De Groote Oorlog. Dinsdag 7Mei 1918. Veertiende Jaargang. No. 54 BINNENLAND. Terschijnl elktn NIUDU-. MENIM en miUUIM. ta m („Tijd") Welk weder zullen wij hebben? Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes tA»-», ÜMctaifui f UB. Vfzonderljjka nummers 3 cant, dubbele bladen IQ eent Advertentiën worden ingewacht vóór half aan sur 'si Kantoor v.d. Administratie: BoudewIJn da WlffastraatA 198* GOES. Tel. interc.: Directie no. 34. Redactie ue. 97. Ot p Adverteatiëa van 15 Eeszellie edwwtentie 3 X r. IMS, geplaatst, Loaae berlohten. De actie op de Vlaamsohe Kust. LONDEN, 3 Mei. (R. O.). Uit de laatst ingekomen berichten blijkt, dat de Duitschers een groote activiteit ontwik kelen om de schade, welke te Zeebrugge door den Engelschen raid aangericht is, te herstellen. Het kanaal is nog steeds geblokkeerd, waarschijnlijk voor langen tijd. De brand in Reims. ZüRICH, 2 Mei. (Part.) Volgens een bericht uit Prankrijk duurt de groote brand in Reims voort. Het vuur grijpt snel cm zich heen. Tot op vele K.M. afstand van Reims komen asch, vonken enz. neder. Meer dan 10UÜ huizen zgn reeds vernield. De Confarentie te Parijs. PARIJS, 3 Mei. (R.O.) De conferentie der gealieerden te Abbeville duurde twee dagen. Alle bestaande kwesties werden in volle overeenstemming bespro. ken. Na afloop verklaarde Clemenceau in een interview„Foch is optimist, dat is alles wat ik kan zeggen". LONDEN, 3 Mei. (R.O.) Officieel. De eerste minister en lord Müner zgn heden uit Frankrijk teruggekeerd, waar zij de vergadering van den oppersten oorlogs raad hebben bijgewoond. Ter vergadering waren ook aanwezig Clemenceau en Orlando, als vertegen- woordigers der Fransehe en Italvaansche regeermgende adviseurs voor leger en vloot der geallieerde regeeringen, ouder wie generaal Foch en de opperbevelheb bers van de Amenkaansche en Uritsche legers in Frankrijk. N.JB. Abbeville, aan de monding van de Somme, was het eigenlijke doel van het jongste Duitsche groote offensief. Immers, met de inname van die stad zou de scheiding der Engelsche en Fran sehe legers door de Duitschers zgn vol tooid. Red. In welingelichte kringen te 's-Graven- hage neemt men aan, dat met den vredes- agent, die in Londen voorstellen heeft gedaan namens de Duitsche regeering, bedoeld is de oud-minister Colijn. LONDEN, 4 Mei. (R.O.) De avondbla den staan sceptisch tegenover den goeden trouw van het gemelde Duitsche vredes offensief. De Pallmall Gazette" schrijft: Dat Engeland steeds bereid is een waren vrede te sluiten, behoeft niet gezegd; maar zulk een vrede omvat: oplossing van de moreele kwesties, welke zicu gedurende den oorlog voorgedaan hebben, volledige uitboeting van de Duitsche misdaden en volledige waarborgen tegen een toekomstige herhaling der hunnen- daden. Niets wijst er op, dat Duitschland be reid is deze eischen in te willigen en dit kan ook niet verwacht worden, zoolang de militaire party met door een neder- laag machteloos is geworden. Rantsoenen in Duitschland. Naar ons uit een brief van menschen uit Coblenz ten oore kwam wordt daar wekelyks het volgende rantsoen levens middelen verstrekt: 3'/i pond brood, Kil) gram meel, 50 gram marmelade, 50 gram boter of margarine en iedere maand 1 ei. De strijd In Finland. BERLIJN, 3 Mei. Het Finsche hoofd kwartier meldt: Bij Lathi dwongen de witte troepen den vijand tot capitulatie. 12.000 gevan genen werden gemaakt. 