Qe Groote Oorlog No. 59. Donderdag 9 Mei 1918. Veertiende Jaargang. Café Tol ipeeltuin ADRIAANSE, OUWLANO, OUWLANO, f EUILLETON. iijkstraaf 99, Hulst. 'ijdag 3 Mei I9i8, Verschijnt eiken MAANBAG-.JtfOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. Onze Prinses. V Meer licht. De strijd in het westea Onder den grond. j getuigen A. Ver- pd, door hem. met i diezelf ontkende, [if 5 dagen. Ivan P. A. P. van longen enz. te noe- J geëischt tegen H. It f 10 of 10 dagen. Ikl., L. de W., uit prsohenen. Hij heeft der maréchausée café van A. Wul- Irtrcding wilde con- Itegen de in beslag- L, waardoor de in- grond kwam. EiscK diefstal van een look bij' verstek de uit Hulst f10 of las P. O. uit Zaam- Iwas gelegd he~ver- aardappelen aa:n J. laart. li ge zeiden, dat de September verkocht 1 geleverd, daar bekt. ingekuild. Wegens rdappels luidde de Igen. Inagde A. J. R. uit I terecht wegens over- ftiewet, door aan A. 1 te leveren om haver |;n van molens ver- |»isch f 25 of 25 dagen, behandeld de zaak IJzendijke, beklaagd 1 een hekje, dat toe- Vermeire, terwijl hij van -het hekje een bisch luidde 110 of Ipnieuvv de zaak tegen uit Sas van Gent, Pzardspel. Diaar geen Ie zaak te brengen is, l-ijspraak van beide be ing van een wachtmees- Isée werd tegen J. J. ent, die ontkende, f 10 rderd. was die tegen P. de |ns het niet aangeven faan, luidde de. eiseb zaken 3 Mei. Ondergeteek-nde be richt het geachte pu st 3 6TINGE, vanaf 1 Mal oor hem zai worden geëx- iis vestigt hij de aandacht bij het Café behoorenden jrarande, welke voor het is opengesteld. Aanbevelend, FR. P. VAN BERS. Aan het zelfde adres is mevlakte te huur. tten, bijhouden en con- ïren van boekhoudingen, suslessun ter opleiding ter Boekhoudexiimens. van de iNedeii. Organ, van Accountants. Leeraar Boekh. M. O. Notaris E. O. VAN DISSEL las, zal op Iroormiddagsom 11 uur, (N. T.) mperland, in het café „Nimrod", verzoeke van Mej de Wed. iULE lubiiek verkoopen onder Kamperland, en Ourustpolder aan den dijk, 1 H.A. 29 A. 10 cA. den weg. t H.A, 32. A. 60 cA. st het vorig perceel. 'e veilen afzonderlijk en gecom- eerd. )p gebruik na rooven oogst 1918. ladere inlichtingen te bekomen kantore van genoemden Notaris, ItIM ZEEUHSCHE COIMT Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f J.—', davhaitan f 1.26. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertentiën worden ingewacht vóór half een uur 's namiddags. Kantoor*, d. Administratie: BoudewIJn de Wittestraat A 135* GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. Bnctomafoeetehtea 30 0t. p. r. Bj) abonnement speciale prfa. Advertentiën van 1—6 negel» f 0-78, indw» apt iweet 16 Ct Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, wordt 2 X betekend. De oorlogstijd heelt ons ontwend aan nationaal feestbetoon op de verjaardagen van het Koninklijk Huis. En zoo was er Dinsdag j 1. weinig te bemerken van den negenden verjaardag van H. K. Hoogheid Prinses Juliana. Toch zullen toen veler gedachten wel zijn uitgegaan naar het aanvallig Koningskind, dat de vreugde harer Koninklijke ouders en de trots der natie uitmaakt. Iu wijderen zin toch behoort Juliana ook ons, in zooverre de hoop der natie op haar gevestigd is als op de degene, in wie de Koninklijke Oraujestam op Neêrland's troon blijft voortbestaan. Moge 's Hemels zegen onze Prinses op haar vsrdere wegen vergezellen, opdat wanneer eens de dag nadert, dat lij het rijksbestier over deze landen aanvaardt, een vrj, vreedzaam en welvarend volk haar als rijksvorstin in oprechte genegen heid zijn hulde brengt. Men zegt, dat in onze verwikkelingen met Duitschland een kentering ten goede is gekomen. t Is een opluchting van de spanning der laatste dagen maar al zijn wtj er al te vredsn mede, we zijn toch nog niet voldaan. Immers, „officieel", om het eens deftig te zeggen, weten wij mets. Die „men" is een buitenlandsche pers- of nieuwsbureaubericht. De regeering hult zich m een geheimzinnig stilzwijgen en laat mets los. Dit nu achten wij verkeerd. Het is toch waarlijk geen loslippigheid, geen verklappen van diplomatische ge heimen, wanneer de