De Groote Oorlog Ra. 38. Donderdag 38 Maart 1918. Veertiende Jaargang. ~BTrüTÊtuANpr~ EILAND LRKLEEDING |e, i L 34 g.A. (7 Gem. 241 Bod.] 'loopig Bericht. fruchten te Veld! dbouwersinspan TE KOOP ine 2e Modiste leis# ilksi XI1UUI-. *K«S1U en MEM. De strijd in het Westen. FEUILLETON. Onder den grond. Welk weder zullen wij hebben 7 pat in meest loepen. at hier geen sprake een. misverstand, (ethode, dat belang- liertjes invullen en te de toestemming vergissingen ont- Ip bekl.'s vrijspraak. Lsdag j.l. gehouden (gerecht alhier \ver- Tleine zaken hohan- (ertredingen inzake gebr. v. R. „wer- Jroordeeld tot £.300 In hechtenis. Tegen (wegens overtreding (£50 boete geëischt, enis. ;n Gebitten!! Ireken en door de chts eene zitting te ïBITTEN, l.ohtig liooge prijzen, 125 uur nam., Markl, Goes. 1 el o os zij d. li ar kwaliteit, derl. Inkoop-Mij. en Jongenscostumes 1-se kleuren en prijzen. Kinderpakjes (schillende mudellen. ieden en Fietspetten] in soort. k- en envD^spn pn u nc£ uit vo^ ouden prijs in den i\ van SinkelJ rraadl tl te gaan leven, en gebrek| ppvolger Je hand te koop sterk pand llte. buitenj mjt café i t)u@ vSpr/05Ct) jaars. 1 eeir-UuouAme standii jarende stad in N. Brabantl fcvelen voor R K. echtpaar! ingen te bekomen bij P.I Markt Goes. chten bij inschrijvii jaren, 1918-25 Nov. 1924) heer Bast. van lieretl| tinge, tusschen Wa'apstii Tervaten. jfbriefjes, per G§j*etj van 2 solide borgi-n wordt^ ip 30 M .art 1918 ingèwack jitore van Notaris VAf te Goes, alwaar na Igen ziju te bekomen. 'BARE VERKOOP von jr G. Israël, Ourustpoiiaj iperland, van: lag 26 Juli 1918; den Kapitalen isdag 31 Juli 191® H. M. MARKUóbE, Notaris te Kortgel!| E. C. VAN DISSEL, '/'O Notaris te W i Tuindraaiinolert, van ijzer, met 10 zitplaats® tional KasregisW Etalageramen, en Glazen in ragen burèafr'^vaitf dit^j itond gevraagd wegen»2 gevorderde Leerling®' ;s Fiïxna Wed. G. PATLo11 Iburg. L. ME ZEEUWS» COUP AbonnementsprQS p. 3 maanden voor Gom IJL—*, dnartmitan 1.91. Atnonderlpe nonuners 6 cent, dubbele bladen 10 ceal Advertentie» worden ingewacht vóór halt Mn inr 'a namiddags. Kantoord. AdmlnlatrafloBoudewIJn de Wltfutraat A 135* GOES. Tel. interc.: Directie no. 94. Redactie no. 97. Mm K Ct. p. t. Bij abonnement speciale pifa. vso 1—fi M> Mn m§d imme 11 Ct EenselUs advertentie 3 X geplaatst, woedt 2 X betekoad. Da Duitscha vloedgolf rolt voort. De Duitschers hebben de frontlinie van vóór Juli 1916 ingenomen an staan voorbij Noyon. De uitdrukking „doorbroken" door den Engelschen generaal Haig in zijn leger- bericht gebruikt, wil niet zeggen, dat de Builschers de Ententemacht he,.b.n do.,r- broken, maar dat hun linie Atrecht La Fère sterk is ingedeukt en daardoor de voordeelen van het jongste offensief der geallieerden zijn vermren gegaan. De komende dagen zullen leeren of tiet dan Duitschers gelukken zal nog dieper in het hart der Engelsche stellingen door te dringen en eerst dan zal men van een dreigenden doorbraak kunnen spre ken. Terwijl wij dit schrijven ontvangen wij (26 Maart, 3 uur 's namiddags) hat na volgende draadbericht: BERLIJN. (Officieel). Sterke vijandelijke tegenaanvallen mislukten. Wij ve.overuen Ervillers, Bihucourt, Riefvillers, Greviiiers, Irles,, Miraucourt, Binsehes, Berleux, Eta- lon en Brissy. Wij zijn de Ancre overge trokken en staan voor de hoogten yan Noyon. Dit zijn alles nog tactische en geen strategische successen, d.w.z. niet van dien aard, dat zij den