ardstr. Roosendaal. Lourdes. De Groote Oorlog. No. 40. Donderdag 4 April 1918. Veertiende Jaargang. iden, :kjes iden siiiirtrifba». ff)\ e Goes, en Kaashandel. Vifssbijflt eiken MAANBAI-. VOENSBAfi- n VBUBAfiAVBHB. FEUILLETON. BINNENLAND. BREDA^ n Effecten* ILLUK. De strijd in het Westen. Onder den grond. Welk weder zullen wij hebben? ïkenhout, Kerkbank^/ Scboelbankan eni'inz PING. t 4. iffifrkluren/zltrfnj aorkomsnds Bank* «n DEVAART wordt verzoek' Ï1 Maart tot en met 8 flP'11' iaat op deu feestdag u'111 ren quadragenen op iederen jks een Rozenhoedje ine® :dt de Novene gehouden u> en te Amsterdam in de ken m bij Mej. SIDONIEKÜ-I; NMAN te Schore.w 5, Mej. EMMA DE ME®» SIE PATEER te Hoo p Zoom, JOS. WITKAM Zelateur J. F. KO»» ▼an Lourdes Amsterdam. s, Singel 427, Amsterda Amsterdam. rfl. Telefoon No. 333- HE ZEEUWSCHE COM! AhonnemeirfBpitjs p. 3 maanden voor Goes f iaetftifta 11 Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertentdën worden ingewacht véór half een our 's namiddags. Kantoord. Administratie: BoudewIJn de Vlltteetraat A 135* SOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. Mm K p. t. Kg BbmumBcad speazde pxf*. TM 1—3 mg*» 13,at, Mms mg/i mms u «t Eenaelfde adrnrtentia 3 X geplaatst, wordt 2 X harefcsud- De strijd golft heen en weer. De Duitsche vloed golf komt tot staan. Foch opperbevelhebber. Het be gin van het einde? Een vracht berichten over d.n slag in Frankrijk gedurende de Paaschdageu en toch fettelgk weinig groot nieuw». Alles bepaalt zich tot het nemen van eenige dorpen door de Duitschers bij Noyon en d.or de Franschen ten Zuiden van Mont Didier. Hevig en bloedig is er gevochten ten Zuiden van de öomme, waar de Duitschers alles in het werk stelden om den vijand achteruit te dringen, teneinde daardoor zijn positie te Amiens on houdbaar te maken. Hoeveel duizen den tusschen de riviertjes Avr. en Luce gevallen zijn, is m.t te gissen. Gedeeltelijk is hun dat gelukt, maar de vl.edgolf Tan den Duitschen aanval is toch tot staan gebracht d.or de ver- eenigde pogingen van de Engelschen en Franschen. Zelfs heeft generaal Foch verklaard dat Amiens aan de geallieerden geen zorg meer Dehoelde te baren. Zoo- wel tusschen Lassigny en Mont-Didier als bij Moreuil deelden de gealheeruen den Duitschers gevoelige klappen toe laatstgenoemde plaats, die reeds in het bezit der Duitsctiers was, werd door Fransche en Canadeesche soldaten her overd, Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat d. Duitsche oerichten over den slag tijdens de Paaschdagen slechts 'enkele vorderingen melden en vooral stilstaan bij de verhezen aan den vijand berokkend en bij den veroverden buit •n het aantal gevangenen, dan blijkt hieruit, dat de tegenstand geducht is geweest, het gevolg vooral van het te juister tijd uizetten van het Fransche [leger, dat nog grootendeels ongeschonden is. Aan generaal Foch, opperofücter van erkende bekwaamheid en verdiensten, is thans het opperbevel over alle in Frankrijk strijdende geallieerde troepen de Amenkaansche hulpdivisies inbe grepen toevertrouwd, een maatregel, die ai veel eerder had moeten geschieden, wanneer men ziet hoe Duitschiana zgn wapensuccessen voor een groot deel aan het eenhoofdig legerbestuur van Von Hindenburg dankt. Aan Foch is thans de taak beschoren, 's vijands plannen, die een seheiding tusschen de Eugelsche en Frausche legers beoogen, te doen mislukken. Of hem dit gelukken zal, moet men afwachten. Om met de .Daily News" te zeggen dat het verloop der operaties reeds een slag is voor het Pruisische militairisme, moet men een eigenaardigen kijk hebben op den alge- meenen stand van het gevecht, dat