bilaire Mm eerenhuis De Groote Oorlog No. 41. Zaterdag April 1918. Veertiende Jaargang. VERHOEF •tigd te OVEZan mbertown Folie dag 7 mni ;§olbriketten 7 V2 cent per sti jolbriketten 7 cent |.W1 sasdag 10 April 1918, ïige goed onderhouden torloopig Bericht, publiek verkeopen: jrooten lommerrijkenTuw Mijnt ikin MAAHB4G-. MlllSBlt- in VAUBASAVOIID. Welk weder zullen wij hebben? BINNENLAND. Sneven tel., llansweeri; v. j bholderman, Arahij, missie van. teezicfct »r! taj. 1 ii rieven irussel. Biriefkaarlen oepen in Zeeland. Briefkaarten ikeit. VEEARTS, e van B. ELSMANJel komen/, re aankondiging volgt, ingang van 1 April 1918 lel in houtskoolbriketten Ibriketten vrij, met dis le, dat de maximum-prijzf ering aan de particulier! jstaande briketten zijn stoof briketten, vierkai l gaatjes. BRANDSTOFFENCOMMISSI TE GOES. iotaris E. C. VAN DISSE1 i, zal op ormiddags om 10 uur, in a van Oranje" aldaar, ten m van de erven van den hei SER e.a. publiek verkeopen ahoniehouten Ameubleme» e empire Chiffonière, Bureai ateur, Linnen- en ander a, Bureau, Tafels, Kussei dere Stoelen, Spiegels, Schi Kachels, Ledikanten, Matrassen, Sportwagentje en Aardewerk, Koper- e :rk, enz. enz. lelijke goederen kunnen woi igebracht, waartoe men ij-nvt ZLC tot dhr. M. BARTER^ meester, Wijngaardstraat! Notaris E. C. VAN DISSEI ree, zal «p nader te bepa ag en uur in „de Prins™ e" aldaar, ten verzoeke leer 1. B. DE BEAUFORT,1 meester van Goes, zeer goed ondarhoudeij- de eischen des tijde W' iht ig gelegen te Goes, a,11J enmarkt, wijk 1) nonlin.er afzonderlijken ingang u> versgang, groot IS Area- pand zal worden geven rillende perceelen, ffaa gelegen bouwterreinen Brouwersgang en ^eD en in diverse combinatie 8 April a.s. is het percee itigen op eiken wer'£ j0e. uur op vertoon van een ibewijs, dat bij detL W y)J j ïjgoaur is tegen betanrt iere inlichtingen te bek0®® moemdeu Notaris Abonnementsprijs p. 3 maanden voor Goe» fk", iasrtmifcn fl-B*. Atamderljjke nummers 6 cent, dubbele btadwi 10 «ent Advertentiën worden ingwwneht vóór half een nur 's namiddags. Kanfoor v. d. Administratie: BoudewIJn dc WlffesfraalA 135* GOES. Tel. interc.Directie no. 94. Redactie no. 97. rtattu SL i. i. B; Adrertaatiën van 1—ti H{tt> f 79, Eenzelfde adrertenBe 3 x geplaatst, De toestand. De rede van Czernin. "Episode van betrekkelijke rust aan het Westerfront. Nieuws van het Italiaansche front en uit Pa lestina. Oostenrijk-Hongarije is wel de bondge noot van Duitschland maar daarom dekken de begrippen „Oostenrijksch" en „Duitsch" elkaar nog geenszins. Met name waar het 't vredesvraagstuk geldt zijn de uitlatingen van de regeering der Do- naumonarchie veel minder stroef, hoekig en mililaristisch dan die der Duitsche regeeringstolken. Dit bewijst weer de rede van den Oostenrijkschen minister van Buitenland sche zaken, Czernin, welke hij Maandag na zijn terugkeer uit Boekarest hield voor de deputatie uit den Weenschen gemeenteraad met den burgemeester aan het hoofd. Na gezegd te hebben, dat de vrede met Petrograd, Oekraïne en Rumenië, door de centralen gesloten, een hoofd stuk van den oorlog afsluit, verklaarde hij vertrouwen te stellen in de jongste uitlatingen van President Wilson en het met den Duitschen rijkskanselier eens te zijn, waar deze den 27 Februari j.l. verklaarde, dat de vier door Wilson in zijn rede van 11 Februari ontwikkelde punten een