BINNENLAND. UIT ZEELAND. Het Oranjabeek. Er is een Oranjeboek verschenen be vattende mededeeliugen van den Minister van Buitenlandsche Zaken aan de Staten- Generaal, loopende van December 1916 tot April 1918, benevens bijlagen omtrent verachillende pnjsvonnissen en een ver slag van den rijkslandbouwconsulent te Londen gedurende het jaar 1916. Verschillende stukken betreffende aan vallen op en vernietiging van Nederland sche schepen worden daarin gepubliceerd, alsmede de gedragslijn van de regeering meegedeeld ten aanzien van uit volle zee aangebracht oorlogsmaterieel. Omtrent de regelen ten aanzien van goederen, die door oorlogshandelingen zijn verkre gen, verwijst het Oranjeboek naar reeds vroeger gepubliceerde bescheiden. Alleen over de doorlating over de Westerschelde van te Antwerpen aangehouden Duitsche en Oosteurijksche schepen wordt thans een meer volledige wedergave gegeven van de correspondentie met de Britsche, de Belgische en de Duitsche regeeriug. Uitvoerig wordt ten slotte de corres pondentie medegedeeld omtrent de re quisite van Nederlandsche schepen, welke correspondentie is begonnen op 22 Mei 1917het laatste document door het Oraujeboïk betreffende deze zaak gepubliceerd, dateert van 15 April 1918. („Tijd".) Baron Gevers bü H. M. de Koningin. H. M. de Koningin heeft den tijdelijk te 's Gravenhage aanwezigen Nederland- schen gezant te Berlijn, baron Gevers, ten Koninklijken Paleize in het Noord einde te 's Gravenhage ontvangen. Hij is daarop weer naar Berlijn ver trokken. Nederland en Duiteohland. Van Duitsche zijde. Het Ned. Tel. Agentschap seinde uit Keulen d.d. 29 dezer aan „De Maas bode": Volgens een telegram uit Berlijn aan de „Köln. Zeitung" omtrent de Duitsch- Nederlandsche onderhandelingen bestaat op het oogenblik een zeer gunstig uit zicht op een goede overeenkomst. Het is niet uitgesloten, dat binnen enkele dagen een gunstige oplossing te wachten is. De correspondent te Keulen van de N. R. seint: De Kölnische Zeitung deelt met be trekking tot de Duitsch-Nederlandsche on derhandelingen mede, dat het er thans meer naar uitziet, dat de bestaande moei lijkheden zullen worden overwonnen dan het tot dusver scheen. Het is niet uit gesloten, dat de onderhandelingen reeds in d« eerstvolgende dagen tot een gun stig resultaat zullen leiden. Naar de Norddeutsche AJlgemeine Zei tung meldt, is de Nederlandsche gezant, baron Bevers, te Berlijn teruggekomen. Na aankomst had hij een conferentie in het ministerie van buiteniandsche zaken. Reuter verneemt, dat de volledige eischen, die Duitschland aan Nederland heeft gesteld, te Londen nog niet bekend zijn, zelfs niet bij het Nederlandsche pu bliek. Er zijn echter aanwijzingen, dat er minder vrees is aan Nederlandsche zijde, dat Duitschland de bedoeling heeft, Nederland in den oorlog te steepen. De kwestie van het gebruik der Neuerland- ■che spoorwegen schijnt vermoedelijk te zijn opgelost. En daar er geen afdoende controle mogelijk is, kan geen doorvoer tenzij voor burgerlijke doeleinden worden toegestaan. Ten aanzien van de zand en grind-kwestie schijnt de toestand nog onopgehelderd. Volgens den Haagschen correspondent van de „Frankf. Ztg." zou oud-minister van Oorlog, Coliju, aan boord van een Nederlandsche torpedoboot Vrijdag naar Londin vertrokken zijn, blijkbaar om aan de Engelsche regeeriug den toestand en den wil van Holiaud kenbaar te maken. Uit den meest betrouwbaren bron wordt ons medegedeeld, dat bovenstaand bericht onjuist is. De heer Colijn is naar Engeland vertrokken in verband met private be langen van commerceelen aard. (Maasb.) De Tweede Kamer heeft met 59 tegen 3 stemmen aangenomen het wetsontwerp tot verhooging van de ver dedigingsbelasting en heffing van 50 op centen over 19181919 op deze be lasting. Hr. Ms. gezant