Lange Kerkstraat C 43. BRANDSTOFFEN. Bank- en Effectenzaken van alle Assurantiën. worden alle boeken en tijdschriften selied i Het Kt mtoor 1 u ook op de Melkveehouders! FIRMA W. LAANE, verplaatst A. REIJNIERSE. Gemeente GOES. KERKNIEUWS. DE MARIAMAAND. Rechtszaken. ONDERWIJS Burgerlijke Stand Marktberichten- Posterijen Telegrafie. Openbare Verkooplngen. ADVËRTENTIËN. Het Bijkantoor van CENTRAAL BEHEER te Goes is met 1 Mei naar de Lange Kerk straat C 43. Mr. H. C. J. ZAAIJER. is VERPLAATST Lange Kerkstraat en Korte Vorststraat. E. VERBEEM - GOES. Die Boeren, welke hun melk dagelijks lereren aan de N. V. Fabriek van Melkproducten „Zeeland", Gemakkelijke leveringsconditiën, desverlangd zon der contract. Steeds nieuwe melkleveranciers gevraagd. BERGEN-OP-ZOOM Hoogstraat 26 GOES en IERSEKE alsmede Aanmerkelijke Prijsverlaging. PRIMA DENNEN KLAVERRUITERS, PRIMA T0LH0UTEN, JAC. DE DREU, Wijngaardstr. Telef. 93. GOES een R. K. Dienstbode. een Dienstbode, Openbare Verkoopt Zaterdag 18 Mei openbaar verkoopen Wat de stoom is voort industrie, is het adv' teeren voor den hand' de groote beweegkrac' drecht ,123.880; W. M. "T. Thijssen en firma C. J. Bakker Co te Amsterdam en Gorinchem f22.800; J. A. van Hattum, Voorburg f22.000; A. Volker Az., Slie- dreeht f21.200 en J. Kraaijenveld en E. van Noordenne, ^liedrecht f20.500. Eene der schoonste en liefelijkste Maria- oefeningen is wel de Mei vereering. Het begin der lente, het groene, bloeiende, zoetgeurecde en door vogelenzang ver levendigde ontwaken der natuur wordt aan de maagdelijke Moeder Gods Maria gewijd. Gewis zeer zintijk 1 Immers ont waakte ook de menschheid tot nieuw leven, toen in de Gebenedijde des Heeren de voorspellingen des Ouden Verbonds vervuld werden. De schrijvers der kerkeljjkegeschiedenis zijn het over den oorsprong van deze roerende vereering niet eens. Meerdere geleerden schrijven haar toe aan den H. PhilippusNeri, die zoo bezorgd was voor het heil der zielen, en zoo ijverig, om den dienst der verheven Moeder Gods overal te verbreiden. Deze heilige, die vooral van de jeugd hield, wilde de Meimaand als de jeugdmaand, de lentemaand voor de jeugd vruchtbaar doen zyn, juist door de Maria vereering Zoo kwam hij op de gedachte, zijne toevlucht tot de Koningin der maagden te nemen en den jeugdigen leeftijd gedurende de maand Mei ouder hare moederlijke bescherming te plaatsen. Met dat doel schreef hij den jongen lieden regelen van gedrag voor, hoe zij deze schooae maand heiligkonden doorbrengen. Hij beval hun aan, der Moeder Gods. voor liare afbeeldingen, standbeelden en altaren vrome huldigingen te brengen, en be paalde dagelijksche godsdienstoefeningen, onafgebroken bezoek van de heilige Mis en het Christelijk onderwijs, veelvuldig gebed in verbinding met beoefening van deugd en goede werken, eindelijk eene algemeens of bijzondere Communie in den loop of op het einde d ;r maand en to •- wijding aan de allerzaligste Maagd. De gelukkigste gevolgen bekroonden zijne vrome pogingen, en die maand, die an ders zoo gevaarlijk was, voornamelijk in Italië, werd eene maand van zegen, die bloesems en vruchten dt.r zaligheid droeg, welke de Kerk verblijdden De Meimaanddevotie bestaat niet slechts in Spanje, Portugal, Frankrijk, België, Duitscbland, Engeland, Iorland, Rome, Napels