I suws. :hfen. SPORT EH SPEL' Onderwijs Landbouw en Veeteelt pinancieele Mededeelingen. Rechtszaken. Ingezonden Stukken. Correspondentie Afloop ïerkoopinpen, aanbestedingenenz. Burgerlijke Stand. Ö1J' Marktberichten. de waar voor, de lering met l! br „de ko- lirevolutie- ook een |de samen- Tweede tland kent, loorspelJing telling der lin het gun- letels. liar) 1 zetel. Ids. I. gr. 3. ij fering juist Iren. rt gunstigste til 30 zouden vei wat krap lellingen wil Vgell. ^egt het blad berekening kt de Katho- lecht-regeling blijven in de fcchts zal toe- pt hun positie de verbrok- partijen. Itond in onze Lrent een ver- llt de „Resb." Idoekje gevon- |het opgegeven zij verzocht een bepaald Itoan werd zij Ichi een oogen- 1 gioute deuren oningni-Möeder I; overnanaigde bt, deelde haar leuk was van |ij[ veel waarde genereus het li te. n g tot Wee- r Zuid- e n m hedonnamid- ring in Hotel voorzitterschap en v. d. Putte, oedgekeurd. De lanwijzende een d f 3212.84. van ;oed slot alzoo en herkozen me igen en de heer tie. lek, dat de tee ms tig is en zal orden toegezon- ;ft gemeend out bestuurslid te rzitier deed daar- k zijn innig ieed- i, dat het bestuur ikende voor dei n de vereeniging t eerö-lid té le- plaus met alge- imen. Par telefoon. jede Kamer deel- ïnenlandsche za- Duitschland op g verklaarde on- :arwe binnen 2 veren, ziet onze ikt den eisch der jn betreffende de door de gevaar ten, waaraan die op 15 April van onden hebben, liter deze aanvaar- navolgende voor- ig van lNederland is de Londensche (grondslagen van bunkerkoien voor geland aan daar- irlandsche schepen ;kt. Nederlandsche •lijke zóne mogen logsmateriaal ver- jend zijn. De he ad o£ niet stan de vaart deel te nemen. De vernietigde scha pen moeten terstond na den oorlog door andere worden vergoed. Verder kan noch mag de regeering gaan. BERLIJN (V.D.). Oostelijk oorlogstoo- neel. In de Zuidelijke Oekraïne werd Nicolajef bezet. PARIJS. Clemenceau, Orlando en ande re Fransche en Italiaansche ministers keerden uit Londen terug, waar eene be langrijke conferentie werd gehouden. Cle menceau liet zich bijzonder voldaan uit over de verkregen resultaten. BERLIJN (V.D.) De „Norddeutsche All- gemeine Zeitung" verneemt uit Moskou, dat de Engelsche consul te Jassy de Engelsche onderdanen aldaar heeft doen weten, dat zij zich tot het vertrek moe ten gereed houden. (Jassy is de hoofdstad van het Ru- meensche district van dien naam. Was voor den oorlog een stad met circa 200.000 inwoners. Red.) KATWIJK AAN ZEE. De Nederlanld- sche kustwacht heeft pien aantal lucht schepen, die koersten binnen het terri toriaal gebied hevig beschoten. Langs de geheele kust werd voortdurend schieten gehoord. De kustwacht stelde vast, dat de luchtschepen van Duitse,he nationaliteit waren. AMSTERDAM. Vanmorgen werden aan de veemarkt 213 vette koeien aangevoerd en van regeeringswege in beslag genomen. Heel in de vroegte werden enkele koeien verkocht. De inbeslagneming geschiedde tegen de maximumprijzen. Voetbal. Middelburg. Gisteren speelde „Middel burg II" tegen „N. A. C. II" met 23 tot uitslag. Seriewedstrijden G. V. V. Go-es. Zondag speelde op het terrein aan den Polderschen weg „G. V. V. I" een wedstrijd tegen „Concordia I" in een serie van G. V. V. Deze wedstrijd ging. om den eersten prijs van de verliezers- ronde en werd gewonnen door „G- V. V." met 10. Goes. Avondschool voor