oorlogstoestand in het Westen beslist ten voordeere der Duit schers wijzigen. Dit is eerst het geval, wanneer de samenhang tusschen de En gelsche en Fransche troepen is verbro ken. Toch zou bq een voortgezetten terugtocht der Engelschen ook de posi tie van het Belgische leger aan het noord westelijk punt der linie in gevaar komen. Men hoopt nu aan geallieerde spe ciaal aan Engelsche zijde dat de aan valler zijn reserves zal uitputten en d*t dan het oogenblik voor de geallieerden is gekomen om met versche reserves den beslissenden tegenstoot toe te brengen. Als het dan maar niet te laat is ge worden. Imers, vanmorgen (27 Maart) seinde men ons: Aan beide zijden der Somme is de vjj- and over een breed front in terugtocht. Bij onze vervolging hebben wij op vele punten het front van den Sommeslag in 1916 overschreden. Wij staan voor Albert.. Lihons, Roye en Noyon zijn ge nomen. Bq zulke berichten gevoelt men toch, dat het voor de geallieerden ernstig gaat worden. Nu kan men wel met een mili tair Amerikaansche deskundige volgens de New-York World zeggen, dat de orde lijke terugtocht der Engelschen ten slotte een nederlaag voor de Duitschers betee- kent, maar het is toch zeker, dat het feit, dat de Duitschers iu enkele dagen terug wonnen, wat de geallieerden tus.,chen Juli en October 1916. met veel opoffering won nen. geen overwinning voor de Entente 67) De gekookte rijst, of een klein stukje vleesch op die wijze des namiddags om drie uur uitgedeeld, vormde den hoofd maaltijd; des ochtends om vijf uur ont vingen de gevangenen een rantsoen slecht roggebrood, dat aan het brood van het beleg herinnerde, en om negen uur een soort van helder en walgelijk vocht, in de gevangenistaal bouillon geheeten Verder niets anders. De spijskaarten van de Conciergerie ge ltóen niet op dia van het stadhuis. Van uur tot uur hoorde men in de gangen het gerucht van voetstappen en geweerkolven, deuren gingen open en dicht, nieuwe gevangenen kwamen, an deren vertrokken naar Mn onbtóend. b. stemming. Daags nadat Wilhelm opgesloten was, Werd de verlamde priester stervende wegt gedragen, op last der veiligheidspolitie, en vervangen door Mn Broeuer der chris telijke scholen, «sn armen jongen man, mager als een geraamte en nog steeds lijdende aan een wond, die hg pp bet beteekent. Wat niets afdoet aan de om standigheid, dat de Engelschen zich hard nekkig en met grooten moed verdedi gen, maar hun generaals schijnt de taak boven het hoofd te zijn gewassen, terwijl hun artillerie op sommige punten te kort vuurde, waardoor da Engelsche hoepen tusschen twee vuren kwamen. Aan den slag namen ook Duitsche tanks deel. Deze hebben ten Z. O. van St.- Quentin uitnemende diensten bewezen. Met den keizer als oberster Kriegs- herr staan de maarschalk Hindenburg en generaal Ludendorff aan de' spits van dit offensief, terwijl de verschillende on derdeden der geweldige strijdmacht wor den aangevoerd, door de generaals Von Below, Von der Marwitz, Von Webern, Von Gontar, Van Gayl, en den Kroonprins, die- hier de lauweren wil plukken, welke hem bij Verdun slechts schaars ten deel vielen. Bij Verdun staat thans als bevel hebber generaal Von Galwitz. Het hoofdkwartier is een verlaten kasteel, waar, buiten den keizer en den kroonprins, niemand wordt toegelaten. Van daaruit wordt de geweldige siag ge leid. De keizer heeft aan Von Hindenburg het ijzeren kruis met de gouden stralen geschonken. Deze onderscheiding is tot