toch aan de Duitsche legers behalve een aanzienlijke terreinwinst, 75UUU gevan genen, ver over de duizend kanonnen en munitie- en levensmiddelenvoorraden heeft opgeleverd van milliard.!! waarde. En dat Lloyd George aan de eerste ministers van Canada, Australië, Nieuw Zeeland enz. telegrammen zendt om hulp, bewijst toch wel, dat men den geslagen vijand vreest. Iets anders is evenwei of niet, zooals trouwens de Oostenrgksche pers zelf schrgft, de Duitschers hun eerste doel ibereikt hebben en hun offensief thans tot staan is gekomen. Wat niet belet, dat dit morgen op een ander punt weer ontbrandt, daar, waar de gealli eerden het 't minst verwachten. De huidige betrekkelijke stilstand in de operatiën moet verklaard worden ófwel uit uitputting van den aanvaller de verliezen der Duitschers moeten enorm zijn ófwel uit de noodzakelijkheid voor de Duitschers reserves samen te stellen als dekking tegen Foch. Meerdere militaire deskundigen ge- looven, dat er nog lang en zwaar in Frankrijk zal worden gevechten, maar dat wij toch staan aan het begin van het einde. (Zie laatste berichten.) L.sse berichten. Hit bombardement van Parijs. 165 slaehtoffirs in nn der kerken. PARIJS. Een Duitsche granaat, afge schoten door een verdragend kanon, trof een kerk in het gebied van Pargs gedu rende de avond godsdienstoefening op Goeden Vrijdag. V gfenzeventig personen werden gedood en negentig gewond, waaronder een groot aantal vrouwen en kinderen. Under de dooden bevindt zich de Zwitsersche iegatieravd Sirohha. Verleden Zondag werd die kerk reeds getroffen tijdens de Hoogmis, waarbij een aantal personen werden gewoud. President Potncaré begaf ztch naar de plaats van het ongeluk, waar minister president clemenceau, de aartsbisschop Mgr. Ainette ea de pastoor van de kerk zich ook bevonden en bezocht uaarua de gewonden ia de hospitalen. Z. H. 6e Paus en het bombardement. ROME. Bij het vernemen van het be richt van het bombardement eeuer kerk te Pargs sprak de Paus zijn afschuw uit wegens het verhes aan meusehenlevens en net aan de beroofde gezinnen berok kend leed. Vervolgens confereerde hg met Z.Em. Kardinaal Gasparri over de houding aan te nemen ten opzichte van de nieuwe wandaad, welke, daar zij door grauaatvuur veroorzaakt is, er een van een nieuw karakter is. 68). „Twee of drie der vluchtelingen pak ken mij bij den kraag; parbieu, ze had den. mij slechts op te pikken, want ik was geheel buiten kennis; zoo hen ik te Parijs aangekomen, waar zij mij gaan doodschieten; maar dat komt er niet op aan, ik moet nog lachen met hun kolonel, die zulk een dikken buik had, dat hij niet kon opstaan en zijne armen en beenen bewoog als wilde hij in het stof zwemmen. Stellig een portier, die voor het eerst van zijn leven op een paard zat". Het js onmogelijk vroolijker den .dood Onder de oogen te zien dan die jongen deed; hij was echter ternauwernood twee en twintig jaar. Binnen weinige uren waren de drie gijzelaars boezemvrienden geworden.' „Hoe ongelukkig, dat gij gehuwd zijt", zeide de soldaat tot den politieagent, „en Wilhelm, om zoo te zeggen, famiiie te Parijs heeft; indien gij evenals ik alleen op de wereld stond, zouden wij bij het breken van onze laatste korst brood nog sens hartelijk gelachen hebben". i Een protest. De kardinaal aartsbisschop van Parijs heeft plechtig protest aangeteekend teg.n de beschieting der kerk op Goeden V r ij d a g. „Wie weet of het de laatste is", her nam de sergeant, „daar de Versaillanen zoo nabij zijn". „O I het zou inderdaad nog wel kunnen gebeuren, dat wij vrij kwamen. In dat geval moeten w(jj elkander wedervinden; ik voor mij heet Watter, sta bij