Am bachtslieden. Overgangs-exarnen. Bevorderd van de 1ste naar de 2de klasse: D. J. Heijboer, J. Bil, H. Brakman, 1'. A. de Kramer, C. Bruinzeel, H. Baas, B. A. den Boer, J. A. Poleijj, J. F. Sla- .ger, H. J. den Boer, M. G. Windhorst, P. Nieuwenhuijse, C. G. van Boven, N, vgn Sabben, J. Goedhart, A. C. van Liene, C. v. d. Peijil, A. Dromkers, C. Beenhakker, A. J. Verboom, P. J. Minck, P. de Munck, J. Schipper, J. Adriaanse, J. v. d. Broeke. Herexamen 2. Afgewezen 6. Van de 2de naar de 3de klasse: H. J. de Hamer, A. de .Tough, J. C. Schipper, A. H. Struijken Boudier, C. Ruitenbeek, J. Foudraine, D. Overbeeke, J. F. Crucq, J. van Zweden, A. Paauwe, AL B. L. Pols, M. A. v. d. Hell, J. Polderman, J. van Eijkeren, D. van Riet, F. Blondel, F. J. Vermeulen. JHerexamen 5. Afgewezen 8. Bevorderd van de 3de naar de 4de klasse: I. de Jonge, M. J. Poldennan, G A. Struijkier Boudier, J. van Weele, J. Smallegange, J. Glerum, D. van de Berg J. A. P. Vtersluijs, J. C. v. d. Weele, M. J. Zwieedijk, A. Blok, G. P. Allewijn J. M. v. d. Voord,6j A. Leg», C. J. v. d. Sandie, A. A. Boel, G. M. den Herder, J. Gunst, H. 0. Dobbelaar, A. Meeuwsen, H. Hijina. Herexamen 5. Afgewezen 1. Door on gesteldheid één verhinderd examen te doen. Eindiexamen: M. de Dreu, D. Rouw, J. die Jong, W. C. Jeremiasse, J. Does_, B'. d|é Munck, ,T. Knuit, W. J. Nieuwen- huijsie, A- de Bourgraaf, J. J. Polderman. J. L. Kripkaard, C. C. Welleman. Afgewezen 1. Door den Commissaris der Koningin is bepaald, dat het mondeling gedeelte van het eindexamen voor de Hoogere Burgerscholen in Zeeland voor 1918 zal worden afgenomen te Middelburg en is door Z.H.E.G. in de commissie daarvoor benoemdi lo. tot lid en voorzitter dhr. C. D. A. Zimmerman, directeur der R.. H. B. S. te Middelburg; 2o. tot lid en plaatsverv. voorzitter dhr. dr. H. G. ten üruggencate, direc teur der H. B. S. te Neuzen; 3o. tot leden de heeren J. A. de Bruijnei, directeur van en A. J. v. d. Malen, J. G. Roest Collius, A. Verhage en D. Veer- sema, leeraars van de R. H. B. S. te Zie.rikzee; A. IC. Zweede, W. J. Noord- hoek en M, van Breen, leeraars aan de R. H. B. S. te Goes; P. C. v. d. Wolk, C. A. W. van der Corput, dr. K. Kooi man en J. de Koning, leeraars aan de R. H. B. S. school te Middelburg; en W. Ester en dr. W. S. Unger, leeraars aan de H. B. S. te Neuzen. Geslaagd voor nuttige handwerken de dames J van Uije en J. S. van Cam- pen te Middelburg Poor Burg. en Weth. te Zierikzee is de volgende voordracht voor onder wijzers aan de school yo.or lager en M. U. L. O. opgemaakt: 1. H. Schoen maker, onderwijzeres te Ekam; 2. K. J. van de Putte, id. te Voorburg. Aan de universiteit te Utrecht is bevor derd tot doctor in de rechtswetenschap op Stellingen, de heer P, C J, Cremer, geb. te Hontenisse, (M- Ct.) In het Beiersche huis van afgevaardig den heeft de minister van onderwijs en eeredienst verklaard, dat de regeering de door de sociaaldemocraten en ook door de liberalen verlangde „eenheids- school11 afwijst en de confessioneels school zal blijven handhaven, (14.bode.) „K. D. O. I"—„T. 0. G." 3—3. Zondagmiddag j.l. speelde „K. D. O. I" op haar terrein aan den Polderschenweg een vriendschappelijken wedstrijd tegen „T. O. G." (een militair elftal van Vlake). „T. I). G." wint den toss, en laat „K. D. O." met de zon in den rug spelen. Wanneer de scheidsrechter het aanvangL sein