basis zijn waarop de algemeene vrede kan worden besproken. Dan gaat Czernin voort: God is mijn getuige, dat wij alles hebben beproefd wat mogelijk was om het nieuwe offensief to vermijden. De Entente heeft het niet gewildClemen- ceau heeft eenigen tijd vóór het begin van het offensief in het Westen bij mij aangevraagd of en op welken grondslag ik tot onderhandelen bereid wasik heb terstond in overleg met Berlijn geant woord, dat ik hiertoe bereid was en tegenover Frankrijk geen ander beletsel voor den vrede kon zien dan Fraukrijk's wensch naar Elzas Lotharingen. Uit Parijs werd geantwoord, dat op dezen grond slag niet te onderhandelen was. Daarop was er geen keus meerde geweldige worsteling in het Westen is reeds ontbrand Wat ook moge geschieden, wij geven Duitschland's belangen niet prijs, evenmin als Duitschland ons in. den steek zal laten; de trouw aan den Donau is niet geringer dan de Duitsche trouw; wij strijden niet voor imperialistische of annexionistische doeleiudeu, noch voor ons noch voor Duitschland, doch wel zullen wij gemeenschappelijk tot het einde samengaan voor onze verdediging, voor ons staatkundig leven en voor onze toeKomst. Over den vrede met Rumenië liet zich Czernin als volgt uit: Met Roemenië is een vrede gesloten, die het uitgangspunt voor vriendschappe lijke betrekkingen zal kunnen worden. De weinig beteekenende grensverbete- ringen, die wij hebben verkregen, zijn geen annexaties. Het zijn bijna onbe woonde gebieden, die uitsluitend ter militaire beveiliging dienen Ik wil op het oogenblik, waarop wij met succes er naar streven nieuwe vriend schappelijke betrekkingen met Roemenië aan te knoopen, geen oude wonden openrijten, maar ieder uwer kent de geschiedenis van het uitbreken van den Roemeenschen oorlog en zal moeten toegeven, dat het mijn plicht was de grenzen der monarchie tegen overvallen van dergelijken aard in dé toekomst te beschermen. Derhalve herhaal ikde., veiligsten waarborg acht ik toekomstige internationale overeekomsten, die den oorlog verhinderen, In dergelyke overeenkomsten, zon ik, indien zij in bindenden yorm worden opgesteld, veel sterker waarborgen zien tegen eventueele overvallen van naburen dan in de grensrectiflcatie Ik geloof niet, dat het aan een staat mogelijk zal zijn, na dezen oorlog de door den oorlog aanzienlijk verhoogde bedragen voldoende bijeen te brengen, veeleer geloof ik, dat de fiuancieele „vis major" (overmacht) de staten wel zal dwingen om een internationaal compro mis aan te gaan omtrent de beperking hunner bewapening. Deze berekening mijnerzijds is noch idealistisch, noch fantastisch, maar steunt op de werke lijkheid in de politiek in den meest letterlijken zin va:i het woord. Ik voor mij zou het een groote ramp achten, indien het ten slotte niot mocht gelukken te geraken tot een algemeene schikking omtrent een vermindering der militaire toerusting. Verder trad Czernin in zijn rede in uitvoeriger, uitleg over de maatregelen van bevoorrading dor monarchie met levensmiddelen uit de Oekraine en uit Rumenië en verklaarde dat de Donaumo- narchie tiervië en Montenegro niet wil ver morzelen, maar slechts economische be veiliging voor de tuekomst beoogt. „Het beste staatsegoisme bestaat daarin, dat men zich met den verslagen buurman op een voet plaatst die hem tot biijvendeu vriend maakt", zeide Czernin. Dit is de voorname