en alle deelen van Italië; zij wordt ook aan do uiterste grenzen van den aardbol onderhouden en ge vierd. De Laplander aan de ijspool, de Indiaan in zijne oorspronkelijke wouden, de Arabier onder de tent in de woes tijn, zijn niet vreemd aan de viering dezer aan Maria gewijde maand; in alle vjjt' werelddeelen heeft de onbevlekte Moeder Gods kinderen, die aan haar denken en hunne handen naar haar genadetroon uitstrekken. Er is niemand vau den visscher, die aan den oever van het meer ronddoolt, tot den Indiaanschen jager, die op de eenzame rotspunt zit, welke in deze schoone maand niet zijn gebed tot haar richt. De scheepsjongen op de stormachtige zee heeft haar witte banier ontrold: de wilde, in de diepste wouden verdwaald, heeft aan den vout des booms, waaronder hij beschutting heeft gevonden, het beeld der Moeder Gods geplaatst; en zoo hebben zij de woorden des heiligen lofzai-igs vervuld: .Alle geslachten zullen mij zalig roemen!" Klein en groot, de onwetende en dege leerde, de herders en de koningen, het kind en de grijsaard aan den rand des grafs, allen hebben van tijd tot tijd de werkingen barer barmhartigheid onder vonden; allen zullen zij komen, om hunne gebeden aan de voeten te leggen van haar, die zij alle eeuwen hare Moeder ge» noemd hebben. De een zal haar altaar met hare drievoudige bloemkroon siert n; de ander zal een traan van liefde en dankbaarheid er op laten vallen; de jonge bruid zal haar bruidsring, de tee- dere moeder het aandenken aan haar overleden kind daar neerleggen! De Meimaand is de maand der heilige blijdschap- zij is de maand, waarin de natuur voor Maria den kelk harer schoon ste bloemen ontsluit; voor haar ont wikkelen zich de purperen rozen, de leliën onzer dalen, de vruchtbare wijn stok en de vrouwen tooien iri deze maand hare altaren metsi-ringeruikers en bloeien de meidoorntakken De Kerk heeft deze wijze van vereering door het schenken van rijke aflaten goed gekeurd en alle geloovigen tot vlijtige deelneming opgewekt. In een brief van den heiligen Vader Paus Pius Vllstaat: „Allen geloovigen. die openlijk in de kerk of tehuis in den kring der hunnen geduren de de maand Mei de heilige Maagd door huldiging, gebeden en andere deugdoefe- ningen zullen eeren, zij voor eiken dag dier maand een aflaat van 300 dagen, en éénmaal in de maand op dien dag n.l., waarop zij het heilige Sacrament der Boete eu des Altaars ontraugen en voor de belangen der Kerk naar ae meening Zijner Heiligheid bidden, een volkomen aflaat verleend, welke aflaten ook op de zielen van het vagevuur kunnen over gedragen worden." Die aflaten zijn door denzelfden Paus bij besluit van de Con gregatie der aflaten den 18den Juni 1822 ten eeuwigen dage bekrachtigd. (Geïll. Zondagsbl. „De Tijd".) Z. D, H. den Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot leeraar aan 't seminarie Hageveld te Voorhout, den weleerw. heer A. Verhagen; tot kap. te Rotterdam (H. Joseph) den weleerw. heer F. A. M. Hermans tot kapelaan te 's Gravenliage 'H. Martha), den weleerw. heer W. H. Kooy; tot kap. te Alkmaar (H. Lauren- tius), den weleerw. heer Th. G. v. Haaster; tot kapelaan te Sassenheim, den weleerw heer J. F Lips, voorheen kapelaan te Leidschendam. Tot leeraar aan het Seminaire Hageveld te Voorhout, den weleerw. heer L. H. M. Nieuwen huizen; en tot kapelaan te Oudorp, den weleerw heer C. J. Hesp, thans kapelaan te Overschie. (De Tij I). didat-en, van wie 3 werden afgewezen. Geslaagd de heeren A-. Cambeen, Honte- nisse, J. V. Castenmiller, Stoppeldijk, C. J. Overbeeke, Ossenisse, J. G. J. de Daal, Hulst en N. G. Meeuse, Ierseke. AMSTERDAM. Bevorderd tot arts de heer Th. Wassenaar, geb. te Middelburg. Machinisten-examens. 