regeering, als er reden voor is, openlijk aan de volksver tegenwoordiging vertelt: de toestand wordt beter. Dat zuivert de atmosfeer van de smetstof van allerlei dwaze praatjes en wüde geruchten waardoor de menschen zenuwachtig worden en niet meer weten hoe of wat. Aan ons departement van Buitenland sche Zaken schijnt men het woerd van Horatius „ik haat het profane volk en weer het buiten" als de hoogste diploma tieke wijsheid te beschouwen. Beter ware het als men daar bedacht, dat de zaken die er behandeld worden vaak de hoogste levensbelangen der natie raken en deze dus recht heeft te weten hoe het mot die zaken staat. En dat be hoort zij niet van de buitenwacht te vernemen maar van haar eigen regeering. De Üostersche geheimzinnigheid, waar mede maar al te vaak onze onderbande lingen met andere lauden over verschil lende kwesties worden omsluierd, is den rondborstigeu Hollander een gruwel. BERLIJN, 30 April. De „Berliner Zei- tung am Mittag'' bevat het volgende bericht uit Genève: De „Temps" bevat toespelingen op den val van Yperen, dien het blad echter wegens zijn groote moreele gevolgen zou betreuren. De „Matin" meldt, dat de buitenwijken van Yperen aan de vijandelijke beschieting zijn blootgesteld. Het „Journald" zegt: De toestand is niet hopeloos, maar geweldig ernstig. De „Daily Mail" meldt da. Zaterdag: De toestand aan het Yperenfront is ernstig. Onze ambulance-inrichtingen zijn uit Yperen verwijderd. Volgens den correspondent van den „Lokal-Anzeiger" woonde keizer Wilhem n paar dagen geleden aan het front den geheelen dag den strijd om den Kem- mei bij. Reeds om zes uur 's morgens beyond hij zich in een vooruitgeschoven stelling, waardoor hij het uitzicut had op de stellingen ten Z.-W. van Yperen, waar het gevecht in vollen gang was. Langzamerhand kwamen in den loop van den dag de berichten in bij den keizer en üen opperbevelhebber van het leger. De keizer teekende zelf de vorderingen aan op de kaart en bleef zooiand op het slagveld, tot vaststond, dat de dag een volledig succes voor de Duitsche wapenen bleek te zijn. Op den terugweg inspecteerde hij nog twee divisies, die zich bjjzonder onder scheiden hadden en overal sprak hij van de schitterende prestaties der aanvallen de troepen, wier werk hij had waarge nomen. 73) Marg'aretha. bedankte hem mei warmte voor zij-n goedheid en noemde Wilhelm. „Ik ken hein niet", antwoordde de jonkman, „maar ik weet iemand, die hem veel heter dan 'ik .zal kunnen vinden en hem de boouschappen overbrengen, waar mede gij hem,zouut-willen belasten; het is een voortreffelijk man en een der ge- neesheeren van de gevangenis, dokter B***. Ga naar den Boulevard Bourdon, hier -dicht bij, no. 5. Gij zijt er zeker van hem iederen dag om twaalf uur te huis te vinden, want dat is zijn spreek uur". Die aanwijzingen volgende, gelukte het juffroilw Schültz, dank zij den goeden dokter, wel niet den gijzelaar te zien, hetgeen iets bepaald onmogelijks was, maar zijn toestand te leeren kennen en hem met een weinig geld, wel noodig om de gestrengheid zijner gevangenschap te verzachten, de tijdingen te doen toe komen, waarnaar hij ongetwijfeld vuiig verlangde, betreffende de ontsnapping van Indien de Dnltsohers de Fransohe kust bereiken De vroegere Oostenrijksche gezant, graaf Lützow, schrijft in de „Neue Freie Presse"indien in Amerika de over tuiging zich baan breekt, dat de partij voor de Entente verloren is, zal Wilson met een vredesinitiatief voor den dag komen. Het outbreekt in Duitschland niet aan stemmen, die slechts willen hooren van een vrede, die door Duitsch land aan de vijanden is gedicteerd. Maar dit is volstrekt niet de opvatting van de groote massa's in Duitschland. Zelfs indien het de overwinnende Duitsche legers gelukt, tot aan de Fransche kust door te dringen, is het volstrekt niet zeker, dat de Entente zich als onher roepelijk verslagen zal beschouwen en iederen vrede zal aannemen. In dat ge val zou Engeland den oorlogstoestand doen voortbestaan. Wat Amerika betreft, dit zou slechts zoolang aan de Engelsche zijde blijven staan, als de Gentralen zouden