ILLARC oC/ enzaken rantiên. De Groote Oorlog. No. 41. Zaterdag 80 April 1918. Veertiende Jaargang. Varjairdag van Piiis Nindrik. uAANE, s-Telefaondienst Verschijnt eiken MAANBAG-, WOENSDAG- en VRIJDAGAVOND. erichten. oogstraat 26 EKE slijk Telefonist. TE KOOP: zoo goed als ni«i" Ivoren ballen en re met Queuen. BINNENLAND. Welk weder zullen w|j hebben? 2f j.f 7. David së, ziasse, jd. 24 j. van Daele, g«b. Dalmijn, gab. Jo- manse, wednr. van Nagtegaal, 4 j., z. Goes, 16 April 1918. ng. ;etters der gemeente. f 12.a fa—Mid- f 3. 110.— Middenprysper ulieren fl.76. t per stuk. nd. tuks. an stuks. fd. Zuid-Bev. V.P.N. Pr(js f 13.90 a fO de gisteren gehou- litveiling werden de steedMeigroen 38, e Bellefleur 38, Peen 8, Spinazie 1827, loeinkool 1129 ct., -149, Baksla 79—87, 38, Sterrekes 8 ct., Prei 7—16, Rhabar- -8, Raapstelen 4 es per bos. (Z.) „Zuid-Beveland". 16 April 1918. Vailing. linet f 70, Geplekte re Beileüeur f 44 Gepieste idem f23, f 46f 58, Pommie per 100 K.G. i f 5f 15 per 100 per 100 bos. ■dam, 16 April 1918. oerd 57 paarden, 0 nderen, 25 vette run- •askalveren, 1128 nucH- ctiapen of lamm, 80 10 boksen of geiten en stieren en kalveren a tegen taxatie-pryssen. vee warenMelkkoeien en f 270 a f 600, stieren i f 100 a f 165, vaarzen rden f 190 a f 6u0, slachc- utten f at ,nucü- 24, fokkalveren f 18 a jraskal veren 1'af 15. matig wegens hooge ke aanvoer, aanvoer 28000 stuks, mprys geveild. (maasbode.) Hulst, 17 April 1918. regeeringsmaatregelen in noteering. ks rundvee, verkocht 2, t 14. af 0.—. ss f3. der V.P.N. waren aan- eieren. Pr(js f—per (Zelandia.) breiden zin met an lestaat voor twee jont van 17 tot 22-jarigenlei legenheid tot plaatsing a ischten: kennis vap Nedt i,Fransch, Duitsch^Engelsc m, Aardrij kskurWSe./ neldjng^ot 'J2 gjkpVh.s 1 igen tusscneu 2 en 3 au t Directeur van het Rijk afkantoor te Gtoes. levragen bij C L E M K N1 wortstraat, Goes. AboTWPmnirtapry p g km. Rmm f&m, iMtbifVI f 1.B6. AfBoaderiyke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 eenl Advertentlën worden ingewacht v6ór half MB Bur 'a namiddags. Kantoor», d. Administratie: BoudewIJn da W If leaf raaf A 135* GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. tUcUaabatfatoan K> St p. t. B5 abonnement apeeiafa prf*. Adverteahen van 1—ft aaftfa tQJM, Mam M(d mar U ft Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, wordt 3 X Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hen drik der Nederlanden viert heden zijn 42en verjaardag. Al zijn de tijden er niet naar, om in luid feestgejuich den „Prinsendag" te vieren, toch past het even huldigend bij dit feit stil te staan, immers, de Prins is de gemaal van onze geëerbiedigde Koningin, de vader onzer geheide Kroon prinses en heeft als zoodanig aanspraak op onze achting en verkleefdheid. Voorzeker past het ons, die geleerd hebben de overheid te eerbiedigen als dragende het gezag in den Name Gods, ais goede vaderlanders op dezen dag een „hoezee" voor den Prins aan te hetfen en als rechtgeaarde Katholieken te hid den voor Zijn welzijn en dat van geheel het Koninklijk Huis. Leve Prins Hendrikl Loiee berichten. 0e strijd In net Wasten. De DuitscUers hebben thans de dorpen Wijtschuete, spanbroek, Molen, Peel- kapelle en Langemark genomen en ook vasten voet gekregen in Meieren. Deze dorpjes hggeu alle even voorbij de lijn HailieuiHuüebeke, zoodat deze vordering de Duitschers met alleeuiets dichter in de richting van Hazebrouck heeft gebracht, maar ook de Bekende bocht om Yperen aan den Zuidkant wat dichter heeft toegedrukt. Hazebrouck, een zeer gewichtig spoor- wegknooppunt, ligt thans ouder liet vuur van het Huitsche geschut. Zoo wordt het Engelsche front ook naar het Noordeiriaugzamerhaud afge brokkeld en aan gevaar van «probing blootgesteld. Misschien dat dit alles de benoeming van Foch tot opperbevelhebber verhaast heeft. Ook president Wilson vindt