20 kanonnen, 200 machinegeweren en 1000 paarden werden buit gemaakt. In Savolah rukken onze troepen tegen Konvola op. STOCKHOLM, 4 Mei. (Draadloos.) Uit Helsingfors wordt gemeld dat thans heel Finland in de maent der regeenngstroe- pen is. Alleen de schade, welke de roode garden aan de spoorwegen hebben toe gebracht, bedraagt 150 millioen mark. In de afgeloopen week hebben de Russen gro.ote troepen machten aan de Finsche grens geconcentreerd. Men verwacht belangrijke gebeurtenissen. Oekrajina en Finland. Betreffende de revolutie in de Oekra jina worden we uitsluitend ingelicht van Duitsche zijde en daaruit blijkt, dat het geheele verloop der gebeurtenissen van de laatste dagen aan de regeering te Berlijn zeer welgevallig is. De Rada was haar een doorn in het oog en de regee- ring speelde met de Rada onder één hoedje of had een veel te slappe rugge- graat tegenover de aanmatigende eischen van dit lichaam. Het geheele bestuur ging te veel in communistische nchtiug en dreigde daardoor een gevaar op te leveren voor Bolsjewieksche toestanden in dezen nieuwen Duitschen vazalstaat. Thans zgn èn regeering èn Rada uit den weg geruimd en neeft de Oekrajina een „in optima forma" gezalfden netman, generaal Öporopodster. Zóó bevalt het aan de Centrale regeermgen beter en zoo is het voor de rustige ontwikkeling van dezen nieuwen staat vermoedelijk ook verkieselijker. (De Tijd.) BERLIJN, Mei. (W.B.) In het huis van afgevaardigden zijn de debatten over het kiesrechtvraagstuk voortgezet. Aangenomen is de bepaling, dat iedere kiezer verplicht is zijn kiesplicht te vervullen. Verder werd het geheime kiesrecht aangenomen. De Russische Zwarte Zee-vloet. In de haven van Sebastopol hebben de centralen, naar van Turksche zijde gemeld wordt, zich van het grootste ge deelte van de Russische Zwarte Zee-vloot, van zoo roemrijke en ook beruchte ge dachtenisse, meester gemaakt. De „Balta Jawus Selhm" is met een aantal Tur. sche oorlogsschepen naar tiebastop vertrokken, om daar waarschijnlijk h noodige toezicht te houden. (Maasb.) Vredesactie van Duitschland. LONDEN, De Times verneemt uit Washington, dat Duitschland voornemens zou zijn opnieuw een vredesaanbod te doen. De Ver. Staten zouden het zeker afwgzen. Esn ritje mst sen tank. Een medewerker aan de „Daily Tele graph" schryft: „Het is belangwekkend een tank de voet van een heuvel met een helling van een op vier, en die steil uit de vlakte omhoog rijst, te zien opkruipen. Ais de tank aan hei begin van de hel- ling is gekomen, blijft hij een oogenblik staan. „Kan niet verder," denkt ge Mis. Hij steekt zijn neus in de hoogte en zonder aarzelen loopt de tank tegen de helling op, draait op den top om en komt dan naar beneden rennen met een voor zijn gewicht en omvang ongeloa- felijke snelheid. „Je zult daar wel lekker door elkander gerammeld werden", zegt ge als van zelf .ot den jongensachtigen „scliipper", als hg weer veor den dag is gekomen. „U, niet zoo heel erg", antwoordde deze, „kom maar eens mee". Een pleizierreiaje in een tank! Dat is een nieuwe sensatie. Ge kruipt door een gat ergens m de laagte in den wand, stoot uw hoofd een paar maal en als ge verstandig zijt, zoekt ge in de zeer kleine binnenruimte een piekje op, dat u wordt aangewezen, om niet in den weg te zgn. In werkelijkheid is er geen ruimte in een tank en ge vraagt u met verbazing af, hoe allés, de be- diemngsmauschappen inbeprepen, er plaats in kan vinden. Maar de bestuur der zit reeds op zijn baukje en begint zekere hefhoomeu te bewegen. Dan een ruk. „We zgn op weg", zegt een van de mannen. De volgende tien minuten houdt gij u hangende met beide handen stijl vast aan al wat maar uitsteekt en vraagt ge u af, of er mogelgkheid is, dat de tauk met onderstboven valt. Ofschoon