AGNO ourdes, De Groote Oorlog No. 39. Zaterdag 30 Maart 1918. Veertiende Jaargang. Verschijnt eiken MAANBA6-.JV0ENSDAG- en VRIJOAfiAVONO. 3 zware EBUÜMKRONEN De strijd in het Westen. BINNENLAND. Landbouw en Veefeelf gtekereaaveai itveiling werdea •d: Zure Belle- efleur 98, Mai len 6, Karoten en 3, Spruiten 34 ct., alles per per stuk. Mol- 173, Spinazie 2. Postelein 47 alles per mand- g7, Raap- 11, Lelies 3—4 (Z) 27 Maart 1918. K.G. sr 104 stuks. 26 Maart 1918. 86 paarden, 0 in, 60 vette run veren, 792 nuoh- in of lamm, 82 eten of geiten en te koeien le kw. ct., 3e kw. a c., 2e kw. it., stieren le kw. 3e kw a ct., 3.80, 2e kw. f3.40 a .26, alles per K.G, neren geen handel, ■en handel redelijk, rarenMelkkoeien •235 a f 500, stieren j a f 130, vaarzen f 200 a f 600, slacht- f 12o a 1250, nuch- fokkalveren f 18 a kalveren f ai ien matig. Redelijke (Maasbode.) 26 Maart 1918. V. P. N. f 12.50, Kipeieren .-, Eendeneieren Eendeieren Hande- anzeueieren V.P.N. luu stuks. (2. Handalaarsf 0. handel. If AART wordt verzoek1 •art rot en met 8 April op den feestdag ot in uadragenen op lederen seu Rozenhoed)* in een de Novene gehouden in Amsterdam in de kerk lij Mej. SIDONIE KLIJ ÏaN te S c h o r e, Mej dej. emma de meijer 1 pateer te Hoofd- Zoom, JOE. witkam elateur j. F. KOENS m Lsurdes verkrijgbaar. I asterdam. Eiugel 427, Amsterdam. Linsterdam. geteekendeu berich- hunne KAN TOKEN I rijdag 29 dezer totI norgen 2 April, 10 uur j sloten zijn,^ ETVEKKEMOlNGl JKKEtt Co. nyt KüiTidun thd9. der melk of suiker, jaar a 26 ct. psr onii| j ERBEEM - GOES. lere gelegenheid tot deel-1 soiled handelsbedrijf tc| am. Bsnoodigd kap'ias'l Deelname op n»lür| te komen voorwaarde*! jii letter A., Adv. Duresol UK, N. Leliestr. 74, Am j Abonnementsprijs p. S maanden toot Goes t li.*—, daacbsifan f 1.23. Afzonderlijke nummers 6 cent, dubbele bladen 10 cent. Advertentiën worden ingewacht vóór half sen sur 's namiddags. Kantoor v.d. Administratie: BoudewIJn de WlffestraafA 135* GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. SO R. p. r. Bjj abonnement tpeaala pifs. Advertenttën ma 1—6 Mfrt* iadaaa H|d Mae Ui Ot Eenzelfde advertentie 3 X geplaatst, wordt 2 X berekend. Wegens het Hoogfeest van Paschen zal de „Nieuwe Zeeuwsche Courant" Maandagavond a.s. niet verschijnen. oop Dij inacrinjving ohikt voor worknoob ryfuiijeueti worden v'>órhI: aart 1918 ingewacht m Azu. te Uvezaud. 3e stoom is voor d«! itrie, is het ad*#r' voor den hand®'' oote beweeflkracdt „Hij is verrezen!" Zoo sprak de engel tot de godvruchtige vrouwen, die naar de grafspelonk kwamen om Jezus' lichaam opnieuw te balsemen. „Hij is verrezen". 'tZijn maar enkele woorden. Nog korter luidt de Latijnsche tekst: „Surrexit". Slechts één woord. En toch, daarin ligt gansch de waarachtig heid van Christus' zending en Christus' leer, daarin ligt vooral het gr oote be wijs van Christus' godheid. Immers, al leen een God kan, oppermachtig heer- schend, ook het afgeweid van den Dood aan zich onderwerpen. Welnu, „Chris tus eenmaal verrezen, sterft niet meer, de Dood zal over Hem geen macht meer hebben", zooals Paulus in zijn eersten Co- rinthen-brief (XV. 17) getuigt. De verrezen Christus is de Christus •ener nieuwe, eener ia geestelijken zin herboren wereld, en daarom is van ouds her het feest van Christus' verrijzenis het hoofdfeest des Christendoms, wijl het 't