Dinsdag, 's morgens Erwtensoep met Vleesch, 's avonds Rijstpap. Woensdag Hutspot. Donderdag Stamppot van Lamsooren. Vrijdag, 's morgens Rijst met krenten, 's avonds Erwtensoep. Zaterdag Groentensoep. Tegen intrekking van de bons: Voor Dinsdag vrij. Voor Woensdag bon 45 o£ ,46, 1 kilo aardappelen. - - Voor Donderdag vrij'. Voor Vrijdag;, 's morgens bon 49, 's avonds vrij. Voor Zaterdag vrij. Bestelt Zaterdag, daar Maandag het Kan toor gesloten is. Zij, die geen gebruik maken van d» distributiebons, onverschillig welke, gelv» ven deze aan de keuksei af te staan» Distributie: Van >8 Mei tot en met 24 Mei 1918 is verkrijgbaar Op bon 43: Eenheidsworst, 1 pns. 44: Erwten 1 ons. 45: Aardappelen 2 K.G. 46: Aaruappelen 1 K.G. 47Kaas 1 ons. 48: Kaas 20 pet. (na aan komst) 1 ons. 49: Rijst. 1 ons. 50: B.- en B.-vet (na aan komst) 1 ons. 51: Huish. zeep 1 .stuk a 15 ct. per stuk of toiletzeep. De commissie belast met de uit reiking van bons voor schoenen, klom pen enz. ihaakt bekend, dat zij, die in t bezit zijn van een oproepingsKaart voor zoolleer, ueze a.s. Woensuag 24 Mei kun nen inwisselen op den aangegeven tijd. Dat voor houders van controlekaarten, waarop meer dan één persoon is inge schreven, a.s. Zaterdagavond vanaf 6 uur voor de nommers yan 4011000 gele genheid bestaat 3 storrels sajet at te nalen f 1.80 a contant). Dat waarschijnlijk de volgende week de standaardschoenen in Goes gullen ai- riveeren en dat de bons welke waren afge geven om vóór Pinksteren schoenen te koo- pen, na Pinksteren evengoed geldig zijn. Goes. Uitvoering „Toonkunst.'' „Tel brille au second rang qui s'éclipse an premier." „Menigeen schittert op de tweede plaats die in de eerste rangen niet zou worden opgemerkt." Dit spreek woord was Woensuagavond van toepas sing op de uitvoering door onze Goesche afaleeling van Toonkunst gegeven. Zoude vertolking van een „Messias" een „Jo- hannespassion" haar moeilijk zijn geval len, Hofunann's „Aschenbröuei" ging van een leien dakje. Dit toonwert hoort ztoer zeker niet tnuis in de hoogere regionen der muzikale schepping1, maar ontbeert daarom toch geenszins reeele verdien sten en is technisch nog zoo gemakke lijk niet als het lijkt. Onuer de voortref felijke leiding van den heer Lies kwam dan ook het geheel goed tot zijn recht en vormde de zang van het koor een i'risch geheeL Jammer dat speciaal onder de soprano- en altpartijen zoo weinig naar den dirigent werd gezien. Daardoor werd nogal eens ongelijk gezongen en buiten de maat. Zelfs bij de solisten kwam dit een enkele maal voor, hoewol dit voor een deel moet worden toegeschreven aan ile beknopte ruimte van het podium, waardoor de dirigent in plaats van vóór de solisten, geheel op zijde on in één lijn met hen stond. Overigens een puik kollege van solis ten ditmaal. Mooie, goed geschoolde, klankvolle stemmen. Mejuffrouw De Stop pelaar Blijdensteijn uit Den Haag gaf een krachtig, forsch, schier mannelijk altge- 1 u id te genieten met veel temperament en uitstekende dictie. Mejuffrouw Hen driks uit Voorburg was haar met haar expressieve sopraanstem volkomen „eben- biirtig", terwijl de heer B. v. d. Stap uit Delft met zijn rustig, geacheveerd, mooi ontwikkeld baritongeluid van het hout waaruit men de heldenbarytons voor ope ra's, oratorium's en dergelijke groote toon werken snijdt de beide dames waar digi ter zijde stond. Vooral in het terzet op het einde kwam ook de harmonieuze samenhang