SLAG erloting De Groote Oorlog. \o. 44. Zaterdag 13 April 1918. Veertiende Jaargang. Juni 1918, BINNENLAND. UIT ZEELAND. Witkwasten. C. A£chulie&Co., terdag 27 April 1918, lüouwwerktuigen enz. Mijnt eiken MAANBAG-.JVOENSDAG- en VRIJBAGAVOND. *t* Welsprekende cijfers. De strijd In hit Westen. Welk weder zullen wij hebben? ev. straf, nest eeni fttoe£- N. .H, 19 j., koopman, uitvoerlegging der voorw. in 2 m. gev. straf; P. I. N., i, liiddelburg, tot 2 jn. 16 j., varensgezel, Mid- m. voorw. gev. straf, met n 3 jaar; F. C., 25 j., veld- >kenskerke, tot f15 1>. s. 25 j., zonider beroep, Rilland-Bath, tot 1 w. 41 j., tuinman, O.- en 1 m. gev. straf en J. bouwer, 's-Heer Arends- b. s. 40 d. h.vernieling r17 j., kantoor-bediende, draaier, beiden Vlissin- 10 b. 3 w. tuchtschool ;A. d. W., 19 j., zonder ts, tot 2 m. voorw. gev. roeftijd van 3 jaar; over- tiewet: J. F. S., 28 j., ke, tot f25 b. s. 25' d. j., molenaar, O.- en "W.- 5 b. s. 15 d. h., en J- S., diende, Middelburg, tot strooperij K. v. d. K,., 'sknecht, Veere en P. D., .visseher, Axnemuiden, bei- b. s. 10 d. h.; huis- J., 31 j., werkman, Mid- 4 d. gev. straf en verbo- in bezet gebiedA. d. P., ader, St. Jansteen, ,tot 14 B. L., 14 j., arbeider, agd van vernieling; M. v. v. C. S., zonder beroep, daagd van poging tot ver- J. d. B„ 37 j., veldarbei- rendskerke, en J. M., 37 's-Heer (Arendakerke, en J. aapsherder, Borssele, be- eplichtigheid aan diefstal, j., landbouwersknecht, Ka- van uitlokking tot ver gen A. A. de B. en J. it Retranchement bij ver- vertreding der distributie- 0 dagen; tegen S. de D. wegens het verstrekken ank aan een dronken per- dagen en tegen J. de II. ~gens diefstal van 8 eieren, gen gevorderd.' alle zaken 16 April. OVERAL TE KOOP. "^SPAART GULDENS. 'X de stoom is voor de ustrie, is het adver- ren voor den handel: groote beweegkracht. •■•••••■••■•••••••■•Li Groote sorteering. Goede vulling. ^Lage prijzen. ff £m.s. v.h. Lange Delft H 2, Middelburg. De Notaris PILAAR zal s namiddags te één uur te "eer Arendskerke, aan het café -eeltje, voor P. SNOOOUK, tegen tante betaling /-». verkoopen: jard met toebehooren, Stoelen, aronder 12 Weener, Tafels, nken, ijzeren Ledikant met toe- ooren, Linnenkastje, Gordijnen, nglampen, Kachel, Spiegel, Glas- Aardewerk, Kraampje, enz. Ahonnetnenteprge p. S maaniec voor Goes f t—, iaertraitan f 1.88. Afzonderlijke nummers ft cent, dubbele bladen 10 eeat Advertentièn worden ingewacht vóór Half een aar 'a namiddags. Kantoor v. d. AdministratieBoudewIJn de Wltteafraaf A 135* GOC3. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. A dvertentiëc vaa 1—ft Eenzelfde advertentie 3 p. r. Bjj abonnement speciale prfla. f 9 .7S. iaden mgé mm IX O. geplaatst, wordt 8 X ioten w LUUL 1, Goes. luou litoii t,o. ruina. De geestdriftige, den oorlog verheer lijkende redevoeringen, door regeerders »n staatslieden in de oorlogvoerende lan den gehouden, de „vleiende" telegram men door staatshoofden onderling! gewis- geld, de ijzeren kruisen, oorlogspalmen «ii andere decoraties aan veldheecen en generaals verleend, kunnen nooit de bo ven alle beschrijving vreeselijke offers bemantelen, door Europa aan den moloch van den krijg gebracht. Het Engelse he dagblad „Manchester Guardian" legde onlangs aan het Engel- sche volk enkele cijfers voor, die in al hun dorheid toch zoo gruwelijk welspre kend zijn. Actief dienende militai ren in de oorlogslanden, dus menschen, die reeds 3i/2 jaar aan het geregeld maatschap pelijk leven zijn ontrukt en voor zoover zij niet sneuve len veelal voor hun volgend leven geknakt zijn 49.500.0001) Gesneuvelde militairen sinds het uitbreken van den oorlog 11.400.0002) Blijvend invaliede gewor den 15.000.000 Gewonde militairen 28.500.000 Gevangen militairen in de verschillende landen, wier lichamelijk zoowel als gees telijk weerstandsvermogen, op een zware proef wordt gesteld 4.000.000 Bevolkingsverlies in da oorlogvoerende landen door tuinder geboorten 