Gemengd Nieuws. 417e Staatsloterij. KERKNIEUWS. ONDERWIJS Kunst en Letteren. Afloop verkoopgeo, aanbesleÉgeo, enz. Rechtszaken. ward fottal 4* gi tot htoJat ffszaitd en. Hugo Capet werd er in 987 lot koning verkozen. In 1616 sloten Spanje en Frankrijk er een vredesver drag. Nofon ligt niet zoo koel rer van Parijs. Vóór de Snmmeslag vitri 1916 placlit Clemenceau bij elke kamiiAtt.hg tot de regeering te zeggen: les AUe- mands sont toujours a Noyon, de Dwit- schers zijn nog altijd te Noyon. Eed. LONDEN. (V. D.) Tengevolge van den aanval, dien de vijand gisterenmiddag ga avond bij de Somme ondernam, waren onze troepen aan beide oevers der rivier genoodzaakt op korten afstand terug te trekker naar de streek van Braye. AMSTERDAM. Naar „De Telegraaf" verneemt zou de toewijzingscommdssie voor benzine de toewijzing van ben- zinehoudende vloeistoffen voor drijf- en beweegkracht geheel moeten staken, zulks in verband met de geringe voorraden. Smokkelen. „De Grondwet" deelt mede, dat het smokkelen aan de Belgische grens ikaus zóó algemeen ge schiedt, dat zelfs de ambtenaren er ver steld van staan. Dagelijks worden zij bij heele troepen afgeslagen en opgebrat ht, doch de gevangenis te Breda zit zóó vol, dat men ze daar weigert te ont vangen, zoodat men daardoor verplicht is ze weer op vrije voeten te laten. Zeep, chocolade en karwij, dat zijnde meest gewenschte en naar t schijnt ook veurdeeligste smokkelartikelen. Wat echter tot nu toe niet, of zelden voorkwam, d. i dat men thans ook over dag brutaalweg troepsgewijze naar de grens trekt, beladen met vrachten smok kelwaar. Politie en ambtenaren zijn het er dan ook algemeen over eens, dat, ondanks alle maatregelen en strafbepalingen, het smokkelen niet alleen niet vermindert, maar dagelijks sterk in omvang toe neemt en dat de durf en driestheid der smokkelaars elke beschrijving te boven gaat. M.oord te El ten. Even over de grens nabg Elten weent, midden in de weilanden, de landbouwersfamilie Heinz. Gedurende den oorlog kwamen aldaar honderden transacties tot stand, doordien tal van Hollandsche en Duitsche smok kelwaren voor de Z. E. G. afleverden. Zoo ook Woensdagnacht. Het schijut, dat eenige struikroovers op liet licht der eenzaam gelegen hoeve zijn afgekomen tenminste plotseling kwamen twee jonge kerels binnen, die vrouw H. geld wilden afpersen. Daarin werden zij echter door de aanwezigen belet. Even later wilde vrouw Heinz kijken of de ongenoode gasten waren verdwenen. Dezen echter, meenende dat de smokkelaars, die hun roofplan verijdelden, naar buiten kwamen, losten «en schot, dat de vrouw in de borst trof en waaraan zjj reeds is b> zwe ken. De moordenaars namen de vlucht; het waren blijkbaar Poolsche mijnwer kers. Smokkelaars. Men meldt ons uit Roosendaal: Nabij de grens onder de gemeente Nispen zijn door soldaat-kom mieze ti 3 smokkelaars aangeschoten. Een hunner werd onmiddellijk gedood. De twee anderen werden gewond, waarvan een ernstig aas het hoofd. Petroleumbesparing.In Duitsch- land wordt tegenwoordig vaak petrole um in de lamp met si ua of met keuken zout vermengd, omdat men meent, da*, de petroleum op deze wijze langzamer verbrandt. Het Material prüfungsaiut te Berlijn heeft dit onlangs onderzocht, en het technische tijdschrift „Prometheus" deelt nu het resultaat van dit onder zoek mede. Men heeft gevonden, dat in de bewering werkelijk iets waars is: de petroleum brandt langer, zonder dat de menging oecanomisch voordeel meebrengt. Jfen bereikt door dit procédé wel, dat de lamp minder per uur verbruikt, maar liet licht is ook aanzienlijk zwakker. Praetisch komt het dus hierop neer, dat men per kaarssterkte meer petroleum verbruikt dan bij ongemengd gebruik De heele besparing komt daaruit voort, dat men