Gemengd Nieuws. Landbouw en Veeteelr financieele Mededeelingen. Laatste Berichten. Afloop verlioopinp, aanbestedingen, enz. Hinswtsrd. Maandagochtend is bg de Paal (Grauw) aangespoeld het lijk van A Z één van de twee vermiste personen, wonende aan den Zanddijk alhier. Ook het bootje, waarmee zjj waren uitgevaren, is aangedreven. De andere, S. genaamd, zal dus zeer waarschijnlijk ook verdronken zijn. Eede. Tegen L. de F., die eenigen tijd geleden door de ambtenaren te Oostburg werd bekeurd wegens ongedekt vervoer van een groote partij zeep en sajet, is in de rechtszitting te Middelburg 5 maanden gevangenisstraf geeischt, met verbeurd verklaring der inbeslag genomen goederen. Breakens. Door de ambtenaren werd Dinsdagmorgen een voerman aangehou den, die een kar, geladen met visch in buitenwaartse!» richting vervoerde zon der document. Oottkurg. Ter gelegenheid van de verjaardag van H. K H. Prinses Juliana gaf het militair muziekkorps alhier eene uitvoering op de Markt, waarna het een wandeling maakte door de straten Er was veel volk op de been. Naar we vernemen zal de voor zitter van het bestuur, der R. K. Propa- gandaclubs in Zeeland, de heer Joh Buissing op 11 Mei a.s. eens lezing houden alhier voor de leden der R. K. Propagandaclub en enkele genoodigden. Sas van Gent. Tot wethouders zijn be- noemd de heeren Neeteson en Stubbé. Van de Zaeuwsch-Vlaamsche grens. Men schrijft ons Ofschosn de electrische draad langs gansch de Belgisch-Hollandsche grens elk overkomen van hst oorlogsland naar het vrije Holland schijnt onmogelijk te maken, slippen er toch nog wel eens door. Zoo sprak ik dezer dagen een be schaafden jongen man van arislrocrati- schen huize uit een groote Vlaamsche stad, die met een gezelschap van 30 man dwars door België naar Maastricht had weten te ontkomen, 's Nachts liepen zij en dan nog met de grootste behoed zaamheid en onder duizend angsten zoo ver hun beenen hen konden dragen. Overdag sliepen zij in droge greppels, onder bruggen, een echt vagebonden leven. Den man was dan ook aan te zien, dat hij weken lang in groote ont bering en zenuwoverspanning had ge leefd. Nu ging hij, na een weinig op krachten te zijn gekomen, via Engeland naar het front, om zijn vaderland te verdedigen. Laatst vernam ik van een gesprek, door een paar Duitsche officieren aan den draad gevoerd met een Nederlander, die eene lastgeving aan een Belgische familie had over te brengen. Dezs Duit sche officieren waren nu eens geen stramme militairisten, maar menschen, die het verschrikkelijke van dezen bloe- digen oorlog ten volle beseften Misschien, zoo zeiden zij, gaan over tien, vijftien jaar Duitschland en Engeland arm in arm en thans moeten aan weerszijden dagelijks duizenden den bloedigen dood worden ingedreven Voorwaar, een ver- etandig woord. Nog maakte ik kennis met een Hol lander, die in eea Vlaamsch dorp dicht aan het front tot voor een paar weken als geneesheer verbleef, maar nu door bemiddeling van ons gezantschap te Brussel naar Nederland had mogen komen, waar zijn kinderen reeds ver_ bleven. Zijn vrouw was overleden. Hij zeide, dat ongetwijfeld door het gebrek san melk, vet en eieren de ellende in België veel grooter is dan hier. Als het Spaansch Amerikaanse!» Comité niet voor brood zorgde, kwam men van ge. brek om. Veel hangt nog af van de houding van den plaatseli ken comman dant. Is deze een meegaand gemoedelijk man, dan is de toestand voor de bevol- iking dragelijk. Is hij een „schneidige" militair, dan hebben de bewoners het gewoonlijk hard te verantwoorden. Wat oorlog beteekende, wist men in hei dorp, dat zoo dicht bij het oorlogs- terrein lag, maar al te goed. Niet minder dan 500 bommen van alle kaliber waren in de afg«loopen oorlogsjaren in en om het dorp gevallen, die weliswaar niet alle schade aaeriehtten, maar die toch 