15.000.000 Te zamen 123.400.000 Zegge en schrijve schiar één honderd drie en twintig en een half millioin menschen. Wat een zee van ellende geven die cijfers te aanschouwen. Wat een afgrond van jammer en wee roepen zij voor onze ontstelde verbeelding opl En dan zijn er nog, die durven spre ken van een „frischer, fröhlicher Krieg". Dan wist de Katholieke Kerk het beter, toen zij sinds eeuwen her in haar of ficieel gebed der litanie van alle hei ligen de smeekbede opnam: „Van den oorlog verlos ons, Heer!" Hiervan most thans 15.000.000 van het Russische, thans gedemobiliseerde leger worden afgetrokken. 2) De „Manchester Guardian" verdeelt die verliezen als volgtEi.gelschen Suu.'jüu, Fransehen l1/, millioen, Russen 3 millisen, Oostenrijkers 2 müboen,üuitsch«rs 2.6U0.UUU, Turken 850.000, Italianen 250.000, Bulgaren, Serven, Portugeézen en Belgen, te zamen 700.000. In het Sommegebied staat de strijd zoo goed als stil, maar is nu weder ont brand op het stuk La Bassée-kanaal Armentières Wytschaete, 30 K. M. breed. Het Duit «ene communiqué van gisteren meldt: BERLIJN. De slag bij Armentières is sedert 9 April in vollen gang. Tusschen deze plaats en Festubert veroverden wij de Engelsche en Portugeesche stellingen op den Z.-oever van de Lye en op den Cl-oever van de Lawe. Nadat wij stor menderhand het Grenierbosch en Neuve Chapelle hadden veroverd, namen wij een groote versterkte vlakte. Dinsdag avond werd de overgang over de Lye bij St. Maur geforceerd. Gisteren zetten wij den aanval op nog breeder front voort en veroverden Hollebeke en de Zuidelijk daarbij aansluitende Engelsche linie. De hoogte van Neesen werd stormen derhand genomen en gehandhaatd Ten Z. van W arneton drongen wij door iu het Ploegstaert en bereikten wij den straatweg van Ploegstaert naar Armen tières. Ten Z. van Ëstaires bereikten wij de Lawe en de streek ten N.O. van Bethune. Hat aantal gevahgeaen steeg tot meer dan 10.000, w.o. een Portugeesch gene raal. Men seinde ons gisteren: LONDEN, (officieus.) Wij ontruimden Armentières en trokken benoorden Ar- gendries eenigszins terug. Nog meldde het Engelsche communi qué van 11 April, 's ochtends: De èlag duurt voort over het geheele front van La Bassée-kanaal tot het Yperen-K'jomen-kanaal. De strijd woedt hevig in de nabijheid van de Lawe en de Leye, van de omgeving van Lastrem af tot Armentières. Wij zijn uit Armentières, dat vol gas staat, teruggetrokken. Ten Noorden van Armentières is de toestand eenigszins gewgzigd. Laat in den avond waren gisteren hevige gevechten aan den gang in de streek van Ploegstaert, Maessen en Wytschaete. Het Duitsche cemmuniqué van gisteren avond meldt: De slag bij Armentières neemt verder een gunstig verloop Wij zijn in de voorsteden van Armen tières binnengedrongen. Ten Zuiden van Estaires werd de Lawe op eènige plaatsen overschreden. Losse berichten. Het broodrantsoen in België. Men meldt ons: Het broodrantsoen in België blijft tot •15 April vastgesteld op 26U grain zonder verandering va,u prijs. Naar gemeld wordt, zal na dien datum het rantsoen waax-i schijmlijk verhoogd worden. De kwestie Czernin—Clemenoeau. Behalve Painlevé ontkent thans ook Ribot uitdrukkelijk, dat zijn regeering den stoot zou hebben gegeven tot üe besprekingen in Zwitserland. Nog sterker. Giemenceau beweert dat keizer Karei van Oostenrijk in Maart 1917 een brief gesohreven zou hebben, waarin bij zijn instemming betuigd zou hebben met den eiscli van Fraukrijk teil opzichte van Elzas-Loiharingsn, De pers der Entente heeft deze mede- deeling met groote voldoening ontvangen, maar nu noemt keizer Karei in een tele gram aan keizer Wilhelm die bewering weer een leugen. (Zie hierover verder onder Laatste Berichten.) Luchtactie. Vier nieuwe Duitsche vliegtuigen zijn door Fransche aviateurs omlaag gescho ten op 21 Maart, 2 op 6 April en 1 op lü April. Aanvulling der verliezen. Lord Curson, die in bet Hoogerhuis de wet óp de legersterkte verdedigde, deelde o. a. mede, dat thans dagelijks 30,000 man over het Kanaal worden ge zet om de Engelsohe verliezen aan te vullen en men kan ook tegen de ver liezen van kanonnen en munitie opwer ken. Lloyd George deelde mede dat de geallieerden in het Westen de Duitschers in. getalsterkte overtreffen. 