den brandduur op kosten van van de lichtsterkte verlengt. Wie echter een zoo sterke lamp heeft, dat het er niets toe doet, of zsi al wat minder brandt, kan genoegen hebben van de toepassing ▼au dit middel. In Centraal Amerika evenals in Zuid- Amerika worden de ljjken niet in de aarde begraven maar in nissen gezet of kleine doodinhuizen boven den grond. Door de vreeselijke schokken waren alle nissen en huisjes opengesprongen en de lijken over het kerkhof verspreid. De halfverteerde lijken werden om be- netting te voorkomen met ongebluschte kalk verbrand Wij hebben tot aan ons vertrek den oden Januari onder den blooten hemel moeten slapen, te midden eener angstige bevolking. Bij dag verdrong zich het volk op de pleintn en in de parkvii der stad rondom de priesters om te biechten, voordat zooals zij openlijk uitspraken, de karde hen straks zou tnzwelgen, en zij die met ons in hetzelfde park sliepen kwamen allen 's avonds den zegen vragen. Het was tevens een missie. Zulk een verschrikking hoop ik nooit meer mee te maken. Den vijfden Januari j 1. zyn wij in een goederenwagen uit Guatemala naar de kust vertrokken. De stad is een puiuhoop geworden en thans zijn er hoogstens nog 20 000 monschen die niet weg kun nen. Volgens de laatste berichten blijven zwakke schokke aanhouden. (Msbode In Denemarken k°mt in de laatste maanden bijna uitsluitend bij mannen, een huidziekte voor. De ziekte doet den ken aan een soort verbranding yan de huid, die Tood en lederachtig wordt en wat wordt waargenomen aan dijJbeenen en handen. Thans is geconstateerd, dat de ooi> zaak van de ziekte te vinden is in hiet gebruik van Zweedsche lucifers. Bij de vervaardiging daarvan wordt wegens ge brek aan grondstoffen voor de doosjes niet meer de roode niet-giflige amorphe- fosfor gebruikt, maar de gevaarlijke ge'e fosfor, die door aanraking met het li chaam zoo sterk verwarmd wordt, dat hij verdampt, waardoor de huid. wordt aangedaan, ook worden de oogen goïrii .fecteerd en gezwollen, ee,n typ.sch ver schijnsel van fosfor-vergiftiging. Dat voornamelijk alleen mannen door d» ziekte worden aangetast, is daaraan toe te schrijven, dat dezen de lucifers doosjes in hun broekzak dragen. Ie kl. Trekking 25 Maart. f20.000: 14993 f 5000: 1337 2000: 20507 f 1500: 5629 f100019547 f 400: 2760 18955 19047 f 200: 1927 7447 12825 f 100: 8774 11221 20493 20: 1104 2303 6119 7631 7644 8164 8183 8198 8368 8386 8801 8829 1175G 11760 11788 12317 12319 12362 12368 13422 14461 14494 14496 '14498 le kl., Trekking 26 Maart. f 1500: 11823 f 1000 439 7281 11952 f 400: 8683 11279 f 200: 14198 17709 f 100: 534 1976 3439 5379 8663 10648 11067 12155 19361 f 20: 2203 2263 6138 7603 7642 7646 7648 7655 7671 7680 8162 8800 ,8835 11743 11758 11813 12318 12358 13401 13402 13412 14471 Alle volken, looft den Heer! Men vraagt ons van geachte zijde uit het Bredascne bisdom om opname van dit artikel, waaraan wij gaarne voldoen ten gerieve onzer lezers in Zeeuwsch- Vlaanderen, wien hei als heiioorende toi dat bisdom bijzonder zal interesseecen. Doch ook onze anuere lezers zullen er met belangstelling kennis van nemen. Eed. Krachtig was de bazuinstoot, die pater Van Rijekevormsel S. J. anderhaf jaar geleden hooren deed door zijn „Missie werk in Nederland". In d.en kor.en tijd is over geheel Nederland een heernjke belangstelling opgebloeid voor de Katho lieke zaak bij uijxemendheidhei M.ssie- werk. Het bisdom van 's-Her.ogenboSih wijdde een geheelen Katholiekendag aan de Missiën en organiseerde reeds verschei dene uitsterend geslaagde missiefetesien. Alom werden missievexeenigingen opge richt. Zoo ook in ons seminarie onder hooge goedkeuring en medewerking van Z. D. Hoogw. onzen hoog vereerden bis schop en van onzen Hoogeerw. heer pre