MIDDELBURG VLISSINGEN VOORJAAR - 1918 - ZOMER Elegante coupe. Prima afwerking. Lage prijzen. L Kennisgeving. Bureau voor Administratie te Goes. N.V. v.h. C. A. SCHULTE Co., Brandstoffen. Onze collecties voor Voorjaar en Zomer zijn thans geheel compleet en munten uit door: groot assortiment, modernen stijl en van de nieuwste stoffen vervaardigd. Speciaal voor onze KLEEDING NAAR MAAT beschikken wij over een rijke keuze stoffen van de meest uiteenloopende kleuren. Kleeding door ons vervaardigd voldoet beslist aan de hoogst gestelde eischen. I JJJELLAA1L Nieuwe Modes Voor usd Scioni, KARPETTEN, Hel Avaad ia di FEUILLÊ LANGEDELFT B 117 WALSTRAAT 37-39 „De Veearts in Huis". Hiermede beriohten wij, dat wij in onze Ven nootschap hebben opgenomen de Drogisterij van de firma JOH. DE ROOS. Wij deeien mede, dat de zaak aan de Vlas- markt is opgeheven en dat voortaan die artikelen, waarvan de firma Joh. de Roos den alleen ver koop had, bij ons te verkrijgen zijn. Hoogachtend, waarin opgenomen de Fa. Jeh. de Roos. LANGE DELFT H 2, Middelburg. Jongelui zonder kinde ren vragen gemeubileer de Zit- en Slaapkamer met pension of gebruik van keuken. 9 r)f/ WIE IS DE SCHILDER ST00MB00TDIENST Soes—DordtRotterdam en Amsterdam, „Admiraal de Ruyter" en „Stad Goes". Voilingsvereonigir.g Zuid-Beveland te Goes. US' 2 Wat de stoom is vcror de industrie, Is het adver- toeren voor don handel: de groote beweegkracht. Heden, Maandag 18 Maart zu.1 vuor het laatst in dit seizoen voor export (Uien, enz.) worden geveild. Openbars Verkooping Hetrsn-Jsngshseren- en Kinderkleedinj, Colbsrt-costuums Demi of Wintorjas Bonkers, Motor-Jekkers en pantalons. j. gerritzeh. te KOOR Eigenheimers, Red Star vroege Pootaardappelen De Brandstuffencomoiissie herinnert bij dezen het pu bliek, dat in de week van 2531 Maart geen brand- eioffendistributie zal plaats heoben, noch voor huisbrand, noch voor kleinindustrie, V oor Goes worden geen be stellingen aangenomen na Vrydag 22 Maart a.s. een praehtige sorteering Wasdoeken Tafelkleetlen, A. MENHEERE. Onder den BABBERS Co. HEEREN-, JONGEHEEREN- EN XINDERKLEEDIKG Bij akte, den 15 Januari 1918 voor den ondergeteekende verleden, is gewijzigd de akte van oprich ting der Naamlooze Vennootschap „Zeeuwsche Appelstroopfabriek en gevestigd te Goes, op welke akte van wijziging de Koninklijke be williging is verleend by besluit van den 13 Februari 1918 no. 10. De akte van wijziging met het besluit der bewilliging is onder volgnommer 316 geplaatst in het bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 11 Maart 1918 No. 59. J. C. A. HUVERS, Notaris te Kapelle. KNEUSHoe komt hei toch, dat jij nooitde Veearts voor je dieren noodlj hebt. JflflpDat komt door dit boekje, Knells: Bevat 70 diergeneesmiddelen. Prijs 50 ct. en iO ct. voorporto's. UITGEVER, J. H. OBENnUYSEN, Arnhem. E. VtRBEEM, GUtS, verkoopt: Goud-, Koper- en Zilverbrons. Kunstkalk, Kastranden in papieren waschdoek, Tafelkleetlen per el, Afgepaste Vloerzeilen, Blokjesmatten, (Jocosmatten, Biezenmatlen, Borstals, Bezems, Kwasten,yliageb illen, Luiwagens, enz. Ter bevordering van een goad geordende Administratie in Zaken van Handel en Landbouw, belasten wij ons met alles, wat tot de Boekhouding behoort, en verstrekken Adminlstretieve en Finan cieel» Adviezen op billijke voorwaarden. J Vraagt onze circulaire. 'y Aanbevelend, J De Directie: J. WINQENDER, Procurist, chef de Bureau van de Kantir <fc Hordijk's Bank, Goes. A. G. SREETVELT, Leerares M. O., Hoofdboekhoudster van de Kanter Hordijk's Bank, Goes. Brieven met conditiën onder letter L, Bur. Nieuwe Zeeuwsche Courant te Goes. 9 van het stuk, door U bewonderd bij Familie of kennis ■•het: H. BOGAERTS Co. te Boxtel, zoo garandeeren wij U, dat die Famdie volmaakt tevreden is, over de gelijkenis èu over artistieke afwerking. VRAAGT gratis geïllustreerde prijscourant. Met de StooMboet Vertrek van GOES nasr ROTTERDAM Maandag 18 Maart 's morgens 3 uur Vertrek van ROTTERDAM naar GOES Donderdag 21 Maart 's morgeae 1 uur Vertrek van GOES naar ROTTERDAM en AMSTERDAM Woensdagmorgen vroeg. Vertrek van AMSTERDAM Vrijdagmiddag 12 uuiz Van ROTTERDAM"*" - Zaterdagmiddag 12 uur. De „Stad Gobi" vervoert geen passagiers. LigplaatsRotterdam, Ha ringvliet, Zuidzijde. INFORMATTjIiN te bekomen te Goes by den heer J. C. MUN- HEMIUS, te Dordt bij den heer D. VAN LOON, te Amsterdam, Binnenkant, by den heer E. H P. VOEI'eN en te Rotterdam bij de Directie. passagiersvracht Goes— Dordt—Rotterdam enkele reis 11.2», retour f2.