tusschen deze stemmen schit terend tot uiting, gelijk in het liefelijk teere duet„O, schönste der Stunden", de sa menklank tusschen bariton en sopraan niets te wenschen overliet. Het koor was met eenjge goede krach ten uit Bergen op Zoom versterkt, .terwijl de pianopartij als naar gewoonte op uit muntende wijze werd geïnterpreteerd door den bekwamen klavier-virtuoos1, den heer A. A. Noske uit Den Haag. Kort vóór de pauze werd den dames zangeressen eene bloemenhulde gebracht. Het applaus >vas dubbel verdiend, maar het werd veel te weinig en veel te zwak gebracht. Het brengen van „applaudisse- inents frénétiques et prolongées" schijnt legen den „bon ton" van het Goesche concertpubliek te zijn. Maar, 'tis waar, Zeenwsch bloed wordt niet gauw warm. Ten slotte moet ons weer de klacht van ,het hart, die wij ook door anderen hoorden slaken: waarom moest weer al les Duitsch zijn. Is er dan in onze Neder- landsche zang- en muziekliteratuur niets Ie vinden? Is het feitelijk niet belachelijk, dat wij, Nederlanders, op concerten al- lerlei gevoelens en gemoedstemmingen uit zingen in een vreemde taal: liuitsch, Fransch enz.? Ja, maar die zijn veel mooier dan het Hollandsch. ,jVi« idat zngt, kent onze teal niet. En zelfs toegegeven, dan wijzén wij nog op het bekende lied door Brandts Buys ge toonzet, luidende: Mijne moedertaal Is de schoonste taal. En, zou ze het ook niet wezen, Haar beminnen zou ik nog, AVant zij is de mijne toch. Tot nu toe was onze mooie Hollandsch veelal de „Aschenbrödel", de Asscho- poetster, op onze Toonkunstconcerten. Moge dat veranderen en de slotregel, dien wij gisterenavond hoorden zingen, daarop van toepassing zijn: „Aschenbrödel Kö- niain", onze moedertaal in eere her steld I Men zond ons eene berijmde aan beveling van den bloemendag op 20 Mei a.s. ten voordeele vande Chris tel ïjketuberculosel ij ders in de grafische vakken (drukkers, zetters enz.) Bij de beperkte ruimte waarover wij in het nummer van heden te beschikken hebben, is het ons niet wel mogelijk dit lij, ig gedicht van 8 strofen op te nemen. Wat echter geenszins zeggen wil dat wij niet volkomen met het doel dezer bloemencollecte sympathiseeren, de beste wenschen voor het welslagen ervan vormen en gaarne in ons blad dezen verkoop in de welwillendheid van allen die Maandag a.s. te Goes verblijven, aanbevelen. De mooie zomeravonden met helder maanlicht zijn de geschiktste yoor ver woede vliegergevechten in de Vlaamsche kuststreek. Dat hebben wij deze week hier ter stede goed kunnen merken. lederen avond trillen onze deuren en ramen van de schokken door de ontplof fingen aan het Vlaamsche luchtgevechts- front teweeg gebracht, vooral Dinsdag avond om ruim 11 uur was het buiten gewoon hevig. Velen dachten dat op oaze stad bommen werden gegooid. Ook kon aan den hemel duidelijk het schijn Sel van liohtkogels en de weerschijn vau ontploffende projectielen worden waar genomen. Schrikkelijk 1 Terwijl de natuur als in feestgewaad gedoscht ons bewonderend doet genieten van hare schoonheid, is de mensch daar ginds in het oorlogsland bezig met te verwoesten, te vernielen en te dooden. In betrekking met het bovenstaande wordt een bericht duidelijk van het Kou. Ned. Meteorologisch Instituut, dat luidt Dinsdagavond ruim elf uur zijn door het Kon Meteor. Instituut twee storingen opgeteekend, die hoogstwaarschijnlijk afkomstig waren van sterke munitie- ontploffingen. XT (Zie o.a. onder