nog toe aan Blucher veneend na den slag bij Watenoo. Ludendorff ontving het grootkruis van het IJzeren Kruis. De keizer heeft voor den 25sten be volen overwinningsschoten af te vuren en de vlaggen uit te steken. De scho len hebben, vrij. De koning van Engeland, President Wil son en minister Lloyd George hebben aan generaal Haig telegrammen gezonden, waarin zq hun bewondering over de dap pere houding der Engelsche troepen uit spreken, benevens hun vertrouwen in een gunstige wending. Zeer mooi en treffend schrijft „Do Tijd" over dezen allergeweldigsten veld slag: Die strijd op het Westelijk front woedt met een afschuwelijkheid, waarvan zelfs de stoutste verbeelding zich geen juist denkbeeld vermag te vormen, doch diCj voorzoover men haar vindt uitgedrukt in de telegrafische berichten, de mensch- heid doet huiveren van ontzetting. Ook daar, van Calais, dwars door Noord- Frankrijk heen, tot het Zuiden van Elzas- Lotharingen, heeft de nieuwe lente een nieliw geluid gebracht. Maar een geluid," dat met het harmonisch lied van het ontwakendleven der natuur, het lied van koesterende zonnewarmte, jong loo- ver en frissche bloemenpracht, van zoele winden en bevruóhtenden regen, van we dergeboorte in bloed en aderen, een gru- wehjken wanklank vormt. De boosheid der menschen maakt vooral ditmaal het verkwikkend zonneteeken .van den Ham, het teeken van vreugde en hoop, tot een teeken van verschrikking, en 't nieu we geluid is het gekerm van tienduizen den gewonden, verminkten en stervenden, de donder van legioenen kanonnen, het ratelen der machinegeweren, het gonzen veld bij het verplegen van gewonden ont vangen had. Den vorigen nacht was hij met vijf of zes zijner medebroeders in een ambulan ce gevangen genomen onder besctiului- ging geld van ue v ersaihanen ontvangen ie henben, om de gekwetste patriotten ie vergiftigen. Dit voorwendsel, hoe verfoe.e- lijk en ongerijmd ook, had r erre, dm alleen in de prefectuur van politie zerehre, dewijl Rigault üeze venaten had om deei te. maken van het comité der openbare veiligheid, voldoende geacht. Tegen den avond werd een vijfde ge vangene, een huisvader, beschukogd de ontsnappingvan zijn zöon, een achter blijver en deserteur, begunstigd te heb ben, in de cel opgesloten, waarin het van nu af bijna onmogelijk was te gaan zitten. Deze nieuw aangekomene was nochtans een vurige pariot. Hij zou ieder een soldaat hebban wihen doen worden, behalve hij zelf, zijne beide zonen en een ne»f, en braakte alienei verwenschin- gen uit tegen da zelfzucht der pastoor», die, in plaats van het geweer in de ge lederen der gefedereerden te dragen, zich -als gijzelaars lieten gevangennemen. Men het hem naar hartemsc razen en tieren, zonder, hem te antw.ooruen, ver moedende, dat die man, die zich niet ont- der vliegtuigen in de lucht gedurende de dagen, die tot nachten worden ge maakt door dikke wolken van kruitdamp en vergiftigde gassen, en gedurende de npchten, glie herschapen worden in da gen, door den laaien brand van dorpen en steden. BERLIJN, 26 Maart. Telegrammen uit Londen aan de Parijsche bladen van Vrij dagavond melden, dat nieuwe versterkin gen uit de Engelsche garnizoenen naar Frankrijk onderweg zijn. BERLIJN, 26 Maart. Naar de „Berliner Zeitung am Mittag" uit Zürich verneemt, ds op de Parijsche stations een procla matie aangeplakt, waarbij de spoorwegen van Parijs naar het Noorden en het Oosten tijdelijk onder militair beheer geplaatst