No. 45 üe Groote Oorlog. Dinsdag 16 April 1918. Veertiende Jaargang Verschijnt elk MAAH0AG-. WOEHSDAG- en VRIJ0A6AV0ND. Wanorde beteekent hon gersnood. De strijd in het Westen. BINNENLAND." Welk weder zullen wij hebben Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goes ft**, iaacMfMi f 1.85. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 cent Advertentiën worden ingewacht vóór half een nar 's namiddags. Kantoor v. d. Administratie: Boudewljn de Vllttestraat A 135* GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. 10 GL p. i. Bjj abonnement spamie pr|t. Advertentiën van 1—5 npi> f 0.75, Man Mfd inner If fit Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, wordt 3 X In verband met de talrjjke hongeronlus- ten in de steden kan het zijn nut heb ben de aandacht te vestigen op de korte kernachtige proclamatie, van den burge meester van Rotterdajn aan de burgerij, waa,rvan de slotzin zóó juist het karakter der wellicht begrijpelijke, maar toch hoogst ondoelmatige en afkeurenswaardige hongerrelletjes typeert. De proclamatie luidt Gedurende de laatste dagen hebben op straat ongeregeldheden plaats ,die niet ge duld kunnen worden en die dus moeten ophouden. Aan de politie en aan de militaire macht is last gegeven onmiddellijk en met de meeste kracht op te treden tegen samen- loopen en baldadigheid. Tusschen slechtgezinden en nieuwsgie rigen kan daarbij geen onderscheid wor den gemaakt. Nieuwsgierigen, die getrof fen worden, hebben dat dus aan zichzel- ven te wijten. Ook de baldadigheid van kinderen zal metterdaad worden tegengegaan, zoodat de ouders hiermede gewaarschuwd zijn. Ik hoop dat alle weidenkenden zullen begrijpen, dat de moeilijkheden der voe ding door gemis aan orde zullen toene men en zelfs noodlottig zullen worden. Een ieder moge in de dagen, die wij doorleven, deze woorden voor oogen hou den: „wanorde beteekent hon ger snoo d". De socialistische burgemeester van Zaandam heeft een proclamatie in ge lijken geest uitgevaardigd. Daarin heet het: „Wilt gij Zaandam binnen een minimum van tijd geheel zon der meel en brood hebben? „Och, dan is het recept daarvoor zeer eenvoudig „Plunder alle hakkers winkelssteel alle broodkarren leeg; mishandel uwe klas- genoóten, de broodbezorgers. „Ge hebt dan onmiddellijk resultaat, immers „Alleen de sterke, die op zijn bon al wat gehad heeft, krijgt dan nog wat, en berooft zijn zwakkeren medearbeider, die op z(jn bon nog niets gehad heeft, en nu ook heelemaal niets meer krijgen kan. „Gjj bezorgt den, evenals gij, ook voor zjjn gezin werkenden bakkerspatroons en uw eigen coöperaties, die allen toch ze ker geen schuld aan de huidige misère dragen, flinke schade, en wat het voor naamste is, het brood en. meel gaat weg zonder bonnen met als gevolg: hee lemaal geen bro.od meer voor niem and". Over den geest, die de betoogers bezielt, schrijft „De Maasbode" aldus: Wonderlijk eensluidend zijn de berich ten, uit verschillende plaatsen binnen komend. Overal is het ruiten vernielen en plunderen. Niet om brood alleen; imtar ook andere waren schijnen geschikt voor het koelen van den plunderlust. Meest schijnt de vernielzucht het te winnen van den honger. Tarten van de politie en zelfs handtastelijkheden tegen over de handhavers der orde meiï deinst er niet voor terug. Hier en daa,r hebben de gebeurtenis sen zich ontwikkeld tot aan den rand van het oproer, dat wil ook zeggen tot aan de grens waar het vallen van slacht offers begint. Wie de slachtoffers zullen wezeai, het is weinig twijfelachtig, dat zullen behalve de traditioneele onschuldige nieuwsgieri gen hoofdzakelijk zijn jeugdig goed, half volwassen knapen en