de 5de compagnie, 1ste bataljon van bet 72ste linieregiment; en gijlieden?" Zij gaven elkanuer wederkeerig hun adres op ais bad het slechts een een voudige bijeenkomst gegolden voor een plezierpartijtje. De zorgeloosheid van den fusilier Walter had zich onwillekeurig aan hen medegedeeld. Het is waar, dat die invloed niet van langen duur was, en slechts weinige mi nuten na dat onderhoud zuchtte de po litieagent bij de herinnering aan zijn vrouw en kinderen en dacht Wilhelm met droefheid aan de bekommering van de bewoners der „geheime crypte", en de voor haar zelve gevaarlijke nasporingen, die mejuffrouw Margaretüa op dat oogen- blik ontwijfelbaar iu het werk stelde. liet meisje poogde inderdaad te weten te komen wat er van den strooper ge worden was, doch het was haar nog niet gelukt het te ontdekken. Toen zij na vele moeiten, vruchtelooze stappen en eindelijk het gedenkwaardige bezoek op het stadhuis, te weten kwam, Di t«i8tand ti Pargs. ZURICH, 29 Maart. Naar enkele bla den vernemen worden de geheime Fran sche staatsarchieven reeds van Parijs naar Bordeaux overgebracht. Naar het Beri. Tageblatt uit Bern ver neemt, is er te Parijs een paniek uitge broken, die aan de ergste dagen van het jaar 4914 herinnert. Het dagelijksche bombardement is schrikwekkend. De straten zijn uitgestorven, de winkels en eethuizen gesleten. Tallooze vluchtelin gen uit het Noorden zijn te Parijs aan gekomen. De bewoners van Pargs zelf verlaten in massa s de stad. PAKIJS, 1 April (R.ü.) 2 uur. De be schieting van Pargs en omstreken met vèrdragend geschut werd heden voort gezet. In de publieke parken van Pargs worden loopgraven gemaakt, die met houten daken en zandzakken bedekt zgn en waarin de door de bombardeering ver raste voorbggaugers bescherming kunnen vinden. Brand in militaire magazijnen. PARIJS. Er is Vrijdag brand uitge broken in de militaire magazijnen te Aubervillers. Er is belangrijke materieele schade aangericht, doch persoonlijke on gelukken hebben niet plaats gehad. Be Fransche lichting 1919 opgeroepen. PARIJS. De Kamers hebben Vrijdag de wet aangeuomeu, waarbij de lichting 1919 onder de wapenen wordt geroepen. Een luchtaanval. Engelsche vliegers hebben in den nacht van 25 Maart getrachtde kruitfabriek van Lebeküche, even buiten Keulen, met bommen te bestoken maar konden door de bedrijvigheid van het afweergeschut hun doel met bereiken. Onderscheidingen. CONSTANTINOPLE, 1 April. (K.B.) De Sultan heeft naar aanleiding van de overwinningen op het Weetfront aan v. Hindenburg de Mesehidie orde in brillanten met de zwaarden en aan Luden- dorff de lftika-orde in brillanten met de zwaarden verleend. Drie dagen geleden verklaarde Foch, dat er veor Amiens niets meer te vreezen was. Heden zeide Foch, dat hg bereid was voor Amiens in te staan. Odessa niet hereverd. BERLIJN, 29 Maart. (W.B.) Alle be richten uit Petrograd, volgens welke Odessa en Nikeiajef door de Sowjet- troepen zouden zijn hernemen, zgn uit de lucht gegrepen. De koning van Engeland heeft dezer dagen incognito een bezoek gebracht aan het leger in Frankrijk. In Mesopotamia zetten de Engelschen hun epmarsch langs den Eufraat voort. De herovering van Hit door de Turken maakten zg ongedaan. De Turken zijn, naar het schqnt, niet ia staat om ernstigen tegenstand tegen de Engelschen te bieden, die 73 mglen voorbg Ana zgn opgerukt. Onder de gevangenen, die de Engelschen maakten, bevonden xich ook Duitschers. LONDEN, De koning seinde aan den commandant van het leger in Mesopo- tamië, dat ondanks dan grooten strijd in het Westen, de bewegiugen van dions troepen met belangstelling worden ge volgd en wenscht hem verder