worden. De stroom van vluchtelingen uit het Noorden en het Oosten naar Parijs wordt hiermede stop gezet. (Zie varder laatste berichten.) Losse berichten. De beschieting van Parijs. De „Köui. Ztg." verneemt uit Zwitser land Het Parijsche „Journal" schrijftHet was Vrijuagmurgeu 8 uur 15 toen d<; Parijzenaars dour een geweldige ontplof fing opgeschrikt werden Iedereen dacht, dat een nieuwe ontploffing in een kruit magazijn of in een der munitiefabrieken in een der voorsteden plaats vond Ken half uur verliep en de lucht sidderde opnieuw door een ontlading Ditmaal was de ontploffing naderbij en duidelij ker te hooren. Tot 3 uur 's middags dacht men niet anders of het waren buniméu, welke werden weggeworpen door Duit sche vliegers, die ongeveer ieder kwartier boven Parijs verschenen. Het vliegeralarm werd echter eerst 8.20 uur, na lang tai men gegeven, omdat geen frontpost het passeereii van vijan delijke vliegers had gemeld. Ook gedu rende den dag werd geen vijandelijke vlieger waargenomen. Zaterdag s namiddags verbreidde zich het gerucht, dat op verschillende plaatsen der stad stukkeu van projectielen waren gevonden, die beduidend dikker waren dan die van vhegerbumuien en om 2 uur vekrlaarde men van bevoegde zijde, dat het hier een beschieting der stad betrof uit een zeer vèrdragend Duitsch kanon, dat op een afstand van minstens 1UU K M. van Parijs moest ziju opgesteld. Het Duitsche reuzenkauon werd door de Franscüe artillerie in den loop van den dag ontdekt. Het staat iu het woud van Ghauny en om 2 uur verscheen daarna het officiëele bericht, dat geen verderen twijfel toeliet. De beschieting duurde van ongeveer 8 u. tot kort na 3 uur 's uamiduags. Zooals niet het horloge in de hand kon worden vastgesteld, vuurde het kanon met nauw gezetheid iedere 20 minuten. Veruer berichten van Parijsche bladen melden, volgens de Zwitserscbe Presse Telegraph, dat tengevolge van het alarm van Vnjdag en Zaterdagmorgen vele- zag de leden der Commune voor dom koppen en slechte burgers uit te maken, wel niet anders dan een spion zou zijn. Den volgenden morgen werd hij dan ook eenvoudig weggehaald om waarschijnlijk in andere ceilen zijn scbandeajse kunst grepen te gaan voortzetten. Den 23en gingen ue jonge priester en de broeder der christelijke scnoien op hunne beurt heen en weruen vervangen door een liniesoldaat, die te hhatinon ge vangengenomen was; zijn kleeueren waren aan flarden gescheurd en geheel zijn li chaam met kneuzingen overdekt; hij maakte zich volstrekt geen begoocheling omtrent het lot, dat hem wacntte, doch scheen er zich volstrekt niet over te hekommeren. „De banuieten zouden mij eerder heb ben knnnen doouSchieien", zeide hij; „dan zou het mij misschien, gespeten hebben, maar nu is mijn lijk goed bemant; ik heb ten, minste voor mijn deel een dozijn met een dertiende ojp den koop toe van hunne scherpschutters gedood. 01 had ik geen gebrek gehad aan patronen, ik zou wel 'tot de twee dozyn gekomen zijn. „Ziehier hoe de zaak zich heefi toe gedragen. Om te beginnen moet 'ik u zeg gen/dat de gefedereerden sedert den 17en 'geen geluk meer hebben, en als het aoo Parijsche bladen nech Vrijdag noch Za terdagmorgen tijdig konden verschijnen. (Jok de dienst op de telegraaf bureaux was .een tjjd lang gestoord. Eveneens was de telegrafische en telefonische ver binding met de provincie tijdelijkgestoord. Iu de Parijsche hallen werd de verkoop geschorst. De gewoonlijk plaatshebbende