heeft gegeven, wordt onmiddellijk door beide partijen een aantrekkelijk spel vertoond. De voorhoede van „K. Dt O." is prachtig op dreef, waar vooral de nieuwe middenvoor in uitblinkt, maar vin den aan den middenhalf van „T. O. G." steeds een struikelblok, waar menige mooie aanval ofp afstuit. Toch kan dit niet verhinderen, dat de linksbinnen yan „K. I). O." met een prachtschot de lei ding neemt. Even daarna maakt „T. O. G." den gelijkmaker, waarin vóór de rust geen verandering meer komt. Na hervatting valt „X. D. met nieu wen moed aan, en heeft dan ook twee maal succes. Alzoo stand 31. We den ken „K. Dt O." wel te zien winnen, totdat er plotseling verandering in komt. „T. O. G." stormt op „K. Dt O.'Ldoel af, en heeft met een ver schot de ach terstand vermindert. Direct daarna nog maals, zoodat in een minimum tijd de stand gelijk is. ,,K. D. O."-achterhoede was, hetgeen we nog nimmer hebben kunnen zeggen in slechte conditie, vooral de doelverde- diger, daar de twee laatste goals wel te houden waren. Er werd fair gespeeld, hetgeen voor een groot deel te danken is aan de uit stekende leiding van den heer J. van Riet. Uitslag' „K, D. 0. II"-„K. D. O. lil' 5-1. lerseke. Donderdagavond j 1. werd in school II alhier de eindles gehouden van den tweejarigen landbouwcursus, bijge woond door den rijkslandbouwleeraar en den voorzitter der dorpslandbouwveree niging. Aan alle leerlingen, die tot het eind de cursus gevolg hebben, kon een di ploma uitgereikt worden, nl aan: M. Buteijn, D. C. Heijboer, M. J. Heiboer, L. A. v. d. Jagt, M. C. v. d. Jagt, Johs Mol. Joz. Mol, J. Polei) en J. v d. Velde (M. Ct N V Houthandel v.h 6. Alberts Lzn. Co Middelburg. Bij de Vrijdag gehouden inschrijving op aandeelen werd door alle houders van hun recht van voorkeur gebruik gemaakt, zo.idat voor de vrije inschrijving niets overblijft. De inschrijving op de 5 pCt. obliga tiën werd zeer ruim volteekend, zoodat reductie zaj pioeten plaats vinden. Kantongerecht te Goes. Door den kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wegens: Jagen zopder qf vqrgqnnjngH d. J. te Kloetinge 2 maal f 10 b. s. 10 d. h., uitl. gew. of f5 b. s. 5 d. h.; jagen zonder consent of vergunning: M v. H. te Schore 2 maal f3 b, s, 2 maal 3 d. h., uitl. gew. of f3 b. s. 3 d. h. niet beletten dat hond wild opspoort: A, S. te Schore terug aan ouders;-in het veld poging doen om wild te bemachtigen A. R. te Ellewoudsdijk f 1 b. s. ld. h. straatschenderij: A. d. L. Mzn. te Waarde f10 b, s, 2 w, tuchtsch.; verwekken van nachtrumoer: W. G., J. de K- te Kortgene f 5 b. s. 5 d. h.; zonder vergunning loppen over grond die bezaaid is: C. A. T., J L. T. te Kloetinge f5 b. s. 5 d. h. mollen vangen zonder vergunning: R. d G., zonder bekende woonplaats, f 1 b. s, ld. h.; op openbaren weg wapen bij zich hebben: J. W. B. te Ierseke f3 b. s 1 w. tuchtsch., flobertpistool verb, verkl. in beweging zijnde trein plaats nemen J. G. te Wojphaartedijk f5 b. s. 5 d. h. zonder vergunning rijden langs spoorweg J. J. te Ossendrecht f5 b. s. 5 d. h. vervoeren van ten uitvoer verboden voe dingsmiddelen: E. N. te Dordrecht f10 b. s. 10 d. h.; alsvoren van zeep: F. v, d. K. te Gqe^ j2Q 1). s. 20 d. h. rep vermalen zonder factuur: L. v te Rilland-Bath £0.50 b. s. 1. d. h., voorhanden hebben van een niet gekeurd gewicht: J. V. te Heinkenszand, L. T., hvr. van A. D. te 's H. Abtskerke, ieder f 1 b. s. 1 d. h., gewichten verb, verkl. op openb. plaats zijn gevoeg doen: W. C. v. d. V. te Goes fl b. s. ld. h.; op openb. plaat» voetballen: G. P. A, 6. R to Goes, terug aan ouders; op openb. 