0e wet op den dienstplicht in Engeland is dadelijk in behandeling genomen ln tweede lezing is de wet aangenomen met 323 stemmen voor en 100 stemmen tegen. Eerste Kamer. In de Eerste Kamer heeft de heer Coign zijn verontwaardiging uitgesproten over het terugkrabbelen van de beide liberale partijen op het gebied van het onderwijs, nadat zij eerst den vrede mee hebben geteekend. Met het oog op de veege teekenen in die partijen, verklaarde hij zich -zulk een politieke onbetrouw baarheid met te hebben kunnen droomen Verder heeft hij er ook ile katholieke afgevaardigde, de heer van Lanschot, op productie en nog eens productie aange drongen, Het leger beschouwend aJs een grooten beroover van produceerende kracht, vroegen zij wat er gedaan kon worden om de miiitairen te doen deel nemen aan het productie-proces. (Maasbode.) Tweede Kamer. Lokaalspoorweg op Zuid-Beveland. In de zitting van Donderdag is zonder beraadslaging oi stemming aangenomen het wetsontwerp tot bevordering van den aanleg en het in exploitatie brengen en regeling van de exploitatie van spoor- weglijneu van Goes over 's Heer Arends- kerke, Borssele en Hoedekenskerke naar Goes, van Goes over 's Heer Arendskerke naar het Wolphaartsdijksche veer en van Goes naar Wemeldinge. Onze groenvoorziening. Men seint ons WASHINGTON. Amerika stond de onmiddellijke verscheping toe van twee ladingen graan naar Nederland, terwijl aan een derde schip vergund werd, een lading graan uit Argentinië voor Neder land te gaan nalen. 0e „Nieuw Amsterdam". Het s.s. „Nieuw Amsterdam", dat tij dens mistig weer is binnengekomen, is nabij Maassluis aan den grond geioopen. Van uit Rotterdam heeft men to en 3 sleepbooten uitgezonden om de passa giers over te nemen naar Rotterdam. Haver, gerst en veffibooneu. De minister van landbouw heeft be paald, dat alle haver, gerst en veldboonen, welke ingevolge zijn beschikking van 15 Augustus 19i7, btaatscouraut no. 19U, aan lanobouwers voor do voeding van eigen vee en paaiden zijn teruggegeveu (zoogenaamd gelaten) en nog niet ver- voederd, na 3D Juni 1918 onverwijld bij de regeeriugs-commissarissen voor de rijksgraanverzauieiing moet worden in geleverd. Voor paarden boven de twee jaar mag na dien datum per stuk 11)0 K G. haver, gerst of veldóoonen werden behouden, hetzij uit het van de boven genoemde teruggegeven hoeveelheid nog op 30 Juni overgebleven kwantum hetzij uit den nog bij de landbouwers aanwezig en nog metingeleverden voorraad haver, veldboonen ot gerst. Aan hen, die blijken niet onverwijld tot de verplichte inlevering van de res- teerende hoeveelheden haver, booneu ol gerst, met uitzondering van de boven genoemde hoeveelheid voor paarden, te zijn overgegaan, zal van den oogst 1918 niets voor de voedering van hun vee worden teruggeven Gemalen koffie. De minister van landbouw heeft zjjn beschikking d.d. 16 Februari 1918, hou dende voorschriften, volgens welke de af levering van gemalen koffie wordt toege laten, ingetrokken. Vleesch van nuchtere kalveren. De minister van landbouw heeft: 1. voor de gemeenten vastgesteld een maximum-inkoopprijs voor vleesch van nuchtere kalveren van 80 cent per K.G. in het been; 2. aan de gemeentebesturen in overwe ging gegeven vleesch van nuchtere kal veren aan slagers voor distributie te ver strekken tegen den prijs van 55 oent per K.G. in het been; 3. voor nuchter kalfsvleesch vastge steld een maximum kleinhandelsprijs van 70 cent per K.G. in het been en van f 1 per K.G. uitgebeend; 4. bepaald, dat in de gemeenten, waar kalfsvleesch wordt verkocht in het heen, geen verkoop zal mogen plaats vinden van uitgebeend kalfsvleesch; evenzoo zal in eene gemeente, waar