's-GRAVENHAGE, 29 April. Geslaagd voor voorloopig diploma de heer M. Stroo, Vlissingen. Middelburg. Dinsdag werden voor de acte examens geëxamineerd 8 mannelijke can- Rechtbank te Middelburg. Onder het groot aantal zaken betref fende verboden vervoer, uitvoer en neder- lage, dat Dinsdag voor de rechtbank te Middelburg behandeld werd, was o.a. de zaak tegen L. de T. uit Eede, thans gedetineerd, wien poging tot uitvoer van kwatta, zeep en sajet in een wagen met dubbelen bodem. Bekl. zeide, dat het de eerste keer was, dat hij de goederen zoo vervoerde. De hoofdcommies P. Lauret, verklaarde, dat Jjekl. reeds herhaaldelijk voorbij was gereden met een lading dakpannen. Daar bekl. reeds verdacht werd van smokke len werd de wagen onderzocht, deze heelt schuine zijden en nu was er een plank in neergelaten, die klem kwam te zit ten tusschen de zijden van de wagen en de daardoor ontstane opening' werd met het voorstuk vau den wagen afge sloten. Op pen vraag van den verdediger, mr. Adriaanse, zeide getuige, dat be klaagde een vervoorbewijs voor zakken had en 'dat de .aanhouding' plaats vond 500 M. binnen het terrein van toezicht. De officier van justitie is overtuigd, dat bekl. zich meer aan zulke praktijken schuldig maakte en vorderde 5 maanden ■gevangenisstraf met aftrek van het voor arrest. De verdediger geeft toe, dat het ver voer bewezen is, maar niet de .poging tot ujtvoer. Bekl. is nog nooit met de justitie in aanraking; geweest. De ophef, die wordt gemaakt van den dubbelen bodem acht spr. nog al groot, Haar er hier geen sprake is van een kunstig ge maakte verstopplaats. Voor een zware straf als gevraagd, acht pleiter geen aan leiding en hij roept dan ook de clemen tie der rechtbank in. In de zaak tegen den schipper T". O., bij wien te Hansweerd kleine hoeveel heden smokkelwaar werden aangetroffen, maar die reeds vroeger tot f 10 boete was veroordeeld, luidde de eisch 'f25 of 25 dagen. In deze zaak bepleitte mr. Adri aanse ook clementie, gezien de kleine hoeveelheid, waarop de officier er op wees, dat deze schipper het'klappen van denzweep reeds 'kende en had kunnen weten, dat hij alles aan de commiezen moest opgeven, hetgeen de verdediger voor schippers niet altijd makkelijk acht. Nog een derde zaak, waarin mr. Adiï- aanse pleitte was die tegjen P. A. v. G. uit Hulst, die vervolgd werd omdat hij 5 K.G. harde zeep in zijn bezit had met het doel dit aan Belgen te verkoopen. De eisch 'luidde f 25 of 50 dagen. Mr. Adriaanse zeide, dat de wet sreekt van öpalag in panden ionhbhoorenJe aan den beklaagde, maar daze zeep lag in het station van dan tramweg Hulst—Wal- zoorden en dus niet in een pand hij bekl. in gebruik. GOES. Geboren: 29, Johannes, z. v. Johannes Albertus Wilhelmus Righart en Helena de Groot. Overleden: 29, Pieter, 1 maand, z. v. Cornells Franciscus Simonse en Neeltje Botbijl. Van 27—29 