het goed. Verschillende berichtgevers klagen er over dat verschillende Engelsche hoogere officieren niet tegen hun taak bleken opgewassen te zyu, en verre bij hun Frausche collega s ten achter staan. Burian, de opvolger van Czsrnin. Naar uit Hoedapest wordt gemeld, is de keuze van een minister van buiten- landsche zaken op burian gevallen, wyl hij, afgezien van het lelt, dat uij "het overtrouwen van den keizer geniet, alle antecedenten in bijzouderuedeu kent, Deze grondige kennis is buitengewoon belangt ij k voor alle met het oog op de in beuaudeliug komende internationale overeenkomsten. (Darin Hunan von Rajecz werd in 1851 te ötamphen in Hongarije geboren. Hij was van 19u31912 minister van fiiiaii ciën der Donoumonarchie en van I9ió 191b minister vau buitenlaudscüe zaken. Red.) De „Lokal Anz." zegt: In Bunau begroeten wij een beproefd staatsman e«u vriend vau UuitscHiaud, wiens trouw aan net bondgenootsottap boven allen twijfel verheven is. Hetgeen ons Duit schers en eveuzoo den Doudgeuooten dezen man zoo sympatuiek maakt wzyu onwankelbaar vertrouwen in de over winning, dat door de schitterende suc cessen op het Westelijk front slecüis grooter worden kan. VarnietlglngsmlddelaB. Young van de militaire academie te Woolwich zegt, dat het ontpotüugs middel thermiet, dat door de Zeppelins wordt gebruikt, de oude kokende ohe vervangt. Het bewerkt, dat gesmolten ijzer door de lucht valt met e«n tem peratuur van 5UUÜ graden. Het wordt gebruikt in brandoommen en granaten «n doet zelfs nat gas ontbranden. Young voegt hieraan toe dat Duitsch- land er ongetwijfeld thans in 1» geslaagd om katoen uil hout te vervaardigen. Da brief van Keizer Karei. WESNEN, 17 April (W. B.) De „Korres- pondenz Austria' meldt: De rijksdag afgevaardigde Walduer heeft hedenmid dag een bezoek gebracht aan den ek-minister van buitenlandsche zaken, graat Gzernm om inlichtingen in te winnen, betreffende de geruciiten, welke naar aanleiding van den keizerlijken brief loopen. Naar het bureau uit betrouwbare bron verneemt, gaf graaf Czermn op zijn eerewoord de verzekering dat de van Fransche zijde gepubliceerde urief een vervalschiug was eu wel een meesterstuk van de vervalsclimgstechuiek van de aan vervalschingen zoo rijke politieke ge schiedenis van Frankrijk van deu jongsten tijd. De brief werd door Frauscue zijde vervaiscbt met de duidelijke bedoeling een wig te slaan tusScHeu Duitscülaud en Oostenrijk, een plan, dat gelukkiger wijze volkomen verijdeld schijnt. Het Centrum en de vredesresolutie. DKbBDËN. De „Saksische Voiksztg", het hoofdorgaan der Ceutruwsparty van oakseu, bevestigt, dat de kanselier den afgevaardigde Erzuerger sinds eem- geu ujo niet meer ontving. (De man heeft het verbruid wegens zijn vredelievende neigingen. Red.) 't Blad bericht eveneens, dat de meeste der (Jentr urn-alge vaardigden overtuigd zyn, dat de vredesresoluue door de ge beurtenissen niet meer vau kracht is. De „Kölmsche Volkszeituug" schryft heel openhartig aldus: „De vredesresolutie vau den Rijksdag geldt met meer. Wy tiebDen volkomen de vrije baud tegen onze vyaudeu, nu dezen ons door atwyziag van aife vredes- aanbiedingen tot nieuwen stryd en nieu we offers gedwongen hebuen." (Uit beteekeut ais Duitschland over wint een machtspolitiek zonder genade tegenover België enFraukryk, waardoor vooral eerstgenoemd land zwaar zal worden getroffen in zyn onaf naukelijk volksbestaan. De zon der All Duitsciiers rijst hooger, die van het „Recht boven Macht gaat weer achter wolken scliuii. Red.) De familie heeft het lijk van den terechtgestelde opg«ëischt. De terechtstelling van Bote. Den particulier Reuterteiegram uit Parys aau de bladen meldt: Na afloop vau het aanvullend onderzoek in de zaak-Bolo was men er met onkundig van gebleven dat het noodlottig einde naderde. Men vernam in deu loop van den nacht dat de terecntstellmg voor den volgenden