inhoud der rede van Czernin die ook nog verklaarde dat zijn vorst, keizer Karei, eerlijk en oprecht den algeineenen vrede wil. Hat zwaarte punt der rede ligt in de verklaring van Glemcnccau dat Frankrijk vasthoudt aan Elzas Lotharingen. Alle andere vraag stukken'"ook Heigiü's herstel bleken dus voor oplossing vatoaar, maar Eizas Lotharingen bleet liet groote struikel blok op den vredesweg en zoo wordt thans net vreeselyk bloeuoad op het Wes terfront aangericht tor wille van de Frausche revanche-idee, door Engeland gesteund. Als ten minste alles zóo is geschied als Czernin het voorstelt, want uit Farijs wordt hetvolgende gemeld PARIJS, 3 April. (Draadloos.) Clemen- ceau, aan wien op het front de verklaring van Czernin betreffende de gedachten- wisseling, vlak voor het offensief, werd medegedeeld, antwoordde daarop kort en bondig Graaf Czernm heeft gelogen. Dit is kort en krachtig. Aangezien zoowel Clemenceau als Czernm voor eerlijke lieden moetengelden is men benieuwd te hooren in hoeverre Czernin heelt „gelogen" want men kan niet aannemen dat de üostenrijksehe minister Bat alles uit zijn duim zuigt. in het Westen is de groote strijd in kleine gevechten verloopen. Beide partijen wegen thans tegen elkaar op, ten minste voor zoolang het duurt, want het Duitsche bulletin van 4 April meldt nieuwe suc cessen ton Zuiden van de Somme. Een Oostenrijksch offensief aan het Italiaansche front wordt voor zeer aan staande gehouden. Waar de Engelscüe en Fransc-he hulptroepen van de Itali aansche legers zijn weggenomen om ze naar Frankrijk te sturen, daar zal dat offensief den Italianen nu wel niet zeer welkom zijn. Een Turksch legerbericht meldt dat de Engelsche troepen in het over-Jor- daansche teruggeslagen zjjn en dat de Turken EI Salt heroverd heDben en weer tot in de nabijheid van de Jordaan zijn opgerukt. Ditmaal hebben de Turken dus het gevaar voor hun grooten verbindings weg ook met het Arabische achterland afgewend. Zoolang de Engelschen echter in Palestina overmachtig zijn, blijft het gevaar steeds ernstig dreigen. Losss berlohten, BERLIJN, 4 April. Volgens de „Voss. Zeitung" is in Frankrijk een decreet uitgevaardigd, waarbij de burgerlijke dienstplicht wordt ingevoerd, die ook tot de onzijdige burgers die in bet land ver toeven wordt uitgestrekt. Het doel is de landbouwproductie te verhoogeu. Het Berliner Tageblatt" bevat een soortgelijk tjermht, BERLIJN. De belangrijke stations van Compiègne en Longneau bij Amiens werden, evenals punten van troepencon peptraties achter tmt front met succes gebombardeerd- Op Boulogne werden ja den nacht van 2 April bommen geworpen. De totale verliezen van den vijand jfl den 1(k«izer»lag" bedroegen (92 vlieg tuigen en Ij ballpna. Op 31 Maart ep 1 April hebben Fransche vliegers 120UQ K.G. hammen geworpen aphter het Duitsche front jn Picqrdié In den avond van I April schoten de Duitschers bij Atrecht 5 kabelballons neer. Naar de Duitsche bladen uit Frankrijk over Zwitserland vernemen houdt de uittocht van de families, die het betalen kunnen, uit Parijs nog steeds aan. De regeering heeft echter het verkeer op de lijnen, die vaH Parij i naar Bordeaux loopen, zeer beperkt cu ook verboden, dat par ticulieren por auto Parijs verlaten. Db pauie in het offensief. KEULEN, 2 April. (V. DDe „Köln.' Volkszeitung" bericht uit Berlijn: Er ken niet aan getwijfeld worden, of