geluk met zijn jongste successen. Luchtaanval op Luxemburg. BERLIJN, (W. B.) Off. Op den28sten dezer om 12.45 's namiddags hebben vijandelijke vliegers de stad Luxemburg aangevallen. Behalve dat er aanzienlijke schade aan de buizen werd toegebracht, werden, volgens tot dusver ontvangen bertehten, 1U personen gedood, o. w. een Duitsch soldaat. Generaal Foch ipperbsvslhebbsr. LONDEN, 29 Maart (Keuter). De „Morning Post" bericht: Met volkomen instemming van Haig hebban de Fran sche en Eugelsche regeeringen besloten generaal Foch te benoemen tot opper bevelhebber vaa de Frausch-Engelsche legers aan het Westelijk front voor den duur der huidige operaties. Een virklaring van Foch. PARI Ja, 1 April. (R.O.) Onderitaats- •eeretaris Abrami zeide in de wandel gangen van de kamer: dat hij in de Conciergerie opgesloten was geworden, had hij die reeus veriaten en bevond hij zich in hetgeen de politie agent in zijn schilderachtige onheilspel lende .taal de tweede pleisterplaats van den dood noemde. Inderdaad, wanneer de Commune een I gevangene, vooral een gijzelaar, in hare klauwen hield, wachtte zij zich wel hem dadelijk in den dood te zenden; zij hield er van hare slachtoffers zoo lang mo gelijk te doen lijden, hen in Parijs rond te voeren, ze te doen overladen met smaadredenen, bedreigingen en beschim pingen, ,fien dagen, weken, maanden te martelen, den hoon aan de mishandeling 1 te paren, kortom, alle middeien uit te denken om ze te doen lijden alvorens ze te dooden. Hoofdstuk IV. j In den namiddag- van den 18en April 1 kwam het bevel een groot aamal gevan genen Van de Conciergerie naar iVIazas over te brengen. De drie vrienden hadden juist het schrale rantsoen rijst verorberd, en zij zaten gemoedelijk met elkander te pra ten, toen een der talrijke patrouilles, die zich voortdurend in de gangen bewogen, - gevangenen brengende of wegvoerende, I Een nederlaag der Finsche Roode Garde. Blijkens berichten uit Petersburg heeft de Roode Garde een nederlaag geledin in de streek van Tammersfors. Op den terugtocht verloren zij 10 000 man aan gevangenen, 21 kannonnen en 113 machinegeweren. Koning KonstantIJn. Naar uit Athene gemeld wordt, heeft, op aanklacht van het O. M., de krijgs- ïaad een strafrechtelgke vervolging tegen ex-koning Konstantgn ingesteld. Een voirwaardeiyki virklaring. De Japansche regeeringheift verklaard, dat zij voorioopig geen aanleiding vindt tot tussehenkoiHsi in Siberië. De vrees is echter gegrond, dat Duitsiand's invloed zich allengs zal uitbreiden tot een be dreiging voor den vrede in het verre Oosten. Mocht de toestand de veiligheid en het weizijn van het land in gevaar brengen of een optreden ter bescherming van net gemeenschappelijk belang der geallieerden etschen, dan is de regeertng besloten om vastberaden stappen te doen, voor de deur der cel staan bleef. Een bewaarder met de phrygische muts op het hoofd, het was een fraaie ver andering in hun costuum rammelde heftig met zijn sleutelbos, opende en riep de burgers Wilhelm en Bernard. De drie vrienden drukken elkander de hand. „Tot een spoedig weerzien", zeide Wal ter tot hen; „wij zullen samen een lek ker ontbijt gebruiken en over onze door gestane ellende spreken". „En wanneer dat?" grijnsde een natio nale garde. „ParbieuI zoo spoedig mogelijk!" ant woordde de soldaat; „over drie, vier, vijf dagen, wat weet ik het? den noo- digen tijd voor de Versaillanen om Parijs binnen te trekken". „Zij zullen er nooit binnentrekken die ellendelingen", brulde de garde woe dend; „wij slaan ze alle dagen; nog he denmorgen heeft generaal Cluseret een groote overwinning doen aanplakken". ,;üie van Chatillon