te Washington, mr. Philips, is te 's Hertogenbosch aangeko men, waar hij voorloopig zal blijven ten huize van zijn zwager, den heer Van Rijckevorsel. Hr. Ms. gezant te Stockholm, jhr. dr. van Vredenburch, wordt spoedig hier te lande verwacht tot het ple gen van mondeling overleg over eco nomische regelingen tusschen Nederland #n Zweden. De hospitaalschepen „Zeeland" en „Koningin R gentes", uit Engeland ver trokken, werden Dinsdagavond laat te Rotterdam verwacht. s.s. „Kennemerland". Het Nederlandsche s.s. „Kennemer land", dat, naar wij geruimen tyd geleden gemeld hebben, door de Portugeesche autoriteiten te St. Vincent was vastge houden, is thans volgens een hier te lande ontvangen bericht dezer dagen van St. Vincent naar Halifax kunnen ver trekken met het grootste gedeelte nog van de lading mais, enz. welke aan boord is. Oe vleesohdistributie. Het „Vaderland" verneemt dat de vleesehdistributie niet voor Augustus zal worden ingevoerd. üe Duitsche ontvluchte geïnterneerden. HATTEM. Thans zijn bijna alle ge vluchte Duitschers teruggekeerd. Zater dagavond werden er nog eenigen terug gebracht, die tot Mariënberg, 1 uur vau de Duitsche grens, gevlucht waren. Zondag was hier generaal-majoor Onnen, hoofd der interneering, om zich van een en ander persoonlijk op de hoogte te stellen. De olficieren zijn allen terug. Toezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. Een wetsontwerp is ingediend, hou dende nadere voorzieningen betreffende het toezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. Aardappelrantsoon verminderd. Het Bureau voor Mededeeliugen inzake de voedselvoorziening meldt In een vergadering met de vertegen woordigers van de besturen der groote gemeenten en het bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten is de vraag onder de oogen gezien of het mogelijk is met het bestaande rantsoen aardappelen voort te gaan tot 1 Juli, het tijdstip waarop verwacht mag worden, dat er voldoende nieuwe aardappelen zullen zgn. Gebleken is dat de beperkte voorraden, waarover men nog te beschikken heeft, dit niet toelaten. Wil men niet de kans loopen, dat op een bepaald oogenblik in het geheel geen aardappelen gedistribueerd kunnen wor den, dan is, evenais ten vorigen jare, een vermindering van het rantsoen on vermijdelijk. Deze vermindering van het aardappel rantsoen zal worden goedgekmaakt Uoor een extra verstrekking vau peulvruchten en rijst in zoodanige hoeveelheden, als overeenkomen met de voedingswaarde der aardappelen, die men minder ont vangt. De zaak - Van Best. Naar wij vernemen wordt er thans een uitgebreide actie »p touw gezet om mr. dr. Jan van Best ziju vroegere plaats m het Katholiek politiek leve» terug te geven. De heer Van Best heeft verklaard in verband daarmede bereid te zijn, zich in het belang der goede zaak voor de aanstaande verkiezing wederom verkies baar te stellen. Nader schrijft men ons: Er heeft zich een protest-comité ge vormd bestaande uit de heeren J. Gemeu, J. van Mierio en H. v. Rijzingen, die door middel van een uitgebreide propa ganda in den vorm van vlugschriften al het mogelijke zuilen doen om mr. dr. Van Best te rehabihteeren. In deze vlugschriften worden alle daden en handelingen van den heer van Best aan een minutieus onderzot k onderwor pen en komt men daarin tot de volgende conclusies: Het Protest Comité brengt hulde en dank aan mr. dr. Jan van Best, maar verzoekt hem tevens dringend te erken nen, dat een overgroot getal kiezers achter hem staan; Het Protest comité verzoekt alle R.-K. kiezers van den Kieskring Den Bosch de zaak-v. Best nuchter te be schouwen in het licht van de in het vlugschrift aangehaalde feiten. Het Piotest-Comité dringt er bij alle R.-K. kiezers op aan, met daden te toonen, dat men van zijn onschuld diep is over tuigd. Het Protest-Comité noodigt alle R.