rentenierswoning Vrijdag 31 Mei 1918, publiek verkoopen: I. Een zoo goed als nieuw Schuur, Wagenhuis, Schuurtje (waarin Varkenshok), Erf, Tuin en Boomgaard, 2. BOUWLAND, 773. BOUWLAND, 4. BOUWLAND, 5. BOUWLAND, Openbare Verkooping Vrijdag 31 Mei 1918, Te koop of met ruiling KAPITAAL en RESERVEN f 6.900.000. MIDDELBURG (Firma Van de Kreke, De Kan Co.) VLISSINGEN (Firma C. R. C. Wibaut Co.) GOES (Tijdelijk Hotel Korenbeurs) CRED1ETEN COUPONS DEPOSITO'S EFFECTEN VREEMD GELD SPAARBANK rent* ASSURANTIËN HYPOTHEKEN Mantels, Golfjersies. Blousen, Onderrokken, Corsetten. Lange Noordstraat C 32 Tel. No. 218. i. luniu. rtój__ MAATWERK MAATCONFECTIE Stoffen en Garneeringen Geen ziekte of pijn kan blijven bestaan, FABRIEK VAN JACQ. VAN GRQENENDAEL BREDA. Wilt gij Uwe vrouw en kinderen goed verzorgd achter laten, sluit dan een kapitaal-verzekering bij de Alle gewenschte inlichtingen verstrekt de Hoofd- Agentesse I De Kanter Hordijk's Bank te Goes. De gastoevoer wordt afgesloten op alle werkdagen, des voormiddags 8.30 tot 11 uur, des namiddags 6.45 tot donker. Op Zon- en Feestdagen, des voormiddags 8.30 tot 11 uur, des namiddags 1 tot 4 uur en 6 uur tot donker. Betracht met uw gasverbruik de grootst mogelijke zuinigheid. De Gemeente-Gasfabriek, Directeur, S. H. BONTHUIS. AlS gij U afgemat Hoetdpjjn. Gebruik Heest en verkoudheid. Verouderde hoest, Rheumatiek, j«cht, J opgezette amandelen, pijn by het slikken. Neem Maagzuur, maagpijn, Administrateurs - Groote Kade GOES. Gal en slijm worden 6ih Yerleenen hunne bemiddeling bij den aan- en verkoop van Onroerende Goederen. Verstrekken en beleggen H 0 ^jjf OO^S gelden speciaal onder hypothecair verband. ZATERDAG- EN ZONDAGAVOND 8 UUR. Al f (LES MÈRES). GROOT OORLOGSDRAMA IN 6 BEDRIJVEN, MET IN DE HOOFDROL SARAH BERNARD. Vdrkooping van een te IJzendijke. publiek verkoopen op: Woensdag 22 Mei 1918, 15 kloeke Werkpaarden, 33 stuks Hoornvee, te MIDDELBURG, ln stukken van flOOO, f500 en flOO. Verkrijgbaar ten kantore der Bank en bij H.H. Effec tenhandelaren. ABDIJSIROOP Enersan-tabletten Overspanning, onrust, Wormen bij llllllillllllllllllllmilllllill.lillllllllllllllïïTill Tïïnm Met den Tweeden Pinksterdag bij C. REMIJN, MAX WOLF, Veghel. „DE HOOP", Middelburg, Hoek Gravenstraat - Mark: Sfokvisch, Zoutevlsch Gezouten Schelvlsch, Haring en Gemarineerd Haring, Bokking Goudsche en Leidsel" Kaas. Del Notaris A. DE NEËLING te Middeburg, is voornemens op des voonniddags te 9 uur (Zomer tijd) in het Café van den lieer L. van Dixhoorn te Grijpskerke, De zeer gunstig gelegen bewoond door Mejuffrouw de Wed. W. COPPOOLSÉ geb. Hugense te Grijpskerke op het dorp wijk A no. 58, bestaande in benevens diverse perceelen gelegen aan en bij de hofstede in de gemeenten Grijpskerke, Aagte- kerke en St. Laurens en een op het dorp, aan Booneswegje wijk A no. 100. Samen ter grootte van 30.31.82 H.A. of 77 Gem. 78 Roeden, in 71 perc. en diverse combinatiën. Te bezichtigen de gebouwen Woensdag 15 Mei 1918 van JO-12 en van 25 uur en de lan derijen van af 14 Mei 1918, eiken werkdag. Gedrukte notitiën en kaart 8 dagen vóór de veiling te bekomen ten kantore van genoemden notaris. De Notans E. C. VAN DISSEL te 6oes, zal op I. des voormiddags om lO'/a uur (N.T) ten herberge van de wed. H. C. Modderkreeke te Nieuwdorp, ten verzoeke van den heer MARS. OELE Mz, aldaar: WOONHUIS, te Nieuwdorp, aan den Kasteelweg, in den West-Kraaijertpolder, groot 1 H.A. 8 A. 10 cA. (2 Gem. 226 te Nieuwdorp, in den West