sident, eere-voorzit ter van het Lierda- werk. Ook wij willen er het onze toe bijbrengen, in het bisdom Breda zooveel mogelijk belangstelling, weldadige be langstelling, op te wekken voor de uit breiding van Gods Rijk, de Katholieke Kerk onder -de 'heidenen. Nog slechts een had jaar bes.aat ons Liefdewerk en reeds mo.ii.en we onder vinden, dat onder ahe rangen der Katho lieken van ons bisdom zeer ve.en be grijpen, dat bet woord van Chris us„Gaat en onderwijst ahe voiken" indirect tot ons allen gusprosen is. ilnn a len, geeste lijken en leeken, past hier een woord van oprechten dank. Maar toch achten wij het gewenscht ons Liefdewerk meer bekendheid te geven, opdat allen mogen medewerken om het doel, dat wij ons gesteld hebben, te be reiken: geestelijken en Sioffdijken s.eun te versirezken aan de Ka.houeke Mis siën. Hoe trachten wij dit dool te bereiken? Op de eerste en voornaamste plaats door gebed. Gebed, opdat Gods overvloedige zegen nederdale over het werk der missiona rissen, want „niet h'ij; die plan. is iels, noch hij; die besproeit, maar Hij; die den wasdom geeft, God." Gebed ook, opdat God meer werklieden zende in Zijnen wijngaard, opdat vele dappere jongelieden mogen opstaan om de plaatse® in to urnst vaa beu, die dn rampzalige oorlog ook onder de ejjutii Ast heldhaftige missionarissen weggeslagen heeft. Leest de annalen en brochures der verscbiüende missiehuizen en missiever- eenigingen, leest de brieven der missio narissen en steeds kl.nkt u de nooukreot tegen van gebrek aan arbeidskrachten» maai- ook van gebrek aan geld. Katholieken van het bisdom Breda, schrikt niet, wanneer wij een beroep doen op uwe liefdadigheid. Het geldt hier de zaak van onze moeder' de ri. Kern, dus ons aller zaak. Het heit van tallooze zielen staat op het spel, wanneer niet krachtdadig hutp verleend wordt. De oor log, die nu reeds bijna, 4 jaar om ons woedt, heeft ook over ons tand ellende gebracht. Maar wat zal het dan zijn in ue wilde missielanden, waar de missio naris toch reeds met armoede te karnden had, en die nu bijna geneel van de be schaafde wereld afgesloten zijn. Oallen kunt gij bijdragen. Wij vragen u niet te geven, wat gij zeif met missen kunt. Zyt gij rijk, maakt van uw rijkdom gebruik ua meerdere eer en g.Oiie van God, iOi heil 'der Zielen. Zyt gij door God miiiuer met aardsche goeaeren be deeld, steunt aan teniiuns.e door het ver zamelen der „Dronken". Dat kan toch een ieder. Werpt niets weg, wat maar waarde heeft. Met groote hoeveelheden brengt het adijd nog aardige sommen op. Verzamelt: pos.zegeis, zilverpapier, cap sules, kurk, sigarenkistjes, caoutchouc (fietsbanden), gloeikousjes, etc. Kykt uw kasten en iauen eens na, of ge geen ouae gouden of Mlveieu voorwerpen en sieraden hebt, die daar al jaren lang liggen en waar niemand iets aan lreefi. Up haast alle plaatsen van ons bisuom hebben zien reeus Zeereerw. pastoors ot kapelaans met een siaf van ijverige zela- teurs of zelairices, Eerw. broeders en zusters met hunne kinderen, ais ook lee ken-onderwijzers gaarne bereid verklaard al deze voorwerpen in ontvangst te nemen. Welaan dan, Katholieken van net bis dom Breda, wij weten, dat bet doel, dal wij nastreven, u alien ter ban^ gaat. Immers onze bijdragen zijn bestemd voor de Katholieke missiën. En daar de m.s- siën in onze eigen koloniën onzen steun het meest betioeven, zijn onze gelden op de eerste piaats voor haar bestemd. Ban volgen de uiefdeweiken tot voordplanting des Geloofs en der H. Kindsheid en ten slotte de afzonderlijke missiebuizen. Wenscbt gij nadere ïnbctilingen omtrent uw doel en streven, vraagt ze aan alle hierboven opgenoemde ijverige medewer kers, vraagt ze aan de Eerw. heeren theologanten, of wendt u recntstreeks tot hot bestuur