-K. kiezers uit den heer van Best te behouden in de K. K politieke wereld. Veder vernemen wij, dat a s. Vrijdag avond eeH vergadering zal .vordeu gehouden, waarop alle R.-K. kiezers zullen worden uitgenoodigd en waarin de zaak-van Best intens zal worden behandeld. (De Tijd.) Lijnkoekenmeel als Broodmateriaal. Het Bureau voor Mededeeliugen inzake de Voedselvoorziening bericht: De bestaande schaarscbte van grond stoffen, die tol nu toe gebruikt werden, heelt de vraag doen rijzen, of niet ook andere materialen aan de broodbereiding konden dienstbaar worden gemaakt. Daarvoor kon in aanmerking komen lijn koekenmeel, waarvan nog een vrij groote voorraad beschikbaar is. Met deze grondstof zijn daarom proe ven genomen, die een zeer bevredigend resultaat hebben opgeleverd. Er is brood gebakken, dat samengesteld was uit rl) pCt. tarwemeel, 40 pCt. reggemeel, 10 pCt. erwtemeel, 5 pCt. lijnkoekenmeel en 5 pCt. grind eu men heeft nagegaan hoe door een groot aantal personen dit brood werd beoordeeld en of zich wel licht bij het gebruik spjjsverteringstoor- nissen voordeden. De eerste proef is genomen voor de arbeiderscoöperatie „Voorwaarts" te Utrecht, welks leden op de hoogte ge bracht werden van de atwijkende samen stelling van het brood, terwijl hun ver zocht werd, nauwkeurig te letten op den invloed van het gebruik op de spijsver tering. Van de 390 gebruikers gedurende 5 dagen deden zich in deze vijf dagen bij niet meer dan 4 personen eenige spijs verteringsstoornissen voor en bij twee maaglijders eenige maagpijn. Er waren echter slechts 2 personen, die de onder vonden bezwaren aan het brood toeschre ven. Daartegenover waren er andere maaglijders, die verklaarden zich met het gebruik vau dit brood beter te gevoelen dan vroeger. De smaak van het brood bleek eenigs- zins afwijkend te ziju, maar men gewende er spoedig aan en merkte daarna niet meer op, dat de smaak wat verschilde vau ander brood. Slechts 2 personen (uit één gezin) vonden het brood onaangenaam in het gebruik. De overigen gaven er zelfs de voorkeur aan om ziju hougere voedings waarde. Zt) zeiden op dit soort brood beter te kunnen werken. Een tweede proef werd op een dorp genomen met een beperkter aantal per sonen, 26 in getal, maar gedurende veel langer tyd, n.l. 14 dagen. Uok door dezen werd het brood gunstig beoordeelder deden zich geen maag of darmstoor- nissen voor. De Centrale Gezondheidsraad, onder welks toezicht deze proefnemingen ziju gehouden, heeft dan ook den Munster van Landbouw geadviseerd, dat er uit het oogpunt der volksgezondheid geen overwegend bezwaar kan bestaan lijn koekenmeel op de bovenvermelde wijze te bezigen voor broodbereiding. Ingevolge dit advies zal dan ook de samenstelling van het bruinbrood binnen kort verandering oudergaan. Goes. Maandagavond had in het „Slot Uostende" eene vergadering plaats der K. K. Kiesvereenigiug onder presidium van den heer A. öimous, als waarnemend voorzitter. Een 5Utal leden waren aan wezig. Na mededeeling van een schrijven van den Provincialen Bond en voorleziug van liet Politiek Advies werd tot delimtieve vaststelling van de candidatenlgst voor de Tweede Kamer overgegaan en werden bij meerderheid van stemmen daarop geplaatst: no. 1 P. F. Fruytier, no 2 air. J. H. M. Stieger, no. 3 F. van Waes- berghe, no. 4 J. W. Vienings. Inzake de gemeeutei aadsverkiezing van den heer De Paauw waren twee caudi datenlijsten bij het bestuur ïogediend eene voor mr. J. H. M. ötieger en eene voor dhr. Vienings. Laatstgenoemde lijst kon wegens eene reglementaire informa liteit niet worden gehandhaafd. Tot stemming overgaande vereenigden zich van de 43 geldige stemmen 28 op den heer Öiieger en 12 op den heer Vienings 1 stem was ongeldig de rest blanco, zoodat