INo. 49. Donderdag 25 April 1918. Veertiende Jaargang, EMMABLOEMPJE (U te S- De Groote Oorlog. f e uTl lYtTonT üsdag den 24 Apn" Verschijnt eiken MAANBAG-, WOENSDAG en VRIJDAGAVOND. >0AG 24 APRIL ecretaris GERS Co ItLFTciCHE j DtRÜtLATlKE! i. Sciiulte &Co. t VtRLOriNfi» nette Dienstbod Onder den grond. Welk w der zullen wij hebben lie Këm tevoor- uitdrukking van e de openbaring slgbaar ingescha- sn. gemoed naar bevredigen door pogingen om zelf eid en beperking een geest als die het Katholicisme heel wat anders .uhe" spreekt er nheid van dien mensehelijke we- egte des gemoeds, neesterlijk weer de levensmoede laar ook in den Mephistoplieles. lelijke bedwelming Gretchen-episode t, niet door chris- h' hooger streven zal tegemoet ge ijkt aanstonds de k een pogen, zelfs ter. De voorstelling ;oo helder en door- het tweede altoos .te mengeling ver- rzaamheid en aan ir eene apotheose, n ons onbevredigd ;r Katholieke Kerk jze ,dat men zich parodie van Dante naara Meaphistopteles, "a deze tragedie toebe- ting met de verklaring ren geeft liet ontken- Ier Geiat der atets ver klaart men den naam it schuwt". Volgens liet een verbinding kunnen ,verderver", met rieu- Crt. GOES de bekende worden aangeboden opbrengst zal 40 °/0ten n van de ZtEU/YSCHE ING TOT BESTRIJDING .RüOLOSE en 60 ";0 van LING GOES OER KIN ITIEKÜLONIES. oester en Wethouderi erenhoek roepen solli naar de betrekking van ente. De jaarwedde lie- 00. Inzending van stut S Mel 1918 aan den ester. lelburg, Wal A. 10. JGEN en TRANSPORTEN le soorten Meubelen, als ils, Nachtkasten, Stoelen en Schilderijen enz. aan mrreerende pryzen. Beleefd aanbevelend. or Keukengebruik. Geleien, Sausen, S i enz. 'er doosje 65 cent. J e bevattende 125 recep- J foor het gebruik van j ue 15 cent. N. V. v h. j jjelft H 2, Middelburg' eurd bjg K.ouiBkl. 1 tegen Mei of iets_ ns kunnende toj^e^etuigt jten en van goede ëe Mevrouw BITTER Lange Vorststraat Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes f L—iaarboiten f 1.25. Afzonderlijke nummers 5 cent, dubbele bladen 10 eent. Advertentiën worden ingewacht vóór half aan nur 's namiddags. Kanfoor v. d. Admlnlafrafla: Boud* wijn de Wlffosfraaf A 135* GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. tUclamabertchten SO üt p. r. Bij abonnement speciale prg». Advertentiën van 1—6 Mgats 0.75. Mare «gei arm Ui Ct Eenzelfde advertentie 2 X geplaatst, wordt 2 X berekend. Loose beriehten. De strijd in het Wetten. LONDEN, 23 April (R.O.) Het staf- communiqué meldt: Bij succesvolle plaat selijke gevechten in den afgeloupen ï.acht ten N. van Albert hebreu wy onze positie verbeterd en een 60-tal gevangenen gemaakt Ook werd een aantal gevangenen gemaakt in den Ro- becq sector en bij Wytschaete In beide streken werden plaatselijke gevechten geleverd, welke in ons voordeel eindigden. In de streek van Fampoux is een onzer raidersafdeelingen in de vijandelijke loopgraven gedrongen tot aan zijn ver- dedigings-limes. Gisteraamiddag en ge durende den nacht was de vijandelijke artillerie actief ten W. van Albert en op het grootste gedeelte van ons front van ten 'L. van het Foret de Nieppe tot ten Oosten van Yperen. Vijandelijke troepenconcentraties wer den waargenomen in dan sector van Vilers Bretonnaux en in de streek van Serre. Onze artillerie nam ze krachtig onder vuur. BERLIJN, 23 April (draadloos.) Het communiqué meldt: Van de Iron en geen nieuws PARIJS, 21 April. (Draadloos.) Het staf communiqué meldt: Groote activiteit der beide artillerieën in de streek van Han- gard en Sauterre en in den sector ten W. van Noyon. Geen enkele infanterie aanval en geen belangrijke gebeurtenissen op hot lront. Het Italiaansch front. Een Italiaansch communiqué maakt melding van het gevangen nemen van een aldeeling van 6U Uustelirykers, die er in geslaagd waren ten Noorden van Aucona te landen. Krachtdadige artillerieactie geschiedde tusschen den Gol Carille en den Ooi Berreta. ken en het feit, dat