HAMERSLAG No. 39. WoÉgbiiumisiiipg j^-Jieuw Goes". O. L. Vrouw van Lourdes Zwarte Pruimin in Krenten Ësnariieerde Harieg, 6 ct. p. st. ONTVANGEN: p. A. DE LIGNV - Goes I. MEMBEEBE - 's-toiilml. MAGN0 DE VERRIJZENIS VAN CHI U 80 CHOCOLADE. J o 4/ WEILAND WEILAND J Landbouw en Veeteelt Leger en Vloot. Visscherij. Marktberichten. Burgerlijke Stand Mans- en Jongenscostumes 7 Kinderpakjes Gleufhoeden en Fietspetten Strik, en en Dassen Winkel van Sinkel. Winkeliers je adres. E. VERBEEM - GOES. v.h. F. Q. C. den Hollander. Ontvangen de laatste Nouveauté's DAMES- en KINDERMANTELS MANTELCOSTUUMS BLOUSES en COSTUUMROKKEN KINDERJURKEN Beleefd tot een bezoek uitnoodigend. Openbare Verkoopingan de Hofstede; de vruchten te Velde. in den Winkel van Sinkel. Goede Vrijdag. bgjr. VERBEEM, Goes. DAMES VOORJAARSMANTELS DAMES ZOMERMANTELS I DAMES MANTELKOSTUUMS DAMES REGENULSTERS DAMES RUBBERMANTELS AANBESTEDING. Vrijdag 29 Maart 1818, trachten aan fe besteden Te pachten bij in*cnrijving Tandarts TiGHtLMAN, is van Vrjjdag 29 Maart tot en mot Dinsdag 2 April j AFWEZIG. V0URDE G0c.DE WEEK Witte Kaas - Kemijne Kaas, Pekelharing - Bokking, Fleschjas Azijn-essence Siroop - Appei8iroop - Jam, Gecondenseerde Melk Te pachten bij inschrijving 3 H.A. 06 1,34 c.A. (7 Goa. 241 M.\ Undei geteekeadeu bericli- tea, dathuime KANTUKEJi vanaf Vrijdag 29 dezer toi| Dinsdagmorgen 2 April, 10 ui Gesloten zijnj, vervauyiküiTidönthdi E. VERBEEM - GOES een net Keukenmeisje, Te koop bij inaCiirijving: 3 zware j NOTEBUüftlKRONfl Wat de stoom is voor industrie, is het adve' toeren voor den handt'' de grooto beweegkrach f l of 2 da.g«n. Uitspraak 9 April a. s. Mb MW J. W MiddjAmas Telers van kruisbessen, weest op uwe hoede. Het is me gebleken, datde bessen- bladwesp reeds bij duizenden hare eitjes heeft afgezet aan de pasontloken bladeren der kruisbessen. .Men ziet ze aan den onderkant aan het blad langs de nerven gestoken. In 5 tot 12 dagen kunnen we de rupsen verwachten, dat is dit jaar dus zeer vroeg (vorig jaar in Mei, nor maal laatste heft van April.) leltr zie zijn» struiken dus direct na en passé bij gebleken aanwezigheid onmiddellijk bestrijding toe. Stelt 'tniet uit, «en paar dagen uitstel kan hier groot geldelijk verlies brengen, we hebben het in 1917 voldoende gezien, vooral in 't (tosten van Zuid-Beveland. Zorgt de bestrijdingsmid delen steeds bij de hand te hebben; als straks de rupsen er zijn en U moet nog bestellen, komt U beslist te laat. De beste bestrijdingsmiddelen tevens de goedkoopste, zijn Uraniagroen en loodar- seniaat. In 100 L. kalkmelk lost men 1 ons Uraniagroen op. Van loodarseniaat neemt men Va K.G. Deze stoffen lossen niet in water op, vermengen zich alleen •r mede, en daar ze zeer zwaar zijn bezinken spoedig, hetgeen men kan voor komen door tijdens het spuiten den pul- verisateur herhaaldelijk te schudden. Bei de stoffen zijn ook zeer giftig voor mensch en huisdier, men sproeie de vrachten er niet mee, indien ze binnen 5 weken ge plukt worden, ook sproeie men niet als er gevaar bestaat voor vergiftiging van onderculturen. De bespuiting worde licht, doch precies uitgevoerd, zoodat zooveel mogelijk alles met een dun laagje wordt bedekt. Indien men werkelijk goed Amerikaansch insectenpoeder kan verkrijgen, kan men ook dit gebruiken. Nieuwe middelen be- ptiofwe aten op. liid ate mImnL, öèet direct op de geheeie aanplanting, voor al waar we in Uraniagroen zoo'n uitste kend middel