de heer Btieger candidaal was geproclameerd van do R. K. Jviesver- eemging. Wijl wegens het verhoogde aantal leden der kies vereen iging een derde vertegi n woordiger naar de Ceutr .ie Kiesvereeni giug noodig was geworden, werd als zoodanig de heer Ant. öirnous gekozen die de benoeming aannam. De periodiek altredende vertegenwoordiger üe heer Vienings werd bij acclamatie als zoodanig herkozen. Als buitengewoon mede-afgevaardigde naar de vergadeiing te Utrecht werd gekozen de weleerw. heer v. d. Eem die voor de eer bedankte. Daarna werd gekozen de heer Ant. biraoiis. Zoowel de aanwijzing vau een vieital personen om als plaatsvervangend lid in de stembureaux voor de Tweede Kamer te worden benoemd als de benoeming van een propaganda commissie voor het aanwerven vau nieuwe leden werd aan het bestuur overgelaten. Hiermede was de groote agenda, die de vergadering tot iaat in den avond bezig hield, algeloopen. In de Maandagavond gehouden ver gadering van de Vrijzinnige Kiesvereeni- ging „Vooruitgang" is besloten voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing in de vaca- tares Risch en Von Schmidt auf Alten- stadt candidaat te stelten de heeren Jan van Poelgeest, directeur der N.V. Water leiding-Maatschappij „Zuid Beveland" en M. P. de Looff, waterbouwkundig amb tenaar van het Waterschap de Breede Watering bew. Ierseke. (Z.) Benoemd tot tijdel. Opzichter-teeke- naar van den Provincialen Waterstaat van Noord-Holland te Haarlem, den Heer M. Hootsmaus. te Goes. Gisterenmorgen kwam mej. V. alhier tot de minder aangename ontdekking dat men van de wasch, welke op het bleekveld lag, des nachts een gedeelte had meegenomen. De huismoeders zouden verstandig doen des avonds hun wasch- goed binnen te halen nu de linnengoe deren zoo duur zijn. Het kalfsvleesch dat wij zouden krijgen, bleek van geen goede kwaliteit te zijn, en is afgekeurd. Gelukkig was kort te voren een partij regeeringsworst aan de slagers verstrekt, welke tegen inlevering van bon 15 verkrijgbaar is. De worst is van zeer goede kwaliteit en daarbij niet te duur, (11 ets. per ons). Dinsdagavond vergaderde op de bovenzaal van café Maartense de har monie „Euphonia" De heer P A. de Ligny, waarnemend voorzitter, herdacht in zijn openingswoord de vele verdiensten, die het heengaande bestuurslid Jhr. Von Schmidt auf Alten- stadt zich voor de vereeniging door zijn minzaamheid in den omgang en zijn trouw bezoek der repetities had verwor ven en deelde mede dat genoemde heer voorloopig nog contribueerend lid van „Euphonia" zal blijven (Applaus). Uver den toestand der vereeniging gaf de voorzitter de volgende bijzonderheden Het aantal werkende leden bleef vrijwel hetzelfde (28). Pat der kunstlievende leden bedroeg in 1917 138, betalende tezamen f 356 aan contributie tegen 154 in 1916, betalende tezamen f395. Voor 1918 is het aantal nog minder en mag men niet meer dan op f325 aan eontri- butiegelden rekenen. Er werden in 1917 gegeven 10 con certen (3 voor de kunstlievende leden, 3 volksconcerten en 4 concerten op de markt) en eenige promenades. Alle con certen werden door goed weer begunstigd. Over gebrek aan ijver en toewijding bij de werkende leden viel niet te klagen en het muzikaal peil der vereeniging is, dank zij den ijver van den directeur, bevredigend. Na voorlezing en vaststelling der no tulen werd de jaarrekening over 1917 nagezien en goedgekeurd ten bedrage van f814.505 aan ontvangsten, f699.63 aan uitgaven, goed slot f 414.875. De penningmeester de heer P. A. de Ligny, werd voor zijn gehouden beheer over 1917 eervol gedecüargeerd. De begrootiug voor 1918 werd door de vergadenng vastgesteld op f683.375 aan ontvangsten en uitgaven, met een post voor onvoorzien van f61.226. In de bestuursvacatuie-Pilaar werd deze met nagenoeg