Oostburg in dit No.) Zondagrust apothekers. Zondag 19 Mei is de apotheek van den beer v- d. Hoek geopend. Maandag 2en Pinksterdag die van dhr. v. Kalmthout. De beide overige blijven dan gesloten. Onder de vele politiek» partijtjes die in dezen verkiezingstijd als padde stoelen uit den grond rijzen behoort ook de A. S. P d.w.z. de Algemeene Staatspartij, een arke Noach's van mal contenten die op de ontevredenheid en den honger van het kiezerspubliek spe- culeeren om hun eigen pad naar de politieke macht in orde te brengen. Maar die heeren kunnen met al hun oreeren ons geen halfons op onze brood kaart meer bezorgen, noch ons helpen uit de levensmiddelenmisère. Zelfs met met het doen vallen van minister Post- huma, want zoolang deze oorlogstoe stand duurt die ons den vrijen toevoer van voortbrengselen uit onze koloniën belet, zoolang zal hier een noodtoestand blijven heerschen op levensmiddelen- gebied, waaraan geen minister, zelfs niet een uit den boezem der A. b. P. gesteld dat de heeren het zoover brengen iets van belang kan ver- 11 Katholieken zullen dus, hun verstand en niet hun maag raadplegende, zich van het gedoê der A. S. P-, die hier ter stede op morgenavond eene vergadering heeft belegd, verre houden. Al wordt die vergadering ook gehouden in een Katholiek lokaal, dat zegt niets. De eigenaar toch is blijkbaar het slacht offer geworden van eene mystificatie niet wetende welk vleesch hg in de kuip had. Bevolking. In de eer ste helft van Mei zijn in deze gemeente ingekomen P. C. Labrijn, Rijksontvanger uit Vee- nendaal, Stationsweg 26; G. A. J. Koeb,[ ktllner uit Amsterdam, Groote Markt 10; D A Land, boekhouder uit lerseke, Bierkade B 2; J. C. Lotte, koopman uit Oegstgeest, Westerstr. 19; D. R. G. Lac- kamp, directeur Na,t. Bankvereemging uit Rkeden, Groote Markt 3; J. P- Kügeler, procuraiieihouder uit Axel, Oostsirigjel 207, J. Zuidhof, slagersknecht uit Vlissimgen, Lange Vorststraat 254; P. C. M. de Munck, onderbaas uit WemeLdinge, Voorstad 68a; R. Rh. Rijk, wed. Heufceshoven, zonder beroep uit Stapelveld, 's Heer Hendriks- kindereinstraat 83,84. VertrokkenM- Hootsmans, teekeiia&r, naar Haarlem; A. P. de Paauw, koopman, naar Middelburg; T. Claij, kantoorbe diende, naar Nibbixwoud; H. Gerritsen, zet-kastelein, naar Oosterwijk; G. Zou te welle, koopman, naar Terneuzen; L. ilaat, slagersknecht, naar Driewegen; H. Harms, koopman, naar Middelburg; J. 41. den ïtoxter, bouwkundige, naar Ooster beek; P. Bazen, koopman, naar Middel burg; A. J. Lamain, bakkersknecht, naar Wdssenkerke; A. Provoost, boomkweekeir, naar Kattendijke. (Z.) Eerste steenlegging „Nieuw Goes". Vóór den ingang der bouwterreinen van de Bouwvereeniging „Nieuw Goes" aan de Voorstand alhier wapperden Dinsdag de vlaggen ter eere der plechtigheid van de eerste steenleg ging van het eerste woningenoomplex dat er gaat verrijzen. Verschillende autoriteiten waren aan wezig. Vooreerst het bestuur der bouw vereeniging met aan het hoofd de heer E. C. van Dissel, notaris te dezer stede. Verder de waarnemende burgemeester, de heer D. D. v. d. Bout, de waarnemende gemeente-secretaris, de heer Lodder, ver schillende leden van den raad, de le den van de gezondheidscommissie, het oud-raadslid de heer Joh. Pilaar, de heer Van Heel Sr., de heer dr. J. W. Jenny Weijerman, de inspecteur van het Staats toezicht op de volksgezondheid, Jhr De Graaf, de architecten, de heeren F. G. C. Rothuizen, Goes, en