blijven weigeren een van Wilson uitgaand vredesvourstel af te slaan. („De Tijd") George en de gezondheid van den heer Schültz. Dit was voorzeker een even gelukkig als moeilijk te verkrijgen uitslag, maar er was er een die nog moeilijker te berei ken w.as en waarvoor Margaretha al de hulpmiddelen van haar overredende wel sprekendheid en de onwederleghaarste be wijsgronden moest ontwikkelen: den brou wer af te brengen van zijn plan om zich gevangen te gaan geven in de plaats van Wilhelm, van wiens aanhouding hij oor zaak beweerde te zijn, was een onder neming, die de stoutste diplomaten zou afgeschrikt hebben. De heer Schültz acht te zich volgens geweten en eer verplicht tot dezen stap en niets kon hem over tuigen, dat hij voor een andere ziens wijze kon of zelfs moest zwichten. De pastoor van Sint-Gertrudis zou, hoe wel met den hesten wil van de wereld bezield, bijkans alles bedorven hebben door te bemerken, dat hij: in het belang van zijn eigen veiligheid er wel aan zou doen, dat voornemen op te geven, daar Wilhelm waarschijnlijk zou losge laten worden uithoofde zijner onbedui dendheid, terwijl bij, een rijk man en De Stier der Vogeezen liet hem niet uitspreken. „Nooit kal ik er in bewilligen, dat een onschuldige voor mij boete, zelfs BERLIJN. Op het slagveld in Vlaan deren hadden op enkele punten infanterie- gievechten plaats. In den loop van den strijd kon de vijand zich weer in Lokere vastzetten. Pogingen om voorbij het dorp vooruit ,te dringen, mislukten echter. Het avondcommuniqué van 30 April meldt Niets nieuws. Losse berichten. Het verwachte Oostenrijksche offensief. WEENEN. Naar de Weensche bladen uit Bozen vernemen, hebben de Italianen de stad Ala in Zuid-Tirol vrijwillig ont ruimd en de bevolking naar't binnenland gevoerd, waaruit schijnt te kunnen wor den opgemaakt, dat de Italianen spoedig een groot Oostenrijksch offensief ver wachten. Naar de „Idea Nazionale" bericht, zijn de toebereidselen van het Oostenrijksche leger aan het Italiaansche front geëindigd en wordt het begin van het offensief vóór het einde van April of begin Mei verwacht. Volgens de „Times" ging gedurende 1917 de vernietiging van Britsche scheeps- ruimte de 4.000.000 ton met eenige duizenden tonnen te boven, terwijl in hetzelfde jaar de Britsche werven slechts 1.163.474 ton aan nieuwe koopvaardij schepen voltooiden. Een aanklacht. BERLIJN. Naar de „Nordd." meldt, heeft de rijkskanselier een aanklacht tegen de „Alldeutsehe Blatter" ingediend, wegens een artikel„Ter reiniging van het openbare leven" in no. van den 27en dezer. Een nieuwe Czaar Volgens in Finland loopende hardnek kige geruchten zou in Rusland het Cza- risme hersteld zijn. De vroegere troon opvolger Alexef Nicolajewitsj zou tot Czaar zijn uitgeroepen onder regentschap van giootvorst Michael, den broeder van den voormaligen Czaar. De duikbootenoorlog. HOLYHEAD. Het s.s. Oronso van de Canadian Pacific is getorpedeerd en ge zonken; de 110 passagiers werden gered. Drie leden fier bemanning worden vermist. De strijd in Finland. KOPENHAGEN, 30 April. (W.B) Vol gens een bericht uit het Fransche hoofd kwartier is Wibarg nu geheel in het bezit van de witte garde. De vijand houdt nog stand in het Westelijk deel van Sarvala. 6000 revolutionnairen poogden zich een weg naar Fredrikshammen te banen. Deze poging werd echter met zware ver liezen afgeslagen. Door deze overwinning heeft het Finsche leger den laatsten tegenstand van den vijand gebroken. De strijd in het Zuiden. ROME, 30 April. (StefaniJ. Het staf met de overtuiging, dat hij niet zooveel zal betalen", riep hij uit, „en nog van daag ga ik mij aan den prefect over leveren". Bij geluk had Margaretha dienzelfden morgen den apothekersleerling ontmoet; zij verkreeg dat haat- vader nog den uit slag harer bemoeiingen zou afwachten; maar zij verkeerde niettemin in de ge stadige vrees, dat hij tijdens hare afwe zigheid een heldhaftige onvoorzichtigheid mocht begaan en zich in den muil van die hongerige wolven werpen, zonder iets anders 'te bewerken dan een slachtoffer meer aan hun bloeddorst prijs te