I I f'h UW VIOOL Sproeten 1 Mti hgQiol iel aisaw boekjaar GMOTE PARTIJ AFBRAAK KUNST-HONIG. Laatsfê Berichten. ROODE KRUIS. M. VAN STEE, HUIS ONDERWIJS Land- en Tuinbouw, Rechtszaken. Financieele Mededeelingen. SPORT EN SPEL- Burierlijke Stand. Marktberichten. irlj. Firma AUG. VAN 0YCK-PETIT Steenhouwerij Hardsteen voorsluizen, bruggen en gebouwen. Grafmonumenten. Marmeren schoorsteenmantels VISCHFUIKEN, PALINGKORVEN, PALINGHOUWERS VISCHMANDEN, FRUITMANDEN C. M. RIJK, GOES. Handel in 't groet en in 't klein. HELPSTERS gevraagd! jonge Meisjes en Vrouwen Allen die enigszins tijd en lust hebbsn melden zioh aan! LANDBOUWERS, die hulp of voorlichting wenschen bij hun BOEK HOUDING, gelieven zich te wenden tot een van ondergeteekenden L. 0. ADRIAA.NSE, y/yy. ADR1AANSE, Levertraan Emulsie, Gebruikt voor het kind, Geneest vele ziekten, 'k Weet zeker, gij wint. Openbare Verkooping. Woensdag 22 Mei 1918, verkoopen Winkeliers flinke korting. E. VERBEEM - GOES. 7^ Openbare Verkooping Zaterdag i juni 1910. openbaar verkoopen: Onroerende Goederen: Schuur en Bouwland, HUIS Huis en Erf, Huis en Erf, Huis en Erf, zindelijken Inboedel, Algemeen* Vergadering van Ingelanden MAANDAG 27 ME11918, Wat da stoom is voor do industrio, is hot advor- teeren voor don handol: do grooto bowoogkraoht. getroffen reget regelmatig ver- tSoen te bevor- ueein. belang bel- inwezig zijn .B. rin verandering genomen. maa,t- met dei minis- l d het geval1 zijin', s alsnoggaarne ;em kan worden an Minister van an een aamschrij- ollege te richten, a afdeeling nog inister gezonden king treding dier tn bekend te ma te spreken, dat reling ieder, die aft, brood moet nedateffijke kaar de rijksregeling, erd alhier door sleept de Arnem. jjk had, dat hor- i schipper V an vaartuig Arnem. jj.l. op een mijn erd naar de be M. Ct. I .Woensdag, ge- I Ingelanden van fer werden eenigie f gedeeld, verslag tracht en de re- ïontvang tot een I en in uitgaaf I batig saldo van lervolgens is de I vastgesteld, zoo,- lir is opgemaakt, I een bedrag van 1st voor onvoor- It dijkgeschot is Verhoogd en ge- (Z.) |L6 Mei is alhier I de hulppostbode aarlijk het is om ■n de distributie val alhier. Zekere icht dat voor de fgekeurd. Er was »r hem verkocht, venwel gelukken in verkoop te ma- irbaal opgemaakt. epboot „Avanti" jden en katoenen i. De machinist td uit de militaire Ink, is door de Es bij de K. K. rborgan. De sol- lienst deed, heeft gesteld. Gemeente-Secre- Ir, Burgemeester, ger en Svcretaris- ;t Burgerlijk arm- N. de Jonge, te Ran dhr. van Wil- ■uk spelenderwijs oogen te krijgen, ■behandeling bege- Bilburg. zal dezen zomer [dleen dat fcr geen Ie soorten hebben Hj gelede^ dat dit Jhaarsch zal zijn. Is dit een groot? Ivoor de eigenaars Inaar ook voor de I enz. Ind gehouden ver- Ie Varkensverzeke- 9 werd besloten met I weer, de varkens I mogelijk in te en- Rreesde vlekziekte. pgin Juni een rij- ■'t Oostende". agnamiddag ont- I le oorzaak brand I P. de Maker. Door I >r brandweer met I rleiding was het I uit hout was ge- tog al aanzienlijk. I g had alhier de I it nieuwe kerkge- jemeente, ontwor- I 11. van der Kloot I le gaf ds. Buiuink I de beteekenis van I n het algemeen en B lit bedehuis in het I itiug noodig was I ziging in de bevol- I tien Nieuwdorp en Kien fraai gebouw I dagnacht heeft een l - n boven deze ge it j naar de Belgische Binder hier schade [Jlagrnorgen de land- Bnet. rijm fel ten! per rjjtuïg! naar