6traat jnet sneeuw bedekt rijden zonder bel: J. W., G. W. te Wemeldinge, P. v. W. te Kloetinge fl b. a. 1 d. h.; 's avonds rijden zonder licht: S. H. te Goes. P. J. C. te 's Gravenpolder, j\L K. te Kruiniingen fl b. s<. ld. h.; met rijwiel veiligheid van het verkeer in ge vaar brengen: J. W. te Goes f5 b. s. 5 d. h.; 's avonds fietsen met lantaarn met gekleurde zijglazen: A. D. te Wol- phaartsdijk f 0.50 b. s. 1 d .h.'s avonds fietsen zonder lantaarn: A. J. te Goes f2 b. s. 1 w. tuchtsch., F. D. te Ier seke, A. v. d. S. te Heinkenszand f2 b. s. 2d. h.; Schelde bevisschen zonder consent.: A. L. te Krabbendijke fl b. s. 1 w. tuchtsch.; dronkenschap: J. K. te Goes, C. R. te 'sH. Hendrikskinderen, A. V. te Kruiniingen, M. H. te 's H. Arends- kerke f 2 b. s. 2 d. h., C. R. te Kloetinge, L. T. te Heinkenszand, S. N. te Kapelle (2 maal) £3 b. s. 3 d. h. Vrijgesproken: bekl. ^nachtregister niet bijhouden: E. H. te Kapelle; in beweging zijnde trein plaats nemen; F. P. te Bie- zeiïngeten uitvoer verboden goederen voorhanden hebben: D. B. te Goes. Rtohttwak Ie Middelburg. Wegen# het wegnemen ran een baal sajet van ongev##r 40 K.G. stond te recht H. L., ontslagen besteller ran Van Gend en Loos. Op 21 November heeft beklaagde met Vinke een pak sajet, dat aan het sta tion lag en dat eigenlijk orer Vlake naar Zuiddorpe moest, medegenomen en dit aanvankelijk verkocht aan J. Torbijnvoor f50, die het wist te verkoopen voor f28.50. Toen het bleek, dat het regee- ringssajet was, werd d# koop te niet ge daan. De officier, mr. Wolfson, eischte 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met 3 jaar proeftijd. De drie Arnemuidsch# risschers B. J. de N., J. de N.' #n A. B. stonden te recht wegens het in den nacht van 18 op 19 October ap den Banjaard opvis- schen ran een vat, vermoedelijk met wisky, dat zij, niet aan den strandvon der afleverden, doch verkochten voor f 100. De eisch luidde voor ieder f 25 of 30 dagen. Alsnu stond wegens heling terecht C. P. P. te Middelburg. Getuige B. J. de Nooijer weet niet anders dan dat beklaagde aan boord is geweest; dat hp zelf f 18 gehad heeit ran de opbrengst en dat het rat is ge bracht bij Gastel. Beklaagde aegt, dat hij beslist gekocht heeft ran Castel roer f 200. Hg begreep wel, dat het land's goed was, maar dacht, dat men dat gerust kon koopen. De getuige J. de Nooijer aegt echter, dat beki. het wel degelijk gekocht heeft van hem voor f 100hij heeft alleen met bekl. over den koop onderhandeld, doch deze betaalde aan Castel, die bij; de be zorging van het vat de 100 overgaf aan hem. Getuige A. Bronke heeft alleen bekl. aan boord gezien en zou later het vat bij Gastel hebben gebracht. Getuige Gastel verklaart, dat bekl. hem f 100 beloofde als er wat aan den koop zat. Wel degelijk heeft beklaagde onder handeld met J. de Noojjer en alleen aan getuig# f 100 gegeven als tusschen- persoon. De laatste getuige M. J. van Pien- broek heeft als deskundige het vocht onderzocht, het bevatte 53.2 pet. alcohol en doet denken aan whisky, iria^r van slechte kwaliteit. Eisch twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met drie jaar proeftijd en verbeurdverklaring