'maakten, dat de menNchep er leven in een staat van zenuwspanning, welke zeer nadeelig werkt op den gezondheids toestand. Besmettelijke Ziekten. Van 17—23 April zijn de navolgende besmettelijke ziekten in Zeeland ter ken nis van den Centralen Gezondheidsraad gekomen Typhus: 2 gevallen te Philippine. Roodvonk: 1 geval te Arnemuiden, Oostkapelle, Sluis en Vlissingen; 2 te Middelburg. Diphteritis: 1 geyal te Groede, Middel burg en Zierikzee. (M. Ct.) De commandant der stelling van de monden der Maas en der Schelde heeft wegens het betrokken zijn bij den smokkelhandel het verblijf in zijn gczags- gebied ontzegd aan: Johannes de Kindt, geboren 15 Febr. 1879 te Koulseke (B.), wonende te Kapellebrug en Petrus Stroo- band, geboren 30 Sept. 1896 ie Stekene (B.), wonende t* St. Jansteen, beiden Belgen, en juut de Nederlanden: Kuge- nïus Leymfuis, geboren 26 Nov. 1891 te St. Jansteemi, wonende aldaar; Seraphi- nus Josephus de Bruyn, geboren 5 Nov. 1887 te Koewacht, wonende te Zuid- dorpe; Oscar Jacobus Dierick, geboren 7 Mei 1892 te Sas van Gent. wonende al daar; Izaak Abraham de Roo, geboren 19 Mei 1886, Jacob van Roo, geboren 29 Juli 1887 en Marinus Elfrink, geboren 23 Januari 1890, alle drie geboren en wonende te Groede. De commandant der stelling aan de monden der Maas en der Schelde heeft aan Melanie de Vleeschhouw-er, wonen de te Eede, eertijds uit zijn gezagsgebied uitgezet, voorwaardelijk vergunning ver leend daarin terug te keeren. De onlangs uit Oost-Indië terugge keerde officier-machinist 3e kl. G. W. J. Massa, is te Vlissingen geplaatst a. b- Hr. Ms. Noordbrabant. (Z.) De Commissaris der Koningin be zoekt Maandag 6 Mei a.s. de gemeenten 'sHeer Abtskerke, 's Gravenpolder, Wol- phaartsdijk en 'sHeer Arendskerke en Dinsdag d.a.v. de gemeenten Eede, St. Kruis en Aardenburg De geheimzinnige zaak te Haarlem. In ons vorig nummer ver meldden wij de aanhouding te Den Haag van een zekeren A., een Duitschen deserteur, verdacht van moord op een zekeren II. te Haarlem, bij wien hij inwoonde, en wiens lijk niet te vinden was. Voor de politie te Haarlem staat het vast dat het lijk van H. Maandagmorgen (22 April) te 6 uur is vervoerd op een handwagen over den Elswoutslaan in de richting van Aerdenhout: Vermoede lijk is het den volgenden nacht verder vervoerd. De aangehoudene deelt het volgende mede: Hij was met iemand die ziek zou zijn op weg naar het gasthuis. Onderweg is H. overleden. Hij wist geen raad en bergde het lijk in het struikgewas. Den volgenden nacht heeft hij het te Zand- voort in zee geworpen. Dit laatste nu is blijkbaar valsch viant het lijk is gevonden Omtrent het vinden van het lijk van den vermisten rangeerder H. op de buitenplaats Koningshof te Aerdenhout, verneemt de „Tel.", dat het lijk is ont dekt door een koddebeier en een re chercheur, toen het terrein systematisch werd afgezocht. Het lijk vertoonde aan een der kaken een verwonding Het is nog niet uitgemaakt, dat H. door mis drijf om het leven is gekomen. Toen A. Maandagavond naar het po litiebureau werd overgebracht, nam het publiek een vijandelijke houding tegen hem aan. Tot laat in den avona bleef een menigte voor het politiebureau samenscholen. De Duitsche deserteur is met het lijk geconfronteerd en bleef daarbij ontkennen H. vermoord te hebben. Er zijn verschillende overwegingen, die het nog twijfelachtig maken, of er inderdaad een moord is gebeurd. Zater dag een week geleden, hebben twee verschillende buren den man hooren kreunenwat zal er van mjjn arme vrouw en kinderen worden. Dit wijst er op, dat H. werkelijk ernstig ziek is gewor den, naar A. voorgeeft. Bovendien vraagt men zich af, welk motief A. zou hebbeu, den kostwinner van het geheele gezin uit den weg te ruimen, ook al zou er een verhouding tusschen hem en de vrouw van H. bestaan hebbeD, daar A., die in