de1- kerk alhier Wil le rijden, zakte zijn paard, een eind van de hoeve plotseling1 ineen: het dier had een geraaktheid gekregen. Woensdagnacht omstreeks elf uur koerste een vliegmachine van .onbeken de nationaliteit over onze gemeente. Het vliegtuig kwam uit het Zuiden en ver dween in Westelijke richting'. Door het Belgische, afweergeschut werd er heivig op gevuurd. Tengtevolge van het uitglijden brak een werkman zekere S., alhier, zijn heen. Geneeskundige hulp werd dadelijk inge roepen, Met wassende maan zijn ook weer de vliegers gekomen. AI drie nachten lang1 hebben er hevige bommenaanvallen op ,de Belgische kust plaats gehad. In' d.en nacht van Dinsdag1 op Woensdag werd er zoo geweldig geschoten, dat de Zuidelijke horizon bloedrood was. Boven het geschut door is omstreeks elf uur een geweldige knal vernomen, die wel licht afkomstig is van een ontploffing. Ossenisse. Gisteren moest bij den land bouwer P. de M. alhier een koe uit nood worden geslacht. Het vleesch werd aan f 1.35 per K.G. verkocht- St. latsteen. De ongeveer 19-jarige B. Maas welke niet goed bij 't hoofd is, heeft zich Donderdagmorgen van 't leven willen bsrooven, door zich op den onge luksdraad te werpen. Gelukkig was er op dat oogenblik geen stroom op den draad, zoodat hij, na tusschen de draden te zijn doorgekropen, zich op Belgisch gebied bevond waar hij door de Duitschers is opgepikt. Men stelt pogingen in het werk om den ongelukkige weer terug bij zijne ouders te krijgen. Neliskerke. Dezer dagen kwam men tot de ontdekking, dat de koperen moeren van de brandspuit, zoomede de pijp was ontvreemd. Van dader of daders geen spoor. (Z.) Souburg Door den burgemeester van O. en W. Souburg is de daar bestaande levensmiddelencommissie ontbonden be nevens het steuncomité. Zlerikzee. Woensdagnamiddag is alhier onder veel belangstelling der burgerij de brug over de Gracht geopend, waardoor Drie Koningen- en Nobeistraat recht streeks met het station der R. T. M. zijn verbonden. De opening dier mystieke brug, goed in haar omgeving passend, is met eenige plechtigheid gepaard gegaan. In tegenwoordigheid van B. en W. leden van den raad en alle andere autoriteiten werden achtereenvolgens bij de brug door den heer mr. Fokker, burgemeester en door haar schenker, den heer mr. J. P. Cau toespraken gehouden, waarna door den laptste de brug is geopend geworden. De brug, op verzoek van den schenker Caubrug geheeten, zal blijken een schen king te zijn die door heit practische en nuttige te allen tjjde gewaardeerd zal worden. (M.Ct.) Middelburg. Op het gisteren gehouden acte-examen zijn geëxamineerd 8 vrou welijke candidaten. Afgewezen 3. Ge slaagd de dames J. J- van Eenennaam, M. v, d. Harst, P. Joosse, A. M. Paasse,. W. Westveer, allen te Middelburg. De examens zijn afgeloopen. In het geheel zijn geëxamineerd voor onderwijzer en onderwijzeres 84 manne lijke en 66 vrouwelijke candidaten, waar van slaagden 69 mannen en 54 vrouwen of gemiddeld 82 pCt. Geslaagd op het machinisten-examefi voor het voorioopig diploma de heer W. Beverloo, Th. Chi. Genemans, A. J. van Hulst; allen te Middelburg! en J. Veziet, Vlissingen. Geslaagd te Leiden voor het candi- daatsexamen in de rechten de heer P, J. Dumon Tak, Middelburg. Benoemd tot arts de heer M. J. J. de Konink, geb. te Vlissingen. ZEEUWSCHE VEILINGEN. Goes. Woensdagmiddag is hier -onder voorzitterschap van den vice-voorzitter, den heer P. Ton