van vat en in houd. Mr. Adriaanse vroeg vrijspraak. Wegens overtreding der distributie wet stond terecht L. M. uit Westkapelle. Beklaagde heeft getuige Hendrikse met een voer stroo naar Vlissingen gezonden en heeft toen op den wagen een zak wintergerst en een met zomertarwe ver borgen. Hij deed dit op verzoek van den eigenaar Koppejan. Wegens het onttrekken op die wijze van gerst en tarwe aan de distributie luidde de eisch f 10 of 20 dagen en teruggave van de in beslag genomen goe deren. Mr. Adriaanse pleitte vrijspraak. Alnu stond terecht J. J. R. ujt Vlis singen, die door den Kantonrechter te Middelburg tot f10 of 10 dagen t is ver oordeeld wegens jachtwetovertreding in casu het jagen zonder toestemming van den jachthebbende. De officier vroeg be vestiging van het vonnis. De werkman J. W. M. uit Veere waa in verzet gekomen ygn het yprstekvon- njs Vgn 8 Mkart, waarbij bevestigd werd het vonnis van den Kantonrechter, dat beklaagde f 25 of 25 dagen oplegde we gens het uitlokken van overtreding vaa het maalverbod, door 200 E G- tarwe door zijn knecht te d°«n vermalen, Bekl. bekende de opdracht te hebben g#gev«n. De officier vrosg bekrachtiging van het verstekvonnis. De verdediger, mr. Adriaanse, bestreed de dagvaarding voor zoover deze spreekt van uitlokken «n van het misbruik van gezag maken, want daarvan is geen spra ke, hetgeen pleiter nader aantoont met citaten van prof. Simones en anderen. Het gelasten aan ?ija knecht om iets te. dotn, is geen misbruik van gis zag nmk#n. Wat nu het maalverbod zelf betreft, wijst pleiter er op, dat onder verwerkeu niet moet verstaan worden het vermalen van graan tot meel of bloem. Hierdoor wordt het voedsel juist beter geschikt voor mensch en dier. Spr. meent dan ook, dat beklaagde niet zal kunnen worden ver oordeeld. Na de pauze werd in appèl behandeld de zaak tegen P. M. uit Serooskerke, die door den Kantonrechter wegens jachtwet- overtreding was veroordeeld. De bekl. be kende gejaagd te hebben op schadelijk wild met een zgn. „afhaker". De officier vroeg bevestiging van het vonnis. De verdedigster, mr. Anne Bolle, be streed het vonnis van den Kantonrechter op juridische grondeu en pleitte vrij- fn de volgende zaak, die tegen M. G. uit Borssele, beklaagd van mishandeling met een mes, bleek gedagvaard fe zijn P. Oosdijk, in plaats van de mishandelde, P. Oostdijk. Wei was getuige A. de Jonge er bij geweest, die vertelde dat bekl. zonder dat er aanleiding was, den mis handelde aanviel en hem met een mes mishandelde. De eisch luidde f 15 of 30 dagen. De verdedigster, mr. Anne Bolle, pleit te clementie voor beklaagde. Wegens heling van koperen sluitstuk ken en andere koperen onderdeelen van H. M. Heemskerk stond terecht P. A. F. te Wissingen. Beklaagde ontkende, dat hij aan ge tuige J. Prins,, marinier, gevraagd heeft om koper, maar dat deze hem gevraagd heeft koper voor hem te verkoopen. Getuige Prins verklaarde echter perti nent, dat bekl. hem om koper gevraagd heeft en dit bleek óok uit het proces verbaal van het verhoor van bekl. bij de politie. De officier wees op het belangrijke van dit feit en op het reeds meermalen ver oordeeld zijn van beklaagde en vorder de 9 maanden gevangenisstraf. Een meer bijzondere zaak was die tegen J. B. D. uit Middelburg, beklaagd van het plakken van deelen van twee ge bruikte postzegels op een briefkaart. De eerste getuige