hebben. Let dus allen op, vernietigt de 1ste ge neratie zoo goed mogelijk, wellicht blij ven we dan van een 2de en Bde ver schoond. Roode en witte bessen worden ook aan getast, men houde dus ook daar "een oogje in 'tzeil. Van Uraniagroen is slechts een beperk te hoeveelheid in ons land aanwezig, hoe eêr er bij dus hoe beter. Het is ver krijgbaar bij de Ned. Pomologische Ver- eeniging, Rijnkade 8 te Utrecht, even eens bij enkele boomkweekers op Zuid- Bevel and en Walcheren. Go#s, 26 Maart, De Controleur bij den Phytopathologischen Dienst, J. ADEMA. Behoudens onvoorziene omstandig heden zullen in het genot 'van on bepaald klein verlof worden gesteld: 10 April 1918, de dienstplichtige onder officieren der militielichting 1914 der on bereden korpsen, met uitzondering van hen, die belast zijn met toesteldienst; 29 April 1918: de dienstplichtig* onder officieren der militielichting 1915 der in fanterie, die van 1517 December 1914 zijn ingelijfd; ,10 Juli 1918: de dienst plichtige onderofficieren van de militie- lichting 1914, die ais telegrafist belast zijn met toesteldienst. Pootaardappelen. Het ministerieel verbod van lietver voer van aardappelen geldt niet van pootaardappelen, die gebracht worden van de opslagplaats van den landbouwer naar het veld. waar de aardappelen zullen worden gepoot, mits het vervoer plaats vindt langs den kortst mogelijken weg en tusschen 1 uur vóór zonsopgang en l uur na zonsondergang. Selderij en Prei. Daar de teelt van deze producten het vorige jaar zeer loonend was, wilden de tuinders 'daar van 'dit jaar ook veel verbouwen. Men heeft daarom bij de groenten-centrale ge ïnformeerd hoe ver men, m«t het oog op de teeltregeling, hierin mag gaan. Het antwoord luidt: In een zuiver tuinbouw bedrijf mag niet meer dan 1/10 van het beteelbare land hiermede worden vol ge poot, zoodat in geen geval door den vei lingmeester een veilingverklaiing voor drogerij of buitenland mag worden afge geven, indien het met prei of selderij bebouwde gedeelte meer dan 1/10 va» het bete»lde la»d bedraagt. Mosselen. Gedurende de week van 18 Maart tot en met 23 Maart zijn in de haven van Philippine gelost 45 balen mosselen a f 3 50 per baal, 24 balen kokhauen a f 1.50 per baal en 570 K.G. garnalen a f0.20 per K.G., alles voor binnenlandsch ge bruik. In Terneuzeu werden gelost 162000 K.G. mosselen a f2 30, f2.60 tot f3 per 100 K G. naar kwaliteit voor België. (Met) 83 j,; Ti. Vjuwaai, n». v. J. J. RM- vit, 77 j.; M. T. Cornelus, wed. v. 7. J. Castenmiller, 88 j. Van 1923 Maart. VLISSINGEN. Ondertrouwd: H. J. M. Gimbrère, jm. 25 j. en N. Favr», jd. 25 j.; C. Sinke, jm. 21 j. en A. M. Tan Steveninck, jd. 22 j. Getrouwd: A. M. Koolwijk, jm. 24 j. en M. M. C. Sorgedrager, jd. 23 j.; J. Joosse, wedn. 51 j. en J. P. den Hollander, wed. 32 j.; J. 1». Kramp, jm. 23 j. en A. W. Stroo, jd. 24 j.; I. Sinke, jm. 22 j. en J. Kokké, jd. 22 j. Bevallen: A. C. Dattin, geb. Louwerse, d.; A. E. Philipse, geb. de Blaejj, z. Geboren: een levenlooze z. Overleden: A. P. de Looff, z. 9 j.; K. van Molenbroek, vrouw van A. J. Rozemond, 22 j.; S. C. Bijsterveld, d, 9 mnd. V Nlwfrrereetugwg „ZoidBevsAtad". Goes, 26 Maart 1918, Va GOES. Overleden: 26, Hendrik, 4 j., z. v. Susanna de Pan; Willem, 16 mnd., z. v. Dirk Oldenhof en Margrietha de Graaff; 27, Maatje Kosten, 63 j., ge scheiden echtgenoot Tan Adriaan Jacobs. Van 2325 Maart. MIDDELBURG. BevallenJ. v. d. Reest, geb. Melie, d.; L. Schuit, geb. de