Groot-Britannië ge poogd heeft om dezen op een bepaalden standaard te brengen, plaatst het in een gunstiger positie dan elk ander der oor- J iogvoerenden, met uitzondering der Ver. Staten. Het feit, dat Duitschland in ge- j breke is gebleven of geen ernstige pogmg daartoe heeft gedaan, is een van de minst I i gunstige factoren voor een gematigden vrede- De Duitschers waren van meet af aan voornemens om hun conto in even- I wicht te brengen door hun buren te be- I rooven door zichzelf naar Hefferich zeide, I met een ring van veroverde staten te I omgeven. tief van de i ,H. Stoe', die niet arbeidde ten gunste van 't Oos'enrijksch-Duitsche blok, doch eenvoudig uit ajgemeei men sehelijke beginselen. Von Richthofen f. LONDEN, 22 April (R.,0) Router's cor respondent bij he. Engels he leger seinde op 22 dezer: Gisteren in den loop van den dag is de beroemde Duitsche vlie ger 'Ertir. von Richtnofen in de Somme- vallei neergeschoten. Zijn lichaam is ge vonden en zal vandaag met militaire eer begraven worden. - Men verwacht da! de plech igheid zeer indrukwekkend zal zjjn en waardig aan het record van den gevallen vlieger. (Von Richthofen had ongeveer 8u tegen standers in luchtgevechten onschadelijk gemaakt. Red.) Begrafenis van von Richthofen. Reuters bijzondere correspondent bij het Britsche leger in Frankrijk seint d.d 22 1 f 1;latste twee )aren schrikbarend is toe- AprilHedenmiddag werd baron Von Richt- J stomen. hofen met militaire eer ter aarde be- I ,in acht landgerechtsdis neten in West- steld. De begratenis was een zeer in- I falen steeï het aantal zaken tegen jeug- drukwekkend schouwspel. De gevallen *8® P«'sonen m genoemde periode van vlieger ligt begraven op een mooi klein \r °P kerkhof, met ver van de plaats waar De rijkskanselier heeft in het groot hoofdkwartier een onderhoud gehad met den Duitschen generaal-goeveraeur van België en is heden naar Berlijn terug gekeerd. De veldtocht tegen den vrede in Italië blijft met onverminderde heftigheid voortduren. Volgens een bericht uit Basel aan de „K. V." is de pastoor Burattini van Gignano na een langdurig proces we gens'actie tegen den oorlog tot 7 maan den tuchthuisstraf en 1100 lire boete ver oordeeld. De criminaliteit en de oorlog. Dezer dagen is te Hanun in Wettfale.il een zoogenaamde „Jugendwoche" gehou den. Een der sprekers gaf daarbij aan de hand van statistieken cijfers, waaruit bleek, dat de criminaliteit van jeugdige personen in de crovincie Westtaien in over hij is neergeschoten. Een afdeeling Engel- scne aviateurs bracht de militaire eeroe- wijzen. Snijd op zne. BERLIJN, 23 April. (W.B. Ollicieel.) Ecu onzer patiouiiies stiet ui di-ii namiddag van 20 dezer in bet grensge bied van do Liuitsche bocht ten IN. van Terschelling op lichte vijandelijke strijd krachten, welke zich na een kort vuur gevecht met de grootste snelheid t*. rug- trokken. Be vijand kreeg veisclieidene treffers. Unze strijdkrachten hebben geen schade of verliezen opgeloopuii. Nogmaals de vredesnota van den H. Stoel. De „Osservatore Romano acht he': tegenover hardnekkig voorJeVende bewe gingen in de pers noodzakelijk nog maals te verzekeren, dat de H. Stoel in Dec. 1916 noch van Duilsvh'and noch van Oostenrijk vredesvoorstellen ontving, doch de bekende joau-eljke uoti de weireld ingezonden werd, geheel op eigen initia- 72) Twee dagen verliepen zonder dat de eerste bewaarder weder verscheen; bet was bijna zeker, dat hij verplaatst was, zoo zijn chef hem niet had doen opsluiten. Wilhelm was nr. zeer mistroostig over, minder omdat hij er een. vriend en een trooster door verloor, dan wel onrJat hij vreesde de oorzaak van het onge.uk diens braven mans te zijn. Op zekeren ochtend, dat de strooper in jajn cel gezeten was ter prooi aan die afgematheid, welke altijd op een te groote overspanning volgt, ging de aeur zijner cel open en trad üe dokter binnen. „Wel,-mijn vriend, hoe gaat het?" vroeg bij deelnemend. „De lamp gaat