Jr., een vergadering ge houden van de Provinciale Commissie: der Veilingsvereenigingen en afgevaardig den van Zeeuwsche veilingsbesturen. Be sloten werd nogmaals bij1 dhr. Wes-terveld, den vertegenwoordiger van het Bureau Haack, aan te dringen op! schriftelijke bevestiging van de verklaring, dat ita veel besteld pakmateriaal teruggenomen: wordt, zonder dat huur in rekening ge bracht wordt. Medegedeeld weiid', dat als resultaat van de conferentie van ambtenaren van ap uba sjajsoauipeEiaq jiora: 'jq op Zeeuwsche veilingen, tegemoet gekomen is aan de bezwaren tegpn de N. U. M.- boekhouding voor zoover het bijzondere Zeeuwsche toestanden betreft. Die alg|e- meene bezwaren tegen het ingewikkelde systeem bestaan echter nog! en men be sloot zich aan te sluiten hij1 de actie daartegen. Vervolgens werd breedvoerig gesproken over de kostprijsberekeningen van onrijpe kruisbessen, roode en zwarte bessen. Aan de hand van de verschillende gegevens, en rekening houdende met de gegeven wenken zal de Provinciale Commissie van .genoemde artikelen een kostprijkbe rekening bij de autoriteiten indienen, wel ke den juisten toestand weergeeft. De kostprijsberekening! van vroege aard appelen kan voorioopig vervallen, daar deze niet langs de veilingen zullen gaan. Besloten werd evenwel bij de betrokken autoriteiten de wenschelijlkheid te beitoo- 'gen, dat vroege aardappelen weer via •de Veilingen verkocht worden. Verdler werd de Provinciale Commissie opgedra gen bij de Rijkscommissie van Toezicht op de Frultcentrale aan te dringen op spoedige regeling van den uitvoer van onrijpe kruisbessen. Getracht' zal worden voor de niet .aan het spoor gelegen vei lingen, die toch franco station moeten leveren, gunstiger leveringsvoorwaarden te bedingen. De heer F- Kafcëbeiefce, die bedankt had als lid 8er Proiv. commissie, wend toet 19 stemmen tiegeln 7 op dhr. van (ter Graaff herkozen. I' De heer Kakebeekte, bezweken voor den drang uitgeoefend door den heer Vain Spronsen en getroffen door den uitsfeg der stemming, verklaarde de herbenoe ming te aanvaarden, echter niet dan naj- da-t hij1 gewezen had op het belang, dat het veilingswezen heeft bij serisuse nako ming van de door het Centraal Bureau en de gedelegeerden gemaakte bepalingen. De heier Kakebeieke blijft het betreuren, zulks met het oog op de toekomst, die in financieel opzicht niet rooskleurig jfc, dat weer een zoo hooge subsidie is uit» getrokken voor het Zeeuwsch La|nd- en Tuinbouwblad. Het., secretariaat zal in 't vervolg waar genomen wérden door den heer P. Ton Jr. Besloten wordt er op aan te sturen, 'dat slechts de eigenaren of pachters der .schorren de daarop groeiende zeespinazie kunnen doen veilen, en aan te dringen op politietoezicht, waar de rechten der eigenaren in -het gedrang koimen. Donderdag 16 Mei had te Ovezanlde eeni gtecombineerde vergadering plaats van de L. T. B.'s in. Kwadendamme, Ovezande én HeinkenS'zand. -Onder leiding v. d. heer M. v. 'tWest- ende werd de vergadering metgebed geopend. De opkomst was zeer goed. Al leen Kwadendamme was1 niet vertegen woordigd. Verschillende voorstellen worden bri ll andeld 1. In de plaats, waar de gecombineerde vergadering plaats heeft, zijn de voorzit ter en secretaris der aldaar gévestigdia L. T. B., de aangewezen personen om res pectievelijk de leiding! op zich te nemen en 't behandelde te noluleeren. (Aange nomen). 