Kam, d. Overleden: Jan Francois, wedn. t. E. Spruit, 65 j.; G. J. Eblie, .m. v. A. M. van Aartsen, 59 j.; T. van Keulen, wed. v. J. Walrave, 73 j.; M. A Mao hiel se», Goudreinet f34f44, Zure Bellelleurs f3042, Reinette d'Or f22f 3,_>, Diverse Zure Appels f 16—f 40, Zoete Armgaard f 42, Huismanszoet f 27, Zoete Bellefleur .yjlf34, Zoete Hollartf30, Diverse Zoe te appels f 18—f 32, Kleiperen i 29, Uie» f 11.80—f 12.80, alle» per 100 K.G. Prei f0.30f3,50 per 100 stuks. Goes, 26 Maart 1918. Granen geen noteering. Opgaaf van de marktzelters der gemeente. Kieren per 1U0 siuks flO.do a fu.Mid denprgs per 26 stuks f2.65. Beter per kilo f 3 24 a ft).-Middenprjjsper halve silo f 1.62 Particulieren f0. Ganzeneiei en 20 cent per stuk. Aanvoer boter pond. Aanvoer eieren stuks. aanroer Ganzeneieren stuks. Eieienverkoop Onderafd Zuid-tier. V. P. N. aanveer eieren 6670 Prfjs f 10.90 a f0.— per 100 stuks. SWfÜBWA*. Af ie gi£h*r*»ave&i gehouden groenten- en fruitveiling werde* de volgende prijzen besteed: Zure Belle fleur 3040, Zoete Bellefleur 88, Mei groen 34, Uien 810, Peen 6, Karoten 911, Rapen e, Koolrapen 3, Spruit#® 19, Spinazie (jonge) 2834 ct., alles per K.G. Boerenkoel 45 ct. per stuk. Mol sla 74135, Veldsla S373, Spinazie (oude) 48'71, Zuring 42, Postelein 47 52, Sterrekers i8 et., alles per mand je. Prei 1216, Selderie jl7, Raap stelen 45, Radijs 9-11, Lelies 3—4 ct., alles per bos. (Z.) Vhssingeri, 27 Maart 1918. Boter f3.45 a f3.50 per K.G. Eieren f 11.a fper 104 stuks. Rotterdam, 26 Maart 1918. Veemarkt. Aangevoerd 86 paarden, 0 ezels, 828 magere runderen, 50 vette run deren, 103 vette en graskalveren, 792 nuoh- tere kalveren, 6 schapen of lamm, 82 varkens, 88 biggen, 3 bokken of geiten en 6 veulens. De prijzen warenvette koeien le kw. 4 ct., 2e kw. 4 ct., 3e kw. - c., ossen le kw. ac., 2e kw. 4 c., Se kw.act., stieren le kw, 4 ct.,2ekw a 3e kw a ct., kalveren le kw. f 3.60 4 f 3.80,2e kw. f3.40 a 13.- 3e kw. f 2.60 a f 2.2a, alles per K.G, Vette koeien, ossen en stieren geen handel, weinig aangevoerd. Kalveren handel redelijk. Frozen van mager vee warenMelkkoeien 1225 a f470, kalfkoeien f235 a f 5'jO, stieren f a f pinken f 9o a f 130, vaarzen 1100 a f 185, werkpaarden f 200 a f 600, slacht- paarden f lüo a f lau, bitten t l2o a 1250, nuch tere kalveren f10 a f 17, fokkalveren f 18 a f 26,Biggen f 18af25, graskalveren i at Overloopers f25 a f70. Handel over het algemeen matig. Redelijke aanvoer. (Maasbode.) Rotterdam, 26 Maart 1918. E ie r v ei 1 i ng V.P.N. Kipeieren V.P.N. f 11.65 a f 12.5U, Kipeieren Handelaars f af Eendeneieren V.P.N. 111.a f 12.4'j. Eendeieren Hande laars fa f Ganzeneieren V.P.N. f 29.— a fïo.alles per luu stuks. Middenprgs VA'.N. t 11.92. Handelaarsf 0. -. Aanvoer 268187. Vlugge handel. Op den 9 April a.s hoopt onze geliefde V ader, Behuwd- p en Grootvader B L VAN 'T WESTENDE, zijn 70st«n Verjaardag te her- denken. Zjjne dankbare Kinderen, U Behuwd- en Kleinkinderen. B 's-Heerenhoek, Maart 1918. g Ondergeteekenden betuigen hun nen harielijkeu dank, vuor de deel nemingen, in het smartvol verlies onzer Ecbtgeuuote, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw SIL VIE ST AS. Namens de familie, C. P. SEKKARENS Sr. 