algemeene stemmen herkozen, en m de vacature-Von Schmidt werd gekozen de heer Constandse, op voordracht van het bestuur, met schier algemeene stemmen. Bij de rondvraag werd door een der werkende leden gevraagd of niet eens een gezamenlijk muzikaal uitstapje kan worden gemaakt naar Vlissingen. Van de bestuurstafel werd geantwoord, dat dit met den nieuwen beperkten treinen loop haast met te doen is, wijl men veel te vroeg uit Vlissingen weg moet. Nog werd door hetzelfde lid voorge steld Jhr. Von Schmidt tot eerelid der vereeniging te benoemen, wat bij accla matie en onder applaus geschiedde. Een ander werkend lid stelde voor eene photogralische opname van het gezelschap te doen maken en die den heer Von Schmidt aan te bieden. Ook dat denkbeeld viel in goede aarde. Nog deelde de voorzitter mede, dat er druk gestudeerd worde voor het concours op 2eu Pinksterdag, uitgeschreven door den „Zeeuwschen Bond van Harmoni. en Fanfari-gezeischappen" en waaraan 10 gezelschappen zullen deelnemen. Hierna werd de openbare ledenverga dering gesloten en ging men over tot een huishoudelijke bijeenkomst. De Commissie belast met de uit reiking van bons voor schoenen, klom pen enz. maakt bekend, dat bons voor klompen zullen worden verstrekt: Voor de nummers 1200 a.s. Donder dag. Voor de nummers 201400 a.s. Vrijdag. Vanaf 's avonds 8 uur (in de Koren beurs). Opgemerkt zij, dat het Kon. Nat. Steun comité bepaald heeft, dat slechts om de twee maanden één bon aan denzelfden persoon mag worden uitgereikt. De Commissie verwacht, dat degene, die de bons afhaalt, weet voor wie de bons noodig zijn; er wordt ten hoogste aan de helft van het gezin bons afge geven. In Juni geschiedt de andere uit gifte. Zonder contrülekaart worden geen bons uitgereikt. Voor degenen, die in 't bezit zijn van een contrölekaart waarop 8 of meer per sonen zijn ingeschreven, bestaat gelegen heid tot het afhalen van 3 storrel re- geeringssajet a fl.80 a.s. Zaterdagavond vanaf 8 uur (in de Korenbeurs). Dat, nu de commissie gemachtigd is, de geldigheidstermijn, waarin bons kun nen worden ingewisseld te bepalen, wordt ieder die bons afhaalt of in zijn bezit heeft, aangeraden met het koopen van schoenen of klompen niet lang te wach ten. Middelburg. De aandeelhoudersvergade ring van de Bouwvereeniging „Loskaai" alhier, heeft de balans en de winst- en verliesrekening goedgekeurd en het divi dend bepaald op 3 '/a pet. De heeren J. W. Verhuist en E. M. Alberts werden res pectievelijk als bestuurslid en als coinmis- missaris herkozen. (Z.) Bij candidaatstelling werd Dinsdag tot lid van de Provinciale Staten gekozen de heer J. H. Geschiere. (Z-) Van 1 tot 11 Mei is. op - bom 61 IVa óns bak- ma braadvet, op hon 31 één ons gort en van 1 tot 14 Mei op bon 5 één pak kaarsen verkrijgbaar. Zij, die geen aanvraagkaarten voor vet ont vingen, kunnen deze morgen op het distri butie-bureau afhalen. Wijken M, N en O kunnen voor inkwartiering in aanmerking komen. Maandagavond circa 11 uur heeft in de woning van den heer J. üdjke aan dé Langevieie K 223 een gasontploffing plaats gehad, tengevolge waarvan het pla fond ernstig beschadigd werd en de win kelruiten stuk sprongen. Door het direct afsluiten van de hoofdkraan werd erger voorkomen. Persoonlijke ongelukken had den niet plaats, maar de materieeie scha de is vrij groot. De oorzaak was een lek in de leiding tusschen het plafond. (ZO. De politie te Middelburg is den laat- sten tijd bezig een scherpe controle le houden over de voedingsmiddelen. Zoo werd bij een bewoner van de Noord straat, waar men aanvankelijk ge weigerd had de politie te woord te staan, door Üe politie en een keurmeester in beslag genomen een groote partij var- kensvieesch, dat eenige dagen geleden frauduleus werd ingevoerd. Eveneens weid 2 H.L. tarwe