hier en daar een vrouw. Juist de jeugd, die nog niet zoo lang de weldaden!?) van ons kostelijk onder wijs achter den rug heeft trekt er op uit om te rooven en desnoods een agent het hoofd in te slaan. Dat jeugdige goed loopt met de armen vol gestolen choco- laad en geroofde, dameslaarsjes. Aldus, de anarchie van knapen voert hier en daar 'n schrikbewind en berok kent onnoemelijke schade. Toch is het blad niet blind voor de eischen vanj het oogenblik. Het schrijft: Wjjders zijn er practische maatregelen noodig in zake de volksvoeding. Ofschoon het verkeerd is door de relletjes zich tot verbetering der volksvoeding te laten verleiden, toch vormt de noodtoestand des volks een zoo weligen bodem voor ontevredenheid, dat de grootste inspan ning der overheid zich op de voedings- nooden1 wel richten mag. Vooral, afgescheiden van alle feitelijk heden, vatte men het voedingsvraagstuk zoo ernstig mogelijk op. Er hapert nog veel, dat anders kan. In de residentie is nóch de beloofde kaas nóch de beloofde, eenheidsworst te ver krijgen en zoo is het elders ook. Daar hapert te veel. Ook mag als men het van' de rel letjes afgescheiden houdt .gedacht wor den over de vraag, of de voedselvoor raden, welke dienen om eventueel den militairen ondergang van ons land te hel pen keeren, niet voor een deel aange sproken moeten worden om den phy- sieken ondergang van velen te voorko men. Dit is. een vraag om te overwegen. Want de voedmgnood is tot groote hoogte gestegen. is 31 Maart in'den Atlantischen Oceaan tot zinken gebracht. De druk der Duitsche troepen op het meest Noordelijk gedeelte der geallieerden linie in Frankrijk duurt voort. De geal lieerden verdedigen zich hardnekkig, doch 't valt te betwijfelen of hun uit allerlei vreemde beslanddeelen saamgestelde [krijgsmacht hei op den duur tegen de Duitschers zal kunnen uithouden, -Nu reeds worden uit Pas-de-Calais de voor raden weggevoerd. Ook Soissons is ont ruimd en uit Compiègne zijn alle militaire inrichtingen verwijderd. Er blijkt uit de redevoeringen in 'tBritsche Hooger- en La gerhuis en. uit de persbeschouwingen dui delijk, dat men den toestand als zeer ^ernstig beschouwt. Ook de Amerikaan- sche pers is onthutst over inhoud en toon van Lloyd George's jongste verkla ring en zij. vindt daarin aanleiding om een beroep te doen op alle Amerikanen tot het maken van spoed in alle afdee- lingen der .oorlogsindustrie, in het bij zonder den scheepsbouw, voor het troe penvervoer naar Europa, BERLIJN, 13 April. (Draadloos). Het avondcommuniqué meldt: Op het slag veld aan de Leye wonnen wijl al strij dende terrein. Overigens niets nieuws. MervllIe door de Ouitsohers genomen LONDEN, 12 April (R.O.) Het middag communiqué meldtDe vijand heeft Mer- ville genomen. Onze troepen hebben zich in de omgeving van Ploegsteerd terug getrokken naar nieuwe stellingen in de buurt van Neuve Eglise. Op het overige gedeelte vau het Noor delijk slagfront is de toestand in hoofd- zaait onveranderd. BERLIJN, 12 April (DRAADLOOS.) Het avondcommuniqué meldtOnze ze gevierende troepen rukken door de uit gestrekte Leye-vlakte tusschen Armen- tières en Merville op. Losse berichten. Reims in brand. Het Fransche communiqué van 13 April meldt o.a. De Duitschers gaan voort Reims te bombardeeren. Een gedeelte van de stad staat in brand. Men is druk bezig om de vuurhaarden te beperken, niettegen staande de vernietigende uitwerking van het Duitsche artillerievuur. LONDEN, 13 April. (R.O.), (Officieel). Bij den luchtaanval op gisteravond wer den 2 mannen, 2 vrouwen en 1 kind ge dood en 8 mannen, (1 vrouwen en 1 kind gewond. De vliegeraanval op Parijs. PARIJS, 13 April (R.O.) (Officieel). Bij den luchtaanval van hedennacht werden 24 personen gedood, waarvan 9 mannen en 15 vrouwen en 62 personen gewond. PARIJS, 13 April (R.O.) (Officieel). Het aantal slachtoffers van den vlieger aanval van den afgeloopen nacht bedraagt 26 dooden en 72 gewonden. De onbeperkte Duikboot-oorlog. KOPENHAGEN, 13 April (W.B.) Het Deensche s.s. „Indien" (4199 br. tons) De Meerderheidsresolutie in den Rijksdag. BERLIJN, 12 April (O.V.) De „Voss. Ztg." schrijftVerscheidene afgevaardig den der vooruitstrevende volkspartij, w. o. Ablasz, Muller, Meiningeu, Oohn enz., hebben aeeds herhaaldelijk de overtuiging te kennen gegeven, dat door de verlenging van den oorlog, de vredesresolutie haar bindende kracht verloren heeft. Zjj hou den daarbij met de stemmen die in steeds grootere kringen der partij merkbaar wordt. Een verlenging voor de strekking der vredesresolutie zal er toe bijdragen het tegendeel te bewerken van hare be- teekenis, welke in het verkorten van den oorlog gelegen was. Het spreekt thans vanzelf, dat de resolutie ais niet meer bestaande beschouwd moet worden. Beschieting van Parijs. Nu de Parijsche bevolking tot de ont dekking komt dat de beschietihg der stad niet een op zichzeif staande gebeur tenis is, maar ,hut karakter aauneemt van een bombardement, wordt de onrust al gemeen. Volgens bericht uit Lugano aan de „Voss. Ztg" is de aandrang van vluch telingen aan de stations zóó groot, dat het getal wagons niet toereikend is om hen te vervoeren. En naar het blad uit Genève verneemt, is aan de grensstations bekend gemaakt, dat tot nader order geen kaartjes naar Parijs zullen worden afgegeven. Veel erger dan deze schrikaanjaging is het feit, dat een granaat van het vér- dragend kanon waarmede Parijs wordt beschoten, dezer dagen in een hospitaal voor kraamvrouwen viel en daar groote verwoestingen aanrichtte en menschen» levens vernietigde. Ontslag van Czernin. Men seint ons heden: WEENEN (officieel). Graaf Czernin heeft ontslag als minister genomen N.B. Czernin was minister van buiteulandsche zaknn van Oosten- rijk-Hongarije. Uit Weenen wordt officieel medege deeld Wat betreft den door Clemenceau ge- publiceerden brieftekst, verklaart het keizerlijk en koninklijk ministerie van Bviteniandsche Zaken op allerhoogst be vel, dat zijne apostolische Majesteit aan zijn zwager pn»s Sixtus van Bourbon in het voorjaar van 1917 een particulieren brief van zuiver persoonlijk karakter heeft geschreven, die geen opdracht be- bevatte aan den prins, om een bemidde ling bij den president der Fransche republiek of waar ook in te leiden en de hem gedane mededeeiingen uit te lokken en in ontvangst te nemen. Deze brief maakte van de Belgische quaestie in 't geheel geen melding en bevatte inzake Elzas-Lotharingen de volgende passage „lk zou mijn geheeien persoonlijken invloed ten gunste van Frankrijk's aan spraken op teruggave van Elzas-Lotha- ringen hebben aangewend, indien deze aanspraken rechtvaardig waren, doch zij zijn het niet". Tengevolge van de gebeurtenissen in het verre Oosten heeft de Russische regeeriug besloten den ex-Tsaar en zijn gezin van Tobolsk naar een stad in den Ueial over te brengen. Sociale verzekering in Balglë. Men schrijft ons: De Gouverneur-Generaal ,va,n België, heeft, naar wij vernemen, eene verorde ning voor 't Vlaamsche land onderteekemd, betreffende de sociale verzekering, welkte ook voor Walen is uitgevaardigd. Deze verordening bevat in hoofdzaak de bepalingen van het wetsontwerp, dat vóór den oorlog door de Kamer van V olks vertegenwoordigers met algemieene stem men werd aangenomen, en op 8 Mei 1914 aan den Senaat werd gezonden, doch aldaar