UIT ZEELAND. Laatste Berichten. lflk er niet komen kan met de scliamele bijdragen, die de Regeermg het toekent Vele meerdere leden der linkerzijde moesten practisch met het bijzonder onderwijs in aaniaking zijn, dan zou de antithese op dit gebied wel gauw hei-le maal verdwenen zijn De toch zoo redelijke amendementen van de heeren Van dei Molen, v. Wijn bergen c s. werden nut de stemmen van links tegen rechts verworpen. ONZE SCHEPEN. De correspondent van het Handelsblad te Londen had een persgtsprek met Minister Cecil over de inbeslagneming onzer schepen. Natuurlijk stelde de Mini ster het voor, alsof het 't onbetwistbaar r e h t is der geassocieerden onze sche pen in beslag te nemen, alleen omdat zij door den duikbootoorlog in een moeielyke positie met h u n schepen zijn gekomen. Cecil verge'eek dit optreden met dat der Duitsehers die 96 Nederlandsche schepen in den grond boorden. Alsof uit het feit dat A onrecht pleegt, voor B de permissie voortvloeit ook onrecht te doen, zy het in miuder mate. Verder beloofde Cecil dat aan onze sche pen die om graan zullen gaan naar Amerika alle faciliteiten zal worden gege ven en dat aan het passagiersvervoer naar Nederlandsch lndië via Amerika geen moeielijkheid in den weg zal woideu gelegd; verder dat de schepeii in Neder landsch-Iudiü en koloniale havens geen last zouden ondei vinden en dat de geal lieerde regeeringen zeker ten alle tijde bereid zouden zijn de schepen vrij te laten indien mocht blijken, dat zij drin gend noodig zijn voor het verkeer tus- schen Nederlaudsche havens en Neder landsche koloniën „Wij willen" aldus woordelijk lord Cecil geen geschil met uw land. maar de zaken zoeveel wij kunnen vergemakkelijken, daaibij vasthoudend aan onze onbetwiste internationale rechten. Wij wenschen werkelgk de moeilijkheid zoo licht moge lijk voor u te maken De indruk dien de corr. kreeg uit de ontvangtt door Lord Robert Cecil en het onderhoud, dat hij met hem had, was dat de Britsche regeeriug niet anders wil dan de meest vriendelijke betrekkingen met ons land te handhaven maar dat zij vast overtuigd is, dat hetgeen gebeurt strikt binueu de perken van de rechten der geallieerden ia. Bij het Departement van Buitenland- sche Zaken is bericht ontvangen uit Singapore, dat de aldaar vastgehouden Neüerlandsche schepen Daeudels, Speel man en Schouten, vergunning hebben gekregen om te vertrekken. De Niéuw-Amsterdam. De „Nieuw-Amsterdam" zal blijkens een bij het Dep. van Buiten! Zaken in gekomen bericht vermoedelijk alleen be laden met de lading rijst uh de Sa ma- r i n d a hier te lande aankomen. De Rijnvaart. Het verbod van uitvaren van Neder landsche schepen naar Duitschland en België is Maandag opgeheven. Ook de borgstelling behoeft met meer gestort te worden. Van andere zijde werd gemt-ld, dat de Nederlandsche schepen in Duitschland en België vermoedelyk Dinsdag vergunning zouden krygen, naar Nederland door te varen. Het Pretest der Eng. Officieren. De generaal Thomson, hoofd van het Britsche krijgsgevangenendepartemeut meldt ons 't volgende Het bericht, dat in den ochtend van 24 Maart 1918 in verschillende Neder- landscüe dagbladen verscheen en volgens hetwelk de Britsche geïnterneerde oflii- cieren een protest hadden gezonden naar de Britsche en Amenkaausche regeerin- gen, tegen haar optreden tegenover het onzijdig Nederland is van allen grond •ntbloot. De „Nederlander", waaraan het bericht werd ontleend, merkt nu op Wy twijfelen niet aan de juistheid van bovengemelde verklaring. Intusschen houdt zy uiet in, dat een poging als waarvan wy gewag maakten door de Engelsche ofücieren met zou zijn gedaan. Wy zouden deze opmerking nietinaken, indien niet door onze berichtgever, dien wy voor volkomen betrouwbaar houden, zijn mededeellug tegenover deze tegen