P. J. Croesser, ad- sistent bij de posterijen te Den Haag, heeft de briefkaart ontdekt. De tweede getuige, tevens deskundige, de kapitein-apotheker, J. van Waegen- ningh, heeft de postzegels onderzocht en vastgesteld, dat het gebruikte waren. De beklaagde heeft voor den rechter commissaris bekend. De eisch luidde bij verstek £25 of 25 dagen. Uitgesteld werd wegens ziekte van een getuige, de zaak tegen A. J. G. uit Mid delburg, beklaagd van mishandeling van W. C. de Vries in diens woning te Goes. Een verschil van meening over het eigendomsrecht van een uitweg, was oor zaak tot ruzie tusschen W. F., te Kou- dekerke en J. Wisse aldaar, waarbij F. met een haak op d$n arm van Wisse zou hebben geslagen, Beklaagde zeide alleen naar de mut- serds geslagen te hebben, waarmede ge tuige wierp. Getuige Wisse en M. Malipaard zei den, dat F. wel degelijk Wisse sloeg, en daarom luidde de eisch 110 of 10 dagen. Wegens het werpen met een biljard- bal naar D. P. van Hese, stond A. Z. uit Goes terecht. Beklaagde bekende in drift te hebben gegooid, doch op het biljard en vandaar sprong de bal op het hoofd van den getroffene. De eisch luidde vrijspraak. Wegens het afleveren van 38V2 K.G. brnipe boonen boven 8«n maximumprijs werd tegen W. H. te Kruiningen f 25 of 50 dagen gevorderd. Wegens diefstal van grint luidde de eisch tegen J. L. uit 's-Heer Arendskerke f 15 of 30 dagen en tegen C. R. uit Kloetinge wegens wederspannigheid tegen een agent van politie te Goes £15 of 30 dagen. Uitspraak in alle zaken 22 Maart. Middelburg. Op den feestdag van St. Jozef (19 Maart) zullen verschillende Bel gische kinderen des morgens onder de H. Mis van half negen tot de le H. Com munie worden toegelaten. 's Avonds onder het plechtig lof van 7 uur zal de Belgische aalmoezenier, de weleerw. pater G. de Jaegher Sj.. eene toepasselijke predikatie houden, (Bulten verantwoordelijkheid der Redactie.) Mijnheer de Redacteur! Wij lezen in „De Maasbode" van Don derdagmorgen onderstaand bericht „Te gelegener tijd". 0n2e berichtgever te Velsen schrijft: Onlangs wilde een landbouwer in deze gemeente zijn bedrijf staken, om welke redenen hij zijn geheelen inventaris en voorraden verkocht. Onder deze laatste bevond zich ook een hoeveelheid goede aardappelen, ongeveer zestig mud. Ten einde te voorlcomen dat deze in han den van den een of anderen speculant zoude komen, die toevallig de hoogste bieder zou zijn, wendde hij zich tot het gemeentelijk levensmiddelenbedrijf met het aanbod deze aardappelen tegen een over een te komen bedtag over t# nemen, ter distributie onder de ingezetenen. D# voorzitter van het bedrijf voelde daarvoor wel iets en vroeg om de toe stemming tot overname aan de aardappel commissie. Deze berichtte, dat „te gele gener tijd" een» beslissing zou worden gegeven. Inmiddels is het personeel van den landbouwer niet meer in zijn dienst; nie mand kijkt dus naar dit kostelijk voed sel, dat in een pakhuis werd opgeslagen, meer om, met de kans dat de aardap pelen geheel voor menschelijk voedsel on geschikt zullen zijn, tenzij de „gelegener tijd" alsnog spoedig moge komen. Zou dit niet op Goes ook van toepas sing zijn met de aardappelen, die onder het stadhuis bewaard worden? Naar ons ter oore 'kwam liggen daar beste aardappelen te bederven. Zou het niet beter zijn deze door de menschen te laten opeten? Want nu moeten de men schen