bij de gevechten in het Westen moest op een gegeven oogenblik een pauze intreden. Wij staan hier voor een gelijke gebeurtenis als wij bij de overwinnende gevechten in Italië beleefden. Toen de Tagliamento bereikt was, moest het Üuitseh-Oosteni ijsche leger zich eenigen tijd schijnbaar rustig houden om den vijandelij kon versterkten tegenstand te overweldigen. Verder had het leger krachtige ondersteuning noodig aan man schappen, materiaal eu levensmiddelen. Het schijnt, dat in het Westen een der gelijke toestand is ingetreden. Daarbij moet vooral niet over het hoofd gezien, dat de laatste dagen stormachtig en regenachtig weder in Frankrijk geheerscht heeft, waardoor het transport op alle wegen aanzienlijk belemmerd werd. Een lijksteet door granaten getroffen. BERLIJN, 2 April. (W.B.) De Franschen hebben zich wegens het betreurenswaar dige inslaan van een granaat in een kerk der vesting Parijs buitengewoon hart stochtelijk uitgelaten over de Duitschers. Zij meenden in dit bioete toeval een welkom propagandamiddel te hebben gevonden. Op Paaschmaandag hebben zij bij het voortgezette bombardement van de slechts 9 kilometer achter het Duitsche front gelegen stad Laon met meer dan 300 zware granaten opnieuw de St. Martinuskerk en verscheidene stadswijken ernstig beschadigd Een lijkstoet, bestaan de uit vele personen, die een medeburger naar zijn laatste rustplaats begeleidden, werd voor de kerk door de projectielen van hun eigen Fransche landgenooten getroffen. Deze projectielen richtten een gruwelijk bloedbad aan. Elf der deelne mers werden gedood en vier eveneens Franschen zwaar gewond. Deze be schieting van een lijkstoet te Laon door de Franschen, vormt een waardigen tegenstander met de beschieting van de kerk te Ustende door de Engelschen. (Omtrent laatstgenoemd feit zij her innerd, dat op 22 September 1917 Ostende vanuit zee met zwaar Engelsch scheeps geschut werd beschoten. Een granaat kwam in dc hoofdkerk terecht tijdens de godsdienstoefening. Een priester en nog zeven menschen werden gedood, velen werden gewond. Hetgeen wij hier memoreeren kan natuurlijk de beschieting der Parijsche kerk op Goeden Vrijdag niet excuseeren maar dient alleen om te doen zien, hoe de oorlogsschandaëen door alle partyen bedreven worden en hoe waar het is dat „oorlog" de dood is van recht, orde, veiligheid enrnst.Red.) Weer een kerk in brand geschoten. Volgens een Duitsch legerbericht van 2 April is de kathedraal van Noyon dooi de Fransche artillerie in brand geschoten. Brengt het Duitsche zwaard den vrede Nog nooit, zoo schrijft de „Miinchener Post", heeft de inenschheid het Paasch- feest in het teeken van den massadood gevierd als thans. Al bobben wjj 00t reden om ons fo verheugen over de militaire successen, die, naar men thans gelooft, het eenig middel zijn om den oorlog spoediger te doen eindigen, wij denken ook aan de vreeselijke offers, waardoor de^e successen verkregen zijn. Dit alles en daarover bestaat nergens verschil van meening, heeft alleen dan zin, indien daardoor de vrede wordt ge bracht. Verbrande krijgsgevangenen. In een pas gepubliceerd Engelsch Wit boek wordt medegedeeld, dat op 9 Maart 1917 ia het gevangenen kamp te Bran denburg een Engelsch zeeman, een Franschman en vijf Russen zijn verbrand. De oogetuigen, acht Spaansehe zeelieden, alsmede een paar ontsnapte Engelsche gevangenen, verhalen, dat