Duitschland gehuwd en vader van vier kinderen is, toch niet met de vrouw van H., die absoluut zonder middelen is, zou kunnen trouwen. Daar tegenover staan de onwaarheden, door hem verteld over het werpen van het lijk in zee, Sectieonderzoek zal moeten uitmaken, of men hier werkelijk met een moord heeft te doen. Een duregeit. Door een arbeider onder de gemeente Nieuwe Tonge werd een geit verkocht voor den fabelachtigen prijs van f 100. Eenheidsworst. In de week van 15-20 dezer is 8822 K.G. eenheidsworst afgeleverd. Er was na die levering een achterstand van 1.140.890 K.G. en sedert js er nog 771.908 K.G. toegewezen. Een aardig staaltje van volkshumor in dezen overigens humor-loozen tijd zag de „Ned" in de Vlamingstraat te lien Haag. Voor de schutting van het in aanbouw zijnde restaurant „De Poort van Kleef" stond een groot aantal wandelaars met buitengewone belangstelling te staren naar boven, waareen doode rat aan een stevig vastgeknoopt! touw hing te bengelen, met het opschrift: „Onze Een heidsworst!" Omtrent de arresteering van De Seyn, de moordenaar van mejuffr. Zijp 'te Beemster, meldt Het Hand.: Toen üe inspecteur het café binnenkwam, waar hij zich bevond, riep hij uit zichzelf: „ik heb 'tniet gedaan, ik heb die vrouw in Beemster niet vermoord'.' Hij' bleek in het bezit van twee scheermessen, twee dolken en twee gewone messen. Een dier wesaiR voelde kleverig aan. Verder had hgf &W tMinstuiverstukje én enkele stui vertjes in zijn zak, terwijl het zoontje van Zijp verklaarde dat in zijn spaar pot een tienstuiverstukje en eenigei stui vertjes ontbraken. i De Seyn is afkomstig van Groede. Zondag is de familie 0. te Rotterdam na het eten van paardenvleesch onge steld geworden. De vader is reeds over leden. In de R. K. School en Kapel te Zwaag is ingebroken. Uit de school is penig geld ontvreemd. In de kapel is de offerbus geledigd en zijn gouden en zilveren voorwerpen uit het exvoto,- kaetje ontvreemd. Betreurenswaardige ge woonte. Te Gemert fietste een land bouwer met zijn 3-jarig kindje op het stuur. Bij het uitwijken voor een kar viel het kind eir af. Het werd dood op genomen. De Zeeuwsche veilingen. Goes. De Maandagmiddag gehouden ver gadering van de Prov. Commissie van Veilingsvereenigingen in Zeeland met af gevaardigden van Zeeuwsche Veilingsver- werd gepresideerd door dhr. Jac. Welle- man en ook bijgewoond door de heeren J. Drielsma, secretaris der Kamer van Tuinbouw en P. D. VVerre, accountant der N. U. Mtot het geven van nader^ inlichtingen omtrent en het bespreken vaD het door de N. U. M. geëischte stelsel van boekhouding door de Veilingsbesturen. De V. V. van Krabbendijke had een uitvoerig rapport ingediend, bevattende tai van bezwaren tegen dit systeem, dat in de practijk onmogelijk toe te passen zou zijn. De vertegenwoordigers van de meeste veilingsvereenigingen sloten zich monde ling hierbij aan- De heer Drielsma gaf enkele inlichtin gen omtrent de voorgeschiedenis van het boekhoudsysteem en betoogde, dat tot het bepalen van den exportwinst een zekere uniforme methode gevolgd dient te wor den. Aan vele bezwaren is reeds tege moet gekomen. Zoo zullen alleen heffin gen geschieden, wanneer de winsten een bepaald percentage overschrijden. Is de winst te gering, dat zal de N. U. M. geen bijdrage vragen. En het resultaat van een bespreking met enkele betaalmeesters van veilingen is vervat in de circulaire der N. U. M. van 27 April j.l. De heer Hanken betreurde het, dat de Zeeuwsche •veilingsmannen niet geraad pleegd zijn, waar in Zeeland zoo geheel andere toestanden heerschen. Ook de heer jhr. J. van Vredenburch, die de onuit voerbaarheid van het opgelegde systeem aantoonde, in verband met het op monster veilen in onze provincie. De heer Drielsma zeide, dat aan het voorrecht van op mon ster veilen geen andere rechten ontleend