April. MIDDELBURG. Bevallen: J. Davidse, geb. Meliefste, z.; J. M. P. Koole, geb. v. d. Oever, z.; A. M. Hubregtse, geb. Molhoek, d.; J. Steketee, geb. Huistaert, z. Lerenloos aangegeven: een kind. Van 27 —30 April. VLISSINGEN. Ondertrouwd: L. M. I. Baljé, jm. 23 j. en H. C. Snoep, jd- 23 j.; C. Olijbroek, jm. 28 j. en G. C. A. Limonard, jd. 26 j.H. Boogaard, jm- 29 j. en C. Schout, jd. 25 j. Bevallen: S. M. de Quelery, geb. Mus, d.; J. C. Lubsen, geb. üoeters van Leeu wen, z. OverledenP. J. van Steene, z. 17 j. Hulst, 29 April 1918. Granen. Wegens regeeringsmaatregelen geen aanvoer en geen noteering. Aangevoerd 8 stuks rundvee, verkocht 5 Varkens 20, verkocht 13. Boter per kilo f 3,— a f 0.—. Eieren per 26 stuks f3. Op de eierveïling der V.P.N. waren aan gevoerd ruimeieren. Prijs fper 100 stuks. (Zelandia.) Goes, 30 April 1918. Granen geen noteering. Opgaaf van de marktzetters der gemeente. Eieren per 100 stuks f 12.40 a f0.Mid- denprfjs per 26 stuks f3.10. Boter per kilo f3.24 a f0.— Middenprflsper halve kilo f 1.62 Partieuheren f 1.72. Ganzeneieien cent per stuk. Aanvoer boter pend. Aanvoer eieren stuks. aanvoer Ganzeneieren stuks. Eierenverkoop Onierald. Zuid-Bev. V. P. N. Aanvoer eieren 6790 Pr(Js fa f0.~ per 160 stuks. In 't klein verkoeht van f 13.tot f 13.50. Rotterdam, 30 April 1918. Veemarkt. Aangevoerd 104 paarden, 0 ezels, 1000 magere runderen, 120 vette run deren, 118 vette en graakalveren, 658 nuch tere kalveren,. 3 schapen of lamm, 129 varkens, 106 biggen, 196 bokken of geiten en veulen. Geen handel in vette koeien, ossen, stieren kalverei schapen, lammeren en varkens. Alle-, tegen taxatieprijzen in beslaggenomen. Prijzen van mager vee waren Melkkoeien (260 a f560, kalf koeien f275 a f 600, stieren f 200 a f 500, pinken f 100 a f 175, vaarzen 1110 a f200, werkpaarden f 190 a f 600, slacht- paarden f 125 a f250,hitten f at nuch tere kalveren f 15 a f23, fokkalveren f 20 a f34, Biggen f 25 a f 45, graskalveren f af Overloopers f45 a f85. Handel en aanvoer reaelflk, voor goede soorten hooge vraaeprflzen. (Maasbode.) Postkantoor te Goes. Lijst van onbestelbare brieven en brief kaarten, van welke de afzenders onbe kend zijn. Terugontvangen in de 2e helft der maand April 1918. Brieven Binnenland Abr. Dekker, VLiardingen; Gemeentebe stuur, Goes; Raadhuis, Hontenisse; Slui ter, Amsterdam. Briefkaarten Binnenland Mej. E. Koeman, Bergen op Zoom; Fa milie Sebregts, Halsleren; 'Gilles v. d. Vliet, Rotterdam. Nota. Aanbevolen wordt om het adres van den afzender op de stukken te ver melden, opdat deze bij onbestelbaarheid, kunnen worden teruggegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres straatnaam en huisnummer te voor zien. POLITIE. Gevonden voorwerpen. Aan het politiebureau alhier zijn in lichtingen te bekomen omtrent de voor werpen, die in de maand April 1918 ge vonden zijn, als volgt: Drie portemonnaies met en zonder geld, een fluit, een knipmes, een centuur, een hoeveelheid leverworst, een wollen das, een koperen ring, een fietspomp, vier zil verbons van f 1, een zakje, inhoudende twee monsterzakjes met tarwe, een tabaks pijp, een zakdoek, een parapluie, een bovenstuk van een fietsbel, een sluitstuk van een vulpenhouder. Goes, 1 Mei 1918. De Commissaris van Politie, E. C. WIERTS VAN COEHOlORN. Mei. 2 Hansweerd, huis, erf en tuin, Schram. 