uitgebeend vleesch verkocht wordt, geen verkoop van vleesch in het been mogen plaats vinden. Hennen en hanen. De Minister van Landbouw heeft be paald: Het is verboden bennen en hanen af te leveren of te vervoeren. De Rijkscommissie van Toezicht op de Eiervereeniging en de Pluimveevereeniging kan van dit verbod ontheffing verieenen voor zoover betreft hanen. I il I eieren vastgesteld van f 12 per 100 stuks, een maximum-tusschenhandelprijs van f 12,75 per 100 stuks, en een maximum kleinhandelprijs voor versche eieren van 14 cent. De gemeenten en d« oorlogwinstbelasting Eir is een wetsontwerp ingediend tot uitkeering van gemeenten van f 10.000.000 uit de opbrengst van de oorlogswinst* belasting. Een bijlage bij het ontwerp geeft die volgende schets van verdeeling aan: Noord-Brabant f623.000, te weten: Ber gen op Zoom f13.800, Eindhoven f29.100, Loon op Zand f 5000, Roosendaal c.a. f 14.000. Limburg f102.000, te weten: Maas tricht 'f35.000, Mosch f600, Nieuwenhar gen f 1000, Oud-Vroenhoven f 7300, Roer mond f8000, Sittard f3500, Slenaien f700, Venlo f35.000, Ulhach en Worms f 1000. Zeeland f127.400, te weten: Neuzen f 12.000, Vlissingen f 115.400. Te Rotterdam, Haarlem, Wageningen Den Haag enz. hadden hongeropstoot- jes plaats, waarbij botsingen ontston den tusschen politie en manifestanten. (Zie Laatste Berichten.) Versche eieren. De minister van landbouw heeft een maximum, groothandelpijjs voor versche. Go.s. D,e installatie van den nieuwen Burgemeester. Dat de benoeming van den heer Hajenius tot Burgemeester algemeen tot tevredenheid der ingezetenen is vernomen, bleek Don derdag uit het algemeen vlaggen vertoon, vooral iu het centrum der stad, waardoor de nieuwbenoemde burgervader zich zou begeven naar het stadhuis voor zijne installatie. Daar werd voor een stamp volle publieke tribune om 2 uur een korte raadzitting gehouden onder voor zitterschap van den oudsten Wethouder den heer v. d. Bout, waarin de heer J. Lodder als waarnemend gemeente-secre taris werd beëedigd, zooals de wet dit voorschrijft en aan den lieer Hajenius op de meest eervolle wijze ontslag werd verleend als gemeente-secretaris onder dank voor de vele en uitmuntende dien sten door dezen tal van jaren met opof fering van zrju tjjd en zgn vlijt alszoo- danig aan de gemeente bewezen (applaus). Daarna werd zonder hoofdelgkestemming besloten om de goedkeuring der bevoegde autoriteiten te verkrijgen tot een verhoo- ging van 's burgemeester salaris tot f 3000. Daarna werd de heer Hajenius de raad zaal binnengeleid en nam hij onder alge meen applaus zija plaats in, staande voor den voorzitterszetel. De oudste wethouder wenschte in een even degeljjke als hartelijk welgemeende rede den nieuwbenoemden Burgervader na diens benoeming bij Koninklijk besluit van 28 Maart door den heer Lod der te hebben doen voorlezen alsmede het bericht van diens beëediging door den Commissaris der Koningin op 11 April geluk met ziju benoeming. Dat de heer Hajenius door H. M. de Koningin tot dit ambt is geroepen, bewijst dat hij voor Goes is de rechte man op de rechte plaats, wat van een vreemde, die de gemeente niet kent, niet aanstonds kan worden getuigd. De overgang van het eene einde der raadstafel naar het andere is gering, maar het verschil in ambten van den heer Hajenius is van groot gewicht, vooral in tijden als deze nu het burgemeesters ambt zoo zwaar is Spreker schetste hoe de werklust en de kennis, ja ook de zekere schroom, waarmede de heer Hajenius zijn benoeming tot dezen post vernam, de beste waarborgen bieden dat Goes in liem zal hebben een goed bur gemeester die aan de op hem gebouwde verwachtingen zal beantwoorden. Nog releveerde spreker de hartelijke wijze van samenwerking tusschen hem als loco-burgemeester en dhr. Hajenius als secretaris, diens hulpvaardigheid en steun evenals die van den jongsten wethou der en van de andere gemeenteambtenaren gelijk ook van de raadsleden ten zeerste