spraak werd gehandhaafd, onder bijvoe ging van bijzonderheden, die weliswaar met voor publicatie geschikt zyu, doch ons doen veronderstellen, dat men aan buitenlandsche zaken van liet geval iets meer weet dan ons in deze ofücieele verklanug wordt medegedeeld. Thee. Het Bureau voor mededeelingen in zake de Voedselvoorziening, vestigt de aan dacht op de nieuwe regeling in verband met de mogelijke distributie van in ons land nog aanwez.ge thee. Deze regeling komt hierop neer: De bon 15 en 17 der thee- en kofhekaarten zijn waardeloos geworden en kunnen dus vernietigd worden. Bon 19 moet worden ingeleverd bij den winkelier van wien wm tfrenkeai thee w* betrekken, fiie inlevering moet geschieden u 11 e r 1 y k Donderdag a. s. üp dit oogenblik le vert de winkelier nog gëen thee of tegen afgifte van dien bon, maar hij geeft op de achterzijde van de kaart, hetzij door zjjn firmastempel, hetzij op eeue andere duidelijke wijze te kennen, dat hij den bon heelt ontvangen. Daarna geeft hij de kaart terug aan den klant, die dus wet zal doen er zich van te vergewissen, dat de winkeliers op de achterzijde inderdaad op de hierboven omschreven wijze de kaart heeft gekenmerkt. Wanneer dan la ter weer thee beschikbaar wordt gesteld, is de aldus gewaarmerkte kaart geidig om op bon 21 en, indien de voorraad dit toelaat, ook op de volgende oneven genummerde bons, thee te ontvangen van den winkelier, aan wien bon 19 is inge leverd en die door dit waarmerken der kaart de verplichting op zich neemt, om indien iaier weer tnee beschikbaar wordt gesteld, aan den houder der kaart af te leveren. De winkelier, die niet tevens tusschen- handolaar is, moet de door hem in ont vangst genomen bons 19 uiterlijk tot en met Dinsdag 2 April inzenden aan zijn gewonen leverancier (tusochenhandelaar) met opgave van het aantal dier bons en van den voorraad thee, d.en hij nog bezit, waarna de tusscnenhandelaren uderdjk tot en met 11 April a.s. de bons inzenden aan het. T. K D. Smeerolie. Naar wij vernemen, zou de re geering een aantal tankwagens van onze spoorwegen gerequireerd hebben, naar verluidt om sineeroue te halen uit Roemenië voor industrieel gebruik hier te lande. Maïzena. De maximum-kieinhandelprijs van maïzena is 80 et. per pakje van 400 gram, 55 ct. per patje van 250 gram. Een lading graan. Maandag is het Belgische stoomschip „Elisabeth van België" van New-Yort te Rotterdam aangekomen met graan voor de Relief. Ons brood. Men schrijft aan die „.N. Ct.": Het pan die „Maasbode" ontleende bericht, dat er proeven genomen wor den om brood te vervaardigen door ver menging dier bloem of tarwe met lijnzaad kan worden aangevuld inet de mededee- ling, dat er allemande proeven worden genomen, zoo o.a. ook met gemaien erw ten en boonen. Reeds langen tijd is men daarmede bezig. Brood met lijnzaad werd reeds in 1915 in Beigie gebakken, in Kameryk en Door nik o.a. Het brood, was nagenoeg onge nietbaar en kleefde bij het nuttigen sterk aan het gehemelte vast. Besmettelijke ziekten. Van 13—19 Maart zijn de navolgende besmettelijke zieken in Zeeland ter kennis van den Centralen Gezondheids raad gekomen Roodvonk: 2 gevallen te Axel, 1 te Big- gekerxe, Koudekerk©, vhs.bngen en West- kapehe. Diphteritis: 1 geval te Ellemeet, Groe de, Middelburg en Schore, 2 te Krui- ningen, 3 te VV'emeldinge en 4 te Goes en lerseke. (M. Ct.) Goes. De commissie belast met de uit reiking van bons voor schoenen, klom pen enz. maakt biskend, dat in overleg met het Kon. Nat. Steuncomité een ter mijn is bepaald, waarin de afgegeven bons moeten zijn ingewisseld. ieder die bons voor schoenen of klom pen in bezit heeft, wordt aangeraden deze maand nog deze in te wisselen Na 31 Maart zijn de reeds afgegeven bons alleen geldig wanneeic door de commissie de geldigheidsduur