vleeschmarkt werd op Zondag verschoven. De mee»te Parijsche herbergen waren tot 4 uur 's middags gesloten. In andere cafe's werd echter het bedrijf voortgezet en de stedelijke commissie, die voor middags zitting had zette de zitting in den kelder van het stadhuis voort. De bevolking toonde zich betrekkelijk rustig daar men in een ernstigen aanval niet geluoveu wilde. Omtrent het kanon, dat Parijs beschiet, verzekert men iu die stad, dat het een projectiel afvuurt, dat inwendig van trek ken is voorzien, en over de geheeie lengte een tweede projectiel beval, dat op 38 K M. ran bet punt van afvuien uit bet afgeschoten projectiel loskomt en door middel van vleugels op de verkregen snelheid nog een 70 a SO K.M. kan af leggen, voordat die snelheid is uitgeput. De baan van het projectiel iu de lucht zou een grootste hoogte hebben van 35 K.M. De granaten, die het kanon ver schiet hebben betrekkelijk weinig uitwer king, doordat de mantel zeer dik is, zoodat zij slecht» in enkeie.stukken uiteenslaan. ZÜRICH, 26 Maart. Uit Parijs wordt gemeld Volgens de meening van de Kamer- afgi vaardigden zal de Regeering, wanneer de beschieting voortduurt, naar hel Zui den verplaatst worden. Verdun ontruimd. GENÈVE, 25 Maart, (draadloos.) Het Petit Journal" verneemt van het Fran sche front: De militaire autoriteiten hebben bevel gegeven de burgeujke bevolking voor zooverre dit nog mogelijk is, Verdun te duen ontruimen. De Duitsche artillerie schiet met zulk een kracht, dat de eerste linies, in een dichten, geel-zwarten nevel liggen, het geen de beantwoording van het Duitsche vuur uiteist moeilijk maakt. Vltegeraotie. LONDEN, 25 Maart. (R.O.) De admi raliteit meldtBij de patruuilleaanvallen van 2i tot 24 dezer door den koninklijken luuhtdienst van Duinkerken uitgevuerd, werden 10 vijandelijke toesteilen ver nield en zeven stuurloos tot landen ge dwongen. Een vijandelijke ballon werd eveneens in vlammen neergehaald. Op de haven van Brugge werden drie bomaanvallen gedaan. Veel rechtstreeksche.treffers op loodsen en kaden. Men zag eveneens vlak bij een vijan delijken torpedojager bommen ontploffen. Verscheidene vijandelijke turpedoUOoteu, een torpedojager en een bewapende traw ler werden aangevallen. voortgaat, geloof ik, dat hun witte brood spoedig opgegeten zal zijn. Den 17en heb ben wij ze geslagen te Asnières, den leen versloegen wij hen op dezelfde plaats, den 19en werden zij bij het kasteel Bé con geklopt, den 2den bij Neuiily; den 21en kregen zij genoeg lood in hun vler ken en hielden zij. zi_h verbor0en; maar uen 2„en komen hunne potsrerl.jke gene raals Cluseret, Okoiowdch, Lanuowsky, Dombrowsky en nóg een aamal andere ky's en Poolsch uitschot op den inval driehonderd vrijschutters, wrekers, verdel gers, geheel in 'het nieuw gestoken op óns af te zenden om ons te overvallen; zij rukken met vliegende vaandels, de hoornblazers voorop, op ons aan, zich verbeeldende, dat wij doof en b.ind zijn; ons bataljon, dat tusschen Chdtilion en Uamart geposteerd s.aat, ziet hen na deren en begint terug te trekken en wel zoo ver, dat die domkoppen zich ver beelden, dat zij ons vrees aanjagen en biervan zoo degelijk overtuigd zijn, dat de geheel» staf, die zich eerst achter af hield, zich aan de spits stelt. „Ongelukkig voor hen had onze ko lonel, door een dier goede republikeinen gew-aarschuwd, die eiken ochtend voor "vijf franks de tijdingen aan de'Pruisen brachten en voor twee en een halve