Christelijk Verlossingsfeest is bij uit nemendheid. Gewis, op den Goeden Vrijdag heeft Christus ons aan het kruis verlost; het: ,,'tis volbracht", aan Zijne stervende lip pen ontvloeid, geeft dit onloochenbaar t* kennen. Nochtans, dat die .dood waar- lijk zelf opoffering was, zoodat hij door te sterven aan een geestelijk doode wereld het onsterfelijke leven hergaf, in Zijn hoedanigheid van menschgeworden Zoon van God, dat geschiedde niet op den Vrijdag, niet op Calvarië's heu velkruin, .maar in don vroegen Zondag ochtend, in Arimathea's hof. Dies heet dan ook het Paaschfeest in de taal der Kerk „solemnitas solemnitatum", „de feestdag der feestdagen", „de dag dien de Heer gemaakt heeft. Christus, ontstijgend aan de boeien des doods en de kluisters des grafs verbre kend, bevestigt op de schitterendste wijze Zijne Godmenschelijke zending en staaft met een wonder van goddelijke almacht het woord, dat Hij eenmaal tot de Joden sprak: „Ik heb macht, het leven af te leggen en ik heb macht, het weder aan te nemen". (Joh. X). Een verlosser zijns volks, die enkel mensch is, kan voor dat volk sterventalrijk zijn de voorbeelden in de wereldgeschiedenis van hoogstaande edele zielen, die hun leven voor het heil hunner medemenschen ten beste gaven. Maar sterven voor zijn volk en ten eeuwigen leven verrijzen uit eigen kracht, kan alleen een Verlosser, die èn mensch n G o d is, Hij" n.l. dien de Kerk in haar heerlijke Paaschhymne „Victimae paschali" bezingt als „den Vorst des levens, gestorven, om daarna triomfantelijk over den dood te heer- schen". Geen wonder, dat het Ongeloof aller tijden zijn booze maar zwakke schichten richtte tegen de verrijzenis van Christus. Is dat feit een leugen, dan is de ge loofswaarheid Christus is God, eene ongerijmdheid. De groote apostel schreef het reeds den Corinthiërs: „indien Chris tus niet -verrezen is, ijdel is dan onze prediking ijdel en geloof(1 Cor. XV. 14). Noch de z.g. wetenschap der rationalisti sche bijbelcritiek noch de cynische spot der Christushaters hebben het feit van 's Heeren opstanding, zoowel door de ge- wijde als door de profane Historie met klare bewijzen gestaafd, kunnen berooven van den aureool der waarheid. Al wat daartegen wordt aangevoerd, is liiet al leen op vele punten met zich zelf in tegenspraak, maar toont ons zonneklaar, hoezeer de menschelijbe geest, die zich van God heeft losgerukt, den waarach tigen grondslag voor logisch denken mist en meer en meer van het licht der rede verstoken, in de duisternis van allerlei ongerijmdheden rondtast. Terwijl wij dit schrijven, gaat ons als een zwaard de gedachte door de ziel, dat thans reeds voor de vierde maal het Paaschfeest zijn blijde glanzen uitzendt over een in bloed en tranen gedrenkt Europa, dat het triumffeest des herwon nen levens thans samenvalt met den af- grijselijken dpod van duizenden fin nog maals duizenden menschenkinderen voor wie Christus eenmaal het graf ontsteeg om Zijn verlossingswerk te bezegelen. Die gedachte moge alle geloovige Paaschfeest- vierders aanzetten tot een hartgrondig en volhardend gebed tot den „Vorst des levens" voor de verdwaasde en van den christelijken geest ontaarde wereld, op dat weldra Zijn alvermogende hand aan den bloeddorstigen krijg een einde stelle en de menschheid Hem huidige als den Christus der herboren wereld, herboren ook'in dien eendrachtigen