misschien?' gaf de soldaat ten antwoord. Het scheelde niet veel of de nationale gardes waren hom te lijf gegaan; doch gelukkig hadden zij haast; de bewaar der duwde hem ruw in' zijn cel terug en sloot de deur. „Tot weerziens, kameraden, houdt got- Verwachting tot den avond van 4 April Zwakke tet matigen, Zuidelijke tot Zuid- westelijken wind; gedeeltelijk bewolkt; wel licht eenige regen; Iets zachter. van aard om den toestand het hoofd te bieden. De regeering drukt het volk op het hart op alle gebeurlijkheden voor bereid te zgn. Eene Regeeringsverklarlng, De Nederlandsche regeering heeft in haar naam en in dien van het gansche Nederlandsche volk eene verklaring ge publiceerd, waarin gezegd wordt, hoe onze natie met pijnlijke verbazing ken nis heeft genomen van de procla matie en de verklariug van President Wilson van 20 Maart j.l., nopens de inbeslagneming van een aanzienlijk deel onzer handelsvloot. Kiachtig en onomwonden komt verder onze regeering op voor onze geschonden rechten, zet de scheeve voorstelling der feiten recht en stelt verschillende pun ten m het licht waarover de proclamatie van Wilson zwijgt. Toen de Geassocieer den onze schepen niet met onze toe stemming konden krijgen, hebben zij ze doodeenvoudig genomen. Dat is de ge- heele toedracht der zaak, zegt onze regéering kort maar krachtig. „De Amirtkaansche regeering" aldus eindigt de verklaring heeft zich steeds beroepen op recht en rechtvaardigheid. Steeds heeft zjj zich opgeworpen als de beschermster der kleine natiën. Dat zij thans medewerkt tot een daad in lijn rechten strijd met die beginselen, is een wijze van optreden, die geen tegenwicht kan vinden in betuigingen van vriend schap of verzekeringen van een milde toepassing van het gepleegde onrecht." Mr. W. H. de Beaufort, oud-Minister van Buitenlandsche Zaken (18971901), oud-lid van de Eerste Kamer, lid van de Tweede Kamer, laatste lijk voor Amersfoort, vroeger voor Tiel en Amsterdam, is vrij plotseling Dins dagmorgen te 's-Gravenhage overleden in den ouderdom van 73 jaar. Hit wapeo der Koninklijke M&rechaussée viert heden, 3 April, zijn 10 0-jarig bestaan. Het wird door Koning Willem I eerst voor België en in 1818 ook voor Neder land epgericht om de wetten te helpen handhaven en de openbare rast en orde te verzekeren. Het behoort dan ook zoo wel tot het departement van oorlog als tot dat van justitie. Het wapen stond steeds in goeden roep van plichtsgetrouwheid en activiteit. den moed!" riep hij hun uit zijne cel achterna. „De Versaillanen zullen spoe dig hier zijn; de Commune is een hoop struikroovers". „Zeg eens, burger bewaarder, staat gij die bandieten toe op zulk een wijze de republiek te beschimpen?" vroeg een kor poraal van zeventien jaar. „Wees gerust, burger", antwoordde de kerel met een dommen lach; „ik zal ge durende twee dagen vergeten hen .eiten te geven en ge zult zien, dat de vogel geen lust meer zal hebben om te zingien". De gardes juichten, dat aardige ge zegde toe en vervolgden hun weg door de gangen, hier en daar stilstaande om uit de cellen, hier een priester, daar een gendarm, elders een verdachte te halen, die men tusschen de gelederen plaatste tot de lading '^compleet was. Nu deed men hen op de binnenplaats gaan. Een reusachtige kar, omringd met gendarmen der Commune, die hunne pijip rookten, stond daar te wachten. Zjj had minder den vorm van een cel lulair rijtuig dan van een kolossale kooi, voorzien van sterkeijzeren traJiën, als die waarin men de wilde dieren opsluit; die kooi was. in vakken -verdeeld en in elk daarvan werd een gijzelaar opge sloten.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1