frjnk Verwachting tot dan avond van 23 Maart: Maaat matige wind uit Zuldel(|ka tot) Wat. teiyke rlohtlagbetrokken of zwaarbewolkt, met tydelgke opklaring; wellicht eealge re gen; zachter. Een onzer vliegtuigen moest op zee neerstrijken. Een Frausche torpedojager pikte den bestuurder op. Up dit na kwa men al onze vliegtuigen veilig terug. Zaterdag hebben Engelsche vliegtuigen Zeebrugge weer gebombardeerd. Uok zijn er bommen gewurpen op Kouz, euZ. van Trier, en up Mauubeim. Brussel weer BeDoet. „Les Nouvelle»' meldt, dat generaal- majoor von W intertelt, de chef van dun nuiischen generalea staf in België, Groot- Brussel beeft geatiatt mei een boete van i.2 millioeu gulden, wegens de au li- activistische mauilustaue, die up ll Februari te Brussel plaats had, naar aanleiding van de invrqueidus telling door de Duitschers van de beide leden van den Raad van Vlaanderen, die op last van de Belgische justitie wareu gearresteerd. Uit de school geklapt. D» voormalige Duitsche gezant te Lon den vorst Licunowsky, heeit in een ge- denkseürnt over de voorgeschiedenis van den oorlog zooveel als te kennen gegeven, dat door de persoonlijke niet-vreoeiievende politiek des keizers do oorlog zou zqn uitgebroken. Dientengevolge is hij in ongenade ge vallen. In kringen van het Pruisische hee renhuis bestaat het voornemen vorst Lich- nowsky uit te sluiten van het lidmaat schap van het Heerenhuis. Twotóe boa ar. Er heeft vorige week nog een merk waardige stemming plaats gevon den. De heer Van der Moleti fiad aange toond, dat de door de Kegeeriiig voor gestelde verhoogingen van de bijdrage voor het Middelbaar eu Gymnasiaal Un- derwijs wei zeer welkom waren, maar dat zij toch niet evenredig zijn aan de grooie lasten, die de tijdsomstandigheden aan onze schoolbesturen opleggen Hij stelde dus nog eenige verbouging voor V au eenige verzoeningsgezindheid was bij de linkerzijde geen spoor te bekennen. Er zat, weer politieke frontmakerrj in de lucht, behalve bij twee leden dei linker zijde, n.l. de heeren IJzerman en Patijn. hu waarom'? Omdat, zou schrijft „De Tijd" deze beide heereu, betrokken bq het Haagsche Lyceum, uit eigen ervaring weten, dat net bijzonder middelbaar en hooger onderwijs neutraal ot christe- -j in i ,.i.i daarna aan ons, in den nacht een vijf tigtal kuilen laren graven, in eiken waar van hij een Tinie-sotuaat met zijn geweer geplaatst had. „De verueigers gaan ons in den ver snelden pas voorbij, als nauden zij haaat om Versailles te bereiken; toen zij hon derd' passen vooruit waren, steekt onze luitenant het hoofd boven zijn kuil uit en begint te fujten. Dat wilde zeggen. „„-Opent het vuurl"" „Op honderd vijftig pasl Ik vraag u of het trof en de kerels begonnen te springen als geiten en naar rechts en links te vluchten, terwijl wij bleven poffen, „Wij hadden reeds bijna al onze pa tronen verschoten, er bleef »r mij siechta een over; daar komen juist vijf of ze« bereden officieren »n e»n dozijn soldaten regelrecht op mij af. Hun kolonel was bij hen. eén groote dikkert, di» zich mot beide hanuen aan zijn zadel vastklemde; ik vuur op hem, maar hq1 was te dicht bij, ik schiet het paard door den kop tm de kolonel tuime.t op den grond; ik spring uit mijn kuil en snel op hem toe; op het oogenblik, dat ik bij hem kom, geeft het paard, dat in de doodsstuipeh Jag, mij een trap zoodat ik Voorover neerplof, (Werft vsrve^jl-X

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 1