—. Stoomboot-Keedery, v.h. J. A. VAN DEK öOHUIJT. Te koop aangeboden Te bevragen onder letter A. Bureau Nieuwe Zeeuws che Courant. V oor taan alleen des Dins dags veiliug. Het Bestuur: H. A. HANKEN, Voorz. A. v. d. POeST CLEMENT, Secr. VAN waarbij zeer groote party afkomstig van Faillissementen, heeft plaats vanaf Ointdag 18 Maart tot en met Zaterdag 23 Maart, 'e middays 2 uur, beslist niet langer, aan de door de taxateurs getaxeerde prijzen, in de Melksalon van den beer VAN DOEStLAAR, Opril B 3, Goes. Wij laten hier eenige pry zen volgen, bijvoorbeeld: met 1 of 2 rij knoopen en ook met v ceintuur, van f 18, f20, f22.50, f25.— voor f 110, f 11,50, f 12,75. van f30, f32, ƒ40, f45, föu, f60. voor f 16.50, f 17, f21, 124, f25, f 3d van f20.-, f24.-, f27AU, f aU.-, f34.-, voort 9.50, f 12.50, tl4, fl6.50, fl7. van f 36.-, f 40.-, f 4».-, voor f 18.-, f 21,-, f23-, Wij maken vooral attent op onzen groeten voorraad Echte Enjeische REGENJASSEN, in Gummi, Rubber en Waterproof. Alle goederen kunnen gepast worden, de verkoop geschiedt uit sluitend a oontant Regeling van den verkeep: Dinsdag, Woensdag Donderdag en Vrijdag van 9—9 uur. Zaterdag van 9—2 uur, beslist niet langer. De Directeur belast met den verkoop der goederen, AVISVooral maken wij U attent op H.N. LOODSENCOSTUMES en onze prima DAMESMANTELS in Showerproof en Waterproof. •n bij E. VERBEEM Pz. Kwadendamme en 1. BURurEL, Hoedekenskerke. BOES bericht de ONTVANGST der voor het a. s. seizoen. Beleefd tot bezoek uitnoodigend. Na 8 uur gaaloten. 0e Brandstotfincoir.mlssle te Gois, Heden ontvangen: in rood met zwart en gekleurd, u gestreepte ea gebloemde dessins. Een mooie sorteering in de gezochte kleuren vuor den boerenstand, Fantaalekleedje' voor naaimachines enz puit« Zaamen, in verschillende prijzen, Vloerzeilen, Looperzeilen, Deurkleedjes, Deurmatten, p' kleurdo tilokjesmaltan, euz.siv Aanbevelend, f'-/ '»-He»rennuuK Eene vereeniging, die ti-oorlog-beweging „oproep aan Nederlau verspreid, „om een groep ten minste tien personen derland, teneinde de lei voor deze beweging. 11e eeniging is o.m. te bev Nederlandsche Staat zich met alle beschaafde stat, ta sluiten, volgens hetwe tionale geschillen tussche ten worden beslecht dooi Wat de Katholieken be zich niet bij deze anti- aan te sluiten, daar zij a de politieke partij streva pening en arbitrage volg, len en ideeën der vredes den Paus. W ijhadden dus omtr, roep" gevoegelijk het zwij waren en de brochure, wa is vervat, terzijde leggen, dat eene andere zeer g< ons tot bespreking dezei genoopt. De schrijver, eer verkamp, is over den oorl mede samenhangt aan 1 gegaan en lanceert als ge philosophisch brein o.m. J „Er bestaat godsdien; lijke leiders prediken, een straf is van God zonden der menschen. godsdienst leert echter niets ter wereld gebet wil yan God. Volgens laat God met zijn wil t schen zondig worden den zij voor hunne zoi welijke wijze gestraft. Waar dergelijke dorr slikken wordt gegeven van protest geslikt woi het den kerkelijken aan dergelijke stellingen te hun geestelijke ontwik! geen hoog peil. Wij weten niet, of dor kwade trouw hier de pei Haverkamp heeft bestuur zij, de ergerlijke onzin, d sage wordt uitgekraamd d te worden gesteld, opdat kamp wete, dat de geest ling der ^kerkelijken" h om een gedrochtelijke wan de verheven waarheden d, te onderscheiden van 1« dier waarheden. Van moe kelijken" zou haperen, k 1 ijk geen sprake zijn. Vo ten van nonsens is geer wel veel geduld en den stakker, die den n digde. Veronderstellende, da' trouw hier in het spel is de heer Haverkamp schr, 66) Een gebrekkige, half aard, gekleed in een afg. noodzaakt op dien han liggen, nam voor zich van de enge ruimte in; lotgenooten overschoot, v pen, dat het hun onmoge liggen, en zij bijkans ze zitten en daar de weinig die van boven in dat vot ternauwernood voor hu toereikende was, bevont een dömperigé, verpesten, zoo zwaar was, dat eer welijks in zou hebben k De strooper, gewoon aaj viel bijkans in zwijm; de berde priester had mede; „Neem mijne plaats bij Zeide hij tot hem; „ik gewend en ik zal de sta houden". Wilhelm na het aanbo, aan, hy stikte, en eerst q

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 4