's-Heerenhoek, Maart 1918. »a-Uk 610/ 3chnabel Zij, die »og in aanmerking wen- schen te komen als huurder veor een der door de vereeuiging te bouwen woningen en zich nog niet hebben aangemeld, worden verzocht alsnog hiervan aangifte te doen b| ondergeteekende, uiterlijk vóór 1 April e.k. Namens het Bestuur, MA J. H. M. S1IEGER, Secretaris. Goes, 22 Maart 1918. BURGtRKLEEQING. in diverse kleuren en prijzen. - in verschillende modellen. in aoort. levert men u nog uit voorraad aan ouden prijs in den Kwatta, Cida. De Jongs Melk, Kwaita Crème, Driesaene Advo caat, Half om Half, Om en Om, en andere chocoladereepen. Sterke Pepermunt, Garribaldi'e, Hoesttatiletten, Katjesdrop, Trek- werk, Dragé'e, Flikjes, Rambotnen, enz. Den leden der GEESTELIJKE BEDEVAART wordt verzoek' eeue NOVENE te houden nu van 31 Maart lot en mat 8 April' Men kan hiermede verdienen een vollen aüaat op deu feestdag ol in het Octaaf en een adaat van zeven jaren en zeven quadrageuen op lederen dag der Novene. Voor een Novene moet men bidden dagelijks een Rozenhoedje ineen Kerk of opeubare bidplaats. Te Lourdes wordt de Novene gehouden in de Basiliek voorhet uitgesteld H. Sacrament en te Amsterdam in de van de H. Katharlna. Circulaires en inschrijf biljetten te verkrijgen bij Mej. SIDONIE KLIJ BERG, Walstraat, Vlissingen, C. BOONMAN te Schore, Mej, u. MAASWalrave te Ho e d ekenskerké, Mej. EMMA DE MEIJhK lelJzendijke, de dames ANNA en LEOMIE FATHER te LLoufd- plaat, DEGRAAUW, Boschstraat Bergen op Zoom, JOS. W1TKA11 te Goes. In Bergen op Zoom is nog Zelateur J. F. KUENS Machinale Bieierij, Zuivelstraat. Zoolang de oorlog,duurt is er geen water van Lourdes verkrijgbaar, Het Bestuur: L. STOLK, Pastoor-President, Singel 427, Amsterdam. A. F. C. VAN NUORT, Kapelaan-Secretaris, Singel 427, Amsterdam I A. J. VAN DRIEL, Penniugin., Singel 381, Amsterdam. f PRIMA STALEN ZOOLBESLAG. KOST CENTEN. Cs? OVERAL TE KOOP. SPAART GULDENS. te Wolphaartsdijk, voor den heer W. WISSE; a. In d* maand April 1618 van b. In de maand Juli 1818 van 7 (J Notaris PILAAR. van prima kwaliteit* ejdtvangen De te stichten Zeeuwsche Bouwstoffenhandel en Steen houwerij, Dir. A. DE KAM, te Goes, zal op des namiddag ten drie ure, in Café Boudeling, Het bouwen van een STEEN HOUWERIJ en een KALK- LOODS op een terrein aan de J. A. v. d. Goeskade aldaar. Aanwijzing geschiedt op Dins dag 26 Maart a.a., des namid- I dags ten 2 V9 ure. Bestek en 2 teekeningen zijn tegen betaling van f 2 verkrggbaar aan de Handelsdrukkerij van Gebr. SIEPMAN te Goes, terwijl door den architect S. DÉ KONING te Goes nadere inlichtingen verstrekt worden. voor 2 jaren, 1918—25 Nov. 1919, van het Burgerlijk Armbestuur van Goes, 3 H.A. 66 A. 70 c.A. te leraeke, aan den Everschen weg (vroeger eigendom van Mej. de Wed. Jacs Vermu«). Insehrijf briefjes, per Hectare, met opgave van 2 solide borgen worden vóór ol op 30 M .art i9.8 ingewacht ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. 7 MIDDELBURG, 40 eeni, II) voorraad. Aanbevelend, voor 7 jaren, 1918—25 Nov. 1924, van den heer Bast. van Libek t# Kloetinge, te Kloetinge, tusschen Waanskin- deren en Tervaten. Inschrijfbrieijes, per Gemet, met opgave van 2 solide borgen worden vóór of op 30 M .ar*. 19 8 ingewacht ten kantore van Notaris VAN DISSEL te Goes, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen/.*/y CitEDIE VEKEE llilM EOKK.E Li Co. Zender melk of suiker. Verkrijgoaar 25 ct. p«r out "u j 4 Met Mei gevraagd, in een deftig gezin, goed loon, geen huiswerk. Franco brieven onder lett. R. 10 Priucessegracht, Deu Haag. Bijzondere gelegenheid tot det name in soiieil handelsbedrijf Amsterdam. Bouoodigd kailllsl(. I 7000.