vrede, dien Hij na Zijne verrijzenis Zijn leerlingen onop houdelijk toewenschte als Hij sprak: „vrede zij u". De Engels h-Franscle tegen stand. De Duitsche vloedgolf rolt langzaam voort. Montdi- dier in de handen der Duit- schers. Een nieuwe groote slag op til? Dit moet van de Engelschen worden getuigd, dat zij, hoezeer in de eerste oogenblikken door den Duilschen vlo d- golf verrast en min of meer onder den voet geloopen, zich van den schrik spoedig wisten te herstellen. Zij bieden thans den vijand hardnekkigen tegenstand en trek ken methodisch terug zonder de verbin ding met hun Fransche bondgenooten te verbreken, die ook met de hun eigen dapperheid het den Duitschirs bijzonder moeilijk maken. Op veis lillende punten wisten beide legers dan ook de Du.tsche troepen onder zware verliezen terug te dringen en enkele dorpen te heroveren. De Duitschers erkenden dan ook gisteren in hun communiqué, dat zij langzaam vorderden. Maar toch zij vorderen, dat valt niet te loochenen. De troepen van Prins Ruprecht van Beieren staan thans voorbij de stad Albert en hehb n bij Miramont de Ancre overschreden, dat is dus voorbij de 'linie, die de Eng lschén vóór den Sommeslag innaaien. Het i>ger van den Kroonprins heeft meer zuidelijk voorhij Noyon, ook beteekenende vorde ringen gemaakt en Montdidier genomen. Het staat thans op 60 K.M. van zijn uitgangspunt. De Engelsch-Fransche troepen hebben door hun dapperen tegenstand een door braak van beslissenden aard nog weten te voorkomen, maar de toestand is nog nog steeds kritiek, al trach.eu de regee- ringspersonen en de bladen dien als ge ruststellend te schetsen' en de bezorgd.ieid weg te nemen door de mededeehng, dat zeer sterke reservekrachten worden inge zet, die den vijand zullen stuiten en terug werpen. Indien hiermede het mobiel-reser- veleger van 35 divisies onder bevel van generaal Foch bedoeld wordt, dan is het tijd dat deze veldheer zijn troepen „en bloc" in den strijd werpt. Want de vij and staat bedenkelijk dicht bij Amiens. Het terugtochtsterrein is voor de Engel schen en Fianschen betrekkelijk ondiep; 'tis hier toch niet zooals in Rusland met onmetelijke vlakten ach.er zich. Daar bij de hulp van Amerika is wel toegezegd in den vorm van een leger van 500.000 man, maar dat is er nog niet en de Amerikaansche troepen, die er reeds zijn, zijn nog niet voldoende slagvaardig voor een titanenstrijd als thans geleverd wordt. Dat verder volgens een bericht aan de ;,Crriere della Sera" de burger.ijke bevol king van Amiens en tompiègne bevel heeft gekregen van de Fransche militaire overheid om de s;ad te ontruimen wijst er op, dat men ook van die zijde nog niet volkomen gerust is. Dan is er nog een gerucht van een op handen zijnde nieuwen geweldigen aan val der Duitschers op een ander punt (bij Verdun?). Blijkt dit waar te zijn, dan dreigt een doorbraak van ,t,wee kanten. 