mogen worden, waartegenover werd op gemerkt, dat in Zeeland niet anders ge veild kan worden. De heer Werre gaf nadere inlichtingen omtrent aanvoerstaten, clearingregister en productenregister en betoogde, dat deze gehandhaafd moeten worden, om uniformiteit te bereiken. Anders had de N. U. M. voor elke veiling een accountant noodig tot onderzoek der boeken. Overigens zijn de Veilingsver. vrij hun nevenadministratie naar believen te voeren. Bij de verdere discussie blijkt, dat de bedoeling van de laatste circulaire is, dat clearingboek en productenregister geen gespecificeerde opgaven behoeven te bevatten, mits de specificatie maar in andere staten voorkomt. Het combinee ren van partijen is dus geoorloofd. De heer de Putter herinnerde aan het na wegen, dat verschil met de eerste we ging kan opleveren. De ambtenaren van de N. U. M. willen echter de mogelijkheid van rectificatie in de opgaven openlaten. Het invullen der aanvoerstaten tenslotte mag ook door de yeilingsbesturen geschie den. Met deze concessies is aan de groot ste bezwaren tegemoet gekomen. Besloten werd, dat de betaalmeesters der Zeeuwsche veilingen nog eens in den Haag vergaderen zullen met ambtenaren van de N. U. M., om de bijzondere bezwa ren van de verschillende Veilingsvereeni gingen onder de oogen te zien. De ver gadering erkende, dat aan de voornaamste grrieven is tegemoet gekomen, zoodat de hoofdlijnen van de voorgestelde boekhou ding blijven gehandhaafd. Een nieuw huishoudelijk reglement werd na korte discussie vastgesteld. Op grond hiervan brachten de V. V. het volgen de aantal stemmen uit: Goes 4, Tholen 4, Vlissingen 2, Krabbendijke 3, Kapelie 3, Oostburg 1, Walcheren 2, Krui- ningen—lersefce 2, Zierikzee 4 en Ter- neuzen 2. De heeren Jac. Welleman, F. Kake- beeke, P. Ton Jr., J. M. Wagemaker, J. Kostense en P. v. Westen werden ais leden der Prov. commissie herkozen. In de va- ture A. de Bruijne, die bedankt had, werd gekozen de heer M. de Putter te Terneu- zen. Met 21 teg;en 5 stemmen en 1 blanco werd besloten ook voor 1918 medewerking te verleenen aan het Zeeuwsch Land- en Tuinbouwblad. Tegen Kapelie en Terneu- zen (Oostburg blanco). Met 12 tegen 11 stemmen (Tholen blanco) werd besloten in plaats van door elke V. V. Ï150 te laten betalen ten behoeve van hel orgaan, het bedrag van f1500 om te slaan naar de verhouding van de omzetcijfers van 1917. Tegen stemden Goes, Krabbendijke en Zierikzee. Toegezegd werd, dat voor degelijke ar tikelen op tuinbouwgebied zal worden zorg gedragen. Verder werd besloten, zulks met het oog op de vele vertrouwelijke zaken, die aan de orde komen, de ver gaderingen niet openbaar te maken, doch de pers een meer uitvoerig communiqué te doen gjeworden. De heeren v. d. Graaff en jhr. J. van Vredenburch protesteerden tegen de aan matiging van de heeren, die de bepaling aangenomen hebben, dat de veilingmees ter niet tevens voorman-tuinder mag; zijn, en betoogden, dat het in Zeeland op de meeste plaatsen niet doenlijk is üeze func ties te scheiden, ook uit financieel oog punt. Zij wezen er op, dat de producen ten genoegen nemen met de wijze, waarop thans 'nun belangpn behartigd worden. De heer Ton wees er op, dat de bepa ling is gemaakt door het Centraal-Bureau en de gedelegeerden. Op zijn voorstel werd besloten alsnog te doen bewerkstel ligen, dat waar er in een veilingsver. bijzondere belangen mee gemoeid zijn, dis pensatie verleend kan woruen van den eisch, dat de veilingmeester geen voor man-tuinder zij. Er werd op aangedrongen vóór 1 Mei de benoodigde emballage op te geven. Wat men te veel blijkt te hebben, kan zonder betaling van huur teruggegeven worden, volgens de verklaring van bureau- Haack. De bestuursfuncties werden na afloop der vergadering als volgt verdeeld: Jac. W elleman te Krabbendijice, voorzitter en gedelegeerd lid; P. Ton