geven. Geslingerd door vrees voor haar va der en voor Wilhelm, bedreigd èn door de woede der movers van het stadhuis- èn 'door de grootmoedigheid van den brouwer, verdubbelde juffrouw Schültz hare pogingen om dat dubbele gevaar af te wenden; maar zij bleven vruch teloos 'en in plaats van op te klaren, werd de hemel steeds dreigender en som berder. Elke dag was een onmetelijke stap voor waarts naar den gppenden afgrond, waar in alles scheen te moeten verzwolgen; worden. Delescluze had het aangekondigd: in dien de Versaillanen Parijs bininentrek- bericht meldtOp het Asiagoplateau had een treffen plaats van één onzer patrouilles in de buurt van Occareddo, met een vijandelijk detachement, dat ver in de meerderheid was. De patrouille ging een hevig gevecht aan met het detachement en dreef het op de vlucht, na het gevoelige verliezen te hebben toegebracht. Britsche detachementen namen ten Zuid-Westen van Canove en Italiaansche detachementen in het Ornicdal eenige gevangenen en een bommenwerper. Vijandelijke patrouilles werden door vooruitgeschoven posten teruggeslagen bij Malga en Costalonga (ten Oosten van Asiago). Op het heele front de gebruikelijke artillerieduels. Bolivia en de oorlog. SAN FRANCISCO, 29 April. Victor Wunoz Reyes, de Boliviaansche gezant van Japan, die op weg naar Tokio is, brengt da groeten van Bolivia over als het eerste Zuid Amerikaansehe land, dat met Duitschland gebroken heeft. Hij verklaarde, dat Bolivia Amerika van al hel tin, dat noodig is, kan voorzien. Het doode land. De Berlijnsche correspondent van de N. R. C. vertelt o.in. het volgende van het z.g. doode land. Het schokkendst van hetgeen ik in dit land heb gezien is de oude, historische stad aan de Somme, Péronne. Ik ben er in dezen oorlog nog geweest toen zij welis waar beschadigd, maar toch altijd nog een aardig plaatsje was. Nu heeft het 'tlot gedeeld van de dorpen in het stel- lingsgsbied. Alle huizen, zonder een en kele uitzondering, zijn reddeloos wrak geschoten. Men zal er weinige vinden, waarvan de oude muren nog bruikbaar zijn. Wie zal den moed bezitten zich op dezen puinhoop weer te vestigen? De ligging aan de smalle, moerassige Somme kan de stad niet meer helpen, en evenmin de vruchtbaarheid van liet gebied er om heen. Dat is een land, waar niet meer geploegd kan worden, voor het,najaren van volhardenden handenarbeid, zijn nor male oppervlak weer heeft teruggekregen. Het ontginnen van heide en moeras moet kinderspel zijn bij het werk vergeleken, dat de landman hier te wachten staat. Dat de vruchtbare bovengrond wegge scheurd en met diepere lagen dooreen- gekneed is, is nog het minste bezwaar. Hoe echter moet men de verminking weer terecht brengen van den bodem, die het roffelvuur der zware granaten over hon derden van vierkante kilometers heeft aangericht? Daar ligt een heele streek, waarvan alleen nog de wegen begaanbaar zijn. Alles daarnaast in ingevreten als honigraat. Kuilen zijn het van een meter, ja, twee meter diepte soms waarvan de randen in elkaar overgaan, zoodat men met er tusschendoor kan, maar er door heen of er over moet. Welig zijn in deze kratervelden in den vorigeu zomer gras en onkruid opgescho ten. De lange verdorde halmen en sten ken, zal Parijs in puin en vlammen opL gaan. Uit den mond van dien dolzinni ge komende, was die bedreiging een treu rige werkelijkheid. Medegesleept door de overtuiging hun ner misdaden, door de woede van zich overwonnen te zien, vermengden zijne medeplichtigen hun gebrul met dat van hun generaal-opperbevelhebber, en in de bedwelming van hun toorn kondigden zij bij voorbaat de slechting van het huis van Thiers en de omverwerping der aan den roem van het groote leger opgerichte zuil af. Frankrijk niet kunnende vermoorden, sloegen zij; het in het aangezicht door zijn roemrijkste herinneringen te beschim pen en sarden het door als eerlos het huis te .slechten van hem, die het zich tot hoofd gegeven had. Dit was nog niet genoegzij brachten het in zijn godsdienst den Moedigstem hoon toe, dóór de kerken te plunderen en de heilige plaatsen in walglijke clubs te