uit", antwoordde de gevangene, „en de olie raakt op". „Kom, koml een dappere gelijk gij zou den moed gaan verliezenahes gaai goed na Cluseret is nu Rossel gevangengeno men en vervangen dn-or Delescluze, het fort van Vanves is in de macht der Ve- saillanen, de volgende week zuilen zij in Parijs zijn". Wilhelm schudde bet hoofd. „God De achtste Duitsche ooriogsleening. BERLIJN, 22 April (draadloos). Naar aanleiding van het senitterend su ces yan de 8ste uuiische oorlog.s.eenmg zond de keizer aan dei rij«vSKahse.,er volgend te legram Ik begroet dit succes a,ls een heer- lijjk teeken van de maentige offervaardig-; Ueid en het onwankelbare verbouwen yan het Duitsche volk. Deze in he. vaderland behaalde -overwinning past schitterend in het kader van de verschillende- prestaj ties van leger en vloot. Het Duitsche zwaard en de Duitsche kracht zullen met Gods hulp de.i wil der vijanden te schande maken en de toekomst van he. vaderland op hechte gro-nnfen vesten. t BERLIJN, 22 April (W,.B>) Bij den aa.a- I vang yan do rijksdagziitmg herinnerde de vice-president Paascne aa i he. prach- I tig succes der 8sle .ooriogsleening. Dit zeer bemoedigend resultaai za-i, naar wij i hopen, er toe bijdragen in neu.ra.e. en vijandelijke sta.e.i den indruk te vestigen dat het spel van leugen en bedrog ver loren is, dat de Duitsche kracht pok in bet b.nnenland ongeb oxe.i i; Wij ho- epn, dat ook deze overwinning op fi nancieel geü^d wezenlijk to. een spoedig bereiken van het doel zal bijdragen. Nog ongunstiger zijn de cijfer- 1 den hceten oorlogstijd. I in het „Oberlandesgerichtsbezirk"- Hamm steeg het aantal rechtszaken tegen jeug dige personen van 4832 in 1913 tot 2o0U0 in 19i7, dus tot het zesvoudige. De pro vincie Westfalen maakt in deze verreweg het slechtste figuur. Jn geheel Pruisen is het cijfer van de tegenwoordige „ge vallen" ongeveer 3l/2 maal zoo hoog als dat van de „gevallen" in 1913. De leider van een opvoedingsgesticht deelde mede, dat alle verbetermgsgestich- ten in de provincie vol zijn en dat meji niet weet, waar het snel stijgend aantal nieuwe „patiënten" onder te brengen. (Maasbode) Treinen met gewonden. i Alen schrijft van dg Limburg-Duitsche. i grens aan „De Tijd" t Ee-nige dage i -geleden passeerle.i over - de lijm AkenGladbach lil treinen me! gewonden van he, Weslfornt. Toi de per- rons, waar deze tremen stilhielden, was de toegang voor het publiek streng ver- bpden. Een toeschouwer echior, die toevallig een blik mocht vver^e.i op deze treinen van sijpelend bloed, m svormde v.eesch- klompen en ellendige wrakken van stuk geschoten me. scneiijke ledematen, was dermate aangedaan, da hij geen w»or,e I kon vinden, om den vreesenjken in iruk, dien hij had opgedaan, weer te geren. I „Abscheulichi Abscheujhch I da,t was I aipes, wat hij- kon uitbrengen. D« zaak Caillaux. GENÈVE, 22 April. (H.N.) Het onder zoek m zake Gaillaux is Dijna atgeloopen. Be rechter van instructie zal zeer spoedig kunnen beginnen met het gereed maken van de acie van beschuldiging. LONDEN, 22 April (R.O.) De „West- De j)Nouvelliste de L— meldt uit j minster Gazette zegt m een bespreking Havre, dat -cte magazijne i voor de anüler e DacuctVtrS ,tUSSC m f B nSChe e" ge'»te.roepen van ne. Belg.s.^S ^hti^ Hnmfn°H 2Smea R: i l V°°r" die groote voorraden matem^i beva.tei zichtige doeleinden van den Bntschen mi- ;n VQn i-> 13 a^» i nister van Financiën door de belastingen I ^rbralid P y te verhoogen om de staatsschuld te dek- geve het, mijnheer; maar voor mij zal bet te laat zijn". „Misschien zult gij' niet eens tot zoo lang behoeven te wachten, want er is iemand, die zich met een ongelooflijke hardnekkigheid met uwe invrijheidstelling bezighoudt". „En wie is dat?" vroeg' de strooper, wiens oog,en als met een nieuw leven bezield werden. „Een engel, die, dank zij hare onver moeide navorschingen er in geslaagd is te vernemen, waar gij' waart en waaf' ik woon". „Mejuffrouw Marg-aretha „Gisteravond