van ons Liefdewerk. Allen zullen zij u gaarne te woord staan. Mogen toch alle Kauioneken indach tig zijn de woorden van mgr. Hopmans in zijn laatste Vastenmandemen,: „Bidt uit dankbaarheid voor de gave des geioofs, die giji boven zoovete duizenden onver- dtenu ontvangen hebt; bid., opda. ook de ■heidenen, üie in de duisternis en da schaduwe des doods zijn gezeten, aan dat voorrecht deeiacntig worden;,bidt den Heer dos oogstes, dat Hij arbeiders uit- zende en den arbeid der nnss-onarisseo zegene Wilt ook door stoffelijke bij1 dragen het werk der iniss.o.ia.issen steu nen en krachiigen steun ver.eenen aan de missievereentgingen, met iiame aan de missievereemgiug, welke onze semina risten in het Groot-Sem.narie te Hoeven hebben opgericht." Moge dit woord van onzen geëerbier diguen bisschop bij allen kraentig weer klank vinden. Dat geve God. Liefdewerk „St. Fran is :us Xaverius' tot ondersteuning der Katlioneke missiën. Groot Sem.nar.e, Hoeven. Goes. Uitslag overgangs- en eindexa men Ambachtsschool. Afd. Timmeren. Bevorderd van de le naar de 2e klasse: D. J. Hetjboer, H. F. Crucq, H. J. Baas, A. Dronkers, F. J. Vermenle, B. Janse, N. van dab ben, P. A. de Kramer, E. L. Matnpaetj, G. A. P. de Roschefort, H. G. Meeuwse. J. A. Poleij, G- Bruinzeel, M. G. Wind horst. Eén leerling deed geen examen, om dat hij pas met September op de schooi is gekomen. Afgewezen geen. Afd. Timmeren. Van de 2e naar de 3e klasse: A. de Jongh, C. J. v. d. Sande, J. C. v. d. Weele, A. Leijs, D. v. d. Berge (voorwaardelijk). Afgewezen 4. Afd. Smeden. Van de le naar de 2e klasse: J. van Zweeden, J. Bil J J. Schipper, M. J. v. d. Berge, F. Blondel, M. A. v. d. Hell, P. de Munck, D. Over- beeke, J. Goedhart, B. A. den Boer, A. J. Verboom. Voorwaardelijk: J. J. de Bad, J. Adri- aanse, J. C. Dogge. Afgewezen 1. Afd. Smeden. Van de ge naar de 3e klasse: J. Glerum, J. C. Schipper, J. van Kleunen, K G. Louisse, H. J. de Hamer, G. Blanker, G. Zwariepoorte, H. v. d, Weele, C. G. van Boven, A. Paauwe, C. E verse, C. J. Aerlsens. Afgewezen 3. Afd. Huisschilderen Van de le naar de 2e klasse: C. Ruitenheek, G. Kuijper (voorwaardelijk). Afgewezen 1. Van de 2e aa*r de 3» klasse: A. 8tMtijke» Baudier, J. t Polderman Bruggeman, Eindexamen, Afd. Timmeren: I. de Jonge, J. J. Polderman, W. J. Nieuwenhuijae, C. C. J, Welleman, A. A. Boel, A. Meeuwsen, A. de Bourgraaf, J. Does, J. de "Jong, G. P. Allewijnj, J. C. Smallegange, M. J. Z,vveedijk. Afgewezen 2. Eén wenschte. nog een jaar te blijven. Eindexamen Smeden: M. J. Polderman, J. A. P. Versiuijs, G. A. Struij- ken Boudier, A. J. Job sun, J- C. Fou- d ra ine, J. (x. Zwartepoorte, G. M. den Herder, D. A. Rouw, A. Mol, P. K. Burgs. Afgewezen geen. Geslaagd te Rotterdam voor de nuttige handwerken de dames A. Quakkelaar en Julia Paasse, belden te Goes. (Z.) Geslaagd voor liet machinistendiploma voor de sleepvaart W. Barendrecht, leer ling van de „De Ruyterschool teViis- siugen. (Met.) - Ledenvergadering van de af- deehng „Zeeland" van de Dioce saan Vereeniging van R. K. b ij z. Onderw. in het bisdom Haarlem, gehouden op Zaterdag 23 Maart in het hotel „zoutkeet" te Goes. (Ingezonden.) De vice-voorzitter, de heer Plaizier, opent deze vergadering met den Ghriste- lijken groet. Hij spreekt zijn leedwezen er over uit, dat onze verdienstelijke Hoog- eerw. Geestelijke adviseur, Deken Baede, door ambtsbezigheden verhinderd is te genwoordig te zijn; heet daarna de aan wezige leden hartetgk welkom, in de eer ste plaats de nieuwe, en herdenkt met lof en waardeering de vertrokken leden, in zonderheid den heer P. Janssen van Hansweerd, die vanaf de oprichting der atdeeling als secretaris zijn beste krach ten aan de vereeniging heeft gegeven. Hg betreurt het, dat verschillende