veranderen, waai- op den gewijden stoel der waarheid het schuim der bandieten zijn godslasteringen in het aanschijn der omvergeworpen altaren kwam uitbraken. Zij wilden bewijzen, dat zij voor gesn enkele misdaad terugdeinsden en de Ver saillanen tegenhouden door de stellige Welk weder zullen wij hebben? Verwachting tot den avond van 2 Mei Zwakke tot matigen Oostelijken wind; ge deeltelijk bewolkt, weinig of geen regen; iets zachter overdag. gels vormen een hindernis te meer voor den voet. Daarbij komt dan nog, dat in alle richtingen en dicht als de wegen naar een mierennest, loopgraven en sap pen liggen. Overal loeren tusschen het gras en in de kuilen, de niet ontplofte granaten en handbommen. Soms kijken zij even uit de aarde, maar ontelbare liggen stellig onder de oppervlakte be dolven. Hoe menige boer wiens spade of ploeg op zulk een verborgen monster stoot, zal dit nog met het leven moeten betalen Het gebied van het Somme-offensief is dood, voor een lange reeks van jaren Eindelooze, aanvankelijk, bijna hopeloos lijkende arbeid zal er noodig zijn, om het overeind te brengen. Maar zal het arme, leeggebloede Frankrijk nog krachten over hebben voer dit groote moeilijke werk? Mr. Louis Franck. Omtrent de aanhouding en wegvoering naar Duitschland, van den heer Franck, verneemt de N. R. Ct. De Duitsche overheid had van de stad Antwerpen het gebruik der stapelplaat sen aan de haven, en tevens de arbeiders, die er gewoonlijk werken, opgeeischt. Men deelde haar mede, dat dit laatste een inbreuk op de vrijheid van arbeid maakte, en dat de stad die inbreuk na tuurlijk niet bevelen kon. Daarop werd de heer Franck, die pas een paar maanden geleden nog veroordeeld was geworden tot een geldboete van duizend mark voor een korte redevoering, waar niet» belee- digends in was voor den bezetter, in hechtenis genomen en opgesloten. Enkele dagen daarop werd hij, zonder gehoord te zijn, tot twee maanden gevangenis straf veroordeeld. Deze nu zit hij uit te Bonn, waar hij in een cel is opgesloten, zonder met de buitenwereld te mogen correspondeeren T<|-'ens is hem bekend gemaakt, dat hij nrut meer naar België zal mogen terugneeren dan bij het sluiten van den vrede. Aldus werd de ijverige en moedige man, wien zijn moederstad en heel het land zeer veel te danken hebben, onschadelijk gemaakt ook voor de aktivisten. Te Gent zijn de Burgemeester, Emiel Braun, en de wethouders voor schoone kunsten, Maurits de Weert, naar het voorbeeld van de heeren Franck en Strauss uit Antwerpen, naar Duitschland overgebracht. Ook de andere vier wet houders der gemeente zijn afgezet, waar onder het bekende socialistische Kamerlid Anseele, terwijl de zitting van den ge meenteraad zonder meer is geschorst. Een Duitsche burgemeester is aangesteld, terwijl vijf verwoede aktivisten als com missarissen tot het waarnemen van het wethoudersambt zijn benoemd. zekerheid van de vreeselijkste ramp, die ooit in de sombere annalen der geschie denis werd opgeteekend. ,Wij zullen ..sterven", hadden zij ge- Jd, „maar Parijs zal vóór ons vergaan!" En nochtans naderden de Versaillanen voortdurend. Naarmate zij1 vorderden, vermenigvuldig den zich de barricades, propten de ge vangenissen zich op met gijzelaars, vul den zich de riolen met kruitvaten, de magazijnen met tonnen petroleum, in ge noegzame hoeveelheid bijeengebracht, oin elke wijk in brand te steken, en als ware dit nog niet genoeg geweest, rie pen de roovers de verschrikkelijkste uit vindingen der wetenschap te irnlp, be reidden onderaardsche elet'ischfe draden, gereed om -de vonk snel als de gedachte in de mijnkamers over te brengen, die van afstand tot afstand gegraven waren en gevuld met die helsche springmidde len, het pierrit en het dynamiet, ver vaardigd om de Pruisen af te weren en welke goddelooze handen zich gereed maakten te bezigen om onder hunne oogen dat Parijs in brand te steken en te verwoesten, hetwelk zij' ondanks hunne tallooze bataljons slechts door den hon gersnood tot de overgave hadden kunnen dwingen. (Wordt vervolgd}

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1