2. De vergadering besluit een Nsehriji- ven 'te richten aan het Bestuur der veiling te Goes inzake het uren wachten hij uit betalingen. (Aangenomen). 3. De vergadering besluit tot gezamen lijke aankoop van verschillende produc ten. (Aangenomen). Bij- 'tpunt .Meded'eélingen komt een schrijven van den Hoogeerw. héér Dei- ken te Goes, inzake het publiek verpach ten van land, toebehoorende aan het R. K. Kerkbestuur, alsook eeni van den heer Engéls, algemeen secretaris der L. T. B., als antwoord op een schrijven inzake de huiszoeking. Bij dit punt wordt ook de' Handelsraad besproken. Aan het eind der vergadering komt ter tafel aankoop- prei, koolplanten en Geïnformeerd wordt door een der leden hoe het staat met de veevorderingl Zijn de landbouworganisaties, ook: onzé li, T, B. ijiaarin geraadpleegd? Wat gebeurt als er te laag .getaxeerd wordt? Wie taxeeren er? Hoe staat het met de keuringlscomf missies Zijn ook onze leden van den L. T. B. daarin opgenomen? Zou het niet wenschelijk zijn, dat er een keuringscommissie was uitsluitend voor de L. T. B's? Hoe handelt de Zaaicommisteie? Hoeveel katholieke controleurs zijd er? Hoe zal het glaan met de hooivordgf ring' dit jaar? Na igedachteiLwis-seling over al deze onderwerpen, wordt in beginsel aange nomen geen gecombineerde ver gadering op Zondag te houden. Als plaats voor de volg;ende vergade ring wordt Kwadendamme aangewezen. Nog[ komt ter sprake de zeer simipele vraag „Waarom hebben uitbetalingen van het Rijk plaats langs van Heel Co. en niet langs de llanzebank, een instelling verspreid over heelNederland, die al leen op Walcheren en Zuid-B.eveland een zeven h acht correspondentschappen be zit". Daarna stuit de vgorzitter de ver gadering met gebed, bedankt alte leden voor hun trouwe opkomst en hoopt, dat ieder te Kwadendamme aanwezig zal zijn. De rechtbank te Middelburg heeft heden veroordeeld wegens: poging tot uitvoerM. L. C. de M36 j., gedetineerd te Middelburg, S.w. gev.; 0. d. M., 31 j., te Antwerpen, f 10 b. s. 10 d. li. DiefstalJ. A. B., 17 j., arbeider te St. Jansteen, 3 m. gev., voorw. met 3j. proeftijd; A. K. 25 j., kommies te Koe wacht, f10 b. s 10 d. h E. M. V., 18 j., zonder beroep te Terneuzen, f 10 b. s. 10 d. h. VerduisteringP. A. v. G., 23 j., kan toorbediende te Hulst, i m. gev voorw. met 3 j. proeftijd. MishandelingJ. de R., 19 jaar vela- arbeider IJzendijke en E. L., 31 jvlas arbeider te Koewacht, ieder f10 b.s. 10 d. h. Gelegenheid geven tot hazardspelC. v. D., 34 j„ koopman te Sas van Gent, 3 w. gev. Overtreding inkomstenbelastingE. C., 63 j., burgem. te Philippine, een m. gev. voorw. met 3 j. proeftijd. Overtreding distributiewetP. I. L,, 37 j., landbouwer te Breskena, f25 b.s. 25 'd. h. VrijgesprokenJ. de R., 18 j., veldar- beider te IJzendijke, beklaagd van mis handeling en M. A. v. D., 24 j., huisvrouw vau E. P. te Axel bekl. van overtreding der distributiewet. De geldleening der gemeente Goes ad f17500 is geplaatst bij het kantoor der „Nationale Sankrereeniging" te Goes. P«r telefoon. CONSTANTINOPEL. (Officieel). De Tur ken hebbeni de vesting Bakoe veroverd. Voetbal. Goes. Zondagmiddag zal alhier op haar terrein aan den Polderschen weg G. V V. I een vriendschappelijken wedstrijd te- gen „Sparta" uit Middelburg spelen. Daar „Sparta" een zeer sterk elftal zal laten uitkomen, staat G. V. V. wellicht een kleine nederlaag te wachten. GOES. Geboren: 15, Willemina, d. v. Hugo Theodoor van Son en Dina Mieras; 