—. Deelname op oad'f overeen te komen voorwaarde»! Brieven letter A., Adv. tSurel'-J VAN ECK, N. Leliestr. 74, Am sterdam. geschikt veor werkntut luachryfuiljetten worden vod'4 op 30 Maart 1948 ingewactó j. RIjK Azu. te Ovezand. i 5 J Abonnementsprijs p. S maand Afzonderlijke nummers 6 Advertentiën worden ingewi Wegens het Hoogfeest van zal de „Nieuwe Zeeuwsche Maandagavond a.s. niet versi Orw- „Hij is verrezen!" Zoo sprai tot de godvruchtige vrouwen,] de grafspelonk kwamen om Jezu opnieuw te balsemen. „Hij is verrezen". 'tZijn ml woorden. Nog korter luidt de tekst: „Surrexit". Slechts één I toch, daarin ligt gansch de J heid van Christus' zending er] leer, daarin ligt vooral het wijs van Christus' godheid. l] leen een God kan, oppermae] schend, ook het aigeweld van aan zich onderwerpen. WelnJ tus eenmaal verrezen, sterft de Dood zal over Hem geen n] hebben", zooals Paulus in zijn e] rinthen-brief (XV. 17) getuigt. De verrezen Christus is de| •ener nieuwe, eener in geest-] herboren wereld, en daarom is her het feest van Christus' het hoofdfeest des Christendom] 't Christelijk Verlossingsfeest i] nemendheid. Gewis, op den Goeden Vrij] Christus ons aan het kruis ven „tis volbracht", aan Zijne ster] pen ontvloeid, geeft dit onloj t» kennen. Nochtans, dat die .d] ijjk zelfopoffering was, zoo la] te sterven aan een geestelijk doo] het onsterfelijke leven hergaf, hoedanigheid van menschge] Zoon van God, dat geschi] op den Vrijdag, niet op Calvaj velkrain, ,maar in den vroeger] ochtend, in Arimathea's hof. dan ook het Paaschfeest in de] Kerk „solemnitas solemnitatu] feestdag der feestdagen", „de de Heer gemaakt heeft. Christus, ontstijgend aan de b] doods en de kluisters des graf] kend, bevestigt op de schitterend Zijne Godmensehelijke zending met een wonder van goddelijk*] het woord, dat Hij eenmaal tot sprak: „Ik heb macht, het ie] leggen en ik heb macht, het wj te nemen". (Joh. X). Een verlo] volks, die enkel mensch] voor dat voik sterven: talrijk] voorbeelden in de wereldgeschie] hoogstaande edele zielen, die h] voor het heil hunner medemena beste gaven. Maar sterven voor en ten eeuwigen leven verrijzen kracht, kan alleen een Verlossen mensch èn God is, Hij1 n.1.1 Kerk in liaar heerlijke PaasJ „Victimae paschali" bezingt J Vorst des levens, gestorven, on] triomfantelijk over den dood schen". Geen wonder, dat het Ongel] tijden zijn booze maar zwakke richtte tegen de verrijzenis van Is dat feit een leugen, dan i] loofswaarheid: Christus is tl] ongerijmdheid. De groote aposte] het reeds den Corinthiërs: „indi] tus niet Verrezen is, ijdel is d prediking ijdel en geloof" (1 Cor] Noch de z.g. wetenschap der ra] sche bijbelcritiek noch de cyni] der Christushaters hebben het] 'sHeeren opstanding, zoowel do wijde als door de profane Hist klare bewijzen gestaafd, kunnen van den aureool der waarheid, daartegen wordt aangevoerd, is leen op vele punten met zich tegenspraak, maar toont ons zo hoezeer de menscheiijke geest, van God heeft losgerukt, den tigen grondslag voor logisch der en meer en meer van het licht verstoken, in de duisternis vai ongerijmdheden rondtast. Terwijl wij dit schrijven, gaa een zwaard de gedachte door de thans reeds voor de vierde i Paaschfeest zijn blijde glanzen over een in bloed en tranen Europa, dat het triumffeest des nen levens thans samenvalt me gnjsejijken dood van duizenden

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 4