ochtend was vastgesteld. Het ontwaken van den veroordeelde was op vijf uur, het vertrek uit de ge vangenis op hall zes bepaald. Om 6.15 uur werd hy gefusilleerd, i'e 6 uur was hy per automoorel aangekomen verge zeld door ofticiereu en een aalmoezenier lydens de voorbereidingen voor de terecntstulhng had Bolo zyu noogiiartige houding verloren en hy het zien gewillig naar den paal leiden, de oogeii geblind doekt. Toen de directeur van de gevangenis hem mededeelde dat zyn laatste uur nad geslagen, richtte Bolo zien in zyu ued op, verbleekte liehielyk en antwoordde viy kalmdit ls een goede tydmg, die ge my brengt. Het is beter vernist te wor- ueu, ik oen innig verheugd. Bolo kleedde zich zorgvuldig, deed eeil sierlijk costuum en lieute naiidscuoeuen aau. Bouciiardou vroeg hem of hy iets aau de ontliuinngeu had toe ie voegen. Bolo antwoordde kortweg neen. Daarna bleef hy alleen in de gevangenis met den aalmoezenier achter. Hij noorde de H. Mis eu bleef daarna nog eeinge oogen- bukken bidden. V ervulgens nam luj plaats in een militaire auto, die hem naar Vin cennes bracht, omringd door een pele ton artilleristen te paard. Bij den executiepaalaaugekomen,stapte Bolo, ondersteund dour deu aalmoezenier, uit eu hoorde de voorlezing vau zyn dood vonnis, waarna hy naar den paai werd geleid. Hy gaf zeil Uen gendarmen deu baud van neute blauwe zijde, uieu hy gereed bad gemaakt en dien uren hem om het hoofd knoopte. De commandant vau het execuue-peleton het- snel zyu degen zakken eu twaalf kogels werden tegelijk algescuotén. Bollo stortte neer veiscneideue kogels hadden zyu scliedei uiteen gerukt. Home-Rule vo«r Ierland. Uit Londen wordt g«meld: De regeling van de Home Rule-kwestie kan thans als aanstaande worden beschouwd, daar in Ierland geen dienst plicht zal worden ingevoerd, vóórdat de Home Rule-wet zal zijn aangenomen en de regeering zal altreden iudien het Home Rule-ontwerp, dat zal worden ingediend vóór in Ierland troepen onder de wapenen worden geroepen, verwerpt. Het Belgische leger. De Parijsche editie van de New-York Herald meldt, dat de Belgische militaire autoriteiten besloten heoben om zich bij de eenheid vau aanvoering aan te sluiten, d. w. z. de militaire leiding in Fransche handen te concentreeren. Generaal de (Jeuuinck zal het ministerie van oorlog ais generalissimus verlaten, doch de Belgische divisies behouden dezen chef, daai hy ze zal aanvoeren onder het opperbevel van generaal Foch. Intusschen wordt bovenstaaude alweer door de N. R. ot. uit welingelichte bron tegengesproken. Red. Aotie aan de Belgische kust. BERLIJN, 18 April. (Draadloos). Offi cieel. In den nacht op iö April weid Ustende van zee uit beschoten. Unze torpedo-strijdkrachten losten in den morgen van iö April op het vijan delijk kamp eu de depots tusschen Duin kerken en Nieuwpoort 6UU schoten. De stryd In Finland. In Finland heoben de witte gardes Abó bezet. De roode garde ontruimt het kustgebied eu trekt naar het binnenland. Men verwacht botsingen aan de Oost grens, waar twaalfduizend Ëugelsehen met Russen en roode gardeuiers de (Rus sische) Moermauliju bewaken. Het heet, dat er al voeling is tusschen de Engel- sclieu en de Witten. Nader meldt men uit Stockholm dato 18 April Volgens een telegram uit Abö hebben de roode gardisten ook Sals, Nystad, Kihi- maeki, eu Lahtis verloren. He Duitsche troepen hebben zich met het leger van Mannerheiin vereenigd, zoodat thans heel Zuid-West Finland van oproermakers bevryd is. De roode garde is bij Tojuala geheel omsingeld. Te Abö is door de roode garde voor verscheidene millioenen vernield. LONDEN, 18 April. (R.O.) Officieel wordt medegedeeld Miluer is benoemd tot minister vau oorlog, Deroy wordt gezant in Frankrijk, lord Austin Cüain- berlaiu zal deel uitmaken van het kabinet van oorlog. Eerste Kamer. De algemeene beschouwingen over de waterstaaisbegrootiug worden Woensdag