leden niet ter vergadering kunnen komen, of alleen het laatste gedeelte kunnen bijwonen. ter volgens brengt spreker de moeilijke tijds omstandigheden ter sprake, die het bij zonder onderwijs doormaakt, maar wijst ook op de blijde toekomst, die ons tegen lacht. Na lezing en goedkeuring der notulen en der jaarverslagen van penningmeester en secretaris, verwelkomt de vice-voor zitter den heer Vienings, die inmiddels ter vergadering is gekomen, voor de be reidwilligheid, waarmede hij aan het ver zoek heeft voldaan, tot het houden van een lezing. Met de grootste aandacht volgt daarna de geheele vergadering het door den begaafden spreker gekozen onder werp „Gaiileï en het systeem van Copernicu s". In krachtige trek ken teekent spreker de eeuwenoude be langstelling van het menschdoin in de geheimen der sterrenwereld en de ont wikkeling der astronomie (sterrenkunde) en astrologie (sterrenwichelarij) welke laatste na een kortstondigen bloeitijd door streng wetenschappelijke mannen als pure droomerij werd van de hand gewezen. Daarna zet spreker helder in het licht hoe vooral door het onderzoek en de studie van den geleerden Copernicus (een R. K. geestelijke) het oude sterrekundig systeem van Piolemeus meer en meer onhoudbaar bleek ,om ten slotte te komen tot de verwikkelingen tusschen den H. Stoel en Galiieï, en de valsche conclusie, die daar uit door de vijanden onzer Kerk wordt getrokken, als zou de Kerk door een onfeilbaar besluit het systeem van Co pernicus hebben veroordeeld en als ware er tusschen geloof en wetenschap een on overbrugbare klove. Beid esiedingen weet spreker aan de hand van doorslaande ar gumenten, ontleend aan geschiedkundige teiten, aidoende te weerleggen. Tot opwek king van een gewettigd zelfvertrouwen wijst hij zijn gehoor op de veie groote geesten, groot in wetenschap en groot in gelooi welke de R. K. Kerk ook in de latere tijden onder hare kinderen telde, en leest uit hun werken passages voor, die speciaal als geloofsuiting diep treilend zijn. Een schitterende peroratie vormt het waardig slot van deze heerlijke lezing en een langdurig applaus bewijst hoezeer ze ingeslagen heeft. De vice-voorzitter bedankt met eenige welgekozen woorden den geachten spre ker voor zijn keurige en leerzame lezing. Het verder gedeelte van de vergadering is gewijd aan onderwijszaken. Ook wordt een overzicht gegeven van het resultaat der salarisactie. In verschillende paro chies is het schitterend, en we hopen dat de overige besturen dat goede voor beeld zeer spoedig zullen volgen. In den namiddag hadden bestuursver kiezingen piaats. Als voorzitter wordt ge kozen de heer Janssen van Heinkenszand en in het bestuur Mej. Witkam van Goes en de heer Meyer van Hansweerd. Aan de meeting te Utrecht zullen deel nemen de dames Depondt, Beyé, v. Kalmt- hout, Boel en van den Dries, en de hee ren Plaizier, Van Hest en Kuipers, ter wijl op de algemeene vergadering onze atdeeling vertegenwoordigd zal zijn door de dames Depondt en Simons en de hee ren Kuipers, J. Janssen, E. Janssen en Buyssing. Met een woord van dank en den ge wonen Christelijken groet sluit de vice- voorzitter deze goedgeslaagde vergadering- Schets voor een melodrama, getiteld: De gastvrije dijkgraaf, of: „wat gjj met wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander intet", in 5 bedrijven, (Ingezonden). Piaats der behandeling: het Spookhuis te Goes. Dramatis personae: (deelnemersaan het treurspel) 1. een dijkgraai van een groot waterschap; 2. de Zeeuwsche Laiidiiouw- maatscUappij, le BeorijfHet Bureau der Z. L. M. moet omwille van een hoofdambtenaar, die in haar gebouw zwaar ziek ligt, tij delijk naar eiders veruuizen. Het krijgt vergunning om bet Spooknuis te betrek ken. Vreedzame intocht in dat beroemde gebouw. 