met een maand is ver lengd. Aan hen, die deze maand hun bons wiet kunnen inwisselen, zal later gelegen heid worden gegeven hun bons voor een nieuwen gekligheidsduuir te laten waar merken. Onze vroegere stadgenoot dhr. A. P. de Htillu thans opzichter bij den dienst van weg en werken der Staats spoorwegen te "Zevenaar, is met ingang van 1 April a.s. in gelijke betrekking overgeplaatst naar hier. Kiezerslijst 1918 '19. Bur gemeester en Wethouders van Goes ma ken bekend, dat de ingevolge artikel X Additoneele Ariikeleu oer brondwei op den 30stea Januari 1918 vastgestelde kie zerslijst voor het 'jaar 1918—1919, zooais deze thans luidt, van 25 Maart tot lo Mei van het volgende jaar van kraclit blijlt, behoudeeis de wijzigingen daarin ten ge volge van rechterlijke uitspraken, welke wijziging i#.er lijst bevelen, te brengen. De kie-zk'rslijst blijft voor een ieuer op de secwit-i.ne der gemeente ter inzage nedergehetgd en in afschrift of afdruk, tegen bmtaling der kosten, verkrijgbaar. N. B. E-eii dergelijke bekendmaking is in alle an dere gemeenten des lands ge schild. Moefat eefaijnea, dal de heer Kielstra, die hier ip. het JLand- bouwhuis zwaar ziek ligt, zachtjes aan ging beteren, wijl zich de bloedspuwin gen in geen 2 maal 24 uur hadden her haald, tegen den middag werd die hoop verijdeld daar de patiënt door een nieuwe bloedspuwing werd getroffen en zijn toestand nu weer zeer zorgelijk is. Middelburg. Bij K.' B. is aan M. Padmos, laatstelijk kommies 1ste klasse bij 's Rijks belastingen, alhier, een pensioen verleend van f713. GEMEENTERAAD VAN MIDDELBURG. Hedenmiddag vergaderde de gemeen teraad van Middelburg onder voorzitter schap van den burgemeester, den heer P. Dumon Tak. Aanwezig 'waren 14 leden, afwezig de heeren Heijse, Hioolen en Adriaanse. Ingekomen was een schrijven van den heer jhr. H. J. van Adricnem Boogaert, waarin hij mededeelt in het niet door het militair gezag afgesloten gedeelte der duinen nabij het voormalig fort -„den Haak" gemeente Vrouwepolder, een be scheiden huiSjO te wilien doen plaatsen, en daar het terrein hetwelk hij daarvoor uitstekend geschikt! acht, geiegen" is in de duinen, die in eigendom toenehooren aan de gemeente Middelburg verzoekt hij het bedoelde terrein tot wederopzeg- gings toe aan hem te wilien afsiuaau. Verder is ingekomen het provinciaal blad, waarin is opgenomen de circulaire vau den minister van binnenianusche zaken, bevattende de wensch, dai de ge meenten aan de door hen gepensioneer den en op wachtgeld gestelde ambtenaren en ook aan weduwen en wezen, die uit de kas der gemeente pensioen ontvangen toeslag zulien geven. In verband hiermeue is ook ingekomen een circulaire van het A. C. '0. P. om dit idee krachtig te steunen. Van de commissie van toezicht op d» scholen van lager onderwijs is ingeko men het jaarverslag over 1917, jvaarin eraan herinnerd wordt, dat B. en W. bericht hebben, dat zij met groote be langstelling keunis genomen heuben van een schrijven der commissie inzake de oprichting van een M. TJ. L. 0. school, doch dat de daaraan verbonden kosten, tengevolge der tijdsomstandigheden ab normaal hoog zijn en dat zij het daarom ook met het oog op de .gemeentefinan- tiën het verstandigst achtten, naartoe eerst' op het geschikte oogenblik over te gaan. B. en W. gaven daarbij d» verzekering, dat zy niet zullen nalaten met voorstellen bij den raad te komen, zoodra de omstandigheden dit maar eenigszins mogelijk maken. Moge al dus het versiag dit ten spoedigste bewaarheid kunnen worden. Het aantal leerlingen op de openbare scholen bedroeg einue 1916 788 jongens en 750 meisejs en einde 1917 7 78 en t32; op de bijzondere scholen waren de cijfers 1916 590 en 543 en 1917 559 en 536. Het herhalingsonderwija werd einde 1917 gevolgd door 34 jongens