voortgezet. De heer Van Kol acht de electriciteits- voorzieuiug een belaiigryt vraagstuk. De staatsmijnen zouden naar scuaitmg 2UU milliueu volt kunnen leveren. Men dient ernstig de vraag te overwegen ol de waterkracht met gebruikt zou kunnen worden. Spr. meent, dat van Heerlen uit geheel Nederland voorzien zou kunnen worden. De heer Bergsma wees op het tekort aan personeel bij de posterijen en tele grafie. Hy vraagt, of er uit de talryke werkelooze kracuten geen hulppersoneel te organiseereu is. Vervolgens zegt deze sprdat voor het beüoud vau onze wegen gewicht eu tractie vasigesteid moeten worden. De heer Stork keurde het af, dat bij eiectrificatie vau ous land enkel en alleeu gesteund zou worden op de siaatsiny uen. immers, eéu stakiug eu het laud zou in het donker zitten. De minister van waterstaat zeide, dat het ideaal zou zyu, dat ééu uoogspau- uuigsuet de electnciteit bracht naar de provinciën, van daaruit naar de gemeenten en zoo naar de particulieren. Spr. zal ten deze dan ook het rapport van de staatscommissie volgen. Zeker is, dat een regeling in den zin van de voorziening van het zuiden uit, tegemoet gezien mag worden. TwMde Kamer. (zitting van Woensdag.) In verband met hetgeen wij reeds onder laatste berichten van ons vorig nummer mededeelden over de voorstellen van minister Treub ter bestrijding van de kosten der levensmiddelenvoorziening, zij nog vermeld, dat de heer De Geer er bezwaar tegen had de 150 opcenten te aanvaarden, wijl die zouden leiden tot vernietiging van kleine en kleinere kapitalen. De heer J. Ter Laan, achtte de hooge heffing uit de groote inkomens en groote vermogens mogelijk, öpr. wilde naast de verhooging van de oorlogswiustbelastiug Ue Handhaving van 150 opcenten en de nieuwe heffingen van den aanwas van hoogere inkomens eu groote vermogens. De heer Visser vau Yzendooru be toogde, dat het niet verantwoord kan worden geacht hoogere lasten op het inkomen te leggen dan het inkomen kan torsen. Met de Uians voorgestelde wyze van heffing kon spreker zich met in alle opzicuten vereeuigen. De heer Oud betreurde, dat destijds het wetsonderwerp-Bos, dat ten doel had, een helfiug van 2u0 millioen over twee of drie jaren te doen, is verworpen. Frincipieel had spreker's fractie tegen het wetsouüerwerp geen bezwaar, maar er zal in de scüaal van heffing eeuige wjzigmg meeteu worden gebracht, waar door degenen, die alechts klemere in komens hebben, van de opcenten worden ontlast. De heer Patyn deed een dringend beroep op den minister om voort te gaan op den weg van samenwerking met de Staten-Geueraal. Öpreker kon zich overigens de bezwaren van den minister tegen de hooge crisis-uitgaven begujpen. Vraagt mén spreker of hy meent, dat men aan dit ontwerp, zooals het daar ligl zijn stem moet geven, dan antwoordt spreker ontkennend, ten eerste omdat het kapitaalvermetigend werkt en ten tweede omdat net geen rekening houdt met den algemeenen wen»ch dat uitgaven als deze over langer dan een jaar behooren te worden verdeeld. (Zitting van 18 April.) Na beëediging van den heer de Vlam, het nieuwe lid voor Eindnoven, is aan de orde de stemming over de moties- Sannes. De eerste luidde De Kamer, afkeurende, dat de re geering onverwachts het broodrantsoen verminderd heeft, zonder te zorgen, dat aanvullend voedsel tegen redelijke prijzen tegelijkertijd en in voldoende hoeveelheden beschikbaar was, gaat over tot de orde van den dag. De tweede motie luidde De Kamer, van oordeel, dat de in krimping van het broodrantsoen in eik geval moet worden opgeüeveu, eu dat hiertoe zoo noodig eau oordeelkundig gebruik moet worden gemaakt van de militaire voorradendat voorzooveei het broodrantsoen berekend naar een geidiglieidsduur van li uageii, ook met oordeelkundige gebruikmaking vau de militaire voorraden niet ten volle kan worden gehandhaafd, inkrimping alleen mag plaats hebben, indien aanvullend