Jr. te Middel burg, onder-voorzitter, tevens plaatsver vangend gedelegeerd lid; F. Kakeneeke te Goes, Secretaris-penningjneester. In de Maandag gehouden algemeene ver gadering van aandeelhouders in de N. V. stoomtram „Hulst-Walzoorden" in het hotel „De Graanbeurs" te Hulst, werd het verslag, benevens balans en wist- en verliesrekening over 1917 goedgekeurd en het dividend over 1917 vastgesteld pp öi/a pet. Bij de verkiezing van leden van den raad van bestuur, wegjens periodieke aftre ding van den heer G. Vogelvanger te Hulst, die verzocht had niet meer in aanmerking te komen, en wegens het bedanken van de heeren mr. Alph. Ver- wilghen en V. van den Broeck, beiden te St.-Nicolaas (België), werden gekozen de heeren mr. P. Dieleman te Mduelburgj, P. F. Fruytier te llontenisse en J. A. van Rompu te Terneuzen. Uitloting had plaats van 26 obligaties a f 125.—. (Zei.) VAKSCHOOL VOOR MEISJES. GOES. Het was heden voor de Ver- eeniging „De Ambachtsschool" te dezer plaatse in 't bijzonder en voor de ge heele gemeente in het algemeen een bij zondere dag. Immers de Vakschool voor Meisjes zou, weliswaar zonder feestbetoon, maar toch niet zonder eenigp plechtigheid, geopend worden. De openingsplechtigheid in het gebouw der Ambachtsschool werd door zeer ve len, waaronder ook .dames, bijgewoond. Tot de genoodigden, die bericht van verhindering hadden gestuurd, be- hooren o.a. de Minister van Binnenland se!» Zaken, mr. Cort van der Linden, de Commissaris der Koningin in de prov. Zeeland, mr. Dijckmeester, de heer K Brants, districtsschoolopziener, de heer Elenbaas, arrondissements-sehoolopziener, de heeren dr. P. Fockens en H. J. de Groot, inspecteurs bij het Middelbaar On derwijs. Onder de aanwezigen waren behalve de bestuursleden en de leeraren, van wie verscheidene met hun dames, leeraren van de R. H. B. S., de heer D. D. v. d. Bout, wethouder en loco-burgemeester. Het getal dames overtrof daL der heeren. Men was vergaderd in de groote bo venzaal, welke voor deze gelegenheid heel aardig versierd was met „groen en bloe men, dundoek en wapens. De heer Jan van Poelgeest, voorz., nam het eerst het woord en deed medededee- ling van enkele berichten 'van verhin dering. Spr. zeide verder, dat het wel een gedenkwaardige dag was. Na £3 jaar de Ambachtsschool geëxploiteerd te heb ben, is men t ol de oprichting van een Vakschool voor meisjes gekomen. Spr. wierp een terugblik en sprak met lof van den arbeid van dhr. J. J. Ocht- man, die in 1875 de school opende en sinds dien al zijn beschikbare krachten aan de inrichting wijdde. Vooral die eerste jaren waren moeilijk, in goede banen te komen. Ook stuitte men op groote financieele bezwaren. Langza merhand bracht rijkssubsidie daarin ver betering. Thans zijn we gekomen tot de oprich ting van een tweede vakschool, onder meer belangstelling dan in 1875. En va,n vele zijden is ons steun toegezegd. Ook thans was het de heer Ochtman, die ons met woord MS 'daad steunde. Namens allen bracht spr. hulde a in dezen steeren werker voor de school. (Applaus). Wij beschouwen hem in derdaad als eerelid van ons bestuur. Vervolgens deelde spr. iets mede uit de wordingsgeschiedenis van de V ik- school. In 1916 bracht de directeur, de heer A. D. F. van der Wart zijn pl in nen bij het bestuur te berde. Vanaf de eerste bestuursvergadering over de ik- school is de directeur steeds werkza im gebleven voor de sympathieke plani en. Bij hem bleek de zaak in goede hani-en. Moge zijn streven bij den weldoe ïeP goede vruchten dragen. Rapporten heeft hij samengesteld en artikelen van zijn hand verschenen in de bladen. De jonge vakschool voor meisjes .