beestenvoer eten in den vorm van zwarte veenaardappelen en la ter zouden de beesten menschen- voer moeten eten in de vorm van be dorven kleiaardappelen. Het loopt de spuigaten uit; aan wie is hier de schuld? Onder dankzegging voor de opname. Een die slechte veenaardappels ete. Correspondent Oostburg. Af loop aanbesteding Biervliet stond reeds in het nummer van 16 Maart. Red. Kruiningen. Voor de familie Hamelink werd ten overstaan van not. Bchram ver kocht: le. een woonhuis met erf. Kooper C. Hamelink voor f 1705. 2e. een woon huis met erf. Kooper A. Kole Janz. voor f 1120. 3e. Café „Schoonzicht" met schuur en grond. Kooper J. Bruijnzeel, voor £3711. 4e. een huis en erf. Koopen M- de Munck voor f 1715. (Z.) GOES. Huw. afk.: 16, Carel Arij Koppe- jau, 30 j. jm. te Goes, onlangs te Hel der en Dirkje Elisabeth Gezina La Seur, 25 j. jd. te Weesp. VLISSINGEN. Ondertrouwd: I. Berg- huijs, jm. 25 j. en S. S. van der Wilt, jd. 22 j.; H. F. Goossen, jm. 26 j. en J. de Nooijer, jd. 18 j.; iVl. van Loo, jm. 36 j. en A. Nagelkerke, jd. 36 j.; J. R. Bloot, jm. 24 j. en G. J. Bijieveld, jd. 20 j.; P. Kats, jm. 28 j. en ïl. Eek- hardt, jd. 27 j.; W. P. Polkman, jm. 24 j. en A. H. de Hooge, jd. 21 j.; A. M. van Leuven, jin. 25 j. en K. Potvliet, jd. 22 j.; A. Kuzee, jm. 25 j. en P. W. de Keijzer, jd. 22 j.; J. W. Bommeljé, jm. 31 j. en J. Sanderse, jd. 21 j. Getrouwd: A. Daems, jm. 26 j. eu C. F. Bok, jd. 21 j.; H. Viasijloui, jm. 25 j. en H. Burgmeijer, jd. 21 j.; J. Marijs, jm. 19 j. en JVi. van Eenennaam, jd. 2-J j. Bevallen: J. A. Valider, geo. Snoodijk, d.; M. R. M. D. T. Braat, geb. geb. van Unen, d.; A. Ova; geb. de Nooijer, z. M. G. Kaijser, gjeb. Often, z.; J. van der Heijden, geb. Brouwer, z.; J. M. Bou- weraerts, geb. Scheepers, z.; C. W. Ova, geb. van Akkieren, z.; A. E. van Griet- nuijsen, gieb. Huijskes, z. (Jverleuen: W. 11. Matze, ongeh. z. 82 j.; M. S. de Ravien, wel. v. J. G. Bebelaar, 82 j.; E. H. van Egeraat, z.' 7 j.; L. C. Ooms, vr. v. K. C. Groen, 49 j. Van 713 Maart. KRUININGEN. Gehuwd: Maarten Johan nes van lJzerloo, jm. 22 j. en Maria Tannetje Catharina Poleij, jd. 21 j.; Lou- rus Sinke, 64 j. en Geertruida de Jonge, Geboren: Catharina Petronella, d. v. Petrus Johannes Simons en Elizabeth Pie- terse; Maria Wilhelmina, d. v. Marinus Acda en Pieternella Maria Kakebeeke. Overleden: Cornelia Hendrika iVlarkusse. 31 j., echtgenoote van Foort Stevense; Jan Jacob Leendertse, 84 j., echtgenoot van Maatje Lindenbergh; Cornelia de Poorter, 64 j., wed. van Jan üoedeinondt. (Z-) Tholen, 15 Maart 1918 Tarwe f 18.— a f 19.—, Haver f 17.—, a f 17.50, Wintergerst f 17.a f 17.50 Zo- mergerst f 17— a f 17.50, Rogge flS a £19.Bruineboonen 129.a f31. Witteboonen f29.a f31.Kookerw- ten f 23.a £29.Kroonerwten f 23. a f 29.alles per 100 K.G. Aardappe len f4.20 a f 0.per 70 KG Karwij f afper50 KG. Ajuin f8.af 9. per 60 KG. Eieren f 9 75 per 100 stuks, Boter f 1.625 per halve KG. Rotterdam, 18 Maart. Varkens. Aanvoer 168 stuks; han del matig; enkele werden verkocht voor f 1.50 k f 1.70. Eieren. Zeeuwsche f 10.50 a f 12. Overmaassche f 10.50 a f 12.50. Zaden. Geen noteering. Vlas. Aanvoer 400 steen vuil blauw f 2.50 a f 3.6820 steen blauw f7 a f8.75, 3240 steen Gron. 18 a f9.50, 1060 steen Holl. geel f7 k f8.75, 2580 stee» wit f6.50 k f7.50.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1918 | | pagina 3