en 56 meisjes, van wie 10 de lessen in boek houden volgden. De bewaarscholen tel den te zamen 232 meisjes en 212 jon gens, terwijl de naai- en breischool uoor 140 meisjes wordt bezocht. Nog was ingekomen een verzoek om eervol ontslag tegen 1 September wegens den bereikten leeftijd van mejuffr. van Slee, hoofd der meisjesschool. Tot lid van het bestuur der Industrie en Huishoudschool werd gekozen de heer Zijlstra. Op de aanbeveling van 2 personen voor bestuurslid van de vereenig.ng „Am bachtschool" werden geplaats. ue heeren mr. J. W. Zijlstra, aftredend en de heer Bolle. Tot voorzitter van het bestuur van de arbeidsbeurs werd benoemd de heer mr. J. J. Heijse. De laatste benoeming was 'die van een onderwijzer aan school A, waarvoor de voordracht luidde J. Lam pert, Middel burg, A. F. K. Braudes, Jleliskerxe »n H. Pieters, Middelburg. Benoemd werd de heer Lampert. Goedgekeurd werd een wijziging in de begrooting voor 1917 van het Burgerlijk Armbestuur. Centrale Keuken. Alsnu kwam ter tafel een voorstel van B. en W. om het crediet voor de proef neming met de Centraie Keuken te ver hoogen tot f250U. De commissie van financiën had zich tegen deze verhoo ging uitgesproken. Het laaste voorstel was, dat tot het aangaan van twee geldleeningen, welke respectievelijk zoo na mogelijk moeten be dragen f78558 en f40032. [Behandeld weiden ten slotte enkele reclames tegen aanslagen in den Hoof- delijken Omslag. Vlissingen. Men schrijft aan „De Maas bode" In verband met het vergaan van eein loodsvaartuig en een Arnemuiuensche visschersboot voor de kust van Walcheren op 15 'Februari j.l. wordt van zeer be voegde zijde vernomen, dat reeds direct bekend was, dat een en ander hei. gevo.g was van een verankerde mijn, uie door een der oorlogvoerenden gelegd was buiten de territoriale wateren doch in de v r ij e vaargeul voor het Oostgast. Slechts van een der oorlogvoerende partijen werd bericht ontvangen, dat zrj zich niet aan het op doze lilokfeeotteB rm een neutrale oorlogshaven heeft schul dig gemaakt. Thans is gebleken dat de partij, die niels van zich liet hooran de schuldige is en wel doordat, na her haalde vergeefsche pogingen, een der Ter- ankerde mijnen onbeschadigd aa.n de op pervlakte van het water is gebracht en makkelijk te herkennen was, als te zijn van Engelsche oorsprong. Zlerikzee. In de gemeenteraadszitting van Maandag was ingekomen vau eenige gemeenteambtenaren een adres voor herziening hunner jaarwedden. B. en W. achtten herziening met het oog op de reeds vastgestelde begrooting voor 1918 thans ill *t gewenscht, maar sielden voor den aan adressanten toegekenden duurte- toeslag over uit lo >pende jaar te brengen op 20 pCt. hunner respectieve jaarwed den. Dit werd aangenomen. Vei der ad viseerden zij den Raad niet 'n voorstel te komen tot herziening der jaarwedden van alle gemeenteambtenaren, hetgeen de Raad goedkeurde Voor de ambtenaren Kramer, Lunen- berg en Schulluig werd de duurtetoeslag met 1 per week verhoogd. Nog werd besloten de duurtetoeslagen in het al gemeen te verlengen. Up het adres van mej. A. Ridder, on derwijzeres op wachtgeld, om duurte- toeslag, werd goedgevonden het advies om at ie wachten de beMissiug van den Minister, tot wien zij zich heeft te wenden. De verordening op de heffing van havengelden Werd gewijzigd in dien zin, dat ook voor schepen die gelost hebben en een lading innemen opnieuw haven geld muet betaald worden. Aan M. de Jonge zal verhuurd worden voor 3 jaar pl. m 270 vierk. M. grond aan den Actiterweg voor f 12 per jaar Het adres van de bewoners der Karne- melksvaart en omgeving, varzoekend tot demping van die vaart te willen over gaan, werd in handen van B. en W. ge steld. Benoemd werden: tot onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de