'tZal daar aan hot Westen weer een bloedige Paschen zijn. (Zie verder onder laatste berichten. Red.) Waar de zwaarste slag viel. Van het gebroken Engelsche front tus schen La Fère en Arras was het zuide lijk gedeelte tusschen La Fère en de noordoostelijk van St. Quentin gelegen plaats Fayet tot aan het einde van Fe bruari nog door Fransche troepen be zet. -Dit Fransche legergedeelte, hetwelk tot het derde Fransche leger onder ge neraal Humbert behoorde, werd toen te ruggenomen, teneinde aan het zoogenaam de manoeuvre-leger te worden toegevoegd. In zijn plaats kwamen Engelsche troe pen, die onder bevel van generaal Gough kwamen. Deze Engelsche generaal had het bevel over de stellingen tusschen Le Catelet tot aan de Oise. Hem trof de voornaamste stoot van de Duitsche be storming, welke de Engelsche linies om- verrende. Het oude slagveld aan de Somme. (Part. Tel.). Voor de Duitsche aanval lers is het een zeldzame gebeurtenis bij den succesvollen opmarsch dezelfde plaat sen te veroveren, die in den Somme-slag van twee jaren geleden werden afgeno men. Van het Peter Vaastwoud staan nog een paar kale boomstompen tus schen de granaattrechters en het gewir war der draadversperringen. Sailly Sailli- sel bestaat niet meer, het is letterlijk verdwenen, spoorloos van het aardrijk weggevaagd. Eindeloos strekt zich naar het Westen de huiveringwekkende woes tenij thans uit. Over deze streek storm den de Duitsche troepen door poelen, door overblijfselen van roestig] prikkel draad tegen een zich dapper verwerenden vijand, die overal in de oude loopgraven sterke terugtochtstellingen vond. De artillerie-actie der Duitschers. (Part. Tel.). De ontelbare hoeveelheden artillerie, de technische nieuwigheden der Duitschers verrasten de Engelschen. De opmarsch der artillerie-massa's werd in alle stilte voltrokken. Nieuw uitgevonden dekkingen tegen de vliegers beietten de Engelsche luchtverkenning de inzage in de artilleriestellingen. Voor de eerste maal op het Westfront had de Duitsche Ar tillerie die van den vijand in getalsterkte overtroffen. Bovendien rollen nog dag en nacht Duitsche en Oostenrijksche bat terijen uit het Oosten aan. Men moet dus rekening houden met een voortdu rende versterking der Duitsche artillerie. De afstand, waarover de Duitsche artille rie 'thans werken kan,, komt b.v. on geveer overeen met den afstand in rechte lijn van Oesel naar Stockholm of van Nieuwpoort naar Dover. Het verdragend kanon. Naar uit Boedapest wordt bericht, zijn naar aanleiding van de beschieting van Parijs alle Hongaarsche deskundigen het tr over eens, uat het wonderbaarlijke kanon minstens 10 K M. achter de eerste linie moet zijn opgesteld, zoodat de schootsafstand 150 K.M. bedraagt. Men heeft 'n nieuw soort springstof, welke op zich zelf nog niet zoo bijzonder is als wel het uitvinden van een grondstof, die in staat is den ongeloofelijken druk van de springstof weerstand te bieden. Men gelooft, dat door de beschieting van Parijs het nieuwe kanon slechts gepro beerd wordt, maar de uitwerking ervan zullen de Engelschen spoedig in Londen merken. De „Tijd" merkt op: Toen een tijd geleden een Duitsch kanon op een 40 K.M. afstands granaten in Duinkerken schoot, was men al ver baasd over deze schootsverte, maar thans ruim 100 K.M.! Zoo'n kanon zou uit Calais bijna tot Londen reiken. Uit Ant werpen zou het. Rotterdam gemakkelgk en zelfs Den Haag kunnen beschieten. Uit het Dosten zou het, buiten onze grens, ergens bij Emmerik geplaatst, zjjn gra naten in Amsterdam kunnen werpen. Nog melden de bladen, dat de Duit schers thaus met dat kanon militaire stations en opslagplaatsen van munitie beschieten welke verachter de Engelsche linies liggen en welke men tot heden absoluut veilig achtte. De beslissing. De militaire medewerker van „De Tijd" schrijft Het resultaat van den tegenwoordigen strijd