voedsel in voldoende hoeveelheid be schikbaar wordt gestelddat tevens beslag moet worden gelegd op de bij landbouwers, handelaren en particu lieren opgenoopte voorraden, die voor distributie m aanmerking komen; gaat over tot de orde vau deu dag. De heer Marchaut zal met de grootst mogelijke ineerderüeid der Vryz. Hemo craten tegen de eerste motie stemmen, omdat aanneming ervan alleeu verwar ring zou stichten. He heer Lobman zal tegen beide moties stemmen, legen de eerste om de redenen door den neer Marcnanc genoemdtegen de tweede omdat wij met wulen beweren een betere regeling te kuuneu treffen. He neer van Hamel zal voor de motie stemmen. He Vorwaohting tot den avond van 20 April Zwakke tat matige wipden uit Naordel|ke richting; meest zwaarbewolkt; wellicht nog enkele regen- of hagelbuienkane op naoht» voret, vooral In het Oaeten; Iets zachter overdag. heer van Sasse van Ysselt deelt mede, dat de Katholieken tegen de motie zul len stemmen, niet omdat zy het beleid van den heer Posthuma in alles goed keuren, maar om de reden door den heer Marchaut aangevoerd. De eerste motie wordt verworpen net 59 tegen 18 stemmen. Vóór de sociaal democraten en de heeren Otto, van Ha mel, vau Beresteyn eu Biehon. De tweede motie wordt verworpen met 52 tegen 25 stemmen. Vóór de sociaal-democraten, de Vrijzinnig-Democraten, de heeren De Muralt, Utto en van Hamel. De Prins te Amsterdam. Z. K. H. Prins Hendrik vertoefde Woensdagmiddag gedurende een kor ten tijd in de hoofdstad ter bijwoning van «en voorstelling, welke door de Kon. Ned. Zeil- en Koeivereeniging in het Rembrandt-Theater werd gegeven ten bate van het Matrozeninstituut. Na eerst om 5 uur na de pauze verschenen te zyn, verbet Z. K. H. om c.a. 6 uur wederom het theater, eerbiedig toegejuicht door «en groot aantal toeschouwers, die zich voor het Rembrandt-Theater had opgesteld. Toen de koninklijke auto zich in bewe ging zette, werd uit de monden van eea aantal kwajongens de kreet „honger" ver nomen- Verklaringen van minister de Jonge in de Eerste Kamer. Minister De Jonge zeide te overwegen het toestaan van vergoeding van de schade door het militair vervoer aan de we gen toegebracht. Men is thans reeds bezig met het op richten van militaire politie-afdeeiingen, welke de taak der marechaussees kunnen verlichten. Nog heeft de minister van oorlog me degedeeld, dat het verleenen van rui mere verloven gedurende het inhalen van den oogst in ernstige overweging geno men wordt. Van Z.Ex. ia alle medewerking te de zen opzichte te verwachte*. Boeren in het leger. Naar de Teiegr. verneemt, heeft de op perbevelhebber, teneinde een overzicht te verkrijgen van de onder de wapenen zijn de landbouwers, aan de autoriteiten van het leger een spoed-opgave gevraagd van alle dienstplichtigen op 17 dezer by het leger aanwezig die het beroep van landbouwer uitoefenen. Zjj, die met onbepaald klein verlof zyn, moeten niet in dez« opgave worden begrepen. Versche groenten. De Ned. Uitvoer-Maatechappij heeft, 0.00 wordt aan het Hdhl. gemeld, bericht, dat er weer uitvoervergunningen kunnen wor den verleend voor alle vereche groenten, welke tot heden geheel of gedeeltelijk voor het buitenland mochten worden ge veild. Deelneming. H. M. de Keningin-Moeder heeft door een persoonlijk schrijven aan generaal Snijders doen blijken van hare deelneming wegens het piotseling overlijden van diens echtgenoote. H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins hebben Maandagmiddag een bezoek afgelegd ten huize vau den opperbevel hebber vau land- en zeemacht, ten eiude dezen deelneming te betuigen met het geledeu smartelijk verlies. Jhr. Mr. Ruya da Beerenbrouok. De toestand van Jhr. Ruys, commissa ris der Koningin m Limburg is bevredi gend en vooruitgaande. Aan J. Verburg te Vlissingen is door den Raad va* ötate. alsnog onder voor

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1