de slachtoffers zich voer atraf bevonden in een kleine gevangenis, waar brand uitbrak. Desehild- wacht, die zonder bevel van den onder officier hen niet durfde vrylaten, belette met de bajonet, dat zij door het venster ontsnapten. Wegens de opgewondheid, die hierdoor onder de andere gevange nen ontstond, werd de wacht versterkt. De commandant van het kamp betuigde zijn leedwezen over het gebeurde en be loofde een plechtige begrafenis der slacht offers. (De Tijd.) Het reuzen-kanon. Generaal Rohne, een bekend Duitsche ballisticus, deelt het volgende mede over het nieuwe vèrdragende kanon der Duitschers Kaliber 24 c.M., lengte 80 kaliber (on geveer 20 M.), projectielgewicht 250 K.G. Vorm projectiel van voren puntvormig, van achteren bolvormig, Öchootswijdte 120 K.M. Culminatiehoogte 30 K.M. Aan- vangssnelheid ruim 1500 M. De groote schootswijdte is mogelijk doordat het projectiel boven de 8000 M. nagenoeg geen luchtweerstand heelt ta overwinnen. Volgens de „Frankfurter" zouden Wpaansche bladen nog vertellen, dat de werkelijke uitvinders van het vèr-dragend geschut 2 Spanjaarden zouden zjja, die hun uitvinding aan het Duitsche consu laat in Barcelona hadden aangeboden. Zij zouden daarna met een onderzeeër naar Duitschland zijn gebracht, waar Krupp hun werk uitvoerde. Inmiddels meldt men draadloos uit Parijs dato 3 April Een der Duitsche ver-dragende kanon nen, welke Darijs bombardeeren, is uit eikaar gesprongen. Men heeft dit verno men van Duitsche gevangenen. 5 man werden hierbij gedood. Een belooning van 40,000 frank is voor den vlieger uitgeloofd, die ontdekt, waar het vèrdragende kanon der Duit schers geplaatst is. Gzernin's aftreden aanstaande? BERLIJN, 3 April. (Part.) Uit Boeda pest wordt bericht, dat naar de „Az Est" bij geruchte heeft vernomen, Czernin voornemens is af te treden, zoodra de vrede met Roemenië formeel tot stand aal zijn gekomen. Afschuwelijk. Be „Köln. Ztg|." verneemt uit Wee- 'nen, dat volgens uit Oekraine ontkomen Ilussische officieren een verschrikkelijk bewind is gevoerd door de Bolsjewistische overblijvende troepen te Odessa tot aan het binnenrukken der verbonden legers. Alle vroegere Russische officieren, die het soldatengespuis machtig kon worden, werden bijeengebracht en dagenlang in de ljrouwerijen gevangen gezet; na kwel lingen van de meest onwaardige en pijn lijke soort deed men ze ten slotte alle in de ketels en ging die stoken. De of- Iers werden letterlijk onder het luide ge joel van de bende gekookt. Uitwisseling van krijgsgevangenen. Volgens de „Nordd. Allg. Ztg." is in Bern door de Duitsche eu Belgische ver tegenwoordigers een schikking onderbee- kend betreffende verschillende kwestie met betrekking tot de gevangenen. Een Engelsch oordeel. Een hooge militaire autoriteit heeft aan Reuter verklaard: „De vijand heeft niet meer manschappen op het heele front dan wij;. Maar wij hebben tijd noodig om de reserves dei- geallieerden naar de juiste plaats te bren gen. Elke dag dat de vijand wordt te gengehouden of geen belangrijke vorde ringen maakt is voor ons een enorm voordeel. Er zijn twee zeer kritieke momenten geweest, toen de vijand over de Fortille trok en er een1 groot gevaar bestond, dat de troepen ten N. en Z. van de Somme gescheiden werden, maar de toe stand werd hersteld. Een ander gevaar dreigde Maandag toen de vijand Martinpuich en