zal waarschijnlijk van beslissende beteekenis zijn voor den wereldoor.og. Ver moedelijk zal de verliezer in deze laatste ronde wel meer geneigd zijn tot vrede, want hij, die in dezen reuzenstrijd, het onderspit delft, moet toch wel tot de conclusie komen, dat er voor hem met da wapenen niets jne«r te. bereiken valt. In zooverre kunnen we ons verheugen, dat de beslissende operaties eindelijk be gonnen zijn en hebben wij1 maar te hopen, dat een van de beide partijen thans een beslissing weet te behalen. Onderscheidingen. De keizer heeft den kroonprins tele grafisch zijn warme erkentelijkheid be tuigd voor de groote voordeelen door zijn troepen tegen de Engelschen behaald Hij heeft den kroonprins benoemd tot chef van het regiment grenadiers kroon prins No. 1. De keizer van Oostenrijk heeft bij het sluiten van den vrede met Rumenië aan verschillende Duitsche generaais hooge on derscheidingen toegekend. De strijd in Palestina. LONDEN, 28 Maart. (R.O.) Het staf- communiqué meldt: Gistermiddag om 4 uur drongen onze troepen ten 0. van de Jordaan verder naar Amman vooruit en orize bereden troepen waren op dat mo ment nog een mijl van de stad verwij derd. Gisteren werden 200 gevangenen genomen. In den nacht van 27 dezer werden succesvolle raids uitgevoerd op verschil lende punten tusschen Jeruzalem en het dal van de Jordaan. Odessa. WEENEN, 28 Maart (K.B.) Uit het oorlogsperskwartier wordt gemeld: Het door Reuter verspreide bericht, dat Odessa door de Bolschewiki zou zijn her overd, is pit de lucnt gegrepen. De troe pen der bondgenooten houden de stad bezet. Er heerscht sedert dagen riist. ONZE SCHEPEN. Blijkens een nadere opgave zijn thans door de Geassocieerde rt-geeriugen in beslag genomen: in Amerika 83 Neder- iandsche stoomschepen, waarvan 3 te öan Francisco; te Singapore 7, en te Brisbane 1. Naar den brutoregister tonnenin houd beteekent deze echeepsruimte in Amerika 332.198 ton waarvan 18 057 ton in San Francisco; in Singapore 27 893 ton en in Brisbane 5.123; of te zamen 365.214 ton. Natuurlijk komen hier nog by de sche pen die in Engeland liggen, en in andere landen der geallieerden in Europa. Mr. J. van Bsst. De Ministei van Binnenlandsche Zaken Overwegende, dat ten gevolge van het aoor den heer Mr. J. van Best genomen ontslag als lid van de Tweede Kamer der Stateu-Generaal in het kiesdistrict Eindhoven, eene verkiezing moet plaats hebben voor een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Heeft goedgevonden te bepalen, dat die verkiezing zal plaats hebben op Vrij. dag 5 April e.k., de stemming, zoo noodig op Vrijdag 12 April d.a v. de herstem ming, zoo noodig, op Vrijdag 19 April Hieruit blijkt, dat de heer Van Best een beroep wil doen op de kiezers. Onze rantsoenen. Brood. Men seinde ons hedenmorgen; DEN HAAG (Officieel). Het brood rantsoen is verminderd. Vanaf Zater dag 30 Maart zijn de broodkaarten twee weken geldig. N.B. Bovenstaande dient om ons tot aan den nieuwen oogst brood te kunnen verschaffen, al is het dan ook in kleinere porties. Red. Boter. Naar wij vernemen, zal de margarine- en boterrantsoeneering vermoedelijk a.s. Maandag een aanvang nemen. Vleeschen vet. Naar wij uit goede bron vernemen, zal met de huidige vleeschraiitsoeneering worden doorgegaan tot Augustus, waarna tot zeer ingrijpende maatregelen zal moeten worden overgegaan. Alsdan zal de veestapel