Kraaijert- polder, groot 37 A. 90 cA. (290 j aldaar, naast perceel 2, groot 37 A. 30 cA. (285 R.); aldaar, naast perceel 3, groot 34 A. 90 cA. (267 R.); aldaar, naast perceel 4, groot 37 A. 30 cA. (285 R.) Te veilen in perceelen en com binaties. Op gebruik: de gebouwen op 1 November 1918 en de landerijen na rooven oogst 1918. Nadere inlich tingen ten kantore van voornoem den Notaris. OP des namiddags te 2 uur te 's Heer Arendskerke, 111 het koffiehuis van den heer J. van Schaik voor Mej. Wed GoereeDuynkerke, ten overstaan van Notans PILAAR te Goes, van in de gemeente 's Heer Arendskerke, aan den Noordweegschen weg sa men groot 12 A. 10 e.A. Verhuurd aan C. Kuzee. J. van Oosten, P. Wagenaar, Wed. J. van der Meer, M. Kole en G de Waard, ieder voor f 1,25 per week. Te veilen in perceelen, combina tiën en massa. Wagenwielen, met of zonder ban den (nieuw én gebruikt), Wagen ladders, Karren op veeren (1 met krukas), Eggen in soort, verplaats bare Bakovens, 3 Kookketels van 100 Liter, 3 platen Notenhout, Rijwiel- binnenbanden, verbeneden maximum prijs. G. KOCH, Heinkenszand. 04 aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Binnenlandsche Kredietbrieven, waardoor in ruim 80 plaatsen in Nederland gelden franoo kunnen worden opgenomen. 1 tn Speciale Afdeeling voor en Prachtige Coupe. Nette Afwerking. GROOTE VOORRAAD en indien slechts het goede ge neesmiddel wordt aangewend. speciaal in Eikenhout, Kerkban Kerkstoelen, Schoolbanken enz. enz- gevoelt en lijdt aan voort durende vermoeidheid, vermagering, bloedarmoe de of verlies van kraehten, gebruik dan bijtijds Mijnhardt's Levstogen. Dit is een zeker geneesmiddel. Sterkt liehaam en zsauwsn. ■Buss. 90 c. f 1.75, fl.2a,f8.25. Mjjnhardt'a Hoofdpjjnt&bl. In kokers van 15 en 80 cent. Beginnende Neem ANGA-benbons. Doos 35 en 70 ct. luchtpijpaandoeningen, bron chitis, slaapstorende hoestprik- kei, hoest bij ouden van dagen, I alsmede Kinkhoest en slijm hoest bij kinderen. Gebruik dan ANGASIROOP. ——Per fl. f 1.40, 3 fl. fl.-. spier- en gewrichtspijn, pijn in de ledematen, influenza, aan- gezichtspijn en kiespijn. Ge bruik SANAPERIN-tabletten. -Per koker 60ct.,3k.fl.70. ontstoken keel, Mijnhardt's GLORIN-tabl. —■Per doos 10 ct., 3 d. f 1.10. maagwater, oprisping, geen eetlust, slechte spijsvertering. Mllnhardt's Maagtabletten. Per koker 60 ct.,3k.fl.65. YY zoo roept menig lijder aan asthma of A\ borstbsnauwdheld, als de vastzittende 1*5' taaie en verouderde slijm het ademhalen L bemoeilijkt. Zl] moeten steeds ds De Firma J. TH. HENDRIKSE te IJzendijke, zal ten verzoeke van den Heer J. L. DE MEIJER, op diens hofstede in den Eilandpolder, twee uur stipt: waaronder verscheide ne zijn ingeschreven in het stamboek en 5 met veulen waaronder 11 baatge- vende Melkkoeien, 4 tweejarige Vaarzen, 5 éénjarige Vaarzen, 1 2-jarigen Os, 1 één-jarige Ossen, 8 Kalveren. Verschillende Landbouwmachi nes, Landbouwwerktuigen en Ge reedschappen. Pluimgedierte enz. Betaling geschiedt terstond met 3korting. 7 d 6 bij de hand hebban. De Abdijsiroop doet de riijm overvloedig cd pijnloos loskomen, waardoor de ademhaling weer diep en vrij kan worden en het beklemde en be nauwde gevoel op de borst dikwijls spoedig ver dwijnen kan. Prijs per flacon van 230 gram f 1,25, van i 550 gram f2,25, van 1000 gram f3,75. Alom verkrijgbaar. Eischt roodsn band met onze hand- teekening: L. I. AKKLti, Rotterdam. Lijdt gij aan aathma, bronchitis, Influenza, catarrh, kinkhoest, verkoudheid of hoeet? Probeer dan eene de veelgeroemde VERZACHTEN BE, ZUIVERENDE verwijderd door Mijnh&rdt's Laxeertabletten. Deze tablet ten zij n bloedzuiverend, regelen den stoelgang. Per doos 10 ct., 3 d. f 1.10. Bloedvormende licht ver teerbare staaltabl., tevens eet- lustopwekkend. «"-Per koker f 1.