2 's Heerenhoek, wouiDgen, van Cleef. 2 's Heerenhoek, huis, erf en tuin en inboadei, van Cleef. 3 Kamperland, bouwland, van Dissel. 15 Goes, vendutie, Hollmann en Verhoek. 16 Vlake, boomgaard, Huvers. 18 Krabbendijke, bouwland, Neervoort. 23 's Heerenhoek, woonhuizen, schuur en bouwland, Neervoort. 23 's Heerenhoek, inboedel, Neervoort. Ovezand, bouwlanden en dijk, Pilaar. Nieuwdorp, woonhuis, schuur, erf, tuin en boomgaard, van Dissel. 'sH. Arendskerke, woonhuizen en erven, Pilaar. Juni. Kamperland, bouwlanden, Pilaar. Juli. 26 Kamperland, vruchten te velde, Mar- kusse en Van Dissel 31 Kamperland, inspan, Markusse en van Dissel Wolphaartsdijk, veldvruchten. Pilaar, Wissenkerke, veldvruchten, Pilaar. Aug. Wissenkerke, kapitale boereninspan, Pilaar. Den 13en Mei a s. hopen WILLEM HOONDERT en CATHARINA VERMUE, hunne50-jarigsEohtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen. Nieuwdorp, Mei 1918. Ingang Kantoor: Lange Kerkstraat en Korte Vorststraat. be Chef v h. Bijkantoor te Goes Mr. H. C. J. ZAAIJER, Advocaat en Procureur. van Advocaat en Procureur te Goes ÜOOiürde - Ingang Kantoor: Nog ruim voorzien van Fijne Likeuren Port- en andere Wijnen, Anijs, Kwast, Li.nonade, Boeremeisjes, Roosjes zonder doornen, enz. enz. Aanbevelend, Telefoon 131. Loskade te Middelburg, HEBBEN HET MEESTE VOORDEEL, gemak en plezier van hunne koeien. belast' zich in den meest uitgebreiden zin met A de behandeling van De Brandstoffen-Commissie maakt bekend: le. dat met ingang vau 1 Mei uitsluitend op Zaterdag en Maandag bestellingen voor brandstoffen worden aange nomen, ten kantove der Gasfabriek; 2e. dat gedurende de maanden MeiSeptember, voor voor zoover de voorraad zulks toelaat, reeds brand stoffen kunneri worden afgeleverd op bet minimum- wiuterrantsofe a vau 10 eenbeden, echter uitsluitend op schriftelijke bestelling, met formulieren aan het kantoor der Gasfabriek verkrijgbaar. In voorraad: Anthraeiet, Eierkolen, Kachelkolen, Stukkolen, Gascokes, Bruinkoolbriketten en Turf. DE BBAHDSTOBFEN-COMMISSIE TE GOES. voor 80 cent per stuk. lang 3 M., voor 30 cent per stuk. alle afgehaald te Goes. A&nbBvclond Ter Boekbinderij „het Uithangbord" van C. M. REM! GUIS voorheen C. W. D'HUIJ, Middelburg Dam 154, NET WERK BILLIJKE PRIJZEN. UVegens de veranderde tijds- omstandigheden hebben de vereenlgds Smeden-en Wagen makers ep Zuid-Beveland be sloten hunne REKENINGEN twee keer per jaar aan hun clientèle aan te bieden en wel in de eerste helft van Mei en eerste helft'van November. Wij hopen dat dit bijtyk besluit voor niemand tot onaangenaam heden zal leiden, maar ieders mede werking in deze zal wegdragen. Het Bestuur; der Smeden- en Wagenmakersvereeniglng. Gevraagd voor Vlissingen zoo spoedig mogelijk Brieven letter Z. 0bureau Vlis- singsche Courant. Terstond gevraagd bij A. VAN HOOTEGEM, Kruiningen. De Notaris H. W. NFERVOWf te 'e Gravenpolder, zal op des namiddags 2 uur, in deJierW van dhr. Otte te KrabbendijM de Erfgenamen van wijlen de E lieden MARINUS J00SEN en JACOM' DE RIJDER, krachtens Rechl' lijk bevel, in het in de gemeente Kruiningen, iM steelhoek, kad. Sectie C no groot 63 A. 30 cA. üp gebruik met roeven oogst i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 4