ten deele moeten worden afgeslacht, indien niet een andere weg alsnog gevonden kan worden. Naar wij vernemen, zal nog slechts eenmaal vet worden gedistribueerd. Oils uit Roemenië Per extra-trein zijn Donderdagmorgen te Vlissingen aangekomen 47 wagens ongezuiverde olie uit Roemenië. Deze olie zal aan de asphaltfabnek aldaar worden gezuiverd. Huuropzeggingswet Staatscourant no. 74 van Donderdag 28 Maart bevat de wet van den 25en Maart, tot voorkoming van ontruiming van woningen. Met ingang van heden treedt de wet in werking. J. A. G. Juten Te Bergen op Zoom is op 48-jarigen leeftijd overleden de heer J. A. G. Juten, de stichter van de „Avondster". Nederland en Duitsohland. Naar men verneemt, zijn Donderdag life onderhandelingen aangevangen tusschen de Nederlandsche en Duitsche commissies aangaande de nieuw te treffen ecenomi- sche overeenkomsten tusschen beide lan den. De thans nog van kracht zijnde over eenkomst loopt den 31en van deze maand af en waar hierin geen bepalingen zijn opgenomen nopens stilzwijgende verlen ging, indien geen voorafgaande opzegging plaats had, treedt dus deze overeenkomst automatisch den lsten April buiten jer king. Van goed ingelichte zijde verzekert men ons, dat het piet onmogelijk wordt ge acht, dat opnieuw overeenstemming zal worden bereikt op de basis van de vorige overeenkomst. Z. L. M. Waar de heer Kielstra wegens ern stige ongesteldheid voorloopig niet in staat zal zijn zijn functies waar te pe- njen, heeft het Dagelijksch Bestuur der Z. L. M. benoemd tot waarnemend Secre taris den heer W. C. van der Meer, adspirant Rijks Landbouwleeraar teGoes. Tot waarnemend Secretaris dfer Centrale Commissie voor de keuring van. gewas sen te velde en van het Verkoopbureau is benoemd de heer L. van Dijk, hoofd ambtenaar der Maatschappij. Voorts i s een Commissie van Redactie ingesteld bestaande uit de heeren C. Ste vens, C. Zwagerman, D. Bloemsma, W. C. van der Meer en L. van Dijk, Secre taris. Zaken de Cultuurcommissie betreffee- de zullen voortaan behandeld worden door den heer C. Stevens, Rijks Land bouwleeraar, adviseerend lid der Cultuur commissie. De heer C. Zwagerman, Rijks Zuivel- consulent zal de zaken aangaande de vereeniging tot Verbetering van het Rund vee, de Vereeniging tot verbetering van het Varkens- en de Zuivelcommissie be handelen. In verband met den toestand van dhr. Kielstra zijn de bureaux van de Z. L. M. tijdelijk verplaatst naar de Rjjkslandbouw- winterschool. (Z. L.biad.) Hippos. Donderdag], 21 Maart, had in de socië teit „St. Joris" te Middelburg een alge- meene vergadering plaats van „Hippos", vereeniging van Walchersche paardenfok kers, onder voorzitterschap van dhr. A. de Feijter. Medegedeeld werd, dat de daartoe aan gezochte organisaties hun medewerking verleenen om op het Molenwater een goede rrionsterba.au te krijgen. Besloten werd de veulenkeuring te houden op 27 Juni, waarvoor 22 me dailles worden beschikbaar gesteld en wel voor stamJboekveulens 4, niet-stam- boekveulens 4, stamboek jaarlingmerries 2, niet-stamboek jaarlingmerries 2, één jarige stamboekhengsten 2, éénjarige niet- stamboekhengsten 2, 2-jarige stamboek- hengsten 2, 2-jarige stamboekmerries 2, 2-jprige niet-stamboekmerri'es 2. Tot keurmeesters werdén benoemd de heeren P. J. van Dixhoorn, A. J. Lako en E. Mathon.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1