G. J. Hamers, Amsterdam, de aannemers, de heeren Gebrs. Schuddeboom, Utrecht, de oud-bur gemeester de heer De Beaufort enz. De voorzitter der bouwvereeniging, de heer Van Dissel, opende de plechtigheid met. eene rede. Kerst, deelde hij nogmedei, dat berichten van verhindering tot hij woning dezer plechtigheid waren ingeko men van Z.Excellentie den Commissaris der Koningin, die wegens ambtsbezighe den en van den EdeJachtbaren heer Bur gemeester, die wegens ongesteldheid niet kon komen. Beide heeren gaven hun beste wenschen te kennen voor het welslagen der bouwplannen. Speciaal de laatste, dc heer Hajenius, drukte er zijn levendig leedwezen over uit, dat hij niet zelf mon deling zijn hulde had kunnen komen uit spreken aan de bouwvereeniging en den bouwmeester. Nog waren berichten van verhindering ingekomen van de heeren Den Hout, hoofdinspecteur dér volksgezondheid, I. D. Fransen v. d. Putte, wethouder, Gele, dijkgraaf der Breede Waterig bewesten lerseke, De Looff, gemeenteraadslid en Klaus, vorig eigenaar der gronden waar op thans wordt gebouwd. Daarna riep de heer Van Dissel de aanwezigen het welkom toe en begon met te zeggen, dat de eerste stoot tot de zen bouw eigenlijk gegeven wa.s door wij len den heer S. Duvokot, die met dr. Jenny Weijerman het plan tot stichting van een complex arbeiderswoningen be raamde en tot oprichting eener desbe treffende bouwvereeniging. Den 31sten Augustus 1916 had de eerste vergadering der vereeniging plaats. Het is spreker thans eene weemoedige gedachte bij deze plechtigheid als voorzitter te staan waar eigenlijk de heer Duvekot had behoo- ren te staan, die de ziel dezer bouw vereeniging is geweest.. Den 29en Septem ber 1916 werden de statuten vastgesteld en den 9en Januari 1917 koninklijk goed gekeurd. Ondanks de vele bezwaren en moeielijkheden, die zich zoowel uithoofde van de tijdsomstandigheden als om andero reden voordeden, ging de bouwvereeniging steeds voorwaarts en het is spreker dan ook eene behoefte het gemeentebestuur van Goes en den raad, in het bijzonder de heeren De Beaufort, Van den Bout en Fransen van de Putte hartelijk dank te zeggen, zoomede aan de regeering voor den financieelen steun aan de vereeniging yerleend. Ook de heeren architecten ston den der vereeniging met hun doelmatige bouwplannen waardevol ter zijde. Speciaal den heer Rothuizen brengt spreker dank voor de vele diensten en voor zijn raad en daad waarmede hij de vereeniging ter hulpe kwam. Ook de heeren aannemers dankt hij voor de voortvarende wijze waarop zij de bouwplannen voltrekken. Den 27en Februari had de aanbesteding plaats en nu reeds zijn de woningen een heel eind boven den grond en zullen weldra onder den kap zijn. Over de goede harmonie tusschen architecten, aanne mers, opzichters, teekenaars en werklieden spreekt spreker gaarne zijne tevredenheid nit. Zoo die blijft bestaan kan het niet Uitblijven of de bouw moet tot een goed einde worden gebracht. Voor dezeeenigs- zins plechtige steenlegging is alle reden. Wat hier gaat verrijzen is nog maar een klein deel van de 150 woningen, die de vereeniging wil stichten om daarmede aan Goes ruime, frissche volkswoningen te schenken, die aan de volksgezondheid zul len ten goede komen. Of die woningen noodig zijn? Al de 36 die heden in aan bouw zijn, zijn al verhuurd en vele aan vragen zijn nog moeten worden afge wezen. Moge het streven, zoo besluit de spre ker, van de