prijzende. Waar verder in geheel tie ge meente de benoeming van den heer Hajenius tot burgemeester vreugde wekte, daar gaau wij de toekomst met vertrou wen tegemoet. Verwachting tot den avond van 13 April Zwakke tot matigen, Zuidelijke tot Wes telijken wind; nevelig tet zwaarbewolkt; wellicht eenige regen. Weinig verandering van temperatuur. Spreker eindigde met den wensch dat de nieuwbenoemde zijne functie lange jaren moge bekleeden tot eigen voldoe ning en tot heil en bloei der gemeente. (Applaus.) Daarna reikte de heer v. d. Bout den heer Hajenius den ambtsketen over. De heer Fransen v. d Putte sloot zich bij het door den heer v. d. Bout in een korte, sympathieke rede, vaa het begin tot het einde aan. Moge, zeide hij, het U gegeven zijn niet alleen een gemoede lijk Burgervader maar ook een krachtig Burgemeester te zijn. Namens den Raad wenschte de heer Plazier den heer Hajenius geluk met zijn benoeming, de hoop uitsprekende, dat hij met dezelfde voorkomendheid en vriendelijkheid als zijn voorganger de raadsleden moge tegentreden. Daarop nam' de heer Hajenius het woord allereerst om H. M. de Koningin voor zijne benoeming en de autoriteiten, die daartoe hadden medegewerkt, te bedanken. Daarna dankte hij den heer v. d. Bout voor zijn goede wenschen, prees diens ijverige werkzaamheid en opgeruimdheid van geest onder den druksten arbeid als loco-burgemeester en releveerde de hartelijke wgze van samen werking zoowel met hem als met den heer Fransen van de Putte. In de be scheiden maar vaste meening de beloften te hebóen ingelost, die hij vóór 14 jaar deed, toen hij zeide een goed secretaris te zullen zijn voor Goes, zal hij thans geen wijdsche programma's ontvouwen, maar belooft hij in den geest van ver draagzaamheid zijn ambt te zullen uit oefenen en de vriendelijkheid van zijn voorganger te zullen betrachten, terwijl hij ,de belangen van de gemeente-ambte naren, wien hij eene stipte vervulling hunner taak, hee schijnbaar gering ook, op het har.t drukt, zoowel als van de politiemannen steeds zal behartigen. Hjj bedankt de burgerij voor haar sympathie, hem beteekend bij zijn'benoeming. Dat steunt hem in de vervulling van zgn zware taak,welken steun een burgemeester vooral in deze kommervolle tijden zoo noodig heeft. Laat de burgerij nu ook medewerken door, wat de voedselvoor ziening betreft, niet direct te oordeelen en veroordeelen. Hjj heeft een open oor voor alle rechtmatige wenschen. Uok de pers dankt spreker voor de welwillende woorden, aan zijn benoeming tot burge meester gewijd. Ik zal aldus de heer Hajenius niet altijd stoffelijke blijken van belangstelling kunnen geven, zooals andere burgemeestérs dat doen, maar ik zal geven wat ik. heb, mijn persoon, mijn werkkracht en plichtsbesef in dienst der gemeente. Na aller steun, ook dien van den raad, nogmaals te hebben ingeroepen, sloot hij met het den heer Plazier na te zéggen: moge ik onder Gods zegen veel tot heil dei gemeeHte tot stand brengen. Hiermede aanvaard ik het burgemeesterschap van Goes. (Daverend applaus.) De openbare raadszitting werd daarop door dan burgemeester gesloten, waarna tal van aanwezigen dea nieuwbenoemden burgemeester in de raadzaal complimen teerden en later bjj hem hun opwachting maakten in de burgemeesterskamer. Het was een heele rij van personages in verschillende functie en kwaliteit. 's Avends bracht de harmonie „Eupho- nia" den nieuwen burgemeester een serenade te zjjnen huize onder grooten toeloop van volk natuurlijk. De heer Hajenius begint onder de beste auspiciën zijn ambt, gedragen als hij wordt door het vertrouwen en de sympathie der burgerij. Wij wenschen liem een „ad muitos aunos" toe. De heer I. Giesen, orgelmaker al- hi r, is de bouw opgedragen van een orgel met twee klavieren, vrij pedaal en electrische wiudaan voering voar de kerk van O. L Vrouw van Lourdea te Feijen- oord (Rotterdam). Het orgel is ongeveer

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1