14, Jan, z. v. Gerrit Leendert Groenendijk en Willemina-Bruel. Van 1415 Mei. MIDDELBURG. Gehuwd: P. Neve, 26 j. en L. C. de Pagter, 34 j.; A. Dou- deyns, wed. 58 j. en P. Davidse, 45 j.; A. v. d. Ende, 30 j. *n S. Romijn, 27 j. Overleden: J. C. Jongepier, d. 28 j.; J. Breedveld, wedn.; P. M. Fagginger Auer, 84 j. Over de maand. April. KAPELLE. Gehuwd: 5, Pieter Sinke, 37 j. jm. en Wilhelmina Nieuwdorp, 28 j. jd.; 5, Mattheus van der Linde, 23 j. jm. en Jannetje Gijzel, 23 j. jd.; 11, Jacobus Burger, 33 j. wednr. van Catha- rina Zegers en Adriana Gelok, 19 j. jd. Gteboren: 1, Adriana Jacomina, -d. v. Willem Mol en Caitharina Zegers; 14, Adriaan Oomelis, z. v. Adriaan Kloos terman en Carolina Josephine van der Linde; 22, Eliza Jan, z. v. Jan Jaco bus van Overbeeke en Janna Elisabeth Hanson. Overleden: 3, Karei Steven; 17 j., z. v. Gerard van Boven en Janna de Jonge; 21, Jannetje Oele, 70 j., echtgenoote van J. Schipper. Middelburg, 16 Mei 1918. Ter graanmarkt van heden was een ruime aanvoer van monsters halmgewassen en peutvruehten. Alles werd verhandeld volgens de bepa lingen van den regeeringscommissaris inzake Rflksgraanverzameling in de provinpie Zee land. Officieele noteering van den marktmeester. Boter f 1.45 a f 0.—, voor particulieren fl.60 per V. kilo. Eieren f 12.a 112.75 voor particulieren f 14.— per 100 stuks. Noteering van den marktzetter der landb. ver. Boter f 1.45 a f 0.—, voor particulieren fl.60 per Y. kilo. Eieren f 12.a f 12.75, voor particulieren 114.per 100 stuks. Statlenetrut 19, 21. Tel. Int. 146 BERGEN-0P-Z00M. ZanUsfMnen, SlIJpeleenen, Trottoirbanden, Straatkeien, eng. Groet Magaijjn van la alle stalen en kleuren. MARMEREN SALONKOLOMMEN EN ZUILEN ENZ. De Pntroonevereenlglng G.0.E 8. alhier heeft de eer haar geachte clientèle hiermede te berichten, dat zij zich genoodzaakt ziet voortaan hunne nota's per half Jaar aan ta bladen. Beleefd verzoekt zivu uwe wel willende medewerking te willen verleenen. jn J 'tsj Namens genoemd»/Varèéniging J. C. VAN DE WEERT, Voorz. A. DE BRUIJNE, Secret. VOORZIET U VAN en alle modellen van aleook alle soorten v/h Zeeuwsche Mandenmakerij, Olanaaamiddalan. Wij wijzen onze lezers op de in dit nummer verkomende annonce over de als deugdelijk bekend staande geneesmiddelen dar Phar- maceutische Fabriek A? Mijnhardt, WTA:7? De afdeling Oostelik Zuid-Beve land, omvattende de gemeenten Rilland-Bath, Krabbendigke, Waar de, Kruiningen en Ierseke roept op tot hulp 1 Iedereen moet zich in deze erns tige tijd een werkkring kiezen. Laten onze Zeeuwse meisjes nu niet achterbljjven, maar tonen, dat zij zijn van het oude rasEen kort briefje, briefkaart of naamkaartje aan ondergetekende is voldoende. De volgende eisen worden gesteld Leeftijd niet beneden 18 jaar gezond en sterk lichaamsgestel; kunnen lezen, schrijven en rekenen goed gedragwelwillend, zachtzin nig en zorgzaam voor anderen; nauwgezette plichtsvervulling, zin- delqkheid, orde en netheidkalme vastberadenheideerlik en geheim houdend toewijding, aan de mens lievende taak, Toeieggingen worden ingewacht véér IS Mei. Daarna zal Wrden vergaderd om een ém. andeï nader te bespreken. De sekr. v. voornoeméefafdeling, JAC. WELLEMAN, Krabbendijke. Zomer» zelfs de donkerste verdwijnen door een pot SPRUT0L. Bij alle goede Drogisten. Blijkens akte den 16 Mei 1918 voor den ondergeteekende verleden, zijn door de N.V. Technische Han- del-Maatschappij, voorheen