Gourcelette nam, doch de linie werd hersteld. Voorden vijand wordt het steeds moei lijker zijn troepen vooruit te brengen. De „Manchester Guardian" schrijft den 2.7 Maart over den toestand op het,West- front: Het gevaar is niet geweken, doch, Verwachting tot den avond van 6 April Zwakke tot matigen, Oostelijke tot Zuide lijken wind; zwaarbewolkt, mot tijdelijke opklaring; waarschijnlijk enkele regenbuien, met kans op oowser. Iets zachter, vooral in hot Noorden. ofschoon wij sinds verleden Vrijdag terug trekken, is ontegenzeggelijk de toestand thans beter dan toen en, al wordt pok onze linie nog 'verder teruggetrokken, wij vertrouwen, dat in de eerstkomende da gen de toestand nog heter zal worden, dan thans. Men kan in alle gevechten winnen en toch den oorlog verliezen, eveneens kan men alle slagen winnen en toch in het offensief de nederlaag lijden. Een Fransch oordeel. Havas' oorlogscorrespondent seinde 27 Maart o.a. De terreinwinst van de troepen van Rupprecht in den Somme-bocht is on beduidend. Meer naar het Zuiden wer den de vijandelijke strijdkrachten, die de Somme waren overgetrokken en de spoor lijn ChaulnesPéronne bereikt hadden, tegengehouden. Hevig woedde de strijd voort in den sector ChaulnesNoyon, zonder dat de vijand beduidend verder kwam. De Duitsche inspanning, oorspronkelijk zeer duidelijk op Parijs gericht, dwaalde af naar het Westen. De Franschen, wier eenig wachtwoord was: standhouden, hebben zich met de hun eigen dapperheid van deze zaak ge kweten. Op geen enkel belangrijk punt zijn ze geweken. De Franschen deden wonderen van dapperheid. Men verwacht, dat de strijd weldra beslist zal zijn. (Dit laatste is volkomen juist. De vraag is alleen maar: ten wiens voordeel Red.) Varia uit Rusland. Uit Petrograd wordt bericht, dat de demobilisatie van het vroegere Russische leger voor alle afdeelingen geldt, met uitzondering van die welke optreden aan het „binnenlandsche front". Grootvorst Michael die naar Perm was verbannen, waar hij in de gevangenis werd gezet, is door den plaatselijken Raad in vrijheid gesteld. De instelling van een Federatieven Republikeinschen Raad wordt overwogen door een speciale commissie van verte genwoordigers van alle ministeries en leden van het centrale uitvoerend comité van de Sowiets. De Koningin te Amsterdam. H. M. De Koningin is Donderdag voor een kort verblijf aldaar te Amsterdam aangekomen. Zij bezocht de Centrale Keuken en het bureau der levensmidde lenvoorziening. Zoowel bij het heengaan als bjj het terugkeeren van die bezoeken werd door volksgroepen der vorstin toe geroepen: „honger", „geef ons te eten" welke uitroepen Hare Majesteit zicht baar ontstelden. Ook was de Koningin tegenwoordig bij de inwijding der nieuwe Prmsessekerk der Ned. Hervormden. Te Amsterdam hadden in de volks buurten weer broodrelletjes plaats, ver scheidene bakkerswinkels werden leeg gehaald. Politie en cavalarie moesten herhaaldelijk tegen de ordeverstoringen optreden. Nederland en de Geassooieerden. Naar aanleiding van het uit Washing ton geseinde Reuterbericht, datdeAme- rikaansche Regeering heeft besloten, de Nederlandsche schepen, welke uit Neder land onderweg waren naar de Vereenigde Staten ten tijde, dat de Nederlandsche schepen in de Amer. havens werden in beslag genomen, niet op te vorderen, Cv-1 4

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1