niet in behandeling werd genomen. De Raad van Vlaanderen heeft onlangs de tenuitvoerlegging van deze wet voorge steld. De nieuwe- verordeningpn zijln nu in innige samenwerking tusschen de be zettende macht en de Vlaamsche voor mannen, vfto^najmpjjjlc fi«,t Vlaapiscjhe mi nisterie van nijiveirheid en arbeid, uit gewerkt. i i Door een geringe bijdrage te storten in da kas der mutualistische vereeniging hunner keuze, verzekeren de werklieden zich, met <Le daar bij, komende ver plichte bijdragen hunner werkgevers en de ruime staatstoelagen, tbiji vroeg tijdige invaliditeit, of ouderdom, een in komen van 1 franc en in geval van ziekte van fr. 1.50 per dag. Een der verbeteringen ten gunste der werklieden is de verzekering van bijizon- deren steun aa,n kraamvrouwen. Volgens de voorioopige- berekening zal de toepassing van deze nieuwe wet aan den Staat jaarlijks meer dan twintig mil- lioen francs kosten. Deze som komt recht streeks en uitsluitend aan de werklieden ten goede*. Aanval op de Vlaamsche Kust. BERLIJN, 12 April. In den nacht van 11 op 12 April hebben En- gelsche zeestrijdkrachten, be staande uit monitors, torpedovaartuigen en vliegtuigen een aanval op de Vlaam sche kust gedaan. Ostende werd met geschut van zwaar kaliber beschoten en Zeebrugge door vliegtuigen met bommen bestrooid. De aanvallen werden door onze batterijen zonder moeite afgeslagen. Mi litaire schade werd nergens aangericht Een vijandelijke torpedomotorboot, die Oostende naderde ,werd in brand gescho ten en door de bemanning verlaten, waar na de volledige uitrusting door ons werd buitgemaakt. N.B. Hiermede is het hevig schieten verklaard, dat Donderdagnacht in een groot gedeelte van Zeeland werd ge hoord. - Red. WEENEN, 12 April. De Duitsche keizer heeft aan keizer Karei het volgende telegram gezonden: Ontvaug mijn hartelijken dank voor uw telegram, waarin gij de bewering van den Franschen minister president over uw houding ten aanzien van de f ransche aanspraken op Elzas-Lotharingen atwijst en opnieuw nadruk legt op de gemeen sehappelijkheid van belangen, die tusschen ons en oaze rijken bestaat. Ik haast mij u te zeggen, dat in mijn oogen een zoodanige verzekering uwer zijds volstrekt niet noodig was, want ik ben geen oogenblik er over in twijfel geweest, dat gij onze zaak in gelyke mate tot de uwe hebt gemaakt, evenals wij voor de rechten uwer monarchie opkomen. De zware, doch succesvolle gevechten dezer jaren hebben dit voor ieder, die zien wil, duidelijk bewezen. Zij hebben den band nog vaster geknoopt. Onze vijanden, die in een eerlijken strijd tegen ons niets vermogen, schrikken voor de oneerlijkste en laagste middelen niet terug. Daar moeten wij ons bij neerleggen. Maar des te meer rust de plicht op ons, de vijanden op alle oorlogstooueelen zonder pardon aan te vallen en te verslaan. In trouwe vriemdschap, Wilhelm. UIT RUSLAND. Volgens het bericht uit Stockholm aan de Duitsche bladen, heeft de Russische Kerkelijke synode onder voorzitterschap van prins Trubetzkoi ten getale vau 500 leden te Moskou vergaderd, het „auathe- ma" uitgesproken over alle bolscüewiki- He patriarch heeft dit basvloekbeiluit in alle orthodoxe kerken doen afkondi gen. Daar de regeering vreest, dat dit besluit noodlettigen invloed zal hebben, heeft ze de synode aanstonds ontbonden en den patriarch te verstaan gegeven, dat hij zich ter verantwoording bij Lenin te vervoegen heeft. (Maasbode.) Het broodrantsoen. In de vergadering van de Eerste Ka mer heeft de minister van landbouw naar aanleiding van het Reuter-be- richt over graan verscheping naar ons land, meegedeeld, dat de regeermg geen aanlei ding ziet, het