Bouwvereeniging „Nieuw Goes" rijke vruchten dragen in de toe komst. (Applaus). De heer v. d. Rout, nam namens het col lege van B. en W. en den raad het woord om de Bouwvereeniging voor de vereerende uitnoodiging te danken en haar geluk te wenschen met deze gebeurte nis. Spreker stelde het sympathieke ka rakter dezer vereeniging in het licht, die niet Rouwt om winst te maken, maar hoofdzakelijk jn het openbaar belang. Ook stelde spreker de moeielijkheden in het licht waarmede de vereeniging te wor stelen had en die zij, dank den steun van den heer De Graaf en den gemeente raad te boven kwam. Ook in de toekomst beloofde hij den .eteun der gemeente. Met de beste wenschen voor een volledig wel slagen met den houw eindigde spreker. De heer Jhr. de Graaf drukte in een korte rede zijn voldoening uit over dezen woningbouw, speciaal met het oog op Goes. Tóen hij1 pas in het district als inspecteur der volksgezondheid in den jare 1902 te. Goes de woningen inspecteerde en de .treurige woningtoestanden zag a.ls in de befaamde „bocht va® Guinea" stuit ten zijn pogingen bij het gemeentebestuur in deze onveranderlijk af op het bezwaar wij' moeten eerst nog wat boomen zien te verkoopen. (Deze herinnering van den heer De Graaf is ietwat ondeugelnd maar niet onjuist. De Goesche lezer zal zich herinneren 'Koe nog voor enkele jaren een request van ingezetenen om den grond tusschen de Hervormde school en den West waf voor bouwgrond ta bestemmen, afstuitte op het bezwaar, da.t dan 6 o*lme- booinen zouden moeten verdwijnen. Red.) Thans is dit argument van de baan. Goes is door zijn ligging op ontwikke ling aangewezen, vooral nu de voorwaar den daarvoor zooveel gunstiger zijn ge worden door den aanleg van de water leiding, den geprojecteerden nieuwen ver keersweg Bergen op ZoomVlissimgen, die dwars door Goes gaat en den gepro jecteerden lokaalspoorweg. Wat nu ge bouwd wordt is een eerste stap, maar de terreinen liggen gereed 0111 daarop nog eenige honderden gezonde, flinke volkswoningen te bouwen. Daarom spreekt hij zijn beste wenschen uit voor het heden en de toekomst. Nadat de heer Van Dissel den sprekers had dank gezegd voor hunne welwillende woorden en allen, ook de persi, voor den verleenden steun, legde hij den eersten steen, waarna de heer Rothuizen Met enkele woorden de sympathieke verhou ding tusschen architecten en aannemers irg Ihet licht stelde, die naar hij" hoopt, tot het einde van den bouw zat duren, zooals het naar hit hoopt den heeren zal mogen blijken als zij in het najaar de voltooide woningen komen bezichtigen. Daarna werden ververschingpn roindgei diend en bestond gelegenheid in de di rectiekeet de plannen en teekemngen van „Nieuw Goes" te bestndeeren. Waar Wij die reeds vroeger uitvoerig aan onze lo zers mededeelden, kunnen wij ons dit maal van die taak ontslagen rekenen. Wij namen van deze eerste steenlegging de beste herinneringfetn jnede. Jammer alleen, dat niet met een enkel woord werd gezinspeeld op den onmisbare® zegen van den Grooten Bouwmeester. Den voorzitter der bouwvereeniging moet als predikantszonn toch zeer zeker het zinrijke psalmvers (1261) niet onbekend zijn: „Als de Heer het huis niet bouwt werken zij, die er aan bouwen, tever geefs". Middelburg. In de sociëteit St. Joris alhier werd gisteren een vergadering ge houden, waar oggeveer 300 Zeeuwsche slagers vertegenwoordigd waren. Er is be sloten tot oprichting van den Zeeuwschen Slagershond, welke gevestigd zal zijn te Middelburg. De Koninklijke goedkenfing van den Bond zal worden aangevraagd. Voor de eerste maal werden tot be stuursleden gekozen de heeren A. Betu- gelink, Middelburg, voorz., P; de Pagter, Middelburg, secretaris; I'. Vrolijk, Ylis- singen; W. de Jonghe, Goes; S. Visser, Hansweerd; J. de" Vriendt, Wilhelntaa- dorp; S. Versprille, Sluis; H. J. Kolsen Sluiskil en J. 