is zij bij m(j gekomen en heeft mij belast u dit ter hand te stellen". „Hebt gij haar gesproken?" „Wij hebben bijna een uur met elkan der doorgebracht; zie hier haar briefje." En hij overhandigde den gevangene een toegevouwen papiertje, da.: twee goud stukken bevatte en waarop geschreven stond „Houd goeden moed; men houdt zich met u bezigi; wij' zijn allen we,varende met inbegrip van George. „Margaretha". „0 dat heilige en vrome meisje riep De zevende internationale vredescon ferentie zal te santander worden gehou den. Be koning van Spanje is beseneim- lieer. Het taaiste vredescongres vond, gelijk bekend, in 1913 te OstenUe plaats. De Russische Degrooting. PETROGRABU, 23 April. (R O.) Be begrooting van de bolschewiki-regeerilig scüat de uitgaven over 't le üulljaar vau 1918 op 24.5uO.UUU.UUU dollars. Be commissaris van financiën zeidedn een zeer pessimiiiscüe rede over ue oii- mogelykheid urn zulke uitgaven te dekken, dat geweldige sommen uoor de handen der plaatselijke sovjets gingen, ducli dat niemand wist, waar fiet geld bleel. BJNHE.HIAHP. Nederland en Duitschland. De „Norddeutsche Allgameine Zeitung" meldt, dat de onderhandelingen, jyefkq tusschen Duitschland en Neuerland yvor den gevoerd, over drie punten loopen: le. de econonus.he onderhandelingen tot vernieuwing van de op 3r Maari j.l. ge ëindigde economische overeenkomst. Deze onderhandelingen loopen o, er de werkelijke levering van koien en houj uit Duitschland naar Nederland, terwijl Nederland als y^genpraestatre daarvoor levensmiddelen, boter, kaas, groenten en vet moet leveren; 2e.. bij ne tusscnen (le Nederlanusche en Duitsche leden der com missie gevoerne onuerhanae.iingen gaat he' om Uet totsiandhrengen eener overeen komst hetrefende het ruilen van de in de flederlandsche havens liggende scheepsruimte tegenover de s hepen, die zich in handen der Entente bevinden en met graan geladen naar Nederland zin- ten komen, net ontwerp-overeenkoins. de zer commissie is reeis verschidenae de partementen in Duitscüland gegasteerd en zal waarschijnlijk met eenige wijzigingen binnen enkele dagen aan de Nederland- sche regeering worden overhandigd; 3e. Verwachting tot den avond van 25 April Zwakke tot matigen, Oostelijke tot Noord oostelijken wind, geaeeltelljk bewolkt, weinig of geen regen in het Noorden, in het Zuiden kans op regep of onweer. Weinig verande ring van temperatuur. gaan de onderhandelingen over tol- k.westies. N.B. Uit bovenstaande blijkt, dat Duitschland slechts onder tegenprestaties van onzen kant zal toelaten, dat wij graan uit Amerika krijgen, terwiji onze regee ring van Berlijn alleen de verzekering- wilde ontvangen, dat de drie Nederland- sche graanschepen Amerika zouden be reiken. Red. De Londensche berichtgever van het Holl. Nieuwsbureau seint: In de Evening Standard komt een ongeloofeiijk alarmee- rend en verward entrefilet voor, volgens 'twelk Duitschland aan Nederland een ul timatum heeft gericht, waarin het zij;, eischen hernieuwd heeft tot het doorlaten van grind en zand en bewedrt, dat Neder land zijn onzijdigheid heelt opgegeven door niet onvoorwaardelijk de schepen aan de geallieerden te hebben geweigerd. Duitsch land voegt daaraan den nieuwen eiscli toe tot het doorlaten van manschappen en munitie naar België. Het entrefilet geeft geen bron aan. Het zegt, dat Duitschland voordeel heeft bij het verleggen van de onzijdige grens, die op het oogenblik on gemakkelijk is voor een terugtocht. Dq Schelde en de N-ederlandsche kust zijn, zeer geschikte bases voor duikbooten. Ik toonde het entrefilet aan een parlements lid, die volkomen bekend is met de buiten- landsehe politiek. Hij verklaarde er niets van te hebben vernomen en er ook niets van te. geloo- ven. Hij vroeg: waarom zulk een ultima tum aan Nederland en niet aan Zwitser land? Geen Duitsch ultimatum Te VGravenhage liepen de laatste dagen onrustbarenue gerucliteii omtrent een ultimatum, dat duor Duitschland tot I