„lt reeds 70 leerlingen, o. w. 32 voor den voliedigen 3-jarigen cursus. Uit de buiten gemeenten hebben zich 17 leerlingen op gegeven. Spreker citeerde enkele stukken, waar in voor de vakschool voor meisjes met kracht gepleit wordt, en ging vervolgons •na wat tot dusver voor het onderwijs aan de vrouwelijke jeugd gedaan is. In lf!65 gaf het „Nut" een fünken stoot *n dit opzicht. Langzamerhand werden toen in verschillende hoofdplaatsen des lands in dustriescholen opgericht. Aanvanke'ijk hebben zij haar naam geen eer aange daan. Vele vakken werden verwaarloo id, zoodat ze slechts waren opleidingsscho'en voor actes nuttige- en fraaie handwerk en- Het vakonderwijs voor meisjes he eft echter al meer belangstelling ondervond -n. Thans zijn er al 'n 45-tal scholen. Op klei nere plaatsen heeft men veelal gecom fi neerde inrichtingen. Vol vertrouwen ga m we de toekomst tegen, met dhr. v. dl Wart als directeur en mej. Simmermans als hoofd der meisjesafdeeling. O )k het andere personeel behoeft geen verdi rc aanbeveling. Morgen zullen de lessen 1 e- ginnen, helaas nog niet in de lokak 1, welke men zich daartoe had voorgeste i. Spr. ging na hoe de bouwplannen zi- h ontwikkeld hebben. Er was veel geld noodig. Gelukkig is ons van vele zijden, o.a. van het ge meentebestuur, groote steun toegezegl. Ook het Burger,ijk Armbestuur steunt krachtdadig. Helaas zijn er nog gemeenti n in onze streek, die niets bijdragen. Mo gen dergelijke onthoudingen spoedig tot, het verleden beboeren. Onder de huidige omstandigheden kon van bouwen geen sprake zijn. Daaro rt is de beschikking gevraagd over 2 lokalen in het gebouw der Rijks-dagnormaallesse; i, terwijl ook twee lokalen van het gast huis voor ons onderwijs worden ingi}- richt. Sp% betuigde allen dank voor hun te genwoordigheid en sprak den wensch uit, (lat de lessen veel mogen bijdragen Uit de ontwikkeling van de vrouwelijke jeugii. Ik verklaar de Vakschool voor geopeni l. Dhr. .D D. v. d. Bout wenscht hl t bestuur namens het dagelijksrh bestuur der gemeente, dank voor den verrichte 1 arbeid en in 't bijzonder ook dhr. v. ti. Wart. j Ook als voorzitter van het Burg. Arm bestuur wenscht spr. het bestuuur geluk met dezen dag. Spr. betreurde het, dat men in do nieuwe lokalen niet eens in oogenschouv/ zal kunnen nemen. Mo-gem spoedige beter.'; omstandigheden intreden, ook op financi eel gebied en moge het vakonderwjj i bloeien. De heer Ochtman noemde ook den heer Van Campen als mede-oprichter dei Ambachtsschool. We hebben verguizin;; ontmoet, we zijn zeer hard gevallen ove ons pogen. Ik heb altijd een toekomst gezien in het Ambachtsonderwijs. Ook Lambrechtsen en Coomans hebben er vee 1 voor gedaan en ik breng hulde aan den heer v. Poelgeest, die in korten tijd reed gewichtigen arbeid-verricht heeft. En dhr. v. d. Wart heeft wel den meesten arbeid voor onze school verricht. Hiermede was de ófficiëele plechtig heid afgeloopen. Daarna had in intiemen kring' nog eei bijeenkomst plaats van bestuur en g;e genoodigden. Per telefoon. AMSTERDAM. Voor de 3e Kanter der rechtbank is behandeld het verzoek om faillissementsverklaring der firma Eerd- mans Hetey. Het verzoek is afgewezen. BERLIJN (Officieel). Oostelijk oorlogs- tooneel. 'In de Krim hebben wij Theo- dosia zonder strijd bezet. LONDEN. Volgens een bericht uit Pe tersburg aan de „Daily Express" zal Rusland zich wederom tot den oorlog voorbereiden. Het uitvoerend comité dei oud-Russische Soviets te Moskou heeft de plannen van Trotsky aanvaard om verplichte militaire oefeningen in te voe ren voor alle mannen van 1640 jaar en tot dienstplicht van arbeiders en boeren. Men verwacht alzoo na 10 maanden een groot goed toegerust leger te hebban. Aan het gebouw van het provin ciaal bestuur in Zeeland te Middelburg werd hedenmorgen herbesteed het uitvoe ren van baggerwerken in en voor do buitenhavens te Hansweerd en Wemeldin- ge gedurende 1918. Inschrijvers waren de heeren: A. Spek en J. Boeren, Slie

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 3