openb. school A buiten de schooluren tegen de daarvoor vastgestelde belooning, mej. A- T. Breetvelt, onderwijzeres aan die. schooltot onderwijzeres met akte Fransch aan de school voor lager en Mulo, mej H. Schoenmaker, onderwijzeres te Edam en tot ouderwijzerin de vacature bij school A de heer L. W. de Graaf, oud- onderwijzer te Zierikzee. (M. Ct.) De Zierikzeesche Bouwvereeniging zal een blok van 12 burgerwoningen bouwtn in 't Vrije te Zierikzee. Hulnkenszant). Terwijl een tweetal kin" deren alhier bezig waren zich te vermaken met het rondUraaten van een fietswiel kwam een der kleinen zoodanig met de vingers tusscheu het wiel dat een gedeelte van een vinger werd afgeklemd. Heel kundige hulp werd verleend. lersekt. Alhier zijn niet teruggekeerd enkele reeds verwachte visschers, die naar België waren gegaan. Men vraagt zich af of zij soms te Antwerpen worden vastgehouden. Aan anderen, die nu zou den uitvaren, is dit voorloopig verboden. 's Heer Arendskerke. Op de stoomzui- briek de „Adelaar", alhier is een hoe veelheid koper en lood ontvreemd, do zaak is in handen der poiitie. Hansweerd. De kommiezen de Nijs te Hem en J. van 'tHof alhier zullen 1 April van standplaats verwisselen. 's Heer Abtskerke. Op 25 Maart verga derde de raad. Alle leden waren preaent. De begrooting voor 1918 werd gewijzigd in verband met de goedgekeurde tractements- regehng der onderwijzers. Het tractement van den veldwachter werd met f 100 ver hoogd. Maximum hootdgeld werd op f 28uü gebracht. Besloten werd de kieine lorenbef te verkoopen voor f 250 ten be hoeve der Hervormde Kerk te Nieuwdorp. Oud Vussemeer. De schooljeugd, zoowei van de openb. lagere als van de schooi met den Bijbel is door den nieuwen burgemeester leestelijk onthaald. De kiuüeien hebben heerlijk genoten. Aan de katholieke school zal tiet feestje na Faschen plaats hebben. (M. CtJ Boschkapellt. Als «en kijaondarheid meldt men aan Tarn. C'rt., dat da land bouwer N., op il« hofstate „Uagasteijn", eeu Duitsche herdershond bai.it, die reeds menige kip heeft doodgebeten. Dezar da gen kwam men achter tot de ontdekking, dat een kip kakeiend uit het hok van den hond kwam. De hond had kalm liggen wachten tot da kip in zijn hok hjtar ei gelegd had, dat daarop door dan hond verorberd werd, terwijl de kip ar onder wijl bij bleef „tok-tokken!" (Z.) Breskens. Een baggermolen heeft in de haven een coniactmijn opgehaald. (Z.) Door de rijks-amtnenaren a.hier wer den Zondag acht kisten met haide zeep in beslag genomen in de fabriek van dhr. T. alhier. Terneuzen. Het bestuur der Afd. Neuzen van het Nederl. Roode Kruis heeft onlangs vergaderd, naar aanleiding van de forma tie der kringbesturen. Een an ander houdt verband mat het in gereedheid houdan van de noodige bedden en bet hulpzieken huis. Waar dit alles mat uitgaven ge paard gaat, is besloten aena collecte te houden langs de huizen op a. s. Donder dag 28 Maart. De centrale keuken zal op 1 April gesloten worde». Oostburg. ftp 2 April a.s. aiaU*u ia veTecnigde timmermans-pa roons van We» telijk Zeeuwsch-Vlaanderen een alge- meene vergadering houden alhier. Met ingang van Dinsdag j.l. is Ifet ver-bod der verplichte herb-rg- en win kelsluiting opgeheven. Maandag, 2en Paasclidag, zal alhier een vergadering dor R.-K. kiee- vereeniging plaats hebben, ter bespreking der candidatenhjst, zooals die vastgesteld {is door het bes.uur van den Algcmeenen Bond van R.