onze regeeriug zou zijn gericüt, waarby i BuuscWarni zou gedreigd hebben om de havens te bezetten, indien wy met aan zekere Buitsclie eischeu toegaven. Van Zuudamg ultimatum is ter bevo^gder plaatse nieis bekend (Be Maasbode.) (Zie laatste berichten.) Het is, behoudens ontheffing, ver boden hennen en hanen te vervoeren of af te, leveren. de strooper, met eerbied de handteeke- king onder aan bef briefje kussende; „ja, ik heb gemeend, dat zij' mij vergeten had, I en daarom ben ik moedeloos geworden; I ik ben een nietswaardige geworden, mijn- heer de dokter, een nieiswaardige, die niet verdien, dat .zij zich waagt voor mij aan gevaar bloot te stelten, zeg, dat ik gezond ben, doch buiten toegang zit pn ik liever zes maanden, een jaar ze'ifs in de gevangenis zou doorbrengen dan te moeten denken, dat zij zich voor mij zou wagen aan eenige beschimping". „Gij draagt haar een groote genegen heid toe, naar het mij voorkomt". „Ja, mijnheer, ik heb haar Jief gelijk men de engelen bemint, \vier zuster zij is; ik eerbiedig haar gelijk ik nooit iets geëerbiedigd heb op aarde, en evenals al degenen, die haar van nabiji gezien, hebben en haar kennen, vereer ik naar". „Dan 'kan ik er op rekenen, dat gij u met meer lafhartig aan de moedeloos heid zult overgeven?" „Ik zweer het u, mijnheer, en indien de gelegenheid zich voordoet, zuit gij zien hoe ik mijn eed houd". Hoofdstuk 10, Tevergeefs had Margaretha getracht y, Mazas door te dringen, het scheelde vvei- aigr zij werd aangehouden toen zij zich opnieuw in de prefe.tuur van politie vertoonde om de maentiging te vragen den gevangene te bezoeken; de zaken de Commune gingen van kwaa l tot kwaad erger, en Ferré, die alles voor zich ver loren zag, ademde nog sle.hts moord en brandstichting. Hij blaakte van woede en zou geheel Parijs hebben willen ombrengen. Rigault, Pyat en de overige hoofden waren eveneens door den waanzin van den bloeddorst aangegrepen-; de onmo gelijkheid, waarin zy zich zagen om aan de gerechte doch te zachte straf hun ner misdaden te ontsnappen, maakte hen als het ware razend. Elk hunner decreten hevatie slechts één strafbepaling: de doostraf. De doodstraf tegen degenen, die wei gerden te vechten om hen te verdedigen, iie doodstraf tegen de priesters, de dood straf tegen de verdachten, de doodstraf tegen hun eigene soldaten, de doodstraf tegen hun medeplichtigen, altijd en over al de doodstraf. De nieuwe generaal-opperbevelhebber van het gefedeerde leger overtrof hen allen in heftigheid, en liever dan Parijs prijs te. geven, dat gjjne prooi geworden Verhooging van port. Het „Vad." verneemt, dat een verhoo ging der porti voor brieven, drukwerken mz. met 5U pet. in overweging is. Dit percentage is echter nog niet vastgesteld. Dat het tot een belangrijke verhooging zal komen, staat nu vast. was, had hij gezworen het in de lucht te laten vliegen of in de asch te leggen. Aan zulke monsters de genade te gaan vragen van een gijseiaar was meer dan, onvoorzichtigheid; pogen zonder ve.gun ning tot een gevangene door te dringen was vermetelheid. Juifrouw SchOlte had evenwel he. pen en het ander gedaan; bedre.gd en af gewezen door den gedelegeerde der pre fectuur van politie, had zjj zich aan de gevangenis Mazas aangemeld. Zeer gelukkig voor haar was de ci pier op dat oogenblik dronken, en hy nad zich vergenoegd met haar onder een vloed van smaadredenen de deur uit te zetten. Een apothekersleerling, die aan den dienst der gevangenis verbonden en van dat verfoeielijke tooneel getuige geweest was, volgde het meisje ongemerkt en sprak „haar aan, toen zij- er ver genoeg van verwijderd was. „Ik behoor tot het personeel van. Ma' zas", zeide hij tot haar, „en ik heh u zoo even op een onwaardige vyjjze zien afsnauwen; geef mij den naam op van den gevangene, in wien gij belang stelt, en ik zal mijn best doen n tijding van, hem. te doen toekomen". tWuoU varvftt®U. i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1