in be slag genomen, dat aan een bewoner van den Beisweg behoorde. In beide zaken is proces-verbaal opgemaakt. (Z.) Zlerlkzee. De heer J. Helderman heeft ontslag genomen als lid vau den Raad. Kloetinge. Met vriendelijken dank aan hen, die zich met den verzoop beiastten, meldt 't Bestuur der Wijkverpleging in Kloetinge, 's Gravenpolder en 's Heer Abts- kerke, dat de Emtnabioem heelt opge bracht in Kloetinge f 51, 's Gravenpolder f 42 en 's Heer Abtskerke f 5. (Z.) Rilland-Bath. In de Maandag gehouden gemeenteraadsvergadering, die door 5 le den werd bijgewoond, deelde de voor zitter miede, dat de heer Van der Werft bedankt heeft als lid van den gemeen teraad; dat door burgemeester en wet houders de boeken en kas van den ge meente-ontvanger waren nagezien en in orde bevonden; dat het gemeentewerk gegund was, wa,t het schilderswerk be treft aan P. J. Rijnberg voor f408.39 en wat het timmerwerk betreft aan G. Windhorst voor f420.dat door de Kroon was goedgekeurd de tijdelijke ver hooging van de jaarwedden der gemeen teambtenaren burgemeester en secreta ris; dat door de Kroon was goedgekeurd de verhooging van het maximum van den hoofaelijkei) omsiag van 11850 tof f 19500. Door da wegwerkers, De Pree en 'D« Wilde, was gevraagd hunne jaarwedde te verhoogen met f 156 in het jaar. B. en W. verklaarden zeaf geen voorstel te doen, doch dit over te laten aan den Raad. Algemeen is de Raad van oordeel, dat de wegwerkers salaris genoeg hebben en dat ze zoo nu en dan nog ai eens wat bijverdiensten hebben, üe heer Butijn, wethouder, doet nu een voorstel om de werkwerkers elk een toeslag te geven over 1917 groot f25. Dit voois.el wordt met algemeene stemmen aangenomen. Een verzoek van heit besiuur van het Nederlandsch Verbond van vakveieenigin- gen te Amsterdam, om steun aan dé werkloozenkassen, werd voor kennisge ving aangenomen. Eenzelfde lot onder ging een verzoek van den Raad der ge meente Krommenie, om adüaesie-belui- ging inzake een raadsbesluit voor de voedselvoorziening in Nederland. Op een verzoek om een toeslag, ge daan door den telefoonliouder den heer P. A. van Boven, werd overeenkomstig het advies van B. en W. afwijzend be schikt. Door den heer Boot werd een voorstel gedaan f50 te geven, doch dit werd van de hand gewezen met drie tegen twee stemmen. Voor stemden da heeren Boot eu Van Gorsel, tegen de heeren Butijn, A. Blok Jz. en J. Blok Jz. Jr. Met het oog op het aantal kiezers werd besloten twee lessenaars meer len dienste der kiezers op de raadzaal aan te brengen en een stembus aan te schaffen van dub bele afmeting ais feitelijk is aangegeven. Tot leden van het stembureau met den burgemeester als amb.snalve voorahter werden benoemd de heeren A. Blok Jz., F. M. Boot en J. Blok Jz. en als plaats vervangers de heeren Butijn, De Jager en Van Gorsel. Een verzoek van de Roomsch-Katho- lieke schoo.vereeniging, om een subsidie vcor de bewaarschool groot f 125 ot f luO en een ander verzoek op een eu hetzelfde zeigel gesteld om een tegemoeJroining in de jaarwedden der onderwijzers aan die - bchool verbonden, zoodat deize in over- l' eenstemming kwamen met die der leer- krachten aan de openbare scholen in deze gemeente, werd terzijde gelegd omdat de raad van -oordeel was, dat twee verzoek- - 'schriften van geheel verschillenden aard j op één en hetzelfde zegei gesteld in strijd was met de zegelwet. Vervolgens werd den raa d aangeboden het gemeen leverslag over 1917 en dat der Volkshuisvesting- f Ook had nog een wijziging en een af en overschrijving der begrooting voor 1917 plaats. (Z.) Heinkenszand. Met ingang van 1 Mei wordén overgeplaatst de commiezen derde klasse, de heeren A. Tramper van hier naar Bath «n H. J. ttenger van Bath naar hier. (Z.) i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 2