JAN MULDER, gevestigd te Amsterdam, voor hare afdeeling te Goes, be treffende den handel in Landbouw werktuigen, Machinerieën en Ijzer waren, voorheen Firma Wed. J. C. MASSEE ZOON, aangesteld tot procuratiehouders de heeren M. DEN HOLLANDER, M SNIJDER en J. J. KOEN, onder bepaling, dat de eerstgenoemde procuratiehouder afzonderlijk, doch de beide laatst genoemde procuratiehouders slechts te zamen, bevoegd zijn de vennoot schap in zaken gemelde afdeeling betreffende, te verbinden, met dien verstande, dat de bevoegdheden van de procuratiehouders niet ver der strekken, dan die, welke een enkele directeurv olgens de statuten heeft. fJMT Goes, 16 Mei 1918: JOH. PILAAR, Notaris, te 'a Heerenhoek. te Landwaarde. Schilder/broglat, Ovezand. De Deurwaarders HOLLMANN VERHOEK te Goes, zullen des morgens om 10 uur (N. T.), aan de haven van de Zuid-Kraaijert bij Nieuwdorp, ten verzoeke van de heeren Gebr. F. en C. Heornick, van aan Hoerenhuis uit Middelburg, als50000 Waal-, IJsel- en Straat steen, 500 Dak-, Zolder- en Vloer delen vanaf 9 M. lang, 30 Dorsch- vloerdelen, groote partij Balken, P.aten, Gordings, 200 mooie onge schonden eikenh. Palen en Ribben, geschikt voor mestput- en dam- palen, 50 stuks Ribben 4X4, 50 diverse DeurrnzJ Brandhout, enz., enz. met prima SNAREN bespannen, klinkt veel mooier. Onze Vloion en Vioolsnaren zijn van prachtige kwaliteit en worden d^arpm zoo veel verkocht. Telofeen/i3l. De Notaris H. W. NEERVOORT te 's-Graveupolder, zal, ten verzoeke van de familie H00RNICK, op in het A. des voormiddags 10 uur, in de herberg van dhr. J. Chrijs te 's»Hetrenhoek, de volgende Gemeent» 's-Heerenboek: Koop I. sectie B no. 659, groot 1.96.00 H.A. Te veilen in 5 perceelen en in massa. De schuur (12 bij 7) zal ook afzonderlijk voor afbraak ten ver koop gepresenteerd worden. Aanvaarding uiterlijk 25 Novem ber a.s. Koop II A/tA- met reoht van erfpacht ap den grond, sectie A no. 412, noordelijk deel. Aanvaarding onmiddellijk ba de betaling. Koop IH. met recht van erfpacht op den grond, sectie A no. 412, zuidelnk deel. Mondeling verhuurd aan de Wed. G. Hoornick voor fl.per week. Koop IV. sectie A no. 494, groot 44 c.A. Mondeling verhuurd aan H. Hooft- man voor f 1.05 per woek. Gemeente Heinkenszand. Koop V. sectie C no. .519, groot 5 A. 40 c.A. Mondeling verhuurd aan P. A. de Vos, voor f 1 por week. Koop VI. sectie C no. 518, groot 2 A. 20 c.A. Mondeling verhunrd aan F. de Sunders voor f 1.per week. Nadere inlichtiagen te verkrijgen ton kantore van genoemden Notaris. B. des namiddags I uur. aan het sterfhuis van Mej. de Wed. CHR. HOORNICK, om oontant gold, een bestaande o.a. uit: Eikenhouten Kabinet, dito Kast, dito Schrijfbureau, geverfd houten Kastje, Tafels, Stoelen, Kachels, Spiegels, Lampen, Regulateur, Ledikant, Bedden met toebehoo- ren, Blik-, Glas- en Aardewerk en hetgeen verder za]^» worejen ge presenteerd. Q Het Bestuur van het Waterschap „Do Breedo Watering Bowaa ton Yeraeke" maakt bekend, dat een zal gehouden worden op 's middags te één uur, in het Kof fiehuis „DE PRINS VAN ORANJE" te Qoea. Het voorstel van H.H. Gedepu teerde Staten tot Herziening van het Algemeen Reglement voor de Polders of Waterschappen in Zee land met bijbehoorenae otukke: ligt ter inzage ten kantore van Ontvanger-Griffier. Het Bestuur voornomiuf, J. OELE Hz., Dijkgraaf. MOHR, Ontvanger-Griffier.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 3