'Simmers, Zierikzee. Woensdagavond had op het Stadhuis alhier de laatste vergadering plaats der voorloopige commissie van de Centrale keuken, die nu, waar de raad besloot tot uitvoering harer voorstellen en be noeming van een kleine vaste commissie, bestaande uit het dagelyksch bestuur dier voorloopige commissie, haar taak als geëindigd kon beschouwen. Mede was aanwezig de burgemeester onzer gemeente, die nadat de voorzitter der commissie, de lieer L. Onderdijk, een korte uiteenzetting had gegeven van het verloop der zaak tot nu toe, het woord nam. In waardeerende bewoerdingen betuig de hij namens het college van Burge meester en Wethouders en ook namens de heele gemeente, de commissie harte- lgk dank voor het door haar verrichte werk, waardoer de stoot is gegeven tot oprichting der definitieve keuken en be val verder de centrale keuken in de be langstelling der nu uit de commissie tredende personen aan. lM. Ct.) Naar wij vernemen zal de ijzergie terij van de firma Boddaert Co. al hier ten gevolge van de malaise aan de machinefabrieken en scheepswerven ge noodzaakt zjjn om met ingang van de volgende week voorloopig slechts 3 da gen per week te werken. Centrale Keuken. Menu voor de week 2225 Mei. Woensdag; bruine boonensoep. Donderdagstamppot andgvie. Vrijdagstamppot knolraap. Zaterdagstamppot spinazie. Maandag en Dinsdag, 2e en 3e Pink sterdag, wordt niet gekookt. De bons die heden Vrijdag gebaald zijn, gelden dus voor Woensdag en van Zaterdag voor Donderdag. Vlissingen, In antwoord op een schrij ven inzake de invoering van de gemeen telijke broodkaarten, heeft de afdeelmg Vlissingen van den Nederl. Rakkersbond van het Centrae.1 broodkantoor bericht ontvahgen, dat, waar de getroffen, rege ling ten doel heeft een regelmatig ver bruik van het broodrantsoen te bevor deren, derhalve het algemeen belang be oogt, er geen termen aanwezig zijn .B. en !W'. te verzoeken daarin verandering te brengen, zoolang de genomen maat regelen niet in strijd zijn met de minis- trieele voorschriften. t Mocht dit te eeniger tijd het geval zijn, dan zal het bureau zulks alsnog gaarne vernemen, opdat overwogen kan worden of Kot wenschelijk is den Minister van andbouw enz. te verzoeken een aanschrij ving tot vorenbedoeld college te richten. Tevoren was door de afdeeling nog een telegram atol den Minister gezonden om hem met de In werking treding der gemeentelijke broodkaarten bekend tema ken e®. de meening uit te spreken, dat waar volgens de rijksregeling ieder, die een Rijksbroodkaart heeft, brood moet, worden verstrekt, de gemeentelijke kan ten in strijd zijn met de rijksrege'iig. Woensdagavond werd alhier door 'n torpedoóout binnengesleept de Arnem. 28 die aan boord eeu lijk had, dat hor kend werd als dat van schipper Van Heizen van het visschersvaartuig Arnem. 