—3 k. f2.85. zenuwachtigheid, slapeloos heid, gejaagdheid, Examen vrees. Mijnhardt's Zenuwtabletten. ■™*Per koker 60 ct.,3 k. fl.70. kinderen en volwassenen. Neem ENFAN-wormbonbons, Per doos 35 ct., 3 d. f 1.—. Let bij koop op den naam van den fabrikant A. MIJNHARDT, Pharmac. Fabriek Zeist. Bij Apoth. en alle Drogisten. Te Goee W. F. den Herder; Gebr. Mulder; Zlerikzec 1 W. Gudde; Tholen L. G. v. I Zaltbommel; lereeke A. M. Steketee; 'e-Sraveapelder J. H. v. DixhoornKamperland H BakkerBrouwershaven A. de Nooyer; Oudelande C. Mol Czn.Haneweerd A. v. Wijk; Kapalle J. Burger; 's-Heeren- hoek A. van Casteren Oveianl M. v. SteeHoofdplaat A. Ter riestBorssele A. Karelse. 's-Hear Hsndrikskindoren. £V3 Telefoon No. 23. van alle soorten nieuwe en gebruikte Alle mogelijke Juteverpak- Telefoon 333. Abonnemerrtaprya p. 8 ma| Viamderijjke nummers Advertentiën worden ing Door grooten toevloed 1 bsrlohton en verslage gadoringen, fostlvitelteij wij genoodzaakt versol richten tot ons volgend te stellen. Red. Loeee beriohte De strijd in het W PARIJS, 20 Mei. Het avon| meldt; Geen infanterie-actie. welke nu en dan hevig plaats ten Zuiden van de j sommige punten van de strii Lassiginy. Overal elders verliep del LONDEN, 20 Mei (R.O.)| munjqué meldt: Gedurende J ben Fransche troepen eenl operatie ten O. en N.-O. vl gevoerd. Al hun doeleindeil reikt over een front van li meer dan 400 man werden f nomen. In den vroegen ochtend e gevecht ten N. van Albert, enzer manschappen vermis! Onze troepen namen een] post ten O. van Heberperne kele gevangenen en twee mal in onze handen vielen. ItJ ten N. van Bethume belang lijke artillerieactie met gasgJ BERLIJN, 21 Mei. (drai stafbericht meldt De Kemmelberg was gisteij het doel van sterke vijande. len. Zij zijn bloedig mislukt| gers van den Kemmelberg volledig succes behaald. Viiegaraanvallea Op Parijs. PARIJS, I81 (Off.) Zaterdagnacht om kwari vijandelijke vliegers onze linid ken. Zij bombardeerden plaatsen achter het front. Eei koersten naar Parijs, waar t alarm gemaakt werd. Het geq 11 uur 2 geweken. Bommen werden geworpen1 lende punten van een grooi Op Keulen. KEULEN lf| Hedenmorgen tusschen 10 werden op Keulen door een gers der entente bommen ge bommen kwamen o.a. terecb markt. Er zijn 11 dooden, v kinderen. Veertig personen z Eén vlieger is neergeschoten Volgens Engelsche berichteJ bommen geworpen op station] en kazernen van Keulen en l| vliegmachines terug. Op Londen. LONDEN,2 (Off.) Vijandelijke vliegtuigen gisterenavond, kort na 11 u van Kent en Essex in de r Londen. LONDEN, 20 Mei. (R.O.) 1 ingekomen rapporten blijkt, Londen 19, mannen, 14 vrc kinderen zijn gedood, terwijl 19 vrouwen en 23 kinderen z In de provincie werden 2 vrouwen en 1 kind gedood. Er is bovendien belaogri aan gebouwen en eigendomu richt. Met zekerheid kan worden L dat vijf vijandelijke machin] vernietigd, waarschijnlijk ec" twee andere. BERLIJN, 20 Mei (draadla den afgeloopen nacht hebbel gers Londen, Dover en anderf kustplaatsen met goed bardeerd Keizerlijk bezoek aan S Constantinopef. Keizer Karei van Ooetenrij. van zijn gemalin en minister H tjjdess de. Pinksterdagen Spjfial

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 4