broodrantsoen te verhoogen, vóór het graan te Rotterdam op de kade ligt. Verwachting tot den avond van 16 April Matige tot krachtigen, Noordelijke tot 0o8telijken wind. Betrokkep tot zwaarbe wolkte lucht. Waarschijnlijk regenbuien. Iets zachter. De Minister heeft bepaald, dat met ingang van heden 15 April zal worden verstaan onder RegeeringstoloamS0 pCt. tarwer en roggebloem; 10 pCt. aardappelmeel; 10 pLt. -Amerikaansclie bloem; en onder Regeeringsmeel45 pCt. ongebuild tarwe meel; 40 pLt. ongebuild roggemeel; 10 pC't. erwten/boonenmeei5 pCt. gries/ grind/zemelen; of bij afwezigheid van «rvr- ten/boonen: 50 pCt. ongebuild tarwemeel; 45 pCt. ongebuild roggetneietl; 5 pCt. gries/ grind/zemelenmet «hen verstande, dat de hoeveelheid erwten/boonen wel minder maar niet -mieer dan 10 pCt. mag be dragen, terwijl bij minder dan 10 pCt. aan erwten/boonen liet res tee rende per centage over de tarwe en rogge .verdeeld moet werden. Totaal slachtverbod 7 De „Veehandel" meldt: Naar men ons uit zeer betrouwbare bron mededeelt, overweegt de regeenog een totaal slacht verbod en een veivoerverbod va« vee. Hit zou binnen zeer korten tqd in werking treden. Onze gezant in Amerika. Blijkens oen telegram uit Wasliitigton van 11 dezer, heeft mr. Aug. Philips, de Nederlandsche gezant te Washington, die met verlof om gezondheidsredenen Amerika verlaat, zich met zijn familie ingescheept op het stoomschip „Heilig Olaf", dat naar Kopenhagen vertrekt. Naar hetgeen de „Nieuwe Ct." nader hoorde verluiden, moet er geen reden bestaan om brj het bericht van mr. Philip's plotselingen terugkeer uit Was hington aan een „diplomatieke onge steldheid te denken. Reeds in de laatste weken vóór zijn vertrek van hier leed de nieuwe gezant in bedenkelijke mate aan slapeloosheid en nervositeit. Deze kwaal schijnt tijdens zijn kort verblijf in Amerika op onrust wekkende wijze te zijn toegenomen. Voorts kwam het blad ter oore, dat mr. Philips reeds met zijn gezin aan boord van een Deensch schip naar ons land moet zijn scheepgegaan. Onlusten. Vorige week hebben in tal van plaat sen, meest grootere steden, ernstige on lusten plaats gehad naar aanleiding der voedselschaarschte. De onlusten droegen overal hetzelfde karakter plunderen van bakkerswinkels en broodwagens, ingooien van winkelruiten ook bg niet-bakkers en de politie sarren, uitdagen en met steenen gooien. Vrouwen en opgeschoten bengels waien de hoofddaders. Vooral te 's Graveuhage was het erg en stond men aan den rand van een geregeld oproer. In de donkere achterstraten had men de deksels der rioolputteu verwijderd om de politie en militairen daarin te doen vallen. Bloedige botsingen bleven daar ook niet uit en slachtoffers vielen aan weerszijden al is het niet zoo erg geweest als de geruchten deden gelooveu. Natuur lijk waren onder de slachtoffers ook on- schuldigen zooals het 16 jarig meisje Adriana Huegen te 's Gravenhage dat door een verdwaalden kogel gedood werd. De burgemeester heeft persoonlijk aan de moeder zijn deelneming komen betuigen, riet wordt morgen begraven. Een politie agent in de zelfde straat kreeg van een vrouw met een handvat van kinderwagen een geweldigen slag tegen het achterhoofd, die hem bewusteloos deed ineenzinken, terwijl andere agenten en militairen door steenworpen werden gewond. Lhaiges van bereden politie en militairen hadden onophoudelijk plaats. Te Amsterdam, Rotterdam en Hen Haag, vooral in laaist genoemde stad, is voor duizenden guldens aan ruiten verbrijzeld. Men heelt nu ailerwege houten betim meringen voor de winkelruiten aange bracht. Het bericht, dat Amerika graan

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1