ge wei een beetje door elkander geschudbent. hebt ge toch minder geleden bij het atgiyden van de helling, dan Uw be- langstellende vrienden denken. Als ge eenmaal weer uit het gevaarte zijt, her innert ge u hoofdzakelijk neg den stank van olie, de hitte en het lawaai, het eindelooze lawaai. De schipper, die met toelaat, dat men kwaad spreekt van zijn machine, eikent eindelijk, dat het •p wel een beetje benauwd wordt, als de bemanning er in een gevecht een paar uur in is opgesloten geweest. De ratolende treinen. Altijd maar zoo lezen we in het „libl." ratelen de treinen achter het front. Het is een nooit eindigend, ver en nabij gestommel van gaande en komende transporttreinen „Waarom rijden zoovele treinen naar de slagvelden m dit voorjaar? Met voile wagens worden de troepen daarhenen overgebracht. Leeg haasten zich de treinen weer terug om nieuwe menschenladingeii te halen van huis. Van alle hoeken in dit werelddeel ratelen dan de voile treinen naar het groote slagveld terug. s Nachts vonken de locomotieven door de rumoerige nachten; overdag wolken de witte rookpoefen uit de korte pijpen dezer onvermoeide trekdieren. Van alle kanten worden ze geleid naar één punt, het groote gindscüe doodeniand. Mii- lioenen-legers moeten ze overbrengen. Dit is de oorlog van het transportwezen. Wie het snelst en behendigst zgn legers verplaatst op het groote, levende schaak bord, heeft de beste kans. Zonder op houden ratelen de transporttremen met afgeloste, met versche troepen. Uit de kazernes reppen zich de treinen met de nieuwe lichtingendat zijn de pasgedrilde soldaten, die voor het eerst in het vuur moeten. Het zijn soms nog heel jonge kerels. In plaats van in hun wagens, hebben ze zich op de treeplanken geplaatst. Zoo rgden ze door hün vreem de landen, laugs de hun onbekende steden, de hun onbekende toekomst te gemoet. Dan zien ze de zwarte akkers in het vreemde vijandelijke land. Nergens zien ze meer akaerbouwoedrijven op net land geen boeren achter den ploeg, geen vee bij de stallen. Niets dan puiuhoopen. De volle treinen ratelen steeds verder. Met een schrillen kreet vervolgt de hij gende locomotief haar weg. Er is haast, Aten rijdt dicht achter een vongen tréin tal van volgende treineu komen achteraan Overal ratelt het van treinen." Aldus wordt aan het Moloch-monster van den oorlog het voedsel verstrekt van tienduizenden en honderdduizenden porties menschenmatenaalEn dat dit geschieden kan, dankt men aan de toe wijding, waarmede beschaving, weten schap en uitvindersgenie zien gesteld hebben in dienst van den politieken hoogmoed en de politieke begeerlijkheid van de leiders der volken. Denkc men hier niet onwillekeurig aan die versregels uit Goethe's Faust, waarmede Meplusto den mensch karakteriseert „Ein wenig besser wiird' er leben, „Hatt 'st du ïhm nicht den Sjeheiu des Himmeliictits gegeben. „Ei- nennt's Yernunft und braucüt's aliein, „Nur tieriseher als jedes Tier zu sein" 1 Dierljjker dan de dieren hebben zich in dezen gruweiijken oorlog de menschen getoond, doch de schuld daarvan komt alleen ten laste hunner booze hartstoch ten, die hen de edelste gaven, door den Schepper hun geschonken, doen misbrui keu en in staat zgn van den met maje- stueuzen adeldom omkleeden koning der natuur een wild beest te maken. l) JSea weinig beier zou liij leven Hadt gij lieni niet een etraal van 't Hemel- [licht gegeven. Hij noemt 't verstand en gebruist 't alleen Om nog dierlijker dan het dier te zijn. Nederland en Duitschland. Van bevoegde Duitsche zijde deelt men aan de „Ueutscher Nachrichten Dienst' mede „De hier te lande in omloop gebrachte geruchten als zou Duitschland van Hol land den doorvoer van troepen over den spoorweg Roermond geëischt hebben, berusten op een verzinsel. Voor het overige is er des te minder reden voor verontrusting, waar wij ver nemen, dat een voor beide partijen bevre digende oplossing over alle hangende- kwestie» en wei ook over de hoeveel heden van het door te voeren zand en grint, Zaterdag 27 April in Den Haag verkregen werd. Het eenige punt in verband waar mede nog door Baron Gevers bespre kingen moesten worden gevoerd, heeft betrekking op de practische doorvoe ring van het spoorwegverkeer over Roer mond. Ook hierover intusschen m Berlijn, zeoals reeds kortelijk gemeld, voile overeenstemming verkregen. De gansche aangelegenheid is hiermede op een veor Nederland en Duitschland bevredigende wgze opgelost, zoodat alle nog in omloep zijnde geruchten moeten worden aangemerkt als te zijn ontstaan uit een ongegronde zenuwachtigheid." De Becigusche correspondent van het Handelsblad seinde nog: Naar ik verneem, waren er Zaterdag 27 April alle tusschen Nederland en Duitschland hangende vraagstukken op gelost, en wei dat van den uitvoer evenals dat van den doorvoer van zand grind en evenzoe in beginsel het vraagstuk tot hervatting van het goede renverkeer over het Nederlandsch ge deelte van den spoorweg Antwerpen- Müuchen-Gladbach. Wat dit laatste vraagstuk betreft, moesten nog enkele onderdeelen werden geregeld. Uok hier voor is thans een bevredigende oplossing gevonden. Nog wordt gemeld Verschillende militaire maatregelen, die in verband met den onzekeren poli tieken toestand genomen waren, zijn nu ingetrokken. Zoo is een eind gemaakt aan het permanent geopend zijn (voor militair gebruik) der telegraafkantoren in plaatsen waar troepen gelegerd zgn en is de bewaking van de stationstele- graaf bureaux opgeheven. (Zie laatste berichten.) Nederland en de geassocieerden. De Engelsche Nota aan Nederland. Het „Hbld.", het antwoord besprekende van de Bntsche Regeering op de Nota, welke onze Regeering op 30 Maart aan de Geassocieerden deed toekomen als protest tegen de inbeslagneming onzer schepen, vindt dat het stuk rustig is gesteld en dat het eene rechtvaardiging tracht te geven van wat de Geasso cieerden ons hebben aangedaan. Hopen wij, zoo schrijft het blad, dat men het thans in ons land, hoe men er ook over moge denken, rustig zal overwegen en niet weder in den zelfden toon zal ver vallen, waarin men voor eenige weken over de Geassocieerde Regeermgen heeft meenen te mogen spreken en schrijven; men kan critisch zgu, voor zijn rechten opkomen, zijne verontwaardiging uit spreken, maar schimpen en smalen heeft geen nut. De kwestie van Groenendael. „De Tijd" verneemt, dat de commissie van onderzoek, ingesteld met betrekking tot de kwestie van Groenendael, met haar arbeid is gereed gekomen en in een lgvig rapport tot de conclusie is gekomen dat er geen teralen aanwezig zijn om het Tweede Kamerlid voor Weert van de candidateuhjst in den Rijkskieskring Dim burg af te voeren. De vetvoorzieping. Naar de „Tel." verneemt, zal vermoe delijk in de eerste heilt van Juni de vet rantsoeneering definitief kunnen worden ingevoerd. Het vertrek van het s.s. „Amsterdam". Onvoorziene omstandigheden voorbe houden, zal het ss. „Nieuw-Amsterdam Woensdag 29 Mei a.s. van Rotterdam naar New-York vertrekken. Brotd zonder graan. De Maatschappij Nutricia te Zoetermeer heeft octrooi genomen óp een uitvinding om brood te bereiden zonder graan, zelts zonder meel van boonen of dergelijke. Niettemin