-K. kiesvereenigingen in Ne derland. Laten de Rooms ben kiezers alt één man opkomen, om te hoo.en, wat hun bij den eerstvolgenden stembusstrijd te doen staat I Meil meldt ons dato 25 Maart.: Heden, Maandag 2o Maart, had tea koftiehuize van den heer Ch. Mabesome alhier de jaarlijksche ve.gader.ng plaats van afgevaardigden bij' het Waterschap der Sluis aan de Wielingen. Deze weid bijgewoond door 5ö afgevaardigden en het voltallig bestuur. De rekening over 1917, die tot geenerlei op- of aanmerkingen- aameiding gaf, word vastgesteld in ontvangst op f li.098.30-i, in uitgaaf op f 11230.35, alzoo met eeu goed slot van f4a4.9j5. De ontvangsten en uitgaven voor 1918 werden begroot op 123.80o5. Verzoeken van enkele lanubou.ters tot het aanleggen van een grindbaan op de» westelijken kanaaldijk, van dc watering Cadzand om het hectarental, waarvoor deze wordt aangeslagen, te verminderen en van den Kievittéporder om een afge- vaardigde ter vergadering te mogen zen.ten werden van de hand gewezen. Aan den waterbouwkundig ambtenaar werd een duurleuoestag van f 200, de» sluismeester een van t lOO toegekend. Een voorstel om de jaarwedden Tan de bestuursleden te verhoogen, ward mat groote meerderheid verworpen, een om het presentiegeld van de afgevaardigde» te verhoogen werd dientengevolge ïnga- trokken. Sluis. De ambtenaren stelden b keuring in tegen een persoon wegens ongedekt vervoer van 80 stukken harde zeep ea eenige andere goederen. GOES. De tentoonstelling der werkstuk ken van de leerlingen der Ambachtsschool gaf ook ditmaal weer in alle afdeelingen (timmeren, smeden, schilderen) een uit muntend beeld van het degelijke onder wijs ,dat hier aan onze toekomstige am bachtslieden wordt gegeven en van den vlijt en de kunde der leerlingen. Er was menig fraai werkstuk te zien en te be wonderen. Hedennamiddag te half vier ure had de gewone plechtigheid plaats, waarmede het schooljaar wordt besloten en waarbij de president, de heer J. van Poelgeest, allereerst de aanwezigen verwelkomde, in zonderheid het Dagelijksch bestuur der ge meente in den persoon van den heer I. I). Fransen v. d Putte, het Burgerlijk Armbestuur in den persoon van den heer j Faberij de Jonge, de commissie v. d. Ambachtsschool enz., om daarna het I woord te geven aan den directeur, den heer Van der Wart, die in eeu kernachtige toespraak de jongens wees op de be- haalde successen in liet afgeloopen jaar, op hun vlijt, maar ook op hun tekortko mingen, hen die bijzonder door vlijt had den uitgemunt een pluim op den hoed stekende. Daarna werden de diploma's uitgereikt, waarna de heer Van Poelgeest de gediplo meerden gelukwensohtu en het per soneel leeraren, bcstuurderen enz. der school bedankte voor hun toew.jding. Hjj weer er op, hoe hoog het diploma der .ambachtsscnooi staat 'aanges h. even, daar de gemeente bij de sa.arieering harer werklieden er rekening medé houdt. Tenslotte sprak nog de heer Franeen van de Putte èn als wethouder èn all bestuurs.id der Vereen ging voor Wcezen- verpleging op Zuid- en Noord-Beveland eenige waardeerende woorden, waarna d« plechtigheid was geëindigd. Per Telegraaf. BERLIJN (officieel). Albert is door d» Duitsche troepen veroverd. Per telefoon. BERLIJN (V.D.) Onze aanval brak door de vijandelijke linie. Sedert den vroe gen morgen begon de vijand over een breed front aan weerszijden van d© Som- me te werken. De hardnekkige tegenstand van den vijand werd door onze scherpe achtervolging gebroken. Ten Noorden en ten Zuiden van Albert forceerden wij de Ancre. 's Avonds werd Albert genomen. Ten Zuiden van de Somme wierpen wij den vijand na een hevig gevate over Chaulnes en Lihons terug. Braye werd stormenderhand genomen en Noyon af een bloedig gevecht van vijanuen gezui verd. Wij hebben onze stellingen van den Sommeslag in 1916 naar het Westen op vele plaatsen overschreden. Noyon is gelegen in het Fransch» departement Oise, di.h. b.j de moiidmj van de Verse in de Oise. Het had in vredestijd 80J0 inwoners, die van dsn handel en de fabricage van katoenen en wollen goederen leefden. De stad bezat een mooie .kathedraal. In 7^1

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 2