2e Bedrijf: De hoofddirectie der Z. L. M. betrekt de Bestuurskamer van het wa terschap, genaamd het heilige der hei ligen. Het is het eenig beschikbare lo kaal, van kunstlicht voorzien. 3e Bedrijf: De dijkgraaf verschijnt. Uit zijn verneven monJ. klinkt een Ultima tum om onmiudelhjk te vertrekken, uit het heilige der benigen en naar de be- riedenKrocnten van' net Spookhuis af te dalen. Motief: De Z. L. M. is juist als mi litairen: onnebbeiijk en maakt aiies vuil. Keuken van liet Spooknuis goed genoeg voor directiekamer der Z. L. M. Bestuur v. h. VVaiei'scüap moet eerst overleggen. Tot zoolang kan Z. L. M. blijven. Z. L. M. bedankt gracteuselijk voor de eer. 4e Bedrijf: Van andere zijde komt vrien delijke hulp. Z. L. M. venaat het Spook huis voor de gastvrije oorden der Rijks- landbouwwinterschooi, welke weet wat een menseh, die in nood zit, dus ze ker een maatscnappij', die werkt in het algemeen heiang, toekomt. 5e Redrijt (achter de schermen, den volgenden dag): Vergadering van het be stuur van net waterscnap in het hei lige der heiugen. Eanduouwvogels zijn gevlogen. De heeren bestuurderen kyken op hun neus, maar gedachtig aan het spreekwoord: „wat de heeren wijzen, mogen de gekken prijzen" loven aiien het besluit van den gastvrijen dijkgraaf. riet doek valt. riet Spookhuis slui mert voort N.B. De gegevens voor bovenstaand melodrama zijn historisch en berusten op feiten. Voor uitwerking van mono loog en dialoog zijn, desgewenscht, nog kostbare gegevens beschikbaar. Dramaticus. Bij de Dinsdag door het bestuur der waterkeeriug van het calamiteuze water schap Sc herpeul» se gehouden aan besteding van het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tut 3d April 1919 van de walerkeerende werken aan voornoemd waterscnap, was laagste inschrijver de heer Klas te Scherpenisse voor f 6593. (Z.) Middelburg. Aan het gebouw van het provinciaal bestuur alhier werd henen- morgen aanbesteeda. het onderhoud van het kanaal door Walcheren van 1 April lyl8 tot en met 31 Maart 1919, raming f 36.000. Inschrijvers tie heeren H. (ran Dongen te Dordrecht f 40.980; J. de Bour graaf, Wemeloinge f-±0.2o6; P. Dekker, veere £39.990; A. van der Straaten Jr., Hansweerd f39.450 en J. N. D. Bijl, Vhsoingen f 34.590. b. het onderhoud van de havenwerken te Breskens van 1 April 1918 tot en met 31 Maart 1919. Raming f 6500. Inschrijvers de heeren Th. Gambier f8624; A. du Burk fo618 en J. M. H. van de Sande f 8575. Al deze heeren wonen te Breskens. Bij kon. be.-luit zijn herbenoemd tot kantonrechter-plaats v er vanger, 111 het kan ton Middelburg: uir. J. J. Heijse, en m het kauion Zierikzee: H. E. Bee- iaerts vau Rinuiichovea. Arr.-Rtsbtbsik t» MIMilkirg. In de zitting van Dinsdag j.l. werd| o. a. tegen A. M. te Schoondijke we gens ongedekt vervoer van zeep twee weken gevangenisstraf gevorderd. legen G. J. K. uit Oostburg, die aange houden werd, toen hij trachtte 25 K.G. zeep te smokkelen, luidde de eisch 6 weken met aftrek voorarrest. Wegens ongedekt vervoer onder Schoon dijke van 110 stukken zeep, die hg in een harnas rond het lijf droeg, stond terecht J. C. v. L. uit Middelburg. De officier achtte het zeer ernstig, dat bekl. uit Middelburg zich expresseljjk naar het smokkelterrein begaf, en Torderde dan ook drie maanden met aftrek van het voorarrest. Wegens het verkoopen van koffie zon der daarvoor bons in te wisselen, werd tegen J. F. S. uit lerseke f 25 of 30 dagen gevorderd. Nog werd gevorderd tegen J. J. uit Middelburg wegens vernieling f 15 of 30 dagen; wegens uitlokken van vernieling tegen M. R. uit Oostburg f 15 of 20 da gen en wegens overtreding der Distri- butjewet tegen A. v. M. t* Souburg f 15.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 3