bestakt het uit zuiver zetmeel, vermengd met een melkproduct. Die het geproefd hebben, roemen den smaak. Verwachting tot den avond van 7 Mei: Zwakke tot matigen wind uit Oostelijke richtingen In het Noorden, In het Znlden veranderlijk, zwaarbewelkt met t(Jdel(|ke opklaring. Waarschijnlijk enkele regentalen met kans op onweer. Weinig verandering van temperatuur. De Duitsche troepen aan onze grene. Naar de „N. R. Ut." van de Belgische grens verneemt, zijn do Duitsche troepen, meest infanterie, die de laatste dagen de grenswachten verzesvoudigd hadden, weer naar het binnenland alge trokken. Motiss. In de Algemeene Vergadering van den Algenaeenen Bond van R. K. Kiesveree- nigingen in Nederland op 13 Mei s. s., zullen de navolgende moties worden be handeld I. Motie Arnhem. De vergadering van den Bond van R. K. Kiesvereenigingen in Nederland, van oordeel, dat naar aanleiding van de vredesnota van Z.H. Faus Beuedictus VI, en in verband met de ervaringen, opge- daan in den huldigen wereldoorlog, een nieuw onderzoek vaa het defensie vraag stuk dnugend noodig is; noodigt het Bondsbestuur uit, zoo spoedig mogelijk eene veelzgdig samen gestelde Commissie te benoemen, ten einde mede in het licht der ontwape ningsgedachte, het vraagstuk der verde diging van Nederland en zyne koloniën zoowel uit een principieel als uit een oppostunistisch oogpunt in zijn vollen omvang te onderzoeken en de resultaten van dat onderzoek in een rapport neder te leggen. II. Motie Dei Haag. De Vergadering, enz. spreekt als haar wensck uit, dat ma afloop der verkiezingen voor de Tweede Kamer onverwyld de nieuwe opbouw van de organisatie der Katholieke kie zers van Nederland moet worden ter hand genomen dat daarbij onder het toekennen van zekere zelfstandigheid aan de organisaties der Katholieke kiezers in de kieskringen de inwendige regeling dier organisaties aldus worde vastgesteld, dat verdwijnen die geschillen, welke onnoodig afbreuk doen aan de eenheidsgedachte der Ne- derlandsche katholieke Staatspartij; dat daarbij onder meer worde getrof fen een regeling, gelijkluidend voor alle genoemde organisaties, wat betreft de aanwijzing der caudidaten dier organi saties voor hare olficieele iyst, althans zoodaaig, dat daarbij het beginsel ver wezenlijkt worde, dat op samenstelling van de olficieele lijst rechtstreeksche invloed worde geschonken aan alle ge organiseerde Katholieke kiezers, die tot het deelnemen aan de aanwgzing der caudidaten zoo ruimschoots mogalyk, dat is door het doen zetten van SLembureaux, in staat gesteld zullen worden; en gaat over tot de orde van den dag. LU. Motie Hoogezand. De R. K. Kiesvereenigiug „Recht en en Fhcho" te Hoogezand Alarteushoek in hare vergadering op 11 December 1917 bijeen, gehoord heobeude de inleiding van de weaschehjkheid eener nauwere samenwerking tusschen kiezers en de R.K. Kamer fractie, spreekt als hare mee ning uit, dat voornoemde samenwerking gemakkelijk zou zijn te verkrijgen door 1 of 2 maal per jaar een vergadering te hauden, op een nader te bepalen plaats, van de R. K. Kamerleden en afge vaardigden van de Kiesvereenigingen, am op die vergadering(eu) eveatueele wenschen betreffende het algemeen be lang en die der R. K. belangen in het bizonder te bespreken, besluit boven staande motie, aaugeuoman met alge meene stemmen, in te dienen bij de K. K. Rykakieskring Groningen en ver volgens op de vergadering „bespreking Program van Actie" te nouden te Utrecht, in stemming ta doen brengen, en gaat over tot de orde van den dag.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1