16, dat op 14 Februari j.l. op een mijn is geloopen. Het lijk werd naar de be graafplaats overgebracht. M. Ct, 's Gravenpolder. In de Woensdag ge houden vergadering van Ingelanden van den polder 's-Gravenpolder werden eenige ingekomen stukken medegedeeld, verslag over den toestand uitgebracht en de re kening; over 1917-18, in ontvang tot. een bedrag van f 3189,72 en in uitgaaf ■f3042,12," aizoo met een batig saldo van f 147,60 vastgesteld. Vervolgens is de begrooting voor 1918-19 vastgesteld, zoo als deze door het Bestuur is opgemaakt, in ontvang en uitgaaf tot een bedrag van f 3566,8IV2, met een post voor onvoor zien van f 244,18V2. Het dijkgeschot is met f2,50 per H.A. verhoogd en ge bracht op f 10 per H.A. (Z.) Met ingang van 16 Mei is alhier tot postbode benoemd de hulppostbode H. Tolhoek. Heinkenszand Hoe gevaarlijk het is om vleesch te koopen buiten de distributie om, bewijst weer een geval alhier. Zekere B. had een rund geslacht dat voor de consumptie reeds was afgekeurd. Er was reeds een gedeelte door hem verkocht, het mocht de politie evenwel gelukken spoedig een eind aan den verkoop te ma- ten. Tegen H. is procesverbaal opgemaakt. Hansweerd. Op de sleepboot Avanti werd een eene partij zijden en katoenen manufacturen gevonden. De machinist is in arrest gesteld. Het geld, ontvreemd uit de militaire cantine aan den Boomdijk, ia door de politie gevonden, 't Was bij de K. K. School in den grond verborgen. De1 sol- daat, die in de cantine dienst deed, heett bekend en is in arrest gesteld. Ovezaiid. Benoemd tot Gemeente-Secre taris de Heer D. Mulder, Burgemeester. En tot Gemeenteontvanger en Svcretaris- Penningmeester van het Burgerlgk arm bestuur de Heer L. N. de Jonge, te Ovezand. Kapelle. Een zoontje van dhr. van Wil ligen had het ongeluk spelenderwijs een houtje in één zijner oogen te krijgen, zoodat hij zich onder behandeling bege ven moest naar Middelburg. De kersenoogst zal dezen zomer zeer miniem zijn, niet alleen dat er geen vroege zijn, ook de late soorten hebben zoodanig door de vorst geledeny dat dit heerlijke fruit zeer schaarsch zal zijn. Voor vele menschen is dit een groote schadepost, niet alleen voor de eigenaars van de boomgaarden, maar ook voor de kersenboeren, plukkers, enz. In de gisterenavond gehouden ver gadering der Onderlinge Varkensverzeke ring „Steunt elkander" werd besloten met het oog op het warme weêr, de varkens der leden zoo spoedig mogelijk in te en ten tegen de zoo gevreesde vlekziekte. Mede werd besloten begin Juni een rij toer te maken door ,,'t Oostende". Nleuwdorp. Donderdagnamiddag ont stond er door onbekende oorzaak brand in het schuurtje van P. d® Maker. Door het vlugge optreden der brandweer met de slang op de waterleiding was het spoedig gebluscht. Daar het schuurtje uit hout was ge bouwd is de schade nog al aanzienlijk. Woensdagmiddag had alhier de inwijding plaats van het nieuwe kerkge bouw der Ned. Herv. gemeente, ontwor pen door den heer H. van der Kloot Meijburg. In zgn inwijdingsrede gaf ds. Buinink een uiteenzetting van de beteekenis van van het kerkgebouw in het algemeen en van de wording van dit bedehui» in het bijzonder, welks stichting noodig was geworden door de wijziging in de bevol kingsverhouding tusschen Nieuwdorpen 's Heerenhoek. De nieuwe kerk is een fraai gebouw met Hinken toren. Sas van Gent. Dinsdagnacht heeft een vlieger der geallieerden boven deze ge meente gevlogen. Hij is naar de Belgische grens teruggekeerd, zonder hier schade te veroorzaken. Olltturg. Toen Zondagmorgen de land bouwer A. S., alhier met zijn huisggnoo

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 2